VI DELER. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Høringsutkast 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI DELER. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Høringsutkast 2009"

Transkript

1 Den norske presteforenings høringsuttalelse til VI DELER. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Høringsutkast 2009 Den norske kirkes presteforening vil hermed gi sin høringsuttalelse til Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Vi følger høringsspørsmålene punkt for punkt og gir noen kommentarer og forslag til konkrete endringer av teksten. Først og fremst vil vi svare på det overordnede hovedspørsmålet om planen vil være et tjenlig redskap for det lokale planarbeidet i menigheten med å utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring [..], slik høringsbrevet legger vekt på (se høringsspørsmål 10). Forord og kapittel 1 Livslang læring. 1a. I forordet savner vi en informasjon om bakgrunnen for planen, noe høringsbrevet gir et stykke på vei. Slik informasjon ville gjøre det lettere å forstå ikke bare deler av teksten (f. eks. hvorfor et omfang på 315 timer?), men også intensjonen med teksten som helhet. Det er viktig at planen i starten gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og sier klart hva slags sjanger den representerer, særlig i forhold til tidligere planer man viser til (Plan for dåpsopplæring og Plan for konfirmasjonstiden), og som denne planen er tenkt å erstatte. Når trosopplæringsreformens femårige forsøksfase nevnes, ville det også vært naturlig å informere om hva denne har gitt av innsikter og føringer for den foreliggende planen. I gjennomlesningen av planen som helhet får man ikke noe klart inntrykk av hva man har lært av forsøksfasen når man nå skal gå inn i en nysatsing på trosopplæring i alle menighetene. Her gjenstår et viktig arbeid. Henvisninger til evalueringsrapporter av forsøksfasen bør også reflekteres i bakgrunnskapitlet vi etterlyser. Bakgrunnsinformasjon vil være særlig påkrevd for menigheter, prester og kateketer som ikke har deltatt i forsøksfasen. Det ville også være naturlig å vie et eget avsnitt til å utdype hva som er Målet for trosopplæringen (noe sies om dette i avsnittet Livslang læring). Slik det nå står kommer henvisningen til toleranse, religionsdialog og styrket demokrati i kirken for brått på. Man bør også klargjøre bedre forholdet mellom den foreliggende planen og målet for trosopplæring. Planen betegnes i forordet som et redskap for menighetsråd og andre som har ansvar for trosopplæring i lokalmenigheten, og som et ressursdokument. Begge betegnelsene gir anledning til å tro at dette dokument er noe menighetsråd og de som har ansvar for trosopplæring i lokalmenigheten selv kan velge om de vil gjøre seg bruk av eller ikke. Når planen likevel også betegnes som en retningsgivende plan, blir det i starten svært uklart hva slags dokument dette er. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med høringsspørsmål 10. 1b. Vi slutter oss til det helhetlige læringssyn i kapittel 1 med prinsippene om menigheten som lærende fellesskap, ritualer i hverdag og høytid som del av trosopplæringen, og trosopplæring som en danningsprosess og livslang læring, (s. 4). Dette bør logisk sett lede opp til en tydelig begrunnelse for hvorfor man da skal satse spesielt på 0-18-års-gruppen, noe vi savner. Kapittel 2 Vi deler 2a. I dette kapitlet tematiseres hva som ligger i planens tittel: Vi deler. Tittelen kan gi inntrykk av at trosopplæring handler om en horisontal deling mellom oss, og altså være noe rent antroposentrisk (slik de 4 poengterte tesene om Vi deler nederst side 5 kan bli oppfattet

2 som). For å unngå en slik slutning, starter dette avsnittet med å vise til Guds handling med oss gjennom dåpen og troen som skapes og opprettholdes i oss. Kanskje kunne man overveie å styrke dette teosentriske perspektivet i planen om man innførte som et gjennomgående hovedsynspunkt at trosopplæring (= Vi deler ) er basert på og handler dypest sett om at Gud deler med oss? Det kunne gitt et inkarnatorisk og soteriologisk fundament for planens tittel. I dette kapitlet kunne man også ha styrket den formende eller transformerende dimensjonen ved det kristne livet, i tilknytning til det viktige avsnittet øverst på side 9. Det vil også kunne svekke det litt glatte, vellykkede og harmoniserende inntrykket som planen kan gi av hva trosopplæring er og kan føre til. Dokumentet formidler lite av livsdimensjoner som tvil, kritikk, kamp, motstand, lidelse og ondskap, noe også barn opplever. Man bør også styrke syndsforståelsen i dette kapitlet, i Bibelteksthenvisningene i vedleggene og i dokumentet som helhet. Dette vil gi mer mening til ord som forsoning og kjærlighet. Dessuten er syndsforståelsen en betydelig pedagogisk ressurs og danner en meningsgivende, sannferdig og solidarisk basis for vår deling med hverandre. Med styrking av disse to dimensjonene vil trosopplæringsarbeidet kunne få et rikere teologisk og antropologisk ressurstilfang. Enhver pedagogikk må være håpsstyrkende, men må samtidig tale sant om hva menneskelivet kan påføre og troen koste oss. Kapittel 3 Størst av alt trosopplæringens innhold 3a. En svært vellykket side ved høringsutkastet er etter vår mening de tre gjennomgående aspektene ved trosopplæringens innhold: Kirkens overleverte tro, Kristen tro i praksis - og Livstolkning og livsmestring. Det naturlige ville kanskje være å starte med Kirkens overleverte tro (side 11) og ikke med Livstolkning og livsmestring - for så å gå til Kristen tro og praksis og Livstolkning og livmestring. Den livstolkning og livsmestring som vi håper skal fremmes vil jo være formet av de to andre aspektene ut i fra troen på den treenige Gud, og ikke stå som noe trosnøytralt og abstrakt. 3b. I kolonnene (s ) bør det være mulig å gjøre beskrivelsene under Livstolkning og livsmestring eksempelvis noe mer konkrete og bedre relatert til Kirkens overleverte tro enn det fremgår. Slik de nå er virker de svært abstrakte og lite integrert med de andre to dimensjonene. Et annet spørsmål er om ikke disse aspektene burde vært mye mer utførlig definert innholdsmessig. På dette punkt, og ellers, mener vi at planen er for kortfattet og generell til å være et velegnet redskap for lokalt trosopplæringsarbeid (jfr. punkt 10). Mange kan føle behov for å gå til Plan for dåpsopplæring for å få mer konkret hjelp til å utforme den lokale trosopplæringsplanen. Kapittel 4. Trosopplæringens oppbygning 4 a. Vi ønsker å beholde omfanget med 315 timer. Likevel er vi sterkt bekymret for at dette ikke vil la seg gjennomføre i praksis. Den opprinnelige finansieringen var basert på dette timetallet, og når tilskuddet nå er senket radikalt, burde også timetallet gå ned. Men å tilby mindre enn 315 timer vil ut fra en pedagogisk synsvinkel være problematisk. Det må en viss mengde til for at trosopplærings-prosjektet skal bli bærekraftig. Her er altså et stort sprik mellom plan og realitet. Dette ressursproblemet må synliggjøres for myndighetene. Om det mangler penger og folk til å drive dette arbeidet, frykter vi for at trosopplæringsprosjektet vil

3 skape stor frustrasjon hos mange menigheter og prester, og falle sammen. En måte å løse dette på er at menigheter innfører bare deler av planen inntil finansiering er kommet på plass. 4c. Også beskrivelsen av læringsløpet er for kortfattet og for utydelig. Vi ønsker noe mer enn eksempler på aktuelle tiltak når en landsomfattende reform i Den norske kirke skal gjennomføres. Her gis det for få føringer for lokalmenighetene. Folkekirkelig sett vil trosopplæringen vanskelig kunne slå igjennom når opplegget er så lite profilert i form av nasjonale standarder og pålagte konkrete tiltak. Man synes ikke å ha vunnet noe nytt i forhold til de innarbeidede trosopplæringsformene som vi i flere tiår har hatt (dåpsfasen, 4-årsboka og konfirmanttiden). Her etterlyser vi sterkere føringer, i lys av erfaringene fra forsøksperioden og i lys av katekumenal nytenkning. Blant annet bør vi igjen reise spørsmålet om en tydelig, nasjonal standard for trosopplæringstiltak for 5-6-åringer, hvor deltakelse i nattverdfeiring kan inngå som et viktig element. Satsing på aldersgruppen 6 10 år kan også være et særlig prioritert satsingsfelt. Baby-sang synes å være et tiltak som har fått stor oppslutning i menighetene, kanskje også ministrantordning for konfirmanter. I årsfasen savner vi en sterkere fokusering på å motivere unge til å utdanne seg til en kirkelig tjeneste. Rekruttering omtales i planen bare i forbindelse med rekruttering til frivillig medarbeiderskap, noe som selvsagt også er svært viktig (s. 26). Gode opplegg hvor tenåringer får møte og bli kjent med kirkelige ansatte og deres arbeidsoppgaver bør tematiseres klart i planen og legges til rette for, ikke minst på bakgrunn av det rekrutteringsbehov kirken har. En evaluering av forsøksfasen påpeker også at rekrutteringsspørsmålene ikke er godt nok ivaretatt (jfr. Hauglin/Lorentzen/ Mogstad 2008:217) 5. Konfirmasjonstiden 5b. Vi støtter forslaget om å utvide konfirmasjonstidens omfang til 60 timer. En forutsetning for dette er at det følger med personellmessige og økonomiske ressurser til denne økning. 5c. Vi er også enige i forslaget om at konfirmasjonstiden normalt skjer i det året man fyller 15 år. 5d. I forbindelse med konfirmasjon synes vi det legges for lite vekt på den betydning som selve konfirmasjonssøndagens gudstjeneste med forbønn for den enkelte har for konfirmantene og deres familie. Nyere empiriske undersøkelser viser at dette ikke er tilstrekkelig forstått i kirken, heller ikke av prester (vi viser til en europeisk konfirmantundersøkelse som ble presentert av KUN og KIFO på KUN-konferanse i Tromsø mars, se Vårt Land 23.mars 2009 side14-15). Setningen: Konfirmasjonen tilfører ikke noe nytt til dåpen, kan med fordel sløyfes. Et slikt utsagn er ikke uriktig, men gjelder prinsipielt sett ikke bare konfirmasjon, men enhver kirkelig handling og gudstjeneste etter dåpen. Det blir derfor galt å fremheve dette kun i sammenheng med konfirmasjon. Vi er enig i understrekningen av at konfirmasjonstiden skal inneholde alle hovedaspektene i trosopplæringens innhold og gi en helhetlig oversikt [..]. Katekismestoffet bør fortsatt ha en sentral rolle. I tillegg mener vi at det er nødvendig å legge mer vekt på betydningen av week-end og leir for at konfirmantene kan få et godt utbytte av konfirmanttiden. Dette krever imidlertid betydelige personellmessige ressurser, både av ansatte og frivillige.

4 6. Tverrgående perspektiv 6a. Vi slutter oss til det som står i dette viktige kapitlet. Det er viktig at alle faggrupper i menigheten og frivillige blir involvert i prosessen med å utforme lokal trosopplæring. Ofte overser man den bredde og betydning som kirkelig korarbeid blant barn og unge har i trosopplæringen, og blant svært mange voksne i den livslange læring (s. 26). I avsnittet Tverrfaglig samarbeid ville det vært naturlig å nevne presten sammen med kirkemusiker når man omtaler gudstjenestens sentrale rolle i trosopplæringen (s. 27). Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner må også fremheves, samtidig som det er viktig å være klar over at disse organisasjonene ikke er like sterkt representert alle steder i landet. 6c. Dette kapitlet tematiserer kort samarbeidet med hjemmet og familien. Vi mener at dette temaet burde fått et eget kapittel i planen. Enhver som skal arbeide med lokal trosopplæringsplan må være fortrolig med den grunnleggende rolle familien og hjemmet har i alt som har med barns oppdragelse og læringsmiljø å gjøre. I samarbeidet med hjemmet og familien har kirken et stort forbedringspotensial. Foreldre og foresatte må inviteres til å delta i planleggingen av trosopplæringen og gis en tydelig klageadgang på opplæringen. Dåpssamtalen, dåpen og foreldrenes og faddernes løfte (sammen med menighetens løfte) innebærer en gjensidig forpliktelse mellom foreldre/faddere og menighet. Fadderinstitusjonen hører også med i denne sammenheng og bør få en bredere plass i planen. Også samarbeidet kirke barnehage/skole bør tematiseres i planen, også dette helst i et eget kapittel, eventuelt som del av kapittel 6. Fra kirkens side er det vanskelig om det samarbeidet som kirken faktisk har med disse skal være helt utenfor synsfeltet når man planlegger trosopplæring. I dette samarbeidet kommer kirken i kontakt med en betydelig bredde av døpte som man ellers ikke når, og barnehage/skole-kirke-samarbeid vil uansett måtte få betydning for hvordan man planlegger kirkens egen trosopplæring. Trosopplærere har også en viktig oppgave i å hjelpe alle døpte barna til å orientere seg helhetlig i deres virkelighet. 7. Lokalt planarbeid 7a. Vi mener at høringsutkastet, i den form det foreligger, ikke vil gi tilstrekkelig føringer og hjelp til menighetenes arbeid med å utvikle lokale trosopplæringsplaner. Dette kommer vi tilbake til i spørsmål 10. For øvrig inneholder også dette kapitlet mange viktige og gode råd for lokalt planarbeid. 8. Ansvarsforhold 8a. I beskrivelsen av soknets organer (s. 31) har man sett bort fra at soknepresten institusjonelt er et eget kirkelig organ eller institusjon i soknet, som inngår i samvirke med soknets menighetsråd i tråd med Den norske kirkes embete-og-rådsstruktur. Soknets fremste representanter er derfor menighetsrådsleder og sokneprest. Dette betyr at soknepresten som ex officio-representant i menighetsrådet har en særlig form for ansvar når menighetsrådet skal utforme og vedta en lokal trosopplæringsplan. Planen bør reflektere dette forholdet for å hjelpe både menighetsråd og prest til å samspille på en god måte. Med sitt pastorale og læremessige ansvar forventes da soknepresten å ta aktivt del i menighetsrådets samtale om en så viktig sak som den lokale trosopplæringsplanen er, og gi kvalifiserte innspill til saken. Dette gjelder uavhengig av om menigheten har kateket eller ikke. Menighetsrådet bør vurdere sokneprestens innspill og så fatte sitt vedtak etter at alle i rådet har tilkjennegitt sitt syn.

5 Det er derfor underlig at planen fokuserer på prostens rolle og ikke på den lokale sokneprest, som inngår som del av det menighetsråd som fatter vedtak om saken. Når det er sagt, er det også viktig å bekrefte planens poeng med de muligheter som prosten kan tilføre trosopplæringen, når dette arbeidet samordnes mellom flere menigheter i samme prosti. Prosten har, som arbeidsgiver for prestene, et særlig ansvar for å samordne prestetjenesten og sørge for at trosopplæring blir tilgodesett når arbeidet fordeles mellom prestene. I tillegg har alle menighetsprester i følge tjenesteordningen et ansvar for å utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring. Et slikt ansvar ligger i enda større omfang hos kateketen, som dessuten har oppgaven med å samordne og lede kirkens undervisningsarbeid. Mange menigheter har ikke kateket, slik at det ofte blir presten som får oppgaven lagt på seg når trosopplæringsplanen skal virkeliggjøres. Dette gjør oss som presteforening bekymret for et manglende samsvar mellom planens ambisjoner og ressursene til å virkeliggjøre den. Vi ser et behov for å avklare ansvarsforholdet i menigheter som både har kateket og trosopplæringsleder. Dette er ikke drøftet i dette kapitlet. En stor utfordring ved innføringen av trosopplæringsplanen er å skape tydeligere stillingsmønstre og legge til rette for kompetanseheving for mange som i dag leder lokale trosopplæringsprosjekter. Her må Kirkerådet intensivere kontakten med både Kateketforeningen og de kirkelige utdanningsinstitusjonene. Når det gjelder kantor eller kirkemusiker er uttrykket å knytte trosopplæring til (!) kirkemusikalsk arbeid en litt for løs formulering, da mye kirkemusikalsk arbeid er trosopplæring. 8b. Presteforeningen er enig i at biskopen, ut fra sitt læremessige tilsynsansvar, skal være den som godkjenner lokale forslag til plan for trosopplæring. Dette forutsetter at Biskopen har til rådighet god kateketisk rådgiverkompetanse på bispedømmekontoret å samrå seg med. Om planen får en tydeligere karakter av strukturelt og innholdsmessig å være en nasjonal plan med flere felles standarder for alle menighetene, vil biskopens rolle som inspirator bli mer fremtredende. 9. Verktøy Under faglig oppfølging mener vi det ikke bare bør handle om faglig påfyll og inspirasjon til medarbeidere i trosopplæring, men også om mer utdypende og videreutdannende kurs. Gjennom Fagråd i kateketikk samarbeider Presteforeningen med Kateketforeningen om trosopplæring og kirkelig undervisning som helhet, og om fordypende videreutdanning over ett eller to år for prester og kateketer. Vi ønsker å bidra aktivt til å styrke interessen for, og kompetansen blant prester og kateketer i trosopplæring. 10. Helhetlig vurdering og generelle kommentarer 10a og b. Det er nedlagt mye godt arbeid og gode pedagogiske læringsprinsipper i høringsutkastet. Likevel mener vi at det foreliggende høringsdokumentet ikke er en tjenlig plan for menighetenes arbeid med å utvikle det lokale trosopplæringsarbeidet. Med dette mener vi: 1. Utkastet er ikke en nasjonal trosopplæringsplan for Den norske kirke, men mer et idéverktøy og inspirasjonsdokument for å lage en lokal plan. Planen bør etter vår mening gi

6 menigheten sterkere føringer for deres trosopplæringsarbeid, både i form og innhold. I forholdet mellom enhetlig plan og lokal tilpasning er for mye overlatt til den lokale menighet. Dette er en problemstilling som vi også gjenkjenner fra det pågående liturgiske reformarbeidet. Trosopplæringsplanen går etter vår oppfatning enda lenger enn liturgireformen i kongregasjonalistisk retning, slik at det blir vanskelig å gjenkjenne trosopplæringen på tvers av menighetene i Den norske kirke. Det stedegne har fått overvekt i forhold til det som er felles for våre menigheter. Et svært høyt antall mennesker flytter i løpet av et år. Det tilsier en større grad av fasthet og felles profil. Det må være mulig for dåpsforeldre og faddere å få en oppfatning av hva de kan forvente kirken vil tilby deres barn. 2. Planen bør innføre et klarere skille mellom hva som er tenkt å være felles standarder for rammer, innhold (med kjernestoff) og tiltak i den lokale trosopplæring - og idéer til hva man kan gjøre. Det vil også gi mer hjelp til dem som skal utforme lokale trosopplæringsplaner. Vi mener at det fremdeles gjenstår et arbeid med å reflektere over hva reformperioden har lært oss og hva vi ut fra et videre perspektiv mener bør være felles standarder for lokalmenighetene. Presteforeningens Sentralstyre 21. april 2009

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009 DEN NORSKE KIRKE KM 4.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Kristine Aksøy Referanser: KR 10/07, KM 07/08, KR 35/09, KR 46/09, SKR 31/09 Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i

Detaljer

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Erik Dehlin Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08 Vedlegg: KM 8.1.1/08 Visjonsdokument

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Fra: Den norske kirkes presteforening Dato: 1. november 2010 A. Regelverk og definisjoner 1. Er

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Høring: Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke

Høring: Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke Høring: Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke Med dette gir Det teologiske Menighetsfakultet (MF) sin uttalelse om utkastet Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Vi vil gi

Detaljer

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.»

KR 25.1/15. Avsnittet må oppdateres med «Mindre endringer foretatt av KR i 2015, sak KR xx/15.» Gjeldende retningslinjer Forslag til endring Kommentar Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke 24 tredje ledd bokstav c og forskrift av 15.

Detaljer

Plan for trosopplæring i Den norske kirke

Plan for trosopplæring i Den norske kirke Plan for trosopplæring i Den norske kirke Høringsuttalelse fra IKO Kirkelig pedagogisk senter (våren 2009) Kirkerådet sendte i februar ut forslag til ny plan for trosopplæring i Den norske kirke med høringsfrist

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2)

Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2) Høring Strategiplan for samisk kirkeliv (del 1) og Plan for samisk trosopplæring (del 2) Høringssvar fra Navn på høringsinstansen: Det teologiske Menighetsfakultet Adresse: Gydas vei 4, pb 5144 Majorstuen

Detaljer

Skråstola for diakoner

Skråstola for diakoner Skråstola for diakoner Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet, 05.06.2012. Det teologiske Menighetsfakultet gir med dette sin høringsuttalelse til Kirkerådets dokument: Skråstola for diakoner.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

STØRST AV ALT. Trosopplæringsreformen. norske kirke

STØRST AV ALT. Trosopplæringsreformen. norske kirke STØRST AV ALT Trosopplæringsreformen i Den norske kirke Kirkens utfordring Kirka har alltid drevet med trosopplæring. Hva er nytt? Re-forme trosopplæringen Hvordan ta vårt hellige ansvar for alle døpte

Detaljer

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument

Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument SeSt sak 2012-07-06 Presteforeningens høringssvar til Kirkerådets refleksjonsdokument Innledning Presteforeningen takker for muligheten til å komme med innspill i kirkeordningsprosessen. Presteforeningen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 post.kirkeradet@kirken.no. Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Opplysninger om høringsinstansen:

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014 Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014 KIRKEBYGG - HØRING ANG. ENDRING I REGELVERK Tromsø kirkelige fellesråd

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Vi viser til høringsbrev av 8.2.2005 med Departementets forslag til tiltak etter uttalelsen om KRL-faget fra FNs menneskerettskomité. De

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Høringsuttalelse forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten Høringsuttalelse forslag til revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten Svar på siste høringsspørsmål er lagt først i den kommende teksten for å lette den videre lesning. Spørsmål 31- Andre kommentarer

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning

Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning Diakonhjemmet Høgskole har valgt å svare på de fleste spørsmålene i høringen, men har noe mer utdypende svar på de spørsmålene som utdanningene våre er særlig

Detaljer

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høringssvar "Plan for trosopplæring i Den norske Kirke

Høringssvar Plan for trosopplæring i Den norske Kirke Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/42-1KAA 09-059 TD 20. april 2009 Høringssvar "Plan for trosopplæring i Den norske Kirke Musikernes fellesorganisasjon (MFO) viser

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Regler for bruk av liturgiske klær (8.2) Forslag til revidert tekst etter KM 2015 1. BRUK AV LITURGISK DRAKT Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Begrunnelse/kommentar 00KR 66.1/15

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Kirkeådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo. HØRING OM UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet

Kirkeådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo. HØRING OM UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet Kirkeådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Oslo, 13.06.2014 HØRING OM UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet Det teologisk Menighetsfakultet er invitert

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Høring om vigsling og liturgisk drakt for kantorer

Høring om vigsling og liturgisk drakt for kantorer Høring om vigsling og liturgisk drakt for kantorer Presteforeningens høringssvar Behandlet i Presteforeningens representantskap 2. juni 2014 Innledning I brev fra Kirkerådet av 25.3. 2014 er Den norske

Detaljer

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Personalia: Anne-May Grasaas* P. A. Holmsvei 25 B, 1164 OSLO Født 24.06.1955 Skilt, (2 voksne barn, f.1982 og 1985) * (Tidligere Stavenes. Endret etternavn desember 2008)

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Appell Kolbotn menighetsråd vil innstendig råde besluttende organer til å prioritere våre prester og vårt viktigste grunnlag for kirke og

Detaljer

Trosopplæring i forsøksprosjektene og i de andre menighetene

Trosopplæring i forsøksprosjektene og i de andre menighetene Evaluering av Trosopplæringsreformen Trosopplæring i forsøksprosjektene og i de andre menighetene Delrapport 4 Otto Hauglin Evaluering av Trosopplæringsreformen Styringsgruppen for Trosopplæringsreformen

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

Høringssvar fra KA Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Høringssvar fra KA Undervisningstjenesten i Den norske kirke Høringssvar fra KA Undervisningstjenesten i Den norske kirke KA takker for anledningen til å avgi uttalelse til det oversendte dokumentet om undervisningstjenesten i Den norske kirke. Innledningsvis vil

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Utkast/ momenter til KAs høringsuttalelse pr 1. okt. 2014. KA mottar gjerne tilbakemeldinger fra sine medlemmer på dette utkastet. Frist for innspill er 15. oktober. Staten og den norske kirke et tydelig

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Referat fra biskopens rådslag om TROSOPPLÆRINGSREFORMEN lokal organisering, samhandling og ledelse 09.09.13 i Bispegården

Referat fra biskopens rådslag om TROSOPPLÆRINGSREFORMEN lokal organisering, samhandling og ledelse 09.09.13 i Bispegården Referat fra biskopens rådslag om TROSOPPLÆRINGSREFORMEN lokal organisering, samhandling og ledelse 09.09.13 i Bispegården Referatet løfter fram de viktigste momentene fra innleggene og samtalene, og må

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

KUP 2015/16 KOMPETANSEUTVIKLING FOR TROSOPPLÆRING

KUP 2015/16 KOMPETANSEUTVIKLING FOR TROSOPPLÆRING KUP 2015/16 KOMPETANSEUTVIKLING FOR TROSOPPLÆRING Verktøy for å fornye menighetens trosopplæringsarbeid Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har satt fokus på å gi god trosopplæring til barn og unge.

Detaljer

Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA

Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA Høringsuttalelse om KRLE-faget fra Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA KRLE-planen På et overordnet nivå vil vi peke på at arbeidsmengde og vanskelighetsgrad mellom utdanningsløpene 1.-7.

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.11.2011 KR_75_1_11_lovsamling.pdf 70702. Mindre endring i tjenesteordning for diakon 2

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.11.2011 KR_75_1_11_lovsamling.pdf 70702. Mindre endring i tjenesteordning for diakon 2 KM 3.6/12 DEN NORSKE KIRKE KR 75/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 5.-6. desember 2011 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.11.2011 KR_75_1_11_lovsamling.pdf 70702 Mindre endring

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå 1 Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå EMNE Program: Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk Teologi (MPT) Bokmål: Tverrfaglig samarbeid om trosopplæringen

Detaljer

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke J.nr.: / Arkiv: Gildeskål menighetsråd har i møte 04.05.15 vedtatt følgende: M-sak 15/15 Høringsuttalelse Vei og veivalg Vedtak: 1. Bør det gjøres endringer

Detaljer