FUG-møte nr Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUG-møte nr. 2-2012 Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:"

Transkript

1 nr Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr: Sted: FUGs lokaler i Schweigaardsgt. 15 B, Oslo Varighet: Onsdag 29. februar kl Torsdag 1. mars kl Til stede: Fra utvalget: Christopher Beckham, leder; Christian Hellevang, nestleder; Ubah Abduqadir (29.02), Synøve Buan (01.03), Laila Aleksandersen Nutti, Øyvind Næss, Elisabeth Strengen Gundersen, Tom Wennemo, vararepresentant; Helge Woie, vararepresentant Fra sekretariatet: Gro Hexeberg Dahl, Randi Jørgensen, Ingebjørg Johannessen. Øvrige sekretariatsansatte deltok på deler av møtet. Forfall: Synøve Buan (29.02), Ubah Abduqadir (01.03) Kopi til: KD v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann-Helen Elgsæther, Borghild Lindhjem Godal, Aase Gimnes, Maren Hegna Utdanningsdirektoratet v/dag Thomas Gisholt, Helge Lund, Merete Bækkevold Onsdag 29. februar fra kl hadde FUG møte med Kirke-, utdannings- og forsknningskomiteen på Stortinget. Det ble avtalt et nytt møte mellom FUG og KUF-komiteen til høsten. Saksliste: Sak FUG 8/2012: Sak FUG 9/2012: Sak FUG 10/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste Virksomhetsplan utkast Budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB utkast Sak FUG 11/2012: Innspill til budsjett 2013 Sak FUG 12/2012 Sak FUG 13/2012: Høring om valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Sak FUG 14/2012: Plan for foredrag for fylkeskommunene våren 2012 Sak FUG 15/2012: Hvilke tre punkter skal FUG ta opp med statsråd Kristin Halvorsen på neste møte? 1

2 Sak FUG 16/2012: Sak FUG 17/2012: Sak FUG 18/2012: Sak FUG 19/2012: Sak FUG 20/2012: Sak FUG 21/2012: Sak FUG 22/2012: Sak FUG 23/2012: Sak FUG 24/2012: Sak FUG 25/2012: Sak FUG 26/2012: Henvendelse fra Samisk Foreldrenettverk vedr. samisk foreldrekonferanse og etablering av et årlig kontaktforum Ulike foreldregrupperinger diskusjon på prinsipielt grunnlag Opprette arbeidsgruppe for prosjekt om Hele barnet hele løpet? Nasjonale prøver hva skal FUG sette fokus på? Rapport fra evaluering av prosjektet Skap Dialog veien videre? Tilbud om kurs i konfliktløsning Negative kommentarer om lærere på Facebook hvordan håndtere slike saker? Visittkort hvem vil ha? Skal FUG ha noen effekter med FUG-logo på? FUG-pins, FUG-sekk? FUG-refleks? FUG-mappe? PC/lesebrett til FUG-medlemmene Høring - NOU 2O11:2O Ungdom, makt og medvirkning Topp tre rådgivningssaker Sak FUG 27/2012: Foreldrekonferansen 2012 Eventuelt Referatsaker og orienteringssaker Godkjenning av innkalling og saksliste ghd Sak FUG: 8/ Innkalling til møtet - Saksliste for møtet Innkalling og saksliste godkjennes. 2

3 Virksomhetsplan 2012 ghd Sak FUG: 9/ Utkast til virksomhetsplan for FUG 2012 Virksomhetsplanen vedtas. Sekretariatet får fullmakt til å endre den i henhold til vedtak fattet under sak nr. 20/2012. Nye tiltak som konsekvens av vedtak i sak 20/2012 drøftes i mai-møtet. Virksomhetsplanen er utformet på bakgrunn av tildelingsbrevet og anbefalinger fra det forrige utvalget. Det er gjort endringer i henhold til vedtak på forrige utvalgsmøte og anbefalinger fra AU. Budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB utkast : Sak FUG: 10/2012 Ghd/afo - Utkast til budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB 2012 Budsjettdisponeringsplanen endres i henhold til vedtak fattet under sak 9/

4 Innspill til budsjett 2013 for FUG og FUB Ghd/afo Sak FUG: 11/ Utkast til brev til KD med innspill til budsjett 2013 for FUG og FUB Sekretariatet innarbeider merknadene fra utvalget og sender brevet til KD innen fristen 15. mars. Utvalget vedtok følgende tillegg i søknaden: kr til en informasjonsrådgiver kr for å øke antall deltakere på foreldrekonferansen I tildelingsbrevet er frist for å sende inn budsjettforslag til KD for 2013 satt til 15. mars Høring om valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid Esg/oyn Sak FUG: 12/2012 Lenke til høringsdokumentene: Sekretariatet innarbeider de innspillene som kom på møtet. Uttalelsen sendes til Øyvind Næss og Elisabeth Strengen Gundersen. Deretter sendes den til hele utvalget for ev. kommentarer. Endelig høringsuttalelse sendes til Utdanningsdirektoratet innen fristen 16. mars. 4

5 Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Hw/tw Sak FUG: 13/2012 Lenke til høringsdokumentene: Sekretariatet innarbeider de innspillene som kom på møtet. Uttalelsen sendes til Helge Woie og Tom Wennemo. Deretter sendes uttalelsen til hele utvalget for eventuelle kommentarer. Høringsuttalelsen sendes til Utdanningsdirektoratet innen fristen 8. mars. Plan for foredrag for fylkeskommunene våren 2012 Tob Sak FUG: 14/ Power-Point presentasjon til bruk ved foredrag for fylkeskommunene. Utvalget gjennomfører de resterende møtene i fylkeskommunene i løpet av våren FUG v/leder deltar på Skoletinget 23. og 24. mai og prøver å få et innlegg der. FUG tar kontakt med KS og ber om å få delta på møte med fylkesskolesjefene. FUG ber om et møte med KS på politisk nivå. 5

6 Det nedsettes en arbeidsgruppe med spesielt ansvar for videregående opplæring. Den består av Øyvind Næss, Elisabeth Strengen Gundersen og Tom Wennemo fra utvalget og Torill Braaten fra sekretariatet. Tom Wennemo oppnevnes som leder for arbeidsgruppen. Hvilke tre punkter skal FUG ta opp med Kristin Halvorsen på neste møte? Ghd Sak FUG: 15/ Ingen Sekretariatet lager et notat på grunnlag av de forslagene som kom fram på møtet og løfter fram de tre viktigste sakene. I tildelingsbrevet for 2012 står det at det legges opp til halvårlige møter mellom politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og FUG v/leder, nestleder og sekretariatsleder. Det er ennå ikke fastsatt endelig dato for møtet i vår. Utvalget hadde følgende forslag til temaer: - Rekruttering av lærere, lærermangel i distriktene - Skoleeieransvaret og ressurssituasjonen. Skolene har store oppgaver, men mangler ressurser både til vedlikehold av skolebyggene, gode arbeidsforhold for lærerne og til å gi elevene den opplæringen de har krav på, bl.a. i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring. - Mange skoler driver uten godkjenning hvordan følges dette opp? - Skolebygg, det tilbys rentefrie lån til nye skolebygg, men ikke til vedlikehold og oppussing - Det nasjonale tilsynet avdekker mange avvik hvordan følges det opp? - Legge fram dokumentasjon på at elever ikke får det de har krav på, selv etter at de har fått medhold fra Fylkesmannen (gapet mellom intensjon og virkelighet). - Mobbeprosjekt samarbeid med KS om tverrfaglige kommunale team som kan bistå i alvorlige mobbesaker 6

7 - Resultatene på nasjonale prøver og kartleggingsprøver må brukes til å gi elevene bedre oppfølging - Innføring av valgfag, på små steder bør valgfagene innføres på hele ungdomstrinnet fordi det ofte er få elever og aldersblandede grupper - Norskfaget. - Leksehjelp - FUG er kritisk til leksehjelp, det bør være pedagogisk personale og hjelpen bør tilbys også til eldre elever - Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever, ny forskrift - Skolemiljøutvalgene kan gjøre vedtak, men har ingen økonomisk myndighet - Elevdemokrati - Gratisprinsippet kan være en hindring for hjem-skole-samarbeidet Henvendelse fra Samisk Foreldrenettverk vedr. samisk foreldrekonferanse etablering av et årlig kontaktforum ghd Sak FUG: 16/ Ingen FUG er positive til å delta på et årlig kontaktforum om Samisk foreldrenettverk arrangerer dette. FUG tar ikke initiativ til en samisk foreldrekonferanse i 2012, men vil ta en ny diskusjon i utvalget i desembermøtet. FUG har fått en henvendelse fra Samisk foreldrenettverk som ber FUG arrangere en ny samisk, nasjonal foreldrekonferanse i I tillegg ber de om at det etableres et årlig kontaktforum mellom SFN, FUG, Fylkesmenn der mange samer bor, Utdanningsdirektoratet, Sametinget og andre. FUG er opptatt av å være et foreldreutvalg for alle foreldre. Samtidig er det noen foreldregrupper som har spesielle utfordringer, for eksempel samiske foreldre, minoritetsspråklige foreldre og foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Én mulighet er å tilby parallellseminarer med ulike tema på foreldrekonferansen i oktober. 7

8 Ulike foreldregrupperinger diskusjon på prinsipielt grunnlag ghd Sak FUG: 17/2012 Utvalget tar diskusjonen til etterretning. Saken tas opp igjen på et senere møte. Utvalget ønsker i sitt arbeid å ta utgangspunkt i at det enkelte barn i møte med skolen skal betraktes som et individ med egne tanker, følelser og rettigheter. Det er ikke ønskelig å sette barn i ulike grupperinger som minoritetsspråklige, samiske, barn med lærevansker, barn med nedsatt funksjonsevne, sosiale eller emosjonelle vansker. Utvalget er opptatt av at alle barn er unike, samtidig som at barn har mange likheter som gjør at de må få et systematisk pedagogisk tilbud. Alle barn skal oppleve trivsel på skolen, alle barn må oppleve at de får brukt sine ulike sider på en meningsfylt måte, og skolemiljøet må være fritt for mobbing. Barnet må ha trygge og forutsigbare omgivelser, og alle barn må bli sett og tatt på alvor. De må oppleve tilhørighet og være inkludert i et fellesskap som møter dem med respekt og anerkjennelse. Samtidig må alle barn lære seg å ta hensyn og at de må avveie sine behov i forhold til andre. Alle barn må møtes ut fra sine individuelle behov, få skolesituasjonen sin tilpasset slik at de opplever utfordringer og mestring. Derfor må skolen også tilpasse samarbeidet med foreldrene på tilsvarende måte. FUG er opptatt av å være et foreldreutvalg for alle foreldre. Samtidig er det noen foreldregrupper som har spesielle utfordringer. FUG bør samarbeide med Sametinget, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å få innblikk i hvilke utfordringer de har og for å drøfte ulike former for samarbeid. Temaet tas opp i Nordisk Komité for å innhente erfaringer fra de andre nordiske landene. 8

9 Opprette arbeidsgruppe for prosjekt om Hele barnet - hele løpet? rhj Sak FUG: 18/ Ingen Synøve Buan oppnevnes som FUGs representant i arbeidsgruppen for et samarbeidsprosjekt med FUB om Hele barnet hele løpet. Elisabeth Strengen Gundersen er vararepresentant. I tillegg deltar representant fra FUB og representanter fra sekretariatet i arbeidsgruppen. FUG og FUB har ønske om et felles prosjekt og kalt det Hele barnet hele løpet. Prosjektet er foreløpig på idéstadiet. Nasjonale prøver hva skal FUG sette fokus på? Tw/rhj Sak FUG: 19/ Np89.xls FUG er positiv til de nasjonale prøvene når de brukes etter intensjonen. Resultatene av prøven skal komme til nytte for den enkelte elevs læring og utvikling, i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre. 9

10 Fokus bør ikke være på offentliggjøring, men på hva som kan gjøres for at den enkelte elev kan få en god og tilpasset opplæring. Foreldre må være aktive i prosessen med oppfølging av resultatene både på individnivå, på skolenivå og på kommunenivå. Det er oppfølging av resultatene som kan føre til kvalitetsutvikling og forbedring av læringsresultatene. Tom Wennemo innledet i saken. Rapport fra evaluering av prosjektet SKAP dialog veien videre. tob Sak FUG: 20/ Evalueringsrapport fra MarkUp - Anbefalinger fra Mark Up - Notat om kampanjer fra Torill Informasjonsarkene til foreldrene redigeres ut ifra de innspillene vi har fått i evalueringen. Arkene til 1. trinn sendes i posten som før sammen med Kontaktbok mellom hjem og skole. 8. trinnsarket trykkes i et mindre opplag og legges inn for bestilling på SubjectAid sammen med en lærerveiledning. Utvalgsmedlemmene kontakter fem skoler i sine respektive fylker og undersøker om materiellet når fram. Sekretariatet innhenter pris på kinoreklame nasjonalt og i de store byene. Sekretariatet innhenter også pris på TV-reklame. Sjekke om det er innvandrernettsteder vi kan legge informasjon på. Sekretariatet finner ut om FUG kan få gratisreklame på reklamefrie dager i TV til jul og påske. Saken tas opp igjen på septembermøtet, da må utvalget drøfte hva FUG skal gjøre i FUG-leder tar opp spørsmålet om skoleeiers ansvar for informasjon til foreldre på Skoletinget i mai. 10

11 Tilbud om kurs i konflikthåndtering ghd Sak FUG: 21/ Ingen De av FUG-medlemmene som ønsker å delta på kurs om konflikthåndtering, får dekket reise og opphold, men det beregnes ikke honorar. Kurstet avholdes den 8. mai kl i auditoriet i 1. etasje i Schweigaardsgt. 15 B. Frist for påmelding til sekretariatet: Mandag 23. april. Psykolog John Berglund holder kurset. Kurset vil bl.a. ta for seg følgende: Hvordan unngå å la seg programmere av andres væremåte Kunsten å holde tømmene over egen respons En systematisk fremgangsmåte for å takle konflikter Hvorfor kommunikasjon er mer enn ord Hemmeligheten med å lytte og dele i stedet for å kreve eller forlange Alternativ til angrep og forsvar Vi kan lære å skille sak og person Hvordan forebygge unødvendige psykososiale brytninger. Betydningen av grenser og konsekvenser Forskjellen mellom en pro- og reaktiv mentalitet Normalisering av sterke følelser Takling av maktbruk og manipulering Å være positiv når meninger er forskjellige Psykologien bak åpenhet, tillit og ansvar 11

12 Negative kommentarer om lærere på Facebook hvordan håndtere slike saker? rhj Sak FUG: 22/ Ingen Sekretariatet lager en sak om dette og legger ut på nettsiden og på Facebook. FUG oppfordrer både FAUene og de kommunale foreldreutvalgene til å drøfte dette og ta opp de voksnes adferd i sosiale medier som tema på foreldremøter. FUG har fått henvendelse fra en rektor som har opplevd at foreldre har kommentert og skrevet negativt om lærere og skolen generelt på Facebook. Saken ble behandlet på AU-møte og AU ønsket en debatt om dette i hele utvalget. I mange år har FUG vært opptatt av at foreldre må følge med på sine barns nettbruk, både for å forebygge mobbing og hindre at noe uønsket skjer med barna. Nå dukker en ny type henvendelser opp til FUG: Foreldre som snakker negativt om lærere på Facebook. I FUGs rådgivning blir det lagt vekt på dialog og samarbeid med skolen. Hvordan kan vi få formidlet dette til alle foreldre, slik at foreldre kan være gode rollemodeller og bidra til et godt samarbeid med skolen? Kommunikasjon og adferd i sosiale medier kan også være et tema som kan egne seg i etikkundervisningen i RLE-faget. Fordi de sosiale mediene bidrar til så rask spredning, krever det at vi følger visse spilleregler. Her må foreldre være gode rollemodeller og gå foran med et godt eksempel. 12

13 Visittkort hvem vil ha? Skal FUG ha noen effekter med FUG-logo på? FUG-pins, FUG-sekk? FUG-refleks? FUG-mappe? ghd Sak FUG: 23/ Ingen Det trykkes opp visittkort til de av FUG-medlemmene som har gitt beskjed om at de ønsker det. Sekretariatet innhenter priser på ulike effekter, for eksempel kulepenner, trykkblyanter, pins, matbokser, reflekser, drikkeflasker, plastmapper, sekker, krus (med påskrift). Det som skal brukes til gaver, må være i god kvalitet. Det satses også på billigere effekter som kan deles ut gratis på konferanser, lærerstevner og andre arrangement og som kan legges igjen når man har holdt foredrag, vært på møter og lignende. AU får fullmakt til å avgjøre hva vi skal kjøpe inn, innenfor en ramme på kr PC/lesebrett til FUG-medlemmene ghd Sak FUG: 24/ Tilbud fra tre leverandører Det kjøpes inn lesebrett til de av utvalgsmedlemmene som har behov for det, og pc til dem som ønsker det. Beløpet skal ikke overstige kr 5000 ekskl. moms. 13

14 Frist for å gi tilbakemelding til sekretariatet er 9. mars. Dette blir den eneste pc/lesebrett man får i denne perioden. Lesebrett og pc er til utlån i utvalgsperioden. Høring - NOU 2O11:2O Ungdom, makt og medvirkning ijo Sak FUG: 25/ NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning Lenke til høringsbrevet og NOUen:: Elisabeth Strengen Gundersen og Helge Woie får ansvar for å skrive utkast til høringsuttalelse fra FUG. Utkastet legges på Project Place innen 20. april. AU får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på sitt møte den 3. mai. Høringsuttalelsen sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen fristen 7. mai Topp tre rådgivningssaker rhj Sak FUG: 26/ Ingen 14

15 Utvalget tok informasjonen til etterretning. Hvis utvalgsmedlemmene får rådgivningssaker, melder de det til Randi Jørgensen slik at alle rådgivningssaker blir registrert i loggen. FUG loggfører henvendelser på telefon og på mail. På hvert utvalgsmøte blir det presentert hvor mange henvendelser det har vært siden sist, og hvilke temaer det har vært flest henvendelser om. Dette tas med og presenteres i møter med bl.a. politisk ledelse og Utdanningsdirektoratet. De tre temaene vi har fått flest henvendelser på fra er: - Læringsmiljøet 28 saker. Her får vi henvendelser om hvordan foreldre kan bidra til et godt læringsmiljø, hvilken rolle rektor har for læringsmiljøet og saker der det er et dårlig læringsmiljø og problemer knyttet til det. - Mobbing 16 saker. Mobbesaker er de vanskeligste sakene, og ved noen av henvendelsene er det elever som har blitt mobbet over år. Noen få ganger er det lærere som mobber, og i flere saker benekter skolen at det foregår mobbing. - Organisering 16 saker. Foreldre spør om leirskole, frukt- og grønttilbud, reisevei, vikarbruk og undervisningstid på kvelden. Totalt er det kommet 86 henvendelser. De andre kategoriene vi bruker er: Tillitsvalgte foreldre, fag og vurdering, rettigheter, spesialundervisning og tilpasset opplæring, klassedeling og lærerressurser og sfo. Foreldrekonferansen 2012 kjf Sak FUG: 27/ Ingen Arbeidsgruppen tar med seg innspillene fra utvalget og arbeider videre med å forberede konferansen. Utkast til program legges fram på mai-møtet. 15

16 Foreldrekonferansen 2012 avholdes på Clarion Hotell på Gardermoen i helgen oktober. Referatsaker 1. Referat fra nr Referat fra AU-møte nr den Referat fra møte i KD om Manifest Mot Mobbing Utvalget hadde ingen merknader eller spørsmål til referatsakene. Eventuelt 1. nr og Nordisk seminar 2012 Nordisk seminar i København er flyttet til september. t legges derfor til torsdag 27. september. 2. AU-møter Sakslister til AU-møter og r legges både på Project Place og på nettsiden. Alle kan komme med innspill og kommentarer til sakene på Project Place, innspill skrives i kommentarfeltet. 3. Arbeidsgruppa for videregående opplæring Hvis noen vil ha kopi av korrespondansen i denne arbeidsgruppa, send e-post til Tom Wennemo. 4. Studietur til Brüssel Det er lagt inn en studietur til Brüssel i slutten av august som kompetanseheving for det nye utvalget. Reise og opphold dekkes, men det beregnes ikke honorar. Christian Hellevang tar kontakt med den norske ambassaden v/utdanningsråden og spør om de kan legge opp et program for FUG, ev. med skolebesøk. Aktuelle datoer er 26. og 27. august eller 28. august. Oslo, Christopher Beckham Leder i FUG Gro Hexeberg Dahl sekretariatsleder 16

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2012 Møtedato: 30.-31.mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl. 1030 1830 Torsdag 31. mai kl. 0830 1500 Til stede:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 6-2013 Møtedato: 27.-28. november Journalnr.: 2013/400 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset og møterom 8 Varighet: Onsdag 27. november kl. 10.00-18.00 og torsdag

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2015 Møtedato: 16.-17.04.2015 Journalnr.: 2015/138 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. april fredag 17. april 2015 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002 Innledning v/ FUG-leder Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) kan se tilbake på 2002 som et meget aktivt og på mange måter viktig år i forhold til

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Del I Innledning. Forord

Del I Innledning. Forord Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager ble oppnevnt i Statsråd 21. juni 2010. Utvalget som representerer alle foreldre til barn i barnehage er historisk da det er det første utvalget av

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 Spørsmål 1: Lekser/lekseplaner/arbeidsplaner Hvor stor ansvar skal vi foreldre ta og hvilke (om noen) former for forpliktelser har skolen i forhold til om vi

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer