BIS VISTA monitoreringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIS VISTA monitoreringssystem"

Transkript

1 BIS VISTA monitoreringssystem BRUKERHÅNDBOK Kun Rx EC REP Aspect Medical Systems, Inc. Aspect Medical Systems International B.V. One Upland Road Rijnzathe 7d2 Norwood, MA PV De Meern USA Nederland 0123 (Tlf.) Tlf.: (Tlf.) 888-BIS INDE(X) (kun USA) Faks: (Faks)

2

3 BIS VISTA monitoreringssystem BRUKERHÅNDBOK Copyright, 2008, Aspect Medical Systems, Inc. Med enerett. Kopiering eller annen reproduksjon av dette dokumentet er forbudt uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse til dette fra Aspect Medical Systems, Inc. BIS VISTA er et varemerke for Aspect Medical Systems, Inc. Aspect, Bispectral Index, BIS, BIS-logoen, BISx, BISx-logoen og Zipprep er varemerker for Aspect Medical Systems, Inc. og er registrert i USA, EU og andre land.

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE HÅNDBOKEN...i PRESENTASJON AV BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM...ii 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Advarsler Forsiktighetsregler Symbolforklaring INSTALLERING OG KLARGJØRING Installering og kontroll av BIS VISTA-monitoren Miljø Transport- og oppbevaringsmiljø Driftsmiljø Krav til strømforsyning og jording av systemet Krav til elektromagnetisk kompatibilitet Klargjøre stedet: Montere monitoren Montere monitoren ved hjelp av stangklemmen Monteringstilbehør (ekstrautstyr) BIS VISTA monitoreringssystem utstyr og tilbehør BIS VISTA-monitor Frontpanel Berøringsskjerm På/standby-knapp Bakpanel Internt batteri BISx Pasientgrensesnittkabel BIS-sensorer Kabeltilkoblinger Startprodedyre / Standby-modus Starte monitoren for første gang Starte monitoren fra standbymodus Grunninnstillinger for menyer Velge språk Dato og klokkeslett Vise/lagre innstillinger

6 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM Klargjøre systemet for bruk Sensorkontroll Skjerm for BIS-trenddata BIS BIS-verdi (Bispectral Index) Signalkvalitetsindikator EMG-indikator Visning av EEG-kurver Meldingsområde BIS-trenddiagram Ytterligere informasjon på skjermen Batteriikon Ikon for USB-eksportering Utskriftsikon Utvidet modus SR-verdi (Suppression Ratio) Antall signaler (signaler/minutt) Berøringstaster på hovedskjermen Berøringstaster for alarmer Berøringstastene Menu (Meny), Home (Hjem), Sensor Check (Sensorkontroll) og Review (Gransk) Menyvalg Målområde Sekundær variabel Diagramdata Alarmvolum Visningsmodusene BIS/EEG Vise/lagre innstillinger Hjelp Øyeblikksbilde Vise SR-verdier (Suppression Ratio) Monitormodus Eksportere data BIS-utjevningsfrekvens Skrive ut (øyeblikksbilde) Konfigurasjonsinformasjon EEG-kanaler Dato og klokkeslett Språk Filtre Impedanskontroll Vedlikeholdsmenyen Demonstrasjonskasus Feilsøkingsmenyen Granske og skrive ut lagrede trenddata Berøringstaster for granskingsmodus Skrive ut lagrede data EEG-visning

7 3.8 Avslutte et kasus Dataoverføring Slik fungerer BIS VISTA monitoreringssystem BIS (Bispectral Index) Registrering av artefakter Systemets selvtester Monitordataminne BISx-dataminne Batteridrift HURTIGVEILEDNING FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD, STELL OG RENGJØRING Stell og rengjøring Vedlikehold Skift ut pasientgrensesnittkabelen Kontrollere at kablene er intakte Systemtesting Kontrollere batteriet Skifte ut batteriet Skifte ut strømforsyningsenheten Kontrollere lekkasjestrømmen Teknisk dokumentasjon Instrumentidentifisering FEILSØKING OG PROBLEMLØSING Vedlikeholdsmenyen Vise tilkoblingshistorikk for BISx Serieprotokoll Programvareoppdatering Gjenopprette standardinnstillingene for alle moduser Kalibrere berøringsskjermen Feilsøkingsmenyen Feilsøkingskoder DSC-selvtest Systemmeldinger i BIS VISTA og korrigerende tiltak Bruke tilbakestillingsknappen Tiltak hvis BIS VISTA monitoreringssystem trenger service TILLEGG I: MENYER, BEARBEIDEDE VARIABLER OG ORDLISTE.. 7-1

8 7.1 Menykart Menyoversikt Bearbeidede EEG-variabler Ordliste TILLEGG II: SPESIFIKASJONER, GARANTI OG PROGRAMVARELISENSAVTALE Spesifikasjoner Spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet Tilbehør IEC :2001 retningslinjer om elektromagnetisk kompatibilitet Garanti Programvarelisensavtale

9 OVERSIKT OVER FIGURER Figur 1 Symbolforklaring (side 1 av 3) Figur 2 Stangklemme Figur 3 BIS VISTA monitoreringssystem Figur 4 Bakpanel Figur 5 BISx og pasientgrensesnittkabel Figur 6 Koble til pasientgrensesnittkabelen Figur 7 Grafisk sensorkontrollskjerm (verdier ikke vist) Figur 8 Grafisk sensorkontrollskjerm med viste verdier Figur 9 Funksjoner på skjermen for BIS-trenddata Figur 10 skjermen med BIS-trenddata med batteriikon, målområde, SR og antall signaler Figur 11 Berøringstaster for alarmer Figur 12 Berøringstastene Menu (Meny), Home (Hjem), Sensor Check (Sensorkontroll) og Review Mode (Granskingsmodus) Figur 13 Målområde Figur 14 Sekundær variabel Figur 15 Diagramdata Figur 16 Alarmvolum Figur 17 Visningsmodusene BIS/EEG Figur 18 Vise/lagre innstillinger Figur 19 Hjelp Figur 20 Øyeblikksbilde Figur 21 Vise SR-verdier Figur 22 Innstillinger for monitormodus Figur 23 Eksportere data Figur 24 Utjevningsfrekvens Figur 25 Berøringstasten Print (Skriv ut) Figur 26 Konfigurasjonsinformasjon Figur 27 EEG-kanaler Figur 28 Dato og klokkeslett Figur 29 Språkmenyen Figur 30 Filtre Figur 31 Impedanskontroll på/av Figur 32 Granskingsskjerm (kasusmodus) Figur 33 Granskingsskjerm (markørmodus) Figur 34 EEG-visning Figur 35 Retningslinjer for BIS-område Figur 36 Skifte ut strømforsyningsenheten Figur 37 Feilsøkingskoder på/av Figur 38 Menykart for BIS VISTA

10 OM DENNE HÅNDBOKEN Denne brukerhåndboken inneholder all nødvendig informasjon for å sette opp og bruke BIS VISTA monitoreringssystem fra Aspect Medical Systems. Den inneholder også spesifikke rengjørings- og testprosedyrer som du kan ha behov for å utføre fra tid til annen. Selv om denne håndboken er beregnet på kvalifisert helsepersonell, kreves det ingen forhåndskunnskaper om eller erfaring i brukerprogrammerbare medisinske elektroniske apparater. Oppbevar denne brukerhåndboken sammen med BIS VISTA-monitoren, slik at den er tilgjengelig for brukeren. Håndboken er også ment å skulle kunne brukes som en servicemanual for serviceteknikere eller biomedisinske teknikere. Les nøye gjennom sikkerhetsinformasjonen i denne delen før du forsøker å sette opp eller bruke BIS VISTA-systemet. i

11 PRESENTASJON AV BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM Innledning BIS VISTA monitoreringssystem er et brukerkonfigurerbart pasientmonitoreringssystem som brukes til å monitorere hjernens bevissthetsgrad. Monitoreringen er basert på registrering og bearbeidning av EEG-signaler. BIS VISTA-systemet bearbeider EEGråsignaler for å produsere én verdi, den såkalte Bispectral Index (BIS) som samsvarer med pasientens bevissthetsgrad. Skjermen på BIS VISTA-monitoren består av: Gjeldende BIS-verdi Trendkurver for bearbeidede EEG-parametere Kurver i sanntid for EEG-råsignaler Flere ulike indikatorer for signalkvalitet (EMG, SQI) SR (Suppression Ratio) på brukerens forespørsel Antall detekterte signaler (ved bruk av en utvidet BIS-sensor) Alarmindikator og meldinger Systemet utfører selvtester for å sikre at monitoren og komponentene i den fungerer riktig, og at pasientsensorenes impedansnivåer ligger innenfor godkjente grenseverdier. Berøringsskjermen inneholder menyer som kan brukes til å endre måten data vises på, og granske lagrede data. ii

12 Viktig informasjon om bruken av BIS-monitorering BIS EEG VISTA monitoreringssystem skal brukes under direkte overvåkning av lisensiert helsepersonell eller personell som har fått opplæring i riktig bruk av slike systemer. Systemet, og alle de tilknyttede parametrene, skal brukes på sykehus eller andre institusjoner som tilbyr medisinsk behandling, til å monitorere hjernens tilstand hos voksne og barn gjennom innsamling av data via EEG-signaler. BIS Index, et av VISTA-monitorens utgangsparametere, kan brukes som et hjelpemiddel ved monitorering av effektene av visse anestesimidler; og bruken av den sammen med visse anestesimidler kan være assosiert med en reduksjon i primær anestesibruk og en reduksjon i emergens- og gjenoppvåkningsperioder. Bruk av BIS Index ved monitorering som veiledning ved administrering av anestetika kan være assosiert med en reduksjon av insidensen av bevissthet med erindring hos voksne under generell anestesi og sedering. BIS er en kompleks monitoreringsteknologi som skal brukes som et tillegg til klinisk vurdering og opplæring. Bruk alltid klinisk vurdering ved tolking av BIS sammen med andre tilgjengelige kliniske tegn. Det anbefales ikke kun å stole på BIS ved intraoperativ anestesibehandling. Som for alle monitorerte parametere kan artefakter og dårlig signalkvalitet føre til uriktige BIS-verdier. Artefakter kan for eksempel forårsakes av dårlig kontakt med huden (høy impedans), muskelaktivitet eller -stivhet, hodebevegelse, kroppsbevegelse, gjentatte øyebevegelser, feil plassering av sensor og uvanlig eller eksessiv elektrisk interferens. BIS-verdiene må også tolkes med forsiktighet ved visse anestesikombinasjoner, for eksempel kombinasjoner som primært er basert på enten ketamin eller nitrogenoksid/anestesimidler for å fremkalle bevisstløshet. På grunn av begrenset klinisk erfaring ved bruk av BIS hos pasienter med kjente nevrologiske lidelser eller pasienter som tar andre psykoaktive legemidler, må BIS-verdiene tolkes med forsiktighet hos disse pasientene. Opplæringshjemmesiden for BIS, inneholder relevant informasjon og publiserte artikler om klinisk bruk av BIS. Hjemmesiden inneholder blant annet veiledningen Monitoring Consciousness Using the Bispectral Index during Anesthesia. Denne veiledningen kan også fås fra den lokale Aspect-representanten. For mer informasjon, kontakt Aspect Medical Systems på (800) Hvis du trenger mer informasjon om bruken av BIS, kan du kontakte Aspect Medical Systems Clinical Support på eller hvis du ringer fra andre land enn USA. iii

13 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER INNLEDNING OBS! Les nøye gjennom hele denne håndboken før du bruker monitoren i et klinisk miljø. ADVARSEL, OBS! OG MERK Begrepene Advarsel, OBS! og Merk har spesielle betydninger i denne håndboken. ADVARSEL advarer mot visse handlinger eller situasjoner som kan føre til personskade eller død. OBS! advarer mot handlinger eller situasjoner som kan skade utstyret, føre til unøyaktige data eller gjøre en prosedyre ugyldig, selv om risikoen for personskade er liten. MERK angir nyttig informasjon om en funksjon eller prosedyre. SYMBOLFORKLARING På slutten av denne delen finner du en forklaring på symbolene som vises i BIS VISTAsystemet. 1.1 Advarsler EKSPLOSJONSFARE: BIS VISTA-SYSTEMET MÅ IKKE BRUKES I ET BRANNFARLIG MILJØ ELLER DER DET KAN FOREKOMME KONSENTRASJONER AV BRANNFARLIGE ANESTESIMIDLER. MONITOREN ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK I ET MR-MILJØ. BRUK KUN STRØMLEDNINGEN FRA PRODUSENTEN. STØPSELET FRA MONITOREN MÅ ALDRI ENDRES FOR Å FORSØKE Å KOBLE DEN INN I ET IKKE-STANDARD STRØMUTTAK. KRAV I USA: FOR AT JORDINGEN SKAL FUNGERE RIKTIG MÅ STRØMUTTAKET VÆRE ET JORDET STRØMUTTAK MED TRE LEDNINGER. DET MÅ BRUKES ET STRØMUTTAK SOM HOLDER SYKEHUSSTANDARD. STØPSELET MED TRE PINNER FRA MONITOREN MÅ ALDRI ENDRES FOR Å FORSØKE Å KOBLE DEN TIL ET STRØMUTTAK MED TO SPOR. HVIS STRØMUTTAKET KUN HAR TO SPOR, MÅ DU SØRGE FOR AT DEN ERSTATTES MED ET JORDET STRØMUTTAK MED TRE SPOR FØR DU FORSØKER Å BRUKE MONITOREN. 1-1

14 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER HVIS DET ER DEN MINSTE TVIL OM AT DEN EKSTERNE JORDINGSBESKYTTELSEN ER INTAKT, MÅ BIS VISTA-SYSTEMET KUN BRUKES MED DET INTERNE BATTERIET SOM STRØMKILDE. KONTROLLER AT MONITOREN ER TRYGT MONTERT FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ PERSONELLET ELLER PASIENTEN. VED TILKOBLING AV EKSTERNT UTSTYR (for eksempel EN DATAMASKIN FOR INNHENTING AV DATA), MÅ SYSTEMETS LEKKASJESTRØM KONTROLLERES OG IKKE OVERSKRIDE GRENSEN SOM ER ANGITT I IEC BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE OPPFYLLER SIKKERHETSKRAVENE FOR DETTE UTSTYRET, KAN FØRE TIL REDUSERT SIKKERHETSNIVÅ FOR SYSTEMET SOM HELHET. VED VALG AV TILBEHØR MÅ DET TAS HENSYN TIL DET FØLGENDE: OM TILBEHØRET SKAL BRUKES I NÆRHETEN AV PASIENTEN EBEVIS PÅ AT SIKKERHETSSERTIFISERINGEN FOR TILBEHØRET ER UTFØRT I SAMSVAR MED GJELDENDE HARMONISERTE NASJONALE STANDARDER I OVERENSSTEMMELSE MED IEC OG/ELLER IEC PÅ GRUNN AV HØY OVERFLATETEMPERATUR MÅ BISx IKKE KOMME I LANGVARIG KONTAKT MED PASIENTENS HUD, DETTE KAN FØRE TIL UBEHAG. DE LEDENDE DELENE PÅ ELEKTRODER ELLER SENSORER OG KONTAKTER MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED ANDRE LEDENDE DELER, INKLUDERT JORD. FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANNSKADER UNDER BRUK AV HØYFREKVENT KIRURGISK UTSTYR, MÅ SENSOREN ELLER ELEKTRODENE IKKE PLASSERES MELLOM OPERASJONSSTEDET OG DEN ELEKTROKIRURGISKE ENHETENS RETURELEKTRODE. FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANNSKADER UNDER BRUK AV HJERNESTIMULERENDE UTSTYR (f.eks. TRANSKRANIELT POTENSIAL FREMKALT AV ELEKTRISK MOTOR) MÅ STIMULERINGSELEKTRODER PLASSERES SÅ LANGT FRA BIS-SENSOREN SOM MULIG. SØRG OGSÅ FOR AT SENSOREN ER PLASSERT RIKTIG I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE PÅ EMBALLASJEN. SENSOREN MÅ IKKE PLASSERES MELLOM DEFIBRILLATORELEKTRODENE NÅR DET BRUKES EN DEFIBRILLATOR PÅ EN PASIENT SOM ER KOBLET TIL BIS VISTA-SYSTEMET. 1-2

15 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER PASIENTGRENSESNITTKABELEN MÅ PLASSERES MED FORSIKTIGHET OG SIKRES FOR Å MINIMERE KVELNINGSRISIKOEN FOR PASIENTEN. STØTFARE: IKKE FORSØK Å KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN MED FUKTIGE HENDER. FØR DU BERØRER STRØMLEDNINGEN, MÅ DU KONTROLLERE AT DU HAR RENE OG TØRRE HENDER. UNIVERSELLE FORHOLDSREGLER MÅ TAS FOR Å HINDRE KONTAKT MED BLOD OG ANNET POTENSIELT SMITTEFARLIG MATERIALE. PLASSER KONTAMINERT MATERIALE I EN FORMÅLSTJENLIG AVFALLSBEHOLDER. IKKE BLAND DESINFISERINGSMIDLER (for eksempel BLEKEMIDLER OG AMMONIAKK) DETTE KAN FØRE TIL DANNELSE AV FARLIGE GASSER. FARE FOR ELEKTRISK STØT: DEKSLENE PÅ MONITOREN MÅ IKKE FJERNES UNDER BRUK ELLER NÅR MONITOREN ER KOBLET TIL STRØM. FARE FOR ELEKTRISK STØT: UNDER PRODUSENTENS INSPEKSJON AV DETTE UTSTYRET BLE DET KONTROLLERT AT JORDLEKKASJESTRØMMEN OG PASIENTSIKKERHETSSTRØMMEN VAR LAVERE ENN FASTSATTE GRENSER I EGNEDE SIKKERHETSSTANDARDER. GOD SIKKERHETSPRAKSIS FORUTSETTER AT INSTITUSJONEN UTFØRER REGELMESSIGE TESTER FOR Å KONTROLLERE DISSE STRØMMENE. HVER GANG DET INNTREFFER HENDELSER AV TYPEN SØL AV BLOD ELLER LØSNINGER, MÅ DET FORETAS EN NY TEST AV JORDLEKKASJESTRØMMEN FØR FORTSATT DRIFT. LEKKASJESTRØMMEN MÅ KONTROLLERES HVER GANG INSTRUMENTKABINETTET ÅPNES AV EN KVALIFISERT BIOMEDISINSK TEKNIKER. STRØMFORSYNINGEN HAR INTERN SIKRING. STRØMFORSYNINGEN MÅ KUN ERSTATTES MED EN BIS VISTA-STRØMFORSYNING FRA ASPECT MEDICAL SYSTEMS. 1.2 Forsiktighetsregler Les nøye gjennom hele denne håndboken før du bruker monitoren i et klinisk miljø. BISx eller monitoren må ikke autoklaveres. Autoklavering vil føre til alvorlig skade på begge komponentene. Ventilasjonsåpningene på undersiden av monitoren må ikke blokkeres. 1-3

16 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER BISx må aldri åpnes. Tetningen som hindrer at væske trenger inn i BISx, kan bli skadet hvis systemet åpnes. Service eller reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte biomedisinske teknikere. BIS VISTA-systemet er utformet for bruk sammen med en BIS-sensor. Sensoren er et sølv-/sølvkloridelektrodesystem som bruker Aspects patenterte Zipprep teknologi og en patentbeskyttet tilkobling. Bruk av andre elektroder anbefales ikke. Koble all strøm fra systemet: Sett monitoren i standbymodus, trekk strømledningen ut av kontakten på monitoren og ta deretter batteriet ut av monitoren. Den kontinuerlig impedanskontrollen må eventuelt deaktiveres hvis impedanskontrollsignalet på 1 nanoampere 128 Hz interfererer med annet utstyr, for eksempel EP-monitorer (Evoked Potential). Forholdsregler ved bruk av ECT-utstyr under BIS-monitorering: Hold ECTelektrodene så langt som mulig fra BIS-sensoren for å redusere effekten av interferens. Noe ECT-utstyr kan forstyrre funksjonen til BIS-systemet. Kontroller om utstyret er kompatibelt under pasientoppsettet. Kontroller batteriet regelmessig ved å bruke en BIS VISTA-monitor som er koblet fra stikkontakten i veggen, og som er blitt fulladet (minst seks 6 timers ladetid). Etter lengre oppbevaringsperioder må batteriet lades i 6 timer for å oppnå full batterikapasitet. Batteriet må skiftes ut hvis det ikke kan forsyne BIS VISTAmonitoren med strøm slik at den fungerer tilfredsstillende i cirka 45 minutter. BIS VISTA-monitoren inneholder et internt litiumionbatteri. Batteriet må tas ut av en kvalifisert servicetekniker og kasseres eller gjenvinnes i henhold til gjeldende nasjonale lover og regler. Kontakt Aspect Medical Systems, Inc. eller den lokale distributøren når du trenger et nytt batteri: Aspect-artikkelnummer Unngå at det trenger væske inn i pasientgrensesnittkabelen. Hvis væske kommer i kontakt med pasientgrensesnittkabelens sensorkontakt, kan det påvirke pasientgrensesnittkabelens ytelse. Service eller reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte biomedisinske teknikere. BIS VISTA-systemet oppfyller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC Bruken av dette utstyret kan påvirke eller bli påvirket av annet utstyr i nærheten på grunn av elektromagnetisk interferens (EMI). Hvis dette skjer: Øk avstanden mellom enhetene Plasser enhetenes kabler i en annen retning Koble enhetene til et strømuttak som ikke tilhører samme strømkrets Se 8.2 Spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet. BISx må ikke frakobles mens programvaren oppdateres. 1-4

17 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Ved til-/frakobling av BISx må du ikke berøre de ubeskyttede delene av kontaktene. Dette kan føre til skade på grunn av elektrostatisk utladning. Bruk av annet tilbehør enn det som er angitt, kan føre til økt elektromagnetisk stråling og redusert elektromagnetisk immunitet for BIS VISTA monitoreringssystem. BIS VISTA-monitoren må ikke bruke i umiddelbar nærhet av eller stables sammen med annet utstyr. Hvis slik bruk er nødvendig, må det kontrolleres at BIS VISTAmonitoren fungerer normalt i konfigurasjonen den skal brukes i. Viktig: BIS VISTA-systemene oppfyller kravene i EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD) og gjeldende bestemmelser i de landene som systemet distribueres til, og er CE XXXX - merket. Eventuelle samsvarserklæringer kan fås på forespørsel. 1-5

18 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 1.3 Symbolforklaring OBS! Se medfølgende dokumenter Data I/O, RS-232-serieport USB-A USB (Universal Serial Bus): Type A USB-B USB (Universal Serial Bus): Type B OBS! Varm overflate Grenser for oppbevaringstemperatur Utstyr av type BF Defibrilleringssikkert utstyr av type BF Vekselstrøm (AC) Likestrøm (DC) Batteriplassering Tilbakestillingsknapp Strøm til monitoren PÅ Strøm til monitoren AV eller standbymodus Må ikke brukes flere ganger Inneholder ikke lateks Produsent Brukes innen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅ-MM Inneholder ikke PVC Produksjonsdato EC REP Autorisert EU-representant Katalognummer Batch-nummer Serienummer Conformité Européenne (CE), samsvarsmerking i henhold til EU-direktivet om medisinsk utstyr. CE XXXX er godkjenningsorganets nummer Klassifisert av Underwriters Laboratories Inc. kun med hensyn til fare elektrisk støt, brannfare og mekanisk fare, i henhold til UL og IEC Registrert i komponentprogrammet (Component Recognition Program) hos Underwriters Laboratories Inc. Merking av emballasjen: Fragile (Forsiktig), Do Not Get Wet (Må ikke utsettes for fuktighet) og This Side Up (Denne side opp) Figur 1 Symbolforklaring (side 1 av 3) 1-6

19 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Resirkulerbart Overkrysset søppelkasse angir at brukt produkt ikke må kasseres sammen med vanlig avfall* Produkt som er merket med et nummer, inneholder visse toksiske eller farlige stoffer eller elementer, og kan trygt brukes i løpet av perioden for miljøvennlig bruk. Produktet skal resirkuleres. Perioden for miljøvennlig bruk er kun gyldig når produktet betjenes i henhold til betingelsene som er definert i produkthåndboken. ** Produkt som er merket med "e", inneholder ikke toksiske eller farlige stoffer eller elementer, og er miljøvennlig. Produktet kan resirkuleres. ** *Kontakt Aspects Medical Systems International B.V for å få et RMA-nummer (Returned Materials Authorization). I henhold til WEEE-direktiv 2002/96/EF skal alt elektrisk og elektronisk utstyr (EEE), kasseres og samles opp separat og behandles i henhold til de beste og mest miljøvennlige metodene. EEE inneholder stoffer som er farlige for miljøet, men EEE er samtidig en verdifull kilde til nye råmaterialer. Det er derfor viktig at slike produkter kasseres separat fra annet avfall. Aspect Medicals produkter er underlagt direktivet, og vi anmoder om at utstyret kasseres separat og behandles som resirkulerbart elektronisk utstyr. Kontakt lokale myndigheter eller nærmeste oppsamlingssted for kassering av utstyret, og sørg for at det kasserte utstyret ikke ender opp sammen med "vanlig" husholdningsavfall. ** Se hvis du er interessert i datablader med materialerklæringer. Figur 1 Symbolforklaring (side 2 av 3) 1-7

20 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Går på batteri. Det er ikke batteri i monitoren. USB-enhet: Eksportering av data pågår. En utskriftsbar fil overføres til USB-enheten. Ringende klokke alarm med høy prioritet avgis. Grønn klokke aktiverte alarmer. Gul klokke med nedtellingstidtaker alarmene er stoppet midlertidig. Rød klokke med X alarmene er dempet. En grønn boks angir PÅ eller aktiv tilstand. En rød boks med en X angir AV eller avbryt. Figur 1 Symbolforklaring (side 3 av 3) 1-8

21 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING INNLEDNING Denne delen inneholder en installeringsveiledning for BIS VISTA-monitoren, BISx og tilbehør. Blant annet: Sjekkliste for installeringen Riktig miljø Nødvendig utstyr og tilbehør Kabeltilkobling Start- og avsluttingsprosedyrer Grunninnstillinger for menyer 2.1 Installering og kontroll av BIS VISTAmonitoren 1. Åpne emballasjen og kontroller at alle komponentene følger med: Monitor (P/N ) Strømledning Stangklemme BISx (P/N AMS) Pasientgrensesnittkabel for å koble BISx til pasienten (P/N ) Sensorene selges separat. Kontakt Aspect Medical Systems, Inc. eller den lokale distributøren for å få en liste over tilgjengelige sensorer. 2. Koble strømledningen til monitoren og sett støpselet inn i en egnet stikkontakt i veggen. Kontroller at lampen til høyre for på/standby-knappen er gul. 3. Start monitoren ved å trykke på på/standby-knappen (nederst til høyre). Kontroller at lampen til høyre for på/standby-knappen er grønn. Kontroller at alle selvtestene er fullført uten feil. Kontroller at det står Connect BISx (Koble til BISx) på neste skjermbilde. 4. Koble BISx med pasientgrensesnittkabelen til monitoren. Kontroller at det står BISx Initialization Complete (Initialisering av BISx fullført) på skjermen. Kontroller at Connect sensor or cable (Koble til sensor eller kabel) vises. 5. Koble til pasientgrensesnittkabelen og sensoren. Kontroller at sensorkontrollen starter. 2-1

22 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING 6. Koble strømledningen fra monitoren. Kontroller at OPERATING ON BATTERY BACKUP (Går på batteri) vises. Kontroller at batteriikonet vises under BIS-verdien. 7. Koble til strømledningen igjen. Kontroller at batteriikonet ikke vises under BIS-banneret. Kontroller at OPERATING ON BATTERY BACKUP (Går på batteri) ikke vises. 8. Installeringen er ferdig. 2.2 Miljø Transport- og oppbevaringsmiljø Monitoren og tilbehøret har følgende grenseverdier for transport- og oppbevaringsmiljø. Vær oppmerksom på at disse grenseverdiene gjelder for transport- og oppbevaringssituasjoner når utstyret ikke er i drift. Temperatur -10 C til +60 C Fuktighet 15 % til 95 % (ikke-kondenserende) Trykk 800 mm Hg (500 m under havnivå) til 360 mm Hg (6000 m over havnivå) Beskytt monitoren mot plutselige temperaturendringer som kan føre til kondens i instrumentet. Minimer kondens ved å unngå å flytte systemet mellom oppvarmede bygninger og oppbevaring utendørs. Når monitoren er flyttet innendørs, må den stå i den uåpnede emballasjen til monitorens temperatur er stabilisert i forhold til romtemperaturen før den pakkes opp og tas i bruk. Før monitoren tas i bruk, må du tørke av all synlig kondens og vente til systemet når likevekt i romtemperatur Driftsmiljø BIS VISTA monitoreringssystem må ikke brukes på steder der det finnes brannfarlige gasser eller damper. ADVARSEL: EKSPLOSJONSFARE: BIS VISTA-SYSTEMET MÅ IKKE BRUKES I ET BRANNFARLIG MILJØ ELLER DER DET KAN FOREKOMME KONSENTRASJONER AV BRANNFARLIGE ANESTESIMIDLER. MONITOREN ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK I ET MR-MILJØ. BIS VISTA-monitoren er utformet for sikker drift under følgende forhold. Forhold utenfor disse områdene kan påvirke påliteligheten. Temperatur 0 C til +40 C Fuktighet 15 % til 95 % (ikke-kondenserende) Trykk 800 mm Hg (1500 fot under havnivå) til 360 mm Hg ( fot over havnivå) 2-2

23 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING Krav til strømforsyning og jording av systemet BIS VISTA monitoreringssystem krever en strømkilde på VAC, Hz. Strømforbruket er maksimalt 0,7 A. Monitoren må være riktig jordet for å beskytte både brukeren og pasienten. Monitoren er derfor utstyrt med en ledning av sykehusstandard. Strømledningen jorder systemet via nettjord når den kobles til en egnet treledningskontakt. ADVARSEL: BRUK KUN STRØMLEDNINGEN FRA PRODUSENTEN. STØPSELET FRA MONITOREN MÅ ALDRI ENDRES FOR Å FORSØKE Å KOBLE DEN TIL ET IKKE-STANDARD STRØMUTTAK. KRAV I USA: FOR AT JORDINGEN SKAL FUNGERE RIKTIG MÅ STRØMUTTAKET VÆRE ET JORDET STRØMUTTAK MED TRE LEDNINGER. DET MÅ BRUKES ET STRØMUTTAK SOM HOLDER SYKEHUSSTANDARD. STØPSELET MED TRE PINNER FRA MONITOREN MÅ ALDRI ENDRES FOR Å FORSØKE Å KOBLE DEN TIL ET STRØMUTTAK MED TO SPOR. HVIS STRØMUTTAKET KUN HAR TO SPOR, MÅ DU SØRGE FOR AT DEN ERSTATTES MED ET JORDET STRØMUTTAK MED TRE SPOR FØR DU FORSØKER Å BRUKE MONITOREN. HVIS DET ER DEN MINSTE TVIL OM AT DEN EKSTERNE JORDINGSBESKYTTELSEN ER INTAKT, MÅ BIS VISTA- MONITOREN KUN BRUKES MED DET INTERNE BATTERIET SOM STRØMKILDE Krav til elektromagnetisk kompatibilitet BIS VISTA monitoreringssystem må bare brukes sammen med strømledningen og tilbehøret som anbefales og leveres av Aspect Medical Systems, Inc. Systemet må installeres og tas i bruk i henhold til informasjonen under8.2 Spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet. OBS! BIS VISTA-systemet oppfyller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC Bruken av dette utstyret kan påvirke eller bli påvirket av annet utstyr i nærheten på grunn av elektromagnetisk interferens (EMI). Hvis dette skjer: Øk avstanden mellom enhetene Plasser enhetenes kabler i en annen retning Koble enhetene til et strømuttak som ikke tilhører samme strømkrets Se 8.2 Spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet. 2-3

24 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING Klargjøre stedet: Montere monitoren Aspect Medical Systems, Inc. anbefaler på det sterkeste at BIS VISTA-monitoren monteres permanent til anestesiapparatet for å øke sikkerheten og forenkle bruken. Kontakt den lokale representanten eller Aspect for å diskutere monteringsalternativer. ADVARSEL: KONTROLLER AT MONITOREN ER TRYGT MONTERT FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ PERSONELLET ELLER PASIENTEN Montere monitoren ved hjelp av stangklemmen Slik monterer du monitoren på en vertikal stang (1,3 3,8 cm i diameter): 1. Plasser stangen i klemmen og stram til skruen ved hjelp av det svarte skrurattet. Kontroller at det er nok plass over klemmen, slik at du kan skyve monitoren på plass ovenifra. 2. Plasser klemmeskoen (på baksiden av monitoren) på linje med stangklemmens åpning, og skyv monitoren nedover til den sitter på plass. Den nedre delen av klemmeskoen skal være synlig et godt stykke nedenfor den nedre delen av stangklemmen, og monitoren skal klikke på plass. Figur 2 Stangklemme Hvis du vil fjerne monitoren, trykker du på tappen øverst på klemmeskoen, deretter skyver du monitoren oppover. 2-4

25 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING Stangklemmen kan låses fast på monitoren, slik at de to ikke går fra hverandre. Slik gjør du: 1. Plasser klemmeskoen (på baksiden av monitoren) på linje med stangklemmens åpning, og skyv monitoren nedover til den sitter på plass. Den nedre delen av klemmeskoen skal være synlig et godt stykke nedenfor den nedre delen av stangklemmen, og monitoren skal klikke på plass. 2. Kontroller at festeskruehullet på stangklemmen er justert med det tilsvarende hullet på klemmeskoen. 3. Fjern den svarte rattskruen fra stangklemmen. 4. Bruk den medfølgende sekskantnøkkelen og fest stangklemmen til monitoren med den medfølgende festeskruen. 5. Sett på plass den svarte rattskruen. 6. For å feste enheten til stangen plasserer du stangen i klemmen og strammer til skruen ved hjelp av det svarte skrurattet Monteringstilbehør (ekstrautstyr) Aspects hefte Monitor Mounting Solutions (bestillingsnummer ) inneholder informasjon om ekstra monteringstilbehør. 2-5

26 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING 2.3 BIS VISTA monitoreringssystem utstyr og tilbehør BIS VISTA monitoreringssystem inneholder følgende basiskomponenter: BIS VISTA-monitor (P/N ) BISx (P/N AMS) Pasientgrensesnittkabel (P/N ) BIS-sensor Avtakbar strømledning Sensorene selges separat. Kontakt Aspect Medical Systems, Inc. eller den lokale distributøren for å få en liste over tilgjengelige sensorer. En stangklemme inngår også, men bruken av den er valgfri. Kontakt Aspect eller den lokale representanten for å få informasjon om ytterligere utstyr og tilbehør. BIS VISTA-monitor BIS-sensor Pasientgrensesnitt-kabel Monitorgrensesnittkabel På/standby-knapp BISx Figur 3 BIS VISTA monitoreringssystem 2-6

27 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING BIS VISTA-monitor Frontpanel Frontpanelet på BIS VISTA-monitoren inneholder berøringsskjermen, BISx-porten og på/standby-knappen. Se Figur Berøringsskjerm BIS VISTA-monitoren er utformet slik at du får tilgang til alle kontroller (unntatt på/standby-knappen) ved å trykke på et bestemt område på monitorskjermen. Dette området kalles en berøringstast. Berøringstastene fungerer selv om brukeren bruker undersøkelseshansker På/standby-knapp På/standby-knappen er plassert nederst til høyre på monitoren og angir om monitoren er på eller i standbymodus. Når den lille lysdioden til høyre for på/standby-knappen er grønn, kjører enheten og tilfører strøm til BISx. Når den er gul, lades batteriet, og systemet er i standbymodus. Når den ikke lyser, er nettstrøm ikke tilgjengelig for apparatet, og hvis du trykker på på/standby-knappen, starter monitoren med batteriet som strømkilde Bakpanel Komponentene på bakpanelet vises i figur 4. Følgende komponenter inngår: To USB-porter (type A og B), en klemmesko, en RS-232-port, en tilbakestillingsknapp, et batteri- /strømforsyningsdeksel og en kontakt for strømledningen. 2-7

28 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING USB-port (type A) Tilbakestillingsknapp USB-port (type B) Serieport Batteri-/ strømforsyningsdeksel Strømledningskontakt Klemmesko Figur 4 Bakpanel Det er to USB-porter på baksiden av monitoren. USB-A-porten brukes til å eksportere data til en flyttbar enhet. Den brukes også til å oppdatere monitoren og BISx-programvaren. Klemmeskoen gjør at monitoren kan gli inn i stangklemmen, slik at den kan festes på en vertikal stang med en diameter på ½ 1 ½ tommer. RS-232-serieporten kan brukes til å overføre data fra monitoren. ADVARSEL: VED TILKOBLING AV EKSTERNT UTSTYR (for eksempel EN DATAMASKIN FOR INNHENTING AV DATA), MÅ SYSTEMETS LEKKASJESTRØM KONTROLLERES OG IKKE OVERSKRIDE GRENSEN SOM ER ANGITT I IEC BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE OPPFYLLER SIKKERHETSKRAVENE FOR DETTE UTSTYRET, KAN FØRE TIL REDUSERT SIKKERHETSNIVÅ FOR SYSTEMET SOM HELHET. VED VALG AV TILBEHØR MÅ DET TAS HENSYN TIL DET FØLGENDE: 2-8

29 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING OM TILBEHØRET SKAL BRUKES I NÆRHETEN AV PASIENTEN BEVIS PÅ AT SIKKERHETSSERTIFISERINGEN FOR TILBEHØRET ER UTFØRT I SAMSVAR MED GJELDENDE HARMONISERTE NASJONALE STANDARDER I OVERENSSTEMMELSE MED IEC OG/ELLER IEC Ved normal drift går strømmen i en krets gjennom på/standby-knappen. Tilbakestillingsknappen kan brukes til å tilbakestille programvarefunksjonene på BISmonitoren (og BISx hvis den er tilkoblet) hvis det mot formodning skulle være nødvendig. Se 6.4. Bruke tilbakestillingsknappen. Under batteri-/strømforsyningsdekselet finner du BIS VISTA-monitorens strømforsyning og batteri. Strømledningskontakten, som er plassert ved siden av batteri-/strømforsyningsdekselet, brukes til å koble til strømledningen som fås fra produsenten. Den forsyner monitoren og eventuelt BISx med strøm. OBS! BIS VISTA monitoreringssystem oppfyller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC Bruken av dette utstyret kan påvirke eller bli påvirket av annet utstyr i nærheten på grunn av elektromagnetisk interferens (EMI). Hvis dette skjer: Øk avstanden mellom enhetene Plasser enhetenes kabler i en annen retning Koble enhetene til et strømuttak som ikke tilhører samme strømkrets Se 8.2 Spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet Internt batteri Et oppladbart litiumionbatteri inne i monitoren gir cirka 45 minutters reservestrøm når apparatet ikke kan tilføres strøm via strømledningen. Ladetiden er cirka 6 timer. Batteriet lades kontinuerlig så lenge enheten er koblet til et vekselstrømuttak. Når systemet går på batteri, vises det et batteriikon som angir batteristatusen. Et batteriikon med fire grønne søyler angir at batteriet er fulladet. Når batteriet begynner å bli flatt, avgir monitoren en pipelyd, og batterisymbolet på skjermen endrer farge. I tillegg blinker det en melding om at batteriet er nesten flatt i meldingsområdet på skjermen. OBS! Kontroller batteriet regelmessig ved å bruke en BIS VISTA-monitor som er koblet fra stikkontakten i veggen, og som er blitt fulladet (minst seks 6 timers ladetid). Etter lengre oppbevaringsperioder må batteriet lades i 6 timer for å oppnå full batterikapasitet. Batteriet må 2-9

30 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING skiftes ut hvis det ikke kan forsyne BIS VISTA-monitoren med strøm slik at den fungerer tilfredsstillende i cirka 45 minutter. BIS VISTA-monitoren inneholder et internt litiumionbatteri. Batteriet må tas ut av en kvalifisert servicetekniker og kasseres eller gjenvinnes i henhold til gjeldende nasjonale lover og regler. Kontakt Aspect Medical Systems, Inc. eller den lokale distributøren når du trenger et nytt batteri: Aspects artikkelnummer BISx Monitorgrensesnittkabel Pasientgrensesnittkabel Figur 5 BISx og pasientgrensesnittkabel BISx mottar, filtrerer og bearbeider EEG-signaler fra pasienten. Enheten plasseres i nærheten av pasientens hode, der EEG-signalet er mindre utsatt for interferens fra annet medisinsk utstyr. BISx vises i Figur 5. Den lange, bøyelige monitorgrensesnittkabelen kobles til på forsiden av monitoren. BIS-sensoren kobles til BISx ved hjelp av pasientgrensesnittkabelen. Festeklemmen på BISx brukes til å feste BISx på et praktisk sted i nærheten av pasientens hode. 2-10

31 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING ADVARSEL: PÅ GRUNN AV HØY OVERFLATETEMPERATUR MÅ BISx IKKE KOMME I LANGVARIG KONTAKT MED PASIENTENS HUD, DETTE KAN FØRE TIL UBEHAG. OBS! BISx må aldri åpnes. Tetningen som hindrer at væske trenger inn i BISx, kan bli skadet hvis systemet åpnes. Service eller reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte biomedisinske teknikere Pasientgrensesnittkabel BISx kobles til BIS-sensoren ved hjelp av BIS-sensorens pasientgrensesnittkabel fra Aspect (se Figur 3) BIS-sensorer Sensoren er engangskomponenten i BIS monitoreringssystem, og må skiftes ut etter hver bruk. Du finner informasjon om hvordan sensoren skal festes til pasientene og kobles til BIS-monitoreringssystemet i bruksanvisningen for BIS-sensoren. Alle sensorer, inkludert den utvidede BIS-sensoren, bruker de lagrede innstillingene på monitoren (for eksempel utjevningsfrekvens). 2.4 Kabeltilkoblinger Når du har gjort deg kjent med sikkerhetsinformasjonen i innledningen i denne håndboken og gjort klart et egnet miljø, følger du disse trinnene for å klargjøre BIS VISTA-systemet for bruk. 1. Koble BISx til monitoren Hold den sylinderformede kontakten med den flate siden opp og plugg grensesnittkabelen for BISx-monitoren inn i BISx-porten på forsiden av monitoren. Når denne tilkoblingen er utført, trenger ikke BISx å frakobles igjen. Hvis du likevel ønsker å koble BISx-kabelen fra monitoren, drar du forsiktig i kontakten. IKKE dra i ledningen. 2. Koble pasientgrensesnittkabelen til BISx Koble den grå kontakten på pasientgrensesnittkabelen til BISx. Merk: BIS-logoen skal være vendt opp, slik at pinnene plasseres riktig. Hvis du vil koble fra pasientgrensesnittkabelen, drar du hardt i kontakthylsen. IKKE dra i ledningen. 2-11

32 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING 2.5 Startprodedyre / Standby-modus Starte monitoren for første gang Slik starter du instrumentet for første gang, etter at det er blitt tilbakestilt med tilbakestillingsknappen eller etter utskiftning av batteriet: 1. Koble den ene enden av strømledningen til kontakten på venstre side av monitoren. 2. Koble den andre enden av strømledningen inn i et riktig jordet strømuttak som holder sykehusstandard. En gul lampe begynner å lyse til høyre for på/standbyknappen. 3. Trykk på på/standby-knappen. Lampen endres til grønt, og det kjøres feilsøkingstester for å kontrollere at systemet fungerer som det skal. En pipelyd angir at testingen er fullført. Hvis det har oppstått et problem, stopper systemet, og det vises en feilmelding. Feilmeldingene er forklart under Problemløsing i denne håndboken. Når monitoren ikke er i bruk, må den settes i standbymodus. Hvis du vil sette systemet i standbymodus, trykker du på og holder nede på/standby-knappen i to sekunder. Lampen endrer farge fra grønn til gul. Hvis monitoren går på batteri, slutter lampen å lyse helt Starte monitoren fra standbymodus Når monitoren er i standbymodus (gult lys), kan du starte den ved å trykke på på/standbyknappen. Lampen endrer farge til grønn. Når monitoren ikke er i bruk, må den settes i standbymodus. Hvis du vil sette systemet i standbymodus, trykker du på og holder nede på/standby-knappen i to senkunder. Lampen endrer farge fra grønn til gul. Hvis monitoren ikke er koblet til nettstrøm, slutter lampen å lyse helt. 2.6 Grunninnstillinger for menyer Før du bruker BIS VISTA-monitoren for første gang, kan det hende du må velge riktig språk og innstille gjeldende dato og klokkeslett. Du finner detaljert informasjon om andre innstillingsvalg i kapittel 3. BIS VISTA-monitoren har en berøringsskjerm. Du får tilgang til menyene ved å trykke på [MENU] (Meny) til venstre på skjermen. Trykk på [Next] (Neste) eller [Previous] (Forrige) for å bla gjennom menyvalgene. Du kan når som helst trykke på [HOME] (Hjem) for å gå tilbake til hovedskjermen. 2-12

33 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING Velge språk BIS VISTA-monitoren støtter flere språk. Hvis skjermen ikke viser ønsket språk, følger du trinnene nedenfor: Slik endrer du språk: 1. Trykk på [MENU] (Meny). 2. Trykk på [Next] (Neste) for å gå til den andre menyen, og trykk deretter på [Next] (Neste) igjen for å gå til den tredje menyen. 3. Trykk på [Language] (Språk). Gjeldende språk vises. 4. Bruk pluss- [+] eller minustasten [-] til å bla gjennom listen over språk til ønsket språk vises. Det valgte språket vises nå på alle skjermene. 5. Trykk på [HOME] (Hjem) for å gå tilbake til hovedskjermen Dato og klokkeslett Slik innstiller du gjeldende dato og klokkeslett: 1. Trykk på [MENU] (Meny). 2. Trykk på [Next] (Neste) for å gå til den andre menyen, og trykk deretter på [Next] (Neste) igjen for å gå til den tredje menyen. 3. Trykk på [Date and Time] (Dato og klokkeslett). En ny skjerm viser gjeldende dato og klokkeslett. Dagen vises med blå bokstaver. 4. Bruk opp- og nedpilene til å innstille dagen. 5. Trykk på [Month] (Måned). Måneden vises med blå bokstaver. 6. Bruk opp- og nedpilene til å innstille måneden. 7. Gjenta denne fremgangsmåten for år, time, minutter og sekunder. 8. Når du er ferdig, trykker du på [Return to Previous Menu] (Tilbake til forrige meny) eller [HOME] (Hjem) for å gå tilbake til hovedskjermen. Merk: Initialt er klokkeslettet/datoen innstilt på tidssonen Eastern Standard Time eller Eastern Daylight Time (USA). Du må endre klokkeslettet to ganger i året med funksjonen Time/Date (Klokkeslett/dato) hvis du er i en tidssone der man veksler mellom sommerog vintertid Vise/lagre innstillinger Ved oppstart er BIS VISTA-monitoren alltid konfigurert i henhold til innstillingene som er lagret i minnet. Slik lagrer du innstillingene for gjeldende konfigurasjon: 1. Trykk på [MENU] (Meny). 2. Trykk på [View/Save Settings] (Vis/lagre innstillinger). Gjeldende innstillinger vises. 3. Trykk på [Save Active] (Lagre aktive). Meldingen Settings Saved (Innstillinger lagret) vises. Innstillingene som vises, lagres, bortsatt fra de som er angitt nedenfor. 4. Trykk på [Previous] (Forrige) eller [HOME] (Hjem) for å avslutte. 2-13

34 KAPITTEL 2 INSTALLERING OG KLARGJØRING Merk: Når systemet går på batteri, er valget Save Active (Lagre aktive) deaktivert ved lavt batterinivå. Følgende innstillinger lagres ikke med valget Save Active (Lagre aktive): Impedance Checking (Impedanskontroll) (tilbakestilles til ON (På), Filters (Filtre) (tilbakestilles til ON (På) og Display Type (Visningstype) (tilbakestilles til BIS). Innstillingene defineres og lagres kun for gjeldende monitormodus. Se Monitormodus. Se Vise/lagre innstillinger for å få informasjon om hvordan du gjenoppretter standardverdiene fra fabrikken. 2-14

35 KAPITTEL 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM INNLEDNING Denne delen inneholder informasjon om: Klargjøre systemet for bruk Sensorkontroll Visning på monitorskjermen Programvaremenyer og menyvalg Granske lagrede data EEG-visning Avslutte et kasus Les gjennom denne delen før du bruker monitoren i et klinisk miljø. 3.1 Klargjøre systemet for bruk Når du har gjort deg kjent med sikkerhetsinformasjonen i innledningen i denne håndboken, klargjort et egnet miljø, koblet til BISx- og pasientgrensesnittkabelen riktig og definert grunninnstillingene som er beskrevet i kapittel 2, følger du disse trinnene for å klargjøre BIS VISTA monitoreringssystem for bruk. 1. Oppstart og systemkontroll Start monitoren ved å trykke på på/standby-knappen nederst til høyre på monitoren. Lampen endrer farge fra gul til grønn, og det initieres en selvtest for å kontrollere at alt utstyret fungerer som det skal. 2. Koble BIS-sensoren til pasienten Klargjør stedet der sensoren skal plasseres, og plasser BIS-sensor på pasienten i henhold til instruksjonene på sensoremballasjen. OBS! BIS VISTA monitoreringssystem skal brukes sammen med en BISsensor. Sensoren er et sølv-/sølvkloridelektrodesystem som bruker Aspects patenterte Zipprep-teknologi og en patentbeskyttet tilkobling. Bruk av andre elektroder anbefales ikke. 3-1

36 KAPITTEL 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM ADVARSLER! DE LEDENDE DELENE PÅ ELEKTRODER ELLER SENSORER OG KONTAKTER MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED ANDRE LEDENDE DELER, INKLUDERT JORD. FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANNSKADER UNDER BRUK AV HØYFREKVENT KIRURGISK UTSTYR, MÅ SENSOREN ELLER ELEKTRODENE IKKE PLASSERES MELLOM OPERASJONSSTEDET OG DEN ELEKTROKIRURGISKE ENHETENS RETURELEKTRODE. SENSOREN MÅ IKKE PLASSERES MELLOM DEFIBRILLATORELEKTRODENE NÅR DET BRUKES EN DEFIBRILLATOR PÅ EN PASIENT SOM ER KOBLET TIL BIS VISTA-SYSTEMET. PASIENTGRENSESNITTKABELEN MÅ PLASSERES MED FORSIKTIGHET OG SIKRES FOR Å MINIMERE KVELNINGSRISIKOEN FOR PASIENTEN. 3. Feste BISx Bruk festeklemmen til å feste BISx på et praktisk sted i nærheten av pasientens hode. 3-2

37 KAPITTEL 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM 4. Koble BIS-sensoren til pasientgrensesnittkabelen Utløsingsknapp Sensor-kontakt for pasient-grensesnitt-kabel Sensortapp Figur 6 Koble til pasientgrensesnittkabelen Du setter sensoren inn i pasientgrensesnittkabelen ved å holde den slik som på bildet og sette sensortappen inn i sensorkontakten på pasientgrensesnittkabelen til du hører et klikk. Den tomme siden av sensortappen (dvs. siden uten datamaskinbrikken) skal vende opp. Sensorintegritetskontrollen initieres hver gang en sensor kobles til pasientgrensesnittkabelen for å sørge for at det brukes en gyldig sensor der holdbarhetsdatoen ikke har gått ut. 3.2 Sensorkontroll Sensorkontrollen tester impedansen til hver elektrode på BIS-sensoren for å kontrollere at impedansen ligger innenfor et akseptabelt monitoreringsområde. En sensorkontroll initieres automatisk når sensoren og pasientgrensesnittkabelen kobles til BISx. Du kan også initiere en sensorkontroll ved å trykke på [Sensor Check] (Sensorkontroll). Meldingen Sensor Check in Progress (Sensorkontroll pågår) vises. Når sensorkontrollen er ferdig (uten feil), vises hovedskjermen, og monitoreringen starter. 3-3

38 KAPITTEL 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM Hvis det oppdages feil, eller hvis brukeren har initiert kontrollen manuelt, vises en grafisk sensorkontrollskjerm. På denne skjermen vises sensoren med alle elektrodene nummerert. Statusen for hver elektrode angis med farger: Ikke-fylt sirkel status er ikke tilgjengelig. Elektrodeetiketten vises etter noen få sekunder. Grønn sirkel med haketegn elektrodeimpedansen er innenfor tillatt område. Når alle sirklene er grønne, kan monitoreringen begynne. Rød blinkende sirkel med "X" elektrodeimpedansen er ikke innenfor tillatt område. Trykk på kantene på sensoren for å sikre tilhefting, deretter trykker du på sirkelen i 5 sekunder for å sikre riktig kontakt. Kontroller alle tilkoblinger. Hvis problemet vedvarer, fjerner du sensoren, rengjør huden grundig og påfører den gamle sensoren eller en ny sensor i henhold til instruksjonene på sensoremballasjen. Grå sirkel med spørsmålstegn elektrodeimpedansen kan ikke fastsettes på grunn av elektriske forstyrrelser (støy) fra en annen kilde. Monitoreringen vil ikke starte før støykilden er fjernet og alle elektrodene har bestått sensorkontrollen. Hvis brukeren har bedt om en sensorkontroll og alle elektrodene har bestått testen, går sirklene tilbake til sin opprinnelige farge (blå), og etiketten "PASS" vises nederst i skjermen. Figur 7 Grafisk sensorkontrollskjerm (verdier ikke vist) Hvis det kreves en brukerhandling, vil det vises instruksjoner i meldingsområdet på skjermen. Monitoren fortsetter å oppdatere verdiene til alle impedansverdiene godkjennes. Med [Exit] (Avslutt) kan brukeren gå ut av skjermen før testen er fullført. Sensorkontrollens impedanstest må imidlertid ha blitt fullført uten feil før normal funksjon gjenopptas. Trykk på [Show Values] (Vis verdier) hvis du ønsker mer informasjon om impedans. 3-4

39 KAPITTEL 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM Figur 8 Grafisk sensorkontrollskjerm med viste verdier I denne visningen vises impedansverdien for hver elektrode (i kiloohm) på skjermen sammen med elektrodens status: PASS (Godkjent) hvis impedansen for elektroden er mindre enn 7,5 kiloohm. Jordelektroden (elektrode nr. 2) må ha en impedans under 30 kiloohm for å bli godkjent. HIGH (Høy) en elektrode merkes "HIGH" hvis den har en impedans over 7,5 kiloohm (30 kiloohm for jordelektroden). Sensorkontrollen anses for å være godkjent så lenge den kombinerte impedansen for elektrode 1 og 3, og den kombinerte impedansen for elektrode 1 og 4 er under 15 kiloohm og jordelektroden er under 30 kiloohm. NOISE (Støy) vises når elektrodesignalet ligger utenfor det målbare området. POOR CONTACT (Dårlig kontakt) vises hvis impedanskontrollen angir at elektroden ikke er i kontakt med pasienten. Trykk på [Hide Values] (Skjul verdier) for å gå tilbake til forrige visning. Hvis du vil lagre denne skjermen som standardskjerm, går du tilbake til menysystemet og trykker på [View/Save Settings] (Vis/lagre endringer) og deretter på [Save Active] (Lagre aktiv). 3-5

40 KAPITTEL 3 BRUKE BIS VISTA MONITORERINGSSYSTEM 3.3 Skjerm for BIS-trenddata Når sensorkontrollen er fullført uten feil, starter monitoreringen og informasjon om dette vises på skjermen. Signalkvalitetsindikator EMG-indikator EEG-kurve BIS-verdi Navn på primær variabel Enhetsetikett for BIS-trend Berøringstasten Alarm Pause / Silence Berøringstasten Menu/Home Berøringstasten Sensor Check MELDINGSOMRÅDE Gjeldende klokkeslett og dato Kasus-ID Enhetsetikett for sekundær variabel Målområde Navn på sekundær variabel Granskings pil Sekundær trend Artefakt-linje Markør for BIS-trend øyeblikksbilde-hendelse Tidsskala for trend Figur 9 Funksjoner på skjermen for BIS-trenddata BIS BIS-verdi (Bispectral Index) Gjeldende numeriske BIS-verdi vises øverst til venstre på skjermen. BIS-verdien vises og oppdateres kontinuerlig i alle visningsmoduser så lenge signalkvaliteten er tilstrekkelig Signalkvalitetsindikator Signalkvalitetsindikatoren (SQI) er en måling av signalkvaliteten for EEG-kanalkilden, og kalkuleres basert på impedansdata, artefakter og andre variabler. Den vises øverst til venstre på skjermen, til høyre for BIS-etiketten. Signalkvaliteten er optimal når alle fire streker på SQI-ikonet er grønne. Når signalkvaliteten er for dårlig til at en BIS-verdi kan kalkuleres nøyaktig, vises ikke BIS-verdien og andre trendvariabler som påvirkes negativt av artefakter, på skjermen. 3-6

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Innhold. Generell beskrivelse 2. Starter mode Ladefunksjon Sigarettenner Ingen garanti på batteri 4. Beskyttelse...

Innhold. Generell beskrivelse 2. Starter mode Ladefunksjon Sigarettenner Ingen garanti på batteri 4. Beskyttelse... Innhold Generell beskrivelse 2 Starter mode... 2 Ladefunksjon... 3 Sigarettenner... 4 Ingen garanti på batteri 4 Beskyttelse... 4 Råd og advarsel... 4 Deklarasjon... 5 Symboler... 6 Takk for at du valgte

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer