FUG-møte nr Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUG-møte nr. 2-2012 Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:"

Transkript

1 nr Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr: Sted: FUGs lokaler i Schweigaardsgt. 15 B, Oslo Varighet: Onsdag 29. februar kl Torsdag 1. mars kl Til stede: Fra utvalget: Christopher Beckham, leder; Christian Hellevang, nestleder; Ubah Abduqadir (29.02), Synøve Buan (01.03), Laila Aleksandersen Nutti, Øyvind Næss, Elisabeth Strengen Gundersen, Tom Wennemo, vararepresentant; Helge Woie, vararepresentant Fra sekretariatet: Gro Hexeberg Dahl, Randi Jørgensen, Ingebjørg Johannessen. Øvrige sekretariatsansatte deltok på deler av møtet. Forfall: Synøve Buan (29.02), Ubah Abduqadir (01.03) Kopi til: KD v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann-Helen Elgsæther, Borghild Lindhjem Godal, Aase Gimnes, Maren Hegna Utdanningsdirektoratet v/dag Thomas Gisholt, Helge Lund, Merete Bækkevold Onsdag 29. februar fra kl hadde FUG møte med Kirke-, utdannings- og forsknningskomiteen på Stortinget. Det ble avtalt et nytt møte mellom FUG og KUF-komiteen til høsten. Saksliste: Sak FUG 8/2012: Sak FUG 9/2012: Sak FUG 10/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste Virksomhetsplan utkast Budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB utkast Sak FUG 11/2012: Innspill til budsjett 2013 Sak FUG 12/2012 Sak FUG 13/2012: Høring om valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Sak FUG 14/2012: Plan for foredrag for fylkeskommunene våren 2012 Sak FUG 15/2012: Hvilke tre punkter skal FUG ta opp med statsråd Kristin Halvorsen på neste møte? 1

2 Sak FUG 16/2012: Sak FUG 17/2012: Sak FUG 18/2012: Sak FUG 19/2012: Sak FUG 20/2012: Sak FUG 21/2012: Sak FUG 22/2012: Sak FUG 23/2012: Sak FUG 24/2012: Sak FUG 25/2012: Sak FUG 26/2012: Henvendelse fra Samisk Foreldrenettverk vedr. samisk foreldrekonferanse og etablering av et årlig kontaktforum Ulike foreldregrupperinger diskusjon på prinsipielt grunnlag Opprette arbeidsgruppe for prosjekt om Hele barnet hele løpet? Nasjonale prøver hva skal FUG sette fokus på? Rapport fra evaluering av prosjektet Skap Dialog veien videre? Tilbud om kurs i konfliktløsning Negative kommentarer om lærere på Facebook hvordan håndtere slike saker? Visittkort hvem vil ha? Skal FUG ha noen effekter med FUG-logo på? FUG-pins, FUG-sekk? FUG-refleks? FUG-mappe? PC/lesebrett til FUG-medlemmene Høring - NOU 2O11:2O Ungdom, makt og medvirkning Topp tre rådgivningssaker Sak FUG 27/2012: Foreldrekonferansen 2012 Eventuelt Referatsaker og orienteringssaker Godkjenning av innkalling og saksliste ghd Sak FUG: 8/ Innkalling til møtet - Saksliste for møtet Innkalling og saksliste godkjennes. 2

3 Virksomhetsplan 2012 ghd Sak FUG: 9/ Utkast til virksomhetsplan for FUG 2012 Virksomhetsplanen vedtas. Sekretariatet får fullmakt til å endre den i henhold til vedtak fattet under sak nr. 20/2012. Nye tiltak som konsekvens av vedtak i sak 20/2012 drøftes i mai-møtet. Virksomhetsplanen er utformet på bakgrunn av tildelingsbrevet og anbefalinger fra det forrige utvalget. Det er gjort endringer i henhold til vedtak på forrige utvalgsmøte og anbefalinger fra AU. Budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB utkast : Sak FUG: 10/2012 Ghd/afo - Utkast til budsjettdisponeringsplan for FUG og FUB 2012 Budsjettdisponeringsplanen endres i henhold til vedtak fattet under sak 9/

4 Innspill til budsjett 2013 for FUG og FUB Ghd/afo Sak FUG: 11/ Utkast til brev til KD med innspill til budsjett 2013 for FUG og FUB Sekretariatet innarbeider merknadene fra utvalget og sender brevet til KD innen fristen 15. mars. Utvalget vedtok følgende tillegg i søknaden: kr til en informasjonsrådgiver kr for å øke antall deltakere på foreldrekonferansen I tildelingsbrevet er frist for å sende inn budsjettforslag til KD for 2013 satt til 15. mars Høring om valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid Esg/oyn Sak FUG: 12/2012 Lenke til høringsdokumentene: Sekretariatet innarbeider de innspillene som kom på møtet. Uttalelsen sendes til Øyvind Næss og Elisabeth Strengen Gundersen. Deretter sendes den til hele utvalget for ev. kommentarer. Endelig høringsuttalelse sendes til Utdanningsdirektoratet innen fristen 16. mars. 4

5 Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Hw/tw Sak FUG: 13/2012 Lenke til høringsdokumentene: Sekretariatet innarbeider de innspillene som kom på møtet. Uttalelsen sendes til Helge Woie og Tom Wennemo. Deretter sendes uttalelsen til hele utvalget for eventuelle kommentarer. Høringsuttalelsen sendes til Utdanningsdirektoratet innen fristen 8. mars. Plan for foredrag for fylkeskommunene våren 2012 Tob Sak FUG: 14/ Power-Point presentasjon til bruk ved foredrag for fylkeskommunene. Utvalget gjennomfører de resterende møtene i fylkeskommunene i løpet av våren FUG v/leder deltar på Skoletinget 23. og 24. mai og prøver å få et innlegg der. FUG tar kontakt med KS og ber om å få delta på møte med fylkesskolesjefene. FUG ber om et møte med KS på politisk nivå. 5

6 Det nedsettes en arbeidsgruppe med spesielt ansvar for videregående opplæring. Den består av Øyvind Næss, Elisabeth Strengen Gundersen og Tom Wennemo fra utvalget og Torill Braaten fra sekretariatet. Tom Wennemo oppnevnes som leder for arbeidsgruppen. Hvilke tre punkter skal FUG ta opp med Kristin Halvorsen på neste møte? Ghd Sak FUG: 15/ Ingen Sekretariatet lager et notat på grunnlag av de forslagene som kom fram på møtet og løfter fram de tre viktigste sakene. I tildelingsbrevet for 2012 står det at det legges opp til halvårlige møter mellom politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og FUG v/leder, nestleder og sekretariatsleder. Det er ennå ikke fastsatt endelig dato for møtet i vår. Utvalget hadde følgende forslag til temaer: - Rekruttering av lærere, lærermangel i distriktene - Skoleeieransvaret og ressurssituasjonen. Skolene har store oppgaver, men mangler ressurser både til vedlikehold av skolebyggene, gode arbeidsforhold for lærerne og til å gi elevene den opplæringen de har krav på, bl.a. i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring. - Mange skoler driver uten godkjenning hvordan følges dette opp? - Skolebygg, det tilbys rentefrie lån til nye skolebygg, men ikke til vedlikehold og oppussing - Det nasjonale tilsynet avdekker mange avvik hvordan følges det opp? - Legge fram dokumentasjon på at elever ikke får det de har krav på, selv etter at de har fått medhold fra Fylkesmannen (gapet mellom intensjon og virkelighet). - Mobbeprosjekt samarbeid med KS om tverrfaglige kommunale team som kan bistå i alvorlige mobbesaker 6

7 - Resultatene på nasjonale prøver og kartleggingsprøver må brukes til å gi elevene bedre oppfølging - Innføring av valgfag, på små steder bør valgfagene innføres på hele ungdomstrinnet fordi det ofte er få elever og aldersblandede grupper - Norskfaget. - Leksehjelp - FUG er kritisk til leksehjelp, det bør være pedagogisk personale og hjelpen bør tilbys også til eldre elever - Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever, ny forskrift - Skolemiljøutvalgene kan gjøre vedtak, men har ingen økonomisk myndighet - Elevdemokrati - Gratisprinsippet kan være en hindring for hjem-skole-samarbeidet Henvendelse fra Samisk Foreldrenettverk vedr. samisk foreldrekonferanse etablering av et årlig kontaktforum ghd Sak FUG: 16/ Ingen FUG er positive til å delta på et årlig kontaktforum om Samisk foreldrenettverk arrangerer dette. FUG tar ikke initiativ til en samisk foreldrekonferanse i 2012, men vil ta en ny diskusjon i utvalget i desembermøtet. FUG har fått en henvendelse fra Samisk foreldrenettverk som ber FUG arrangere en ny samisk, nasjonal foreldrekonferanse i I tillegg ber de om at det etableres et årlig kontaktforum mellom SFN, FUG, Fylkesmenn der mange samer bor, Utdanningsdirektoratet, Sametinget og andre. FUG er opptatt av å være et foreldreutvalg for alle foreldre. Samtidig er det noen foreldregrupper som har spesielle utfordringer, for eksempel samiske foreldre, minoritetsspråklige foreldre og foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Én mulighet er å tilby parallellseminarer med ulike tema på foreldrekonferansen i oktober. 7

8 Ulike foreldregrupperinger diskusjon på prinsipielt grunnlag ghd Sak FUG: 17/2012 Utvalget tar diskusjonen til etterretning. Saken tas opp igjen på et senere møte. Utvalget ønsker i sitt arbeid å ta utgangspunkt i at det enkelte barn i møte med skolen skal betraktes som et individ med egne tanker, følelser og rettigheter. Det er ikke ønskelig å sette barn i ulike grupperinger som minoritetsspråklige, samiske, barn med lærevansker, barn med nedsatt funksjonsevne, sosiale eller emosjonelle vansker. Utvalget er opptatt av at alle barn er unike, samtidig som at barn har mange likheter som gjør at de må få et systematisk pedagogisk tilbud. Alle barn skal oppleve trivsel på skolen, alle barn må oppleve at de får brukt sine ulike sider på en meningsfylt måte, og skolemiljøet må være fritt for mobbing. Barnet må ha trygge og forutsigbare omgivelser, og alle barn må bli sett og tatt på alvor. De må oppleve tilhørighet og være inkludert i et fellesskap som møter dem med respekt og anerkjennelse. Samtidig må alle barn lære seg å ta hensyn og at de må avveie sine behov i forhold til andre. Alle barn må møtes ut fra sine individuelle behov, få skolesituasjonen sin tilpasset slik at de opplever utfordringer og mestring. Derfor må skolen også tilpasse samarbeidet med foreldrene på tilsvarende måte. FUG er opptatt av å være et foreldreutvalg for alle foreldre. Samtidig er det noen foreldregrupper som har spesielle utfordringer. FUG bør samarbeide med Sametinget, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å få innblikk i hvilke utfordringer de har og for å drøfte ulike former for samarbeid. Temaet tas opp i Nordisk Komité for å innhente erfaringer fra de andre nordiske landene. 8

9 Opprette arbeidsgruppe for prosjekt om Hele barnet - hele løpet? rhj Sak FUG: 18/ Ingen Synøve Buan oppnevnes som FUGs representant i arbeidsgruppen for et samarbeidsprosjekt med FUB om Hele barnet hele løpet. Elisabeth Strengen Gundersen er vararepresentant. I tillegg deltar representant fra FUB og representanter fra sekretariatet i arbeidsgruppen. FUG og FUB har ønske om et felles prosjekt og kalt det Hele barnet hele løpet. Prosjektet er foreløpig på idéstadiet. Nasjonale prøver hva skal FUG sette fokus på? Tw/rhj Sak FUG: 19/ Np89.xls FUG er positiv til de nasjonale prøvene når de brukes etter intensjonen. Resultatene av prøven skal komme til nytte for den enkelte elevs læring og utvikling, i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre. 9

10 Fokus bør ikke være på offentliggjøring, men på hva som kan gjøres for at den enkelte elev kan få en god og tilpasset opplæring. Foreldre må være aktive i prosessen med oppfølging av resultatene både på individnivå, på skolenivå og på kommunenivå. Det er oppfølging av resultatene som kan føre til kvalitetsutvikling og forbedring av læringsresultatene. Tom Wennemo innledet i saken. Rapport fra evaluering av prosjektet SKAP dialog veien videre. tob Sak FUG: 20/ Evalueringsrapport fra MarkUp - Anbefalinger fra Mark Up - Notat om kampanjer fra Torill Informasjonsarkene til foreldrene redigeres ut ifra de innspillene vi har fått i evalueringen. Arkene til 1. trinn sendes i posten som før sammen med Kontaktbok mellom hjem og skole. 8. trinnsarket trykkes i et mindre opplag og legges inn for bestilling på SubjectAid sammen med en lærerveiledning. Utvalgsmedlemmene kontakter fem skoler i sine respektive fylker og undersøker om materiellet når fram. Sekretariatet innhenter pris på kinoreklame nasjonalt og i de store byene. Sekretariatet innhenter også pris på TV-reklame. Sjekke om det er innvandrernettsteder vi kan legge informasjon på. Sekretariatet finner ut om FUG kan få gratisreklame på reklamefrie dager i TV til jul og påske. Saken tas opp igjen på septembermøtet, da må utvalget drøfte hva FUG skal gjøre i FUG-leder tar opp spørsmålet om skoleeiers ansvar for informasjon til foreldre på Skoletinget i mai. 10

11 Tilbud om kurs i konflikthåndtering ghd Sak FUG: 21/ Ingen De av FUG-medlemmene som ønsker å delta på kurs om konflikthåndtering, får dekket reise og opphold, men det beregnes ikke honorar. Kurstet avholdes den 8. mai kl i auditoriet i 1. etasje i Schweigaardsgt. 15 B. Frist for påmelding til sekretariatet: Mandag 23. april. Psykolog John Berglund holder kurset. Kurset vil bl.a. ta for seg følgende: Hvordan unngå å la seg programmere av andres væremåte Kunsten å holde tømmene over egen respons En systematisk fremgangsmåte for å takle konflikter Hvorfor kommunikasjon er mer enn ord Hemmeligheten med å lytte og dele i stedet for å kreve eller forlange Alternativ til angrep og forsvar Vi kan lære å skille sak og person Hvordan forebygge unødvendige psykososiale brytninger. Betydningen av grenser og konsekvenser Forskjellen mellom en pro- og reaktiv mentalitet Normalisering av sterke følelser Takling av maktbruk og manipulering Å være positiv når meninger er forskjellige Psykologien bak åpenhet, tillit og ansvar 11

12 Negative kommentarer om lærere på Facebook hvordan håndtere slike saker? rhj Sak FUG: 22/ Ingen Sekretariatet lager en sak om dette og legger ut på nettsiden og på Facebook. FUG oppfordrer både FAUene og de kommunale foreldreutvalgene til å drøfte dette og ta opp de voksnes adferd i sosiale medier som tema på foreldremøter. FUG har fått henvendelse fra en rektor som har opplevd at foreldre har kommentert og skrevet negativt om lærere og skolen generelt på Facebook. Saken ble behandlet på AU-møte og AU ønsket en debatt om dette i hele utvalget. I mange år har FUG vært opptatt av at foreldre må følge med på sine barns nettbruk, både for å forebygge mobbing og hindre at noe uønsket skjer med barna. Nå dukker en ny type henvendelser opp til FUG: Foreldre som snakker negativt om lærere på Facebook. I FUGs rådgivning blir det lagt vekt på dialog og samarbeid med skolen. Hvordan kan vi få formidlet dette til alle foreldre, slik at foreldre kan være gode rollemodeller og bidra til et godt samarbeid med skolen? Kommunikasjon og adferd i sosiale medier kan også være et tema som kan egne seg i etikkundervisningen i RLE-faget. Fordi de sosiale mediene bidrar til så rask spredning, krever det at vi følger visse spilleregler. Her må foreldre være gode rollemodeller og gå foran med et godt eksempel. 12

13 Visittkort hvem vil ha? Skal FUG ha noen effekter med FUG-logo på? FUG-pins, FUG-sekk? FUG-refleks? FUG-mappe? ghd Sak FUG: 23/ Ingen Det trykkes opp visittkort til de av FUG-medlemmene som har gitt beskjed om at de ønsker det. Sekretariatet innhenter priser på ulike effekter, for eksempel kulepenner, trykkblyanter, pins, matbokser, reflekser, drikkeflasker, plastmapper, sekker, krus (med påskrift). Det som skal brukes til gaver, må være i god kvalitet. Det satses også på billigere effekter som kan deles ut gratis på konferanser, lærerstevner og andre arrangement og som kan legges igjen når man har holdt foredrag, vært på møter og lignende. AU får fullmakt til å avgjøre hva vi skal kjøpe inn, innenfor en ramme på kr PC/lesebrett til FUG-medlemmene ghd Sak FUG: 24/ Tilbud fra tre leverandører Det kjøpes inn lesebrett til de av utvalgsmedlemmene som har behov for det, og pc til dem som ønsker det. Beløpet skal ikke overstige kr 5000 ekskl. moms. 13

14 Frist for å gi tilbakemelding til sekretariatet er 9. mars. Dette blir den eneste pc/lesebrett man får i denne perioden. Lesebrett og pc er til utlån i utvalgsperioden. Høring - NOU 2O11:2O Ungdom, makt og medvirkning ijo Sak FUG: 25/ NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning Lenke til høringsbrevet og NOUen:: Elisabeth Strengen Gundersen og Helge Woie får ansvar for å skrive utkast til høringsuttalelse fra FUG. Utkastet legges på Project Place innen 20. april. AU får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på sitt møte den 3. mai. Høringsuttalelsen sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen fristen 7. mai Topp tre rådgivningssaker rhj Sak FUG: 26/ Ingen 14

15 Utvalget tok informasjonen til etterretning. Hvis utvalgsmedlemmene får rådgivningssaker, melder de det til Randi Jørgensen slik at alle rådgivningssaker blir registrert i loggen. FUG loggfører henvendelser på telefon og på mail. På hvert utvalgsmøte blir det presentert hvor mange henvendelser det har vært siden sist, og hvilke temaer det har vært flest henvendelser om. Dette tas med og presenteres i møter med bl.a. politisk ledelse og Utdanningsdirektoratet. De tre temaene vi har fått flest henvendelser på fra er: - Læringsmiljøet 28 saker. Her får vi henvendelser om hvordan foreldre kan bidra til et godt læringsmiljø, hvilken rolle rektor har for læringsmiljøet og saker der det er et dårlig læringsmiljø og problemer knyttet til det. - Mobbing 16 saker. Mobbesaker er de vanskeligste sakene, og ved noen av henvendelsene er det elever som har blitt mobbet over år. Noen få ganger er det lærere som mobber, og i flere saker benekter skolen at det foregår mobbing. - Organisering 16 saker. Foreldre spør om leirskole, frukt- og grønttilbud, reisevei, vikarbruk og undervisningstid på kvelden. Totalt er det kommet 86 henvendelser. De andre kategoriene vi bruker er: Tillitsvalgte foreldre, fag og vurdering, rettigheter, spesialundervisning og tilpasset opplæring, klassedeling og lærerressurser og sfo. Foreldrekonferansen 2012 kjf Sak FUG: 27/ Ingen Arbeidsgruppen tar med seg innspillene fra utvalget og arbeider videre med å forberede konferansen. Utkast til program legges fram på mai-møtet. 15

16 Foreldrekonferansen 2012 avholdes på Clarion Hotell på Gardermoen i helgen oktober. Referatsaker 1. Referat fra nr Referat fra AU-møte nr den Referat fra møte i KD om Manifest Mot Mobbing Utvalget hadde ingen merknader eller spørsmål til referatsakene. Eventuelt 1. nr og Nordisk seminar 2012 Nordisk seminar i København er flyttet til september. t legges derfor til torsdag 27. september. 2. AU-møter Sakslister til AU-møter og r legges både på Project Place og på nettsiden. Alle kan komme med innspill og kommentarer til sakene på Project Place, innspill skrives i kommentarfeltet. 3. Arbeidsgruppa for videregående opplæring Hvis noen vil ha kopi av korrespondansen i denne arbeidsgruppa, send e-post til Tom Wennemo. 4. Studietur til Brüssel Det er lagt inn en studietur til Brüssel i slutten av august som kompetanseheving for det nye utvalget. Reise og opphold dekkes, men det beregnes ikke honorar. Christian Hellevang tar kontakt med den norske ambassaden v/utdanningsråden og spør om de kan legge opp et program for FUG, ev. med skolebesøk. Aktuelle datoer er 26. og 27. august eller 28. august. Oslo, Christopher Beckham Leder i FUG Gro Hexeberg Dahl sekretariatsleder 16

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2015 Møtedato: 23.10.2015 Journalnr.: 2015/368 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Varighet: 23.10.15, 12.30-18.00 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

FUG-møte nr. 1-2012 Møtedato: 24.-25. januar 2012 Journalnr:

FUG-møte nr. 1-2012 Møtedato: 24.-25. januar 2012 Journalnr: nr. 1-2012 Møtedato: 24.-25. januar 2012 Journalnr: Sted: FUGs lokaler i Schweigaardsgt. 15 B, Oslo Varighet: Tirsdag 24. januar kl. 0930-1700 Onsdag 25. januar kl. 0900-1500 Til stede: Fra utvalget:,

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2012 Møtedato: 4.-5. desember Journalnr.: 2012/433 Sted: Schweigaardsgt. 15 b, møterom Undset Varighet: Tirsdag 4. desember kl 10.00-18.00 Onsdag 5. desember kl.

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2013 Møtedato: 29.-30. januar Journalnr.: 2013/47 Sted: Schweigaardsgt. 15 b, møterom Undset Varighet: Tirsdag 29. januar kl 16.00-19.00 Onsdag 30. januar kl. 09.00-16.30

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2014 Møtedato: 24.10.2014 Journalnr.: 2014/312 Sted: Clarion hotell, Gardermoen Varighet: 11.30 18.30 Til stede: Fra utvalget: Leder Elisabeth Strengen Gundersen,

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2015 Møtedato: 29.-30.01.2015 Journalnr.: 2015/33 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 29. januar fredag 30. januar 2015 Til stede: Fra

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2013 Møtedato: 27.-28. mai Journalnr.: 2013/208 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Mandag 27. mai kl. 10.00-17.00, tirsdag 28. mai kl. 9.00-15.00

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 6-2013 Møtedato: 27.-28. november Journalnr.: 2013/400 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset og møterom 8 Varighet: Onsdag 27. november kl. 10.00-18.00 og torsdag

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2013 Møtedato: 23.-24. september Journalnr.: 2013/ 308 Sted: Varighet: Til stede: Fra utvalget: Schweigaards gate 15 B, møterom 3 og møterom Undset Mandag 23. september

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2013 Møtedato: 14.-15. mars Journalnr.: 2013/118 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 14.mars kl. 10.00-18.00, fredag 15. mars kl. 9.00-13.30

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2012 Møtedato: 30.-31.mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl. 1030 1830 Torsdag 31. mai kl. 0830 1500 Til stede:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2016 Møtedato: 24. og 25.05.16 Journalnr.: 2016/199 Saksliste Sak FUG 28/2016 Sak FUG 29/2016 Sak FUG 30/2016 Sak FUG 31/2016 Sak FUG 32/2016 Sak FUG 33/2016 Sak

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2014 Møtedato: 8.-9..05 Journalnr.: 2014/140 Sted: Schweigaardsgate 15 B Møterom Undset Varighet: Torsdag 8. mai kl. 10.15 - fredag 9. mai kl. 14.00 Til stede: Fra

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2015 Møtedato: 16.-17.04.2015 Journalnr.: 2015/138 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. april fredag 17. april 2015 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2016 Møtedato: 27. og 28.01.16 Journalnr.: 2016/40 Sted: Varighet: Til stede: Fra utvalget: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Gunn Iren Gulløy Müller, Ole Petter

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2012 Møtedato: 27.-28. september Journalnr.: 2012/361 Sted: Hotel Scandic Eremitage, København Varighet: Torsdag 27. september kl 10.00-18.00 Fredag 28. sepbember

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 1-2014 Møtedato: 16.-17. januar Journalnr.: 2014/8 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. januar kl. 10.00 18.00. Fredag 17. januar kl.

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2016 Møtedato: 14. og 15.03.16 Journalnr.: 2016/107 Saksliste Dag 1 Sak FUG 15/2016 Sak FUG 24/2016 Sak FUG 17/2016 Sak FUG 07/2016 Sak FUG 18/2016 Sak FUG 19/2016

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU

Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU SKOLE Hakadal ungdomsskole Dato: 2015-03-04 Tidspunkt: kl. 19.30 21:30 Sted: Hakadal ungdomsskole Møtet innkalt Leder Type møte: Møte i FAU av: Møteleder Leder Referent: Leder/Sekretær Møtedeltakere Tilstede:

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styreseminar onsdag 13. januar kl. 10.00 18.00 Hovedstyremøte torsdag 14. januar kl. 09.00 16.00 Sem Gjestegård, Asker. Alle styremedlemmer

Detaljer

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune Motivasjon og begeistring Foreldre er viktige i skolen! Inderøy kommune 2 Samarbeid mellom skole og hjem 3 Hvorfor skal vi samarbeide Felles mål Forskning Trivsel og trygghet Kunnskap om hverandre Nettverk

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad Skole

Randaberg Kommune Harestad Skole MØTEREFERAT DRIFTSTYRET VED HARESTAD SKOLE Sted: Kantinen, ungdomstrinnet Møtedato: Tirsdag 2. oktober 2007 Tid: kl. 18.00 FRAMMØTTE Tor Anfinsen Jenny E. Nilssen Anita Rygg Kristin Tøkje Bernt Wold Sindre

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Samarbeid hjem-skole. v/leder i FUG I. Elisabeth Strengen Gundersen. Tenor Skole, 17. september 2014

Samarbeid hjem-skole. v/leder i FUG I. Elisabeth Strengen Gundersen. Tenor Skole, 17. september 2014 Samarbeid hjem-skole v/leder i FUG I. Elisabeth Strengen Gundersen Tenor Skole, 17. september 2014 Profet i eget land? Mor til 4 og fostermor til 4 til - lykkelig gift med verdens beste mann Klassekontakt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013

Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Til Helsedirektoratet Oslo 24.5.2013 Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Høringsforslag

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Innhold Hva menes med barnehage- og skolemiljø, læringsmiljø m.m. Om kompetansepakken og bakgrunnen for denne De tre differensierte tilbudene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle Felles ansvar Samarbeid Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune siden 2007 Skoleeier Vilje til samarbeid og endring Møte utfordringer med løsninger

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Referat Fau, 19. september, 19.30

Referat Fau, 19. september, 19.30 Referat Fau, 19. september, 19.30 Tilstede på møtet; Rådmann Erling Strålberg, ordfører Svein Borkhus, skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle, rektor Erik Vangen Jordet, foreldre; Aina Merethe Haugerud 8.a,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole! Vedtekter FAU versjon 04-9.3.2011 - Vedtatt i Bønes skole FAU 9.3.2011. Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Bønes skole BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

Årsmelding 2011. Del I. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Innledning

Årsmelding 2011. Del I. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Innledning Årsmelding 2011 Del I Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Innledning 2011 har vært det siste året for dette utvalget (2008-2011), og det har vært et spennende år med mange oppgaver. Utvalget opplever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 5. desember 2013 kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Petter Aaslestad Liv Berit

Detaljer

Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole

Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole Innkalling sendes: Alle foresatte som medlem av Foreldrerådet. Alle 20 klassekontakter Sittende styre i FAU Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkivsaksnr.: 16/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/4589-1 Dato: 23.05.16 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven nytt kapittel om skolemiljø Sett

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Torsdag 28. februar 2013 Referent: Trond Wingård Til stede Jørgen Borrebæk 1A Trond Wingård 1B Camilla T. Onstad 1C Rikke Brouer-Wangen 2A Halvard Lavoll 2C

Detaljer

Årsrapport 2014 for. Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Årsrapport 2014 for. Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen Årsrapport 2014 for Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen ÅRSRAPPORT 2014 Forord Årsrapporten for 2014 for Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda skole

Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda skole Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda skole DATO: 180515 Ref.: Ingrid Kristiansen TILSTEDE: Lise Anglevik, Ann K Sæther, Geir Håvard Espnes, Terje Arve Dragsnes, Vidar Eidsvaag, Siv Bente Øien,

Detaljer

Samarbeid hjem - barnehage

Samarbeid hjem - barnehage FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER 25.09.2015 FYLKESMANNEN I TELEMARK www.fubhg.no Samarbeid hjem - barnehage Foreldreutvalget for barnehager 2 Innhold FUB Foreldrenes betydning: Foreldreinvolvering i barnehagen/

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

PS15/15Referatsaker. Side36

PS15/15Referatsaker. Side36 PS15/15Referatsaker Side36 Grunnskolekontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36583/2015 2015/2980 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/11 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer