VI DELER. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Høringsutkast 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI DELER. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Høringsutkast 2009"

Transkript

1 Den norske presteforenings høringsuttalelse til VI DELER. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Høringsutkast 2009 Den norske kirkes presteforening vil hermed gi sin høringsuttalelse til Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Vi følger høringsspørsmålene punkt for punkt og gir noen kommentarer og forslag til konkrete endringer av teksten. Først og fremst vil vi svare på det overordnede hovedspørsmålet om planen vil være et tjenlig redskap for det lokale planarbeidet i menigheten med å utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring [..], slik høringsbrevet legger vekt på (se høringsspørsmål 10). Forord og kapittel 1 Livslang læring. 1a. I forordet savner vi en informasjon om bakgrunnen for planen, noe høringsbrevet gir et stykke på vei. Slik informasjon ville gjøre det lettere å forstå ikke bare deler av teksten (f. eks. hvorfor et omfang på 315 timer?), men også intensjonen med teksten som helhet. Det er viktig at planen i starten gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og sier klart hva slags sjanger den representerer, særlig i forhold til tidligere planer man viser til (Plan for dåpsopplæring og Plan for konfirmasjonstiden), og som denne planen er tenkt å erstatte. Når trosopplæringsreformens femårige forsøksfase nevnes, ville det også vært naturlig å informere om hva denne har gitt av innsikter og føringer for den foreliggende planen. I gjennomlesningen av planen som helhet får man ikke noe klart inntrykk av hva man har lært av forsøksfasen når man nå skal gå inn i en nysatsing på trosopplæring i alle menighetene. Her gjenstår et viktig arbeid. Henvisninger til evalueringsrapporter av forsøksfasen bør også reflekteres i bakgrunnskapitlet vi etterlyser. Bakgrunnsinformasjon vil være særlig påkrevd for menigheter, prester og kateketer som ikke har deltatt i forsøksfasen. Det ville også være naturlig å vie et eget avsnitt til å utdype hva som er Målet for trosopplæringen (noe sies om dette i avsnittet Livslang læring). Slik det nå står kommer henvisningen til toleranse, religionsdialog og styrket demokrati i kirken for brått på. Man bør også klargjøre bedre forholdet mellom den foreliggende planen og målet for trosopplæring. Planen betegnes i forordet som et redskap for menighetsråd og andre som har ansvar for trosopplæring i lokalmenigheten, og som et ressursdokument. Begge betegnelsene gir anledning til å tro at dette dokument er noe menighetsråd og de som har ansvar for trosopplæring i lokalmenigheten selv kan velge om de vil gjøre seg bruk av eller ikke. Når planen likevel også betegnes som en retningsgivende plan, blir det i starten svært uklart hva slags dokument dette er. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med høringsspørsmål 10. 1b. Vi slutter oss til det helhetlige læringssyn i kapittel 1 med prinsippene om menigheten som lærende fellesskap, ritualer i hverdag og høytid som del av trosopplæringen, og trosopplæring som en danningsprosess og livslang læring, (s. 4). Dette bør logisk sett lede opp til en tydelig begrunnelse for hvorfor man da skal satse spesielt på 0-18-års-gruppen, noe vi savner. Kapittel 2 Vi deler 2a. I dette kapitlet tematiseres hva som ligger i planens tittel: Vi deler. Tittelen kan gi inntrykk av at trosopplæring handler om en horisontal deling mellom oss, og altså være noe rent antroposentrisk (slik de 4 poengterte tesene om Vi deler nederst side 5 kan bli oppfattet

2 som). For å unngå en slik slutning, starter dette avsnittet med å vise til Guds handling med oss gjennom dåpen og troen som skapes og opprettholdes i oss. Kanskje kunne man overveie å styrke dette teosentriske perspektivet i planen om man innførte som et gjennomgående hovedsynspunkt at trosopplæring (= Vi deler ) er basert på og handler dypest sett om at Gud deler med oss? Det kunne gitt et inkarnatorisk og soteriologisk fundament for planens tittel. I dette kapitlet kunne man også ha styrket den formende eller transformerende dimensjonen ved det kristne livet, i tilknytning til det viktige avsnittet øverst på side 9. Det vil også kunne svekke det litt glatte, vellykkede og harmoniserende inntrykket som planen kan gi av hva trosopplæring er og kan føre til. Dokumentet formidler lite av livsdimensjoner som tvil, kritikk, kamp, motstand, lidelse og ondskap, noe også barn opplever. Man bør også styrke syndsforståelsen i dette kapitlet, i Bibelteksthenvisningene i vedleggene og i dokumentet som helhet. Dette vil gi mer mening til ord som forsoning og kjærlighet. Dessuten er syndsforståelsen en betydelig pedagogisk ressurs og danner en meningsgivende, sannferdig og solidarisk basis for vår deling med hverandre. Med styrking av disse to dimensjonene vil trosopplæringsarbeidet kunne få et rikere teologisk og antropologisk ressurstilfang. Enhver pedagogikk må være håpsstyrkende, men må samtidig tale sant om hva menneskelivet kan påføre og troen koste oss. Kapittel 3 Størst av alt trosopplæringens innhold 3a. En svært vellykket side ved høringsutkastet er etter vår mening de tre gjennomgående aspektene ved trosopplæringens innhold: Kirkens overleverte tro, Kristen tro i praksis - og Livstolkning og livsmestring. Det naturlige ville kanskje være å starte med Kirkens overleverte tro (side 11) og ikke med Livstolkning og livsmestring - for så å gå til Kristen tro og praksis og Livstolkning og livmestring. Den livstolkning og livsmestring som vi håper skal fremmes vil jo være formet av de to andre aspektene ut i fra troen på den treenige Gud, og ikke stå som noe trosnøytralt og abstrakt. 3b. I kolonnene (s ) bør det være mulig å gjøre beskrivelsene under Livstolkning og livsmestring eksempelvis noe mer konkrete og bedre relatert til Kirkens overleverte tro enn det fremgår. Slik de nå er virker de svært abstrakte og lite integrert med de andre to dimensjonene. Et annet spørsmål er om ikke disse aspektene burde vært mye mer utførlig definert innholdsmessig. På dette punkt, og ellers, mener vi at planen er for kortfattet og generell til å være et velegnet redskap for lokalt trosopplæringsarbeid (jfr. punkt 10). Mange kan føle behov for å gå til Plan for dåpsopplæring for å få mer konkret hjelp til å utforme den lokale trosopplæringsplanen. Kapittel 4. Trosopplæringens oppbygning 4 a. Vi ønsker å beholde omfanget med 315 timer. Likevel er vi sterkt bekymret for at dette ikke vil la seg gjennomføre i praksis. Den opprinnelige finansieringen var basert på dette timetallet, og når tilskuddet nå er senket radikalt, burde også timetallet gå ned. Men å tilby mindre enn 315 timer vil ut fra en pedagogisk synsvinkel være problematisk. Det må en viss mengde til for at trosopplærings-prosjektet skal bli bærekraftig. Her er altså et stort sprik mellom plan og realitet. Dette ressursproblemet må synliggjøres for myndighetene. Om det mangler penger og folk til å drive dette arbeidet, frykter vi for at trosopplæringsprosjektet vil

3 skape stor frustrasjon hos mange menigheter og prester, og falle sammen. En måte å løse dette på er at menigheter innfører bare deler av planen inntil finansiering er kommet på plass. 4c. Også beskrivelsen av læringsløpet er for kortfattet og for utydelig. Vi ønsker noe mer enn eksempler på aktuelle tiltak når en landsomfattende reform i Den norske kirke skal gjennomføres. Her gis det for få føringer for lokalmenighetene. Folkekirkelig sett vil trosopplæringen vanskelig kunne slå igjennom når opplegget er så lite profilert i form av nasjonale standarder og pålagte konkrete tiltak. Man synes ikke å ha vunnet noe nytt i forhold til de innarbeidede trosopplæringsformene som vi i flere tiår har hatt (dåpsfasen, 4-årsboka og konfirmanttiden). Her etterlyser vi sterkere føringer, i lys av erfaringene fra forsøksperioden og i lys av katekumenal nytenkning. Blant annet bør vi igjen reise spørsmålet om en tydelig, nasjonal standard for trosopplæringstiltak for 5-6-åringer, hvor deltakelse i nattverdfeiring kan inngå som et viktig element. Satsing på aldersgruppen 6 10 år kan også være et særlig prioritert satsingsfelt. Baby-sang synes å være et tiltak som har fått stor oppslutning i menighetene, kanskje også ministrantordning for konfirmanter. I årsfasen savner vi en sterkere fokusering på å motivere unge til å utdanne seg til en kirkelig tjeneste. Rekruttering omtales i planen bare i forbindelse med rekruttering til frivillig medarbeiderskap, noe som selvsagt også er svært viktig (s. 26). Gode opplegg hvor tenåringer får møte og bli kjent med kirkelige ansatte og deres arbeidsoppgaver bør tematiseres klart i planen og legges til rette for, ikke minst på bakgrunn av det rekrutteringsbehov kirken har. En evaluering av forsøksfasen påpeker også at rekrutteringsspørsmålene ikke er godt nok ivaretatt (jfr. Hauglin/Lorentzen/ Mogstad 2008:217) 5. Konfirmasjonstiden 5b. Vi støtter forslaget om å utvide konfirmasjonstidens omfang til 60 timer. En forutsetning for dette er at det følger med personellmessige og økonomiske ressurser til denne økning. 5c. Vi er også enige i forslaget om at konfirmasjonstiden normalt skjer i det året man fyller 15 år. 5d. I forbindelse med konfirmasjon synes vi det legges for lite vekt på den betydning som selve konfirmasjonssøndagens gudstjeneste med forbønn for den enkelte har for konfirmantene og deres familie. Nyere empiriske undersøkelser viser at dette ikke er tilstrekkelig forstått i kirken, heller ikke av prester (vi viser til en europeisk konfirmantundersøkelse som ble presentert av KUN og KIFO på KUN-konferanse i Tromsø mars, se Vårt Land 23.mars 2009 side14-15). Setningen: Konfirmasjonen tilfører ikke noe nytt til dåpen, kan med fordel sløyfes. Et slikt utsagn er ikke uriktig, men gjelder prinsipielt sett ikke bare konfirmasjon, men enhver kirkelig handling og gudstjeneste etter dåpen. Det blir derfor galt å fremheve dette kun i sammenheng med konfirmasjon. Vi er enig i understrekningen av at konfirmasjonstiden skal inneholde alle hovedaspektene i trosopplæringens innhold og gi en helhetlig oversikt [..]. Katekismestoffet bør fortsatt ha en sentral rolle. I tillegg mener vi at det er nødvendig å legge mer vekt på betydningen av week-end og leir for at konfirmantene kan få et godt utbytte av konfirmanttiden. Dette krever imidlertid betydelige personellmessige ressurser, både av ansatte og frivillige.

4 6. Tverrgående perspektiv 6a. Vi slutter oss til det som står i dette viktige kapitlet. Det er viktig at alle faggrupper i menigheten og frivillige blir involvert i prosessen med å utforme lokal trosopplæring. Ofte overser man den bredde og betydning som kirkelig korarbeid blant barn og unge har i trosopplæringen, og blant svært mange voksne i den livslange læring (s. 26). I avsnittet Tverrfaglig samarbeid ville det vært naturlig å nevne presten sammen med kirkemusiker når man omtaler gudstjenestens sentrale rolle i trosopplæringen (s. 27). Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner må også fremheves, samtidig som det er viktig å være klar over at disse organisasjonene ikke er like sterkt representert alle steder i landet. 6c. Dette kapitlet tematiserer kort samarbeidet med hjemmet og familien. Vi mener at dette temaet burde fått et eget kapittel i planen. Enhver som skal arbeide med lokal trosopplæringsplan må være fortrolig med den grunnleggende rolle familien og hjemmet har i alt som har med barns oppdragelse og læringsmiljø å gjøre. I samarbeidet med hjemmet og familien har kirken et stort forbedringspotensial. Foreldre og foresatte må inviteres til å delta i planleggingen av trosopplæringen og gis en tydelig klageadgang på opplæringen. Dåpssamtalen, dåpen og foreldrenes og faddernes løfte (sammen med menighetens løfte) innebærer en gjensidig forpliktelse mellom foreldre/faddere og menighet. Fadderinstitusjonen hører også med i denne sammenheng og bør få en bredere plass i planen. Også samarbeidet kirke barnehage/skole bør tematiseres i planen, også dette helst i et eget kapittel, eventuelt som del av kapittel 6. Fra kirkens side er det vanskelig om det samarbeidet som kirken faktisk har med disse skal være helt utenfor synsfeltet når man planlegger trosopplæring. I dette samarbeidet kommer kirken i kontakt med en betydelig bredde av døpte som man ellers ikke når, og barnehage/skole-kirke-samarbeid vil uansett måtte få betydning for hvordan man planlegger kirkens egen trosopplæring. Trosopplærere har også en viktig oppgave i å hjelpe alle døpte barna til å orientere seg helhetlig i deres virkelighet. 7. Lokalt planarbeid 7a. Vi mener at høringsutkastet, i den form det foreligger, ikke vil gi tilstrekkelig føringer og hjelp til menighetenes arbeid med å utvikle lokale trosopplæringsplaner. Dette kommer vi tilbake til i spørsmål 10. For øvrig inneholder også dette kapitlet mange viktige og gode råd for lokalt planarbeid. 8. Ansvarsforhold 8a. I beskrivelsen av soknets organer (s. 31) har man sett bort fra at soknepresten institusjonelt er et eget kirkelig organ eller institusjon i soknet, som inngår i samvirke med soknets menighetsråd i tråd med Den norske kirkes embete-og-rådsstruktur. Soknets fremste representanter er derfor menighetsrådsleder og sokneprest. Dette betyr at soknepresten som ex officio-representant i menighetsrådet har en særlig form for ansvar når menighetsrådet skal utforme og vedta en lokal trosopplæringsplan. Planen bør reflektere dette forholdet for å hjelpe både menighetsråd og prest til å samspille på en god måte. Med sitt pastorale og læremessige ansvar forventes da soknepresten å ta aktivt del i menighetsrådets samtale om en så viktig sak som den lokale trosopplæringsplanen er, og gi kvalifiserte innspill til saken. Dette gjelder uavhengig av om menigheten har kateket eller ikke. Menighetsrådet bør vurdere sokneprestens innspill og så fatte sitt vedtak etter at alle i rådet har tilkjennegitt sitt syn.

5 Det er derfor underlig at planen fokuserer på prostens rolle og ikke på den lokale sokneprest, som inngår som del av det menighetsråd som fatter vedtak om saken. Når det er sagt, er det også viktig å bekrefte planens poeng med de muligheter som prosten kan tilføre trosopplæringen, når dette arbeidet samordnes mellom flere menigheter i samme prosti. Prosten har, som arbeidsgiver for prestene, et særlig ansvar for å samordne prestetjenesten og sørge for at trosopplæring blir tilgodesett når arbeidet fordeles mellom prestene. I tillegg har alle menighetsprester i følge tjenesteordningen et ansvar for å utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring. Et slikt ansvar ligger i enda større omfang hos kateketen, som dessuten har oppgaven med å samordne og lede kirkens undervisningsarbeid. Mange menigheter har ikke kateket, slik at det ofte blir presten som får oppgaven lagt på seg når trosopplæringsplanen skal virkeliggjøres. Dette gjør oss som presteforening bekymret for et manglende samsvar mellom planens ambisjoner og ressursene til å virkeliggjøre den. Vi ser et behov for å avklare ansvarsforholdet i menigheter som både har kateket og trosopplæringsleder. Dette er ikke drøftet i dette kapitlet. En stor utfordring ved innføringen av trosopplæringsplanen er å skape tydeligere stillingsmønstre og legge til rette for kompetanseheving for mange som i dag leder lokale trosopplæringsprosjekter. Her må Kirkerådet intensivere kontakten med både Kateketforeningen og de kirkelige utdanningsinstitusjonene. Når det gjelder kantor eller kirkemusiker er uttrykket å knytte trosopplæring til (!) kirkemusikalsk arbeid en litt for løs formulering, da mye kirkemusikalsk arbeid er trosopplæring. 8b. Presteforeningen er enig i at biskopen, ut fra sitt læremessige tilsynsansvar, skal være den som godkjenner lokale forslag til plan for trosopplæring. Dette forutsetter at Biskopen har til rådighet god kateketisk rådgiverkompetanse på bispedømmekontoret å samrå seg med. Om planen får en tydeligere karakter av strukturelt og innholdsmessig å være en nasjonal plan med flere felles standarder for alle menighetene, vil biskopens rolle som inspirator bli mer fremtredende. 9. Verktøy Under faglig oppfølging mener vi det ikke bare bør handle om faglig påfyll og inspirasjon til medarbeidere i trosopplæring, men også om mer utdypende og videreutdannende kurs. Gjennom Fagråd i kateketikk samarbeider Presteforeningen med Kateketforeningen om trosopplæring og kirkelig undervisning som helhet, og om fordypende videreutdanning over ett eller to år for prester og kateketer. Vi ønsker å bidra aktivt til å styrke interessen for, og kompetansen blant prester og kateketer i trosopplæring. 10. Helhetlig vurdering og generelle kommentarer 10a og b. Det er nedlagt mye godt arbeid og gode pedagogiske læringsprinsipper i høringsutkastet. Likevel mener vi at det foreliggende høringsdokumentet ikke er en tjenlig plan for menighetenes arbeid med å utvikle det lokale trosopplæringsarbeidet. Med dette mener vi: 1. Utkastet er ikke en nasjonal trosopplæringsplan for Den norske kirke, men mer et idéverktøy og inspirasjonsdokument for å lage en lokal plan. Planen bør etter vår mening gi

6 menigheten sterkere føringer for deres trosopplæringsarbeid, både i form og innhold. I forholdet mellom enhetlig plan og lokal tilpasning er for mye overlatt til den lokale menighet. Dette er en problemstilling som vi også gjenkjenner fra det pågående liturgiske reformarbeidet. Trosopplæringsplanen går etter vår oppfatning enda lenger enn liturgireformen i kongregasjonalistisk retning, slik at det blir vanskelig å gjenkjenne trosopplæringen på tvers av menighetene i Den norske kirke. Det stedegne har fått overvekt i forhold til det som er felles for våre menigheter. Et svært høyt antall mennesker flytter i løpet av et år. Det tilsier en større grad av fasthet og felles profil. Det må være mulig for dåpsforeldre og faddere å få en oppfatning av hva de kan forvente kirken vil tilby deres barn. 2. Planen bør innføre et klarere skille mellom hva som er tenkt å være felles standarder for rammer, innhold (med kjernestoff) og tiltak i den lokale trosopplæring - og idéer til hva man kan gjøre. Det vil også gi mer hjelp til dem som skal utforme lokale trosopplæringsplaner. Vi mener at det fremdeles gjenstår et arbeid med å reflektere over hva reformperioden har lært oss og hva vi ut fra et videre perspektiv mener bør være felles standarder for lokalmenighetene. Presteforeningens Sentralstyre 21. april 2009

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009 DEN NORSKE KIRKE KM 4.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Kristine Aksøy Referanser: KR 10/07, KM 07/08, KR 35/09, KR 46/09, SKR 31/09 Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Erik Dehlin Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08 Vedlegg: KM 8.1.1/08 Visjonsdokument

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf DEN NORSKE KIRKE KR 28/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport

Detaljer

KM 6.1/06. Plan for kirkemusikk DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Saksorientering

KM 6.1/06. Plan for kirkemusikk DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Saksorientering DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/06 Kirkemøtet Saksorientering Plan for kirkemusikk Sammendrag Kirkemøtekomiteen som behandlet sak KM 07/04 Tenesteordningar for diakon, kantor og kateket ba Kirkerådet å starte

Detaljer

Status for reformen 2011

Status for reformen 2011 Status for reformen 2011 Nasjonale breddetiltak Lansert i januar 620 menigheter Ca 10 000 8-åringer Utviklet i samarbeid med Søndagsskolen Ca 600 menigheter 1.s.i.adv. Ca 14 000 11-åringer Kirken.no/daap

Detaljer

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Fra: Den norske kirkes presteforening Dato: 1. november 2010 A. Regelverk og definisjoner 1. Er

Detaljer

Høring: Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke

Høring: Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke Høring: Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke Med dette gir Det teologiske Menighetsfakultet (MF) sin uttalelse om utkastet Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Vi vil gi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 59/15 Oslo, 03.-05. desember 2015 Referanser: KM 09/11, KM 08/13, KM 07/15, UKM 08/11, BM 03/10, BM 32/14, BM 41/15, KR 14/14, KR 33/14,

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille fra St. Johannes menighetsråd Domprostiet i Stavanger Postboks 201 4001 Stavanger St. Johannes

Detaljer

Plan for trosopplæring i Den norske kirke

Plan for trosopplæring i Den norske kirke Plan for trosopplæring i Den norske kirke Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter (våren 2009) Kirkerådet sendte i februar ut forslag til ny plan for trosopplæring i Den norske kirke med høringsfrist

Detaljer

Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2)

Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2) Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2) Høringssvar fra Navn på høringsinstansen: Det teologiske Menighetsfakultet Adresse: Gydas vei 4, pb 5144 Majorstuen

Detaljer

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.»

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.» Gjeldende retningslinjer Forslag til endring Kommentar Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke 24 tredje ledd bokstav c og forskrift av 15.

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner DEN NORSKE KIRKE KR 25/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KR 33/14 og BM 32/14 Saksdokumenter: KR 25.1/15 Retningslinjer Kateketens og diakonens gudstjenestelige

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Svar fra Eidanger Menighet, Porsgrunn Eidanger menighet har i sin krets ca 8 000 medlemmer. Soknet har 2 kirker, ett bedehus som er bestemt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK.

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. ANKENES OG SKJOMEN SOKN. Vedtatt i Ankenes menighetsråd 04.10.2016 sak 43 Skjomen menighetsråd 03.11.2016 sak 3 1 INNLEDNING Den norske kirkes visjon er

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Skråstola for diakoner

Skråstola for diakoner Skråstola for diakoner Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet, 05.06.2012. Det teologiske Menighetsfakultet gir med dette sin høringsuttalelse til Kirkerådets dokument: Skråstola for diakoner.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Kirkelig Undervisningsforbund (Kufo) takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne sak. Høringen er sendt

Detaljer

Prest & Kompetanse Regional kompetanseutviklingsplan for prester i Borg bispedømme **Forkortet utgave**

Prest & Kompetanse Regional kompetanseutviklingsplan for prester i Borg bispedømme **Forkortet utgave** 31.05.2016 Prest & Kompetanse Regional kompetanseutviklingsplan for prester i Borg bispedømme 2016-2020 **Forkortet utgave** 1. KOMPETANSEPLANENS FUNKSJON OG FORANKRING Regional kompetanseplan for prester

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Uranienborg menighetsråd, Oslo. Oslo 31.10.14 Staten og den norske kirke et tydelig skille Innledning Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven.

Detaljer

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamarøy kirkelige felles- og menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Hamarøy kirkelige felles- og menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Hamarøy kirkelige felles- og menighetsråd Kulturdepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO postmottak@kud.dep.no Hamarøy 29.10.14 Hamarøy kirkelige fellesråd og menighetsråd

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Presentasjon av resultater fra brukerundersøkelse av Mentortjenesten

Presentasjon av resultater fra brukerundersøkelse av Mentortjenesten Presentasjon av resultater fra brukerundersøkelse av Mentortjenesten Sendt til ca. 80 enheter/menigheter Lokal plan for Trosopplæring godkjent høsten 2011 Svarprosent: 44% Hvem mottar veiledning 1 Leder

Detaljer

Nye prester INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER. Bispemøtet

Nye prester INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER. Bispemøtet Nye prester INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER Bispemøtet Formål Å begynne å arbeide som prest, er å tre inn i noe nytt. En møter livet i alle varianter gjennom det gudstjenestefeirende fellesskap, i møte

Detaljer

Veivalg for den norske kirke - høringssvar fra Bardu fellesråd

Veivalg for den norske kirke - høringssvar fra Bardu fellesråd Veivalg for den norske kirke - høringssvar fra Bardu fellesråd Innledning Bardu kirkelige Fellesråd (BF) har på sitt møte 28. mai drøftet «Veivalg for den norske kirke» BF vil understreke soknets betydning

Detaljer

Innføringsseminar i mentortjenesten MF 19. Mars 2012

Innføringsseminar i mentortjenesten MF 19. Mars 2012 MF 19. Mars 2012 Mentortjenesten i Den norske kirke Innført i trosopplæringsreformens forsøksfase i 2003 2 Mentortjenesten i Den norske kirke En styrings- og en arbeidsgruppe leder mentortjenesten. IKO

Detaljer

KM 12/01 Til et åpent liv i tro og tillit - Lovfesting av dåpsopplæringen - Vedtak

KM 12/01 Til et åpent liv i tro og tillit - Lovfesting av dåpsopplæringen - Vedtak KM 12/01 Til et åpent liv i tro og tillit - Lovfesting av dåpsopplæringen - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité B: Saksorientering: I forbindelse med Odelstingets behandling av Innst.O.nr. 46 (1995-96)

Detaljer

DEL 3. Oppsummering og kritiske faktorer

DEL 3. Oppsummering og kritiske faktorer DEL 3 Oppsummering og kritiske faktorer DEL 3 OPPSUMMERING OG KRITISKE FAKTORER UTVIKLING ETTER 2003 Endringer både i kirke og samfunn førte fram til vedtaket av trosopplæringsreformen i Stortinget våren

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING HØRINGSSVAR VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING Vedlagt følger Alstahaug kirkelige fellesråds høringssvar. Vedtatt i møte 30.04.2015. Alstahaug kirkelige fellesråd vedtar følgende høringssvar på «Veivalg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon:

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014 Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014 KIRKEBYGG - HØRING ANG. ENDRING I REGELVERK Tromsø kirkelige fellesråd

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

Høringssvar "Plan for trosopplæring i Den norske Kirke

Høringssvar Plan for trosopplæring i Den norske Kirke Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/42-1KAA 09-059 TD 20. april 2009 Høringssvar "Plan for trosopplæring i Den norske Kirke Musikernes fellesorganisasjon (MFO) viser

Detaljer

Høringsuttalelse. Veivalg for en fremtidig kirkeordning

Høringsuttalelse. Veivalg for en fremtidig kirkeordning Kirkerådet Postbok2 799 Sentrum 0106 OSLO Deres ref: Vår ref: te/-eoh Oslo, 13. mai 2015 Høringsuttalelse. Veivalg for en fremtidig kirkeordning Delta og Kirkeansatte i Delta viser til Kirkerådets høringsnotat

Detaljer

Høringsnotatet er en oppfølging av Kirkemøtets vedtak i 2013 der det heter:

Høringsnotatet er en oppfølging av Kirkemøtets vedtak i 2013 der det heter: Til Det Kongelige Kulturdepartement, Postboks 8030, Dep, NO-0030 Oslo Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Høringssvar fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF) BKF takker for anledningen til å komme

Detaljer

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune Tønsberg kommune JournalpostID 17/2401 Saksbehandler: Pia Borges, telefon: 33 34 80 00 Oppvekst Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringssvar fra Tønsberg kommune

Detaljer

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument SeSt sak 2012-07-06 Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument Innledning Presteforeningen takker for muligheten til å komme med innspill i kirkeordningsprosessen. Presteforeningen

Detaljer

Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2)

Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2) Til høringsinstansene Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2) Kirkemøtet skal i november 2010 ta stilling til Strategiplan for samisk kirkeliv. Dette er

Detaljer

Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning

Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning Diakonhjemmet Høgskole har valgt å svare på de fleste spørsmålene i høringen, men har noe mer utdypende svar på de spørsmålene som utdanningene våre er særlig

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Kirkeordning etter 2013

Kirkeordning etter 2013 Kirkeordning etter 2013 Et refleksjonsdokument fra Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet 5. Noen tema som angår kirkens ordning Som innledning til spørsmålsstillingene trekkes det her fram noen utvalgte

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 post.kirkeradet@kirken.no. Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Opplysninger om høringsinstansen:

Detaljer

STØRST AV ALT. Trosopplæringsreformen. norske kirke

STØRST AV ALT. Trosopplæringsreformen. norske kirke STØRST AV ALT Trosopplæringsreformen i Den norske kirke Kirkens utfordring Kirka har alltid drevet med trosopplæring. Hva er nytt? Re-forme trosopplæringen Hvordan ta vårt hellige ansvar for alle døpte

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet.

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. KONFIRMANT 2018 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. med invitert være firmant rer kir- DU er dette til å koni Skåke Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Høringsinstansene Dato: 24.02.2004 Vår ref.: 03/143-18 OME Deres ref.: Revisjon av tjenesteordning for diakon, kantor og kateket - høring

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Høringsuttalelse forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten Høringsuttalelse forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten Svar på siste høringsspørsmål er lagt først i den kommende teksten for å lette den videre lesning. Spørsmål 31- Andre kommentarer

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA

Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA KRLE-planen På et overordnet nivå vil vi peke på at arbeidsmengde og vanskelighetsgrad mellom utdanningsløpene 1.-7.

Detaljer

Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: 17/1340- Svar på høring om forslag til generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: 17/1340- Svar på høring om forslag til generell del av læreplanverket for grunnopplæringen DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 18.05.2017 Vår ref: 17/03703-2 Deres ref: 17/1340- Svar på høring om forslag til generell del av læreplanverket for

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Hakadal Menighetsråd Postboks 63, 1483 Hagan Kontaktperson: Merete Eielsen Strandberg Høringsdokumentet var sak på Hakadal menighetsråds

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Vi viser til høringsbrev av 8.2.2005 med Departementets forslag til tiltak etter uttalelsen om KRL-faget fra FNs menneskerettskomité. De

Detaljer

KR 21/13 LITURGISKE FORSØKSSAKER DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Oslo,

KR 21/13 LITURGISKE FORSØKSSAKER DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 21/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. mars 2013 Saksdokumenter: KR 21.1/13 Bønner til konfirmasjonstiden Kr 21.2/13 Sammenkjedede prekentekster LITURGISKE

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer