Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 60/13 Godkjenning av protokoll fra møte PS 61/13 Meldinger og orienteringer PS 62/13 Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 PS 63/13 Tertialrapport 2/2013 PS 64/13 PS 65/13 PS 66/13 Tertialrapport 2/13 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF Søknad om midler til Rollag bygdetun Veggli næringspark og faghandelssenter

3 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2013/605 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Godkjenning av protokoll fra møte MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /13 Utvalgsleders forslag til vedtak: Protokoll fra kommunestyremøtet godkjennes.

4 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2013/60 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Meldinger og orienteringer MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /13 Ordføreren orienterte om:

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 151 Saksmappe : 2013/604 Avd : Rådmann Saksbehandler : Hans Henrik Thune Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Fakta: Rådmannen vil presentere sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Formannskapet skal vedta sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 i møte Formannskapets forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 legges deretter ut til alminnelig ettersyn. Kommunestyret får Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 til behandling i møte

6 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 153 Saksmappe : 2013/321 Avd : Rådmann Saksbehandler : Hans Henrik Thune Tertialrapport 2/2013 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Kommunestyre /13 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Rapporten for 2. tertial 2013 tas til etterretning. Utvalgsleders forslag til vedtak : Rapporten for 2. tertial 2013 tas til etterretning. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Fakta: Tertialrapporten legges i år fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanen. Under satsningsområde næringsutvikling, finne en også status for arbeidet med omstillingsprogrammet Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 2. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år.

7 Aktivitetsnivået i kommunen er høyt, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser at driften samlet sett ligger over periodisert budsjett. En merker seg imidlertid at alle enhetene jobber hardt for likevel å holde seg innen tildelt ramme, men det varsles at det kan bli avvik innen enhetene Helse, Pleie og omsorg og Plan og utvikling. Det legges likevel ikke opp til korrigering av driftsrammene ved å foreslå tilleggsbevilgning pr 2. tertial. Det samlede sykefraværet pr. 2 tertial er på 7,25 %. Dette er en økning fra 1. tertial som var på 6,94 %. Korttidsfraværet har gått noe ned og ligger på 1,86 % pr 2. tertial, mens langtids sykefravær er gått noe opp og ligger på 5,4 % pr 2. tertial. Rådmannens forslag til konkusjon Rapporten for 2. tertial 2013 tas til etterretning. Vedlegg: Tertialrapport

8 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 150 Saksmappe : 2013/362 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Tertialrapport 2/13 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /13 Vedtak i Styret i Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF: Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole tar Tertial 1. med økonomirapport for utgang april til etterretning. Styret for Idrettsskolen er bekymret for negative tall på salgsinntekter i svømmehallen. Styret ønsker å se på tiltak for innsparinger og tiltak for å bedre besøkstallet for inneværende regnskapsår og for budsjettåret Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF er i rute i forhold til satsingsområder for Handlingsplan. Innstilling til kommunestyret : Kommunestyret tar vedtak i fra styret i Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF til etterretning. Fakta: Vedlagt ligger sammenfattet Økonomiske oversikt utgang august Egen oversikt for prosjektene Frisklivssenteret, IAKS(Idrettsskolens aktivitets og kompetansesenter) og Investeringer. Handlingsplan opp mot satsingsområder. Regnskapet pr opp mot budsjett 2013 har et overskudd på kr Herav er kr som ble satt av fra tidligere års overskudd ikke belastet i budsjett enda. I forhold til investeringsregnskapet har skolen og KF et er overforbruk på kr Vurdering: Tertial 2. viser at vi har et mindreforbruk på kr pr Dette er akseptabelt, og sammenlignbart med tilsvarende tertial for Tertialen viser et stort overforbruk på finansieringsutgifter. Dette vedrører moms til Rollaghallen og er ompostert til investeringsregnskap.

9 Prosjektet Frisklivssenteret har levert sluttrapport. Regnskap ble levert i september. Konklusjon; Det er ikke grunn til å gå videre med et Frisklivssenter knytta opp mot Fossanåsen, og med Idrettsskolen som en kompetanseaktør inn. IAKS viser pr et solid overskudd på salgsinntekter. Sommerdrift viser seg å være viktig aktør for foretakets totale økonomi, og opprettholdelse av arbeidsplasser. Til orientering godtok ikke Folkehøgskolerådet skolens regning angående utgifter på Ny Giv, noe som har medført en kreditnota på kr Dette medfører at bunnlinja er forventet å bli ca. kr i stedet for kr Allikevel er det kr over budsjett, og vi må si oss godt fornøyd med måloppnåelsen. (jmfr. Måloppnåelse i rapport var det ikke forventet inntjening før i 2014). Investeringer Rollaghallen: har et overforbruk på kr pr Endelig regnskaper foreligger ikke pr i dag. Det er en prosess mellom Byggherre/Idrettsskolen og entreprenør BN bygg angående avklaringer opp mot sluttregnskap. Partene har så langt hatt tre avklaringsmøter, og er fortsatt i prosess. Begge parter ønsker en fortgang i avklaringene. Investeringer Rehabilitering svømmehallen. Budsjett på kr inkludert mva. står ubrukt. Arbeid er ikke igangsatt i påvente endelig avklaring regnskap til Rollaghallen. Handlingsplan opp mot satsingsområder: Se for øvrig vedlegg. Pr har vi nådd noen av målene og noen ikke. Samt at noen kan vi klare å nå i løpet av året. Punkt 6.1: Punkt 6.2 : Punkt 6.3: Punkt 6.4: Omdømmebygging: Her har vi nådd elevtall. Vi har 96, og mål var mellom Det er bra da det inneværende skoleår har vært en generell nedgang i søkertall til folkehøgskolene. Når det gjelder treningssamlinger hav vi gjennomført 2 og har en planlagt i oktober. Målet var mellom 5-6 det er uvisst om vi når målet innen utgang desember. Det tar noe tid å markedsføre hallen ut mot lag og foreninger. Folkehelse: Klart å opprettholde linje mot folkehelse, og tilbudet allidrett for barn. Men ikke tilbud om basistrening for ungdom og lavterskel for voksne. Det er for liten interesse for disse tilbudene. Enten er de ikke spennende nok, eller det er andre tilbud som fenger mer for denne aldersgruppa. Næringsutvikling her er skolen godt i gang med sommerkurs og utleie. Gjennomført etter plan alt minus Retro folkehøgskole. Skolen/foretaket har avsatt 30% stilling av egne ressurser til videreføring av arbeidet etter da prosjektfinansiering av IAKS er slutt. Steds og områdeutvikling. Åpnet Rollaghalen Utvidet fotballbanen i lengde og bredde. Tippemiddelprosjekt. Gitt to nye tilbud om aktivitet for voksne på morgen før jobb. Invitert til Åpen hall for barn og unge. Deltar i prosjektet Ta vare- trafikksikkerhet opp mot barn/ungdom. Prosjektet er støttet av Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk. Ikke nådd mål om sponsorinntekter til hallen.

10 Punkt 6.5: Tilsatt vaktmester/renholder i hallen 40 % stilling. Barn og unge. ROV IL turn har medlemsøkning og nytt tilbud Trampett for gutter. Stor bruk av gropa. Mulig samarbeid mellom Idrettsskolen Jibbelinja og ROV IL turn på sikringskurs i trampoline. Under arbeid. Øvrig informasjon: Fravær: Tertial 2 viser et samlet fravær pr på 1.7 %. Dette er svært bra. Skolen har 5 nye tilsatte fra høsten Daglig leder/rektors forslag til vedtak: Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole tar Tertial 2. med økonomirapport og handlingsprogram opp mot satsingsområder for utgang august til etterretning. Styret er godt fornøyd med måloppnåelse jmfr. Handlingsprogrammet. Styret er bekymret for overskridelser av budsjett på Rollaghallen, og skolens likviditet resten av budsjettåret i forhold til dette. Styret ber daglig leder/rektor utarbeide finansieringsmuligheter med konsekvensutredning for budsjett 2014.

11 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 223 Saksmappe : 2013/408 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Søknad om midler til Rollag bygdetun MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Kommunestyre /13 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: En tilrår at begge arbeidene blir gjennomført og at byggearbeidene settes i gang. Det bevilges kr ,- til formålet. Utgiftene dekkes av de midlene som ble satt av til tettstedsutvikling og bygdetunet jfr vedtak i kommunestyret Kostnadsfordeling mellom grunneiere, leietaker og vassdragsmyndigheten må avklares nærmere før iverksetting av flomtiltak Utvalgsleders forslag til vedtak: Saken egges ram til behandling. Behandling i Formannskapet : Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak: En tilrår at begge arbeidene blir gjennomført og at byggearbeidene settes i gang. Det bevilges kr ,- til formålet. Utgiftene dekkes av de midlene som ble satt av til tettstedsutvikling og bygdetunet jfr vedtak i kommunestyret Kostnadsfordeling mellom grunneiere, leietaker og vassdragsmyndigheten må avklares nærmere før iverksetting av flomtiltak.

12 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fakta: Styret for Rollag bygdetun søker om midler til planering på Rollag bygdetun. De har fremmet følgende søknad: I forbindelse med at det nå settes opp servicebygg på Rollag bygdetun ønsker bygdetunets venner og styret for Rollag bygdetun å fremme en søknad om midler til utbedring av tunområdene. Det har blitt ryddet kratt og skog i områdene mot prestegården og rundt bygningene. Derfor er det nå et sterkt ønske om å planere disse områdene slik at det senere blir lettere å vedlikeholde. Husene på bygdetunet kommer også mye bedre til sin rett etter ryddingen og for å forhindre ny tilvekst er det en fordel å planere og så gress. Dugnader blir lettere og raskere og gjennomføre ved at man senere bare kan bruke en beitepusser for å slå tunet. I tillegg er det nå et godt tidspunkt for å få gjort denne type arbeid, ved at folk og maskiner er tilgjengelig på tunet i forbindelse med tomtearbeidet. Styret viser til vedlagte forslag på pris for arbeidet, det jobbes nå for å få et rimeligere tilbud og avdelingen for plan- og utvikling er involvert. Det er kommet forslag om at arbeidet gjøres på timebasis og at det sannsynligvis vil bli rimeligere enn det vedlagte tilbudet. Styret søker i utgangspunktet om kr for å få dekket planeringsarbeidet som også inkluderer arbeidet med å lage en liten vei opp til den gamle kverna. Viser også til vedtak fra kommunestyret der det ble bevilget penger til stedsutviklingsarbeid og til utvikling på bygdetunet. Arbeidene for planeringen ble lagt ut på anbud. Det kom inn fire tilbud og etter forhandlinger ble det billigste tilbudet valgt. Tilbudet som inkluderer planering slik at det kan klippes med gressklipper samt veg tilrettelagt for universell utforming til Kverna har en pris på kr inkl mva. Utover disse arbeidene ser en at det er skader på flomsikringen i elva som går ved kverna. Denne skaden medfører at det ved stor vannføring vil flomme over og ta med seg deler av parkeringsplassen og veien. Det er gjennomført befaring med NVE som bekrefter dette. De er positive til en rehabilitering av denne flomsikringen, men de har ikke midler til å utføre dette. Arbeidene er avklart med kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen. Det er også gjennom prosessen vært dialog med opplysningsvesenets fond som er grunneier for området. De totale kostnadene for arbeidene med planering, vei og flomsikring vil være anslagsvis kr inkl mva. Rådmannens konklusjon: En tilrår at begge arbeidene blir gjennomført og at byggearbeidene settes i gang. Det bevilges kr til formålet. Utgiftene dekkes av de midlene som ble satt av til tettstedsutvikling og bygdetunet jfr vedtak i kommunestyret

13 Rollag kommune Rollag : Arkiv : U01 Saksmappe : 2013/210 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Kjetil Heitmann Veggli næringspark og faghandelssenter MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /13 Kommunestyre /13 Vedtak i Næring, Miljø, Ressurs innstilling til kommunestyret: Rollag kommune gjennomfører et helhetlig planarbeid for et faghandelssenter på industriområdet i Veggli. Grunneiere og andre interessenter inviteres med i arbeidet. Grunnlag til prosjektspesifikasjon legges til grunn for arbeidet. Grunnlag for prosjektspesifikasjon: Mål for arbeidet er å utarbeide en helhetlig plan for å utvikle et faghandelssenter på industriområdet i Veggli. Planen skal finne løsning for å utnytte arealet optimalt med riktig bruk av aktuelle arealer. Overordnet mål er å oppnå økt verdiskaping på arealet og bidra til lønnsomme virksomheter og arbeidsplasser, i tillegg til andre aktuelle funksjoner som hører til på området. Vurdere økonomi og organisering av utbygging og drift. Rollag kommune vil vurdere salg av hele eller deler av Veggli Næringspark. Rådmannen får ansvar for gjennomføring av prosjektet som også inngår i omstillingsarbeidet Arbeider starter umiddelbart og framlegges i løpet av første halvår 2014 Økonomisk ramme kr til planfasen (forprosjektfase) Prosjektet søkes finansiert med: o kr fra Plan og utvikling (omdisponering av midler avsatt til kjøp av industriareal) o kr omstillingsmidler o kr tidsbruk egne ansatte (Plan og utvikling/omstilling) Kommunens egne utgifter (kr ,-) finansieres ved å omdisponere tidligere bevilget midler til kjøp av industriareal (budsjett 2012).

14 Blålyssentralen skal eies av Rollag kommune slik som i dag. Forprosjektet skal sikre blålyssentralens nåværende og fremtidige behov. Utvalgsleders forslag til vedtak : I kommuneplanens samfunnsdel er målet 1500 innbyggere innen Det fordrer 40 nye arbeidsplasser å nå dette målet. Vekststrategien er i kommuneplanen oppgitt å være at hovedtyngden av nye arbeidsplasser vil bli innen eksisterende bedrifter. Strategien for næringsutvikling er samhandling mellom Rollag kommune og næringslivet i utviklingsarbeidet for gode rammevilkår for næringslivet med godkjente arealer tilgjengelig. Alternativ 2 er det punktet av til sammen tre som ifølge saksframlegget vurderes gjennomført. Kommunen skal ta ansvaret for planprosessen med å utarbeide en optimal løsning for utnytting av arealet i Veggli industriområde. Det er ikke klart avgrenset til det området kommunen eier pr i dag. NMR mener man i forkant må avklare håndteringen av offentlige funksjoner som brannstasjon, ambulansesentral, lager etc. som fins i bygget og hvor det har vært investert store beløp fra kommunens side. NMR ser ikke at det kan tjene innbyggerne å selge denne delen for å leie den tilbake da det neppe vil bli billigere. Det vil være et stort finansielt løft for private aktører som presumptivt vil ha høyere renteutgifter enn kommunen. Involverte parter i prosjektet hittil har jo ikke vært interessert i å danne et utbyggingsselskap som var ett av de tre alternativene i saksframlegget. Saken med brannstasjon, ambulansesentral og lager er en så stor del av prosjektet at det bør avklares politisk om det skal holdes utenfor før man tar en beslutning om strategi for bygningsmassen og tomten. Rollag kommune eier størstedelen av arealet, 30 av totalt 38 dekar. Det er to andre grunneiere med et lite område hver og til sammen har syv bedrifter deltatt i prosjektet. Tre av disse er i «BN-gruppen» som er den største grunneieren ved siden av kommunen. Det er en spennende plan som skisseres med faghandelssenter i Veggli. Det er et uheldig signal deltakerne i prosjektet, som til dels er grunneiere, sender når de ikke selv vil være med på å ta prosjektet videre i en konkret planfase men vil overlate det til kommunen. Rollag kommune er desidert største eier og har derigjennom en stor rolle, men i følge kommuneplanen skal samhandling med næringslivet være malen for utviklingsarbeidet og gi grunnlag for de gode løsningene. Som man må forstå saksframlegget er det lagt opp til at kommunen skal ta utgifter til regulering og planlegging også av de områdene den selv ikke eier. Dette kan gi en uheldig konkurransesituasjon i forhold til andre næringsdrivende i kommunen. Det sies at andre grunneiere bør inviteres med. Grunneierne har et annet utgangspunkt enn de som i dag leier arealer i parken. Deres forpliktende deltakelse bør avklares før kommunen bruker midler på deres eiendom. Det er ikke sagt noe om andre næringdrivendes behov for næringsarealer. Det kan ikke være bare de som har vært med på forprosjektet og ikke forplikter seg videre som skal ha fortrinnsrett til å leie på området. Dette er ikke tilstrekkelig avklart i framlegget. Finansieringen ved å bruke av midler avsatt til kjøp av industriareal vil redusere muligheten for industriareal i resten av kommunen. Det må selvsagt vurderes å bruke avsatte midler på et så konkret prosjekt som Veggli næringsområde, men man må sikre at det alle

15 som har behov for næringsarealer kan få tilgang til det på like vilkår hvis kommunen skal finansiere prosjektet på kommunens eiendom. Behandling i Næring, Miljø, Ressurs : Rådmannens konklusjon ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Blålyssentralen skal eies av Rollag kommune slik som i dag. Forprosjektet skal sikre blålyssentralens nåværende og fremtidige behov. Fakta: Omstilling og nyskaping i Rollag gjennomførte vinteren 2012/13 bedriftsutviklingsprosjektene SMB Utvikling og kompetanseprogrammet for handel og servicebedrifter. Gjennom samtaler med deltakerne kom det fram at flere av bedriftene har behov for endringer i sine lokaler og arealer for å kunne få en ønsket vekst og utvikling. Gjennom samtalene ble ideen om et faghandelssenter på industriarealet i Veggli født. Omstilling og nyskaping inviterte bedriftene i Veggli Næringspark og tilgrensende arealer sør for Vorset-vegen til et innledende drøftingsmøte i april. På bakgrunn av konklusjonene i møtet ble Faveo Prosjektledelse engasjert til å gjennomføre et forstudie for å avklare muligheten for å utvikle Veggli Næringspark til et faghandelssenter. Utgangspunktet for forstudiet var at det skulle lages en felles utviklingsplan for alle eiendommene uavhengig av eiendomsgrenser og at de deltakende bedriftene skulle danne et felles utviklingsselskap som skulle gjennomføre planleggingsarbeidet. Dette selskapet skulle ha rett til å kjøpe de deltakende eiendommene til takst ved oppstart av planarbeidet, og selskapet skulle i neste fase stå for videre utbygging av hele området og leie ut arealer til bedriftene i Faghandelssenteret. Det er flere gode erfaringer med denne framgangsmåten fra andre steder i Norge. Arealet som inngikk i forstudiet er eid av tre grunneiere; Rollag kommune med til sammen 29,7 da, BN Eiendom AS med 7,6 da og Numedal Hytteutvikling AS med 1,15 da. I forstudiet deltok følgende bedrifter: BN Eiendom AS og BN Bygg AS, Byggern Veggli (EA Smith AS), Felleskjøpet Numedal, Numedal Hytteutvikling AS, Numedal Produksjon AS og Monicas Stoppested (i samarbeid med flere andre). Rollag kommune er i tillegg til å være største grunneier også bruker av arealet gjennom brannstasjon, lager og base for uteseksjonen. Kommunen leier også ut areal til ambulansesentralen. Buen Byggteknikk AS som leier en del av Næringsparken valgte å ikke delta aktivt i forstudiet. Det ble gjennomført egne møter med alle interessentene, og oppsummering av disse møtene ble lagt fram i felles møte. Det ble utarbeidet forslag til stiftelsesgrunnlag for et utviklingsselskap med utkast til aksjonæravtale. Konklusjonen i forstudiet er at det er et stort ønske om å videreutvikle arealet som et faghandelssenter for tyngre handel ( handel med tilhenger ), men det var ikke enighet blant de sentrale deltakerne om å organisere den videre utviklingen gjennom et felles selskap eid av deltakerne. Som største grunneier, planmyndighet og utviklingsaktør sitter Rollag kommune med nøkkelen til videre arbeidsopplegg for et faghandelssenter, herunder organisering av arbeidet.

16 Kommunen kan i prinsippet innta tre alternative holdninger til det videre arbeidet: 1. Legge opp til at den enkelte aktør selv sørger for seg og får kjøpe areal for videre utvikling eller selv bygge på Veggli Næringspark. 2. Kommunen utvikler en helhetlig plan for et faghandelssenter men legger ikke noen sterke føringer forgjennomføring av videre utbygging på dette tidspunktet. 3. Det etableres et felles utviklingsselskap som inngår avtale om å kjøpe alle eiendommene til takst, og som forestår videre arbeid med planlegging og utbygging (slik utgangspunktet var for forstudiet). Alternativ 1 innebærer ingen store økonomiske og arbeidsmessige forpliktelser for kommunen. Alternativ 2 forutsetter at kommunen tar ansvar for en planprosess som utarbeider en optimal løsning for utnytting av arealet for et faghandelssenter. Underveis inviteres nye leietakere, og økonomi for utbygging og videre drift vurderes sammen med framtidig organisering. Alternativ 3 innebærer for Rollag kommune: Rollag kommune bidrar til å stifte et utviklingsselskap sammen med de andre deltakerne, kjøper aksjer og skriver under på aksjonæravtale med de øvrige aksjonærene Som største grunneier vil kommunen ha en stor aksjepost i utviklingsselskapet, opp mot 50 %, og bør ta en aktiv rolle i selskapet med egen styrerepresentant I aksjonæravtalen ligger det en forutsetning om at utviklingsselskapet ved overgang til utbyggingsselskap skal overta Veggli Næringspark til takst som foretas ved start på forprosjektet. Takst fastsettes bl.a. etter verdi av leieavtaler. Rollag kommune kan ved overgang fra planfase (utviklingsfase) til utbyggingsfase vurdere sitt videre engasjement og eierskap Dersom kommunen ikke ønsker å delta videre i et utbyggingsselskap vil salg av aksjene ventes å gi en verdistigning i tillegg til salgspris for Næringsparken og Kommunens egne arealbehov til brannstasjon og andre formål ivaretas gjennom nye leieavtaler med utbyggingsselskapet. Alternativt seksjoneres Næringsparken slik at kommunen fortsatt eier brannstasjon, ambulansesentral, lager mv. Faveo har laget et foreløpig overslag på kostnader for planleggingsfasen på kr mva for alternativ 3. Forventede kostnader må vurderes nærmere ved utarbeiding av en prosjektplan. Det forutsettes at hele prosessen gjennomføres i henhold til lover og regelverk, bl.a. lover om salg av kommunal eiendom. VURDERING: En videre utvikling av Veggli Næringspark og omgivelser til et faghandelssenter er i samsvar med målsettinger og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel og omstillingsplanen. Et faghandelssenter vil bidra til å utvide tilbudet av handel og service rettet mot næringsliv, fastboende og hyttegjester. En kan oppnå en samlokaliseringsgevinst gjennom helhetlig planlegging, bedre tilgjengelighet og felles profilering og markedsføring. Et faghandelssenter vil bidra til flere lønnsomme arbeidsplasser i samsvar med målene for omstillingsarbeidet. En ser for seg en todelig av handelstilbudet i Veggli, der framtidige kjøpesenterfunksjoner (bæreposehandel) i området ved Veggli Handel og tyngre handel (handel med tilhenger) i området Veggli Næringspark. Industriarealet rundt Veggli Næringspark er strategisk viktig for handel og service, med god tilgjengelighet fra fv 40 og brukbart med areal. Det er viktig å få til en optimal utnyttelse av industriarealet i Veggli for å få til best mulig verdiskaping. Et prinsipp for videre planlegging

17 og utvikling av området må være riktig virksomhet på riktig sted. På industriarealet bør det samles virksomheter som trenger god tilgjengelighet, dvs. god og lett adkomst for brukerne. Publikumsrettede virksomheter er avhengig av lettere tilgjengelighet og bør ligge lengst framme på arealet mens andre produksjonsvirksomheter kan ligge mer tilbaketrukket. Det er viktig at alle har mulighet til å profilere seg mot trafikken på fylkesveg 40. Det bør derfor lages en helhetlig plan for utviklingen av hele industriområdet for å få en optimal utnyttelse av hele området. Andre grunneiere bør inviteres med i et felles planarbeid. Om mulig bør det planlegges uavhengig av eiendomsgrenser dersom det finnes tjenlige løsninger for å gjennomføre planene. Rådmannen ser flere store utfordringer ved å organisere videre arbeid i henhold til alternativ 3 som beskrevet overfor. Sentrale aktører på industriarealet har ulike ønsker når det gjelder måten å organisere videre planlegging og utbygging av området. Noen ønsker et felles utviklings/utbyggingsselskap mens andre er svært skeptiske til denne løsningen, og ønsker å bygge selv. Alternativ 3 stiller store krav til enighet blant aktørene for å oppnå et godt resultat. Etter en grundig helhetsvurdering anbefaler rådmannen at Rollag kommune legger alternativ 2 fra faktadelen til grunn for det videre arbeidet. Dette innebærer at kommunen tar ansvar for å gjennomføre en helhetlig planprosess for et faghandelssenter i samarbeid med grunneiere og andre interessenter på industriområdet. Arbeidet vil omfatte omregulering av hele eller deler av industriområdet og utarbeiding av løsninger for utnytting av arealet. Hvor detaljerte planene bør være avklares tidlig i arbeidet. Kommunens eierskap til Veggli Næringspark har vært viktig så langt for å legge et grunnlag for videre utvikling av bygget og omkringliggende arealer. Det er viktig å vurdere kommunens framtidige rolle i videre utvikling av et faghandelssenter. Det er ingen naturlig oppgave for Rollag kommune å investere store summer i bygninger og anlegg som skal leies ut til kommersielle aktører. Det er naturlig å overlate slik virksomhet til private eiere som har vilje, kapital og kompetanse til å lykkes på dette feltet. Det må derfor vurderes om kommunen skal selge Veggli Næringspark til private eiere, eventuelt seksjonere og beholde arealer for offentlige funksjoner (brannstasjon, ambulansesentral, lager mv). Grunnlag for prosjektspesifikasjon: Mål for arbeidet er å utarbeide en helhetlig plan for å utvikle et faghandelssenter på industriområdet i Veggli. Planen skal finne løsning for å utnytte arealet optimalt med riktig bruk av aktuelle arealer. Overordnet mål er å oppnå økt verdiskaping på arealet og bidra til lønnsomme virksomheter og arbeidsplasser, i tillegg til andre aktuelle funksjoner som hører til på området. Vurdere økonomi og organisering av utbygging og drift. Rollag kommune vil vurdere salg av hele eller deler av Veggli Næringspark. Rådmannen får ansvar for gjennomføring av prosjektet som også inngår i omstillingsarbeidet Arbeider starter umiddelbart og framlegges i løpet av første halvår 2014 Økonomisk ramme kr til planfasen (forprosjektfase) Prosjektet søkes finansiert med: o kr fra Plan og utvikling (omdisponering av midler avsatt til kjøp av industriareal) o kr omstillingsmidler o kr tidsbruk egne ansatte (Plan og utvikling/omstilling)

18 Rådmannens konklusjon: Rollag kommune gjennomfører et helhetlig planarbeid for et faghandelssenter på industriområdet i Veggli. Grunneiere og andre interessenter inviteres med i arbeidet. Foreslått grunnlag til prosjektspesifikasjon legges til grunn for arbeidet. Kommunens egne utgifter (kr ,-) finansieres ved å omdisponere tidligere bevilget midler til kjøp av industriareal (budsjett 2012).

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Frøydis Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen

HOVEDUTSKRIFT. Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:15 13:10 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom nr. 2, Rollag kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:15 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 13.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Dag Lislien, Per Torstein Hellumbråten, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen-

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Dag Lislien, Per Torstein Hellumbråten, Steinar Berthelsen og Frøydis Hansen Aasen- Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Dag Lislien, Per Torstein Hellumbråten,

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer.

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen.

HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen KJETIL HEITMANN Numedalstunet 3628 VEGGLI Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/850 OTV.. 31 02 36 01 L12 10.04.2017 Reguleringsplan Høghaug - Myrefjell.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Fra Numedal folkehøgskole Idrettskolen Rollag ressurssenter KF møtte: Sølvi Pettersen og Torun Andersen Hoff

HOVEDUTSKRIFT. Fra Numedal folkehøgskole Idrettskolen Rollag ressurssenter KF møtte: Sølvi Pettersen og Torun Andersen Hoff Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Haldis Prestmoen,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Orienteringer: Nadine Mielke Prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Espen Berg Årsmelding 2016 Omstilling.

HOVEDUTSKRIFT. Orienteringer: Nadine Mielke Prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Espen Berg Årsmelding 2016 Omstilling. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Gunn-Hege Raunholm, Haldis Prestmoen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4, Rollag kommunehus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:30 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Ivar Strand Slette,

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før møtet begynte underholdt elever fra kulturskolen og MOT-elever fra veggli skole orienterte kommunestyre om MOT.

HOVEDUTSKRIFT. Før møtet begynte underholdt elever fra kulturskolen og MOT-elever fra veggli skole orienterte kommunestyre om MOT. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Gunn-Hege Raunholm, Haldis Prestmoen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 04.11.2008. Hovedutvalget vil få en gjennomgang av rådmannens budsjettrammer for 2009, økonomiplan 2010 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 24 25/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Uvdal barnehage/skole Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Avreise fra kommunehuset, Rødberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:40

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:40 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 17:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Lars Erik Emrud,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30.

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 18:00 21:30 Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Per Torstein Hellumbråten og Frøydis Hansen Aasen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Per Torstein Hellumbråten og Frøydis Hansen Aasen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 13:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte:

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Bygdetunet, Uvdal Dato: 22.09.2009 Tidspunkt: 12:00 Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Ordføreren vil orientere om status i saken Styremedlemmer for Risør kommune i Risør By AS

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Ordføreren vil orientere om status i saken Styremedlemmer for Risør kommune i Risør By AS Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG 06.09.2017 kl. 09:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: 2, Rollag kommunehus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Dag

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 03.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Lumholtz 2.etasje Møtedato: 06.02.2017 Tid: 15:00-16:30 Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 06.02.2012 Tid: 09:00 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/12 VURDERING AV VIDERE DRIFT

Detaljer