Satsing ble nedbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satsing ble nedbygging"

Transkript

1 Universitetssykehuset Nord-Norge Nr juni 2008 Satsing ble nedbygging Penger fra Kronikersatsingen skulle gi geriatrien et ekstra løft, men brukes til å opprettholde rutinedrift ved UNN. Innsparingstiltak gjør at geriatrisk avdeling kun tar inn øyeblikkelig hjelp-pasienter. Prosjektleder Heidi Aarmo Lund henter lyspunkt i geriatriteamene som er etablert rundt om i landsdelen. SIDE «Patent» på pumpedyr Takket være kostvert Randi Nygård kan barna ved barneavdelingen få en fargerik figur på pumpestativet. Klar for ny klinikk Klinikkleder Hebe Desirée Kvernmo slår sammen avdelinger og reduserer antallet sjefer. Direktørens stedfortreder Bli bedre kjent med Marit Lind, UNNs nye assisterende direktør. Hun får ansvaret for å legge LUO inn i linja

2 leder Takk for innsatsen! Halvåret vi nå har lagt bak oss, har vært tøft for alle ansatte i UNN. Vi har jobbet med tre store prosesser samtidig: Tilpasning til årets budsjett, LUOprosjektet og integreringen mellom Narvik, Harstad og Tromsø. I tillegg har vi behandlet like mange pasienter som før. Arbeidsbelastningen har vært stor for oss alle, og vi har fått til mye. Styret har sagt seg svært fornøyd med innsatsen. Tusen takk til alle ansatte! Virksomhetsrapporteringen etter første tertial viser at avdelingene og klinikkene nå går i økonomisk balanse i gjennomsnitt. Noen få har underskudd, og dem jobber vi aktivt med å følge opp. De fleste driver i balanse, eller med små overskudd. Foretaket som helhet har likevel et merforbruk på 21 millioner etter første tertial, og det skyldes økning av fellesutgifter som renter, gjestepasientkostnader og IKT-kostnader. Vi har satt av for lite penger til disse kostnadene, og må gjøre det bedre neste år. Årsprognosen viser at vi styrer mot et underskudd på om lag 150 mill kr. Det skyldes fellesutgiftene, og at budsjetterte inntekter fra eiendomssalg kommer senere enn planlagt på grunn av markedsutviklingen i Tromsø, at arbeidet med å redusere utgiftene til legelønn er forsinket, og at den økonomiske effekten av LUO-prosjektet er budsjettert med virkning for tidlig på året. Vi skal selge eiendommer, men inntektene kommer hovedsakelig neste år. Arbeidet med reduksjon av utgifter til legelønn er komplisert, fordi det griper så direkte inn i tjenestetilbudene, og medfører risiko for redusert pasientbehandling og tapte inntekter. Styret har bedt om en grundigere utredning av dette til august-møtet. Fremdriften i LUO-prosjektet går etter planen. Vi skal ta endelige beslutninger om ny avdelingsstruktur i de fleste klinikkene i neste uke, og starte implementering etter sommerferien. Dette vil gi konkrete effekter i løpet av høsten. Men det er en stor omstilling vi driver. Det vil helt sikkert oppstå startvansker i mange av de nye avdelingene, og det kan ta tid før vi oppnår faglig forbedring og effektivisering. Hjerte- og lungeklinikken samt Akutt- og prehospitalklinikken blir ferdige med sine organisasjonsprosesser i oktober, og Senter for samhandling, telemedisin og kliniske IKT-systemer etableres ikke før 1. august. Vår strategi er å fullføre snuoperasjonen i løpet av høsten slik at hele UNN drives i økonomisk balanse ved årsskiftet. Det betyr at høsten blir akkurat like krevende som våren har vært. Neste år kommer vi forhåpentligvis over i en mer normal driftssituasjon. Hvis vi får nye penger som fortjent gjennom Magnussenutvalget, så skal vi bruke dem til investeringer i utstyr og bygg. God sommer! Tor Ingebrigtsen Administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF Mer penger til Helse Nord Universitetssykehuset Nord-Norge kan snart endelig få midler til etterlengtede investeringer i utstyr og bygg. Ifølge helseminister Sylvia Brustad skal midlene i landets helsevesen omfordeles til gode for distriktene. Tekst: Espen Andreassen Magnussen-utvalget har hatt sin rapport ute til høring siden januar i år. Rapporten konkluderte med at skjevfordelingen av bevilgningene i landets helsevesen gikk i favør av Helse Sør-Øst på bekostning av de resterende helseforetakene. Vi har fått melding fra statsråd Sylvia Brustad om at de på bakgrunn av meldingen vil gjøre seg opp en mening om hvor stor omfordelingen vil bli, sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol som håper midlene kan komme allerede i Kaldhol var en av de som gikk i spissen for å få kartlagt skjevfordelingen. Skjevfordeling Magnussen-utvalgets forslag innebærer en omfordeling av 781 mill. kroner av en samlet bevilgning på 83 mrd. Ifølge helseministeren skal utjevningen ikke skje ved å ta penger fra noen av foretakene, men gjennom økte bevilgninger. Uansett; til Helse Nord blir det etter all sannsynlighet økte bevilgninger. Magnussen-utvalget ble oppnevnt i statsråd i desember 2006 og har vært ledet av professor Jon Magnussen. Helse Nord skriver i sin høringsuttalelse at de anbefaler at forslaget vil bli implementert allerede fra Det er viktig å poengtere at statsråden ikke har sagt at omfordelingen blir slik meldingen har gått inn for, påpeker Kaldhol. Penger til investering Hvis dette går gjennom gjør det at vi fakta Magnussen-utvalgets forslag til omfordeling: Helse Sør-Øst mill kr Helse Vest mill kr Helse Midt-Norge mill. kr Helse Nord mill. kr Ifølge helseminister Sylvia Brustad skal utjevningen ikke skje ved reduksjon i midlene til noen av foretakene. (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet) kan bruke mer penger til investering i utstyr og byggeprosjekter, sier en fornøyd direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen. Det påvirker imidlertid ikke omstillingsprosessen vi er inne i. Den må gjennomføres uansett. Dette trenger vi til utstyr og bygg, legger han til. Som den største aktøren i Helse Nord forventes det at UNN får ekstra midler ved omfordelingen. Sykehuset har for året 2008 ingen midler til investering. I den nye fordelingsmodellen har pasientenes reiseavstand blitt en viktig faktor. Helse Nord er det helseforetaket i Norge med de mest ekstreme avstandene og kostnadene på de preshospitale tjenestene som land-, sjø- og luftambulanse har blitt tillagt stor vekt i Magnussenutvalgets rapport. Vi har lenge ment at det ikke tas hensyn til vår kostbare struktur som gjør at vi kan drive desentralisert. Rapporten til Magnussen-utvalget er helt i tråd med forventningene, men skjevfordelingen vil være der likevel. Våre ekstrakostnader 2 nyheter Pingvinen 20.juni.2008

3 Publisere & presentere Medisinsk fagformidling i teori og praksis The first formulation The first formulation (Formula of Universal Law) of the moral imperative "requires that the maxims be chosen as though they should hold as universal laws of nat its supreme law "Always act according to that maxim whose universality as a law you can at the same time will", and is the "only condition under which a will can One interpretation of the first formulation is called the "universalizability test."[26] An agent's maxim, according to Kant, is his "subjective principle of human act reason to act[27] The universalizability test has five steps: 1. Find the agent's maxim. The maxim is an action paired with its motivation. Example: "I will lie for personal benefit." Lying is the action, the motivation is to g maxim. 2. Imagine a possible world in which everyone in a simi mila r posi siti tion to the real-world agent followed that maxim. 3. Decide whether any contradictions or irratio nalities arise in the po ossib ible world as a result of following the maxim. m. 4. If a contradiction or irrationality arises es, acting on that maxim is not t allowe d in the rea eal wo rld. 5. If there is no contradiction, then act in g on that maxim is permi miss ssib le, and in some inst stan ance ces required Studentenes representasjon i institusjonens organer (1) Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle k organ som tildeles be slutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør m medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en stu tale- og forslagsrett. (2) Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegere enstemmig bestemmer noe annet. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo t que vivíaun Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF håper hidalgo de de nye los midlene de lanza en kan astillero, komme adarga alt i antigua, rocín flaco y galgo corredor. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen) til transport tas det for eksempel ikke hensyn til og vi har mange flere ansatte bundet opp i beredskap, sier Ingebrigtsen. Riktig retning Rapporten har vært omdiskutert, spesielt med tanke på at omfordelingen innebærer at Helse Sør-Øst må ta hele regningen. Ingebrigtsen vil ikke karakterisere prosessen som pågår som en kamp mellom landsdelene. Det er allmenn politisk enighet om at alle skal ha like gode tjenester uansett hvor i landet de bor. Det dreier seg om nasjonal solidaritet. Magnussen-utvalget er et skritt i riktig retning, men vi tror at det ennå er en god vei å gå, sier sykehusdirektøren. Regjeringen vil kunngjøre sin beslutning om omfordelingsprosessen i statsbudsjettet for 2009 som kommer i oktober. Rettelse: I artikkelen «Satte fokus på egen rolle», trykt i forrige utgave av Pingvinen (nr. 12, 6. juni), er ikke det ene bildet i samsvar med bildetekst. Det er ikke bilde av sosionom ved UNN, Marit Røssvåg, slik det skulle være, men av sosionom Anny Mortensen (også ved UNN). Vi beklager dette. Boken handler om fagformidling i medisin og helsefag og er av nytte for alle som skal formidle fagstoff i skrift eller tale - fra vitenskaplige originalartikler og doktorgrader til studentforelesninger og populærvitenskapelige foredrag. MED I S IN & H ELS E F A G telefon: e-post: web: Pingvinen 23. mai 2008 nyheter 3

4 Ikke «moderne» likevel Dagens pasienter er ikke så moderne som mange skal ha det til. Dette hevder Aksel Tjora, førsteamanuensis i sosiologi ved NTNU. Tjora har delstilling ved Nasjonalt senter for telemedisin og er i byen i forbindelse med TTeC-konferansen som NST arrangerer. Sosiologen er dessuten redaktør for antologien «Den moderne pasienten», som nylig kom ut på Gyldendal Akademisk. Mange, deriblant media og en del helsepersonell, har gitt inntrykk av at flertallet av dagens pasienter er som eksperter å regne. Man fremstiller det slik at pasientene leser seg opp på egen sykdom, og nærmest vet like godt som fagekspertene hva som skal forordnes som kur, eller videre løp, for en gitt diagnose. Boken vår går langt i å avkrefte en slikt antakelse, forteller Tjora. Fra workshop til bok Ideen til boka kom som en følge av at Tjora i 2005 initierte en årlig nasjonal workshop i helsesosiologi som han nå har arrangert fire ganger. Med workshopen ville jeg bygge opp et nettverk og en arena for å diskutere og utvikle det spesifikt sosiologiske innenfor helsetematikken. Det er en utfordring når man er få sosiologer innenfor helseforskning og at de som faktisk fins, er spredt over hele landet. Ideen til «Den moderne pasienten» kom etter workshopen i 2006, hvor flere av deltakerne var opptatt av pasientens situasjon i møte med helsevesenet, sier Tjora. Moderne, men tradisjonell Svært få pasienter tar med seg en utskrift med informasjon om egen sykdom til legen, for å foreslå løsninger på bakgrunn av denne. Dette har nok mye å gjøre med at legene fortsatt nyter en stor respekt i befolkningen, og regulerer tilgangen til ressurser i helsevesenet. Samtidig har vi funnet ut at den tradisjonelle pasientrollen er viktig, man går til legen for å få råd, en resept eller kanskje bli henvist videre, til for eksempel et kirurgisk inngrep. Man ønsker å legge ansvaret hos en fagperson, for selv å slippe å bruke så mye tid og ressurser på problemet. Det føles trygt at noen som vet bedre enn deg selv forteller deg hva du må gjøre for å bli frisk. Selv om boka beskriver et sammensatt bilde av forholdet pasientbehandler, konkluderer vi med viktigheten av den tradisjonelle lekpersonekspert-relasjonen. Det er i stor grad dette den moderne pasient søker, altså akkurat det samme som pasienter tradisjonelt har søkt, mener Tjora. Få ekspertpasienter Tjora og bidragsyterne ville se nærmere på om tilgangen til ressurser som Internett og pasientombud har hatt betydning for pasientens rolle i møte med helsevesenet. For sosiologer peker det moderne på moderniteten, i den forstand at mennesker har en sterk tro på vitenskap, ekspertise og på tekniske løsninger. Tradisjonelt har mennesker gått til ekspertene, for eksempel en lege, og lagt fram et problem. Man har så forventet å få håndfaste løsninger tilbake, enten i form av råd eller medisinering, som endrer sykdomstilstanden. I dag mener mange at pasientene i stor grad selv vet hva som er botemiddelet for alskens symptomer eller sykdomstilstander, nettopp på grunn av at de fleste pasienter kan hente uutømmelig med informasjon fra nettet. Boka vår viser derimot at slike «ekspertpasienter» er en sjeldenhet, selv om de finnes. Den moderne pasient er egentlig ganske gammeldags i følge Aksel Tjora, førsteamanuensis i sosiologi. 4 nyheter

5 Velbygd til minste detalj I utviklingen av nye Honda Accord har ingeniørene fokusert på detaljene som gir den perfekte kjøreopplevelsen. Bilen er bedre balansert, bredere, lavere og mer dynamisk enn forgjengeren. Men selv om kjøremaskinen er sporty og maskulin, er den likevel trygt forankret i Hondas unike designunivers. Velkommen til prøvekjøring av din nye drømmebil hos oss! Accord Sedan fra kr ,- Accord Tourer fra kr ,- *Veil. pris levert Tromsø inkl. frakt og lev. omk. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring fra 7,2-8,8 l/100 km. CO2-utslipp fra g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Traasdahl A/S Skattøraveien 62, 9018 Tromsø Tlf.: FERIEKLARE BRUKTBILER FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: ,-* i vrakpant ved kjøp av en av disse bilene: FINN-KODE: FINN-KODE: Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- Audi A km, diesel, ,- Ford Mondeo km, diesel, ,- Volkswagen Touran km, diesel, ,- Seat Alhambra km, diesel, ,- FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: FINN-KODE: Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- * Bilen må være kjørbar, registert og EU-godkjent Honda CR-V km, bensin, ,- Honda CR-V km, bensin, ,- Traasdahl A/S Hyundai Tucson km, diesel, ,- Skattøraveien 62, 9018 Tromsø Tlf.: Mitsubishi Grandis km, bensin, ,- Torbjørn K. Meløe Rune Karlsen nyheter 5

6 Samkjøring om e-helse Årets utgave av e-helsekonferansen er nå over. Til neste år skal Danmark og Norge samarbeide om den prestisjetunge konferansen. Vi er gode til å ta kunnskapen i nytte, mens dere i Norge er gode på forskning og utvikling, sier Claus Duedal Pedersen, leder i danske MedCom. hyggelig å samarbeide med NST, sier Pedersen. Enn så lenge mangler Danmark en egen telemedisinkonferanse som et forum for utveksling av informasjon og erfaringer. Likevel har de nordiske landene samarbeidet tett under utvikling av alternativer innen e-helse. Pedersen har gjort seg opp en formening om hvordan Danmark skiller seg ut sammenliknet med nabolandene. I Danmark er det en god forståelse av hvordan man kan bruke dette, men vi har et stykke å gå også vi før vi har implementert telemedisin nasjonalt, sier Pedersen. Tekst og foto: Espen Andreassen Mellom 9. og 11. juni ble den årlige e-helsekonferansen avviklet på SAShotellet i Tromsø. Med temaet innovasjon som bakteppe fikk byen besøk av store navn som Bill Crounse fra Microsoft, antropolog Anna Kirah og professor ved University of Harvard Clayton M. Christensen. I tillegg ble det besøk av representanter fra blant annet Verdens helseorganisasjon og IBM. I løpet av de tre dagene konferansen pågikk kunne kommunikasjonssjef i NST, Hilde Pettersen, telle i overkant av 300 besøkende. Danmark i tet Claus Duedal Pedersen (bildet) var ikke en av headlinerne til konferansen, men han fikk fra podiet æren av å avrunde de tre dagene. Pedersen er direktør i det danske svaret på NST, MedCom, et foretak som i følge Hilde Pettersen er helt i verdenstoppen på e-helse. Norge har, nesten 200 år etter løsrivningen, tydeligvis fremdeles noe å lære av sine naboer i sør. I Danmark har de gjort det litt omvendt. Mens vi her begynte med de sentrale sykehusene har de begynt i kommunene og fått en veldig god kommunikasjon i den kommunale helsetjenesten, forteller Pettersen. De er gode til å sette seg klare mål og jobbe mot dem, også på politisk hold. De er et av de fremste land i verden på området. Samarbeid Pedersen har vært fast gjest i Tromsø på konferansen de siste årene. Til neste år vil det dansk-norske samarbeidet bli ytterligere styrket med at NST skal arrangere konferansen i samarbeid med MedCom. Vi avtalte det for en drøy uke siden, så vi vet ikke hvor omfattende samarbeidet blir, men vi blir å utrede programmet i fellesskap. Det skal bli Lærer av hverandre Hva kan Norge lære av Danmark? Hvis man ser på utviklingen i Norge tror jeg dere kan lære en del om det å gå i takt, å få ting gjort og å få prosjekter til å rulle ut politisk og praktisk, sier han. Hva kan Danmark lære av Norge? Vi er gode til å ta kunnskapen i nytte, mens dere i Norge er gode på forskning og utvikling. Vi har i alle år hatt et tett nordisk samarbeid med et åpent, og til tider litt for, ærlig samarbeid. De få feilene som blir gjort forplanter seg, men vi utnytter hverandres samarbeid godt, sier MedCom-direktøren. Internasjonal pris til telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har som en av partnerne i det internasjonale prosjektet Baltic ehealth, mottatt hederspris for å ha vist hvordan man kan bruke teknologi i et samfunnsnyttig perspektiv. Tekst og foto: Jan Fredrik Frantzen Prisen deles ut av Computerworld Honors Program og ble overrakt prosjektets representanter i Washington DC, USA. I dette samarbeidsprosjektet mellom Norge, Sverige, Danmark, Estland og Litauen har man hatt suksess med å kommunisere på tvers av landegrenser, og på den måten nyttiggjort seg ledig spesialistkapasitet på røntgentjenester i sykehus. De har analysert bildene og sendt resultatene i retur til det danske sykehuset. Språkbarrierer ble løst ved at det ble utviklet et spesielt oversettelsesprogram som førte til at legene i de ulike land kunne arbeide på sitt eget språk. Et glimrende eksempel på nyttig bruk av telemedisin. Her har grunnidéen vært å få tilgang til faglig ekspertise uansett hvor på jordkloden den er, og uansett når på døgnet man har bruk for den. I dette prosjektet har vi lykkes med å vise at det er fullt mulig å bryte barrierer som landegrenser og byråkrati, sier Line Linstad ved Nasjonalt senter for telemedisin. Redusert ventetid Resultatene fra prosjektet viser gevinst først og fremst i form av redusert ventetid for røntgentjenester for danske pasienter. Men man fikk også påvist at det er teknologisk mulig å samhandle om pasienter på tvers av landegrenser, og prosjektet har prøvd ut løsninger for å overkomme juridiske problemer ved slik samhandling. Ved først å kartlegge hvilke barrierer som i utgangspunktet finnes, fikk man dernest etablert løsninger som fungerer bra, forteller juridisk rådgiver ved Nasjonalt senter for telemedisin, Leif Erik Nohr. Nasjonalt senter for telemedisin har som en hovedpartner i prosjektet medvirket med telemedisinkompetanse hovedsakelig innenfor juss og organisasjonsutvikling. Prosjektet ble påbegynt i 2004 og avsluttet i Prisen ble tildelt i kategorien «Organizations Leading the Global IT Revolution» ved en høytidelig seremoni i Washington. Utnytter ledig kapasitet Prosjektet er utført mellom et sykehus i Danmark og sykehus i Estland og Litauen hvor man har hatt ledig radiologikapasitet. Røntgenlegene i Estland og Litauen har fått røntgenbilder tilsendt elektronisk via et sikkert helsenett fra Danmark. Leif Erik Nohr og Line Linstad ved Nasjonalt senter for telemedisin har vært delaktig i å utvikle en telemedisinsk tjeneste mellom sykehus i Danmark, Estland og Lituaen. Tjenesten har redusert ventetiden på røntgentjenester for danske pasienter. 6 nyheter

7 Krognessvegen 24 Tiltalende leiligheter Fra utbygger selges nå 3 meget fl otte leiligheter i ettertraktet strøk på Sørøya. I tillegg til fl ott utsikt og rikelig med sol er Krognessvegen også ideell med tanke på nærhet til barnehager og skoler for øvrig. Leilighetene er bygd i moderne utførelse og smakfulle materialer. Areal: Fra 129 kvm. Pris: Fra ,- KONTAKT: Alexander Andersen ved Privatmegleren Tromsø for ytterligere informasjon på telefon nyheter 7

8 Fruktbart samarbeid over grensen Prosjektdeltakerne: Prosjektleder Geir Nilsen, sykepleierne Olga Gruzina og Olga Zelyanina, prosjektleder Nadezhda Kozhevnikova, fysioterapeut Eva Grønning, tolkene Svetlana Bye og Maria Gryaznova, sykepleier Oxana Golubeva, ergoterapeut Anne Lise Ingulfsen og fysioterapeut Øystein Mortensen. MS-pasienter i Arkhangelsk har fått et forbedret behandlingstilbud takket være samarbeid med Tromsø. Tekst: Espen Andreassen Foto: Rune Stoltz Bertinussen I 2001 ble det etablert et samarbeid mellom Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter og den nyetablerte MS-foreningen i Arkhangelsk. Formålet med samarbeidet var å etablere et tverrfaglig rehabiliteringstilbud til medlemmene sine. Dette samarbeidet går nå mot slutten. Etter all sannsynlighet avsluttes prosjektet ved utgangen av året, men det vurderes å utvide det med ennå et år. Trang start Selv om samarbeidet var fruktbart fra dag en fra et faglig ståsted, tok det lang tid før rehabiliteringstilbudet for MSpasientene kom på plass i Arkhangelsk. Det var i begynnelsen vanskelig å få ledelsen lenger opp med på planene. Vi så ganske kjapt at vi måtte få en faglig forankring opp i systemet for å få dette til. Den muligheten fikk vi først i 2005 da regionsykehuset i Arkhangelsk fikk en ny direktør i Konstantin Rogalev. Da kom det på glid, forteller prosjektleder i Norge og seksjonsleder ved Mellomveien, Geir Nilsen. UNN og Regionssykehuset i Arkhangelsk søkte i 2005 om, og fikk innvilget, midler gjennom Barentssamarbeidet til et treårig prosjekt for å etablere en rehabiliteringsenhet ved sykehuset der. I 2007 ble diagnosegruppen utvidet til å gjelde hjerneslag i tillegg til multippel sklerose, noe som har ført til at hele Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er involvert i prosjektet. Språklig utfordring Språket har også vært tidvis utfordrende for samarbeidet. Overdrevet gestikulering i samspill med noen få engelske, russiske og norske ord kan være godt nok i sosiale sammenkomster, men skal man behandle eller diagnostisere en pasient er det veldig viktig at alt stemmer. Det er litt synd at det skal være en slik total språkbarriere, men de siste årene har det fungert veldig bra. Vi har for eksempel en tolk i fylkesadministrasjonen, Maria, vi har leid tolk av og til og i tillegg en lege her på Mellomveien som snakker russisk, forteller Nilsen. Det har også blitt startet engelskkurs for deltakerne i prosjektet. Det er helt nødvendig at vi kan snakke sammen for å unngå misforståelser, legger han til. På besøk i Tromsø Norske og russiske representanter har krysset grensen flere ganger for å bistå hverandre i arbeidet. Fem representanter fra Arkhangelsk har på forsommeren vært to uker i Tromsø som hospitanter. Den første uken var med slagrehabilitering som tema mens den andre var med multippel sklerose. De besøkende var prosjektleder Nadezhda Kozhevnikova, sykepleierne Oxana Golubeva, Olga Gruzina, Olga Zelyanina og tolk Maria Gryaznova. Ifølge Kozhevnikova har samarbeidet båret frukter på russisk side. Hun er lege, fysioterapeut og leder for fysioterapiavdelingen ved regionsykehuset i Arkhangelsk. I tillegg til oppstart av tverrfaglig samarbeid og innføring av nye medtoder i fysioterapi, er det etablert et MSsenter knyttet til det regionale sykehuset i Arkhangelsk. Pasientene får nå både 8 nyheter

9 ALT KAN SKJE I FERIEN.. FYLL OPP FERIEAPOTEKET Russisk og norsk prosjektleder Nadezhda Kozhevnikova og Geir Nilsen. Vi har gode råd og nyttige produkter Demonstrasjon av pasientundersøkelse i Arkhangelsk. medisinsk og poliklinisk hjelp når de ankommer sykehuset, forteller hun. Nytt prosjekt De norske representantene så i tillegg fort at det manglet en viktig faggruppe på russisk side; ergoterapeutene. Vi samarbeider nå med et prosjekt som jobber med å få et nytt utdanningstilbud for ergoterapeuter i Arkhangelsk, sier Nilsen. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Tromsø og ergoterapiavdelingen ved UNN. Prosjektleder er Torill Davida Nilsen. Vi har også hatt utbytte av dette på norsk side. Vi har lært mye om russisk kultur, helsevesen og behandlingsmetoder. I alt 20 ansatte - lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og nevropsykolog - fra Fysikalsk medisin og rehabilitering har til nå forelest i Arkhangelsk påpeker Nilsen. Ansvarlig for prosjektet er avdelingsleder Audny Anke. ÅPENT MANDAG - FREDAG 9-16 TELEFON: Du finner oss i UNN Tromsøs hovedvestibyle, vis a vis Narvesen og på nett: nyheter 9

10 Ny klinikk nye lokaler nytt navn? I nevro- ortopediklinikken skal åtte kliniske avdelinger og Nevromuskulært kompetansesenter slås sammen til fire, nye lokaler skal innvies, og kanskje skal klinikken også få nytt navn. Tekst og foto: Espen Andreassen Resultatene etter langsiktig utvikling og omstilling (LUO) begynner å bli mer og mer synlige. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er per 1. juni delt inn i ti klinikker, og arbeidet pågår nå med å gi disse form. Nevro- og ortopediklinikken under ledelse av Hebe Desirée Kvernmo er en av klinikkene som har kommet lengst i utviklingen, og har vært inne i en omstillingsprosess det siste året. Noen avdelinger ble slått sammen allerede i 2007, før LUO-omorganiseringen ble satt i gang og før klinikkstrukturen var satt. I grove trekk er det nå åtte kliniske avdelinger som skal slås sammen til fire, forklarer Kvernmo. På papiret har dette allerede skjedd, men ennå er det mye som gjenstår. Dette er bare begynnelsen. Nå gjenstår det å fylle strukturen med innhold. Få nedskjæringer Per dags dato har klinikken syv avdelingsledere og syv oversykepleiere. Etter den nye modellen vil det til sammen bli fire avdelingsledere, fire oversykepleiere og fire kontorledere i lederteam på avdelingene. Vi har nå holdt på i to måneder med organisasjonsutvikling og kartlegging av status. Syv av de åtte klinikkavdelingene er allerede i en prosess, så noe har skjedd hele tiden, sier Kvernmo. Det har vært travelt siden hun takket ja til jobben i april. Klinikken består per dags dato av åtte fagområder pluss nevromuskulært kompetansesenter (NMK) og har 371 ansatte. Det er ifølge Kvernmo ikke med nedskjæringer i arbeidsstyrken innsparingene skal skje, men heller med flere faste stillinger og mindre innleie av arbeidskraft. Allerede i gang Øye- og nevrokirurgisk avdeling sine sengeposter, som er lagt under den nye klinikken, ble slått sammen allerede i 2007 hvor også poliklinikkene ble samlokaliserte, noe som ga en innsparing på 5,5 stillinger. Hud- og revmatologisk avdeling har gjort det samme og spart inn på pleiepersonalet. Øre/nese/hals og plastikkirurgisk avdeling har felles drift på kveld og natt og nevrologen har redusert med tre pleiestillinger i Samlet har klinikken i løpet av 2007 spart inn 20,3 stillinger og 10 millioner kroner. Kun hjerte- og lungeklinikken har høyere innsparing av de nydøpte klinikkene ved UNN. Nytt navn? Arealmessig er klinikken på vei til å flytte ut av C8 og har fått forskningsposten i stedet. Det vil innebære enda en prosess klinikken må gjennom. Utfordringen blir å komme på plass arealmessig. Vi må ha en del ting fysisk på plass før vi kan bli ferdige, sier Kvernmo. Ikke alle var like fornøyd med navnet på den nye klinikken. «Nevro- ortopediklinikken» ble av enkelte oppfattet som ekskluderende, siden den tross alt har mange faggrupper. Et nytt navneforslag er kommet på bordet: Klinikk for spesialfag. Det gjenstår å se om vi får bruke dette navnet eller om styringsgruppa omdøper oss tilbake, sier klinikksjefen. Nevro- ortopedisk klinikk under ledelse av Hebe Desirée Kvernmo er en av klinikkene som er kommet lengst i utviklingen. 10 nyheter

11 Helsebussen ruller videre Helsebussen som frakter pasienter mellom Narvik og Tromsø skal fortsette ut året. Tekst: Sverre Bottenvann Foto: Marius Fiskum Vi jobber veldig hardt for å få dette til å bli et permanent tilbud for pasientene, sier Marit Gonsholt, rådgiver for pasienttransport ved UNN Tromsø. Bussen kjører i snitt med 15 til 20 pasienter hver tur. Dette er tall som kan rettferdiggjøre videre satsing, selv om rådgiveren gjerne skulle sett at enda flere tok bussen. Vi ser at passasjertallet øker, men den økonomiske biten lar vente på seg på grunn av stort etterslep på fakturering fra NAV til helseforetak. Men passasjerene er fornøyde med tilbudet, vi gjennomførte en spørreundersøkelse hvor vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Det kom noen klager i begynnelsen av helsebuss-prosjektet, men det har ikke kommet en eneste klage etter det kom på plass en ny buss. Nå satser vi på å få informert om tilbudet slik at flest mulig av pasientene benytter seg av buss fremfor drosje. Får vi rundt 15 passasjerer mer i snitt, vil helsebussen bli et tilbud som er eksklusivt for pasienter, og ikke en vanlig rutebuss, opplyser Gonsholt. Helsebussen går mandag til fredag hele sommeren og ut året. ØKONOMIEN DIN: ANNONSE Gode råd når renta stiger Det er mye snakk om renter for tiden, noe som er ganske naturlig. Selv om folk flest fremdeles har god råd, merkes renteøkningene fra Norges Bank av stadig flere. Begynner du å føle at økte renter svir, er mitt beste råd til deg å søke råd hos din rådgiver i banken. Kunderådgiver Bjørnar Kjeldsen SpareBank 1 Nord-Norge Mange spør om hvor høy vi tror renta kan bli, noe som er vanskelig å gi et sikkert svar på. Det som likevel er sikkert er at vi har hatt en periode med usedvanlig lave renter, og at dagens nivå er å regne som mer normalt. En normal rente er den renten som er nøytral - et rentenivå hvor Norges Bank hverken gir gass eller bremser. Denne antas å ligge et sted mellom 6 og 7 prosent, og det er dette man bør ta høyde for når man planlegger langsiktige investeringer som for eksempel boligkjøp. Fastrente og livsløpslån Når renta øker er det flere som spør om fastrentelån. Et fastrentelån sikrer deg mot uventet store renteøkninger i fremtiden, men er vanligvis noe dyrere enn lån med flytende rente. Ekstrakostnaden for å binde renta kan du derfor se på som en forsikringspremie. Det å binde renta på lånet er altså ikke først og fremst et spørsmål om hva som lønner seg, men om å skaffe seg økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Det finnes også noe som heter livsløpslån. Her kan du låne inntil 60 prosent av verdien på boligen din, og kun betale renter. Dette kan det også være verdt å se på. Andre ting å tenke på: Hold oversikt over økonomien lag budsjett Ha en egen konto for faste utgifter det hjelper deg med økonomistyringen Kvitt deg med kortsiktig gjeld det er som regel den dyreste Ny takst på boligen kan gi deg rimeligere lån Vurder om du tåler flere renteøkninger Ikke vent med å søke råd i banken jo raskere du ber om hjelp, jo lettere er det å finne en løsning Se også våre nettsider for flere gode økonomiråd. Har du spørsmål om økonomi? Send oss dine spørsmål og få svar i denne spalten. E-post: nyheter 11

12 reportasje Tomme senger tross satsing Mens ledelsen i Helse Nord har vedtatt å satse på geriatri er det samtidig lagt et press på oss for å redusere kostnadene ved UNN. Det blir gitt med den ene hånda, og tatt med den andre, mener avdelingsoverlege ved geriatrisk avdeling, Sigurd Sparr. Resultatet er færre geriatri-senger. 12 reportasje Pingvinen juni 2008

13 Til tross for kronikersatsingen på geriatri har geriatrisk avdeling ved UNN fem færre senger ved avdelingen og kan ikke ta imot elektive pasienter. (Illustrasjonsfoto) Pingvinen serie Kronikersatsingen Helse Nord besluttet i 2003/2004 å satse på områder som har vært underprioritert i sykehusene. Geriatri, habilitering/rehabilitering, diabetes og revmatologi er de fire områdene som er med i Kronikersatsingen. Fagområdene har hatt lav status blant helsepersonell og slitt med rekruttering. Kronikersatsingen skal vie midler og oppmerksomhet til disse fagområder, for å heve kompetansen blant de ansatte og gi pasienter med livslange sykdommer et bedre tilbud. Her presenterer Pingvinen satsingen på geriatri. Sverre Bottenvann tekst Rune Stoltz Bertinussen FOTO For å redusere kostnadene på ei avdeling, må aktiviteten reduseres. Dette er ensbetydende med å redusere antall ansatte. For geriatrisk avdeling betyr det at to legestillinger er holdt ubesatt. I stedet drives avdelingen med en og en halv legestilling direkte finansiert fra Helse Nord med kronikermidler. Til høsten blir riktig nok legestilling nummer to besatt, mens en overlegestilling vil forbli ubesatt. Avdelingen har også vært nødt til å redusere antall sykepleierstillinger. Totalt er det ni stillinger som nå ikke At det er satset på nettverk og kompetanseheving, samt gitt midler til leger i spesialisering, er et aspekt ved Kronikersatsingen som er veldig bra. Men det er galt at penger fra Helse Nord som er øremerket Kronikersatsingen, blir brukt til å holde oppe rutinedriften ved UNN. Det sier avdelingsoverlege ved geriatrisk avdeling, Sigurd Sparr. (Foto: Sverre Bottenvann) lengre er i bruk. Når situasjonen er slik, kan vi ikke drive alle sengene som vi ønsker å drive på avdelinga. Siden nyttår har vi redusert antall senger fra 26 til 21, opplyser Sparr. Trenger sengeplasser Med et redusert antall senger betyr det at elektive pasienter, det vil si pasienter som skal til sykehuset på bakgrunn av henvisning fra fastlege eller kommunehelsetjeneste, ikke kan regne med å få plass ved sengeposten ved UNN Tromsø. Dette mener Sparr er nedslående. Vi har måttet slutte å ta inn pasienter etter ventelister til sengeposten, og heller prioritert akutt syke. Andre pasienter må på dagbehandling, poliklinikk eller andre sykehus i landsdelen. Det er betenkelig at vi reduserer kapasiteten når vi vet at behovet er økende. De gamle skrøpelige er en pasientgruppe som må være et sted hvor de får pleie og blir tatt hånd om gjennom hele døgnet, og disse kan ikke motta bare dagbehandling. Det er i hovedsak disse eldre vi trenger sengeplasser til. Flere lyspunkter Til tross for enkelte tilbakeslag vil ikke avdelingsoverlegen svartmale verken dagens situasjon, eller Kronikersatsingen som sådan. Jeg er veldig fornøyd med at det er utarbeidet en så bra handlingsplan for geriatri. I forbindelse med satsingen er det også finansiert to utdanningsstillinger for leger under spesialisering her ved UNN Tromsø. Det er dessuten veldig flott at det er rekruttert leger fra sykehusene i Harstad og Hammerfest som har påbegynt spesialiseringen, og dette er leger som etter all sannsynlighet blir værende ved disse sykehusene når de er ferdige spesialister. I tillegg er det satset en del på å bygge opp nettverk innen geriatriområdet, og det fungerer bra. Men det er galt at penger fra Helse Nord som er øremerket Kronikersatsingen, blir brukt til å holde oppe rutinedriften ved UNN, og ikke fungerer som en reell satsing i den grad det er tenkt, sier Sparr. Pingvinen juni 2008 reportajse 13

14 Mange eldre få hender Mange pasienter og få spesialister er bare en av utfordringene for Helse Nords kronikersatsing. Et annet er hvordan de bevilgete pengene skal disponeres, blant annet innen geriatrien. Fagmiljøet har ei pedagogisk utfordring når det blir hevdet både fra nasjonalt og regionalt hold at geriatri skal vektlegges. Midlene blir overført, men kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten har en selvbestemmelsesrett som tilsier at må man kutte i geriatriske stillinger, så må man det. Dette er et paradoks som vi må jobbe under, sier prosjektleder i geriatri Heidi Aarmo Lund. Det vil si at selv om Helse Nord nå i 2008 har bevilget 12,6 millioner kroner til geriatrisatsingen, så betyr ikke det nødvendigvis flere og bedre hender til Prosjektleder Heidi Aarmo Lund er nøktern optimist for videre satsing innen geriatrien. Det er økonomien som drar det lengste strået, og og bestemmer hva som skjer i det videre løp, fastslår hun. å ta seg av de eldre ved institusjonene. Helse Nord gir ikke detaljerte føringer for hvordan pengepotten skal disponeres av helseforetakene. Likevel har mye skjedd på området siden handlingsplanen for geriatri ble vedtatt i Få enheter I takt med at nordmenn lever lengre og lengre, vil gruppen eldre som trenger sammensatt hjelp for å kunne fungere i hverdagen bli større. For å bli geriater kreves en videreutdanning på åtte år etter endt medisinerutdanning. Det frister ikke mange nyutdannete leger å trå opp en lang og kronglete sti for å spesialisere seg på dette fagfeltet. Å rekruttere spesialister er en stor utfordring for årene som kommer. I 2003, derimot, var det også andre prekære ting å gripe fatt i. Da vi begynte arbeidet med en handlingsplan for geriatri i årsskiftet 2003/2004, var det kun tre enheter i Troms som hadde tilbud i geriatri. Det var her ved UNN Tromsø, samt ved områdegeriatriske senter i Midt-Troms og Nord-Troms. Prosjektgruppa så raskt at dette monnet veldig lite i forhold til pasientomfanget, opplyser Aarmo Lund. Satser på områdegeriatri Helse Nord ønsker å dreie lokalsykehusenes oppmerksomhet mot kronikerne. Å satse lokalt var også et viktig moment da prosjektgruppa pekte ut områdegeriatri som hovedstrategi. De områdegeriatriske teamene er strategisk fornuftige. Teamene kan gjøre gode grep i rommet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Derfor så vi oss tjent med å etablere flere områdegeriatriske team, hvor vi har tilført penger og stillinger. Sandnessjøen, Bodø, Narvik, Hammerfest har fått etablert egne team, hvor en lege, en fysio- eller ergoterapeut, samt en spesialsykepleier inngår. Teamene er like i utforming, men fokuset er tilpasset lokale utfordringer. Alle skal uansett satse på utreisevirksomhet, for å treffe flest mulig eldre i omkringliggende kommuner, sier Aarmo Lund. Kompetanseheving En fellesnevner for Kronikersatsingen fire områder er kompetanseheving. For fagmiljøet i geriatri har kompetansen blant annet kommet gjennom øremerkete kursmidler. Det deles ut kroner i året til hvert av de fem foretakene i Sandnessjøen, Bodø, Narvik, Troms og Hammerfest. Disse midlene bestemmer foretakene selv hvordan de vil bruke, men det må dokumenteres at pengene er brukt på en formålstjenlig måte. I tillegg til disse fristilte midlene blir det arrangert tverrfaglige kompetanseprogram som går over fire semestre. Kompetanseprogrammet gir fordypning i geriatri, samt muligheten for å komme i kontakt med andre på tvers av ulike profesjoner. På det første kullet gjennomførte 70 stykker programmet, mens det neste ble fulgt av 110 stykker fra hele Nord-Norge. For spesialiseringen i geriatri, er ikke tallene så imponerende, men den prosentvise økningen er god. Vi har jobbet for å optimalisere utdanningen for geriatere. Til nå er fem stykker under spesialisering, mens noen flere er i tenkeboksen, sier Aarmo Lund. Fagråd på fote En årlig regional nettverkskonferanse for fagmiljøet er også et av de nye tiltakene for å styrke kompetansen blant helsepersonellet. Under årets konferanse som ble arrangert i Narvik i mai, ble et fagråd i geriatri konstituert. Fagrådets mandat er å gjennomføre utredningsoppgaver for Helse Nord. I tillegg skal fagrådet følge opp handlingsplanen for geriatri videre frem mot Fagrådet har unektelig en del utfordringer å bryne seg på. Da vi startet arbeidet med handlingsplanen i 2003, så vi for oss geriatriske team ved alle sykehusene i Nord-Norge. Fasiten nå er ett team i hvert helseforetak, så det er et stykke igjen. Når vi ser det store bildet handlingsplanen skisserer, så er midlene vi får en start som bare tydeliggjør behovet for ytterligere satsing, mener Aarmo Lund Det lengste strået For fremtiden håper prosjektlederen at arbeidet som nå gjøres innen geriatri skal gjøre denne delen av helsevesenet litt mer oversiktlig. Fremover skal vi rydde mer i løpet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Klare linjer og kommunikasjon mellom disse to nivåene er ikke minst viktig i den gruppen vi kaller «skrøpelige eldre». Dette er en liten gruppe eldre mennesker med sammensatt sykdomsbilde, som veksler mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for å bedre samhandlingen mellom sykehusene og kommunene når det gjelder de skrøpelige eldre. Dette er ikke minst viktig i en sykehushverdag hvor liggetiden presses ned, mens det blir stadig flere skrøpelige eldre. Selv om dette er en stor utfordring fremover, må jeg si at geriatrisatsingen har begynt i rett hjørne ved å fokusere på geriatriske team. Men, det er økonomien som drar det lengste strået, og som bestemmer hva som skjer i det videre løp, sier Heidi Aarmo Lund. 14 reportasje Pingvinen juni mai 2008

15 Teamarbeid i Narvik Geriatriteamet ved UNN Narvik mener at Kronikersatsingen har revitalisert fagmiljøet. Vi i geriatriteamet opplever Kronikersatsingen som ei reell satsing, og ikke bare som fine ord. Det ble ansatt en ergoterapeut i fast stilling i 2006 tilknyttet geriatriteamet, samt at vi har en lege under spesialisering i geriatri som får en del av de kronene vi disponerer i kompetansehevende midler, forteller geriatrisk sykepleier Monica Sjøvoll. Fornøyd kommunehelsetjeneste Ved UNN Narvik har de en geriatrisk poliklinikk som er åpen halvannen dag i uka. Her gjøres tverrfaglige vurderinger med geriater, sykepleier og ergoterapeut. Den områdegeriatriske aktiviteten er også omfattende. Teamet drar med spesialist ut til omkringliggende kommunehelsetjenester to ganger i året. I tillegg drar vi ekstra turer på forespørsel, men da som regel uten geriater. Denne områdegeriatriske praksisen ble startet første gang i 1996, og er nå tilbake for fullt etter å ha ligget brakk noen år. De ulike sykehjemmene henvender seg til oss i varierende grad, men vi mener at dette tilbudet er noe kommunehelsetjenestene er veldig fornøyde med, opplyser Sjøvoll. Årviss pårørendeskole Et fagnettverk for demens er nedsatt med ansatte fra UNN Narvik og kommunene Evenes, Lavangen, Narvik og Ballangen. Fagnettverket initierer samarbeidskonferanser og utgir kompendium som skal brukes ved sykehuset og de kommunale arbeidsplassene. Geriatriteamet står som redaktør for dette kompendiet, og lager i tillegg brosjyrer til pårørende om hvor man finner hjelp når man har en partner eller familiemedlem med demens. Det er også blitt arrangert en pårørendeskole i samarbeid med Narvik kommune og Lærings- og mestringssenteret ved UNN Narvik. Vi tenker at en slik skole skal bli et årvisst tilbud, og skal jobbe for å kunne arrangere det to ganger i året, sier Sjøvoll. Utfordrende pasientforløp Som prosjektleder i geriatri Heidi Aarmo Lund er inne på, skal samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene bli bedre når det gjelder skrøpelige eldre. Vi har rutinene klare for hva man skal gjøre i forhold til utskrivningsklare pasienter, nå skal vi jobbe med å implementere dem. Dialog med kommunene er stikkordet for at det skal være klart for både de sykehusansatte og ansatte i kommunehelsetjenesten hva som skal skje med pasienten videre etter endt sykehusopphold. Det er et stort behov for bedre samarbeid, og det høres kanskje enkelt ut, men det kreves mer enn rutiner. Man trenger ressurser, rutiner og kompetanse fra sykehuset og kommunene for at pasientforløpene skal gå mest mulig friksjonsfritt, sier Brit Arntzsen, sykepleier og leder for ambulerende rehab- og geriatrisk team ved UNN Narvik. Individuelt tilpassede hjelpemidler Proteser Ortoser Korsetter Spesialsko Ortopediske sko Sko oppbygging Fotsenger Innleggsåler Varme ortoser Mellomveien 23, 9007 Tromsø TELEFON TELEFAX E-POST: / Avd. Harstad: Tlf Hammerfest: Tlf Kirkenes: Tlf Vi har spesialister som kan vurdere/rekvirere hjelpemiddel - ta kontakt på telefon Velkommen til oss Forelsket? RINGER SPESIELT FOR DERES KJÆRLIGHET! GODT UTVALG RASK LEVERING! Geriatriteamet ved UNN Narvik mener de yter et bedre tilbud nå, enn før Kronikersatsingen kom i gang. Fra venstre: Anne Gerd Eira, ergoterapeut, Arne Andreas Haavik, ass.lege geriatri, Monica Sjøvoll, geriatrisk sykepleier og Arne Fossli, avdelingsoverlege i medisinsk avd, spesialist i geriatri og indremedisin. (Foto: Harald Karlsen) Kirkegata 14 - Tromsø - Tlf EGET VERKSTED - GRAVERING Pingvinen mai juni 2008 reportajse 15

16 Sommerpraten Navn: Marit Lind Alder: 44 Sivilstatus: Samboer i Tønsberg, datter på 19 år Tittel: Assisterende direktør Avdeling: Sykehusledelsen Ansatt på UNN siden: 1. april 2005 Hva er ditt beste sommerminne? Ulike turer til Hellas eller Italia, enten på interrail i ungdommen eller senere. Fra jeg var ei lita jente kan jeg også huske varme og solrike dager med bading her i nord. Beskriv en perfekt sommerdag. Jeg synes det er deilig med en rolig vindstille dag på terrassen. Hva/hvor er ditt favorittsted i verden? Det er deilig å komme hjem til foreldrene mine, men jeg liker også å reise til europeiske storbyer. Barcelona er en slik flott by, selv om det er for besøk og ikke bo. Hva gjør du på fritiden? Det siste året har jeg ikke hatt så mye fritid, det har vært mye jobb og lesing av dokumenter. Etter jul begynte jeg også på en Master i ledelse, så når jeg ikke leser dokumenter, så leser jeg fag. Men jeg har alltid vært glad og interessert i musikk, både å spille instrumenter, høre på musikk og gå på konserter. Jeg liker også å lese, spesielt går det i krim. Hva er ditt livsmotto, og hvorfor har du akkurat dette? Du skal være mot andre, slik som du vil at andre skal være mot deg. Jeg tenker at man ikke kan forvente av andre mer enn man er selv. Jeg tror at folk setter pris på at man er ærlig og sier hva man mener. Jeg har et tydelig kroppsspråk og sier det jeg mener. Det kan noen ganger være en ulempe, men jeg tror stort sett at de fleste setter pris på å få høre sannheten. Det betyr ikke at man skal være uhøflig eller ubehagelig, men at ærlighet varer lengst. Hvorfor ble du sykehusansatt? Jeg begynte på sykehuset fordi jeg var sykepleier. Det var ganske tilfeldig at jeg ble sykepleier, jeg hadde ingen klar formening om hva jeg ønsket å gjøre da jeg var ferdig på videregående. Men jeg søkte og kom inn. Da jeg først begynte, så likte jeg det godt. Jeg fikk tidlig lederfunksjoner, samtidig som jeg utøvet sykepleiefaget. Kombinasjonen helse og ledelse trives jeg godt med. Det har alltid vært hyggelig å Man kan ikke forvente av andre mer enn man er selv. ha pasientkontakt, samtidig som jeg synes det er spennende å være med på å påvirke og bidra til utvikling, og det har man større muligheter til i en lederposisjon. Hva er din beste sykehushistorie hendelsen du aldri glemmer? Jeg jobbet på Nevrokirurgisk avdeling som nyutdannet, og der møtte jeg pasienter med både tragiske og lykkelige utganger. Mange pasienter hadde dårlige odds og lå lenge. Vi fulgte dem nært, og i ettertid har jeg ofte lurt på hvordan det har gått med dem. Hva bør UNN skryte mer av? UNN har mange flinke fagfolk. UNNs logo, den flygende pingvinen, skal symbolisere det å få til det umulige, og det synes jeg absolutt at UNN har klart å få til. UNN har vist til fulle at det er et fullverdig universitetssykehus. Da det ble opprettet var det noen som spådde det nord og ned, men sykehuset har vist at det har mange dyktige og hyggelige fagfolk og fornøyde pasienter. Det kan vi profilere oss på i mange sammenhenger. Hva er ditt ønske for UNN framover? For det nye UNN har vi som mål at det skal være et universitetssykehus med høy kvalitet, som fokuserer på fag og samhandling til beste for pasienten. I denne prosessen har vi sett til andre, men vi ønsker å lykkes slik at andre kan lære av oss. Mitt ønske er at den nordnorske befolkningen skal få like godt tilbud som andre nordmenn har der de bor. UNN skal være et utgangspunkt for et faglig godt tilbud til nordlendinger. Camilla Solheim tekst Rune Stoltz Bertinussen FOTO Marit Lind nyter gjerne sommeren i sydligere strøk, som Hellas eller Italia. 16 sommerpraten

17 Pingvinen 6. juni 2008 reportajse nyheter 17

18 nært & nyttig Helsemagasinet Pingvinen Fung. ansvarlig redaktør: Marit Einejord Utgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge Produsent: Krysspress Magasin AS Grønnegata 3/5, boks 724, 9257 Tromsø. Trykk: Nr1Trykk, Tromsø Internett/intranett: intranett.unn.no/pingvinen Fortsetter utviklingsarbeidet i UNN Sykepleieren Marit Lind (44) er ansatt som assisterende direktør i UNN HF. Hun får ansvaret for å følge opp den videre utviklingen og omstillingen av UNN, som blant annet innebærer forbedring av pasientforløp. Tekst: Camilla Solheim Foto: Rune Stoltz Bertinussen Lind tiltrådte den nye jobben mandag 16. juni, dagen etter at prosjektarbeidet med langsiktig utvikling og omstilling i UNN (LUO) opphørte. Administrerende direktør hadde et klart ønske om å avvikle LOU som prosjekt, og legge videre oppfølging av arbeidet over i linjen. Hovedoppgaven min framover blir å følge opp styrevedtakene knyttet til utvikling og omstilling, sier Lind til Pingvinen. Én uke før hun startet i den nye jobben, ble det avklart at Lind fikk den. I tillegg til utviklings- og omstillingsarbeid skal Lind fungere som stedfortreder for administrerende direktør, og bistå i andre oppgaver knyttet til direktørfunksjonen. Hvorfor søkte du på denne jobben? Da LUO-prosjektet startet opp, ble jeg oppfordret til å påta meg prosjektlederjobben. Jeg syntes det hørtes spennende ut, og lot meg overtale. Det har vært mange tøffe tak, og jeg har måttet gå i bresjen for mange av de endringene som er gjort. Det er sjelden at alle blir fornøyd. Samtidig syntes jeg underveis at vi fikk til mye. Ved prosjektets ende er vi kommet dit vi skulle, og jeg har stor tro på at dette er rette vei å gå for UNN. Men det er mye som gjenstår, og det skal bli spennende å følge det opp videre, sier Lind. Først klinikk, så avdeling Den overordnete strukturen er på plass, nå gjenstår nivået under. Klinikksjefene er ansatt, og nå skal de jobbe med den indre strukturen i hver klinikk ut fra føringene fra styrevedtaket. Det er jobbet fram forslag som har vært til høring, blant annet hos tillitsvalgte. Endelig vedtak skal gjøres av direktøren i uke 26, forteller Lind. Deretter skal nye fakta Marit Lind n Utdanning: Sykepleier fra Tromsø, i tillegg til utdanning i ledelse og pedagogikk. Gjennomførte høsten 2006 det nasjonale topplederprogrammet for helsevesenet. Nå er Lind deltidsstudent ved det regionale mastergradprogrammet i helseledelse ved Høyskolen i Bodø. n Vært ansatt som sykepleiefaglig rådgiver i UNN fra n Arbeidet i ulike lederstillinger ved Sykehuset i Vestfold og Tønsberg kommune. 18 nært & nyttig

Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17

Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17 Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 7 28. mars 2008 Doktor på «mini-terapi» Selv de aller minste av oss, som vesle Maja, trenger fysioterapi. Gunn Kristin Øberg har nylig tatt doktorgrad på fysioterapi

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr. 3 1. februar 2008. Kjemper for sykehusprest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr. 3 1. februar 2008. Kjemper for sykehusprest Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr. 3 1. februar 2008 Maler med MS-rammede munnen Olav Sivertsen stryker sine første prøvende strøk over lerretet. Med kyndig veiledning og en solid porsjon tålmodighet

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 18 7. november 2008 Nevrolog i Narvik overlege Hallvard Lilleng er blant nevrologene som ambulerer til UNN Narvik. SIDE 4 Fullstendig utmattet For et år siden hadde

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 12 6. juni 2008. Feirer klinikk med festival

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 12 6. juni 2008. Feirer klinikk med festival Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 12 6. juni 2008 På høy tid med satsing på kronikere Diabetiker Judith Gotliebsen er en av de mange i Nord-Norge med kronisk sykdom. Men mange av de livslange

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008. Alternative studenter. Janne M. Spaun ER leder for SAMed i Tromsø, studentforeningen

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008. Alternative studenter. Janne M. Spaun ER leder for SAMed i Tromsø, studentforeningen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008 Overtallige får ny sjanse Personell ved UNN som mister jobben ved sin avdeling på grunn av budsjettkuttene, kan søke seg inn i bemannings banken og

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 23. mai 2008. Rammet av hærverk

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 23. mai 2008. Rammet av hærverk Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 23. mai 2008 Samiske leger velger UNN Legene som har tatt utdanning via samisk kote på universitetet har i stor grad valgt jobber ved Universitetssykehuset

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 1 16. januar 2009. Får velge seg kunst

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 1 16. januar 2009. Får velge seg kunst Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 1 16. januar 2009 Fanget i smerte Helt siden Tove-Lill Myreng var barn, har kroniske smerter preget livet hennes. Norge har flest kroniske smertepasienter i Europa.

Detaljer

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 6 14. mars 2008 LEGGER BOLIGER Ut for SaLG unn vil legge 131 leiligheter og 74 hybler ut for salg i tromsø, harstad og narvik. dette gjøres gradvis og forsiktig for

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

Eksplosiv ADHDøkning. Pallativ enhet åpner. Til Svalbard for operasjon. Vil gi mer til telemedisin

Eksplosiv ADHDøkning. Pallativ enhet åpner. Til Svalbard for operasjon. Vil gi mer til telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 16 12. september 2008 Pallativ enhet åpner UNN Harstad åpner tre senger i sin nye pallative enhet, forteller Ann Ragnhild Broderstad. SIDE 2-3 Til Svalbard for operasjon

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008. Kritisk mangel på psykiatere

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008. Kritisk mangel på psykiatere Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 9 25. april 2008 Rom for minner Ved hjelp av et spesialinnredet minnerom vekker Kroken sykehjem gamle minner hos eldre med hukommelsestap og demens. Prosjektet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 9. mai 2008. Harstad og Narvik best

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 9. mai 2008. Harstad og Narvik best Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 9. mai 2008 I gode og onde dager Roy og Else Samuelsen har vært gift i 34 år. For 12 år siden, da Else var 48, fikk hun diagnosen Alzheimer. SIDE 12-14

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 8 11. april 2008. Krever økt lønn

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 8 11. april 2008. Krever økt lønn Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 8 11. april 2008 Vil beholde trykkammeret Per Meinich, klinikksjef for Akutt og prehospital klinikk, vil jobbe for at UNN skal ha et akuttmedisinsk trykkammer,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Fronter ernæring PINGVINEN HELSEMAGASINET. Ernæring skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen ved UNN. Det vil komme alle til gode.

Fronter ernæring PINGVINEN HELSEMAGASINET. Ernæring skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen ved UNN. Det vil komme alle til gode. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 8 2010 årg. 7 Fronter ernæring Ernæring skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen ved UNN. Det vil komme alle til gode. 6-9

Detaljer

Lungekreft like farlig i dag som for 40 år siden

Lungekreft like farlig i dag som for 40 år siden Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 15 15.august 2008 Lungekreft like farlig i dag som for 40 år siden Mens de fleste andre kreftformer har fått betydelig bedre prognoser for overlevelse, er det omtrent

Detaljer

Skjebne som setter spor

Skjebne som setter spor Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 19 5. desember 2008 Skjebne som setter spor Fredrik stave ble bare 18 år. Han døde på UNN etter å ha sloss mot kreft i litt over ett år. Undervegs i sykdommen klarte

Detaljer

PINGVINEN. Brenner for Individuell plan HELSEMAGASINET

PINGVINEN. Brenner for Individuell plan HELSEMAGASINET HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 11 2010 årg. 7 Brenner for Individuell plan Kreftpasienter sendes hjem etter endt behandling, men mange trenger oppfølging i ettertid, sier

Detaljer

PINGVINEN. Tromsøundersøkelsen HELSEMAGASINET. Nå skal tusen ungdommer undersøkes i forhold til levevaner og kosthold. Se den nye A-fløya

PINGVINEN. Tromsøundersøkelsen HELSEMAGASINET. Nå skal tusen ungdommer undersøkes i forhold til levevaner og kosthold. Se den nye A-fløya HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 6 2010 årg. 7 Tromsøundersøkelsen jr Nå skal tusen ungdommer undersøkes i forhold til levevaner og kosthold. 2-3 Minister på besøk Se den nye

Detaljer

HELSE. På lag med deg for din helse. Debatt om kvalitet: Kan et behandlingsforløp. Rusbehandling på riktig kurs side 8 9

HELSE. På lag med deg for din helse. Debatt om kvalitet: Kan et behandlingsforløp. Rusbehandling på riktig kurs side 8 9 B Returadresse: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 STJØRDAL ISSN 1503-1780 HELSE 0 3 / 2 0 0 7 Å r g a n g 6 E t m a g a s i n f r a H e l s e M i d t - N o r g e Debatt om kvalitet: Kan et behandlingsforløp

Detaljer

HELSE. Taler innvandrernes sak side 8-10. Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7. Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17

HELSE. Taler innvandrernes sak side 8-10. Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7. Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17 HELSE 0 3 / 2 0 0 6 Å r g a n g 5 E t m a g a s i n f r a H e l s e M i d t - N o r g e Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7 Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17 Prosjektstart

Detaljer

Nyhetsbrev. - De fleste av deltakerne i prosjektet så langt tilhører denne gruppen, forteller Johan. Utredning, poliklinisk behandling, ambulerende

Nyhetsbrev. - De fleste av deltakerne i prosjektet så langt tilhører denne gruppen, forteller Johan. Utredning, poliklinisk behandling, ambulerende Nyhetsbrev [3-2007] DØRA åpner opp for lavterskeltilbud Prosjektet DØRA har som mål å gi et lavterskeltilbud til barn og unge med lettere psykiske problemer og/eller rusproblemer. Dette er en gruppe som

Detaljer

PINGVINEN. Bekkenløsningen UNN. Pasienter med inkontinens kan få lagt inn pacemaker som forbedrer bekkenbunnsfunksjonene. Overrasket under bedrifts-nm

PINGVINEN. Bekkenløsningen UNN. Pasienter med inkontinens kan få lagt inn pacemaker som forbedrer bekkenbunnsfunksjonene. Overrasket under bedrifts-nm Jubileum2011 UNN PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 3 2011 årg. 8 Bekkenløsningen Pasienter med inkontinens kan få lagt inn pacemaker som forbedrer bekkenbunnsfunksjonene Ny

Detaljer

Gir opp UNN PINGVINEN. Frank Olsen pakker kofferten og reiser til Bærum Sykehus for å bli kneopreret. Ventelistene på UNN har han gitt opp.

Gir opp UNN PINGVINEN. Frank Olsen pakker kofferten og reiser til Bærum Sykehus for å bli kneopreret. Ventelistene på UNN har han gitt opp. HELSEMAGASINET PINGVINEN Nr. 7 2009 årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gir opp UNN Frank Olsen pakker kofferten og reiser til Bærum Sykehus for å bli kneopreret. Ventelistene på UNN har han gitt opp.

Detaljer