En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012."

Transkript

1 En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE Årsrapport

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET MÅLGRUPPEN FOR KURSENE REKRUTTERING TIL KURSENE KURSINNHOLD PERSONLIG OPPFØLGING OG INDIVIDUELL HANDLINGSPLAN RESULTATER AV KURSVIRKSOMHETEN TILBAKEMELDINGER FRA KURSDELTAGERNE KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FRA KURSVIRKSOMHETEN INDIVIDUELL OPPFØLGING OG RÅDGIVNING NYE FLERKULTURELLE ETABLERERE I DG, mann fra India AA fra Iran CVV, mann fra Vietnam MNS, mann fra Somalia MB, kvinne fra Irak CPN, mann fra Vietnam MAL, kvinne fra Sør Sudan MM, mann fra Spania FLERKULTURELLE ETABLERERE VI HAR JOBBET MED OVER TID RG, mann fra Filippinene MA, mann fra Pakistan HV, mann fra Vietnam MP, kvinne fra Uganda TKNC, 3 kvinner fra Thailand SA, mann fra Irak IQ, mann fra Palestina MS, kvinne fra Liberia FAN, kvinne fra Somalia GODE RESULTATER FOR DE SOM FÅR INDIVIDUELL OPPFØLGING OVERSIKT INDIVIDUELL OPPFØLGING AV GRÜNDERE NETTVERKSGRUPPER OG LÅNEMULIGHETER OPPSUMMERING RESSURSBRUK FOR MARKEDSUTVIKLING STYRKING AV TILBUDET I FAKTA OM MÅLGRUPPEN BEDRIFTSETABLERINGER OPPFØLGING AV FLERKULTURELLE ETABLERERE Rekrutteringskilder Oppfølging av nyetablerte... 19

3 1 Innledning Vi vil i denne rapporten gi en oppsummering av arbeidet rettet mot flerkulturelle etablerere i 2012 som en del av prosjektet Flerkulturelle etablerere Rapporten omfatter også en beskrivelse av status for kursvirksomheten rettet mot denne målgruppen i 2012 som finansieres av NAV. Kursvirksomheten og den individuelle oppfølgingen utgjør et samlet tilbud til denne målgruppen i Vestfold. 2 Etablererkurs på introduksjonsprogrammet 2.1 Målgruppen for kursene Målgruppen for kursene er innvandrere som er deltager i kommunenes introduksjonsprogram. Det betyr at deltagerne har relativt kort botid i Norge. Mange innvandrere har erfaring som selvstendig næringsdrivende fra sitt hjemland og ønsker å finne ut hvilke forretningsmuligheter som finnes i Norge. Etablererkurset passer også for de som ikke har tilsvarende erfaring da kursinnholdet tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av hva som kreves for å starte opp og drive en bedrift i Norge. Det er ikke noe krav om at kursdeltageren må ha en konkret forretningsidé for å melde seg på kurset. Hensikten med kursene er både å få en avklaring i en tidlig fase om etablering av egen virksomhet kan være et realistisk alternativ for dem som ønsker det. Videre er det en målsetning at kursdeltagerne skal få kunnskap og innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift. Siden 2008 har omfanget av antall kurs blitt drastisk redusert. I 2008 fikk vi statlig finansiering via et forsøksprosjekt i regi av IMDI. Da ble det holdt 8 kurs. I 2009 og 2010 ble det holdt 5 kurs årlig, mens det i 2011 ble holdt 2 kurs. I 2012 er det kun holdt 1 kurs. 2.2 Rekruttering til kursene I 2012 har vi kun holdt etablererkurs i Horten. Totalt er har det vært 13 deltagere på kurset. 6 fullførte kurset og fikk kursbevis. Kurset er holdt på voksenopplæringen i Horten. Det er nøkkelpersonell på skolen som rekrutterer inn til kurset. De kommer fra Eritrea, Italia, Filipinene, Vietnam, Georgia, Somalia, Russland, Polen og Sudan. Aldersfordelingen var fra midten av 20 årene til 52 år, og 1

4 andel kvinner utgjorde 93 %. Vi anslår og tror at 5 av disse deltagerne er interessert i videre oppfølging. 2.3 Kursinnhold Kurset tar sikte på å gi deltagerne grunnleggende forståelse og innsikt i hva som kreves for å starte og drive en bedrift i Norge. Det er satt av en fast kursdag i uken og kurset går over 8 uker med to skoletimer i uken. Kursplanen er som følger: Dag Emne/Tema 1 Utvikling av bedriftsidé 2 Bedriften og samfunnet 3 Markedsføring 4 Samtale med deg om dine planer 5 Salg og kunder - Planlegge reklame og salg 6 Økonomiplan: Budsjett og kalkyle. Regnskap 7 Selskapsform. Myndigheter, registrere, skatt, mva 8 Nettverksgrupper. Finansiering, videre planer Fjerde kursdag skiller seg ut ved at vi har korte møter på minutters varighet med hver av deltagerne etter en oppsatt timeplan. Disse møtene med hver enkelt gjør at vi blir bedre kjent, vi kan kartlegge nærmere hvilke planer de har og svært ofte er det forhold både vi og de som kursdeltagere kan undersøke nærmere. Kursdag 4 gir forhåpentligvis deltagerne også et innblikk i hvordan vi jobber med individuell oppfølging. 2.4 Personlig oppfølging og individuell handlingsplan Personlig oppfølging skjer i møtet 4. kursdag og i forhold til etterfølgende kontakt underveis i kurset. Graden av personlig oppfølging underveis i kurset avhenger av den enkeltes behov og hans eller hennes vilje og evne til selv å bringe forretningsideen videre. Personlig engasjement, iver og stå-på vilje er en viktig suksessfaktor for å lykkes som etablerer og denne egenskapen ser vi blant annet etter hos våre kursdeltagere Personlig oppfølging skjer 2

5 i hovedsak etter avsluttet kurs for de som ønsker å jobbe videre med sin forretningsidé. Det utarbeides en kortfattet rapport etter 4. kursdag for kursdeltagerne som er introduksjonselever etter nærmere bestilling fra hver enkelt kommune. Denne rapporten vil inngå i deres individuelle handlingsplan. 2.5 Resultater av kursvirksomheten Vi har som mål at ca 15 % av kursdeltagerne skal starte opp egen virksomhet på litt sikt. En viktig del av målsetningen med kurset er å avklare om egenetablering er en vei å gå for å bli økonomisk uavhengig. I tabellen på neste side gis en oversikt over etableringsgraden blant kursdeltagere de 5 siste årene. År Deltagere (kurs) Antall etableringer Etableringsgrad (1) 4 30 % (2) 4 16 % (5) 3 7 % (5) 8 14 % (8) 6 8 % (5) 6 13 % SUM 255 (27) 31 15% (snitt) 2.6 Tilbakemeldinger fra kursdeltagerne Kurset har vært holdt i en uformell og humørfylt tone, noe deltakerne har satt tydelig pris på. Av de 13 deltakerne som stilte på kurset, trakk ca. halvparten seg, etter de 2 første kursdagene, men av de resterende deltakerne hadde 4-5 klar ambisjoner om å starte opp i løpet av Områder som er utfordrende for de fleste er; Norske lover og regler mye å tenke på/ ta hensyn til. Økonomi høy kostnadsnivå/ regnskap/ budsjettering Videre mener deltakerne de har fått innsikt i prosessen med registrering av eget firma, risiko 3

6 og utfordringer forbundet med etablering og de har fått avklart behov for ytterligere informasjonsinnhenting og veiledning i en eventuell etableringsprosess. 2.7 Konklusjoner og anbefalinger fra kursvirksomheten Etter å ha gjennomført 27 kurs de fem siste årene vil vi trekke frem følgende erfaringer: For å holde kursene er vi avhengig av finansiering fra NAV. Interessen har sunket dramatisk etter at flyktningetjenesten er blitt en integrert del av NAV. Det er en klar fordel at rekruttering til kursene skjer via lærerne på norskskolene. Det har vært viktig å være i god dialog med skolene for at kursene skal tilpasses timeplanen og ikke kollidere med for eksempel norskundervisningen. Bruken av to kursledere har vært en fordel når det gjelder kapasitet til individuell oppfølging og fordi noe ulik fagkompetanse, nettverk og referanserammer hos våre to kursledere samlet kommer kursdeltagerne til gode. Kursene gir en viktig avklaring for mange om hvorvidt egenetablering kan være en vei videre som et reelt alternativ til utdanning eller jobb. Hjelpeapparatet i kommunene og skolene har ikke etablering og bedriftsrådgivning som sitt fagfelt og vil derfor naturlig nok tone ned dette alternativet i sin rådgivning og veiledning. Kunnskap og læring som skjer underveis i kursene må følges opp med individuell rådgivning underveis og etter kursene for de som ønsker det. Slik oppfølging er av stor betydning for at etablering av nye firma og i den første og vanskelige driftsfasen. Kursdeltagerne blir inspirert til å lære seg bedre norsk både skriftlig og muntlig som en viktig forutsetning for å lykkes som selvstendig næringsdrivende. Mange blir også mer bevisst i valg av arbeidsplass for språkpraksis. 4

7 3 Individuell oppfølging og rådgivning Vi har som målsetning å følge opp inntil 20 etablerere med minoritetsbakgrunn. Det er mål som er satt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune som finansierer den individuelle oppfølgingen som skjer i etterkant av kursene. De som mottar denne form for oppfølging er hovedsakelig rekruttert via NAV, Start eller fra temakursene på introduksjonsprogrammet. Det er et mål om at minst 50 % skal starte egen virksomhet på sikt. Nedenfor følger en kortfattet statusrapport knyttet til hvilke prosjekt/personer som vi har fulgt opp i prosjektet flerkulturelle etablerere i Vi har inndelt prosjektene i nye prosjekter/etablerere og etablerere som har vært i kontakt med oss tidligere. Vi er også i kontakt med mange kun gjennom et første møte, telefon/epost som ikke inngår i statestikkoversikter. 3.1 Nye flerkulturelle etablerere i DG, mann fra India DG har tidligere drevet restaurant, men sykdom gjorde at han måtte slutte. Nå ønsker han å kunne drive innen transport, flytting og enkle håndverkstjenester. Vi har hjulpet han med å registrere firma samt å søke lån til oppstart blant annet for kjøp av en varebil. Lånet er nylig innvilget, og DG kan starte opp AA fra Iran AA er en ung mann fra Iran. Han er ansatt i Tønsberg Internett cafe i Tønsberg som han i realiteten drifter. Bedriften er registrert på søsteren av formelle årsaker. AA var under oppfølging av NAV / Velle Utvikling som var de som tok kontakt med oss for å få bistand til å hjelpe ham. Pga. uheldig valg av regnskapsførere ble bedriften skjønnslignet for regnskapsåret For å unngå tilsvarende for 2011 hadde vi møte / samtale med Skatt Sør mot slutten av februar i år og fikk uken etter avtale med en ny regnskapsfører etter først å ha kontrollert bilagsrutinene. Planen videre er nå at AA skal etablere aksjeselskap slik at han kan eie bedriften selv. Vi hadde tre møter hvor han selv, Velle Utvikling og vi deltok. Det viste seg etter hvert å bli vanskelig å få laget en strukturert framdrift og prosjektet for å etablere et AS er ennå ikke 5

8 realisert. Slik vi har fotstått det driver han fortsatt Tønsberg Internett cafe i sin søsters navn CVV, mann fra Vietnam CVV etablerte et aksjeselskap i januar i 2012, og vi har bistått med det praktiske og formelle arbeidet. CVV ønsket å overta en etablert kiosk, og ville legge inn et tilbud på kjøp av inventar, driftsmidler og overtakelse av leieavtalen. Vi har vurdert økonomiske nøkkeltall, og økonomisk utvikling, og bistått i arbeidet med avtaleinngåelse med tidligere eier. Vi har bistått i arbeidet med kontraktavtale med Norsk Tipping og Rikstoto, og har sørget for at de ansatte har fått en forsvarlig ansettelsesavtale. Omsetningsutviklingen har vært negativ, og vi har veiledet i prosessen med å tilpasse kostnadene til et lavere inntektsnivå. Konkret har vi bl.a. bistått i arbeidet med oppsigelse av to ansatte, og vi har satt opp produktkalkyle for å vurdere hvilke markedsmessig tiltak som gir god avkastning. Kiosken drives nå lønnsomt, men det kreves mer fokus på økt omsetning, som vi vil gi ytterligere råd, om produktmix, eksponering og øvrige markedstiltak i starten av MNS, mann fra Somalia MNS kom til Norge i 2002, og har i perioden 2006 til 2009 arbeidet som sveiser for et firma i Møre og Romsdal. I perioden etter at han sluttet som sveiser, har han tatt ulike sertifikater, som kranfører, truckfører og førerkort Kl. B. I tillegg har han tatt ulike sveisekurs. Han har nå bodd i Vestfold et par år, og ønsker nå å starte eget sveiseverksted. Vi har foretatt en kartlegging av økonomisk ståsted, og pekt på hva som vil være et realistisk inntektsmål. Vi har diskutert aktuelt tjenestetilbud, skissert kapitalbehov, og pekt på hva som er kritisk før eventuell oppstart. Foreløpig avventer vi; finansiering, aktuelle lokaliteter og aktuelle samarbeidspartnere. Kandidaten er fulgt opp telefonisk på høstparten, men har ikke vært tilgjengelig, og han har heller ikke på oppfordring, gitt lyd fra seg MB, kvinne fra Irak MB ønsket å starte frisørtjenester i Larvik, bl.a. vurderte hun å etablere virksomhet i kjelleren i familiens leide bolig. Vi hadde et kort møte på en kafe i Larvik og et nytt møte i hjemmet til kvinnen hvor også mannen var til stede. Kjelleren viste seg å ikke være egnet på noen som helst måte og ville koste svært mye å få i stand / oppfylle krav fra bl.a. branntilsyn. Hun hadde i tillegg noen kompetanseutfordringer og ville derfor vurdere skolering og / eller leie frisørstol hos en eksisterende frisør i Larvik. 6

9 3.1.6 RK, kvinne fra Libanon RK ønsket å starte opp et enkeltpersonforetak innen hudpleie. RK har lang erfaring innenfor fagfeltet, hun snakker godt norsk, og har fått muligheten til å få leie seg inn i et etablert hudog kroppspleiestudio i Horten. Vi har vurdert investeringsbehov, sett på finansieringsmuligheter, driftsbudsjett og driftskalkyler, og diskutert leverandøravtaler. RK startet opp sitt selskap i november. Hun har behov for å låne noe kapital til utstyr, så vi skal bistå henne i arbeidet med lånesøknad CPN, mann fra Vietnam CPN ønsket å kjøpe 50 % av aksjene i en etablert bar og cafe, og ønsket bistand knyttet til kartlegging og vurdering av økonomi, og råd om avtaleinngåelse og rolleavklaring. Vi bistod han med utarbeidelse av avtaleutkast. CPN kjøpte seg inn i selskapet i 4. kvartal MAL, kvinne fra Sør Sudan Etablert enkeltpersonforetak i august Vi har gjennomgått økonomiske forutsetninger, og hva hun må strekke seg etter for å kunne drive lønnsomt, med utgangspunkt i et forsiktig lønnsuttak. Vi har sett på produktportefølje og hvor hun må legge den daglige omsetningslista, for å realisere sin drøm. Vi har gitt innspill og forslag på aktuelle samarbeidspartnere/ leverandører MM, mann fra Spania MM arbeider i dag som sous chef i en restaurant i Tønsberg. Han har i flere år drevet Sushi Restaurant i Spania, og ønsker å vurdere oppstart av egen restaurant/ cateringvirksomhet i Tønsberg område. Han har fått informasjon om hvilke krav myndighetene stiller, hvilke lokaliteter som er ledige, og hvordan han kan overvåke, og kartlegge aktuelle lokaler. Han har også fått innspill på aktuelle samarbeidspartnere. MM planlegger oppstart våren

10 SN, kvinne fra Iran SN har fått muligheten til å overta en SPA / Fitnessavdeling på et etablert hotell i Vestfold. Vi har gjennomgått driftsregnskap pr.10/2012, avtaleutkast på leie utstedt fra hotellet samt sett på investeringsbehov. Vi har også gitt råd om kritiske punkter i avtalen og gjort en overordnet lønnsomhetsvurdering for Flerkulturelle etablerere vi har jobbet med over tid RG, mann fra Filippinene RG fikk på plass sitt verksted i Larvik sommeren Hans profesjon er sandblåsing og dekor av glass, speil, krus og utskårne bilderammer. Markedsføringen startet i fjor sommer med egen nettside, samt deltakelse på ulike markedsdager i Larvik og Stavern. I fjor høst sendte han ut noen hundre DM til lokale bedrifter. I vinter har han vurdert å investere i nytt produksjonsutstyr en folieskjærer -for å styrke sin konkurransesituasjon mot bedriftsmarkedet. I tillegg må han legge inn mer ressurser innenfor salg og markedsføring, for å få et solid inntektsløft. Økonomisk status, er at han dekker primært de faste kostnaden, unntatt lønnskostnader til seg selv. Parallelt med sitt arbeid, har han startet et utdanningsløp, for å skaffe seg mer formell kompetanse. I stedet for å legge inn ytterligere ressurser i sitt selskap, er hans plan og «holde liv» i selskapet, samtidig med at han vil skaffe seg en formell kompetanse som tømrer. Teorieksamen er desember 2012, og høsten 2012 vil han skaffe seg praksisplass som tømrer. Han ønsker å satse videre som tømrer, og opprettholder selskapet, men inntil videre mer som hobby MA, mann fra Pakistan MA driver et gatekjøkken i Sandefjord. Ved årsskiftet lykkes det ham å kjøpe tomten og bygget med gatekjøkkenet. Vi bistod han med en lånesøknad som han fikk innvilget i våres. Han har også hatt ettersyn fra skattemyndighetene som etterlignet ham for de tre siste årene fordi han ikke har skilt på mva-sats for servering og take-away. Dette er et forhold som etter vår oppfatning hans eksterne regnskapsfører burde bistått ham med og sjekket ut da de inngikk avtale. Uansett så har vi tilskrevet skattemyndighetene og skattekravet ble betydelig redusert da vi argumenterte for at dette er ikke gjort med forsett. 8

11 3.2.3 HV, mann fra Vietnam HV etablerte et aksjeselskap i desember i Han kjøpte inventar og driftsmidler, og overtok leieavtale, der det tidligere var drevet en bar. Hans ambisjoner var å utvikle stedet ved å kombinere bar og restaurant. Etter formell etablering og avtaleinngåelse, har vi bistått ifm overtakelse. I tillegg har vi gitt råd og bistått med aktuell dokumentasjon i forbindelse med ansettelse og arbeidsavtaler. Økonomisk status etter et halvt år; Omsetningen er redusert med ca. 40 %, men lønnsomheten er fortsatt positiv. HV syntes det er meget krevende å drive bar, spesielt når han må holde igjen på lønnskostnader og gjøre mye av arbeidet selv. Han har ikke noe sosialt eller faglig nettverk i byen, som han kan trekke veksel på. I tillegg har det kommet ekstra krav ifm vakthold og musikk, som igjen medfører noe høyere kostnader. HV ønsker primært å finne seg jobb som ansatt. På kort sikt satser han på å få inn mer ressurser og redusere sin egen økonomisk risiko. Dette vil han gjøre, ved å selge inntil halvparten av sine aksjer. Vi har kikket på resultatregnskapet og balansen, og diskutert selskapets fremtidsutsikter, og kommet frem til et realistisk prisnivå for aksjene. Avtalen ble inngått i november, og kortsiktig mål er innfridd MP, kvinne fra Uganda MP var vi også i et par møter med i Hun hadde lenge ønsket å starte en enkel frisørsalong som kun tilbyr hårfletting. MP startet opp 1. mai 2012, og hun har også en del supplerende produkter til hud og hår samt parykker og noe matvarer med lang holdbarhet. Vi har bistått med registrering av firma, rådgivning og informasjon ift skatt, mva og importtillatelser/info til Mattilsynet. I den første tiden holdt MP kun åpent fra onsdag til lørdag, men nå holder hun åpent 6 dager uken TKNC, 3 kvinner fra Thailand Vi har bistått kvinnene fra etablering av selskapet og inngåelse av nødvendige avtaler, til å sikre nødvendige kunnskapsprøver og godkjenninger, og over i en driftsfase som pågikk 2/3 av Regnskapet for 2011 er ikke endelig, men resultatet endte opp med et overkommelig underskudd på ca ,- Utfordringene i 2012 kan deles på 3 områder; omsetning, system /rutiner og organisering. Omsetningen bør dobles for å sikre nødvendig lønnsomhet på sikt. I 2012 har lønnsomheten vært tilfredsstillende fordi en av eierne har tatt ut minimalt med lønn, til tross for at hun har arbeidet i restauranten minimum 80 %. 9

12 Vi har i 2012 pekt på ulike tiltak for å øke inntektene. Noen tiltak er lite kostnadskrevende, og andre tiltak krever mer ressurser. Flere «rimelige» tiltak har gitt dager med akseptabel omsetning over kortere perioder, men det svinger for mye, slik at utfordringen er selvsagt å «viske» ut de dårlige omsetningsdagene. Vi har i dialog med regnskapsfører prøvd å forbedre systemet hva angår innkjøp, lagerbeholdning, salg og registrering. Det går gradvis bedre, og vi satser på å ha på plass alle viktige økonomiske rutiner innen juni/ juli. Når det gjelder organisering, har det vært uklart hvem som skal gjøre hva, og hvordan de skal prioritere. Vi har arbeidet med en løsning, der en av eierne kjøper ut den andre til en tilfredsstillende pris for begge parter. Ser ut som vi skal komme i mål innen sommerferien. Det vil samtidig løse noen av problemene med rutiner og hva som bør prioriteres for å øke omsetningen. I tillegg har vi bistått eieren med ny søknad om skjenkebevilling, som skal på plass innen Ny bevilgning ble godkjent innen tidsfrist, og kjøp av aksjepost til deleier ble foretatt i august. 2. halvår har eier forsøkt å få med seg ny partner(e) ved å selge deler av sin aksjeportefølje, til noen som også ville bidra operativt i driften. I tillegg har hun arbeidet med å få inn en ny kokk. Hun har ikke lykkes med å få inn ressurser på eiersiden eller i driften, og har etter en totalvurdering, også med hensyn til sine barn, konkludert med å melde oppbud i desember SA, mann fra Irak SA er fagingeniør i byggfysikk og treteknikk, men skadet seg i jobben som tømrer og er nå utdannet takstmann. Vi har hjulpet han å starte et AS fordi han mener bestemt han vil bli tatt mer på alvor i sin jobb som takstmann. Vi har vært i møter med revisor og bank sammen med ham. Vi har foretatt målgruppeutvelgelse, og veiledet SA om salgsarbeid, DM utsendelse, opprettelse av en hjemmeside og logoutarbeidelse. SA har i løpet av 2012 fått en tilfredsstillende omsetningsutvikling. Han har i tillegg oppgradert sitt kompetansenivå, som har gjort han i stand til å utvide sitt tjenestespekter. Vi har bistått SA med endringer i vedtekter og med selskapsendringer, og vært sparringpartner i navnendring og markedspenetrering IQ, mann fra Palestina IQ driver firma med malings- og andre håndverkstjenester. Malingsoppdragene har vært færre en periode pga. økt konkurranse fra lavprispersoner fra «Øst Europa». Han har i mai tatt eksamen i Treteknikk og forventer fagbrev for det samme i oktober i år. Fra Palestina har han videregående skole og 2 år arkitektlinje (tegning og konstruksjon) og 10

13 vil mest av alt jobbe med møbelsnekring, gjerne eget snekkerverksted for sofa-/møbelproduksjon, eller være ansatt i slik bedrift. På vegne av IQ kontaktet vi flere møbel- og innredningsprodusenter på strekningen Oslo til Arendal for å tilby et framtidig samarbeid med IQ, eller avklare mulighet for IQ å bli ansatt. Vi fikk napp hos Caspari Møbelsnekkeri AS på Bekkestua og besøkte bedriften 10. mai Under dette møtet opplevde vi at IQ viste god faglig kunnskap om møbelsnekring. Vi har stilt opp for IQ som referanse på telefon når kunder har ønsket å få bekreftet hans sin seriøsitet og faglig dyktighet når han har gitt pristilbud (særlig malearbeid) MS, kvinne fra Liberia MS har vi bistått over lang tid. Hun jobber fortsatt med å få opp en nettbutikk for salg av spesielle hårprodukter. Vi har bistått henne i dialogen med Idefagskolen, i samtale med mulig partner som skulle drifte nettbutikken på provisjon og i kalkulering av priser i NOK på produkter hun har kjøpt og importert fra Nederland FAN, kvinne fra Somalia Kvinne, 46 år fra Somalia. Hun søkte hjelp vedr. en matbutikk hun drev i Horten sammen med sin datter. Av de framlagte tallene fremkom det at butikken gikk med underskudd og dekningsbidrag som ikke dekket husleiekostnadene. Vi laget et driftsbudsjett sammen som krevde 1 mill. i året i omsetning for å gå i balanse. Hun hevdet at det ikke var realistisk så vi hjalp henne med å si opp leieavtalen for butikken. 14 dager senere (midten av november 2012) ble hun tatt av tollere ved Ørje med en større mengde varer som ikke var tolldeklarert og varene ble beslaglagt (ca. 250 kg). Vi bisto ved å kontakte tollstedet for å avklare videre gang, men FAN hadde ingen kvitteringer å framvise slik at varene blir stående på lageret hos tollen inntil politiet har avgjort saken (avklares i jan./feb. 2013) en del var matvarer er allerede blitt destruert. 14 dager etter dette bisto vi FAN, sammen med en annen person, å etablere en somalisk forening i Horten. 11

14 3.3 Gode resultater for de som får individuell oppfølging Målsetningen var å følge opp 20 deltagere/prosjekter i Vi har bistått 22 personer fordelt på 19 prosjekt. Målsetningen er videre at 50 % av de som får individuell oppfølging starter egen virksomhet. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2012, har 12 startet egen virksomhet i år eller tidligere år. Det gir en etableringsgrad på 55 %. Av disse er det 7 som driver sin virksomhet på full tid og 4 som er tidligere kursdeltagere. År Antall ind oppfølging Antall etableringer v utg av året Etableringsgrad % % % % % % % SUM % 12

15 3.4 Oversikt individuell oppfølging av gründere NAVN Startet opp Driver på full tid Medlem i nettverksgruppe Tidligere kursdeltager DG X X AA X CVV X X MNS MB RK X CPN X X MAL X X MM SN RG X X MA X X X HV X X MP X X TKNC (XXX) SA X X IQ X X X MS X X X FAN (XX) X SUM Nettverksgrupper og lånemuligheter Det er isolert sett svært liten interesse for å bli med i en nettverksgruppe for nettverket alene. De som vil være med gjør det i hovedsak for å kvalifisere seg for å søke om lån. Vi samarbeider tett med Mikrofinans Norge som igjen har et samarbeid med Cultura Bank i Oslo. Cultura Bank har hatt en garantiordning med EIF siden 2006 som dekker opp til 75 % av eventuelle tap på lån. Det betyr at det kun stilles krav om 30 % garanti på lån over Dette er en svært gunstig ordning for denne målgruppen og i mange tilfeller helt 13

16 avgjørende for at etablering skal kunne finne sted. Dessverre gikk denne avtalen ut i november Vi vet ikke om og eventuel18 t når denne avtalen vil inntre igjen. Av de 22 vi har fulgt opp individuelt i 2012 er det 4 som er med i nettverksgrupper. Det utgjør en andel på 18 %. I tabellen under fremgår det at det for perioden er innvilget 23 lån totalt i Vestfold. Det innebærer en beregnet kapitaltilførsel til denne målgruppen i Vestfold på ca Selv om det er tidkrevende med lånesøknader med utarbeidelse av forretningsplaner og budsjetter, er vi heldige som får være med i ordningen selv om vi i Vestfold ikke har stilt noe garantikapital. År Antall 1. lån 2. lån SUM Oppsummering 2012 Våre erfaringer og resultater for 2012 er som følger: Individuell veiledning gir resultater i form av vellykkede etableringer. Vi har hatt som mål at 50 % av de vi følger opp skal starte opp egen virksomhet, og det er et mål som er nådd med god margin de siste årene. Vi følger gründeren i den første etableringsog driftsfasen for å sikre at forretningsideen er levedyktig. Kombinasjonen av kursvirksomhet, deltagelse i nettverksgrupper og individuell oppfølging gir både kompetanse, nettverk, tilgang til finansiering og aktiv bistand i forhold til individuelle utfordringer knyttet til den enkeltes forretningsidé. Mange gründere med minoritetsbakgrunn har et spennende internasjonalt nettverk 14

17 som kan utnyttes kommersielt i Norge. Dette nettverket kan være døråpner til eller direkte representere mulige samarbeidspartnere, leverandører, produsenter og kunder. Det norske nettverket er ofte for lite og kunnskapen om det norske markedet er for svakt. Motivet og ønsket om å starte opp egen virksomhet varierer naturlig nok. Enkelte ønsker sterkt å bli økonomisk uavhengige. Dette ønsket kan også henge sammen med ønske om familiegjenforening. En del gründere med minoritetsbakgrunn tvinges til å starte opp egen virksomhet fordi de opplever det som svært vanskelig å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Flere opplever at deres tidligere utdannelse, yrkeserfaring og nettverk i stor grad er kulturelt betinget og at det er vanskelig å omsette deres totale kompetanse i det norske samfunnet. Uansett motiv så er den enkeltes personlige egenskaper i form av pågangsmot, entusiasme og risikoprofil avgjørende. Mange innvandrere får god hjelp og støtte fra familie og venner i en oppstartsfase både i form av økonomisk og praktisk bistand. Det å forstå og selv kunne prate godt norsk er en umiddelbar fordel i all kundekontakt og kontakt med forhandlere, samarbeidspartnere, banker og forretningsforbindelser. Det å kunne utrykke seg godt skriftlig er også en fordel, men ved utforming av kundebrev, reklamemateriell, menyer etc. er det mulighet for å få hjelp. Vår erfaring er at en rekke gründere med minoritetsbakgrunn klarer seg svært godt til tross for at de ikke er så stødige i norsk skriftlig (vi ser at dette gjelder også for etnisk norske gründere!) Tilgang til kapital er ofte avgjørende for å kunne starte opp egen virksomhet. For innvandrere med kort botid i Norge er det ofte et problem at de ikke får lån fordi de ikke kan stille sikkerhet i fast eiendom eller annen form for sikkerhet. Vårt samarbeid med Mikrofinans Norge og Cultura bank og ordningen med mikrokreditt har vært helt avgjørende for mange for å komme i gang med sin bedrift. 15

18 6 Ressursbruk for 2012 Vi har brukt i ca 10 % mindre enn rammen på for Dette for å balansere for tilsvarende «overforbruk» i Vi opplever at det er stort behov for praktisk hjelp og oppfølging i forhold til å få på plass en del formaliteter knyttet til etablering. Dette fordi to av prosjektene nå har valgt AS som selskapsform. Videre ser vi at denne målgruppen trenger en del bistand knyttet til salg og markedsføring. Vi ble spurt om å informere om tilbudet for flerkulturelle for en av de østlige bydelene i Oslo høsten Dette var et nyttig møte for erfaringsutveksling for begge parter. 16

19 7 Markedsutvikling styrking av tilbudet i % av de flerkulturelle vi har fulgt opp individuelt har etablert eget selskap. De siste 5 årene er det ca 26 personer som årlig har fått individuell oppfølging. I tillegg kommer etablerere vi har hatt kontakt med pr. tlf., mail, eller hatt et kort møte med. Tar vi med flerkulturelle fra kursvirksomheten, viser våre tall at pr. år etablerer ca. 5 av kursdeltakerne egen bedrift. Rekruttering av flerkulturelle til våre kurs har primært skjedd i samarbeid med Norskskolene og NAV lokalt.lokalt har ikke etablererkurs for flerkulturelle vært et prioritert område, slik at antall kurs har vært begrenset siste år. Markedsføring av, og rekruttering av flerkulturelle gründere har primært skjedd gjennom «word og mouth» og via Start koordinator i kommunen. Vi har registrert mindre henvisninger gjennom Start koordinator. Totalt har vi hatt en tilfredsstillende etterspørsel, men erkjenner at tilflyten av aktuelle kandidater til kurs og / eller for individuell oppfølging er noe fallende. Vi har av den grunn ønsket å se nærmere på markedsgrunnlaget, og derigjennom behovet for veiledning knyttet til etablering og drift av egen bedrift for gründere med minoritetsbakgrunn. 7.1 Fakta om målgruppen Ved årsskiftet i 2012 bor det om lag personer i Norge. Folkeveksten for 2012 blir på ca personer. Det utgjør en økning på 1,4 %. I følge SSB forventes befolkningsveksten og holde seg på dette høye nivå til og med % av folkeveksten i 2012 kommer på grunn av innflyttingsoverskuddet fra utlandet. For Vestfold er innflyttingsoverskuddet i 2012 beregnet til 2505 personer. Ser vi på andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, så utgjør andelen 9,6 % av Vestfolds befolkning i 2010, mot 4,8 % av Vestfolds befolkning i år

20 Innvandrere utenom Europa og Nord-Amerika utgjør ca. 43 % av alle innvandrere. Av Vestfolds 2505 personene som representerer innflyttingsoverskuddet for 2012, kommer ca fra land utenom Europa og Nord-Amerika. 7.2 Bedriftsetableringer I 2012 ble det registrert ca etableringer i Norge. I Vestfold ble det registrert 1511 nye bedrifter i 2012, som representer 4,4 % av alle bedriftsetableringer i Norge. Statistikken fra SSB fra 2011, som viser etablerere av personlige eide foretak, etter næring og innehavers landbakgrunn, viser at 3389 av selskapene som ble etablert, ble foretatt av personer med landbakgrunn fra Asia, Afrika og Latin Amerika. Legger vi til grunn at Vestfold står for 4,4 % av totale etableringer i Norge, kan vi anslå at Vestfold har årlig ca. 150 bedriftsetableringer der innehavers landbakgrunn kommer fra Asia, Afrika og Latin Amerika. Det er et forsiktig anslag, da tallgrunnlaget er beregnet ut i fra personlige eide foretak, som stod for 74 % av total antall etableringer i Oppfølging av flerkulturelle etablerere Tallgrunnlaget vi har skaffet til veie gir ikke nøyaktige tallstørrelser, men de viser helt klart markert økning i arbeidsinnvandring. Det viser også at antall gründere fra land utenom Europa og Amerika er vesentlig fler enn de vi på Næringssenteret er i kontakt med. Når vi også kjenner til at en stor prosentandel av etablererne enten går konkurs eller avvikler selskapet i løpet av 1 år, ser vi grunn til å markedsføre vår veiledningstjeneste mer offensivt i Rekrutteringskilder NAV og Norskskolene har oversikt og kunnskap om flerkulturelle som har planer om oppstart av egen bedrift. Vi vil intensivere arbeidet med formidle informasjon om kurstilbud og vår veiledningstjeneste. Start i Vestfold markedsfører aktivt sin veiledningstjeneste og temaforedrag til alle i Vestfold 18

FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport

FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Januar 2012 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Etablere i Hedmark Etablererkurs i Hedmark Ved AButvikling as AButvikling arrangerer kurset i oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune Målsetninger for kurset Flere og bedre etableringer i Hedmark Et best mulig

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark Etablere i Hedmark AButvikling as en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner Overordnet mål Flere og bedre etableringer i Hedmark Øke antall nyetableringer i Hedmark Gi eksisterende og potensielle

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge

Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge Mikrofinans Norge1 1 Hvem er vi? To virksomheter i tett samarbeid med hver sine oppgaver, hvert sitt

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

NAV, Side 1

NAV, Side 1 En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det kreves visse ferdigheter, men disse er enkle å lære.

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester Bilag

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester Bilag // RAMMEAVTALE BILAG Del III Arbeids- og velferdsetaten Rammeavtale om tjenester Bilag AMO Etablererkurs (ny kunngjøring) Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (FOA Del II) DEL III - Bilag

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

versjon Vedlegg 1 a) Kravspesifikasjon Kompetanseutviklingsprogram ungdomsarbeid bydel Grorud

versjon Vedlegg 1 a) Kravspesifikasjon Kompetanseutviklingsprogram ungdomsarbeid bydel Grorud versjon 10.02.2008 Vedlegg 1 a) Kravspesifikasjon Kompetanseutviklingsprogram ungdomsarbeid bydel Grorud 1 1 BAKGRUNN... 3 2 OM OPPDRAGET... 3 3 TILLEGGSINFORMASJON... 4 3.1 BEFOLKNINGSAMMENSETNING, NOEN

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf 97046895 john.ivar.halvorsen@dnb.no Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige Karin Isaksen Rødelv NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse færre på stønad kunnskapsbasert rekrutteringsbistand inkluderingskompetanse

Detaljer

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver

KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver GÅRDEN DITT LIVSPROSJEKT Næringsutvikling på gården NUG KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 KOLA-VIKEN 19. oktober 2010 Vrådal i Kviteseid, Telemark 010landbruksrådgiver Hva er NUG? Finansiering, etablering av

Detaljer

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Ayesha Iqbal Khan Programrådgiver introduksjonsprogram for ny ankommende flyktninger

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Tidspunkt: Tirsdag 10.12.13 Kl.16.00-17.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: RÅDMANNSKONTORET, SANDEFJORD KOMMUNE MED PÅFØLGENDE LUTEFISK PÅ KOKERIET Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer