For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke."

Transkript

1 Godt nytt fra Østenstad menighet Mars 2011 Vil DU være med å forme morgendagens kirke? Samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september, er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Kirken din trenger deg! Å sitte i menighetsrådet er et viktig tillitsverv for kirken og nærmiljøet. Kirken trenger engasjerte mennesker som vil forvalte kirkearven, og som har visjoner og idéer for morgendagens folkekirke. Det er summen av det lokale engasjementet som skaper vår kirkes egenart. For å stille til valg må du ha fylt 18 år i løpet av 2011 og være medlem av Den norske kirke. Lokalkirken For de fleste av oss er vår menighet og kirke viktig. Her kan vi møte hverandre med våre drømmer og behov, sorger og gleder. Her kan barn og unge vokse opp med trygge og sunne livsverdier, og oppleve Guds ord som grunnlag for sin fremtidstro. Her skapes trygge og utviklende fellesskap. Kirken og kirkebygget ivaretar tradisjon og representerer trygghet i livets ulike faser: Gudstjenester, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelse er viktige deler av kirkens arbeid. Menigheten er også et sted for aktiviteter og fellesskap, et møtested for tro og tvil, kultur og hverdagsspørsmål. Menigheten består av de kirkemedlemmene som bor i soknet. Lokalmenigheten skal være et trygt fellesskap med åpne relasjoner som gir mennesker tilhørighet og utfordrer til engasjement. Mangfoldet gir fellesskapet styrke. Menighetsrådets oppgaver Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan, og leder menighetens kan gjøres for å styrke og nære det kristelige livet i soknet (Kirkeloven 9)virksomhet der du bor: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å styrke og nære det kristelige livet i soknet (Kirkeloven 9) De viktigste oppgavene er å Innarbeide og utrede trosopplæring, kirkemusikk og diakoni Vedta strategier knyttet til gudstjenesteliv, menighetsbyggende virksomhet, barneog ungdomsarbeid, frivillig arbeid og medarbeiderskap Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler Medvirke ved tilsetting av prest, prost og biskop Vedta bruk og utleie av kirken

2 Godt nytt fra Østenstad menighet side 2 Rådets medlemmer velges for fire år og har ca. ett møte i måneden. Det består av 10 medlemmer og 4 varamedlemmer. Menighetsrådet har flere underutvalg og komitéer og mange frivillige hjelpere. Hvert menighetsråd i Asker prosti er representert i Asker kirkelige fellesråd. Fellesråd ivaretar en del oppgaver på vegne av soknene. De viktigste er økonomi- og personalforvaltning, samt drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Hva med deg? Kan du tenke deg å være kandidat til menighetsrådet, eller kjenner du noen du har lyst til å foreslå? Vi i nominasjonskomiteen håper du vil tenke grundig gjennom dette. Det er viktig å være med å påvirke hva Østenstad menighet skal drive med. I Østenstad menighet finnes det blant annet tilbud som TenSing, middagsservering på tirsdager, barnekor og babysang, seniorarbeid og diakonalt arbeid, speiderarbeid, bibelgrupper, barneklubben Dig Deeper, ungdomsklubb, menighetskoret Østenstad Sangeri, Y s Men, barnehage, søndagsskole, konserter og temakvelder. Vi trenger kandidater til menighetsrådet i Østenstad, enten du er nyinnflytter, eller har bodd her lenge. Vi håper derfor å høre fra deg! Ta kontakt med menighetskontoret på tlf eller e-post Du kan også kontakte Anne Grete Westly som er leder av valgkomiteen på tlf eller e-post Per Johannes Helgebostad, 59 år, gift med Sigrid, to voksne barn, seniorrådgiver i Telenor. Menighetsbyggeren Hvordan kan vi bli en mer åpen kirke som flere kan føle en relasjon til og ikke bare være huset på haugen? Per Johannes Helgebostad går inn i sitt andre år som leder av Østenstad menighetsråd og vil gjerne ha flere med seg i arbeidet. Tekst og bilde: Astrid Sætrang Morvik Det er søndag formiddag og gudstjenesten er akkurat avsluttet. 74 mennesker har vært samlet en time til bønn, salmesang og preken. Ute stråler sola over vinterlandskapet. Per Johannes Helgebostad er blant dem som ofte er å se i kirken, ikke bare på søndagene. Som leder av menighetsrådet er det blitt mange kvelder og ettermiddager i utvalg og rådsmøter. Likevel anbefaler han nye å bli med: - Hvis en vil ha innflytelse på det som skjer lokalt, er menighetsrådet det mest lokale demokratiet vi har. Gjennom det kan man påvirke det som skjer der en bor. Helgebostad er selv oppvokst på Gullhella, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Holmen og hadde med seg erfaringer fra to perioder i menighetsrådet i Holmen menighet. - Det var veldig interessant å være med i menighetsrådet i Holmen. Med positive erfaringer derfra var det lett å si ja da nominasjonskomiteen foran sist valg spurte om jeg ville stille som kandidat til Østenstad menighetsråd. - Du er relativt nyinnflyttet i Østenstad. Bør man ha bodd her en stund før man går inn i et slikt arbeid? - Hvis man er ny et sted får man fort en god oversikt over menigheten og lokalsamfunnet ved å engasjere seg i menighetsrådet. Dessuten har man anledning til å komme med sine innspill, og det er ingen ulempe for et menighetsråd at det kommer noen utenfra! Helgebostad legger ikke skjul på at det kan være krevende å lede et slikt råd men det er det som gjør det så spennende! Vi er ikke en gruppe ideelle mennesker, men alle har noe å tilføre fra sitt ståsted. 2

3 Godt nytt fra Østenstad menighet side 3 - Hva har vært de morsomste sakene så langt? - Å lage en virksomhetsplan! Det er nytt i rådet. Vi har brukt mye tid på den, men jeg tror vi har fått et godt rammeverk. Dessuten var den min idé, smiler han og det gjør det ikke mindre morsomt. Jeg har fått anledning til å komme med mitt og bli hørt. - Er det like lett for alle å bli hørt? - Vi har hatt en undersøkelse på hvordan medlemmene opplever arbeidet i menighetsrådet, og det er ganske entydig at folk synes de blir hørt. Vi skulle gjerne hatt mer tid og rom til å diskutere innspill, men tiden går fort når man er på møte, sier mannen som er opptatt av møtekultur og setter sin ære i å begynne og slutte til tiden! - Men det å være med i menighetsråd innebærer jo også gjerne å være medlem av ulike underutvalg. Er det nødvendig med så mange utvalg som man har i Østenstad? - Virksomheten i en menighet er veldig distribuert. Det er viktig at ikke menighetsrådet skal bestemme alt, men vi har representanter i utvalgene. Gjennom dem får menighetsrådet tilstrekkelig informasjon om det som skjer. - Hva blir viktige saker for menighets-rådet fremover? - Vi har identifisert våre viktigste utfordringer i virksomhetsplanen. Det er viktig å kunne favne alle aldersgrupper. Men det er også viktig at vi i vårt diakonale arbeid kan favne mer av det sosiale mangfoldet som bor her. Hvordan kan vi bli en mer åpen kirke som flere kan føle relasjon til? Minoritetsgrupper, etniske og andre - som de homofile. Hvordan opplever de kirken? Det er en debatt jeg skulle ønske vi kunne tatt. Vi har flere enn vi aner som føler seg ensomme eller utenfor enten de er minoriteter eller andre. Jeg skulle ønske at vi i denne menigheten skulle bli flinkere til å få alle til å føle seg hjemme.. - Da er det kanskje lurt å få en større bredde representert i menighetsrådet som ellers har lett for å bli selvrekrutterende fordi man leter etter kandidater blant dem man kjenner. Hva med kirkemedlemmer som nominasjonskomiteen ikke kjenner, kan de bare melde seg? - Det er flott hvis vi kan få med helt nye kandidater til lista, men enda viktigere er det at flere er med og stemmer når vi kommer så langt som til valget! Menighetsrådsvalg er viktig, og vi vil at flest mulig skal komme og påvirke resultatet. 11 % av kirkemed-lemmene stemte ved sist valg. Det er bedre enn før, men vi ønsker flere kanskje ved å få en større bredde blant kandidatene. KONFIRMASJON I SEPTEMBER 2012! Østenstad menighet har gjennom mange år hatt konfirmasjon to ganger i året: i mai og november / desember. Nå blir det slutt på det fra 2012 inviterer vi alle til konfirmasjon i september! Nå blir det slik at alle konfirmantene starter og slutter sin forberedelse på omtrent samme tid, men velger mellom ulike linjer. Vi vil tilby muligheten for å velge sommerleir og musikalprosjekt til de som har lyst til det, og samtidig et alternativt undervisningstilbud med temasamlinger og weekend. Ny konfirmantkalender: NOVEMBER: Informasjonsmøte og påmelding til konfirmasjon, for alle. UNDERVISNING: Fra januar til juni blir det jevnlige samlinger. Seminarkonfirmanter får temasamlinger og undervisning i grupper på onsdager. Leir og musikalkonfirmanter får øvelser og undervisning på torsdager. Det blir oppsetting av musikal med konfirmanter og tensing i september! 3

4 Godt nytt fra Østenstad menighet side 4 LEIR: Konfirmantene som velger musikalpro-sjektet, får en ukes sommerleir i august, dette vil bli en viktig del av innøvingen av musikalen. Konfirmantene som velger temasamlinger vil få en weekend i løpet av våren. KONFIRMASJON FOR BÅDE MUSIKAL OG SEMINARKONFIRMANTENE I SEPTEMBER Hvorfor forandrer vi tidspunktet for konfirmasjon? I dag er det slik at vi har konfirmasjon og musikal på tidspunkt der ungdommene avslutter sine skolesemestre: i mai og november. Det blir fort interessekonflikt mellom konfirmasjons-forberedelser og skoleavslutninger med prøver og tentamen, og ungdommene blir slitne! Vi erfarer at mange familier velger bort sommerleir og musikalopplegg pga tidspunkt. Mange ønsker å delta i dette opplegget, men opplever at å få konfirmasjon inn i skolens juletentamener og familiens juleforberedelser blir for krevende, både for konfirmantene og for mange av de frivillige medarbeiderne. Vi ønsker oss ett, felles, konfirmasjons-tilbud for alle ungdommer, men slik at de kan velge innholdet i sin konfirmasjonstid ut fra interesser og behov. Dessuten: September er en fin tid! Vi håper på noen fine sensommerhelger i 2012, med musikal og konfirmasjon i Østenstad kirke! Lokal plan for trosopplæring i Østenstad menighet Stortinget vedtok en reform for kirkens undervisning i Bakgrunnen for dette var at skolens kristendomsundervisning har endret seg de siste årene. Ved overgangen fra kristendomsundervisning til KRL og deretter til RLE (Religion, livssyn og etikk) var undervisning i kristen tro og bibelkunnskap i skolen sterkt redusert. For å kompensere for dette, vedtok Stortinget at alle barn og unge som som hører til Den norske kirke skal få tilbud om 315 timer med undervisning, fra 0-18 år. Kirken mener det er viktig for barn og unge å ha kunnskap om bibelhistorien, kjennskap til den kristne tro og erfaring med de kristne riter og tradisjoner. Derfor vil vi styrke og utvide arbeidet for barn og unge, slik at alle døpte barn og ungdommer i vårt distrikt får tilbud om opplæring og kunnskap. Vi vil gi barna et trygt sted å være, håp for livet, utfordre til nysgjerrighet og refleksjon rundt de store spørsmålene i livet. Alle menighetene i Asker lager i år egne planer for dette arbeidet. Østenstad menighet har et stort og variert arbeid blant barn og ungdom. Reformen utfordrer oss til å nå enda flere! Denne våren leverer menigheten sin lokale plan. Barnefamilier og ungdommer vil i tiden framover jevnlig få tilsendt brev og invitasjoner til arrangementer i kirken. Alle medlemmer eller tilhørende i Den Norske Kirke vil få slike brev. Noen av tilbudene som er arrangert nylig, er: Overnatting i kirken for 11 og 12 åringer (Lys Våken), Dramakurs og Barnefestival for 8- og 9- åringer, klatrevegg og ungdomscafe (Cafedralen). Telefon

5 Godt nytt fra Østenstad menighet side 5 Sprell levende Klubb! Barneklubben tirsdager har blitt en hit. Hver uke samles mellom 20 og 30 barn og voksne til lek, samtale og kveldsmat. Barneklubben skal være et sted barna kan treffe nye og gamle venner, hvor de kan få utfolde seg praktisk gjennom ulike seminarer og kurs eller leker, og hvor de blir utfordret på tro og refleksjon. Vi følger et opplegg rundt treenigheten, og ser en liten snutt av en film, får besøk av en person i menigheten, har samtalegrupper eller tenner lys i kirkerommet. Det er spennende! I tilknytning til klubben arrangerer vi ulike ting som overnatting i kirken (stor suksess og lite søvn ) og søndagsskole for tweens nede i caféen! Sprell levende hilsen fra medarbeideren i trosopplæringen. Her ser vi noen av barna klare til avgang på olabilløp! Hva skjer i Østenstad? Oversikt over gudstjenester og andre arrangementer. Gudstjenester Endringer kan forekomme, så følg med i avisene. Se også vår hjemmeside på Mars 27. mars Maria budskapsdag kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik. April 3. april kl april kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik. 10. april kl Gospelnight og kveldsmesse 17. april Palmesøndag kl april - Langfredag kl Pasjonsgudstjeneste v/olav 24. april - Påskedag kl Mai 1. mai kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik. 8. mai kl Gudstjeneste med dåp v/olav 8. mai kl Kveldsmesse v/ Olav Valen-Sendstad 14. mai kl og Konfirmasjon v/astrid Sætrang Morvik og Karianne Pettersen. 15. mai kl Konfirmasjon v/astrid Sætrang Morvik og Karianne Pettersen. 22. mai kl mai kl Søndagsskolemesse med dåp v/olav Valen- Sendstad. Juni 2. juni Kristi himmelfartsdag kl juni kl juni Pinsedag kl

6 Godt nytt fra Østenstad menighet side 6 19.juni kl Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Astrid 26. juni kl Juli 3. juli kl juli kl juli kl Døpte Sara Ekstrøm-Stenhammer Henrik Breie Anders Jacobsen Anna Nerlinger Otto Nerlinger Therese Larsen-Ulverud Adele Rukke Pettersen Marcus Eisold Max Bastøe-Hansen Benjamin Nøst Plavnik Selma Wold Døde Arne Harald Morberg Liv Selboe Gunnar Willy Gunnestad Karen Bredal Haldis Torkilseng Jan Søren Skjellestad Aase Hansen Ebba Berger Kjell Bertil Roger Almqvist Nelly Halvorsen Laura Levenia Birknes Grace Dorothea Berg Klara Holmen Tordis Hilda Lillelien 24. juli kl juli kl August 7. august kl august kl Gudstjeneste med nattverd v/ Nils Axel Røsæg 21. august kl august kl Gudstjeneste med nattverd v/astrid Sætrang Morvik Sondre Langnes Lindstad Mathias Røise Warholm Noah Hjorteland Astrid Fossnes Peder Lindseth Kira Sofie Gillebo Liam Thorgersen Karlsson Felix Tunold Berger Sofie Kristine Engevold Rådstoga Tobias Alister Thomson Johanna Ese Gudem Erik Anders Ødegård Noah Gudesen Torp Anders Helstad Halfrid Eiken Oddbjørn Erling Lindgaard Anker Georg Abrahamsen Edith Larsen Bjørn Arvid Søreide Rasmus Krag Schnitler Josef Pedersen Per Erik Granlund Oddvar Knutsen Aksel Nilsen 6

7 Godt nytt fra Østenstad menighet side 7 Faste aktiviteter i Østenstad menighet Søndager Kl Gudstjenester i kirken. Ca. kl Kirkekaffe i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug. Kl Søndagsskole i undervisningsrommene. Kontakt: Elin Rasmussen A /M: Mandager Kl Bønnevakt på hverdager i Mariakapellet. Kontakt: Elin Rasmussen A /M KL Kirkefrokost i kirkestuene. Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug Kl Speiderne: Speidergruppa (11-16 år) Kontakt: Terje Berntsen Tlf / Meisene (jentene klasse) Kontakt: Tove Selnes Tlf Ulvungene (gutter klasse) Kontakt: Jon-Gunnar Pettersen Tlf / Rover/Rangerlag (over 16 år) Kontakt: Ole Marius Bay Tlf Kl Barnekor Kontakt: Kantor Kristin Hesselberg Meland Kl Østenstad Sangeri Kontakt: Kantor Kristin Hesselberg Meland Tirsdager KL Middagsservering i kirkestuene. Kontakt: Ingrid R. Tellsgård Tlf Kl Småbarnssang., øvelse i undervisningsrommet. Kontakt: Mona Nybø Tlf Kl Barnegospel, øvelse i Mariakapellet. Kontakt: Mona Nybø Tlf Kl Dig Deeper. Klubb for barn i alderen år. Kontakt Elin Rasmussen A /M Onsdag Kl Y`s men i kirkestuene 1. og 3. onsdag i mnd. Kontakt: Klara Bondevik Tlf Torsdager Kl Babysang Kontakt: Astrid Sætrang Morvik A Kl Cafedralen (i kjelleren) Ungdomskafe. Kontakt: Elin Rasmussen A /M KL Pappas Barn, korøvelse. Kontakt: Ola Mathis Lystad Grimstad Tlf Fredager Kl Fredagstreff m/tema i kirkestuene, en gang pr. mnd. Se hva som skjer (i Budstikka). Kontakt: Diakon Jarle Klungrehaug Sommerkonsert med Østenstad Sangeri Østenstad Sangeri er kirkekoret i Østenstad kirke. De består av 45 sangere og synger jevnlig ved gudstjenesten i Østenstad kirke. De har et allsidig repertoar; har bl.a. sunget med Henning Sommerro, Brass Brothers og Ytre Suløens Jazz-ensemble. De siste årene har de konsentrert seg mye om religiøse folketoner og tradisjonell klassisk musikk. Hvert år framfører de klassisk messe i gudstjenesten allehelgenssøndag sammen med orkester; bl.a. messe av Schubert, Mozart, Haydn. Ved årets sommerkonsert vil de vise en annen side av seg selv. Nå skal de presentere et nytt program med bl. a. barbershop, Erik Bye, Evert Taube, madrigaler. Vi får smakebiter fra ulike musikktyper. Kanskje vi får noen gjester utenfra også Kom og se og hør. 7

8 Godt nytt fra Østenstad menighet side 8 ANSATTE I ØSTENSTAD MENIGHET Her finner du oversikt over alle ansatte. Bruk gjerne direktenummer. Sentralbordet er åpent fra kl , tlf Felles e-post: Sokneprest: Astrid Sætrang Morvik A: M: Kapellan: Olav Valen-Sendstad A M Daglig leder: Magda Flatmo A M Kirketjener: Kristen Grønfæt A P M Kateket: Karianne Pettersen A Diakon: Jarle Klungrehaug A P M Kantor: Kristin Hesselberg Meland A P M Menighetspedagog: Elin Rasmussen A /M Ungdomsarbeider: Ole Mathis Grimstad A M Sekretær: Mona Nybø A Østenstad menighetsbarnehage Tlf.: Styrer: Anne Davidsen P Førskolelærer: Berit Funderud Assistent: Jeanne Wickstrøm Assistent: Helén Kramer Takk for meg! Fra 1. juni har jeg vært så heldig å vikariere hos dere i Østenstad menighet. Det har vært ni innholdsrike måneder, og en flott opplevelse å være en del av alt det som skjer i Østenstad. Jeg er privilegert som er satt til å forkynne evangeliet, det gode budskapet om frelse for alle. Jeg er privilegert fordi jeg får bære frem budskapet om nåden, noe som ikke finnes noe annet sted i denne verden Når vi nå har gått inn i fastetiden bærer jeg med meg ordene fra Klagesangene 3,22-26: Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet. Jeg sier: Herren er min lodd, derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Fastetiden handler jo også om troens kamp og seier. Enhver som har gått noen år på troens vei vet godt at det ikke alltid er like enkelt. Og vi har heller ingen løfter på at livet skal være enkelt og problemløst. Livet leves både i medgang og motgang, og vi skal ikke miste troen på grunn av det, men vi skal kjempe. Det finnes ingen vei utenom, men det finnes hjelp til komme seg helskinnet igjennom. Det finnes ingen vei utenom motgang, det finnes ingen snarveier hvor motbakker ikke finnes. Det skal gå tungt noen ganger. Det er slik at fysisk trenger kroppen utfordringer for å holde seg i form, den må møte utfordringer, motstand for å utvikle seg, vi må trene for å holde kroppen vedlike. Slik trenger også troen utfordringer for å holde seg i form. Troen trenger også å bli trent, slik at den også skal bli sterkere og sterkere. Da kan vi oppleve at Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Takk for meg med alle gode ønsker for fastetiden og påskefeiringen. Kristian Lassen 8

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Menighetsrådsvalg. Godt nytt fra. August 2009

Østenstad menighet. Trosopplæring. Tur for eldre. Menighetsrådsvalg. Godt nytt fra. August 2009 Godt nytt fra Østenstad menighet August 2009 Trosopplæring Vår nye medarbeider Elin Rasmussen satser på å styrke trosopplæringen for aldersgruppen 10-18 år. Se side 5 Tur for eldre Vi minner om årets tur

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Godt nytt. - Dette er en reise som gir meg erfaring. Carmina Granly om Idol: fra Østenstad Menighet - Oktober 2014. Babyteater kommer!

Godt nytt. - Dette er en reise som gir meg erfaring. Carmina Granly om Idol: fra Østenstad Menighet - Oktober 2014. Babyteater kommer! Alle årets konfirmanter side 10 Lederskifte i Asker-kirken side 7 Babyteater kommer! Les mer side 8 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Oktober 2014 Carmina Granly om Idol: - Dette er en reise som gir meg

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Konfirmasjonen fortsatt en festdag!

Konfirmasjonen fortsatt en festdag! menighetsblad for Hoeggen menighet Nr. 2-2009 Årgang 33 Konfirmasjonen fortsatt en festdag! Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i nærvær av familien.

Detaljer

Godt nytt. Skolestartgudstjeneste. Synger seg sammen i Sangeriet. - Tro er lengsel. fra Østenstad Menighet - August 2013. Kirken trenger deg!

Godt nytt. Skolestartgudstjeneste. Synger seg sammen i Sangeriet. - Tro er lengsel. fra Østenstad Menighet - August 2013. Kirken trenger deg! Kirken trenger deg! Hallvard Svae: - Tro er lengsel Stilling ledig, se side 9. Godt nytt fra Østenstad Menighet - August 2013 Det skjer i kirken: Skolestartgudstjeneste Synger seg sammen i Sangeriet Østenstad

Detaljer

Godt nytt. Med hjerte for ungdommen. Påsken i Østenstad. Siv-Mari Gabrielsson: Se program s. 6. Østenstad Mannlige Turlag feirer 20 år på tur

Godt nytt. Med hjerte for ungdommen. Påsken i Østenstad. Siv-Mari Gabrielsson: Se program s. 6. Østenstad Mannlige Turlag feirer 20 år på tur Østenstad Mannlige Turlag feirer 20 år på tur Godt nytt fra Østenstad Menighet - Mars 2012 Siv-Mari Gabrielsson: Med hjerte for ungdommen Påsken i Østenstad Se program s. 6 Østenstad menighet Adresse:

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang Kirkebakken Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland Nr. 2 2015 / 75. årgang 9 Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9?? Min påskesalme Kjære leser KIRKEKONTORET Av Gunnar Kile Som «min» påskesalme

Detaljer

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015

Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Åkra og Vedavågen Karmøy prosti 5. 10. mai 2015 Innledning En av mine forgjengere i bispestolen ga Karmøy et navn som fort spredde seg over hele

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

Godt nytt. Folkevalgt. Tema: Medarbeiderskap og frivillighet. Linn Kristin Gimmestad Stalheim: Ragnar Bang: Kirkebyggeren

Godt nytt. Folkevalgt. Tema: Medarbeiderskap og frivillighet. Linn Kristin Gimmestad Stalheim: Ragnar Bang: Kirkebyggeren Ragnar Bang: Kirkebyggeren Godt nytt fra Østenstad Menighet - November 2011 Linn Kristin Gimmestad Stalheim: Folkevalgt Tema: Medarbeiderskap og frivillighet Leder: Å være medarbeider Østenstad menighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015 Kirkevalget 2015 Familiegudstjenester våren 2015 Fasteaksjonen 2015 se side 2 se side 3 se side 4 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer