PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007 Sted: Fylkeshuset Tid: Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss og Ingrid Sløgedal Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet: Oppfølging av forrige styremøte: 12/07 MUSIKKVERKSTEDORDNINGEN POTENSIELL SØKNAD /07 ARRANGØRKURS SAMARBEID MED MUSIKK I HEDMARK...3 Nye saker: 14/07 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER...3 MØTEPLAN 2007/2008 Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Utskrift av enkeltsaker sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark Lokalrevisjon AS Hedmark fylkeskommune - Kultur og kompetanse Oppland fylkeskommune - Fagenhet kultur og idrett Side 1 av 4

2 Møteprotokoll fra AU-møtet /07 Musikkverkstedordningen potensiell søknad Fra forrige møte Administrasjonen arbeider videre med en søknad til Musikkverkstedordningen om tilskudd til storbandkurs i august Status Kurset legges til uke 32/08 målgrupper er; kulturskolelærere, dyktige amatører, storbanddirigenter og instruktører. Kapasitet inntil 25 deltakere. Samarbeidspartnere: 1. Øst-Norsk Jazzsenter v/kari Grete Jacobsen de rekrutterer lærere og er medspiller ift faglig opplegg 2. Kulturskolerådet i Hedmark og Oppland bidrag avklares i møte En av folkehøgskolene i området; Toneheim, Viken eller Solbakken. Skisse til program: Dag 1-2 Samspill i storband Dag 3-4 Gruppeprøver (trompet, saxofon, trombone og komp) med dyktige instruktører Dag 5-6 Samspill i storband + avslutningskonsert Budsjett er under utarbeidelse noen avklaringer venter Vi søker; Musikkverkstedordningen, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Musikkens studieforbund (landsomfattende kurs). AU tar status til etterretning. E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll 1101 AU.doc Side 2 av 4

3 Møteprotokoll fra AU-møtet /07 Arrangørkurs samarbeid med Musikk i Hedmark Fra forrige møte 1. Administrasjonen arbeider videre med arrangørkurs i samarbeid med Musikk i Hedmark 2. Budsjett legges fram for AU Status 38 påmeldte pr i dag pågangen har vært upåklagelig, men halvparten ventet til siste frist eller senere med å melde seg på.. Budsjett - Arrangørkurs Antall deltakere 40 Merknad Inntekter Kursavgift pr delt Utgifter Honorar kursholder Avtalt RDO Hotell + kjøring Leie lokaler 700 Avtalt Bespisning pr delt Resultat (deles 50/50) AU tar status til etterretning. 14/07 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. MSF Prioriterte områder 2008, MSF ber om tilbakemelding på disse innen MSF Hjemmesider - oppdatering, NMR/Frifond Høring retningslinjer for Frifond, Vi inviteres til innspill - svarfrist Hamar kommune Kulturhus Stortorget deltakelse i prosjekt, Hamar kommune inviterer musikkrådet med i prosjektet, og ønsker tilbakemelding om vi vil være med som leietaker i det framtidige huset 5. MVO Rammeverk for MVO-arbeidet, Godtgjørelse 140 kr/søknad (i fjor håndterte vi søknader) 6. Project STAGE Invitasjon til deltakelse i EU-prosjekt, Videresendt til Toneheim folkehøgskole og NRK Hed/Opp (Toneprisen) 7. NRK/Barne og undg.avd. Melodi Grand Prix Junior invitasjon, Foreslår å ignorere denne type henvendelse 8. MSF Høringsinnspill Tronutvalgets innstilling Frist gjelder NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet Notat om dette er varslet fra MSF arbeidsfordeling? 9. Hovedtillitsvalgt Lønnsforhandlinger utsatt av MFO, E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll 1101 AU.doc Side 3 av 4

4 Møteprotokoll fra AU-møtet Saker sendt til: 10. Lag i Hamar Informasjonsmøte Stortorget Kulturhus, Hedmark fylkeskommune Innspill til nytt regelverk for spillemidler til kulturhus, Påmeldte deltakere Avlysning av kurs Gjøvik og Lillehammer (liten påmelding), Stiftelsen Domkirkeodden Avregning kurssamarbeid, Gregorianikk-kurs, Overskudd til fordeling = kr 14. Norsk sangerforbund Liste over uorganiserte kor i Hedmark og Oppland, Hedmark fylkeskommune Rapport studietimer våren 2007, Hedmark: 71 kurs/3196 timer/1045 deltakere. Oppland: 63 kurs/2741 timer/959 deltakere. Skjerping i krav til medlemsskap i MSF har ført til nedgang i Hedmark 16. Styret Budsjettstatus pr 3. kvartal, (utskrift ligger ved) Resultatregnskapet pr 3. kvartal viser at vi ligger over budsjett på inntektssida, og under på utgiftssida. Reskontroen viser at det er kun et par, mindre utestående krav (kursavgift/e-post kostnad, lokalt musikkråd) på kr til sammen. Sammenlignes dette med samme tid i fjør, ligger vi ca kr bedre an. 17. Styret Kursplaner våren 2008, (se vedlegg) Invitasjoner/innkallinger Hvem? 18. Kulturskolerådet Rådsmøte, Øyer, Ingen 19. Hamar kommune Informasjonsmøte Kulturhus, Trond 20. MSF/NMR Høstsamling, Oslo, Anne og Trond 21. Terningen Arena Drøftingsmøte, Hamar, Trond 22. MSF/NMR Telefonmøte (ansatte) om statsbudsjett/div., Trond 23. Hamar kommune Infomøte storbymidlene, Ingen 24. Terningen Arena Arbeidsmøte, Lillehammer, Trond 25. KulturskoleFOKUS Møte referansegruppe, Hamar, Trond 26. Interimstyret Stiftelsesmøte, Elverum musikkråd, Anne og Trond 27. VOFO Oppland Samarbeidskonferanse m/fylket, LHMR, Trond 28. Elverum kommune Kulturkonferanse, (dagtid) Anne og Trond 29. NMF Hedmark og Oppland Styremøte, Hamar, Trond AU tar sakene til orientering. Oppfølging av enkelte saker: 1. Hedmark musikkråd slutter seg til de prioriterte områdene for 2008/2009, og vil følge MSF-styrets vedtak for inneværende skoleår 3. Hedmark musikkråd støtter endringsforslagene i retningslinjene for Frifond 4. Hedmark musikkråd ønsker å være med som leietaker i Stortorget kulturhus 8. Daglig leder utarbeider et notat på grunnlag av MSFs høringsuttalelse, og sender til styremedlemmene for kommentar med svarfrist NB! NESTE STYREMØTE JULEMØTE TORSDAG KL 1200 M/JULELUNSJ PÅ HAMARSTUENE SPISERI, DOMKIRKEODDEN E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll 1101 AU.doc Side 4 av 4

5 HEDMARK MUSIKKRÅD Parkgt HAMAR Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2007( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 9., Budsjett Budsjett 2007, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 SALGSINNTEKTER - TJENESTER , , , KURSINNTEKTER , , , DRIFTSTILSKUDD, MSF , , , VO-TILSKUDD, egne tiltak ,50 0, , VO-TILSKUDD, fylkeskommunen , , , DRIFTSSTØTTE - paraplyorg , , , VO-TILSKUDD KOMMUNER , , , DRIFTSTILSKUDD, NMR 0, , , ADM.STØTTE - MVO/FRIFOND , , , ANDRE TILSKUDD - NMR ,60 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3606 LYDFESTINGSUTSTYR ,00-900, , SPONSORINNTEKTER 0, ,00 0, ANDRE INNTEKTER 0, , ,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 FASTE LØNNINGER , , , LØNN, ikke innberetningspliktig < 2000 kr/år 1 300, , , LØNN, INSTRUKTØRER , , , PÅLØPTE FERIEPENGER , , , GODTGJØRELSE STYRE/RÅD 0, , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , , ARB.GIV.AVG. PÅL. FERIEPENGER 4 386, ,46 0, GRUPPELIV/PENSJONSKOSTNADER 0,00 0, ,00 Lønnskostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6300 HUSLEIE , , , Fellesutgifter , , , LOKALLEIE 2 400, , , Kurskostnader 3 379,90 840,20 0, UTSTYR 4 005, ,59 747, VEDLIKEHOLDSAVTALER, kopi, regnskap mv 7 630, , , REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD, UTSTYR 0,00 0, , REVISJONSHONORAR , ,00 972, HONORAR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 2 500, , , KONSERTUTGIFTER 0, ,00 747, KONTORREKVISITA 7 003,10 0, , TRYKKSAKER 0,00 110,00 0, AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER MV , , , KONTINGENTER 1 000, , , MØTER, KURS, OPPDATERING MV. 921, , , TELEFON 3 812, , , BILGODTGJØRELSE, oppgavepliktig 6 925, , , REISEKOSTNADER, IFLG..BILAG,ikke oppgavepliktig 3 347, , , DIETTKOSTNADER, oppgaveplikig 200,00 250, , ANNONSE- OG REKLAMEKOSTNADER , , , GAVER 311, ,00 369, TILSKUDD, PROSJEKTER 6 713,23 0, , KOMMUNALT VO-TILSKUDD, til lag 6 796, , , STIPEND 3 000, , , STYREMØTER 925, , ,00 Skrevet av Trond Eklund Johansen :06:19. Side 1

6 HEDMARK MUSIKKRÅD Parkgt HAMAR Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2007( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 9., Budsjett Budsjett 2007, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Annen driftskostnad 7710 ÅRS-/LEDERMØTE 3 650, , , REGIONALE MØTER 4 500, , , BANK OG KORTGEBYRER 32,50 187,50 369, ANDRE KOSTNADER 1 888,46 0,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8060 Purregebyr, kunder -50,00-50,00 0,00 Annen finansinntekt -50,00-50,00 0,00 Finansinntekter -50,00-50,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader -50,00-50,00 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , ,00 Skrevet av Trond Eklund Johansen :06:19. Side 2

7 Konkretisering av kursplaner våren 2008 Til AU møtet Koppang Brandbu Hamar Lærer: Gry Oda Ulvmoen Myrbakken Nybegynner/rerutteringskurs i samarbeid med lokale kor. Lærer: NN Nybegynnerkurs i samarbeid med lokalt musikkråd/vest-oppland folkehøgskole Lærer: Torill Nybrott Jeg vil synge Prøysen Lærer: Merethe Trøan Jeg-kan-synge-litt kurs Lillehammer Gjøvik Lærer: Mangler pr dato dette forsøkes ordnet Lærer: Harry Sagstuen m/flere Jeg-vil-synge-fra 60-tallet TEJ,

STYREMØTE MANDAG 22. JUNI

STYREMØTE MANDAG 22. JUNI STYREMØTE MANDAG 22. JUNI Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1430 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR Sted: Kulturskulen, Vestre Slidre Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Monica Korsli Solberg, Erik Aune og Tone Vold Forfall: Elin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 0900-1145 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 Sted: Nedre Stokke gård, Gjøvik Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen:

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer