OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET."

Transkript

1 2013 ÅRS BERE TNING

2 OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

3 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av medlemmer. Medlemmene er delt i to ulike medlemskap. A-medlemmer med 70 % refusjon av tilskudd, og B-medlemmer med 78 % refusjon av tilskudd. Medlem kategori A: Medlemmer som ønsker oppfølging av lærlingløpet gjennom bistand til gjennomføring av lærlingsamtaler og utvidet hjelp til opplæringsplaner. Medlem i kategori B: Medlemmer som selv tar ansvar for lærlingsamtaler og interne opplæringsplaner. Medlemskapet kan endres etter behov. VIRKSOMHETENS ART. OKIndustri er et godkjent opplæringskontor i henhold til Opplæringsloven, og er godkjent for alle lærefag innenfor kontorets virkeområde. Foreningen hadde pr , 105 medlemsbedrifter i Østfold og 2 medlemsbedrifter i Akershus. OKIndustri leier kontorplass i Husqvarna bygget i Sarpsborg. STYREMØTER. OKIndustri har hatt 3 styremøter i perioden etter forrige årsmøte. ARBEIDSMILJØ. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. YTRE MILJØ. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Foreningen er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. LIKESTILLING. Kvinneandelen i styret er på 43 %. ANSATTE. Kontoret har tre ansatte. ØKONOMI/FORTSATT DRIFT. Styret bekrefter at forutsetningen til fortsatt drift er til stede. Dette legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. OKIndustri har ved årsskiftet en god egenkapital. Styret mener at resultatregnskap og balanse gir et rettvisende bilde av opplæringskontorets økonomiske situasjon ved årsskiftet. OKIndustri hadde 225 aktive lærlinger ved årets slutt, en økning på 16 lærlinger. Det har vært en økning på 41 løpende lærekontrakter på to år. BALANSE EGENKAPITAL: Egenkapital pr ,- Udisponert resultat ,- Bundet i driftsfond ,- Samlet egenkapital pr ,- 2. TILLITSVALGTE I OKINDUSTRI FASTE MØTENDE: Styreleder: Cristell Solberg Denofa AS Nestleder i styret: Kari Strande Borregaard AS Styremedlem: Gyrid Helene Sandtorp Husqvarna Norge AS Styremedlem: Øystein Austerheim Norske Skog Saugbrugs AS Styremedlem: Håvard Kristoffersen Seal Engineering AS Styremedlem: Stein Tore Andersen Fellesforbundet Styremedlem: Andreas Klausen Lærlingrepresentant Varamedlemmer: Thor-Erik Bergersen Glomma Papp AS Arnstein Kristoffersen Langseth Mekaniske AS Øystein Gundelsby Fellesforbundet Lars Erik Lund Lærlingrepresentant Revisor: Kristen Grivi Valgkomité i OKIndustri: Helge Bjørneby Jostein Lunde Johnny Kitterød 3. ADMINISTRASJON RevisorGruppen Østfold DA Borregaard AS Jøtul AS Promens AS OKIndustri har hatt 2,4 årsverk i Henrik Pedersen ble ansatt fra 1. august. 4. AKTIVITETER Aktiviteten til Opplæringskontoret har fortsatt vært preget av rekrutteringstiltak for å fremme søkningen til yrkesfag som medlemsbedriftene etterspør. Den største rekrutteringen av lærlinger (ca. 80 %) til medlemsbedriftene kommer fra programområdet Teknikk og Industriell produksjon. Opplæringskontorets prioriterte oppgave i perioden var fortsatt fokus på statlige og fylkeskommunale prosesser som påvirker grunnlaget for rekruttering til våre bedrifter samt direkte informasjons- og rekrutteringstiltak rettet mot rådgivere og elever. OKIndustri har brukt mye tid ute i skolene for å få lærere og elever til å se en bedre sammenheng mellom prosjekt til fordypning og muligheter for læreplass. Kontoret har også vært mye ute i bedriftene for å tilrettelegge og bistå med gjennomføring av både generell kompetanse-utvikling og opplæring av lærlinger. OKIndustri administrerer kursporteføljen innen fagopplæring på vegne av Industriskolen. Dette bør medlemmene benytte seg mer av.

4 KONTAKTLÆRERSAMLING I mai 2013 arrangerte OKIndustri en to dagers kontaktlærersamling for VG2 industriteknologi klassene. Hensikten med samlingen var å bli enda bedre kjent med kontaktlærerne. Tema på samlingen var, hva er OKIndustri, ny modell for (PFO) prosjekt til fordypning, oppfølging og kvalitetssikring av PFO, Stortingsmelding 20 på rett vei og tverrfaglig eksamen. Ny modell for PFO ble klargjort høsten og oversendt pedagogisk seksjon i fylkeskommunen for godkjenning. Kontaktlærersamlingen ble fulgt opp med nytt møte i desember OKIndustri har fått svært gode tilbakemeldinger fra skolene på tiltaket. OKIndustri har også merket større aktivitet fra skolen mot kontoret. Dette bidrar til en bedre formidling av elever mot industrien og flere får læreplass. SKOLEBESØK En rekke skoler ble besøkt og informasjon ble gitt om de muligheter industrien i Østfold har å tilby ungdommen. For søkerrundene 2013 og 2014 har 15 ungdomsskoler med ca niende- og tiendeklassinger fått informasjon om Industrien i Østfold. OKIndustri har også deltatt på foreldremøter i ungdomskolen og i den VGS. Flere av skolene har blitt besøkt to ganger på grunn av at skoleåret ikke følger kalenderåret. Det har i etterkant av skolebesøkene vært tilbudt bedriftsbesøk for elever som har vært spesielt interessert. OKIndustri har også hatt mye aktiviteter i de videregående skolene. Det har blitt gitt separat informasjon til ulike klasser i med vekt på TIPområdet. Alle elevene på VG 2 Industriteknologi og VG2 Kjemiprosess har hatt besøk av OKIndustri flere ganger i løpet av skoleåret. YRKESMESSE 2013 Yrkesmessen Yrker og utdanning 2013 ble for 14. gang arrangert i Kongstenhallen (Fredrikstad) den 5. og 6. november. Messen var svært godt besøkt, i overkant av elever var innom i løpet av to dager. Medlemsbedriftene Peterson Emballasje og Glomma Papp betjente standen som profilerte de grafiske fagene. Røntgenkontrollen stilte med to lærlinger og diverse utstyr for å vise frem det noe ukjente NDT- faget. Industri-Hydraulikk As hadde med seg en sveisesimulator som var svært godt besøkt. Skolene stilte med lærere og elever for å betjene den store TIP-standen. Teknisk avvikling av messen gikk meget bra, men det er alltid rom for forbedringer. BROSJYREN VEIVISEREN Brosjyren Veiviseren som ble revidert i 2012 ble nå brukt for siste gang. De største lærefagene er presenteret med korte beskrivelser. Medlemsbedriftene i OKIndustri er avmerket på Østfoldkartet. Brosjyren og kampanjemateriellet er blitt delt ut på yrkesmessen, ved skolebesøk, foreldremøte osv. Alt reklamemateriell er også lagt ut digitalt på vår nettside. Vi ser at tiden er moden for en fornying av alt brosjyremateriell.det ble laget en ny brosjyre i eksemplarer for TAF-Industriteknologi, tilpasset det nye TAF/YSK løpet som startet opp høsten STRØARTIKLER På yrkesmessen ble det trykket opp ca. 500 hvite T-Shirts med logoen OKIndustri. Det var de besøkende elevene som fikk prøve seg på serigrafifaget. Det var til tider store køer for å få lov til å trykke T-shirts med vår logo. Det er også blitt produsert give aways artikler som nøkkelringer med lommelykt, kulepenner osv. INTERNETTSIDER okindustri.no. er blitt en svært god informasjonskanal med i overkant av sideåpninger. Flere av søkerne til læreplass i 2013 kommer fra andre fylker. Dette tyder på at nettsiden når utover Østfolds grenser. FACEBOOK OKIndustri opprettet en bedriftpage på Facebook i januar Vi har i 2013 jobbet for å holde den oppdatert med saker som kan være av interesse. Vi har i 2013 oppnådd over 450 page likes og har passert 600 page likes. Det tyder på at siden nå når ut til relativt mange. Vi ser også at aldersgruppen varierer fra ungdom til godt over pensjonistalder. Foto: Henrik Pedersen OKIndustri hadde ikke en egen stand men inngikk som en del av TIP-standen. Det ble i 2013 gjort en vri ved at man la opp deler av messestanden som Work shops hvor elever kunne få prøve seg ulike oppgaver. SKOLEKONKURRANSER 2013 I SVEISEFAG 17. april gikk det niende østfoldmesterskap i sveising for elever i videregående skole av stabelen. Konkurransen ble holdt i lokalene til Glemmen VGS på Lisleby. 12 elever fra seks videregående skoler var representert. Elevene hadde kvalifisert seg gjennom lokale skolekonkurranser.

5 Oppgavene deltakerne fikk var tilpasset det nivået som forventes av elever. Sveisefaget i seg selv er ikke noe stort fag i Østfold, men sveising inngår som en disiplin i andre fag som industrimekanikerfaget og platearbeiderfaget. Vinner av sveisekonkurransen for VG1 elever ble Christian Traagstad fra Mysen VGS og VG2 ble vunnet av Rolf Martin Engebretsen fra Glemmen VGS. elevene/lærlingene en kombinert teoretisk og praktisk opplæring. Etter 4 år går de ut av den videregående skolen med dobbel kompetanse - både fagbrev og studiespesialisering. Kull 4 består av 13 elever, alle gutter. TAF-elevene går mot fagbrev i fag innenfor industriteknologisegmentet og alle får studiespesialiseringen med fordypning i matematikk, kjemi og fysikk. Dette gir lærlingene grunnlag for opptak til universiteter og høyskoler innefor en teknisk retning samt medisinstudiet. 5. LÆRLINGER På bildet de premierte fra klassen for VG2 elever. Fra venstre 2. plass Jørgen Høydal, vinner Rolf Martin Engebretsen og 3. premie til Christian Arneberg. Nivået på sveisingen de utførte var meget bra, bedriftene som fikk disse som lærlinger har gode potensielle fagarbeidere. Alle deltagerne fikk premier. Vinnerne fikk blant annet en avansert sveisemaske. OKIndustri takker sponsoren Proffpartner for flotte bidrag til premiebordet. Vi takker også sponsorer av sveisematerialer, Slåttland Mekaniske AS, Spilde AS og Askim Mekaniske verksted. Ingen konkurranse uten dommer, takker også HSP Inspection AS for godt dommerbidrag april ble Østlandsmesterskap i sveising for elever i den videregående skolen arrangert i Kragerø. Konkurransen ble holdt i lokalene til Kragerø VGS. Deltakende fylker var, Oppland, Telemark, Oslo/Akershus, Vestfold, Hedemark og Østfold. SØKNINGEN 2013 De aktiviteter som ble gjennomført vinteren 2012/2013 og frem mot søknadsfristen 1. mars ga oss ikke noen direkte svar på hva vi kunne forvente av elever på VG2 nivå. Søkningen til VG2 produksjons- og industriteknikk var for så vidt god nok, men utfordringen her er at dette programmet fører til over 20 ulike lærefag. Det er derfor langt flere bedrifter som konkurrerer om lærlinger fra de samme klassene. Nivået og innsatsen blant mange av elevene fra VG2 PIN (industriteknologi) er bekymringsfullt lav. Dette får igjen konsekvenser for formidlingen til læreplasser. Flere elever er i segmentet (VTA) varig tilrettelagt arbeid. TAF TEKNISKE ALLMENNE FAG Høsten 2013 startet den fjerde TAF-klassen i på Borg VGS. Nytt av året er at dette er en Industriteknologiklasse med blanding av kjemiprosess og tradisjonelle mekaniske fag. TAF står for tekniske og allmenne fag. Dette løpet sikrer Foto: Terje Skarsvåg FORMIDLINGEN 2013 NY REKORD. Det ble innmeldt et behov på ca 110 lærlinger i Resultatet ble 109 nye lærekontrakter. Det har aldri vær flere i lære innefor industrifagene enn ved utløpet av Vi hadde ledige plasser innen grafiske fag, kjemi og prosess, industrirørlegger, logistikk-operatørfaget og produksjonsteknikk. OKIndustri forventer at de som skal begynne i lære har bestått i alle fag. Dette er en forventning som mange har vansker med å akseptere. OKIndustri har som målsetting at alle de vi tar inn som lærlinger, skal få fagbrev innen normert tid. Dette innebærer at vi må få elever som innehar en basiskompetanse som gjør oss i stand til å utvikle lærlingene til moderne fagarbeidere. Mange får ikke læreplass, paradokset er at vi i Østfold har flere ubesatte læreplasser fordi vi mangler kvalifise rte søkere. Medlemsbedrifter som har arbeidsoperasjoner eller stillinger som ikke krever fagbrev kan ta inn det som kalles lærekandidater. Dette fungerer i praksis nesten som en vanlig lærekontrakt, men kandidaten oppnår det som kalles grunnkompetanse. Lærekandidatene kan senere bygge på kompetanseprøven til fullt fagbrev. FAGPRØVER Det ble avlagt 82 fagprøver i fagprøver ble bestått meget godt, 49 fagprøver fikk bestått og ingen fikk ikke bestått. Vi ser imidlertid at det kan være en utfordring å få avviklet fagprøven før læretiden er utløpt i flere av fagene. Prøvenemndene må styrkes og instrueres i bedre planlegging. Fylkeskommunen har påbegynt dette arbeidet etter påtrykk fra OKIndustri. HEVING AV LÆREKONTRAKT OKIndustri har som målsetting at de vi tar inn i lære skal får fagbrev i løpet av normert tid. Dette skjedde dessverre ikke med alle våre lærlinger. I 2013 hadde vi 8 hevinger av lærekontrakt. Det er mange grunner til heving av kontrakter, men vi ser at manglende initiativ og gode holdninger til faget og fremmøte ofte er en del av hevingsgrunnlaget. LÆRLINGSAMLINGER Opplæringskontoret har møte med alle nye lærlinger når kontrakt blir signert. Det har også vært fellessamlinger

6 HØRINGER, INNSPILL OG SAMLINGER Opplæringskontoret har deltatt i ulike fora med innspill og kommentarer. OKIndustri deltar også jevnlig på møter med faglærerseksjonen innenfor TIP området og samarbeidsmøter med OK-ØST(Opplæringskontorene i Østfold). Kontoret deltar også i ulike samarbeidsfora med Fylkeskommunen. Kontoret har også deltatt på samlinger i regi av Norsk Industri og NHO. Daglig leder Terje Skarsvåg har også flere ganger møtt som vara for NHO i Yrkesopplæringsnemnda. hvor nye lærlinger har blitt invitert. Alle lærlingene som skulle avlegge fagprøve i 2013 ble også invitert til en samling for å forberede seg til prøveavleggelse. OLKWEB OLKWEB er lærlingbasen hvor vi har alle lærlinger, bedrifter og kontaktpersoner samlet på ett sted. Lærlingtilskuddet blir også kontrollert og avstemt med Fylkeskommunen i OLKWEB. I 2013 la vi mer trykk på at lærlinger og faglige ledere skulle bli kjent med og bruke de interaktive opplæringsprogrammene som ligger i systemet. Flere bedrifter bruker det nå aktivt. Det vil i 2014 bli innført et krav om gjennomgående dokumentasjon av opplæringen til lærlingene. OKIndustri begynte derfor i 2013 å forberede seg til at dette skal kunne gjøres i OLKWEB. REVISOR OKIndustri utbetalte et revisjonshonorar på kr ,- i TILLITSVALGTE. Det er utbetalt styrehonorar på kr ,- i KURSVIRKSOMHET Det har vært arrangert to kurs for faglige ledere og instruktører med til sammen over 40 påmeldte. Kursene er holdt i samarbeid med Østfold Fylkeskommune. Kurset er det som kalles tredagerskurset og inneholder temaer som tar for seg fagopplæring i bedrift. Vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene. Det har også blitt avholdt ett kurs i hydraulikk og pneumatikk med 15 deltakere, og ett 40 timers kurs i grunnleggende kjemi med 27 deltakere. I november var 50 lærlinger samlet på If Sikkerhetssenter til kurs i førstehjelp, brann og sikkerhet. I desember ble det holdt to kurs i varme arbeider med til sammen 41 deltakere. 6. ANNET ÅRSMØTE 2013 OKIndustri avholdt ordinært årsmøte den 24. april på Inspiria Science Center, Sarpsborg. Det var 20 personer tilstede - fordelt på 11 medlemsbedrifter, lærlingrepresentanter, fellesforbundet og administrasjonen. Foto: Terje Skarsvåg Her er noen av deltakerne fra kurs et som ble star tet i okto ber 2013 sam let utenfor Roa ld Amu ndsens minn e. FREMTIDIGE UTFORDRINGER Styret er opptatt av de utfordringer som ligger i konjunktursvingningen og den fortsatte urolige utviklingen på arbeidsmarkedet. Det vil bli viktig å avklare hvilke ressurser som bør settes inn fra Opplæringskontorets side for å møte disse utfordringene. OKIndustri ser positivt på den dialogen og samarbeidet som er innledet med Fylkeskommunen som skoleeier, for å hindre frafall i opplæringen mellom VG2 i skole og bedrift. Kontoret vil arbeid aktivt for å øke statusen til yrkesfagene. Medlemsbedriftene må bidra i dette arbeide. Skal OKIndustri utvide vår kursvirksomhet på områder som også kan ligge litt på utsiden av det ordinære fagopplæringsløpet, er vi avhengig av at dere som medlemmer kommer med ønsker og behov for denne tjenesten. Styret oppfordrer medlemsbedriftene til å komme med innspill og forslag til hvordan de ønsker å utnytte ressursene som ligger i Opplæringskontoret. Sarpsborg 12. februar 2014

7

8 UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD

9 RESULTATREGNSKAP FOR OK INDUSTRI BALANSE PR 31. DESEMBER OK INDUSTRI

10 BALANSE PR 31. DESEMBER OK INDUSTRI

11 Okindustri Noter til regnskapet for 2013 NOTER TIL REGNSKAPET FOR OK INDUSTRI Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av mottatte tilskudd fra fylkeskommuner for lærlinger skjer etter kontantprinsippet da selskapet mottar tilskudd to ganger pr. år med et halvår på etterskudd. Andelen av tilskuddene som tilbakebetales til bedriftene bokføres som kostnad i samme periode som tilskuddene er inntektsført. Andre inntekter inntektsføres etterhvert som de opptjenes. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Antall årsverk sysselsatt 2 2 Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foreningens pensjonsordning er "ytelsesbasert" etter "mønster" for offentlig virksomhet. Premie pensjonsforsikring inkluderer også premie til en tidligere ansatt. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr , mens kostnadsført bistand utgjør kr Note 3 Bankinnskudd Av innestående på bank er kr bundne skattetrekksmidler. Note 4 Egenkapital Spesifikasjon av årets endringer i egenkapitalen Driftsfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Av Selskapet La De Finto samlet aktuarmessige AS har varelagerverdi har en tariffestet 3 forutsetningene aksjonærer avtalefestet La pr Finto er basert AS førtidspensjonsordning pr Alle på vanlige aksjer er gir benyttede samme (AFP). vurdert forutsetninger rett i Ledende til selskapet. anskaffelseskost, ansatte innen forsikring har mens tilleggspensjon når 80 er det vurdert gjelder ut over den

12 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI Trøskenveien Sarpsborg 2013

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

2014 Skogbrukets Kursinstitutt www.skogkurs.no

2014 Skogbrukets Kursinstitutt www.skogkurs.no Årsberetning 2014 Omslag_14_PHG_endelig.indd 3 16.04.15 09.54 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening som ble stiftet 20. august 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 8 FAGBREV 2011... 9 REKRUTTERINGSARBEID...

Detaljer