VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SOMMERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SOMMERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING"

Transkript

1 1 Sist gdkjent av styret ( ) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SOMMERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

2 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal være litt ekstra. En fest eller et arrangement i BB11 gruppa skal være ne man gleder seg til frdi det gjøres en gd jbb på flere nivåer. Derav har vi hatt et ønske m å ntere ss de mål g ambisjner vi har fr å kvalitetssikre våre arrangementer. Det er viktig å merke seg at dette er et t dagers arrangement. Det er fra styrets side et mål at alle deltar begge dager med seiling, middag, vernatting g frkst. I alt legger BB11 gruppa pp til 3 samlinger med felles vernatting i året. Disse arrangementene er Sesngstart, Klubbmesterskap g Fjelltur. Ne av prfilen er at vi skal ha gd tid sammen, uten å «stjele» en hel helg fra familie eller andre aktiviteter. Derav har det vært et mål med alle helgene at vi ikke starter fr tidlig på lørdag, g avslutter tidlig frmiddag/ettermiddag på søndag. Slik kan deltakerne få en fin fredagskveld hjemme, gd tid til frkst lørdag, g søndagskvelden hjemme. Vi må frsikre ss m at dette er et frutsigbart g veldikehldbart pplegg. Sm ikke krever så mye arbeid at vi til slutt gir pp. I tillegg til disse 3 samlingene kmmer NM i BB11 g NOV Race. Disse faller i en litt annen kategri da disse først g fremst er arrangementer i regi av BB11 klubben g ASF, g ikke er interne arrangementer fr BB11 gruppa. NM g NOV Race belyses mer inngående i Handlingsplanen til BB11 gruppa. Dette veiledningsdkumentet er primært til bruk fr styret g festkmiteen i BB11 gruppa, men det er gså ment fr nye g gamle seilere sm ønsker innblikk i gruppas drift, tiltak g mål. Arendal Styret BB11 gruppa

3 3 Innhld TEMA SIDE Frrd 2 Innhldsfrtegnelse 3 Mål g rammer.. Mål 4 Arrangementsdat 4 Hvem er festen fr? 4 Kunngjøring av festen 5 Pris på festen 5 Betaling fr festen (middag g frkst) 5 Overnatting 6 Det frmelle 6 Ansvar fr festens struktur g prgram 6 Ledelse av festkmite g møtedager 7 Ved avvik fra planlagt prgram 7 Frdeling av ppgaver før, under g etter arrangementet 8 Følgebåt 8 Ftgrafering 8 Utstyr fr pynting g servering 9 Øknmistyring 9 Frberedelser på Seilerhytta. Fremmøte festkmite 10 Pynting av Seilerhytta 10 Ssialt g underhldning. Lysbilder g film 11 Musikk 11 Underhldning 11 Prgram. Fremmøte på felles brygge 12 Felles seiling 12 Niste 12 Aperitiff 12 Middag, frrett g dessert 13 Snacks g kaffe etter middag 13 Frkst 13 Felles rydding 13 Etterarbeid. Ajurføre øknmi 14 Innlevere g arkivere skjemaer fr handling, meny g arbeidsppgaver 14 Arkivere bilder fra arrangementet 14 Legge ut bilder g rapprt på websider 14 Sende ut mail med inf g bilder etter arrangementet 14 Oppgradere manglende g eller ødelagt utstyr 15 Følge pp at alle ppgaver er blitt utført 15

4 4 Mål g rammer Mål: Nedenfr nevnte mål er hentet fra vår Handlingsplan. 1. Arrangere sesngstart på Seilerhytta hvert år. 2. Ha 20 deltakende båter på sesngstart (2/3). 3. Vi ønsker at 2/3 av gruppas aktive seilere skal delta med vernatting g frkst. 4. Festen skal hlde høy standard g være hyggelig. Seilerhytta pyntes fr fest. 5. Egen ssialkmite reiser ut fredag fr å rydde, pynte g rdne med mat. 6. Styreleder i BB11 gruppa må påse at de frivillige føler seg gdt mttatt g verdsatt. 7. Styreleder i ASF må inviteres til fest på kvelden Arrangementsdat: Festen skal arrangeres så tett pp til 1. juni sm mulig. Dette blir i praksis enten siste helg i mai, eller første helg i juni. Styret i BB11 gruppa reserverer Seilerhytta fra fredag til søndag. Hvem er festen fr? Dette er et lukket arrangement fr de aktive i BB11 gruppa g deres partnere. Dersm det er nye seilere sm har vist sin interesse g kan være interessert i å bli en del av miljøet er de velkmne. Styret kan invitere spesielle støttespillere, eller bidragsytere til vår fest. Eksempler på bidragsytere kan være spesielt gde støttespillere sm regattaarrangører, tidligere frmenn, kurshldere g bøyemannskap, Festen er ikke fr venner g bekjente sm ikke seiler BB11. Festen er ikke fr barn. Styret kan gjøre spesielle vurderinger av deltakere m dette skulle trengs. Nb. husk at Seilfrenings frmann alltid skal ha en persnlig invitasjn til våre arrangementer. Sende ut egen invitasjn til leder ASF. Sende ut invitasjn til spesielle bidragsytere. Sende ut invitasjn til aktive BB11 seilere.

5 5 Mål g rammer Kunngjøring av festen: Det er svært viktig at det gjøres et grundig infrmasjnsarbeid i frkant av festen. Vi må unngå at festen er ne vi plutselig kmmer på g arrangerer i hu g hast med dertil manglende infrmasjn g ppfølging i frkant. Festen føres pp i terminlisten. Styret sender ut all nødvendig inf, sm innbydelser g påminnelser, samt (prater) m arrangementet jevnlig gjennm smmeren g høsten. Denne ppgaven utføres av styrets representant i festkmiteen i henhld til nedenfr nevnte frister. Det sendes ut påminnelse 8 uker før fest på e-pst. Det legges ut infrmasjn g påminnelse på websider senest 4 uker i frkant. Det sendes ut invitasjn 4 uker før fest på e-pst. Invitasjnen skal innehlde rikelig med infrmasjn m festen. Alle klkkeslett g aktiviteter nevnes. Det sendes ut påminnelse på e-pst m festen 2 uker før festen. Det sendes ut inf m antall påmeldte g praktisk infrmasjn nsdag før arrangement. Påmeldingsfristen er fredag 1 uke før arrangementsdaten. Det utnevnes en egen innpisker til arrangementet sm fører liste ver påmeldte Pris på festen: Det skal aldri være veldig dyrt å delta på fest med BB11 gruppa, men skal vi hlde høy standard på mat g tilstelning må vi dessverre være innstilt på å betale litt fr ksen. Pris med middag g frkst bør ligge på maks 300kr. Festen skal gå i null. Se påmeldingsliste i Excel fr utregning av midler Pris middag kr 250,- Pris frkst kr 50,- Midler til middag ca. 73% av inntekter til påmeldte middag Midler til frkst ca.90% av inntekter til påmeldte frkst Midler til snacks, ved g grillkull ca.5% av inntekter til påmeldte middag Midler til «Aperitiff / Ventepølse» ca. 6% av inntekter til påmeldte middag Midler til pynting ca.6% av inntekter til påmeldte middag Det settes av ca. 10% til buffer av inntekter tt. Se Excel ark fr påmelding angående utregning g frslag til budsjett Betaling fr fest (middag g frkst) All betaling fregår ver nettbank. På den måten blir det lettere å håndtere hvem sm er påmeldt g har betalt. Alle betaler pr. bank

6 6 Mål g rammer Overnatting: Sesngstarten er et t dagers arrangement. Overnatting g felles frkst er en viktig del av det ssiale felleskapet vi ønsker å bygge med en slik helg. Målet er at alle vernatter g deltar på felles frkst. Få tydelig frem at dette er et t dagers arrangement hvr vernatting g felles frkst er en vesentlig del av arrangementet. Det frmelle: BB11 gruppa har blitt en herlig gjeng med gde venner g mange nære bånd hvr tnen er ufrmell, vennlig g hyggelig. Dette skal vi ta vare på, men vi må legge ss på minnet at vi gså er en del av en rganisasjn sm bygger sin tradisjn på nen frmaliteter. I den sammenheng er det ønskelig at gruppas frmann ønsker spesielle gjester, seilere g andre frmelt velkmmen. Tilsvarende vil det være naturlig at frmannen takker fr et vel gjennmført arrangement på søndag når alle er samlet til frkst. Frmannen ønsker alle velkmmen før middagen. Frmannen takker fr arrangementet under frksten. Ansvar fr festens struktur g prgram: Styret i BB11 gruppa har det verrdnede ansvar fr frm g innhld under sesngstart. Det er styrets ppgave å utfrme gjeldene veiledningsdkument fr å gi arrangementet den struktur g frm sm er ønskelig. Styret utfrmer veiledningsdkumentet g krrigerer dette i henhld til ønsket struktur g frm. Styret utnevner en representant fra styret, sm er ansvarlig fr at det gjeldene dkument følges. Styrets representant har ansvar fr at alle ppgaver blir frdelt på første møte, g at festkmiteen utøver sine ppgaver i henhld til dkumentet. Styrets representant kaller inn til planleggingsmøte, g knstituerer festkmiteen. Styrets representant sender ut «Veiledningsdkument», «Handleliste» g «Arbeidsppgaver sesngstart» før møte Styrets representant tar jevnlig kntakt med festkmiteens leder fr å frsikre seg m at alt går sm planlagt. Styrets representant skal ikke ha ansvar fr nen av ppgavene til ssialkmiteen På grunnlag av de ønskede rammene sm er nevnt i dkumentet m kstnader g tidsbruk, lager festkmiteen meny fr arrangementet.

7 7 Mål g rammer Ledelse av festkmite, møtedager g antall medlemmer: Det er leder fr festkmiteens ppgave å påse at prgrammet blir fulgt, g at hver enkelt løser de ppgavene de har. Leder fr festkmiteens påser at dkumentet g prgrammet blir fulgt av styret g festkmiteen, g at hver enkelt løser de ppgavene de har. Planleggingsmøte avtales gd tid fr å unngå bruk av helg. Leder av festkmiteen hlder jevnlig kntakt med festkmiteens medlemmer, g frsikrer seg m at alle ppgaver blir løst. Planleggingsmøte avhldes til på frhånd fastsatt tid. Maks møtetid 3 timer. Frtrinnsvis fra kl til Møte ledes av styrets representant sm tilser at det blir en hvedansvarlig på alle ppgaver ppført i Excel ark Det er et verrdnet mål at det kun arrangeres et planleggingsmøte. Her bør/må alle i festkmiteen samt styrets representant være tilstede. Leder av festkmiteen sender ut ppdatert arbeidsliste til hele festkmiteen g styrets representant etter planleggingsmøte Festkmiteen skal bestå av seks medlemmer inklusiv leder av festkmiteen. Styret stiller i tillegg med en representant på planleggingsmøte sm hvedansvarlig fr arrangementet på vegne av styret. Styrets representant skal ikke ha praktiske ppgaver sm tilfaller festkmiteen (se Excel ark fr ppgaver) Ved avvik fra planlagt prgram: Festkmiteen løser ppgaven i henhld til veiledningsdkumentet. Dersm dkumentet viser seg å være mangelfullt, g eller nen av ppgavene ikke lar seg løse, kan leder fr festkmiteen kntakte representanten fra styret fr rådføring. Dersm det er ønskelig med mindre justeringer, må dette gjøres i samråd med styrets representant. Dersm festkmiteens leder har behv fr rådføring, kan styrets representant kntaktes

8 8 Mål g rammer Frdeling av ppgaver før, under g etter arrangementet: Det er mange små g stre ppgaver sm følger med en slik fest. I utgangspunktet skal festkmiteen ta seg av alle frberedelser, gjennmføring g avslutning av arrangementet, men BB11 gruppas medlemmer må være frberedt på å hjelpe til. Mange av ss kan føle det ubehagelig dersm vi ikke helt vet hva sm er våre ppgaver, eller m det frventes ne av ss sm ikke blir gjrt. Derav er det ønskelig at festkmiteen utarbeider en liste ver de ppgaver hver enkelt av ss har under arrangementet. Listen skal være presis g innehlde knkrete ppgaver sm f.eks. rydding av brd, ppvask, skrelling av pteter sv. Dette gjør det lettere å gå til sin ppgave med glede g nyte arrangementet uten skyldfølelse. BB11 gruppa ønsker å være inkluderende gså fr partnere sm deltar. Derav er det ønskelig at gså disse deltar i nen praktiske ppgaver, fr på denne måten i større grad å føle seg sm en del av miljøet. Festkmiteen planlegger g gjennmfører arrangementet. Festkmiteen kntakter andre aktuelle bidragsytere i minimum 4 uker før arrangementet. Festkmiteen lager liste ver felles arbeidsppgaver før, under g etter arrangementet. Under første møte i festkmiteen settes det pp en hvedansvarlig på samtlige punkter. Listen ver medhjelpere fylles ut når kmiteen møtes fredag før arrangementet. Utfylt liste ver arbeidsppgaver henges pp på Seilerhytta Festkmiteen lager handlelister fr alle måltider Festkmiteen skal bestå av fem medlemmer pluss styrets representant. Partnere til seilere invlveres i de praktiske ppgavene Følgebåt g (taxi): Det er ønskelig at det stiller følgebåt på brygga uansett værfrhld. Dersm det er helt vindstille skal følgebåten tilby slep, være behjelpelig med deltagernes bagasje g gjester sm trenger skyss. Det avtales i gd tid hvem sm er ansvarlig fr å stille med følgebåt. Det stiller egen følgebåt på brygga i gd tid før avgang. Følgebåt skal kun brukes til slep m vinden ttalt uteblir. Sjøfør følgebåt g taxi er fritatt fra andre ppgaver Ftgrafering: Et hyggelig bilde, er gjerne et hyggelig minne. BB11 gruppa har alltid vært flinke til å dkumentere sine aktiviteter fr så å bruke dette bildemateriellet aktivt venfr sine medlemmer. Det er ønskelig med en persn sm er ansvarlig fr all ftgrafering under hele arrangementet, så sm bryggene ved fremmøte, felles seiling, middag, frkst g det ssiale. Det kntaktes en persn sm kan ta bilder av hele arrangementet. Det tas minimum 150 bilder Det er viktig at det tas bilder av alle deltakere Styrets representant i arrangementskmiteen påser at bilder blir arkivert på server til BB11 gruppa Ftgraf er fritatt fra andre ppgaver Ftgraf bør / skal ikke hentes fra ssialkmiteen da ssialkmiteen har andre viktige ppgaver

9 9 Mål g rammer Utstyr fr pynting g servering: På Seilerhytta finnes det meste av praktisk utstyr sm trengs fr å gjennmføre en fest g et gdt måltid. Nødvendig utstyr sm kpper, glass bestikk, gryter g lign. er på plass på Seilerhytta. Når det kmmer til gjenstander sm trengs fr litt ekstra pynting, er dette utstyr sm vi selv må bringe fr hver anledning. Derav er det ønskelig at BB11 gruppa har en egen bks hvr vi ppbevarer pyntegjenstander g lign. Festkmiteen sjekker i gd tid før festen at alt nødvendig utstyr fr pynting er på plass i bksene Følgende skal finnes i bksene: Ca. 10 lykter fr innendørs g utendørsbruk bruk på brdene. 2 sett med signalflagg fr pynting innendørs g utendørs 5 Lykter til plassering på brygga Termser 9 stk. Nrgesglass til lys inne Blmsterptter Kubbelys til lykter Signalhrn Følgende utstyr tas med BB vimpel (fr bruk flaggstang) 2 stk. BB11 beach flagg (settes pp ute) BB11 banner (Vennskap Seiling Regatta) BB11 banner (samme sm skilt på brygga) Lerret fr lysbildefremvisning (BB11 gruppa har eget i pvc plast) Øknmistyring: Øknmi er fte et litt betent tema i freningssammenheng. Vi er gjerne avhengig at nen er villig til å legge ut av sine private midler, samt at arrangementsdeltakernes innbetaling fte kan være ne mangelfulle. Det kan gså være ne uklart hvem sm skal dekke utgiftene. Er det ASF, eller BB11 gruppa? Vi trr at det mest smidige g enkleste å administrere er m medlemmer av BB11 gruppen fra tid til annen er villig til å gjøre et lite utlegg i sammenheng med et arrangement, men da er vi gså avhengige av g frplikter ss til et raskt ppgjør. Det utnevnes en øknmiansvarlig fra styret fr arrangementet Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp alle utlegg Utlegg internt i BB11 gruppa betales umiddelbart tilbake etter endt arrangement av øknmiansvarlig. Utlegg sm i siste instans skal dekkes av ASF betales av BB11 gruppa, sm igjen fremmer krav venfr ASF. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp dette. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa sender knsekvent ut mail til den sm har hatt utlegg når beløpet er tilbakebetalt /verført til knt. Øknmiansvarlig må følge pp arrangementet etter at det er avsluttet g påse at alle utgifter g inntekter er ajur.

10 10 Frberedelser på Seilerhytta Fremmøte festkmite: Sesngstart med påfølgende fest vernatting g frkst har vært en suksess. Men fr festkmiteen kan det lett bli litt hektisk. Derav er det ønskelig at festkmiteen reiser ut fredagskvelden fr å starte frberedning av mat g pynting av Seilerhytta. Dette håper vi blir en hyggelig stund fr festkmiteen en dag før vi andre slipper til, samt at det blir mer r ver frberedelsene g gjennmføringen av arrangementet. Målet er at Seilerhytta skal fremstå pyntet fr fest når seilerne kmmer ut. Frberedelsene på fredag er ikke fr venner g bekjente sm ikke seiler BB11. Frberedelsene er ikke fr, eller med barn. Styret kan gjøre spesielle vurderinger av deltakere g medhjelpere m dette skulle trengs. Festkmiteen stiller fredag kveld fra kl Det er avreise 1800 fra BB11 brygge ved gjestehavn, m ikke annet fremmøtested er avtalt. Alle medlemmer i kmiteen må stille. Styrets representant stiller gså fredag kveld. Hele festkmiteen stiller fr felles avreise kl.1000 lørdag. Det blir avreise fra BB11 brygge ved gjestehavn, m ikke annet fremmøtested er avtalt. Festkmiteen pynter g steller ferdig Seilerhytta før felles fremmøte ved bryggene i byen kl BB11 gruppas bøyebåt kan brukes av festkmiteen til nødvendig transprt hele helgen. Seilerhytta er ferdig pyntet når seilerne ankmmer lørdag. Festkmiteen stiller på felles brygge i byen kl sammen med de øvrige deltakerne. Det er ønskelig at hele festkmiteen er tilstede under hele arrangementet. Leder fr festkmite tar med nøkler til Seilerhytta Pynting av Seilerhytta: Festen på Seilerhytta er ment å gi seilerne en ekstra gd pplevelse sm inspirerer til videre aktivitet gjennm smmeren. Å pynte Seilerhytta litt ekstra trr vi kan bidra til en slik pplevelse. BB11 vimpel heises i flaggstang (uten bruk av andre flagg). Det pyntes med lykter (stearinlys) langs hele frnten av brygga. Det pyntes med blmster g servietter på brdene i første etasje. Det brukes enkle (ikke dble brd) slik at det er enkelt å samtale med de på den andre siden av brdet. Det pyntes med signalflagg ute (ver brd) g inne (ver brd). Det pyntes med pene duker på brdene. (Kan være pene papirduker) Det pyntes med stearinlys på brd inne i første g andre etasje. Det pyntes med lykter på brdene ute (sm tåler vind). Det henges pp BB11 banner på veggen g beachflagg settes pp på brygga. Stue i første etasje ryddes g gjøres innbydende. Stue i andre etasje ryddes g klargjøres fr vernatting Det fyres på peisen (m denne er i stand). Det fyres bål i grillen på utsiden.

11 11 Ssialt g underhldning Lysbilder g film: Det tas bilder g film under fremmøte på brygge i byen g seiling ut til Seilerhytta. Det settes pp prjektr i 1 etasje. Det kjøres visning på denne fra et gitt tidspunkt lørdags kveld samtidig sm det serveres kaffe. Avhengig av værfrhld vurderes det m visningen kan fregå utendørs. Visningen kan m ønskelig stå å gå utver kvelden. Det er viktig at visning av bilder g film ikke bremser, eller stpper pp hyggelig småprat. Det vises lysbilder g eller film på lerret i stue 1 etasje etter middag. Når lerret henges pp innendørs, plasseres dette i «hjørne salng» i stuen. Det brukes et strt lerret på min. 2#3,10 m. Seil på (str) båt kan vurderes. Vise utelukkende bilder fra dagens aktiviteter. Visningen bør vare minimum 30 min, men kan gå i lp hele kvelden m ønskelig. Musikk: Litt lav bakgrunnsmusikk er alltid hyggelig når vi har fest på Seilerhytta. Dette kan være et enkelt medbrakt anlegg. Det spilles litt lav bakgrunnsmusikk ute g inne når vi ikke spiser. Musikk settes på umiddelbart etter dessert. Underhldning: Det er alltid hyggelig med litt underhldning på en gd fest. Ofte finnes det skjulte resurser i en gruppe. Alternativt kan man bruke venner g bekjente sm har ne litt ekstra å bidra med. Dette kan være en artig tale, en sketsj, spilling av et instrument sv. Innslaget skal sm en hvedregel ikke være betalt, g ikke bære preg av «selskapslek». Vi har et ca. 20 min underhldningsinnslag til kaffe g kake/snacks

12 12 Prgram Fremmøte på felles brygge: Sesngstarten er et av BB11 gruppas viktigste arrangementer i løpet av sesngen. Nå skal alle båtene være på vannet, g vi skal samles til vår første seiltur g ssiale helg sammen. Det er viktig at alle seilerne møter samtidig g deltar i felles seilas. Alle seilerne samles på brygga kl Det er en representant fra styret på brygga sm påser at alle har det bra g har nen å seile med. Vi samles til felles infrmasjn på plenen ved brygga. Her gjøres det ppmerksm på felles ppgaver på Seilerhytta, hvrdan seilingen fregår g hva sm er ruta. Det er ønskelig med avreise fra felles brygge innen kl Dette ledes av en representant fra styret eller av leder festkmite. Felles seiling: Selve seilturen er ment sm en felles seilas. De sm kmmer først ut fra brygga hlder seg i mrådet g venter til alle båtene er ute g klare fr felles seilas. Den ansvarlige fra styret må påse at alle får beskjed m dette. Seilrute 1. Start fra brygge Tyhmen 2. Seile mellm Knubben g Skilsø 3. Seile mellm Stre g Lille Sktthlmen 4. Seile Ned langs Revesand frem til innseiling Hvekilen (Ikke pp til Seilerhytta) 5. Langs land av Gjesøya 6. Ned til Mærdø museum 7. Langs land av Mærdø g ned til grønn stake 8. Opp til g gjennm Lusehlla ved Flateskjær 9. Ned til Seilerhytta Ansvarlig fra styret gir alle beskjed m at båtene skal hlde sammen. Den båten sm er kmmet først i feltet slipper seg bakver g legger seg sist. På denne måten vil feltet alltid være tett samlet uten at nen ender langt unna på egen seilas. Det er ønskelig med maks 15 meter mellm hver båt Ansvarlig fra styret påser at alle båtene venter rett utenfr bryggen til alle er klare. Ansvarlig fra styret påser at vi får en felles samlet seilas. Niste: Det lages en enkel niste (maks t skiver g en frukt pr. persn) sm leveres på brygge før avreise. Ssialkmiteen smører g frbereder nister Ssialkmiteen kjøper inn enkel drikke sm gis sammen med niste Niste g drikke deles ut når det gis infrmasjn på plenen fran brygga kl Aperitiff: Når alle båtene er trygt frtøyd på Seilerhytta samles alle rundt hytta til en felles aperitiff. Det serveres en aperitiff når alle båtene er trygt frtøyd. Senest kl.1800 En representant fra festkmiteen står fr serveringen.

13 13 Prgram Middag frrett g dessert: BB11 gruppa har lagt str vekt på å spise gde g hyggelige måltider sammen. Sesngstart er i så henseende intet unntak. Det er ønskelig at festkmiteen steller i stand en ekstra gd middag g legger litt ekstra kjærlighet i desserten. Samtidig skal ikke standarden være høyere enn at vi kan klare å hlde den vedlike ver mange år. Frrett, middag g dessert skal ikke hlde høyere standard enn at dette kan klargjøres fredag kveld, uten annen frberedelse enn innkjøp av råvarer. Det kjøpes inn mineralvann til middag Middag starter kl Ssialkmiteens leder ønsker velkmmen. BB11 gruppas frmann sier nen rd Det serveres en enkel frrett. Det serveres en gd middag ca. kl.2015 Det serveres en gd dessert ca. kl Det serveres kaffe g snacks ca. kl Snacks/kake g kaffe etter middag: Målet med vår mini weekend på Seilerhytta er å hygge seg mest mulig sammen, Fr å gjøre det ekstra hyggelig fr alle settes det frem snacks av typen peanøtter, ptetgull, sjklade, kaffe Det settes ut bller med ulik snacks før g etter middag Det settes frem kaffe. Frkst: Felles frkst er en svært viktig del av arrangementet, g det er ønskelig med like mange deltakere her sm til middag. Det lages en str g gd kntinental frkst. Frkst frberedes frtrinnsvis fr innendørs servering. Dersm festkmiteen vurderer det slik at frhldene ligger gdt til rette fr utendørs servering, kan dette gjøres. Det stelles til en kntinental frkst. Frkst starter kl Ssialkmiteens leder infrmerer m at det skal være r (uten ppgaver) frem til 1130 Frmannen takker fr arrangementet. Felles rydding: R g frutsigbarhet er viktig når BB11 gruppa har sine arrangementer. Nen blir lett rastløse, eller pliktfølelsen melder seg når et arrangement går mt slutten. Derav er det viktig at alle gjøres ppmerksm på at vi ønsker r frem til kl.1130, først da begynner vi i fellesskap å rydde ut av hytta. Det skal være rikelig med tid til en gd prat g litt kaffe etter frkst. Hytta skal være ferdig ryddet kl1230 g deltakerne skal m ønskelig ha sine båter pakket g frtøyd ved felles brygge innen kl1430. Felles rydding starter kl Alle er klare til avreise innen kl Det blir felles avreise ca med felles samlet seilas inn til byen Om ønskelig tilbyr følgebåten slep inn med avgang Seilerhytta kl Festkmiteens leder låser lkaler

14 14 Etterarbeid Ajurføre øknmi: Øknmi er en viktig del av alle arrangementer, men kan fte by på utfrdringer med utgifter g inntekter. Derav er det viktig at en persn (øknmiansvarlig i styret), følger dette nøye pp etter arrangementet. Øknmiansvarlig i styret følger pp at utgifter g inntekter er ajur innen 14 dager etter arrangement. Innlevere g arkivere skjemaer fr handling, meny g arbeidsppgaver: Skjema med frdeling av arbeidsppgaver er spesielt nyttig under arrangementet, men fra tid til annen kan det dukke pp spørsmål m hvrdan ne fungerte, eller ne kan mangle. Da er det spesielt nyttig at skjemaet med frdeling av arbeidsppgaver, handleliste g meny har blitt arkivert på serverne til BB11 gruppa. Leder fr festkmiteen leverer inn ferdig utfylt arbeidsfrdelingsskjema til BB11 gruppa innen 14 dager etter arrangement. Leder fr festkmiteen leverer inn ferdig utfylt meny til BB11 gruppa innen 14 dager etter arrangement. Leder fr festkmiteen leverer inn ferdig utfylt handleliste til BB11 gruppa innen 14 dager etter arrangement. Arkivere bilder fra arrangementet: Bilder sm blir tatt av ansvarlig ftgraf/er har en tendens til å bli glemt, eller frsvinne. Styrets representant er ansvarlig fr at disse blir samlet inn g arkivert på BB11 gruppas server. Styrets representant fr arrangementet samler inn bilder fra ansvarlig ftgraf/er g påser at disse blir arkivert på BB11 gruppas server innen 14 dager etter arrangement. Legge ut bilder g rapprt på websider: BB11 har alltid lagt vekt på å ta mye bilder fr så å bruke dette til felles mail. Vi har gså et vesentlig bildegalleri på våre nettsider sm vi ønsker å kmplettere ytterligere. Fr å gi andre medlemmer i vår frening et innblikk i vår drift, er det svært viktig at vi skriver en liten reprtasje fra det vi steller med g legger denne ut på våre nettsider. Legge ut bilder på vårt bildegalleri på våre nettsider Skrive en rapprt sm legges ut med nen bilder på våre nettsider innen 14 dager etter arrangement. Sende ut mail med inf g bilder etter arrangementet: BB11 gruppa har alltid vært flinke til å dkumentere sine aktiviteter. Dette er gså ønskelig etter Sesngstart. Det er ønskelig med en mail sm beskriver helgen Sende ut mail med inf g bilder etter arrangementet innen 14 dager etter arrangement. Minimum 10 bilder i mail

15 15 Etterarbeid Oppgradere g supplere manglende g / eller ødelagt utstyr: BB11 gruppa har et betydelig utstyrslager fr å arrangere fest g regatta. Nen ganger kan ting bli ødelagt, eller ne må suppleres Alt utstyr blir sjekket fr feil g utstyrskasser blir ryddet etter henvisning på lister i kassene Ødelagt utstyr fikses eller erstattes Manglende utstyr suppleres Alt utstyr sm er brukt på festen settes tilbake på lagerrm i BB11 hallen Levere inn skjema fr arbeidsppgaver, utfylt meny g handleliste til styrets representant Alle venfr nevnte ppgaver utføres innen 14 dager etter arrangement Følge pp at alle ppgaver er blitt utført: Fr å frsikre ss m at arrangementet er gjennmført i henhld til veiledningsdkumentet g skjemaet fr frdeling av arbeidsppgaver er blitt fulgt må ansvarlig fr ssialkmiteen g styrets representant i felleskap gå gjennm å sjekke at alle ppgaver er utført. På denne måten unngår vi i større grad ubehagelige verraskelser g manglende utstyr g rutiner ved neste arrangement. Styrets representant g leder fr ssialkmiteen sjekker at alle arbeidsppgaver på skjemaet fr arbeidsppgaver er fulgt innen 14 dager etter arrangement. Styrets representant nterer frslag til endringer i veiledningsdkument g på skjema fr frdeling av arbeidsppgaver innen 14 dager etter arrangement.

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (07.06.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KLUBBMESTERSKAP BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KLUBBMESTERSKAP BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (30.01.2017) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KLUBBMESTERSKAP BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (24.04.2017) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Mål g rammer Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR. Vår, Sommer og Høstcup BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR. Vår, Sommer og Høstcup BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (30.01.2017) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR Vår, Smmer g Høstcup BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Mål g rammer Frrd Vår smmer g høst cup har vært avviklet helt siden starten av BB11

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 Sist midlertidig gdkjent av styret (Arbeidsdkument, Ikke endelig vedtatt) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR NM BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

PLAN og informasjon Sommeren 2014

PLAN og informasjon Sommeren 2014 PLAN g infrmasjn Smmeren 2014 Uke 26 Dat: Hva/hvr? Ta med følgende ekstra utstyr: Mandag 23.6 Impuls Ta med matpakke g drikke- Tirsdag 24.6 Onsdag 25.6 ½ gruppe: Piknik i parken v/ Tre eldar ½ gruppe besøker

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest?

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest? Osl, 16 april 2010 Kjære alle deltagere i Nrgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting g Cffee in Gd Spirits - er dere klare fr en kaffefest? Årets knkurranser er bare nen dager unna

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2010 Dat...: Tirsdag 23. februar 2010 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Ivar Thresen, Edel Vårtun, Kirsti D. Reinertsen, Lars Einar Skarpsn,

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktiviter g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen 1. Ved vaktens begynnelse: Ta på unifrm (t-skjrte / genser) Hente nøkkel i nøkkelsafe. Kntrller alle utstyrslagre g m nødvendig rydd pp. Kntrller alle garderber

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2017 Landsmøtet 2016 Trondheim

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2017 Landsmøtet 2016 Trondheim Styrets frslag til Handlingsplan fr Nrsk cøliakifrenings ungdm 2017 Landsmøtet 2016 Trndheim Frmål NCFU jbber fr at det skal være så lett sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer