FUG-møte nr Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUG-møte nr. 2-2012 Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:"

Transkript

1 nr Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr: Sted: FUGs lokaler i Schweigaardsgt. 15 B, Oslo Varighet: Onsdag 29. februar kl Torsdag 1. mars kl Til stede: Fra utvalget: Christopher Beckham, leder; Christian Hellevang, nestleder; Ubah Abduqadir (29.02), Synøve Buan (01.03), Laila Aleksandersen Nutti, Øyvind Næss, Elisabeth Strengen Gundersen, Tom Wennemo, vararepresentant; Helge Woie, vararepresentant Fra sekretariatet: Gro Hexeberg Dahl, Randi Jørgensen, Ingebjørg Johannessen. Øvrige sekretariatsansatte deltok på deler av møtet. Forfall: Synøve Buan (29.02), Ubah Abduqadir (01.03) Kopi til: KD v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann-Helen Elgsæther, Borghild Lindhjem Godal, Aase Gimnes, Maren Hegna Utdanningsdirektoratet v/dag Thomas Gisholt, Helge Lund, Merete Bækkevold Onsdag 29. februar fra kl hadde FUG møte med Kirke-, utdannings- og forsknningskomiteen på Stortinget. Det ble avtalt et nytt møte mellom FUG og KUF-komiteen til høsten. Saksliste: Sak FUG 8/2012: Sak FUG 9/2012: Sak FUG 10/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste Virksomhetsplan utkast Budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB utkast Sak FUG 11/2012: Innspill til budsjett 2013 Sak FUG 12/2012 Sak FUG 13/2012: Høring om valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Sak FUG 14/2012: Plan for foredrag for fylkeskommunene våren 2012 Sak FUG 15/2012: Hvilke tre punkter skal FUG ta opp med statsråd Kristin Halvorsen på neste møte? 1

2 Sak FUG 16/2012: Sak FUG 17/2012: Sak FUG 18/2012: Sak FUG 19/2012: Sak FUG 20/2012: Sak FUG 21/2012: Sak FUG 22/2012: Sak FUG 23/2012: Sak FUG 24/2012: Sak FUG 25/2012: Sak FUG 26/2012: Henvendelse fra Samisk Foreldrenettverk vedr. samisk foreldrekonferanse og etablering av et årlig kontaktforum Ulike foreldregrupperinger diskusjon på prinsipielt grunnlag Opprette arbeidsgruppe for prosjekt om Hele barnet hele løpet? Nasjonale prøver hva skal FUG sette fokus på? Rapport fra evaluering av prosjektet Skap Dialog veien videre? Tilbud om kurs i konfliktløsning Negative kommentarer om lærere på Facebook hvordan håndtere slike saker? Visittkort hvem vil ha? Skal FUG ha noen effekter med FUG-logo på? FUG-pins, FUG-sekk? FUG-refleks? FUG-mappe? PC/lesebrett til FUG-medlemmene Høring - NOU 2O11:2O Ungdom, makt og medvirkning Topp tre rådgivningssaker Sak FUG 27/2012: Foreldrekonferansen 2012 Eventuelt Referatsaker og orienteringssaker Godkjenning av innkalling og saksliste ghd Sak FUG: 8/ Innkalling til møtet - Saksliste for møtet Innkalling og saksliste godkjennes. 2

3 Virksomhetsplan 2012 ghd Sak FUG: 9/ Utkast til virksomhetsplan for FUG 2012 Virksomhetsplanen vedtas. Sekretariatet får fullmakt til å endre den i henhold til vedtak fattet under sak nr. 20/2012. Nye tiltak som konsekvens av vedtak i sak 20/2012 drøftes i mai-møtet. Virksomhetsplanen er utformet på bakgrunn av tildelingsbrevet og anbefalinger fra det forrige utvalget. Det er gjort endringer i henhold til vedtak på forrige utvalgsmøte og anbefalinger fra AU. Budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB utkast : Sak FUG: 10/2012 Ghd/afo - Utkast til budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB 2012 Budsjettdisponeringsplanen endres i henhold til vedtak fattet under sak 9/

4 Innspill til budsjett 2013 for FUG og FUB Ghd/afo Sak FUG: 11/ Utkast til brev til KD med innspill til budsjett 2013 for FUG og FUB Sekretariatet innarbeider merknadene fra utvalget og sender brevet til KD innen fristen 15. mars. Utvalget vedtok følgende tillegg i søknaden: kr til en informasjonsrådgiver kr for å øke antall deltakere på foreldrekonferansen I tildelingsbrevet er frist for å sende inn budsjettforslag til KD for 2013 satt til 15. mars Høring om valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid Esg/oyn Sak FUG: 12/2012 Lenke til høringsdokumentene: Sekretariatet innarbeider de innspillene som kom på møtet. Uttalelsen sendes til Øyvind Næss og Elisabeth Strengen Gundersen. Deretter sendes den til hele utvalget for ev. kommentarer. Endelig høringsuttalelse sendes til Utdanningsdirektoratet innen fristen 16. mars. 4

5 Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Hw/tw Sak FUG: 13/2012 Lenke til høringsdokumentene: Sekretariatet innarbeider de innspillene som kom på møtet. Uttalelsen sendes til Helge Woie og Tom Wennemo. Deretter sendes uttalelsen til hele utvalget for eventuelle kommentarer. Høringsuttalelsen sendes til Utdanningsdirektoratet innen fristen 8. mars. Plan for foredrag for fylkeskommunene våren 2012 Tob Sak FUG: 14/ Power-Point presentasjon til bruk ved foredrag for fylkeskommunene. Utvalget gjennomfører de resterende møtene i fylkeskommunene i løpet av våren FUG v/leder deltar på Skoletinget 23. og 24. mai og prøver å få et innlegg der. FUG tar kontakt med KS og ber om å få delta på møte med fylkesskolesjefene. FUG ber om et møte med KS på politisk nivå. 5

6 Det nedsettes en arbeidsgruppe med spesielt ansvar for videregående opplæring. Den består av Øyvind Næss, Elisabeth Strengen Gundersen og Tom Wennemo fra utvalget og Torill Braaten fra sekretariatet. Tom Wennemo oppnevnes som leder for arbeidsgruppen. Hvilke tre punkter skal FUG ta opp med Kristin Halvorsen på neste møte? Ghd Sak FUG: 15/ Ingen Sekretariatet lager et notat på grunnlag av de forslagene som kom fram på møtet og løfter fram de tre viktigste sakene. I tildelingsbrevet for 2012 står det at det legges opp til halvårlige møter mellom politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og FUG v/leder, nestleder og sekretariatsleder. Det er ennå ikke fastsatt endelig dato for møtet i vår. Utvalget hadde følgende forslag til temaer: - Rekruttering av lærere, lærermangel i distriktene - Skoleeieransvaret og ressurssituasjonen. Skolene har store oppgaver, men mangler ressurser både til vedlikehold av skolebyggene, gode arbeidsforhold for lærerne og til å gi elevene den opplæringen de har krav på, bl.a. i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring. - Mange skoler driver uten godkjenning hvordan følges dette opp? - Skolebygg, det tilbys rentefrie lån til nye skolebygg, men ikke til vedlikehold og oppussing - Det nasjonale tilsynet avdekker mange avvik hvordan følges det opp? - Legge fram dokumentasjon på at elever ikke får det de har krav på, selv etter at de har fått medhold fra Fylkesmannen (gapet mellom intensjon og virkelighet). - Mobbeprosjekt samarbeid med KS om tverrfaglige kommunale team som kan bistå i alvorlige mobbesaker 6

7 - Resultatene på nasjonale prøver og kartleggingsprøver må brukes til å gi elevene bedre oppfølging - Innføring av valgfag, på små steder bør valgfagene innføres på hele ungdomstrinnet fordi det ofte er få elever og aldersblandede grupper - Norskfaget. - Leksehjelp - FUG er kritisk til leksehjelp, det bør være pedagogisk personale og hjelpen bør tilbys også til eldre elever - Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever, ny forskrift - Skolemiljøutvalgene kan gjøre vedtak, men har ingen økonomisk myndighet - Elevdemokrati - Gratisprinsippet kan være en hindring for hjem-skole-samarbeidet Henvendelse fra Samisk Foreldrenettverk vedr. samisk foreldrekonferanse etablering av et årlig kontaktforum ghd Sak FUG: 16/ Ingen FUG er positive til å delta på et årlig kontaktforum om Samisk foreldrenettverk arrangerer dette. FUG tar ikke initiativ til en samisk foreldrekonferanse i 2012, men vil ta en ny diskusjon i utvalget i desembermøtet. FUG har fått en henvendelse fra Samisk foreldrenettverk som ber FUG arrangere en ny samisk, nasjonal foreldrekonferanse i I tillegg ber de om at det etableres et årlig kontaktforum mellom SFN, FUG, Fylkesmenn der mange samer bor, Utdanningsdirektoratet, Sametinget og andre. FUG er opptatt av å være et foreldreutvalg for alle foreldre. Samtidig er det noen foreldregrupper som har spesielle utfordringer, for eksempel samiske foreldre, minoritetsspråklige foreldre og foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Én mulighet er å tilby parallellseminarer med ulike tema på foreldrekonferansen i oktober. 7

8 Ulike foreldregrupperinger diskusjon på prinsipielt grunnlag ghd Sak FUG: 17/2012 Utvalget tar diskusjonen til etterretning. Saken tas opp igjen på et senere møte. Utvalget ønsker i sitt arbeid å ta utgangspunkt i at det enkelte barn i møte med skolen skal betraktes som et individ med egne tanker, følelser og rettigheter. Det er ikke ønskelig å sette barn i ulike grupperinger som minoritetsspråklige, samiske, barn med lærevansker, barn med nedsatt funksjonsevne, sosiale eller emosjonelle vansker. Utvalget er opptatt av at alle barn er unike, samtidig som at barn har mange likheter som gjør at de må få et systematisk pedagogisk tilbud. Alle barn skal oppleve trivsel på skolen, alle barn må oppleve at de får brukt sine ulike sider på en meningsfylt måte, og skolemiljøet må være fritt for mobbing. Barnet må ha trygge og forutsigbare omgivelser, og alle barn må bli sett og tatt på alvor. De må oppleve tilhørighet og være inkludert i et fellesskap som møter dem med respekt og anerkjennelse. Samtidig må alle barn lære seg å ta hensyn og at de må avveie sine behov i forhold til andre. Alle barn må møtes ut fra sine individuelle behov, få skolesituasjonen sin tilpasset slik at de opplever utfordringer og mestring. Derfor må skolen også tilpasse samarbeidet med foreldrene på tilsvarende måte. FUG er opptatt av å være et foreldreutvalg for alle foreldre. Samtidig er det noen foreldregrupper som har spesielle utfordringer. FUG bør samarbeide med Sametinget, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å få innblikk i hvilke utfordringer de har og for å drøfte ulike former for samarbeid. Temaet tas opp i Nordisk Komité for å innhente erfaringer fra de andre nordiske landene. 8

9 Opprette arbeidsgruppe for prosjekt om Hele barnet - hele løpet? rhj Sak FUG: 18/ Ingen Synøve Buan oppnevnes som FUGs representant i arbeidsgruppen for et samarbeidsprosjekt med FUB om Hele barnet hele løpet. Elisabeth Strengen Gundersen er vararepresentant. I tillegg deltar representant fra FUB og representanter fra sekretariatet i arbeidsgruppen. FUG og FUB har ønske om et felles prosjekt og kalt det Hele barnet hele løpet. Prosjektet er foreløpig på idéstadiet. Nasjonale prøver hva skal FUG sette fokus på? Tw/rhj Sak FUG: 19/ Np89.xls FUG er positiv til de nasjonale prøvene når de brukes etter intensjonen. Resultatene av prøven skal komme til nytte for den enkelte elevs læring og utvikling, i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre. 9

10 Fokus bør ikke være på offentliggjøring, men på hva som kan gjøres for at den enkelte elev kan få en god og tilpasset opplæring. Foreldre må være aktive i prosessen med oppfølging av resultatene både på individnivå, på skolenivå og på kommunenivå. Det er oppfølging av resultatene som kan føre til kvalitetsutvikling og forbedring av læringsresultatene. Tom Wennemo innledet i saken. Rapport fra evaluering av prosjektet SKAP dialog veien videre. tob Sak FUG: 20/ Evalueringsrapport fra MarkUp - Anbefalinger fra Mark Up - Notat om kampanjer fra Torill Informasjonsarkene til foreldrene redigeres ut ifra de innspillene vi har fått i evalueringen. Arkene til 1. trinn sendes i posten som før sammen med Kontaktbok mellom hjem og skole. 8. trinnsarket trykkes i et mindre opplag og legges inn for bestilling på SubjectAid sammen med en lærerveiledning. Utvalgsmedlemmene kontakter fem skoler i sine respektive fylker og undersøker om materiellet når fram. Sekretariatet innhenter pris på kinoreklame nasjonalt og i de store byene. Sekretariatet innhenter også pris på TV-reklame. Sjekke om det er innvandrernettsteder vi kan legge informasjon på. Sekretariatet finner ut om FUG kan få gratisreklame på reklamefrie dager i TV til jul og påske. Saken tas opp igjen på septembermøtet, da må utvalget drøfte hva FUG skal gjøre i FUG-leder tar opp spørsmålet om skoleeiers ansvar for informasjon til foreldre på Skoletinget i mai. 10

11 Tilbud om kurs i konflikthåndtering ghd Sak FUG: 21/ Ingen De av FUG-medlemmene som ønsker å delta på kurs om konflikthåndtering, får dekket reise og opphold, men det beregnes ikke honorar. Kurstet avholdes den 8. mai kl i auditoriet i 1. etasje i Schweigaardsgt. 15 B. Frist for påmelding til sekretariatet: Mandag 23. april. Psykolog John Berglund holder kurset. Kurset vil bl.a. ta for seg følgende: Hvordan unngå å la seg programmere av andres væremåte Kunsten å holde tømmene over egen respons En systematisk fremgangsmåte for å takle konflikter Hvorfor kommunikasjon er mer enn ord Hemmeligheten med å lytte og dele i stedet for å kreve eller forlange Alternativ til angrep og forsvar Vi kan lære å skille sak og person Hvordan forebygge unødvendige psykososiale brytninger. Betydningen av grenser og konsekvenser Forskjellen mellom en pro- og reaktiv mentalitet Normalisering av sterke følelser Takling av maktbruk og manipulering Å være positiv når meninger er forskjellige Psykologien bak åpenhet, tillit og ansvar 11

12 Negative kommentarer om lærere på Facebook hvordan håndtere slike saker? rhj Sak FUG: 22/ Ingen Sekretariatet lager en sak om dette og legger ut på nettsiden og på Facebook. FUG oppfordrer både FAUene og de kommunale foreldreutvalgene til å drøfte dette og ta opp de voksnes adferd i sosiale medier som tema på foreldremøter. FUG har fått henvendelse fra en rektor som har opplevd at foreldre har kommentert og skrevet negativt om lærere og skolen generelt på Facebook. Saken ble behandlet på AU-møte og AU ønsket en debatt om dette i hele utvalget. I mange år har FUG vært opptatt av at foreldre må følge med på sine barns nettbruk, både for å forebygge mobbing og hindre at noe uønsket skjer med barna. Nå dukker en ny type henvendelser opp til FUG: Foreldre som snakker negativt om lærere på Facebook. I FUGs rådgivning blir det lagt vekt på dialog og samarbeid med skolen. Hvordan kan vi få formidlet dette til alle foreldre, slik at foreldre kan være gode rollemodeller og bidra til et godt samarbeid med skolen? Kommunikasjon og adferd i sosiale medier kan også være et tema som kan egne seg i etikkundervisningen i RLE-faget. Fordi de sosiale mediene bidrar til så rask spredning, krever det at vi følger visse spilleregler. Her må foreldre være gode rollemodeller og gå foran med et godt eksempel. 12

13 Visittkort hvem vil ha? Skal FUG ha noen effekter med FUG-logo på? FUG-pins, FUG-sekk? FUG-refleks? FUG-mappe? ghd Sak FUG: 23/ Ingen Det trykkes opp visittkort til de av FUG-medlemmene som har gitt beskjed om at de ønsker det. Sekretariatet innhenter priser på ulike effekter, for eksempel kulepenner, trykkblyanter, pins, matbokser, reflekser, drikkeflasker, plastmapper, sekker, krus (med påskrift). Det som skal brukes til gaver, må være i god kvalitet. Det satses også på billigere effekter som kan deles ut gratis på konferanser, lærerstevner og andre arrangement og som kan legges igjen når man har holdt foredrag, vært på møter og lignende. AU får fullmakt til å avgjøre hva vi skal kjøpe inn, innenfor en ramme på kr PC/lesebrett til FUG-medlemmene ghd Sak FUG: 24/ Tilbud fra tre leverandører Det kjøpes inn lesebrett til de av utvalgsmedlemmene som har behov for det, og pc til dem som ønsker det. Beløpet skal ikke overstige kr 5000 ekskl. moms. 13

14 Frist for å gi tilbakemelding til sekretariatet er 9. mars. Dette blir den eneste pc/lesebrett man får i denne perioden. Lesebrett og pc er til utlån i utvalgsperioden. Høring - NOU 2O11:2O Ungdom, makt og medvirkning ijo Sak FUG: 25/ NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning Lenke til høringsbrevet og NOUen:: Elisabeth Strengen Gundersen og Helge Woie får ansvar for å skrive utkast til høringsuttalelse fra FUG. Utkastet legges på Project Place innen 20. april. AU får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på sitt møte den 3. mai. Høringsuttalelsen sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen fristen 7. mai Topp tre rådgivningssaker rhj Sak FUG: 26/ Ingen 14

15 Utvalget tok informasjonen til etterretning. Hvis utvalgsmedlemmene får rådgivningssaker, melder de det til Randi Jørgensen slik at alle rådgivningssaker blir registrert i loggen. FUG loggfører henvendelser på telefon og på mail. På hvert utvalgsmøte blir det presentert hvor mange henvendelser det har vært siden sist, og hvilke temaer det har vært flest henvendelser om. Dette tas med og presenteres i møter med bl.a. politisk ledelse og Utdanningsdirektoratet. De tre temaene vi har fått flest henvendelser på fra er: - Læringsmiljøet 28 saker. Her får vi henvendelser om hvordan foreldre kan bidra til et godt læringsmiljø, hvilken rolle rektor har for læringsmiljøet og saker der det er et dårlig læringsmiljø og problemer knyttet til det. - Mobbing 16 saker. Mobbesaker er de vanskeligste sakene, og ved noen av henvendelsene er det elever som har blitt mobbet over år. Noen få ganger er det lærere som mobber, og i flere saker benekter skolen at det foregår mobbing. - Organisering 16 saker. Foreldre spør om leirskole, frukt- og grønttilbud, reisevei, vikarbruk og undervisningstid på kvelden. Totalt er det kommet 86 henvendelser. De andre kategoriene vi bruker er: Tillitsvalgte foreldre, fag og vurdering, rettigheter, spesialundervisning og tilpasset opplæring, klassedeling og lærerressurser og sfo. Foreldrekonferansen 2012 kjf Sak FUG: 27/ Ingen Arbeidsgruppen tar med seg innspillene fra utvalget og arbeider videre med å forberede konferansen. Utkast til program legges fram på mai-møtet. 15

16 Foreldrekonferansen 2012 avholdes på Clarion Hotell på Gardermoen i helgen oktober. Referatsaker 1. Referat fra nr Referat fra AU-møte nr den Referat fra møte i KD om Manifest Mot Mobbing Utvalget hadde ingen merknader eller spørsmål til referatsakene. Eventuelt 1. nr og Nordisk seminar 2012 Nordisk seminar i København er flyttet til september. t legges derfor til torsdag 27. september. 2. AU-møter Sakslister til AU-møter og r legges både på Project Place og på nettsiden. Alle kan komme med innspill og kommentarer til sakene på Project Place, innspill skrives i kommentarfeltet. 3. Arbeidsgruppa for videregående opplæring Hvis noen vil ha kopi av korrespondansen i denne arbeidsgruppa, send e-post til Tom Wennemo. 4. Studietur til Brüssel Det er lagt inn en studietur til Brüssel i slutten av august som kompetanseheving for det nye utvalget. Reise og opphold dekkes, men det beregnes ikke honorar. Christian Hellevang tar kontakt med den norske ambassaden v/utdanningsråden og spør om de kan legge opp et program for FUG, ev. med skolebesøk. Aktuelle datoer er 26. og 27. august eller 28. august. Oslo, Christopher Beckham Leder i FUG Gro Hexeberg Dahl sekretariatsleder 16

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

FUG-møte nr. 1-2012 Møtedato: 24.-25. januar 2012 Journalnr:

FUG-møte nr. 1-2012 Møtedato: 24.-25. januar 2012 Journalnr: nr. 1-2012 Møtedato: 24.-25. januar 2012 Journalnr: Sted: FUGs lokaler i Schweigaardsgt. 15 B, Oslo Varighet: Tirsdag 24. januar kl. 0930-1700 Onsdag 25. januar kl. 0900-1500 Til stede: Fra utvalget:,

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2015 Møtedato: 23.10.2015 Journalnr.: 2015/368 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Varighet: 23.10.15, 12.30-18.00 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 6-2014 Møtedato: 4.-5.12.2014 Journalnr.: 2014/409 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 4. desember kl. 10.15 fredag 5. desember kl. 14.00

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2015 Møtedato: 3.06.2015 Journalnr.: 2015/205 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Onsdag 3. juni 2015 Til stede: Fra utvalget: Leder Elisabeth

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2014 Møtedato: 10.-11.03 Journalnr.: 2014/88 Sted: Samisk høgskole, Kautokeino Varighet: Mandag 10.03 kl.8.45 19.15. Tirsdag 11.03 kl.08.30 14.00 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2013 Møtedato: 29.-30. januar Journalnr.: 2013/47 Sted: Schweigaardsgt. 15 b, møterom Undset Varighet: Tirsdag 29. januar kl 16.00-19.00 Onsdag 30. januar kl. 09.00-16.30

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2012 Møtedato: 4.-5. desember Journalnr.: 2012/433 Sted: Schweigaardsgt. 15 b, møterom Undset Varighet: Tirsdag 4. desember kl 10.00-18.00 Onsdag 5. desember kl.

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2014 Møtedato: 24.10.2014 Journalnr.: 2014/312 Sted: Clarion hotell, Gardermoen Varighet: 11.30 18.30 Til stede: Fra utvalget: Leder Elisabeth Strengen Gundersen,

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2015 Møtedato: 03.-04.09.2015 Journalnr.: 2015/258 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 3. og fredag 4.09.2015 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2015 Møtedato: 29.-30.01.2015 Journalnr.: 2015/33 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 29. januar fredag 30. januar 2015 Til stede: Fra

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 6-2013 Møtedato: 27.-28. november Journalnr.: 2013/400 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset og møterom 8 Varighet: Onsdag 27. november kl. 10.00-18.00 og torsdag

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2013 Møtedato: 27.-28. mai Journalnr.: 2013/208 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Mandag 27. mai kl. 10.00-17.00, tirsdag 28. mai kl. 9.00-15.00

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2013 Møtedato: 23.-24. september Journalnr.: 2013/ 308 Sted: Varighet: Til stede: Fra utvalget: Schweigaards gate 15 B, møterom 3 og møterom Undset Mandag 23. september

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2013 Møtedato: 14.-15. mars Journalnr.: 2013/118 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 14.mars kl. 10.00-18.00, fredag 15. mars kl. 9.00-13.30

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2012 Møtedato: 30.-31.mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl. 1030 1830 Torsdag 31. mai kl. 0830 1500 Til stede:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2016 Møtedato: 24. og 25.05.16 Journalnr.: 2016/199 Saksliste Sak FUG 28/2016 Sak FUG 29/2016 Sak FUG 30/2016 Sak FUG 31/2016 Sak FUG 32/2016 Sak FUG 33/2016 Sak

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2014 Møtedato: 11.-12.09 Journalnr.: 2014/245 Sted: Hanaholmen hotell, Helsinki, Finland Varighet: Torsdag 11. sept. kl. 13.00 19.00 og fredag 12. sept. kl. 09.00

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2014 Møtedato: 8.-9..05 Journalnr.: 2014/140 Sted: Schweigaardsgate 15 B Møterom Undset Varighet: Torsdag 8. mai kl. 10.15 - fredag 9. mai kl. 14.00 Til stede: Fra

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2015 Møtedato: 16.-17.04.2015 Journalnr.: 2015/138 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. april fredag 17. april 2015 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2016 Møtedato: 21.-22.11.16 Journalnr.: 2016/398 Saksliste FUG-seminar Oppmøte kl. 08.00, start kl. 09.00 og slutt kl. 15.30 Sak FUG 49/2016 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2016 Møtedato: 27. og 28.01.16 Journalnr.: 2016/40 Sted: Varighet: Til stede: Fra utvalget: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Gunn Iren Gulløy Müller, Ole Petter

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2017 Møtedato: 23.-24.01.17 Journalnr.: 2017/26 Saksliste Sak FUG 01/2017 Sak FUG 02/2017 Sak FUG 03/2017 Sak FUG 04/2017 Sak FUG 05/2016 Sak FUG 06/2017 Sak FUG

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2014 Møtedato: 16.-17. januar Journalnr.: 2014/8 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. januar kl. 10.00 18.00. Fredag 17. januar kl.

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2012 Møtedato: 27.-28. september Journalnr.: 2012/361 Sted: Hotel Scandic Eremitage, København Varighet: Torsdag 27. september kl 10.00-18.00 Fredag 28. sepbember

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2017 Møtedato: 09.02.17 Journalnr.: 2017/68 Til stede: Alle bortsett fra Benedicte Mælan og Elin Refsland. Saksliste Sak 15/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2016 Møtedato: 14. og 15.03.16 Journalnr.: 2016/107 Saksliste Dag 1 Sak FUG 15/2016 Sak FUG 24/2016 Sak FUG 17/2016 Sak FUG 07/2016 Sak FUG 18/2016 Sak FUG 19/2016

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2017 Møtedato: 8.-9.3.2017 Journalnr.: 2017/101 Saksliste Sak 27/2017 Godkjenning av referat fra FUG-møte 2, innkalling og saksliste (GHD) Sak 28/2017 Høringer framover

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Saksframstilling FUG utvalgsmøte

Saksframstilling FUG utvalgsmøte Saksframstilling FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2017 Møtedato: 23.-24.01.17 Journalnr.: 2017/26 Saksliste Sak FUG 01/2017 Sak FUG 02/2017 Sak FUG 03/2017 Sak FUG 04/2017 Sak FUG 05/2016 Sak FUG 06/2017

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Rektors rolle i hjem-skolesamarbeidet. Kontorsjef i FUG

Rektors rolle i hjem-skolesamarbeidet. Kontorsjef i FUG Rektors rolle i hjem-skolesamarbeidet. Foredrag av: Stein A. Røssaak Kontorsjef i FUG 2 Hva handler det egentlig om? Barnas skolegang /rektors ansvar. Barnas faglige læring og mestring Barnas sosiale utvikling

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Dato: Tidspunkt: kl :00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt FAU-leder (Kathrine Type møte: Møte i FAU

Dato: Tidspunkt: kl :00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt FAU-leder (Kathrine Type møte: Møte i FAU SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: kl. 18.30 20:00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt FAU-leder (Kathrine Type møte: Møte i FAU av: Harstad) Møteleder FAU-leder Referent: FAU-leder

Detaljer

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune Motivasjon og begeistring Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune 2 Samarbeid mellom skole og hjem 3 Hvorfor skal vi samarbeide Felles mål Forskning Trivsel og trygghet Kunnskap om hverandre Nettverk

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen 1. BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 28/15 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: 1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring.

Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Fylkesmannen i Finnmark viser til brev av 19.mars 2015 der NOU-2015 :2 «Å høre til» ble sendt ut på høring. Her er Fylkesmannen i Finnmark sin uttalelse: Innledning Finnmark er et fylke bestående av 19

Detaljer

Høringssvar fra FUB til NOU 2015:2: Å høre til

Høringssvar fra FUB til NOU 2015:2: Å høre til Til Kunnskapsdepartementet Saksbehandler lcn Vår dato 19.6.2015 Vår referanse 2015/103- Deres dato Deresreferanse Høringssvar fra FUB til NOU 2015:2: Å høre til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi

Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi Rett i overkant av 17000 innbyggere 5 barneskoler 2 ungdomsskoler

Detaljer

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Høringsforslag

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styreseminar onsdag 13. januar kl. 10.00 18.00 Hovedstyremøte torsdag 14. januar kl. 09.00 16.00 Sem Gjestegård, Asker. Alle styremedlemmer

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017 Nytt kapittel 9 A Fra 1. august 2017 9 A-1 Virkeområdet for kapittel 9 A Gjelder for alle elever i grunnskolen og VGS Gjelder også i SFO og leksehjelp Gjelder også ved aktiviteter utenfor skolens område

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Samarbeid hjem-skole. v/leder i FUG I. Elisabeth Strengen Gundersen. Tenor Skole, 17. september 2014

Samarbeid hjem-skole. v/leder i FUG I. Elisabeth Strengen Gundersen. Tenor Skole, 17. september 2014 Samarbeid hjem-skole v/leder i FUG I. Elisabeth Strengen Gundersen Tenor Skole, 17. september 2014 Profet i eget land? Mor til 4 og fostermor til 4 til - lykkelig gift med verdens beste mann Klassekontakt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole.

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Styre: Møtested: Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. Kjerringøy skole. Dato: Torsdag 09.02.17 Tidspunkt: kl. 18.00

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Flatåsen skole

Vedtekter for FAU ved Flatåsen skole Vedtekter for FAU ved Flatåsen skole Sist oppdatert: 18.01.2014 Innhold 1 Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU... 1 2 Bakgrunn... 2 3 Formål... 2 4 Arbeidsoppgaver... 2 5 Mandat og saker som kan fremmes...

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU

Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU av: Møteleder Leder Referent: Leder/Sekretær Møtedeltakere Tilstede:

Detaljer

10a Kathrine Harstad, 10c Thomas Hjertnes Rektor, Bodil Moss,

10a Kathrine Harstad, 10c Thomas Hjertnes Rektor, Bodil Moss, SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 7. februar 2017 Tidspunkt: kl. 19:30 21.00 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt av: FAU-leder Kathrine Harstad Type møte: Møte i FAU Møteleder Rektor Referent: FAU-leder

Detaljer

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene.

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene. Dato 3.9.2015 Til stede Hans Kristian Aasland Morten S. Kyllingstad Gunn Anita Breivik Bente Thingbø-Støldal Ludvig Lima Liv Skretting Aas Frode Bjerga Bjørg Nese Møteleder Referent Rektor Knut Norddal

Detaljer

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget

Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Opplæring for representanter i skolemiljøutvalget Hva er formålet med skolemiljøutvalget? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse 2017-2018 Plan for sosial kompetanse Stangeland skole Sandnes kommune 20.08.2017 SOSIAL KOMPETANSE Med sosial kompetanse mener vi: De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon menneskene trenger

Detaljer

Velkommen til foreldremøte.

Velkommen til foreldremøte. Oslo kommune Utdanningsetaten Kjelsås Skole Velkommen til foreldremøte. Opplæringsloven Presentasjon av team Trinn- og klassevis * Undervisning og læring * Klassemiljø * Leirskole (7 trinn) Oslo kommune

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1650 Lnr.: 15352/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner Rådmannens innstilling: Det er etablert faste ressursteam ved

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Referat fra FAU-møte for Godlia skole

Referat fra FAU-møte for Godlia skole Referat fra FAU-møte for Godlia skole Tid: Tirsdag 29. august 2017 kl. 19:00-21:00 Sted: Personalrommet Tilstede: Stian Berg (2A), Morten Kildahl (2B), Synøve Granly Macrae (3A), Morten Skogø (3B), Jesper

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad Skole

Randaberg Kommune Harestad Skole MØTEREFERAT DRIFTSTYRET VED HARESTAD SKOLE Sted: Kantinen, ungdomstrinnet Møtedato: Tirsdag 2. oktober 2007 Tid: kl. 18.00 FRAMMØTTE Tor Anfinsen Jenny E. Nilssen Anita Rygg Kristin Tøkje Bernt Wold Sindre

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2017 Møtedato: 25.-26.9.2017 Journalnr.: 2017/308 Tilstede: Fra Utvalget: Gunn Iren Müller, Ubah Aden, Elin Refsland, Jan-Erik Wikdahl, Lise Lundh og Benedicte Mælan

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Arbeid mot mobbing og hjemskole-samarbeid

Arbeid mot mobbing og hjemskole-samarbeid Arbeid mot mobbing og hjemskole-samarbeid Læringsmiljøprosjektet 07.09.16 Joachim Majambere Seniorrådgiver i FUG 1 Innhold Henvendelser til FUG om mobbesaker Problemstillinger i henvendelsene Hva kan lovbruddene

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Velkommen til klassekontaktmøte

Velkommen til klassekontaktmøte Velkommen til klassekontaktmøte Mål for dagen: Hva kan vi gjøre for skolen vår + bygge foreldrenettverk Agenda Presentasjon av elevundersøkelsen v/assisterende rektor Ane Elisabeth Selinger - spørsmål

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

FAU - å skape et positivt barnefellesskap!

FAU - å skape et positivt barnefellesskap! Oslo kommune Utdanningsetaten Kjelsås Skole 21.11.2017 FAU - å skape et positivt barnefellesskap! Opplæringsloven Hvorfor oppstår mobbing og hva er en "typisk" mobbesituasjon? Hvordan arbeider skolen for

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer