Pegmatittene ved Liverud og Gulliksrud ca. 5 km øst for Kongsberg, Øvre Eiker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pegmatittene ved Liverud og Gulliksrud ca. 5 km øst for Kongsberg, Øvre Eiker."

Transkript

1 Pegmatittene ved Liverud og Gulliksrud ca. 5 km øst for Kongsberg, Øvre Eiker. Av Thor L. Sverdrup og Per Chr. Sæbø. Med 3 tekstfigurer. Innledning. De beskrevne pegmatitter ligger innenfor det området som av A. Bugge (1937) og på kartbl. Eiker (1935) er beskrevet og av merket Bom "pegmatittganger". Det er klart at det i dette tilfelle ikke er tale om en pegmatittgang, men et pegmatittinfisert område innenfor gneiskomplekset. Pegmatitten(e) som vi har undersøkt i dette om rådet er større "linser", men det forekommer i omgivelsene til disse alle størrelser helt ned til cm store. Liverud ligger i sydenden av det peg matittiske drag. Det kan nevnes at den eneste større pe^matitten i området som har vært i produksjon (Gulliksrud, Andersen 1926 og 1931) ligger i nordenden av det samme draget. (Se oversiktskartet Fig. 1.) Pegmatittbeskrivelse, Liverud 1. pe^matitten danner overflaten pa en hellrabb. venne er imot nord overdekket av BkoA 0^ ve^etab^'on, men det er tvi!bomt om torekombt6n Btrekker Be^ nevneverdig i denne retning. Den Bnevr6l Bcg markert inn isr overdekket. vebt dekkeb den av myr, mot B)^d av overdekke og vegetab^on, men i denne retning er grenden Bikkert tabtlagt p.g.a. en brattkant i pegmatitten imot gneis. Kontakten mellom pegmatitten og Bidedergarten kan WlgeB pa e»btbiden. Zidebergarten er lier en amti dolitt med et Bvakt gneibpreg. pegmatitten nar oventra et linbepreg, med BwlBt lengde l< 230^ 40m og Bt»rBte dredde -^ 32 m. (3e I^ig. 2.) 3idebergarten 3om delß er gneiß, delß amtidolitt (dandgneiß), liar et markert veßtlig tall pa 30 40^ og Btr/ker I^s 235^. Ved a Btu dere kontaktkornoldene mellom denne dandgneißen og pegmatitten gar det t/delig trem at pegmatitten i hellrabben ligger over gneißen og med Bamme fall Bom denne, v.v.b. at ogßa pegmatitten faller 30 40^

2 198 Fig. 1. Nøkkelkart som viser pegmatittens beliggenhet og utsnitt av geologien i området. (Etter A. Bugge 1935.) Målestokk 1: Key map showing the location of the pegmatite and the geologic setting of the area. (After A. Bugge 1935.) Scale V. Det er altså ikke en dyptgående linse en har for seg her, men en flattliggende pegmatittlinse konformt gneisen. (Se Fig. 2.) Driften av pegmatitten. Pegmatitten har vært drevet inn fra nord i skjæring, men det er lite trolig denne driften har vært økonomisk lønnsom (Brudd 1). Da driften senere ble gjenopptatt, gikk de ned med en synk i nordenden av forekomsten. Etter ca. 4 m kom de ned i banclgneiben. Etter strøk

3 199 A Myr Pegmatitt '/ 'y\ wyj" I VJ^il Gneis Vegetasjon Dump? Borehull * \J/ V y/ ij; vi/ W \V U> U/ W U/ W vy \y \y vy vi/ vf v iy vi/ 20m Fig. 2. Skisse som viser pegmatittens (Liverud I) form, og snitt A-A gjennom denne som viser hvorledes den ligger i båndgneisen. Scetch map showing the form of the pegmatite (Liverud I) and section A-A shows its position in the banded gneiss. og fall på pegmatitten fant vi dette helt naturlig, og det er tvilsomt om forekomsten noen steder har en vertikal mektighet større enn ca. 6 m. Strukturen i pegmatitten Samtidig med at pegmatitten har et kakeformet preg med markert vestlig fall er den også sterkt tektonisert, og det er vanskelig å finne større stykker av kvarts og feltspat. Dette forårsaket en svært kostbar drift da mye tid gikk bort til Bl<eidin^, samtidig med at feltspaten ble svært småfallen. Sleppene er belagt med et sort overtrekk (hema tite m. m.).

4 200 Mineralbeskrivelse. I^slgencle mineraler er kunnet i pegmatitten: Albitt, biotitt, granat, nematitt, KalkBpat, kloritt, KvartB, mikrokline, mubkovite o^ pla^ioklab. Atbitt. Mineralet opptrer som pertitter i mikroklin, men hvor denne er sterkt oppsprukket p.g.a. tektonisering avfarges den gråfargete mikroklin da albittmaterialet presses ut og avsettes igjen Bom albitt på sleppene. Mikroklinen får samtidig et melkeaktig utseende. Natron feltspaten på sleppene har et rød-gult utseende, og er sikkert en sekun dær dannelse. matitten. forekommer Bom et primsert mineral jevnt tor6elt i pe^ (//'ana/, er lite iribk, (cnloritlbert) OF opptrer BporacliBk i pe^ matitten. // tt er et ren Bekunc>23lMlneral. Det opptrer pa Bleppene. vet Bamme er tilkelle mcc! /^/o^itt. Mineralet er clannet pa bekobtnin^ av biotitt, oz iinneb praktibk talt over alt «ammen mccl clenne. /^v^is er et av nove6mineralene i torekombten. 3terkt tektonibert, o^ clannet Bavel primsert «om Bekunclasrt. M/c^o/c/m.?e^matittenB KaliteltBpat er en mikroklin pertitt av en nelt uvanlig karakter. De ticllifere nevnte l^be flekkene Bammen mcci cien msrke, Bkitten^ra fargen, at mineralet avviker Bterkt tra 6e vanlige IvBe rscl^ule mikroklin-pertitter. (3e albitt.) ven renebte teltbpaten anbtar i BMveBtveF^en av B^nken, i et opp til l^ m mektig ilattlizaencle parti. La^et er nelt befrenbet av Blepper. I^elt- BpatenB opptreden nar clertor in^en tin^ me6en primzer Bonin^ i pe^ matitten a pa mikroklinen viber en me^et ren K-teltBpat, (8e analvb6 uncler) oz om 6en Bure pla^ioklab en kinner i pe^matitten er clannet BamticliZ mccl denne mikroklinen tvcler ciet pa en «lav termal» clannelbe av torekombten (Lartn 1937 OZ 1956). vet rna imicllerticl bemerkeb at p.f.a. cle Benere tektonibke påvirkninger er elet vanbkeli^ a uttale 86^ om teltbpateneb primnre BammenBetning.

5 Analyse av mikroklin. SiO2 64,50% Na2O 2,88» K2O 12,40» 19,00» Fe2O3 0,08» cao 0,44» 0,08» Qle^etap 0,60» ,98 av ttei^enreicli. opptrer i Bma tlak jevnt tarclelt i pe^matitten o^ ti! ne»rer plimxl6annelben. Plagioklasen som er en meget sur oligoklas forekommer på samme måten som mikroklin; oppknust og småfallen. Enkelte steder har den en bladaktig struktur og kan minne noe om cleavelandite. Fargen er gråhvit. eie tunnete mineraler kan vi tvcieli^ Bkille ut primzere «^ Bekun (lzere para^eneber. I^il clen primzere iaben nsrer KvartB, mikroklin, pla- Ziol<laB, biotitt, mubkovitt o^ granat. Oranaten er BannBvnlizviB Bent clannet. I^n kraftig tektonibelin^ nar foresatt mcc! etterwl^encie (Bam ticii^) nvclannelbe av albitt, KvartB, nematitt o^ KalkBpat i cle oppbrutte 80nene. I^n KlolittiBerin^ av diotitten 0^ til c!el8 mubl<ovitten nar tore zatt etter 6iBBe mineralerb 6anneiBe. Resultatet av boring. t^or a Kc»nBtatere om pe^matitten mot clvpet tul^te Btrukturen i 6en om^iven6e znei'b eller om clen mot dvpet ble 6et Batt et bomull i torel<ombten. I-iullet ble Batt vertikalt pa dancj^neibenb fall o^ ciet ble boret ca. 3 m neci tra Bvnken. latter ca. 1,30 m Bluttet lier pezmatitten o^ cle rebteren6e 1,70 m dle boret i banci^neiben. Dette bekrettet ela var anta^elbe. Lorkullet ble Batt ca. 3 m tra pe^matittenb overilate 8a clen abbolutte mekti^net er ker ca. 4,30 m. (3e l^i^. 2.)

6 Ca. 600 m nord for forekomst I ligger en liten pegmatitt i nord vestgrensen av en bratt kant. Forekomsten er ca. 40 m lang og synlig i to partier. Den nordligste delen har en lengdeutstrekning på ca. 10 m, så følger 10 m overdekke og videre 20 m pegmatitt. Bredden er ca. 15 m og fallet 30 40? vest. Pegmatittens lengderetning ca. N S. Også denne forekomsten ligger innenfor det «pegmatittiske» området på A. Bugges kart. pe^matitten virker ennå mere oppknubt o^ rotet enn den i«lbte torekombten, 0^ a 86tte i^an^ noen form tor dritt pa denne rna traradeb. KvartB oz pla^ioklab tinneb i Bma mengder. LikeBa biotitt, kloritt o^ mubkovitt. 202 //. Gulliksrud, Eiker. Denne torekombten er bebkrevet av 0. (1926, 1931). l^orekombten li^zer nelt i nordenden av det tidligere omtalte pe^matitt dra^. Den nar vzert i produkb^on i tiere ar. pe^matitten Ij^er i en nornd!endeane:b lan^b kanten av en nord^aende Bkrent o^ kan tsl^e3 ca. 550 m i lengderetning. Den nar tonn av en linbe med max. bredde ca. 50 m. pegmatitten taller mot vebt. (3e k^ig. 3. katter ) OgBa ner torekommer en gra Kalj-natron-teltBpat (8e analvbe under). Videre tinneb litt plagioklab, KvartB, biotitt, mubkovitt og litt granat. Analyse Gulliksrud, Eiker. iu2 65,13 % JA 18,56» e2e2o3! 0.3 l» AgO!a0 0,05» 0,10» Ia2O 1,98» ;2o;2o 13,78» i 2o 0,04» av 99,95 l<luver.

7 Fig. 3. Skissen viser pegmatitten ved Gulliksrud, Eiker. (Etter O. Andersen 1926.) Scetch map of the pegmatite at Gulliksrud, Eiker. (After O. Andersen 1926.)

8 204 Konklusjon. I^t fra debkrivelbe 0A K^ennBkap til pe^matitter innenfor ZneiB omrader andre Bteclel i I^or^e t. ekb. 3«rlandet vet en at forekombtene nar en vibb ten6enb til a mot clvpet. Innenfor det distriktet som de ovenfor beskrevne forekomster be finner seg i viser det seg at dette ikke er tilfelle. Så vel ved Liverud som ved Gulliksrud opptrer pegmatittene med et markert vestlig fall og «gangenes» mektighet blir derfor meget mindre enn det en får inn trykk av i dagen. Det har imidlertid vist seg at ved å studere gneisens strøk og fall kan en i dette distriktet med stor sikkerhet avgjøre hvorledes pegma tittene faller mot dypet da de ligger konformt gneisens lagflater. Literatur. Andersen, 0., Feltspat I, Norges geologiske undersøkelse, nr. 128 A Feltspat 11, Norges geologiske undersøkelse nr. 128 B. Ka/-i/l, T. F. W., Feldspar Equilibria and Their Implication I. Norsk geo logisk tidsskrift Studies in gneiss and granite I & 11. Det Norske Videnskaps- Akademi i Oslo I. Mat.-Naturv. Klasse No. I. Bugge, A., Flesberg og Eiker. Beskrivelse til de geologiske gradavdelings karter F og F. 35 V. Norges geologiske undersøkelse nr Summary. The pegmatites at Liverud and Gulliksrud ca. 5 knis E of Kongsberg, Øvre Eiker. brief d6bcliption of tne pe^matiteb an 6tneir Btructural reia tionbnip to tne a6^>acent ban6e6 i 8 3ome tecnnical anci economic implicationb are clibcubbeci. type of pe^matite BeemB not to de promizma for prociuction of K-fel6Bpar and quart^.

KONGSBERG-BAMBLE FORMASJONEN

KONGSBERG-BAMBLE FORMASJONEN NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 146. KONGSBERG-BAMBLE FORMASJONEN AV ARNE BUGGE MED 37 TEKSTFIGURER OG ENGLISH SUMMARY o()o f 081.0 1936 i KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 3.^ Innhold. Innledning 5

Detaljer

GEOLOGISKE OG P^TROGRAFISKE UNDERSØKELSER I OMRÅDET TYNSET-FEMUNDEN

GEOLOGISKE OG P^TROGRAFISKE UNDERSØKELSER I OMRÅDET TYNSET-FEMUNDEN NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 158 GEOLOGISKE OG P^TROGRAFISKE UNDERSØKELSER I OMRÅDET TYNSET-FEMUNDEN AV PER HOLMSEN MED 26 TEKSTFIGURER OG SUMMARY v. 081.0 1943 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG&CO. Innholdsfortegnelse.

Detaljer

OVERSIKT OVER BERGARTENE I SUNNMØRE OG TILGRENSENDE DELER AV NORDFJORD

OVERSIKT OVER BERGARTENE I SUNNMØRE OG TILGRENSENDE DELER AV NORDFJORD NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 179 OVERSIKT OVER BERGARTENE I SUNNMØRE OG TILGRENSENDE DELER AV NORDFJORD AV TORE GJELSVIK MED GEOLOGISK OVERSIKTSKART AV TORE GJELSVIK OG CHR. C. GLEDITSCH, 17 TEKSTFIGURER

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 191 ÅRBOK UTGITT VED SVEN FØYN. Direktør 081.0 1955 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. %/ c

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 191 ÅRBOK UTGITT VED SVEN FØYN. Direktør 081.0 1955 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. %/ c 17 54 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 191 ÅRBOK 1954 UTGITT VED SVEN FØYN Direktør 000 081.0 1955 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. %/ c Innhold. Side Gunnar Henningsmoen: Om navn på stratigrafiske

Detaljer

Grunnfjellsvinduer i Dividalen, Troms.

Grunnfjellsvinduer i Dividalen, Troms. Grunnfjellsvinduer i Dividalen, Troms. Av Magne Gustavson Innledning. Området, som skal beskrives her, ligger i Øverbygd herred i Troms fylke på ca. 68 507 nordlig bredde og 19 407 østlig lengde. Undersøkelser

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 183 ÅRBOK UTGITT VED. SVEN FØYN Direktør. o()o OSLO 1952 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 183 ÅRBOK UTGITT VED. SVEN FØYN Direktør. o()o OSLO 1952 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W. NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 183 ÅRBOK 1951 UTGITT VED SVEN FØYN Direktør o()o OSLO 1952 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD) 1 Innhold. Side Rosenqvist, Ivan Th.: Kaolin fra Hurdal. Mcd

Detaljer

GEOLOGISKE UNDERSØKELSER I TELEMARK

GEOLOGISKE UNDERSØKELSER I TELEMARK GEOLOGISKE UNDERSØKELSER I TELEMARK AV C. BUGGE 18 TEXTFIGURER elemarkens geologi har været studeret av adskillige geologer. T En oversikt over de tidligere arbeidere finnes hos professor WERENSKIOLD 1

Detaljer

Guide for Petrologi-ekskursjon til Åfjord/Stokksund-området Tore Prestvik 1996

Guide for Petrologi-ekskursjon til Åfjord/Stokksund-området Tore Prestvik 1996 Guide for Petrologi-ekskursjon til Åfjord/Stokksund-området Tore Prestvik 1996 På denne ekskursjonen konsentrerer vi oss om tre områder i Åfjord/Stokksund-distriktet. Ekskursjonsruta går fra Trondheim

Detaljer

Radioaktivitetsundersøkelse av bergartsprøver i magasinene på Mineralogisk geologisk museum, Universitetet i Oslo.

Radioaktivitetsundersøkelse av bergartsprøver i magasinene på Mineralogisk geologisk museum, Universitetet i Oslo. Radioaktivitetsundersøkelse av bergartsprøver i magasinene på Mineralogisk geologisk museum, Universitetet i Oslo. Av Thor Siggerud Materialet. Ifølge oppgave fra museumsbestyrer dr. H. Neumann befinner

Detaljer

Geologiske undersøkelser i den sydøstligste del av Helgeland.

Geologiske undersøkelser i den sydøstligste del av Helgeland. Geologiske undersøkelser i den sydøstligste del av Helgeland. Av Trygve Strand Med 7 tekstfigurer. I de to siste somrer, 1951 og 1952, har forfatteren med en del assistenter gjort geologisk kartlegningsarbeid

Detaljer

EN UNDERSØKELSE AV VESTRANDENS REGIONALMETAMORFE BERGARTER

EN UNDERSØKELSE AV VESTRANDENS REGIONALMETAMORFE BERGARTER NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 23, 1943 Ms. mottatt 7. november 1942. EN UNDERSØKELSE AV VESTRANDENS REGIONALMETAMORFE BERGARTER AV HANS RAMBERG Med 56 fig. i teksten. FORORD Opprinnelig var det foreliggende

Detaljer

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN LOMMEDALEN 84 85 86 LITT HISTORISK OG MINERALOGI LOM M EDALEN GEOLOGI FRA SØNDRE Hans-Jørgen Berg. Tegneforklaring ':( Skjerp. til kart. -I I Cauldrongrense. Takkene peker imot den siden som er sunket

Detaljer

NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER

NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER 220 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 23, 1943 NOTISER HASSELNØTTER I KAMBRISKE SKIFRER Våren 1939 oppdaget lektor Sven Føyn og undertegnede en eiendommelig forekomst av kalktuff mellom lag av kambriske skifrer.

Detaljer

NGU Rapport 2004.020. Gitterbundete sporelementer i kvarts fra pegmatitter, hydrotermale ganger, kvartsitter og granitter i Sør-Norge.

NGU Rapport 2004.020. Gitterbundete sporelementer i kvarts fra pegmatitter, hydrotermale ganger, kvartsitter og granitter i Sør-Norge. NGU Rapport 2004.020 Gitterbundete sporelementer i kvarts fra pegmatitter, hydrotermale ganger, kvartsitter og granitter i Sør-Norge. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

NGU Rapport 2006.075. Rekognoserende undersøkelser av potensielle forekomster av høy-ren kvarts i Meråker kommune, Nord-Trøndelag

NGU Rapport 2006.075. Rekognoserende undersøkelser av potensielle forekomster av høy-ren kvarts i Meråker kommune, Nord-Trøndelag NGU Rapport 2006.075 Rekognoserende undersøkelser av potensielle forekomster av høy-ren kvarts i Meråker kommune, Nord-Trøndelag Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

Grunnvann i Vestfold.

Grunnvann i Vestfold. Grunnvann i Vestfold. Meddelelser fra Vannboringsarkivet Nr. 11 av Fredrik Hagemann Med 1 1 tekstfigurer. I de senere årene er det blitt mer og mer vanlig å ordne vannfor syningen på landsbygda ved boring

Detaljer

Om glasiasjonssentra i Sør-Norge under slutten av istiden.

Om glasiasjonssentra i Sør-Norge under slutten av istiden. Om glasiasjonssentra i Sør-Norge under slutten av istiden. En sammenligning mellom et østlig og et vestlig område. Av Per Holmsen Kort før midten av forrige århundre gjorde forstmester J. C. Hørbye de

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1953

ÅRSBERETNING FOR 1953 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE ÅRSBERETNING FOR 1953 VED SVEN FØYN DIREKTØR Innboi6. Side Btvre 59 Personale 60 Regnskap og budsjett 62 Geologisk kartlegging 64 Undersøkelser av malmer og andre nyttbare

Detaljer

NGU Rapport 2010.069. Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder.

NGU Rapport 2010.069. Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder. NGU Rapport 2010.069 Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder. INNHOLD 1. FORORD... 4 2. FELTUNDERSØKELSER... 5 3. GEOLOGI... 5 3.1 Introduksjon til de geologiske

Detaljer

Bergvesenet BV 3554. Befaring i Nordland og Troms 8. - 25. juli 1975 USB. Nordland Troms og Troms Finnrnark Nordlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3554. Befaring i Nordland og Troms 8. - 25. juli 1975 USB. Nordland Troms og Troms Finnrnark Nordlandske. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3554 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Dolomittforekomster ved Kragerø.

Dolomittforekomster ved Kragerø. 47 Dolomittforekomster ved Kragerø. AV Brit t^orz^i» Dolomittforekomstene ved Kragerø nar tidligere delvis vært behandlet av Holtedahl og Andersen: Om norske Dolomitter", N. G. U. 1922, og Holtedahl: «KalkBtenBforekoMBter

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Sluppen 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73

Detaljer

Litt om de geologiske forhold i Trollheimen

Litt om de geologiske forhold i Trollheimen Litt om de geologiske forhold i Trollheimen Av professor Olaf Holtedahl. Det er mange måter å se på et landskap på. Noen vil feste seg ved en ting, andre ved en annen. En fjellklatrer f. eks. som ser en

Detaljer

har jeg ikke forsøkt å beregne de reelle mektigheter.

har jeg ikke forsøkt å beregne de reelle mektigheter. 80 KAPITEL 3 KALAKDEKKEKOMPLEKSET. Dekkebergartene som er skjøvet over Komagfjordvinduets bergarter er en del av Kalakdekkekomplekset. Det kan skilles ut fem separate dekkerinnen dekkepakken i området

Detaljer

DE ALLUVIALE GULLFOREKOMSTER I INDRE FINNMARK

DE ALLUVIALE GULLFOREKOMSTER I INDRE FINNMARK NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 236 DE ALLUVIALE GULLFOREKOMSTER I INDRE FINNMARK Av HARALD BJØRLYKKE Nasjonalbiblfoteket Depotb/b/ioteket OSLO 1966 UNIVERSITETSFORLAGET Redaktør for Norges geologiske

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 155. BIDRAG TIL SKUDENES-SEDIMENTENES GEOLOGI OLAF ANTON BROCH, FRIDTJOV ISACHSEN, ORVAR ISBERG, TRYGVE STRAND

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 155. BIDRAG TIL SKUDENES-SEDIMENTENES GEOLOGI OLAF ANTON BROCH, FRIDTJOV ISACHSEN, ORVAR ISBERG, TRYGVE STRAND NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NR. 155. BIDRAG TIL SKUDENES-SEDIMENTENES GEOLOGI AV OLAF ANTON BROCH, FRIDTJOV ISACHSEN, ORVAR ISBERG, TRYGVE STRAND MED 23 TEKSTFIGURER ENGLISH SUMMARY o()o 2*tyZ OSLO

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

NGU Rapport 2001.013. Geologien på kartbladene Songavatnet 1414 l, Møsstrand 15144, Vinje 15143 og Haukelisæter 1414 4

NGU Rapport 2001.013. Geologien på kartbladene Songavatnet 1414 l, Møsstrand 15144, Vinje 15143 og Haukelisæter 1414 4 NGU Rapport 2001.013 Geologien på kartbladene Songavatnet 1414 l, Møsstrand 15144, Vinje 15143 og Haukelisæter 1414 4 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 1620

Detaljer

Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? Knut Ørn Bryn.

Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? Knut Ørn Bryn. Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? Av Knut Ørn Bryn. Med 3 tekstfigurer. Abstract. An erratic quartzitic boulder, rich in kyanite, was found at Storsjøen, N. Odal, Southern Norway. The

Detaljer