For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke."

Transkript

1 Godt nytt fra Østenstad menighet Mars 2011 Vil DU være med å forme morgendagens kirke? Samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september, er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Kirken din trenger deg! Å sitte i menighetsrådet er et viktig tillitsverv for kirken og nærmiljøet. Kirken trenger engasjerte mennesker som vil forvalte kirkearven, og som har visjoner og idéer for morgendagens folkekirke. Det er summen av det lokale engasjementet som skaper vår kirkes egenart. For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke. Lokalkirken For de fleste av oss er vår menighet og kirke viktig. Her kan vi møte hverandre med våre drømmer og behov, sorger og gleder. Her kan barn og unge vokse opp med trygge og sunne livsverdier, og oppleve Guds ord som grunnlag for sin fremtidstro. Her skapes trygge og utviklende fellesskap. Kirken og kirkebygget ivaretar tradisjon og representerer trygghet i livets ulike faser: Gudstjenester, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelse er viktige deler av kirkens arbeid. Menigheten er også et sted for aktiviteter og fellesskap, et møtested for tro og tvil, kultur og hverdagsspørsmål. Menigheten består av de kirkemedlemmene som bor i soknet. Lokalmenigheten skal være et trygt fellesskap med åpne relasjoner som gir mennesker tilhørighet og utfordrer til engasjement. Mangfoldet gir fellesskapet styrke. Menighetsrådets oppgaver Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan, og leder menighetens kan gjøres for å styrke og nære det kristelige livet i soknet (Kirkeloven 9)virksomhet der du bor: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å styrke og nære det kristelige livet i soknet (Kirkeloven 9) De viktigste oppgavene er å Innarbeide og utrede trosopplæring, kirkemusikk og diakoni Vedta strategier knyttet til gudstjenesteliv, menighetsbyggende virksomhet, barneog ungdomsarbeid, frivillig arbeid og medarbeiderskap Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler Medvirke ved tilsetting av prest, prost og biskop Vedta bruk og utleie av kirken

2 Godt nytt fra Østenstad menighet side 2 Rådets medlemmer velges for fire år og har ca. ett møte i måneden. Det består av 10 medlemmer og 4 varamedlemmer. Menighetsrådet har flere underutvalg og komitéer og mange frivillige hjelpere. Hvert menighetsråd i Asker prosti er representert i Asker kirkelige fellesråd. Fellesråd ivaretar en del oppgaver på vegne av soknene. De viktigste er økonomi- og personalforvaltning, samt drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Hva med deg? Kan du tenke deg å være kandidat til menighetsrådet, eller kjenner du noen du har lyst til å foreslå? Vi i nominasjonskomiteen håper du vil tenke grundig gjennom dette. Det er viktig å være med å påvirke hva Østenstad menighet skal drive med. I Østenstad menighet finnes det blant annet tilbud som TenSing, middagsservering på tirsdager, barnekor og babysang, seniorarbeid og diakonalt arbeid, speiderarbeid, bibelgrupper, barneklubben Dig Deeper, ungdomsklubb, menighetskoret Østenstad Sangeri, Y s Men, barnehage, søndagsskole, konserter og temakvelder. Vi trenger kandidater til menighetsrådet i Østenstad, enten du er nyinnflytter, eller har bodd her lenge. Vi håper derfor å høre fra deg! Ta kontakt med menighetskontoret på tlf eller e-post Du kan også kontakte Anne Grete Westly som er leder av valgkomiteen på tlf eller e-post Per Johannes Helgebostad, 59 år, gift med Sigrid, to voksne barn, seniorrådgiver i Telenor. Menighetsbyggeren Hvordan kan vi bli en mer åpen kirke som flere kan føle en relasjon til og ikke bare være huset på haugen? Per Johannes Helgebostad går inn i sitt andre år som leder av Østenstad menighetsråd og vil gjerne ha flere med seg i arbeidet. Tekst og bilde: Astrid Sætrang Morvik Det er søndag formiddag og gudstjenesten er akkurat avsluttet. 74 mennesker har vært samlet en time til bønn, salmesang og preken. Ute stråler sola over vinterlandskapet. Per Johannes Helgebostad er blant dem som ofte er å se i kirken, ikke bare på søndagene. Som leder av menighetsrådet er det blitt mange kvelder og ettermiddager i utvalg og rådsmøter. Likevel anbefaler han nye å bli med: - Hvis en vil ha innflytelse på det som skjer lokalt, er menighetsrådet det mest lokale demokratiet vi har. Gjennom det kan man påvirke det som skjer der en bor. Helgebostad er selv oppvokst på Gullhella, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Holmen og hadde med seg erfaringer fra to perioder i menighetsrådet i Holmen menighet. - Det var veldig interessant å være med i menighetsrådet i Holmen. Med positive erfaringer derfra var det lett å si ja da nominasjonskomiteen foran sist valg spurte om jeg ville stille som kandidat til Østenstad menighetsråd. - Du er relativt nyinnflyttet i Østenstad. Bør man ha bodd her en stund før man går inn i et slikt arbeid? - Hvis man er ny et sted får man fort en god oversikt over menigheten og lokalsamfunnet ved å engasjere seg i menighetsrådet. Dessuten har man anledning til å komme med sine innspill, og det er ingen ulempe for et menighetsråd at det kommer noen utenfra! Helgebostad legger ikke skjul på at det kan være krevende å lede et slikt råd men det er det som gjør det så spennende! Vi er ikke en gruppe ideelle mennesker, men alle har noe å tilføre fra sitt ståsted. 2

3 Godt nytt fra Østenstad menighet side 3 - Hva har vært de morsomste sakene så langt? - Å lage en virksomhetsplan! Det er nytt i rådet. Vi har brukt mye tid på den, men jeg tror vi har fått et godt rammeverk. Dessuten var den min idé, smiler han og det gjør det ikke mindre morsomt. Jeg har fått anledning til å komme med mitt og bli hørt. - Er det like lett for alle å bli hørt? - Vi har hatt en undersøkelse på hvordan medlemmene opplever arbeidet i menighetsrådet, og det er ganske entydig at folk synes de blir hørt. Vi skulle gjerne hatt mer tid og rom til å diskutere innspill, men tiden går fort når man er på møte, sier mannen som er opptatt av møtekultur og setter sin ære i å begynne og slutte til tiden! - Men det å være med i menighetsråd innebærer jo også gjerne å være medlem av ulike underutvalg. Er det nødvendig med så mange utvalg som man har i Østenstad? - Virksomheten i en menighet er veldig distribuert. Det er viktig at ikke menighetsrådet skal bestemme alt, men vi har representanter i utvalgene. Gjennom dem får menighetsrådet tilstrekkelig informasjon om det som skjer. - Hva blir viktige saker for menighets-rådet fremover? - Vi har identifisert våre viktigste utfordringer i virksomhetsplanen. Det er viktig å kunne favne alle aldersgrupper. Men det er også viktig at vi i vårt diakonale arbeid kan favne mer av det sosiale mangfoldet som bor her. Hvordan kan vi bli en mer åpen kirke som flere kan føle relasjon til? Minoritetsgrupper, etniske og andre - som de homofile. Hvordan opplever de kirken? Det er en debatt jeg skulle ønske vi kunne tatt. Vi har flere enn vi aner som føler seg ensomme eller utenfor enten de er minoriteter eller andre. Jeg skulle ønske at vi i denne menigheten skulle bli flinkere til å få alle til å føle seg hjemme.. - Da er det kanskje lurt å få en større bredde representert i menighetsrådet som ellers har lett for å bli selvrekrutterende fordi man leter etter kandidater blant dem man kjenner. Hva med kirkemedlemmer som nominasjonskomiteen ikke kjenner, kan de bare melde seg? - Det er flott hvis vi kan få med helt nye kandidater til lista, men enda viktigere er det at flere er med og stemmer når vi kommer så langt som til valget! Menighetsrådsvalg er viktig, og vi vil at flest mulig skal komme og påvirke resultatet. 11 % av kirkemed-lemmene stemte ved sist valg. Det er bedre enn før, men vi ønsker flere kanskje ved å få en større bredde blant kandidatene. KONFIRMASJON I SEPTEMBER 2012! Østenstad menighet har gjennom mange år hatt konfirmasjon to ganger i året: i mai og november / desember. Nå blir det slutt på det fra 2012 inviterer vi alle til konfirmasjon i september! Nå blir det slik at alle konfirmantene starter og slutter sin forberedelse på omtrent samme tid, men velger mellom ulike linjer. Vi vil tilby muligheten for å velge sommerleir og musikalprosjekt til de som har lyst til det, og samtidig et alternativt undervisningstilbud med temasamlinger og weekend. Ny konfirmantkalender: NOVEMBER: Informasjonsmøte og påmelding til konfirmasjon, for alle. UNDERVISNING: Fra januar til juni blir det jevnlige samlinger. Seminarkonfirmanter får temasamlinger og undervisning i grupper på onsdager. Leir og musikalkonfirmanter får øvelser og undervisning på torsdager. Det blir oppsetting av musikal med konfirmanter og tensing i september! 3

4 Godt nytt fra Østenstad menighet side 4 LEIR: Konfirmantene som velger musikalpro-sjektet, får en ukes sommerleir i august, dette vil bli en viktig del av innøvingen av musikalen. Konfirmantene som velger temasamlinger vil få en weekend i løpet av våren. KONFIRMASJON FOR BÅDE MUSIKAL OG SEMINARKONFIRMANTENE I SEPTEMBER Hvorfor forandrer vi tidspunktet for konfirmasjon? I dag er det slik at vi har konfirmasjon og musikal på tidspunkt der ungdommene avslutter sine skolesemestre: i mai og november. Det blir fort interessekonflikt mellom konfirmasjons-forberedelser og skoleavslutninger med prøver og tentamen, og ungdommene blir slitne! Vi erfarer at mange familier velger bort sommerleir og musikalopplegg pga tidspunkt. Mange ønsker å delta i dette opplegget, men opplever at å få konfirmasjon inn i skolens juletentamener og familiens juleforberedelser blir for krevende, både for konfirmantene og for mange av de frivillige medarbeiderne. Vi ønsker oss ett, felles, konfirmasjons-tilbud for alle ungdommer, men slik at de kan velge innholdet i sin konfirmasjonstid ut fra interesser og behov. Dessuten: September er en fin tid! Vi håper på noen fine sensommerhelger i 2012, med musikal og konfirmasjon i Østenstad kirke! Lokal plan for trosopplæring i Østenstad menighet Stortinget vedtok en reform for kirkens undervisning i Bakgrunnen for dette var at skolens kristendomsundervisning har endret seg de siste årene. Ved overgangen fra kristendomsundervisning til KRL og deretter til RLE (Religion, livssyn og etikk) var undervisning i kristen tro og bibelkunnskap i skolen sterkt redusert. For å kompensere for dette, vedtok Stortinget at alle barn og unge som som hører til Den norske kirke skal få tilbud om 315 timer med undervisning, fra 0-18 år. Kirken mener det er viktig for barn og unge å ha kunnskap om bibelhistorien, kjennskap til den kristne tro og erfaring med de kristne riter og tradisjoner. Derfor vil vi styrke og utvide arbeidet for barn og unge, slik at alle døpte barn og ungdommer i vårt distrikt får tilbud om opplæring og kunnskap. Vi vil gi barna et trygt sted å være, håp for livet, utfordre til nysgjerrighet og refleksjon rundt de store spørsmålene i livet. Alle menighetene i Asker lager i år egne planer for dette arbeidet. Østenstad menighet har et stort og variert arbeid blant barn og ungdom. Reformen utfordrer oss til å nå enda flere! Denne våren leverer menigheten sin lokale plan. Barnefamilier og ungdommer vil i tiden framover jevnlig få tilsendt brev og invitasjoner til arrangementer i kirken. Alle medlemmer eller tilhørende i Den Norske Kirke vil få slike brev. Noen av tilbudene som er arrangert nylig, er: Overnatting i kirken for 11 og 12 åringer (Lys Våken), Dramakurs og Barnefestival for 8- og 9- åringer, klatrevegg og ungdomscafe (Cafedralen). Telefon

5 Godt nytt fra Østenstad menighet side 5 Sprell levende Klubb! Barneklubben tirsdager har blitt en hit. Hver uke samles mellom 20 og 30 barn og voksne til lek, samtale og kveldsmat. Barneklubben skal være et sted barna kan treffe nye og gamle venner, hvor de kan få utfolde seg praktisk gjennom ulike seminarer og kurs eller leker, og hvor de blir utfordret på tro og refleksjon. Vi følger et opplegg rundt treenigheten, og ser en liten snutt av en film, får besøk av en person i menigheten, har samtalegrupper eller tenner lys i kirkerommet. Det er spennende! I tilknytning til klubben arrangerer vi ulike ting som overnatting i kirken (stor suksess og lite søvn ) og søndagsskole for tweens nede i caféen! Sprell levende hilsen fra medarbeideren i trosopplæringen. Her ser vi noen av barna klare til avgang på olabilløp! Hva skjer i Østenstad? Oversikt over gudstjenester og andre arrangementer. Gudstjenester Endringer kan forekomme, så følg med i avisene. Se også vår hjemmeside på Mars 27. mars Maria budskapsdag kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik. April 3. april kl april kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik. 10. april kl Gospelnight og kveldsmesse 17. april Palmesøndag kl april - Langfredag kl Pasjonsgudstjeneste v/olav 24. april - Påskedag kl Mai 1. mai kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik. 8. mai kl Gudstjeneste med dåp v/olav 8. mai kl Kveldsmesse v/ Olav Valen-Sendstad 14. mai kl og Konfirmasjon v/astrid Sætrang Morvik og Karianne Pettersen. 15. mai kl Konfirmasjon v/astrid Sætrang Morvik og Karianne Pettersen. 22. mai kl mai kl Søndagsskolemesse med dåp v/olav Valen- Sendstad. Juni 2. juni Kristi himmelfartsdag kl juni kl juni Pinsedag kl

6 Godt nytt fra Østenstad menighet side 6 19.juni kl Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Astrid 26. juni kl Juli 3. juli kl juli kl juli kl Døpte Sara Ekstrøm-Stenhammer Henrik Breie Anders Jacobsen Anna Nerlinger Otto Nerlinger Therese Larsen-Ulverud Adele Rukke Pettersen Marcus Eisold Max Bastøe-Hansen Benjamin Nøst Plavnik Selma Wold Døde Arne Harald Morberg Liv Selboe Gunnar Willy Gunnestad Karen Bredal Haldis Torkilseng Jan Søren Skjellestad Aase Hansen Ebba Berger Kjell Bertil Roger Almqvist Nelly Halvorsen Laura Levenia Birknes Grace Dorothea Berg Klara Holmen Tordis Hilda Lillelien 24. juli kl juli kl August 7. august kl august kl Gudstjeneste med nattverd v/ Nils Axel Røsæg 21. august kl august kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik Sondre Langnes Lindstad Mathias Røise Warholm Noah Hjorteland Astrid Fossnes Peder Lindseth Kira Sofie Gillebo Liam Thorgersen Karlsson Felix Tunold Berger Sofie Kristine Engevold Rådstoga Tobias Alister Thomson Johanna Ese Gudem Erik Anders Ødegård Noah Gudesen Torp Anders Helstad Halfrid Eiken Oddbjørn Erling Lindgaard Anker Georg Abrahamsen Edith Larsen Bjørn Arvid Søreide Rasmus Krag Schnitler Josef Pedersen Per Erik Granlund Oddvar Knutsen Aksel Nilsen 6

7 Godt nytt fra Østenstad menighet side 7 Faste aktiviteter i Østenstad menighet Søndager Kl Gudstjenester i kirken. Ca. kl Kirkekaffe i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Kl Søndagsskole i undervisningsrommene. Kontakt: Elin Rasmussen A /M: Mandager Kl Bønnevakt på hverdager i Mariakapellet. Kontakt: Elin Rasmussen A /M KL Kirkefrokost i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug Kl Speiderne: Speidergruppa (11-16 år) Kontakt: Terje Berntsen Tlf / Meisene (jentene klasse) Kontakt: Tove Selnes Tlf Ulvungene (gutter klasse) Kontakt: Jon-Gunnar Pettersen Tlf / Rover/Rangerlag (over 16 år) Kontakt: Ole Marius Bay Tlf Kl Barnekor Kontakt: Kantor Kristin Hesselberg Meland Kl Østenstad Sangeri Kontakt: Kantor Kristin Hesselberg Meland Tirsdager KL Middagsservering i kirkestuene. Kontakt: Ingrid R. Tellsgård Tlf Kl Småbarnssang., øvelse i undervisningsrommet. Kontakt: Mona Nybø Tlf Kl Barnegospel, øvelse i Mariakapellet. Kontakt: Mona Nybø Tlf Kl Dig Deeper. Klubb for barn i alderen år. Kontakt Elin Rasmussen A /M Onsdag Kl Y`s men i kirkestuene 1. og 3. onsdag i mnd. Kontakt: Klara Bondevik Tlf Torsdager Kl Babysang Kontakt: Astrid Sætrang Morvik A Kl Cafedralen (i kjelleren) Ungdomskafe. Kontakt: Elin Rasmussen A /M KL Pappas Barn, korøvelse. Kontakt: Ola Mathis Lystad Grimstad Tlf Fredager Kl Fredagstreff m/tema i kirkestuene, en gang pr. mnd. Se hva som skjer (i Budstikka). Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug Sommerkonsert med Østenstad Sangeri Østenstad Sangeri er kirkekoret i Østenstad kirke. De består av 45 sangere og synger jevnlig ved gudstjenesten i Østenstad kirke. De har et allsidig repertoar; har bl.a. sunget med Henning Sommerro, Brass Brothers og Ytre Suløens Jazz-ensemble. De siste årene har de konsentrert seg mye om religiøse folketoner og tradisjonell klassisk musikk. Hvert år framfører de klassisk messe i gudstjenesten allehelgenssøndag sammen med orkester; bl.a. messe av Schubert, Mozart, Haydn. Ved årets sommerkonsert vil de vise en annen side av seg selv. Nå skal de presentere et nytt program med bl. a. barbershop, Erik Bye, Evert Taube, madrigaler. Vi får smakebiter fra ulike musikktyper. Kanskje vi får noen gjester utenfra også Kom og se og hør. 7

8 Godt nytt fra Østenstad menighet side 8 ANSATTE I ØSTENSTAD MENIGHET Her finner du oversikt over alle ansatte. Bruk gjerne direktenummer. Sentralbordet er åpent fra kl , tlf Felles e-post: Sokneprest: Astrid Sætrang Morvik A: M: Kapellan: Olav Valen-Sendstad A M Daglig leder: Magda Flatmo A M Kirketjener: Kristen Grønfæt A P M Kateket: Karianne Pettersen A Diakon: Jarle Klungrehaug A P M Kantor: Kristin Hesselberg Meland A P M Menighetspedagog: Elin Rasmussen A /M Ungdomsarbeider: Ole Mathis Grimstad A M Sekretær: Mona Nybø A Østenstad menighetsbarnehage Tlf.: Styrer: Anne Davidsen P Førskolelærer: Berit Funderud Assistent: Jeanne Wickstrøm Assistent: Helén Kramer Takk for meg! Fra 1. juni har jeg vært så heldig å vikariere hos dere i Østenstad menighet. Det har vært ni innholdsrike måneder, og en flott opplevelse å være en del av alt det som skjer i Østenstad. Jeg er privilegert som er satt til å forkynne evangeliet, det gode budskapet om frelse for alle. Jeg er privilegert fordi jeg får bære frem budskapet om nåden, noe som ikke finnes noe annet sted i denne verden Når vi nå har gått inn i fastetiden bærer jeg med meg ordene fra Klagesangene 3,22-26: Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet. Jeg sier: Herren er min lodd, derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Fastetiden handler jo også om troens kamp og seier. Enhver som har gått noen år på troens vei vet godt at det ikke alltid er like enkelt. Og vi har heller ingen løfter på at livet skal være enkelt og problemløst. Livet leves både i medgang og motgang, og vi skal ikke miste troen på grunn av det, men vi skal kjempe. Det finnes ingen vei utenom, men det finnes hjelp til komme seg helskinnet igjennom. Det finnes ingen vei utenom motgang, det finnes ingen snarveier hvor motbakker ikke finnes. Det skal gå tungt noen ganger. Det er slik at fysisk trenger kroppen utfordringer for å holde seg i form, den må møte utfordringer, motstand for å utvikle seg, vi må trene for å holde kroppen vedlike. Slik trenger også troen utfordringer for å holde seg i form. Troen trenger også å bli trent, slik at den også skal bli sterkere og sterkere. Da kan vi oppleve at Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Takk for meg med alle gode ønsker for fastetiden og påskefeiringen. Kristian Lassen 8

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY 2016 Vi takker biskopen for inspirerende dager i mai 2015! Her kommer ettervisitas-rapport som sier en del om hva vi har gjort og fulgt opp. Utgangspunktet er biskopens visitasrapport

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer