Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag"

Transkript

1 Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag Håndbok for Austrått Håndball 1 av 28

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formålet med Håndboken Overordnet målsetning for Håndballavdelingen Målsetting for styreåret Lagfilosofi Sportslige lagregler Etikk/holdninger Deltakelse i turneringer Omberamming av kamper Drakter Organisasjonskart for Håndballavdelingen Dommere i klubben Innbetaling av kontingent Hjemmeside Forsterkeranlegg Definisjoner på Styreverv Lederen Nestleder Kasserer/Økonomiansvarlig Sekretær Sportslig Leder Materialforvalter Styrerepresentant 1 (kontingentansvarlig) Styrerepresentant 2 (dugnadsansvarlig) Ansvar for trener og oppmann Treneren Oppmann Spillere Sekretariat funksjonen Rogaland Håndballkrets sin internettside Uteblivelse av dommere Andre hallarrangementer Utgifter Forsikring Spillere Trenere og oppmenn Dugnader Felles dugnader Lag dugnader Drift av kiosk i hallen Lotterier i regi av NHF...19 Håndbok for Austrått Håndball 2 av 28

3 Vedlegg: 1. Styret og andre verv 2007/ Dommere, oppmenn, trenere og treningstider 2007/ Skjema for spillere på de enkelte lag Skjema for utgiftsrefusjon Brev til nye spillere og foresatte Instruks for dugnad i kiosk Instruks for sekretariat funksjonen...28 Håndbok for Austrått Håndball 3 av 28

4 1. Formålet med Håndboken Formålet med denne håndboken er: Å sikre enhetlig informasjon til Håndballavdelingens støtteapparat. Å sikre kontrollert gjennomføring av det arbeidet som utføres Å sikre at det arbeide som utføres i avdelingen tilfredsstiller relevante krav. Å sikre at de tillitsvalgte kjenner de oppgaver de har påtatt seg. Denne håndboken utfyller håndboka som er utarbeidet for hovedstyret. Håndbok for Austrått Håndball 4 av 28

5 2. Overordnet målsetning for Håndballavdelingen Overordnet målsetningen for Håndballavdelingen er: Å bedre det sosiale og sportslige nivået innen Håndballavdelingen Håndballavdelingen skal positivt og aktivt bidra til å gi interesserte barn og ungdom i bydelen et sportslig og sosialt tilbud. Det skal arbeides aktivt med å være representert med lag i alle aldersbestemte klasser. Det vil skape gode forutsetninger og miljø for økt satsning på de høyere aldersnivå. Vi må motivere til og gi tilbud innen utdanning av nåværende og framtidige trenere, dommere og ledere. Vi må være positivt holdningspåvirkende i vårt arbeid, både i forhold til spillere og foresatte. Å være en selvfinansierende avdeling under AIL. Å bruke de midler som avdelingen har til rådighet på en mest mulig hensiktsmessig måte. Å forbedre planleggingen og strukturen av håndballavdelingen og optimalisere organiseringen av Håndballavdeling. Å forbedre den interne kommunikasjon på alle plan og bedre informasjonen internt i Håndballavdeling. Å rette seg etter de lover og regler som er satt av Rogaland Håndballkrets i regi av Norges Håndballforbunds vedtekter Målsetting for styreåret Følgende mål er satt opp for styreåret: Etablere ensartet treningsopplegg for alle aldersgrupper Etablere langsiktige mål for håndballavdelingen Se på nye mulige inntektskilder 2.2. Lag filosofi Laget skal etablere et trygt og godt miljø som holder barna borte fra, og forebygger negative aktiviteter. Laget skal være lojalt overfor klubben, også når det gjelder dugnads- og sponsoravtaler. Laget skal, sammen med foresatte, delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb Sportslige lagregler Alle spillere til og med 12-års-klassen bør ha tilnærmet like mye spilletid i kampene, og ALLE spillere som er tatt ut til kamp skal ha spilletid. Topping av lag skal ikke forekomme før spillerne er i 15-årsklassen. Årsklasser ti og med 14- årsklassen bør holdes intakt, venner bør ikke skilles. Håndbok for Austrått Håndball 5 av 28

6 Alle spillere skal ha tilhørighet til et lag. Eventuelt utlån til andre lag er tillatt, men dette skal alltid være godkjent av treneren for det lag spilleren har tilhørighet til. Det laget spilleren tilhører har fortrinnsrett til bruk av spilleren. Utlån av spillere anses som positivt og skal derfor tilstrebes gjennomført Etikk/holdninger Spillere og lagledere skal holde orden over eget og klubbens utstyr. Spillere og lagledere skal vise respekt og toleranse overfor medspillere og motspillere. Spillere og lagledere skal god disiplin og oppførsel og utvise "fair-play". Spillere tillates ikke bruk av rusmidler. Spillere skal vise ærlighet overfor seg selv og andre. Spillere, lagledere og foresatte skal respektere dommer avgjørelser. Spillere, lagledere og foresatte skal være presis i forhold til avtaler. Lagledere skal vise rettferdighet. Lagledere skal være et forbilde. Lagledere skal ikke benytte rusmidler når de representerer klubben. Lagledere skal være lojale overfor klubben. Lagledere skal ikke la egne mål gå utover barna, barna er hovedobjektet. Foresatte skal ikke benytte rusmidler når de deltar sammen med klubben Deltakelse i turneringer Styret dekker påmeldingsavgifter til turneringer for 1 turnering pr. sesong uten søknad. Øvrige kostnader dekkes av det enkelte lag, og i prinsipp skal spillerne dekke kostnader for det støtteapparatet som skal være med på turneringen. Styret vil ta dette opp til ny vurdering innen utgangen av Omberamming av kamper Omberamming av kamp skal som hovedregel skje til egen treningstid. Dersom et annet lag også disponerer den aktuelle treningstiden, må dette først avklares med dem før en kamp endres Drakter Austrått Håndball skal sørge for at alle lag har kampdrakter som til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Farge på skjorte og shorts er mellom blå med Austrått-logo foran og nummer bak. Lagets oppmann har ansvar for oppbevaring og bruk av draktene, og å gi beskjed i god tid når draktene begynner å bli for små eller utslitte. Drakter bestilles som regel når høstsesongen starter. Materialforvalter bestiller kampdrakter og sørger for utdeling av disse. Etter siste kamp i sesongen samler oppmann inn alle drakter. Disse vaskes og legges etter nummer (husk shortsene) og leveres komplett, 13 stk, til materialforvalter. De som har sponsede drakter kan se bort fra dette. Nye drakter blir delt ut når høstsesongen starter. Austrått Håndball deler ikke ut drakter med spillerens navn bak på drakten. Drakten vil da bli regnet som personlig og dermed vil den ikke kunne bli brukt av andre spillere og andre lag. Håndbok for Austrått Håndball 6 av 28

7 Ønsker et lag draktsett med navn må de selv betale for dette. Det er anledning til å få sponsorer til dette, pass da på at det er penger igjen til å supplere ved nye spillere. Draktene skal allikevel bestilles gjennom materialforvalter. Dersom noen har sponsede drakter uten spillernavn som er blitt for små, kan disse kjøpes av klubben, og laget får en sum tilbake for draktsettet. Det må være komplett og i ok stand. Et draktsett forventes å vare i ca. 6 år. Ved draktlikhet benyttes overtrekksvester. Draktsett som kommer bort må erstattes av den enkelte spiller med kr 500;- 2.8 Organisasjonskart for Håndballavdelingen Årsmøtet Leder håndballstyret Kasserer/ Økonomiansvarlig Sekretær Sportslig leder Nestleder rep. hovedstyret Styremedlem 1 Kontingentansvarlig Styremedlem 2 Dugnadsansvarlig Materialforvalter Sportslig utvalg Kioskansvarlig Webansvarlig Oppmann Trener Tillitsvalgt Kaptein 2.9. Dommere i klubben Kravet fra Håndballkretsen er at vi skal stille med en dommer for hvert lag påmeldt fra og med 12-årsklassen og oppover, hvis ikke får vi bot for manglende dommere. Dommeransvarlig skal sette opp mål og utviklingsplan for hver sesong, vi ønsker å befeste vår posisjon som en ledende dommerklubb. Håndballavdelingen dekker håndballisens for elitedommere. Håndballavdelingen dekker drakter og annet nødvendig utstyr for dommerne. Håndbok for Austrått Håndball 7 av 28

8 2.10. Innbetaling av kontingent Alle spillere, trenere, oppmenn, dommere og styrets medlemmer skal være medlemmer i AIL. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i Austrått Idrettslag. Kontingent må være betalt før kamper spilles. For spiller som starter opp om sommeren aksepteres innbetaling av halv kontingent Hjemmeside Håndballavdelingen har egen hjemmeside. Webansvarlig drifter denne, og tar imot bidrag fra dem som måtte ønske å gi innspill. Adressen er: Forsterkeranlegg AIL har speaker- og forsterkeranlegg av god kvalitet for bruk under kamper. Kontaktperson er sportslig utvalg. Håndbok for Austrått Håndball 8 av 28

9 3. Definisjoner på Styreverv 3.1. Leder Lederen i Håndballavdeling velges på årsmøtet for 1 år om gangen. Ansvaret som leder påligger helt frem til ny leder er valgt. Leders ansvar: Innkalle til og lede styremøter i avdelingen. Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte. Medvirke til at medlemstallet fra tidligere år opprettholdes. I samråd med økonomileder å fremlegge budsjett. Møte på Rogaland Håndballkrets` møter. Å være bindeledd mellom avdelingen og Rogaland Håndballkrets. Å være inspirator og organisator i styret. Den skal påvirke til økt engasjement og gjennomføring av Håndballavdelingens målsetning. Gjennomgå å godkjenne bilag etter avstemming mot kontoutskrift Oppdatere håndboken Søke om tildeling av halltid 3.2. Nestleder Nestleder i Håndballavdeling velges på årsmøtet for 2 år om gangen. Nestlederen er styrets representant til hovedstyret i idrettslaget. Nestleders ansvar: Stedfortreder for Leder i dennes fravær. Bistå Leder gjennom de oppgaver som er nødvendig for å sikre at avdelingen drives etter gjeldene regler Kontaktperson for Webansvarlig. Representere håndballavdelingen i Hovedstyret Håndbok for Austrått Håndball 9 av 28

10 3.3. Kasserer/Økonomiansvarlig Kasserer/Økonomiansvarlig velges for 2 år om gangen. Kasserer/Økonomiansvarligs ansvar: Å tilstrebe at avdelingen drives økonomisk tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettene legger opp til. Å kontrollere at de bilag som bokføres tilhører Håndballavdelingen. I samsvar med leder å fremlegge budsjett for kommende sesong som anbefales og godkjennes av styret i desember. Holde løpende kontakt med de enkelte lags økonomisk ansvarlige. Motta regninger for betaling. Rapporterer til styret månedlig. Lage fakturagrunnlag ved behov Delta på møtene i AIL`s økonomigruppe. Sende inn overgangsskjema til Håndballforbundet Holde orden på sponsor-avtaler og at disse blir effektuert 3.4. Sekretær Sekretær velges for 2 år om gangen. Sekretærens ansvar: Sende ut innkalling til styremøter og reservere møterom Skrive referat på styremøter og fordele disse til styret, styrekontakter og Hovedstyret. Fordele inngående post til ansvarlige ledere. Bistå ved forefallende skrivearbeid. Ajourholde arkiv, herunder kopi av referat til Hovedstyret Utarbeidelse av årsrapport Påse at alle oppmenn leverer sesongrapport, å arkivere disse sammen med årsrapporten. Håndbok for Austrått Håndball 10 av 28

11 3.5. Sportslig Leder Sportslig Leder velges for 2 år om gangen. Sportslig Leders ansvar: Etablere sportslig utvalg Sammen med leder, være bindeledd mellom håndballavdelingen og kretsen. Ha løpende kontakt med alle trenere i avdelingen. Avholde informasjonsmøte for alle trenere og laglederne ved sesongstart. Gjenomgang av håndboken. Tilrettelegge trenerkurs etter behov. Dommeransvarlig Levere terminlister til alle lagene. Hjelpe til med å skaffe trenere til lagene etter behov. Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i avdelingen som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål. Innhente sportslige og sosiale målsetninger fra alle lag Holde sekretariatsutstyr i orden. Rapportere til styret om lag- og trenersituasjonen. Påmelding til serien og eventuelt trekking av lag Sette opp lister over sekretæriats-vakter Kontaktperson overfor kioskansvarlig, sette opp lister for kioskvakt samt å videreformidle disse listene til oppmenn. Settes opp 2 ganger i året Materialforvalter Materialforvalter velges for 2 år av gangen. Materialforvalters ansvar: Fremskaffe markedets beste avtaler på kjøp av utstyr til håndballavdelingens spillere og støtteapparat. Fremskaffe spilledrakter, medisinskrin, etc. i henhold til forespørsel fra de enkelte lag. Holde oversikt over avdelingens totale materialsituasjon. Ha tett samarbeid med kasserer for kontroll og oppfølging av bestillinger og utgifter i denne forbindelse. Utarbeide forslag til budsjett i samråd med trenere og oppmenn for de enkelte lag ut fra hvert enkelt lags behov for kommende sesong. Bidra med informasjon på trener- og oppmannsmøter. Håndbok for Austrått Håndball 11 av 28

12 3.7. Styrerepresentant 1 (kontingentansvarlig) Styrerepresentant 1 velges av styret for 2 år om gangen. Styrerepresentant 1 ansvarer: Styrerepresentanten møter på styremøtet en gang i måneden. Ha ansvar for igangsetting og gjennomføring av Årsavslutning i hallen. Ha ansvar for oppfølging av kontingentbetaling og gi løpende oppdateringer til ansvarlig i Hovedstyret i AIL. Ha ansvar for oppdatering av laglister og fordeling av disse innen styret 3.8. Styrerepresentant 2 (dugnadsansvarlig) Styrerepresentant 2 velges av styret for 2 år om gangen. Styrerepresentant 2 ansvar: Styrerepresentanten møter på styremøtet en gang i måneden. Være dugnadsansvarlig Fordele fellesdugnader til de enkelte lag gjennom oppmannen. Ansvarlig for NHF-lotteri Håndbok for Austrått Håndball 12 av 28

13 4. Ansvarsområde for trenere/oppmann/spillere 4.1. Trener Det skal være minimum en trener per lag. Trenerens ansvar: Kontaktperson mellom Sportslig leder og laget. Trene laget i henhold til de tildelte treningstider. Legge opp og gjennomføre treningsprogram. Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer). Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong Ansvarlig for lagets opptreden både på og utenfor banen. Ved års avslutning foreslå kandidater til innsatspokal. Gjelder fra 12-års lag og oppover Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere. Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f. eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved en eventuell anfall/episode. Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Ved skade: kontakte foreldre og foresatte umiddelbart. Settes seg inn i NIF s retningslinjer Håndbok for Austrått Håndball 13 av 28

14 4.2. Oppmann Det skal være en oppmann per lag. Oppmann er invitert til å møte på styremøte, en gang i måneden. Oppmann velges for 1 år av gangen. Oppmannens ansvar: Bindeledd mellom laget og håndballavdelingens sportslige leder. Være ansvarlig for den ikke - sportslige driften av laget. Utlevert lag bag med lagets drakter og markeringsvester. Ved års avslutning skrive lagets sesongrapport, denne skal inneholde navn på trener, oppmann og spillere, og sendes til Sportslig utvalg Holde spillere og trenere orientert om kampene. Gi tilbakemelding til Trener om hvilke spillere som kan delta på kampene. I tilfelle omberamming av seriekamper er det oppmanns ansvar å organisere ny kamp. Innkreving av kontingent etter pålegg fra styrerepresentant. Holde oversikt over spillernes forsikrings innbetalinger. Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Sikre at sekretariat blir organisert ved hjemmekamper og at sekretariatet er kjent med oppgavene. Referer til eget skriv om sekretariat vakter. Samle lagets ledere, Oppmann, Foreldre/Styrekontakt og Trener og foreldre til regelmessige møter blant annet for å sikre god kommunikasjon, avklare turneringer etc. Intervall 2 ganger i året. Ha ansvaret for å skaffe folk til kiosken i hallen. Oppdatere Webansvarlig/sportslig utvalg Til enhver tid å holde laglister ajourført i henhold til mal i vedlegg. Leveres styrerepresentant etter hver oppdatering. Alle spillere skal være medlem i AIL. Det året spillerne fyller 13 år må de betale lisens, de betaler kun halv lisens i vårsesongen. Ny lisens kommer så i august for hele sesongen. Være ansvarlig for å fylle overgangsskjema ved spillerovergang til AIL. Kontingent til AIL dokumentert ved kvittering skal være innbetalt før skjema leveres økonomiansvarlig i styret. Overgangsskjema fås ved henvendelse til sportslig leder i styret. Oppmann for mini-, 8-, 9,10 og 11 års lag er ansvarlig for å skaffe dommere til hjemmekamper. Sportslig leder har oversikt over aktuelle dommere Spillere Skal møte til kamp og trening til avtalt tid Stille i treningstøy/riktig sko på trening Følge beskjeder som gis fra laglederne Yte full innsats på trening og kamper Være venner med alle på laget Kjefting/banning på trening/kamp er ikke tillatt Stille i kampdrakt og evt. AIL-overtrekksdrakt på kamp Langt hår skal være satt opp under kamp/trening Ringer, armbånd, øredobber o.l. som kan skade med- og motspiller skal tas av Tilbakelevere drakter ved avsluttet spilleforhold Håndbok for Austrått Håndball 14 av 28

15 5. Sekretariat funksjonen Sekretariatet skal bestå av tre (3) funksjonærer som stiller 30 min. før kampstart. Det skal stille en tidtaker, en sekretær samt en oppsynsvakt for å sikre at tilskuere og oppmenn/trenere oppfører seg slik vi ønsker. Oppsynsvakt skal bære gul vest. Oppsynsvakt skal også ta imot dommeren. Følgende skal kontrolleres og være i orden før kampstart: Kulepenner Fløyte Stoppeklokke Lovreglement Kamprapporter (hentes fra Internett) Dommerregning Skade meldingsskjema Oppkobling av tidtakerutstyret Den som skal være sekretær sørger for at kampprotokoll (kamprapport) foreligger ferdig utfylt før kampstart. Denne hentes nå ned fra Internett. Resultatet ringes inn til det på skjemaet angitte nummer, og faks til det på skjemaet angitte faksnummer. Begge funksjonærer er ansvarlig for å følge nøye med på hva som skjer på banen., hvem som scorer, gult kort, utvisninger, time out og stans av tid. Se også egen instruks for sekretariat Ved en eventuell lisenskontroll (på initiativ fra kretsen) skal sekretariatet føre kontroll med at spillere og dommer har betalt lisens (kvittering). Dette føres på kampprotokoll i henhold til retningslinjer og returneres kretsen umiddelbart.. Det skal ryddes i hallen og garderobene etter siste kamp. Alt boss skal i bossbøtter. Klokke settes på ladning hos tilsynsvakt. Stoler og bord settes i bomberom. Håndbok for Austrått Håndball 15 av 28

16 6. Rogaland Håndballkrets sin internettside Oppsett av kamper og skjemaer for hver kamp er nå lagt ut på web, og dette blir nå den viktigste kommunikasjonsformen fra Rogaland Håndballkrets og ut til klubbene. Her legges også ut opplysninger om dommere etc. og det bør være en regel at dette sjekkes når kamptidspunktet nærmer seg. Internettadressen er: Velg RHK's serier fra Terminlister oppe til venstre Velg deretter aktuell serie Velg deretter aktuell kamp Dobbelklikk deretter kampen og kampskjema kommer opp. 7. Uteblivelse av dommere Opp til og med 11-årsklassen er det hjemmelaget som skal skaffe dommer. Fra 12-årsklassen og oppover er det Rogaland Håndballkrets sitt ansvar. Det kan skje at dommere ikke møter opp som avtalt. Se vedlegg 2 i denne håndboka for nummer til dommere som kanskje kan hjelpe dere videre. Det er tillatt at det utpekes dommer blant de frammøtte i denne situasjonen. 8. Andre hallarrangementer Det er hallstyret som skal holde oversikten på andre hallarrangementer enn de som normalt disponerer hallen. Det skal være en oversikt i hallen som viser disse arrangementene slik at trening og lignende kan avlyses i forveien. Styret oppfordrer likevel oppmennene til å be om at foreldrene ved avlevering av barna til trening tar seg et minutt til å sjekke at det er trening, slik at oppmenn og trenerne slipper å fungere som barnevakter. 9. Utgifter Utgifter utbetales kun hvis medlemskontingent i AIL er betalt. Alle utgifter skal dokumenteres med vedlagte kvitteringer. Oppmann og trener får dekket utgifter inntil kr 1000, som utbetales ved sesongslutt. Max 2000 pr lag. Se eget skjema i vedlegg, dette sendes økonomiansvarlig i styret ved sesongslutt. Håndbok for Austrått Håndball 16 av 28

17 10. Forsikring Spillere Håndballavdelingen skal benytte seg av Norges Håndball Forbunds regler for bruk av lisens ved ulykkesforsikring. Mini-12 år: Forsikret gjennom NIFs barneforsikring Egenandel NOK som spiller selv må betale. 13 år - voksen: Forsikret gjennom LISE/LISE pluss forsikring Egenandel NOK som spiller selv må betale. For spillere i aldersklasser hvor forsikring kreves, anbefaler håndballavdelingen å tegne Lise pluss forsikringen. Skade på utstyr (f. eks briller) er ikke dekket av sportslig forsikring i NIFs eller LISE. Spiller må derfor benytte familiens/egen forsikring for eventuelle skade på utstyr. Alle lag har egne lags mapper med skademeldingsskjema. Gjør dere kjent med disse og hvordan de skal benyttes Trenere og oppmenn Håndballavdelingen holder ikke forsikring for trenere og oppmenn. Eventuelt behov for forsikring vurderes personlig av den enkelte. Håndballavdelingen dekker ikke skader som måtte oppstå i forbindelse med den enkeltes engasjement i Håndballavdelingen. Håndbok for Austrått Håndball 17 av 28

18 11. Dugnader Ved enhver dugnad skal det utnevnes en dugnads ansvarlig/foreldre/styrekontakt, som har ansvaret for gjennomføring av dugnaden og oppfølging av resultat/fakturering. Fellesdugnader skal fordeles slik at det ikke blir skjevfordelt på enkelte lag. Ved nye dugnader skal styret være klar på formidle om dette er en fellsdugnad eller en dugnad direkte for laget, eventuelt en deling med gitt andel til klubben og gitt andel til laget Felles dugnader Håndballgruppen har følgende fellesdugnader: Kiosk Sekretariat ved hjemmekamper NHL lotteriet Juletreinnsamling Nyttårs lotteri Diverse avhengig av tilgang på arbeid Oppmannen er ansvarlig for å skaffe personer fra sitt lag etter henvendelse fra styrerepresentanten Lag dugnader Midlene lagene erverver seg på dugnader skal benyttes til følgende formål: Turneringer Turer og treningsleirer Overtrekksdresser og annet utstyr dersom dette kjøpes felles til laget. Sosiale arrangement Bruk av midler ut over ovennevnte skal diskuteres mellom representanter innad i laget. Dugnadspenger skal settes inn på Håndballgruppens kontonr Bilag leverers økonomiansvarlig i styret, bilag må merkes med hvilket lag dette gjelder, og økonomiansvarlig i styret holder oversikt over disponible midler for det enkelte lag. Håndbok for Austrått Håndball 18 av 28

19 11.3. Drift av kiosk i hallen Kiosken driftes av egen kioskansvarlig. Sportslig er bindeleddet mellom styret og kioskansvarlig. Sportslig leverer lister til oppmenn med oversikt over hvilke helger de enkelte lag har ansvaret for kioskdriften. Oppmann fordeler tidspunkt til spillere/foresatte, se eget vedlegg. Se eget skriv for oppgaver i kiosken, denne skal legges ved innkalling til vakt. NB: Husk at kioskvakt skal rydde balkongen ved stengetid! Lotterier i regi av NHF Styrerepresentant 2, dugnadsansvarlig, er ansvarlig for gjennomføringen av lotterisalget i styret. Oppmann er ansvarlig for lotteriet ovenfor laget. Vis hensyn hold tidsfristen. AIL er pålagt å selge lodd for Håndballforbundet. AIL får tildelt en grunnkvote pr lag som ikke kan returneres. Derfor er det viktig at spillerne blir motivert til å selge alle loddene. Håndbok for Austrått Håndball 19 av 28

20 Vedlegg 1 - Styret 2007/2008: Leder: Jann Idar Johansen Nestleder: Anita Malmin Skretting Økonomiansvarlig Cissel Pedersen Styremedlem 1 Aasne Bjørnsen (kontingentansvarlig) Styremedlem 2 Inger Narvestad (dugnadsansvarlig) Materialforvalter Ståle Nødland Sportslig leder Even Soldal Jensen Sekretær Turid Grude Andre verv: Sportslig utvalg Tina Ølberg Mari Hassel Lien Webansvarlig Tom Atle Bjørnevik Kioskansvarlig Unni Raadlund Håndbok for Austrått Håndball 20 av 28

21 Vedlegg 2 Dommere, oppmenn, trenere og treningstider 2007/2008: Lag "stilling" Navn Adresse Telefon Mobil Mailadresse J 7-8 år Trener Tina Ølberg Kjeldehagen 13a G 7-8 år Trener Rune Haddeland Olinehagen J 9 år Trener Nils Arne Johnsen Breidablikk J 9 år Trener Tommy Skjæveland Vindhagen J 9 år Oppmann Anita M. Skretting Skarahødden J 9 år Oppmann Hege Stiegler Solliveien G 9 år Trener J 10 år Trener Ann Kjersti Haga J 10 år Oppmann Kjersti Follo Agatveien J 10 år Oppmann Kjetil Henden Skarahødden G 10 år Trener Christine Svendsen J 11 år Trener Anne Kathrine Svela Olinehagen J 11 år Oppmann Gro Iversen Olinehagen G 11 år Trener Even Soldal G 11 år Oppmann Hanne Eide Håbakneiken J 12 år Trener Sivert Haga Hebnes Skeistien 1A J 12 år Oppmann Siri Fonn Hoveveien J 12 år Oppmann Beate Rønneberg Skaarlia G 12 år Trener Rune Haddeland Olinehagen G 12 år Oppmann Solveig Hetland Kappelanveien J 13 år Trener J 13 år Oppmann Inger Narvestad Olinehagen Håndbok for Austrått Håndball 21 av 28

22 G 13 år Trener Finn Hugo Nessa J 14 år Trener Henning Solberg Gamle Austråttvei J 14 år Oppmann Arve Lunde Olinehagen G 14 år Trener Finn Hugo Nessa J 15 år 1 Trener Elmer Jacobsen J 15 år 1 Oppmann Aasne Bjørnsen Gravarstunet J 15 år 1 Oppmann Unni Raadlund Kløverveien 9a J 15 år 2 Trener Eirik Falch Kjeldehagen 13a J 15 år 2 Oppmann Anne Torunn Espedal Austhagen 4A G 15 år Trener Idar Rosland G 15 år Oppmann Arild Rønneberg J 16 år Trener J 16 år Trener Even Soldal J 17 år Dame Kjell Geir Tjøstheim Torvmyrveien 11A Frode Tufteland Austråttbanen Håndbok for Austrått Håndball 22 av 28

23 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG SØNDAG Mini J 7-8 år J 11 1 og 2 J12 1 og 2 mini G9/G11 Mini J 7-8 år J14 1 og 2/J11 1 og 2 J13/G12 J12 1 og 2 mini G9/G11 Mini J9 år J14 1 og 2/J11 1 og 2 J13/G12 J12 1 og 2/G10 J13 Mini J9 år/j J14 1 og 2 J13/G12 G10 J13 J G15/J15 1 J16/J15 1 J14 1 og 2 J16/J15 1 G G15/J15 1 J16/J15 1 J14 1 og 2 J16/J15 1 G13-14 G G15 J16/J15 1 J14 1 og 2 J16/J15 1 G13-14 G Volleyball J15 2/ G13-14 Volleyball J15 2 Volleyball G Volleyball J15 2/ G13-14 Volleyball J15 2 Volleyball J Volleyball J15 2/ G13-14 Volleyball G15 Volleyball J Volleyball J17/Dame Volleyball G15 Volleyball J Volleyball J17/Dame Volleyball J17/Dame Volleyball J Volleyball J17/Dame Volleyball J17/Dame Volleyball Volleyball Håndball Volleyball J17/Dame Volleyball Håndbok for Austrått Håndball 23 av 28

24 Vedlegg 3 Skjema for spillere på de enkelte lag AIL Håndball Lag: Sesong: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Tel: Adresse: Postnr: Foresatte: Håndbok for Austrått Håndball 24 av 28

25 Vedlegg 4 Skjema for utgiftsrefusjon UTGIFTSREFUSJONSSKJEMA AIL HÅNDBALL LAG: NAVN: ADRESSE: POSTNR / STED: UTGIFTSART SUM SUM UTGIFTER KJØRING: Kampsted: Antall km: Antall biler: Sats pr km: : TOTALSUM: SIGNATUR: KONTORNUMMER: Håndbok for Austrått Håndball 25 av 28

26 Vedlegg 5 Brev til nye spillere og foresatte Til nye spillere og deres foresatte! Vi ønsker deg velkommen til oss i AIL Håndball! Det er vårt mål at du skal videreutvikle deg så vel sosialt som aktiv håndballspiller i et godt miljø hos oss. Vi forventer at du prioriterer å delta på trening, i kamper, i turneringer og på andre arrangement. Dine foresatte forventer vi vil stille på kamper, og kan kanskje også etter hvert være aktuelle for verv som oppmann eller styremedlem. Noen ganger trenger vi også hjelp til transport. Aktivitetene i Håndballavdelingen dekkes ikke inn gjennom medlemskontingenten. Derfor er avdelingen engasjert i noe dugnadsarbeid gjennom sesongen. Vi ser fram til at du og dine foresatte tar sin del av dette dugnadsarbeidet, som også bidrar sosialt ved at alle blir litt kjent med hverandre. Dette sikrer at vi får økonomi til å gjennomføre de sportslige og sosiale aktivitetene som er nedfelt i vår målsetting. Deltakelse på større turneringer vil nok likevel betinge at spillerne må betale en egenandel, men vi opplever også at spillerne selv gjennomfører dugnader for slike arrangement. Det er viktig at trener og oppmann blir informert om spesielle behov eller sykdommer, som f.eks. astma, diabetes, epilepsi, og at de blir forklart hva som må gjøres dersom det oppstår en situasjon i forbindelse med dette. Vi håper at du vil trives sammen med oss i AIL Håndball! Med vennlig hilsen Styret i AIL Håndball Håndbok for Austrått Håndball 26 av 28

27 Vedlegg 6 Instruks for drift av kiosk Åpning/stenging: 1 Første mann får kiosken låst opp av tilsynsvakten 2 Siste mann som forlater kiosken er ansvarlig for at den blir låst 3 Sjekk at alt lys er slukket og at kaffe trakter og komfyrer slått av 4 Sjekk at kioskluken står forsvarlig på plass og at begge dørene i kiosken er låst Renhold/orden: 4 Alle viser god hygiene og orden 5 Vask alle redskaper som har vært i bruk, kaffetrakter, gryter, benker og alle gulv i kiosken. Mopp lånes av tilsynsvakt 6 Alle bord på tribunen sjekkes at de er rene før publikum kommer 7 Tørk av bordene og stable stolene når dagen er slutt 8 Bossdunker på tribune og i gang må tømmes både under drift og ved dagens slutt 9 Vaskefiller/håndklær legges i vasken ved stengetid 10 Ta med alt boss og kast det i dunkene utenfor hallen Gå ifra kiosken slik du selv vil se den når du kommer! Kioskdrift: 11 Salg av brus, kaffe, pølser, vafler og snop til priser i henhold til prisliste 12 Lag som er ansvarlig for kiosken skal ha med seg 1 langpannekake, 40 boller (evt. skoleboller, skillingsboller) samt 1,5 l lapperøre og 1,5 l vaffelrøre. Noe av dette kan byttes ut mot frukt som selges oppskåret i beger. Spilles det mindre enn 3 kamper er det nok med en av delene. Det anbefales å sette opp eget kake- og kaffebord utenfor kiosken ved større arrangement. Dagbok: 13 Dagbok ligger i hyllen over vasken og skal brukes for å notere ned beskjeder til kioskansvarlig 14 Noter ned utsolgte varer, mangler, forslag til forandringer/forbedringer osv. Pengerutiner: 15 Når kiosken stenges telles pengene og kr ,- (kun mynter) legges som vekslepenger i kassen 16 Resten av dagsomsetningen telles opp og legges i konvolutt som limes igjen og putten i brevluken i veggen inn mot bakrommet. Husk å notere ned dato og arrangement/arrangør på konvolutten 17 Kassen settes inn på bakrommet Hvem kan betjene kiosken: 18 Det skal alltid være minst en person over 16 år tilstede i kiosken INGEN PENGER MÅ UTLEVERES TIL NOEN FOR DOMMERUTGIFTER OSV. SLIKE UTGIFTER VEDRØRER IKKE KIOSKDRIFTEN Ved problemer kan dere ta kontakt med tilsynsvakten eller kioskansvarlig. Hilsen kioskansvarlig Unni Raadlund tlf mail. Håndbok for Austrått Håndball 27 av 28

28 Vedlegg 7 - Instruks for sekretariatfunksjonen SEKRETARIAT I AUSTRÅTTHALLEN Ved håndballarrangement i Austråtthallen, er Austrått Håndball pålagt av kretsen, å stille sekretariat til rådighet under kampene. Alle lag vil være ansvarlig for dette. Og det vil bli sendt ut informasjon om når ditt lag skal ha sekretariatet Den dagen ditt lag er satt opp med ansvaret, er det ikke bare under egen kamp en skal sitte, men alle kampene denne dagen. Enkelte ganger kan det bli en del kamper, derfor kan det være smart at flere som tilhører laget, lærer seg denne kunsten. Vi ser helst at det er voksne som sitter i sekretariatet. Men under avvikling av aldersklassene 9 og 11, kan eldre spillere gjerne være med å ta i ett tak. En passende alder å begynne, kan være i 14/15 års alderen. Vi er alle avhengige av at når ditt lag er satt opp, stiller. Før en skal ha sekretariatet kan det være smart å sette seg inn i hvordan kampklokka fungerer. Og hvordan kamprapporter skal fylles ut. Er det usikkerhet om noe er det bare å ta kontakt med sportslig leder. Når ett arrangement er ferdig, skal resultatene fra aldersgruppene 13 og oppover, ringes inn til håndballkretsen umiddelbart etterpå. Alle kamprapportene, også for aldersgruppene 9 og 11, skal sendes håndballkretsen første virkedag etter kampene. Adressen står påført kamprapportene. Når ett arrangement er ferdig, skal vi gjøre hallen og garderobene klar for mopping. Det vil si at vi fjerner flasker, tøy som ligger igjen, papir og lignende før vi går hjem. Hilsen Sportslig utvalg! Håndbok for Austrått Håndball 28 av 28