En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012."

Transkript

1 En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE Årsrapport

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET MÅLGRUPPEN FOR KURSENE REKRUTTERING TIL KURSENE KURSINNHOLD PERSONLIG OPPFØLGING OG INDIVIDUELL HANDLINGSPLAN RESULTATER AV KURSVIRKSOMHETEN TILBAKEMELDINGER FRA KURSDELTAGERNE KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FRA KURSVIRKSOMHETEN INDIVIDUELL OPPFØLGING OG RÅDGIVNING NYE FLERKULTURELLE ETABLERERE I DG, mann fra India AA fra Iran CVV, mann fra Vietnam MNS, mann fra Somalia MB, kvinne fra Irak CPN, mann fra Vietnam MAL, kvinne fra Sør Sudan MM, mann fra Spania FLERKULTURELLE ETABLERERE VI HAR JOBBET MED OVER TID RG, mann fra Filippinene MA, mann fra Pakistan HV, mann fra Vietnam MP, kvinne fra Uganda TKNC, 3 kvinner fra Thailand SA, mann fra Irak IQ, mann fra Palestina MS, kvinne fra Liberia FAN, kvinne fra Somalia GODE RESULTATER FOR DE SOM FÅR INDIVIDUELL OPPFØLGING OVERSIKT INDIVIDUELL OPPFØLGING AV GRÜNDERE NETTVERKSGRUPPER OG LÅNEMULIGHETER OPPSUMMERING RESSURSBRUK FOR MARKEDSUTVIKLING STYRKING AV TILBUDET I FAKTA OM MÅLGRUPPEN BEDRIFTSETABLERINGER OPPFØLGING AV FLERKULTURELLE ETABLERERE Rekrutteringskilder Oppfølging av nyetablerte... 19

3 1 Innledning Vi vil i denne rapporten gi en oppsummering av arbeidet rettet mot flerkulturelle etablerere i 2012 som en del av prosjektet Flerkulturelle etablerere Rapporten omfatter også en beskrivelse av status for kursvirksomheten rettet mot denne målgruppen i 2012 som finansieres av NAV. Kursvirksomheten og den individuelle oppfølgingen utgjør et samlet tilbud til denne målgruppen i Vestfold. 2 Etablererkurs på introduksjonsprogrammet 2.1 Målgruppen for kursene Målgruppen for kursene er innvandrere som er deltager i kommunenes introduksjonsprogram. Det betyr at deltagerne har relativt kort botid i Norge. Mange innvandrere har erfaring som selvstendig næringsdrivende fra sitt hjemland og ønsker å finne ut hvilke forretningsmuligheter som finnes i Norge. Etablererkurset passer også for de som ikke har tilsvarende erfaring da kursinnholdet tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av hva som kreves for å starte opp og drive en bedrift i Norge. Det er ikke noe krav om at kursdeltageren må ha en konkret forretningsidé for å melde seg på kurset. Hensikten med kursene er både å få en avklaring i en tidlig fase om etablering av egen virksomhet kan være et realistisk alternativ for dem som ønsker det. Videre er det en målsetning at kursdeltagerne skal få kunnskap og innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift. Siden 2008 har omfanget av antall kurs blitt drastisk redusert. I 2008 fikk vi statlig finansiering via et forsøksprosjekt i regi av IMDI. Da ble det holdt 8 kurs. I 2009 og 2010 ble det holdt 5 kurs årlig, mens det i 2011 ble holdt 2 kurs. I 2012 er det kun holdt 1 kurs. 2.2 Rekruttering til kursene I 2012 har vi kun holdt etablererkurs i Horten. Totalt er har det vært 13 deltagere på kurset. 6 fullførte kurset og fikk kursbevis. Kurset er holdt på voksenopplæringen i Horten. Det er nøkkelpersonell på skolen som rekrutterer inn til kurset. De kommer fra Eritrea, Italia, Filipinene, Vietnam, Georgia, Somalia, Russland, Polen og Sudan. Aldersfordelingen var fra midten av 20 årene til 52 år, og 1

4 andel kvinner utgjorde 93 %. Vi anslår og tror at 5 av disse deltagerne er interessert i videre oppfølging. 2.3 Kursinnhold Kurset tar sikte på å gi deltagerne grunnleggende forståelse og innsikt i hva som kreves for å starte og drive en bedrift i Norge. Det er satt av en fast kursdag i uken og kurset går over 8 uker med to skoletimer i uken. Kursplanen er som følger: Dag Emne/Tema 1 Utvikling av bedriftsidé 2 Bedriften og samfunnet 3 Markedsføring 4 Samtale med deg om dine planer 5 Salg og kunder - Planlegge reklame og salg 6 Økonomiplan: Budsjett og kalkyle. Regnskap 7 Selskapsform. Myndigheter, registrere, skatt, mva 8 Nettverksgrupper. Finansiering, videre planer Fjerde kursdag skiller seg ut ved at vi har korte møter på minutters varighet med hver av deltagerne etter en oppsatt timeplan. Disse møtene med hver enkelt gjør at vi blir bedre kjent, vi kan kartlegge nærmere hvilke planer de har og svært ofte er det forhold både vi og de som kursdeltagere kan undersøke nærmere. Kursdag 4 gir forhåpentligvis deltagerne også et innblikk i hvordan vi jobber med individuell oppfølging. 2.4 Personlig oppfølging og individuell handlingsplan Personlig oppfølging skjer i møtet 4. kursdag og i forhold til etterfølgende kontakt underveis i kurset. Graden av personlig oppfølging underveis i kurset avhenger av den enkeltes behov og hans eller hennes vilje og evne til selv å bringe forretningsideen videre. Personlig engasjement, iver og stå-på vilje er en viktig suksessfaktor for å lykkes som etablerer og denne egenskapen ser vi blant annet etter hos våre kursdeltagere Personlig oppfølging skjer 2

5 i hovedsak etter avsluttet kurs for de som ønsker å jobbe videre med sin forretningsidé. Det utarbeides en kortfattet rapport etter 4. kursdag for kursdeltagerne som er introduksjonselever etter nærmere bestilling fra hver enkelt kommune. Denne rapporten vil inngå i deres individuelle handlingsplan. 2.5 Resultater av kursvirksomheten Vi har som mål at ca 15 % av kursdeltagerne skal starte opp egen virksomhet på litt sikt. En viktig del av målsetningen med kurset er å avklare om egenetablering er en vei å gå for å bli økonomisk uavhengig. I tabellen på neste side gis en oversikt over etableringsgraden blant kursdeltagere de 5 siste årene. År Deltagere (kurs) Antall etableringer Etableringsgrad (1) 4 30 % (2) 4 16 % (5) 3 7 % (5) 8 14 % (8) 6 8 % (5) 6 13 % SUM 255 (27) 31 15% (snitt) 2.6 Tilbakemeldinger fra kursdeltagerne Kurset har vært holdt i en uformell og humørfylt tone, noe deltakerne har satt tydelig pris på. Av de 13 deltakerne som stilte på kurset, trakk ca. halvparten seg, etter de 2 første kursdagene, men av de resterende deltakerne hadde 4-5 klar ambisjoner om å starte opp i løpet av Områder som er utfordrende for de fleste er; Norske lover og regler mye å tenke på/ ta hensyn til. Økonomi høy kostnadsnivå/ regnskap/ budsjettering Videre mener deltakerne de har fått innsikt i prosessen med registrering av eget firma, risiko 3

6 og utfordringer forbundet med etablering og de har fått avklart behov for ytterligere informasjonsinnhenting og veiledning i en eventuell etableringsprosess. 2.7 Konklusjoner og anbefalinger fra kursvirksomheten Etter å ha gjennomført 27 kurs de fem siste årene vil vi trekke frem følgende erfaringer: For å holde kursene er vi avhengig av finansiering fra NAV. Interessen har sunket dramatisk etter at flyktningetjenesten er blitt en integrert del av NAV. Det er en klar fordel at rekruttering til kursene skjer via lærerne på norskskolene. Det har vært viktig å være i god dialog med skolene for at kursene skal tilpasses timeplanen og ikke kollidere med for eksempel norskundervisningen. Bruken av to kursledere har vært en fordel når det gjelder kapasitet til individuell oppfølging og fordi noe ulik fagkompetanse, nettverk og referanserammer hos våre to kursledere samlet kommer kursdeltagerne til gode. Kursene gir en viktig avklaring for mange om hvorvidt egenetablering kan være en vei videre som et reelt alternativ til utdanning eller jobb. Hjelpeapparatet i kommunene og skolene har ikke etablering og bedriftsrådgivning som sitt fagfelt og vil derfor naturlig nok tone ned dette alternativet i sin rådgivning og veiledning. Kunnskap og læring som skjer underveis i kursene må følges opp med individuell rådgivning underveis og etter kursene for de som ønsker det. Slik oppfølging er av stor betydning for at etablering av nye firma og i den første og vanskelige driftsfasen. Kursdeltagerne blir inspirert til å lære seg bedre norsk både skriftlig og muntlig som en viktig forutsetning for å lykkes som selvstendig næringsdrivende. Mange blir også mer bevisst i valg av arbeidsplass for språkpraksis. 4

7 3 Individuell oppfølging og rådgivning Vi har som målsetning å følge opp inntil 20 etablerere med minoritetsbakgrunn. Det er mål som er satt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune som finansierer den individuelle oppfølgingen som skjer i etterkant av kursene. De som mottar denne form for oppfølging er hovedsakelig rekruttert via NAV, Start eller fra temakursene på introduksjonsprogrammet. Det er et mål om at minst 50 % skal starte egen virksomhet på sikt. Nedenfor følger en kortfattet statusrapport knyttet til hvilke prosjekt/personer som vi har fulgt opp i prosjektet flerkulturelle etablerere i Vi har inndelt prosjektene i nye prosjekter/etablerere og etablerere som har vært i kontakt med oss tidligere. Vi er også i kontakt med mange kun gjennom et første møte, telefon/epost som ikke inngår i statestikkoversikter. 3.1 Nye flerkulturelle etablerere i DG, mann fra India DG har tidligere drevet restaurant, men sykdom gjorde at han måtte slutte. Nå ønsker han å kunne drive innen transport, flytting og enkle håndverkstjenester. Vi har hjulpet han med å registrere firma samt å søke lån til oppstart blant annet for kjøp av en varebil. Lånet er nylig innvilget, og DG kan starte opp AA fra Iran AA er en ung mann fra Iran. Han er ansatt i Tønsberg Internett cafe i Tønsberg som han i realiteten drifter. Bedriften er registrert på søsteren av formelle årsaker. AA var under oppfølging av NAV / Velle Utvikling som var de som tok kontakt med oss for å få bistand til å hjelpe ham. Pga. uheldig valg av regnskapsførere ble bedriften skjønnslignet for regnskapsåret For å unngå tilsvarende for 2011 hadde vi møte / samtale med Skatt Sør mot slutten av februar i år og fikk uken etter avtale med en ny regnskapsfører etter først å ha kontrollert bilagsrutinene. Planen videre er nå at AA skal etablere aksjeselskap slik at han kan eie bedriften selv. Vi hadde tre møter hvor han selv, Velle Utvikling og vi deltok. Det viste seg etter hvert å bli vanskelig å få laget en strukturert framdrift og prosjektet for å etablere et AS er ennå ikke 5

8 realisert. Slik vi har fotstått det driver han fortsatt Tønsberg Internett cafe i sin søsters navn CVV, mann fra Vietnam CVV etablerte et aksjeselskap i januar i 2012, og vi har bistått med det praktiske og formelle arbeidet. CVV ønsket å overta en etablert kiosk, og ville legge inn et tilbud på kjøp av inventar, driftsmidler og overtakelse av leieavtalen. Vi har vurdert økonomiske nøkkeltall, og økonomisk utvikling, og bistått i arbeidet med avtaleinngåelse med tidligere eier. Vi har bistått i arbeidet med kontraktavtale med Norsk Tipping og Rikstoto, og har sørget for at de ansatte har fått en forsvarlig ansettelsesavtale. Omsetningsutviklingen har vært negativ, og vi har veiledet i prosessen med å tilpasse kostnadene til et lavere inntektsnivå. Konkret har vi bl.a. bistått i arbeidet med oppsigelse av to ansatte, og vi har satt opp produktkalkyle for å vurdere hvilke markedsmessig tiltak som gir god avkastning. Kiosken drives nå lønnsomt, men det kreves mer fokus på økt omsetning, som vi vil gi ytterligere råd, om produktmix, eksponering og øvrige markedstiltak i starten av MNS, mann fra Somalia MNS kom til Norge i 2002, og har i perioden 2006 til 2009 arbeidet som sveiser for et firma i Møre og Romsdal. I perioden etter at han sluttet som sveiser, har han tatt ulike sertifikater, som kranfører, truckfører og førerkort Kl. B. I tillegg har han tatt ulike sveisekurs. Han har nå bodd i Vestfold et par år, og ønsker nå å starte eget sveiseverksted. Vi har foretatt en kartlegging av økonomisk ståsted, og pekt på hva som vil være et realistisk inntektsmål. Vi har diskutert aktuelt tjenestetilbud, skissert kapitalbehov, og pekt på hva som er kritisk før eventuell oppstart. Foreløpig avventer vi; finansiering, aktuelle lokaliteter og aktuelle samarbeidspartnere. Kandidaten er fulgt opp telefonisk på høstparten, men har ikke vært tilgjengelig, og han har heller ikke på oppfordring, gitt lyd fra seg MB, kvinne fra Irak MB ønsket å starte frisørtjenester i Larvik, bl.a. vurderte hun å etablere virksomhet i kjelleren i familiens leide bolig. Vi hadde et kort møte på en kafe i Larvik og et nytt møte i hjemmet til kvinnen hvor også mannen var til stede. Kjelleren viste seg å ikke være egnet på noen som helst måte og ville koste svært mye å få i stand / oppfylle krav fra bl.a. branntilsyn. Hun hadde i tillegg noen kompetanseutfordringer og ville derfor vurdere skolering og / eller leie frisørstol hos en eksisterende frisør i Larvik. 6

9 3.1.6 RK, kvinne fra Libanon RK ønsket å starte opp et enkeltpersonforetak innen hudpleie. RK har lang erfaring innenfor fagfeltet, hun snakker godt norsk, og har fått muligheten til å få leie seg inn i et etablert hudog kroppspleiestudio i Horten. Vi har vurdert investeringsbehov, sett på finansieringsmuligheter, driftsbudsjett og driftskalkyler, og diskutert leverandøravtaler. RK startet opp sitt selskap i november. Hun har behov for å låne noe kapital til utstyr, så vi skal bistå henne i arbeidet med lånesøknad CPN, mann fra Vietnam CPN ønsket å kjøpe 50 % av aksjene i en etablert bar og cafe, og ønsket bistand knyttet til kartlegging og vurdering av økonomi, og råd om avtaleinngåelse og rolleavklaring. Vi bistod han med utarbeidelse av avtaleutkast. CPN kjøpte seg inn i selskapet i 4. kvartal MAL, kvinne fra Sør Sudan Etablert enkeltpersonforetak i august Vi har gjennomgått økonomiske forutsetninger, og hva hun må strekke seg etter for å kunne drive lønnsomt, med utgangspunkt i et forsiktig lønnsuttak. Vi har sett på produktportefølje og hvor hun må legge den daglige omsetningslista, for å realisere sin drøm. Vi har gitt innspill og forslag på aktuelle samarbeidspartnere/ leverandører MM, mann fra Spania MM arbeider i dag som sous chef i en restaurant i Tønsberg. Han har i flere år drevet Sushi Restaurant i Spania, og ønsker å vurdere oppstart av egen restaurant/ cateringvirksomhet i Tønsberg område. Han har fått informasjon om hvilke krav myndighetene stiller, hvilke lokaliteter som er ledige, og hvordan han kan overvåke, og kartlegge aktuelle lokaler. Han har også fått innspill på aktuelle samarbeidspartnere. MM planlegger oppstart våren

10 SN, kvinne fra Iran SN har fått muligheten til å overta en SPA / Fitnessavdeling på et etablert hotell i Vestfold. Vi har gjennomgått driftsregnskap pr.10/2012, avtaleutkast på leie utstedt fra hotellet samt sett på investeringsbehov. Vi har også gitt råd om kritiske punkter i avtalen og gjort en overordnet lønnsomhetsvurdering for Flerkulturelle etablerere vi har jobbet med over tid RG, mann fra Filippinene RG fikk på plass sitt verksted i Larvik sommeren Hans profesjon er sandblåsing og dekor av glass, speil, krus og utskårne bilderammer. Markedsføringen startet i fjor sommer med egen nettside, samt deltakelse på ulike markedsdager i Larvik og Stavern. I fjor høst sendte han ut noen hundre DM til lokale bedrifter. I vinter har han vurdert å investere i nytt produksjonsutstyr en folieskjærer -for å styrke sin konkurransesituasjon mot bedriftsmarkedet. I tillegg må han legge inn mer ressurser innenfor salg og markedsføring, for å få et solid inntektsløft. Økonomisk status, er at han dekker primært de faste kostnaden, unntatt lønnskostnader til seg selv. Parallelt med sitt arbeid, har han startet et utdanningsløp, for å skaffe seg mer formell kompetanse. I stedet for å legge inn ytterligere ressurser i sitt selskap, er hans plan og «holde liv» i selskapet, samtidig med at han vil skaffe seg en formell kompetanse som tømrer. Teorieksamen er desember 2012, og høsten 2012 vil han skaffe seg praksisplass som tømrer. Han ønsker å satse videre som tømrer, og opprettholder selskapet, men inntil videre mer som hobby MA, mann fra Pakistan MA driver et gatekjøkken i Sandefjord. Ved årsskiftet lykkes det ham å kjøpe tomten og bygget med gatekjøkkenet. Vi bistod han med en lånesøknad som han fikk innvilget i våres. Han har også hatt ettersyn fra skattemyndighetene som etterlignet ham for de tre siste årene fordi han ikke har skilt på mva-sats for servering og take-away. Dette er et forhold som etter vår oppfatning hans eksterne regnskapsfører burde bistått ham med og sjekket ut da de inngikk avtale. Uansett så har vi tilskrevet skattemyndighetene og skattekravet ble betydelig redusert da vi argumenterte for at dette er ikke gjort med forsett. 8

11 3.2.3 HV, mann fra Vietnam HV etablerte et aksjeselskap i desember i Han kjøpte inventar og driftsmidler, og overtok leieavtale, der det tidligere var drevet en bar. Hans ambisjoner var å utvikle stedet ved å kombinere bar og restaurant. Etter formell etablering og avtaleinngåelse, har vi bistått ifm overtakelse. I tillegg har vi gitt råd og bistått med aktuell dokumentasjon i forbindelse med ansettelse og arbeidsavtaler. Økonomisk status etter et halvt år; Omsetningen er redusert med ca. 40 %, men lønnsomheten er fortsatt positiv. HV syntes det er meget krevende å drive bar, spesielt når han må holde igjen på lønnskostnader og gjøre mye av arbeidet selv. Han har ikke noe sosialt eller faglig nettverk i byen, som han kan trekke veksel på. I tillegg har det kommet ekstra krav ifm vakthold og musikk, som igjen medfører noe høyere kostnader. HV ønsker primært å finne seg jobb som ansatt. På kort sikt satser han på å få inn mer ressurser og redusere sin egen økonomisk risiko. Dette vil han gjøre, ved å selge inntil halvparten av sine aksjer. Vi har kikket på resultatregnskapet og balansen, og diskutert selskapets fremtidsutsikter, og kommet frem til et realistisk prisnivå for aksjene. Avtalen ble inngått i november, og kortsiktig mål er innfridd MP, kvinne fra Uganda MP var vi også i et par møter med i Hun hadde lenge ønsket å starte en enkel frisørsalong som kun tilbyr hårfletting. MP startet opp 1. mai 2012, og hun har også en del supplerende produkter til hud og hår samt parykker og noe matvarer med lang holdbarhet. Vi har bistått med registrering av firma, rådgivning og informasjon ift skatt, mva og importtillatelser/info til Mattilsynet. I den første tiden holdt MP kun åpent fra onsdag til lørdag, men nå holder hun åpent 6 dager uken TKNC, 3 kvinner fra Thailand Vi har bistått kvinnene fra etablering av selskapet og inngåelse av nødvendige avtaler, til å sikre nødvendige kunnskapsprøver og godkjenninger, og over i en driftsfase som pågikk 2/3 av Regnskapet for 2011 er ikke endelig, men resultatet endte opp med et overkommelig underskudd på ca ,- Utfordringene i 2012 kan deles på 3 områder; omsetning, system /rutiner og organisering. Omsetningen bør dobles for å sikre nødvendig lønnsomhet på sikt. I 2012 har lønnsomheten vært tilfredsstillende fordi en av eierne har tatt ut minimalt med lønn, til tross for at hun har arbeidet i restauranten minimum 80 %. 9

12 Vi har i 2012 pekt på ulike tiltak for å øke inntektene. Noen tiltak er lite kostnadskrevende, og andre tiltak krever mer ressurser. Flere «rimelige» tiltak har gitt dager med akseptabel omsetning over kortere perioder, men det svinger for mye, slik at utfordringen er selvsagt å «viske» ut de dårlige omsetningsdagene. Vi har i dialog med regnskapsfører prøvd å forbedre systemet hva angår innkjøp, lagerbeholdning, salg og registrering. Det går gradvis bedre, og vi satser på å ha på plass alle viktige økonomiske rutiner innen juni/ juli. Når det gjelder organisering, har det vært uklart hvem som skal gjøre hva, og hvordan de skal prioritere. Vi har arbeidet med en løsning, der en av eierne kjøper ut den andre til en tilfredsstillende pris for begge parter. Ser ut som vi skal komme i mål innen sommerferien. Det vil samtidig løse noen av problemene med rutiner og hva som bør prioriteres for å øke omsetningen. I tillegg har vi bistått eieren med ny søknad om skjenkebevilling, som skal på plass innen Ny bevilgning ble godkjent innen tidsfrist, og kjøp av aksjepost til deleier ble foretatt i august. 2. halvår har eier forsøkt å få med seg ny partner(e) ved å selge deler av sin aksjeportefølje, til noen som også ville bidra operativt i driften. I tillegg har hun arbeidet med å få inn en ny kokk. Hun har ikke lykkes med å få inn ressurser på eiersiden eller i driften, og har etter en totalvurdering, også med hensyn til sine barn, konkludert med å melde oppbud i desember SA, mann fra Irak SA er fagingeniør i byggfysikk og treteknikk, men skadet seg i jobben som tømrer og er nå utdannet takstmann. Vi har hjulpet han å starte et AS fordi han mener bestemt han vil bli tatt mer på alvor i sin jobb som takstmann. Vi har vært i møter med revisor og bank sammen med ham. Vi har foretatt målgruppeutvelgelse, og veiledet SA om salgsarbeid, DM utsendelse, opprettelse av en hjemmeside og logoutarbeidelse. SA har i løpet av 2012 fått en tilfredsstillende omsetningsutvikling. Han har i tillegg oppgradert sitt kompetansenivå, som har gjort han i stand til å utvide sitt tjenestespekter. Vi har bistått SA med endringer i vedtekter og med selskapsendringer, og vært sparringpartner i navnendring og markedspenetrering IQ, mann fra Palestina IQ driver firma med malings- og andre håndverkstjenester. Malingsoppdragene har vært færre en periode pga. økt konkurranse fra lavprispersoner fra «Øst Europa». Han har i mai tatt eksamen i Treteknikk og forventer fagbrev for det samme i oktober i år. Fra Palestina har han videregående skole og 2 år arkitektlinje (tegning og konstruksjon) og 10

13 vil mest av alt jobbe med møbelsnekring, gjerne eget snekkerverksted for sofa-/møbelproduksjon, eller være ansatt i slik bedrift. På vegne av IQ kontaktet vi flere møbel- og innredningsprodusenter på strekningen Oslo til Arendal for å tilby et framtidig samarbeid med IQ, eller avklare mulighet for IQ å bli ansatt. Vi fikk napp hos Caspari Møbelsnekkeri AS på Bekkestua og besøkte bedriften 10. mai Under dette møtet opplevde vi at IQ viste god faglig kunnskap om møbelsnekring. Vi har stilt opp for IQ som referanse på telefon når kunder har ønsket å få bekreftet hans sin seriøsitet og faglig dyktighet når han har gitt pristilbud (særlig malearbeid) MS, kvinne fra Liberia MS har vi bistått over lang tid. Hun jobber fortsatt med å få opp en nettbutikk for salg av spesielle hårprodukter. Vi har bistått henne i dialogen med Idefagskolen, i samtale med mulig partner som skulle drifte nettbutikken på provisjon og i kalkulering av priser i NOK på produkter hun har kjøpt og importert fra Nederland FAN, kvinne fra Somalia Kvinne, 46 år fra Somalia. Hun søkte hjelp vedr. en matbutikk hun drev i Horten sammen med sin datter. Av de framlagte tallene fremkom det at butikken gikk med underskudd og dekningsbidrag som ikke dekket husleiekostnadene. Vi laget et driftsbudsjett sammen som krevde 1 mill. i året i omsetning for å gå i balanse. Hun hevdet at det ikke var realistisk så vi hjalp henne med å si opp leieavtalen for butikken. 14 dager senere (midten av november 2012) ble hun tatt av tollere ved Ørje med en større mengde varer som ikke var tolldeklarert og varene ble beslaglagt (ca. 250 kg). Vi bisto ved å kontakte tollstedet for å avklare videre gang, men FAN hadde ingen kvitteringer å framvise slik at varene blir stående på lageret hos tollen inntil politiet har avgjort saken (avklares i jan./feb. 2013) en del var matvarer er allerede blitt destruert. 14 dager etter dette bisto vi FAN, sammen med en annen person, å etablere en somalisk forening i Horten. 11

14 3.3 Gode resultater for de som får individuell oppfølging Målsetningen var å følge opp 20 deltagere/prosjekter i Vi har bistått 22 personer fordelt på 19 prosjekt. Målsetningen er videre at 50 % av de som får individuell oppfølging starter egen virksomhet. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2012, har 12 startet egen virksomhet i år eller tidligere år. Det gir en etableringsgrad på 55 %. Av disse er det 7 som driver sin virksomhet på full tid og 4 som er tidligere kursdeltagere. År Antall ind oppfølging Antall etableringer v utg av året Etableringsgrad % % % % % % % SUM % 12

15 3.4 Oversikt individuell oppfølging av gründere NAVN Startet opp Driver på full tid Medlem i nettverksgruppe Tidligere kursdeltager DG X X AA X CVV X X MNS MB RK X CPN X X MAL X X MM SN RG X X MA X X X HV X X MP X X TKNC (XXX) SA X X IQ X X X MS X X X FAN (XX) X SUM Nettverksgrupper og lånemuligheter Det er isolert sett svært liten interesse for å bli med i en nettverksgruppe for nettverket alene. De som vil være med gjør det i hovedsak for å kvalifisere seg for å søke om lån. Vi samarbeider tett med Mikrofinans Norge som igjen har et samarbeid med Cultura Bank i Oslo. Cultura Bank har hatt en garantiordning med EIF siden 2006 som dekker opp til 75 % av eventuelle tap på lån. Det betyr at det kun stilles krav om 30 % garanti på lån over Dette er en svært gunstig ordning for denne målgruppen og i mange tilfeller helt 13

16 avgjørende for at etablering skal kunne finne sted. Dessverre gikk denne avtalen ut i november Vi vet ikke om og eventuel18 t når denne avtalen vil inntre igjen. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2012 er det 4 som er med i nettverksgrupper. Det utgjør en andel på 18 %. I tabellen under fremgår det at det for perioden er innvilget 23 lån totalt i Vestfold. Det innebærer en beregnet kapitaltilførsel til denne målgruppen i Vestfold på ca Selv om det er tidkrevende med lånesøknader med utarbeidelse av forretningsplaner og budsjetter, er vi heldige som får være med i ordningen selv om vi i Vestfold ikke har stilt noe garantikapital. År Antall 1. lån 2. lån SUM Oppsummering 2012 Våre erfaringer og resultater for 2012 er som følger: Individuell veiledning gir resultater i form av vellykkede etableringer. Vi har hatt som mål at 50 % av de vi følger opp skal starte opp egen virksomhet, og det er et mål som er nådd med god margin de siste årene. Vi følger gründeren i den første etableringsog driftsfasen for å sikre at forretningsideen er levedyktig. Kombinasjonen av kursvirksomhet, deltagelse i nettverksgrupper og individuell oppfølging gir både kompetanse, nettverk, tilgang til finansiering og aktiv bistand i forhold til individuelle utfordringer knyttet til den enkeltes forretningsidé. Mange gründere med minoritetsbakgrunn har et spennende internasjonalt nettverk 14

17 som kan utnyttes kommersielt i Norge. Dette nettverket kan være døråpner til eller direkte representere mulige samarbeidspartnere, leverandører, produsenter og kunder. Det norske nettverket er ofte for lite og kunnskapen om det norske markedet er for svakt. Motivet og ønsket om å starte opp egen virksomhet varierer naturlig nok. Enkelte ønsker sterkt å bli økonomisk uavhengige. Dette ønsket kan også henge sammen med ønske om familiegjenforening. En del gründere med minoritetsbakgrunn tvinges til å starte opp egen virksomhet fordi de opplever det som svært vanskelig å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Flere opplever at deres tidligere utdannelse, yrkeserfaring og nettverk i stor grad er kulturelt betinget og at det er vanskelig å omsette deres totale kompetanse i det norske samfunnet. Uansett motiv så er den enkeltes personlige egenskaper i form av pågangsmot, entusiasme og risikoprofil avgjørende. Mange innvandrere får god hjelp og støtte fra familie og venner i en oppstartsfase både i form av økonomisk og praktisk bistand. Det å forstå og selv kunne prate godt norsk er en umiddelbar fordel i all kundekontakt og kontakt med forhandlere, samarbeidspartnere, banker og forretningsforbindelser. Det å kunne utrykke seg godt skriftlig er også en fordel, men ved utforming av kundebrev, reklamemateriell, menyer etc. er det mulighet for å få hjelp. Vår erfaring er at en rekke gründere med minoritetsbakgrunn klarer seg svært godt til tross for at de ikke er så stødige i norsk skriftlig (vi ser at dette gjelder også for etnisk norske gründere!) Tilgang til kapital er ofte avgjørende for å kunne starte opp egen virksomhet. For innvandrere med kort botid i Norge er det ofte et problem at de ikke får lån fordi de ikke kan stille sikkerhet i fast eiendom eller annen form for sikkerhet. Vårt samarbeid med Mikrofinans Norge og Cultura bank og ordningen med mikrokreditt har vært helt avgjørende for mange for å komme i gang med sin bedrift. 15

18 6 Ressursbruk for 2012 Vi har brukt i ca 10 % mindre enn rammen på for Dette for å balansere for tilsvarende «overforbruk» i Vi opplever at det er stort behov for praktisk hjelp og oppfølging i forhold til å få på plass en del formaliteter knyttet til etablering. Dette fordi to av prosjektene nå har valgt AS som selskapsform. Videre ser vi at denne målgruppen trenger en del bistand knyttet til salg og markedsføring. Vi ble spurt om å informere om tilbudet for flerkulturelle for en av de østlige bydelene i Oslo høsten Dette var et nyttig møte for erfaringsutveksling for begge parter. 16

19 7 Markedsutvikling styrking av tilbudet i % av de flerkulturelle vi har fulgt opp individuelt har etablert eget selskap. De siste 5 årene er det ca 26 personer som årlig har fått individuell oppfølging. I tillegg kommer etablerere vi har hatt kontakt med pr. tlf., mail, eller hatt et kort møte med. Tar vi med flerkulturelle fra kursvirksomheten, viser våre tall at pr. år etablerer ca. 5 av kursdeltakerne egen bedrift. Rekruttering av flerkulturelle til våre kurs har primært skjedd i samarbeid med Norskskolene og NAV lokalt.lokalt har ikke etablererkurs for flerkulturelle vært et prioritert område, slik at antall kurs har vært begrenset siste år. Markedsføring av, og rekruttering av flerkulturelle gründere har primært skjedd gjennom «word og mouth» og via Start koordinator i kommunen. Vi har registrert mindre henvisninger gjennom Start koordinator. Totalt har vi hatt en tilfredsstillende etterspørsel, men erkjenner at tilflyten av aktuelle kandidater til kurs og / eller for individuell oppfølging er noe fallende. Vi har av den grunn ønsket å se nærmere på markedsgrunnlaget, og derigjennom behovet for veiledning knyttet til etablering og drift av egen bedrift for gründere med minoritetsbakgrunn. 7.1 Fakta om målgruppen Ved årsskiftet i 2012 bor det om lag personer i Norge. Folkeveksten for 2012 blir på ca personer. Det utgjør en økning på 1,4 %. I følge SSB forventes befolkningsveksten og holde seg på dette høye nivå til og med % av folkeveksten i 2012 kommer på grunn av innflyttingsoverskuddet fra utlandet. For Vestfold er innflyttingsoverskuddet i 2012 beregnet til 2505 personer. Ser vi på andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, så utgjør andelen 9,6 % av Vestfolds befolkning i 2010, mot 4,8 % av Vestfolds befolkning i år

20 Innvandrere utenom Europa og Nord-Amerika utgjør ca. 43 % av alle innvandrere. Av Vestfolds 2505 personene som representerer innflyttingsoverskuddet for 2012, kommer ca fra land utenom Europa og Nord-Amerika. 7.2 Bedriftsetableringer I 2012 ble det registrert ca etableringer i Norge. I Vestfold ble det registrert 1511 nye bedrifter i 2012, som representer 4,4 % av alle bedriftsetableringer i Norge. Statistikken fra SSB fra 2011, som viser etablerere av personlige eide foretak, etter næring og innehavers landbakgrunn, viser at 3389 av selskapene som ble etablert, ble foretatt av personer med landbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin Amerika. Legger vi til grunn at Vestfold står for 4,4 % av totale etableringer i Norge, kan vi anslå at Vestfold har årlig ca. 150 bedriftsetableringer der innehavers landbakgrunn kommer fra Asia, Afrika og Latin Amerika. Det er et forsiktig anslag, da tallgrunnlaget er beregnet ut i fra personlige eide foretak, som stod for 74 % av total antall etableringer i Oppfølging av flerkulturelle etablerere Tallgrunnlaget vi har skaffet til veie gir ikke nøyaktige tallstørrelser, men de viser helt klart markert økning i arbeidsinnvandring. Det viser også at antall gründere fra land utenom Europa og Amerika er vesentlig fler enn de vi på Næringssenteret er i kontakt med. Når vi også kjenner til at en stor prosentandel av etablererne enten går konkurs eller avvikler selskapet i løpet av 1 år, ser vi grunn til å markedsføre vår veiledningstjeneste mer offensivt i Rekrutteringskilder NAV og Norskskolene har oversikt og kunnskap om flerkulturelle som har planer om oppstart av egen bedrift. Vi vil intensivere arbeidet med formidle informasjon om kurstilbud og vår veiledningstjeneste. Start i Vestfold markedsfører aktivt sin veiledningstjeneste og temaforedrag til alle i Vestfold 18

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer