Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grünerløkka"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 05/15 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime: Ingen møtte til åpen halvtime. Opprop: Jarl W. Alnæs (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Pirashanthy Sivabalachandran (A), Ingrid Hødnebø (SV), Thomas Nygreen (R), Rasmus Reinvang (MDG) og Jens Lange (F). Forfall: André Munkvold (A), Fredrik Bjerch-Andresen (H) nestleder. I stedet møtte: Knut Tvedten (H). I Fredrik Bjerch-Andresens fravær valgte komiteen Henny-Wanda Paulsen som settenestleder. Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen og sekretær Gro Borgersrud. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent Godkjenning av sakskart: Rødt har fremmet forslag om ny sak: Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) på Løren og Økern. Saken ble satt opp som saksnummer 24/15. Men dette tillegget ble sakskartet godkjent. Informasjon: Rammetillatelse Olaf Ryes plass 4 Thorvald Meyers gate 77 Sak ikke tatt til behandling Seilduksgata 30 - Dælenenga Idrettsanlegg Midlertidig forbud mot tiltak ikke vedtatt Muntlig informasjon: Budsjettsaldering dekning av merforbruk 2014 Midlertidig parkeringsforbud i Rathkes gate i perioden 8. juni til 31. august Innmeldte spørsmål: Byrådsavdeling for byutvikling ba Plan- og bygningsetaten i brev datert å utarbeide et alternativt hovedkart for Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern. En endring i kartet er utforming av Hovinparken. Rødt ba bydelsadministrasjonen gjøre en vurdering av de andre endringene i VPOR basert på det nye hovedkartet. Spørsmålet ble besvart under behandling av sak 24/15. Eventuelt: Venstre meldte sak til eventuelt. Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: Oslo e-post:

2 Saker til behandling: SAK 20/15 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN Vedtak: Protokollen ble godkjent. SAK 21/15 TRONDHEIMSVEIEN 161 SØKNAD OM BRUKSENDRING TIL TAKE- AWAY Vedlegg ligger saksarkivet sak/doknr.: Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. For å kunne gi en dispensasjon må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden skriver søker at reguleringsbestemmelsene er gamle, og tar ikke opp i seg spørsmålet om formål bevertning. Videre vises det til at bruksendringen er strøkstjenlig og naturlig hører til i området, som ligger i en trafikkert gate med varierende næringsvirksomhet. Plan- og bygningsetaten har nylig tillatt bruksendring til take-away i 1. etasje i nabooppgangen i Trondheimsveien 159. Plan- og bygningsetatens vurderer at bruksendringen i nr. 159 vil være en strøkstjenlig virksomhet i en trafikkert gate hvor byggenes 1.-etasjer i all hovedsak benyttes til forretnings- og servicefunksjoner. Bydel Grünerløkka deler disse vurderingene. Bydelen vurderer at fordelen ved å innvilge dispensasjon er at det kan etableres strøkstjenlig publikumsrettet virksomhet i bygningens 1. etasje, som kan bidra til aktivitet og liv på gateplan. Bydelen har imidlertid erfaring med at støy fra ventilasjonsanlegg, musikkanlegg og kunder og lukt fra ventilasjonsanlegg kan være sjenerende for naboer til denne typen forretninger. Dette vil være en ulempe ved bruksendringen. Sameiet Trondheimsveien 161 har samtykket til bruksendringen. En nabo har uttalt seg negativt til bruksendringen (etter fristen) på grunn av støy fra take-away-driften. Bydel Grünerløkka vurderer, med merknadene under, at den omsøkte bruksendringen av Trondheimsveien 161 kan anbefales: Dersom tiltaket tillates mener bydelen tiltakshaver må undersøke behovet for å støyisolere lokalene nedenfra. Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Bydelen forutsetter også at avfall håndteres slik at det ikke skaper problemer for naboene. Av hensyn til naboenes mulighet for ro, ønsker bydelen at eventuelle vinduer mot bakgården ikke skal benyttes til lufting. Det er for bydelen litt uklart om det søkes om take-awayforretning eller serveringssted. I redegjørelsen står det serveringssted, men søker opplyser at delen av lokalene som vil være tilgjengelig for gjester er på 15 m². Ut fra plantegningene er det ikke tegnet inn bord og stoler, og toalettet er ikke tilgjengelig for gjestene. Bydelen går derfor ut fra at søker kun ønsker kunne selge mat som gjestene tar med seg og at det ikke skal være bespisning i lokalene. Dersom avklaringer viser at det ønskes bespisning i lokalene ber bydelen om at tillatelsen gjelder formål spisested. Bydel Grünerløkka mener formålene spisested og serveringssted ikke betyr det samme, da serveringssted like gjerne kan være en pub som en kafe eller en restaurant, mens et spisested ikke kan være en pub. 2

3 Forslag fra Fremskrittspartiet: Siste kulepunkt i Bydelsdirektørens forslag strykes. Voteringsorden: Det ble først stemt over bydelsdirektørens forslag uten siste kulepunkt. Det ble deretter stemt over siste kulepunkt i bydelsdirektørens forslag. Votering: Bydelsdirektørens forslag uten siste kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Siste kulepunkt i bydelsdirektørens forslag ble vedtatt mot Fremskrittspartiets stemme. Vedtak: Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. For å kunne gi en dispensasjon må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden skriver søker at reguleringsbestemmelsene er gamle, og tar ikke opp i seg spørsmålet om formål bevertning. Videre vises det til at bruksendringen er strøkstjenlig og naturlig hører til i området, som ligger i en trafikkert gate med varierende næringsvirksomhet. Plan- og bygningsetaten har nylig tillatt bruksendring til take-away i 1. etasje i nabooppgangen i Trondheimsveien 159. Plan- og bygningsetatens vurderer at bruksendringen i nr. 159 vil være en strøkstjenlig virksomhet i en trafikkert gate hvor byggenes 1.-etasjer i all hovedsak benyttes til forretnings- og servicefunksjoner. Bydel Grünerløkka deler disse vurderingene. Bydelen vurderer at fordelen ved å innvilge dispensasjon er at det kan etableres strøkstjenlig publikumsrettet virksomhet i bygningens 1. etasje, som kan bidra til aktivitet og liv på gateplan. Bydelen har imidlertid erfaring med at støy fra ventilasjonsanlegg, musikkanlegg og kunder og lukt fra ventilasjonsanlegg kan være sjenerende for naboer til denne typen forretninger. Dette vil være en ulempe ved bruksendringen. Sameiet Trondheimsveien 161 har samtykket til bruksendringen. En nabo har uttalt seg negativt til bruksendringen (etter fristen) på grunn av støy fra take-away-driften. Bydel Grünerløkka vurderer, med merknadene under, at den omsøkte bruksendringen av Trondheimsveien 161 kan anbefales: Dersom tiltaket tillates mener bydelen tiltakshaver må undersøke behovet for å støyisolere lokalene nedenfra. Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Bydelen forutsetter også at avfall håndteres slik at det ikke skaper problemer for naboene. Av hensyn til naboenes mulighet for ro, ønsker bydelen at eventuelle vinduer mot bakgården ikke skal benyttes til lufting. Det er for bydelen litt uklart om det søkes om take-awayforretning eller serveringssted. I redegjørelsen står det serveringssted, men søker opplyser at delen av lokalene som vil være tilgjengelig for gjester er på 15 m². Ut fra plantegningene er det ikke tegnet inn bord og stoler, og toalettet er ikke tilgjengelig for gjestene. Bydelen går derfor ut fra at søker kun ønsker kunne selge mat som gjestene tar med seg og at det ikke skal være bespisning i lokalene. Dersom avklaringer viser at det ønskes bespisning i lokalene ber bydelen om at tillatelsen gjelder formål spisested. Bydel Grünerløkka mener formålene spisested og serveringssted ikke betyr det samme, da serveringssted like gjerne kan være en pub som en kafe eller en restaurant, mens et spisested ikke kan være en pub. 3

4 SAK 22/15 SOFIENBERGGATA 35 FORSLAG TIL DETALJREGULERING BEGRENSET HØRING Vedlegg ligger saksarkivet sak/doknr.: Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka viser til tidligere uttalelser i saken, og opprettholder disse. Bydelen har følgende kommentarer endringene i detaljreguleringen for Sofienberggata 35: Bydelen er positiv til den gjennomgående gangforbindelse mellom Sverdrups gate og Sofienberggata. Bydelen tror åpningen gjennom kvartalet vil være positivt for naboer og området. Bydelen vurderer imidlertid at gangforbindelsen kan oppleves som mørk og utrygg da volumet i nybygget mot barnehagen er 5 etasjer høyt og gangforbindelsen er tegnet med kun 3 meters bredde. Selv om dette ikke skal inn i reguleringsbetingelsene ber bydelen tiltakshaver sørge for god belysning av gangforbindelsen slik at den oppleves som trygg. Bydelen er positiv til at fasaden mot barnehagen skal være i lyse materialer. Bydelen anbefaler fremdeles at volumet tas ned en etasje mot barnehagen. Sekundært ber bydelen om at toppetasjen trekkes tilbake langs hele bygningskroppens lengde, og ikke lar enden mot Sverdrups gate stå igjen. Bydelen er positiv til at utkragingen av sokkeletasjen er fjernet. Dette sikrer gangforbindelsen gjennom kvartalet, og det muliggjør større uteoppholdsarealer på bakkenivå enn i tidligere forslag. Antall boenheter er økt fra leiligheter til leiligheter. Dette krever også større uteoppholdsarealer. Uteoppholdsarealet på bakkenivå som vist på plankartet er lite. Naboen i vest, Borettslaget Skjelderups gate 14, har uttalt at de ønsker en vegg eller et gjerde med tyverisikker høyde mellom eiendommene. Uteoppholdsarealet vil derfor trolig oppleves som inneklemt og lite. God utforming av arealet, uteoppholdsarealene på taket og den umiddelbare nærheten til Sofienbergparken kan kompensere noe for størrelsen på uteoppholdsarealet. Bydelen er likevel skeptisk til utvidelsen av fløyen i gårdsrommet med 2 meter mot vest. Bydelen stiller spørsmål ved antall parkeringsplasser i forhold til antall boliger i prosjektet. Bymiljøetaten ga tilbakemelding etter offentlig ettersyn i 2013 at forslaget hadde en underdekning på 4 parkeringsplasser. Forslaget inneholdt 23 parkeringsplasser til boliger. I nåværende forslag er antall boenheter økt til og antall parkeringsplasser er økt med 2. BYM kommenterte også at flere gateparkeringsplasser i Sverdrups gate trolig må fjernes i forbindelse med inn- og utkjøring i garasjen. Parkeringssituasjonen i området er allerede presset. Økningen i antall boenheter vil også trolig påvirke trafikksituasjonen i Sverdrups gate. Sverdrups gate er en relativt smal gate med dobbeltsidig parkering. De tilstøtende gatene Skjelderups gate og Ratkes gate ender i gatetun eller er stengt med bom. Bymiljøetaten anbefalte i sin tilbakemelding at det bør gjennomføres en trafikal vurdering av hvordan en økning i trafikk i Sverdrups gate vil påvirke trafikkutviklingen og trafikksikkerheten i området. Økningen i antall boenheter styrker dette behovet. 4

5 Forslag fra Fremskrittspartiet: Strykninger markert, ellers som bydelsdirektørens forslag. Bydel Grünerløkka viser til tidligere uttalelser i saken, og opprettholder disse. Bydelen har følgende kommentarer endringene i detaljreguleringen for Sofienberggata 35: Bydelen er positiv til den gjennomgående gangforbindelse mellom Sverdrups gate og Sofienberggata. Bydelen tror åpningen gjennom kvartalet vil være positivt for naboer og området. Bydelen vurderer imidlertid at gangforbindelsen kan oppleves som mørk og utrygg da volumet i nybygget mot barnehagen er 5 etasjer høyt og gangforbindelsen er tegnet med kun 3 meters bredde. Selv om dette ikke skal inn i reguleringsbetingelsene ber bydelen tiltakshaver sørge for god belysning av gangforbindelsen slik at den oppleves som trygg. Bydelen er positiv til at fasaden mot barnehagen skal være i lyse materialer. Bydelen anbefaler fremdeles at volumet tas ned en etasje mot barnehagen. Sekundært ber bydelen om at toppetasjen trekkes tilbake langs hele bygningskroppens lengde, og ikke lar enden mot Sverdrups gate stå igjen. Bydelen er positiv til at utkragingen av sokkeletasjen er fjernet. Dette sikrer gangforbindelsen gjennom kvartalet, og det muliggjør større uteoppholdsarealer på bakkenivå enn i tidligere forslag. Antall boenheter er økt fra leiligheter til leiligheter. Dette krever også større uteoppholdsarealer. Uteoppholdsarealet på bakkenivå som vist på plankartet er lite. Naboen i vest, Borettslaget Skjelderups gate 14, har uttalt at de ønsker en vegg eller et gjerde med tyverisikker høyde mellom eiendommene. Uteoppholdsarealet vil derfor trolig oppleves som inneklemt og lite. God utforming av arealet, uteoppholdsarealene på taket og den umiddelbare nærheten til Sofienbergparken kan kompensere noe for størrelsen på uteoppholdsarealet. Bydelen er likevel skeptisk til utvidelsen av fløyen i gårdsrommet med 2 meter mot vest. Bydelen stiller spørsmål ved antall parkeringsplasser i forhold til antall boliger i prosjektet. Bymiljøetaten ga tilbakemelding etter offentlig ettersyn i 2013 at forslaget hadde en underdekning på 4 parkeringsplasser. Forslaget inneholdt 23 parkeringsplasser til boliger. I nåværende forslag er antall boenheter økt til og antall parkeringsplasser er økt med 2. BYM kommenterte også at flere gateparkeringsplasser i Sverdrups gate trolig må fjernes i forbindelse med inn- og utkjøring i garasjen. Parkeringssituasjonen i området er allerede presset. Økningen i antall boenheter vil også trolig påvirke trafikksituasjonen i Sverdrups gate. Sverdrups gate er en relativt smal gate med dobbeltsidig parkering. De tilstøtende gatene Skjelderups gate og Ratkes gate ender i gatetun eller er stengt med bom. Bymiljøetaten anbefalte i sin tilbakemelding at det bør gjennomføres en trafikal vurdering av hvordan en økning i trafikk i Sverdrups gate vil påvirke trafikkutviklingen og trafikksikkerheten i området. Økningen i antall boenheter styrker dette behovet. Bydelsdirektøren endret sitt forslag: Bydelsdirektøren strøk sitt kulepunkt 6 om parkeringsplasser. 5

6 Fremskrittspartiet foreslo et nytt kulepunkt 6: Det forutsettes at parkeringsnormen blir fulgt. Voteringsorden: Det ble først stemt over kulepunktene 1, 2, 4 og 7 i bydelsdirektørens forslag. Det ble deretter stemt over bydelsdirektørens forslag til kulepunkt 3 og Fremskrittspartiets forslag til kulepunkt 3. Deretter ble det stemt mellom bydelsdirektørens forslag til kulepunkt 5 og Fremskrittspartiets forslag til kulepunkt 5. Til slutt ble det stemt over Fremskrittspartiets forslag til nytt kulepunkt 6. Votering: Kulepunktene 1, 2, 4 og 7 i bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til kulepunkt 3 ble vedtatt med 7 stemmer (1H, 2A, 1V, 1SV, 1R og 1MDG) og mot en stemme (1F) for Fremskrittspartiets forslag til kulepunkt 3. Bydelsdirektørens forslag til kulepunkt 5 ble vedtatt med 6 stemmer (1H, 2A, 1SV, 1R og 1MDG) mot to stemmer (1V og 1F) for Fremskrittspartiets forslag til kulepunkt 5. Fremskrittspartiets forslag til nytt kulepunkt 6 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydel Grünerløkka viser til tidligere uttalelser i saken, og opprettholder disse. Bydelen har følgende kommentarer endringene i detaljreguleringen for Sofienberggata 35: Bydelen er positiv til den gjennomgående gangforbindelse mellom Sverdrups gate og Sofienberggata. Bydelen tror åpningen gjennom kvartalet vil være positivt for naboer og området. Bydelen vurderer imidlertid at gangforbindelsen kan oppleves som mørk og utrygg da volumet i nybygget mot barnehagen er 5 etasjer høyt og gangforbindelsen er tegnet med kun 3 meters bredde. Selv om dette ikke skal inn i reguleringsbetingelsene ber bydelen tiltakshaver sørge for god belysning av gangforbindelsen slik at den oppleves som trygg. Bydelen er positiv til at fasaden mot barnehagen skal være i lyse materialer. Bydelen anbefaler fremdeles at volumet tas ned en etasje mot barnehagen. Sekundært ber bydelen om at toppetasjen trekkes tilbake langs hele bygningskroppens lengde, og ikke lar enden mot Sverdrups gate stå igjen. Bydelen er positiv til at utkragingen av sokkeletasjen er fjernet. Dette sikrer gangforbindelsen gjennom kvartalet, og det muliggjør større uteoppholdsarealer på bakkenivå enn i tidligere forslag. Antall boenheter er økt fra leiligheter til leiligheter. Dette krever også større uteoppholdsarealer. Uteoppholdsarealet på bakkenivå som vist på plankartet er lite. Naboen i vest, Borettslaget Skjelderups gate 14, har uttalt at de ønsker en vegg eller et gjerde med tyverisikker høyde mellom eiendommene. Uteoppholdsarealet vil derfor trolig oppleves som inneklemt og lite. God utforming av arealet, uteoppholdsarealene på taket og den umiddelbare nærheten til Sofienbergparken kan kompensere noe for størrelsen på uteoppholdsarealet. Bydelen er likevel skeptisk til utvidelsen av fløyen i gårdsrommet med 2 meter mot vest. Det forutsettes at parkeringsnormen blir fulgt. 6

7 Økningen i antall boenheter vil også trolig påvirke trafikksituasjonen i Sverdrups gate. Sverdrups gate er en relativt smal gate med dobbeltsidig parkering. De tilstøtende gatene Skjelderups gate og Ratkes gate ender i gatetun eller er stengt med bom. Bymiljøetaten anbefalte i sin tilbakemelding at det bør gjennomføres en trafikal vurdering av hvordan en økning i trafikk i Sverdrups gate vil påvirke trafikkutviklingen og trafikksikkerheten i området. Økningen i antall boenheter styrker dette behovet. SAK 23/15 STORGATA STREKNINGEN NYBRUA-KIRKERISTEN VARSEL OM OPPSTARTSMØTE FOR REGULERING Vedlegg ligger saksarkivet sak/doknr.: Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka er positiv til en oppgradering av Storgata og at kollektivtrafikk prioriteres. Bydelen forutsetter at det blir gjort en helhetlig trafikkvurdering i forbindelse med arbeidet. Bydelen er positiv til at det skal fokuseres på utforming av tverrgående sykkeltraseer. Christian Kroghs gate og Brugata nevnes som alternative sykkeltraseer til Storgata. Deler av Christian Kroghs gate er i dag enveiskjørt. Brugata er med dagens løsning problematisk om man skal hurtig fram på sykkel. Bydelen er positiv til at Bymiljøetaten ønsker å se på historiske forbindelsen mellom Storgata og Vaterland, og at alleen på strekningen Hausmanns gate Nybrua suppleres og vurderes utvidet. Bydelen er positiv til at det legges til rette for universell utforming. Forslag fra Fremskrittspartiet: Tillegg til bydelsdirektørens første kulepunkt: Bydel Grünerløkka er positiv til en oppgradering av Storgata og at kollektivtrafikk prioriteres. Bydelen forutsetter at det blir gjort en helhetlig trafikkvurdering i forbindelse med arbeidet og at behovet for P-plasser, bussparkering og varetransport også blir vurdert. Bydelsdirektøren endret sitt forslag: Bydelsdirektøren la til «og gående» til sitt forslag, slik at første setning lyder: Bydel Grünerløkka er positiv til en oppgradering av Storgata og at kollektivtrafikk og gående prioriteres. Voteringsorden: Bydelsdirektørens endrede forslag og Fremskrittspartiets forslag ble satt opp mot hverandre. Votering: Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (2A, 1V, 1SV, 1R og 1MDG) mot en stemme (1H og 1F) for Fremskrittspartiets forslag. Vedtak: Bydel Grünerløkka er positiv til en oppgradering av Storgata og at kollektivtrafikk og gående prioriteres. Bydelen forutsetter at det blir gjort en helhetlig trafikkvurdering i 7

8 forbindelse med arbeidet. Bydelen er positiv til at det skal fokuseres på utforming av tverrgående sykkeltraseer. Christian Kroghs gate og Brugata nevnes som alternative sykkeltraseer til Storgata. Deler av Christian Kroghs gate er i dag enveiskjørt. Brugata er med dagens løsning problematisk om man skal hurtig fram på sykkel. Bydelen er positiv til at Bymiljøetaten ønsker å se på historiske forbindelsen mellom Storgata og Vaterland, og at alleen på strekningen Hausmanns gate Nybrua suppleres og vurderes utvidet. Bydelen er positiv til at det legges til rette for universell utforming. SAK 24/15 FORSLAG FRA RØDT - VEILEDENDE PLAN FOR DET OFFENTLIGE ROM (VPOR) PÅ LØREN OG ØKERN Bakgrunn Byutviklingskomiteen i bydel Grünerløkka behandlet 5. mai 2014 forslaget til Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) på Økern og Løren som lå til offentlig høring, og fattet følgende enstemmige vedtak: «Arbeidet med å få på plass en VPOR for Løren kom i gang etter at mange prosjekter var vedtatt og gjennomført. Dette har lagt begrensninger for mulighetene på Løren. Bydelen er positiv til de foreslåtte grøntdragene, parkene og plassene som ligger i VPOR. I store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. Det bør være gode uteoppholdsarealer for ulik aktivitet og for ulike målgrupper. Barns oppvekstmiljø skal ivaretas spesielt. Det må sikres gode og tilstrekkelig store uteoppholdsareal. Bydelen vil understreke behovet for at alle plassene og parkene blir gjennomført, da dette er et minimum av hva det er behov for på Løren.» I sin høringsuttalelse tok Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til orde for å redusere størrelsen på både Hovinparken og Løren aktivitetspark, med utgangspunkt i at kommunen som grunneier går glipp av potensielle inntekter fra salg av tomtene. Seinere har etaten fremmet et konkret forslag til å endre formen på Hovinparken, som også utvider boligmassen ved å flytte deler av parken inn i et eksisterende grøntdrag. På den måten reduseres det samla grøntarealet med 5 mål. Byrådet har behandlet VPOR for Økern og Løren 19. mai og avgitt innstilling om blant annet å endre utformingen av Hovinparken, jf. endret hovedkart datert I innstillingen framstilles det som at dette bare endrer formen og ikke størrelsen på parken, men ut fra kartet, og forslaget fra EBY som det er basert på, er området som gjøres om fra park til bebyggelse over dobbelt så stort som det som gjøres om fra bebyggelse til friareal. Som nevnt skyldes dette at mesteparten av utvidelsen av parken tas fra grøntdraget videre nordover, ikke av den foreslåtte boligmassen. PBE er svært kritiske til endringen, fordi det gir parken en uhensiktsmessig form (se illustrasjon på neste side). Selv om parken i seg selv ligger i bydel Bjerke, skal den fungere som hovedpark for hele området, hvorav flertallet av boligene ligger i bydel Grünerløkka. Saken ligger nå til behandling i byutviklingskomiteen i bystyret. Bydel Grünerløkka mener derfor det er viktig at bydelen kjenner sin besøkelsestid, og minner komiteen om bydelens enstemmige uttalelse fra behandlingen i 2014, samt påpeker at forslaget fra EBY og byrådet ikke er i samsvar med 8

9 bydelens klare anbefalinger. Kilde: PBE Forslag til vedtak Bydel Grünerløkka viser til bydelens enstemmige uttalelse fra 5. mai 2014, der bydelen understreket behovet for å gjennomføre alle plassene og parkene som lå i forslaget til Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) på Økern og Løren. I forslaget som byrådet har sendt til behandling i bystyret, er formen på Hovinparken endret på en slik måte at det reduserer det samlede grøntarealet med 5 daa. Plan- og bygningsetaten fraråder endringen. Bydelen vil benytte anledningen til å gjenta en innstendig oppfordring om å sikre de grøntarealene som ligger i PBE sitt forslag. Området har et stort underskudd på grønne arealer i dag, og kommunen bør benytte muligheten til å prioritere nye grønne arealer på arealer den selv eier. Bydelen vil derfor fraråde EBYs og byrådets forslag til endring av Hovinparken. Votering: Rødts forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydel Grünerløkka viser til bydelens enstemmige uttalelse fra 5. mai 2014, der bydelen understreket behovet for å gjennomføre alle plassene og parkene som lå i forslaget til Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) på Økern og Løren. I forslaget som byrådet har sendt til behandling i bystyret, er formen på Hovinparken endret på en slik måte at det reduserer det samlede grøntarealet med 5 daa. Plan- og bygningsetaten fraråder endringen. Bydelen vil benytte anledningen til å gjenta en innstendig oppfordring om å sikre de grøntarealene som ligger i PBE sitt forslag. Området har et stort underskudd på grønne arealer i dag, og kommunen bør benytte muligheten til å prioritere nye grønne arealer på arealer den selv eier. Bydelen vil derfor fraråde EBYs og byrådets forslag til endring av Hovinparken. Eventuelt: Komiteen ønsker å ha en sommeravslutning etter møtet 22. juni dersom det blir møte. 9

10 Gro Borgersrud, sekretær for byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 10

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 14. oktober 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/14 Forslag til protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 02.06.2014 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka FORSLAG TIL PROTOKOLL 02/15 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 22.02.2015. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. januar 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 6/16 Forslag til protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 29. august 2016 klokka 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 3 /12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 16. april 2012 kl.18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 04. februar 2008 kl. 17.00-20.05 Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 92/14

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 92/14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 92/14 Arkivsak: 201401270-1 Arkivkode: Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Byutviklingskomiteen Bydelsutvalget Møtedato 08.09.2014

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 49/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 49/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 49/13 Arkivsak: 201300731 Arkivkode: Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 15.04.2013 Oppvekst- miljø-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 08/11 Det innkalles til møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. november 2011 kl. 18:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Morten Klein, Naboens Pub, tok ordet til sak 40/08 og argumenterte for deres klage.

Morten Klein, Naboens Pub, tok ordet til sak 40/08 og argumenterte for deres klage. Oslo kommune Protokoll 6/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 25. august 2008 kl. 17.30 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 07/10 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 30. august 2010 kl. 17:30-18:50 i Bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 Åpen halvtime

Detaljer

Wenche Blomberg foreslo at bydelen tar initiativ til en bred høring om framtidig bruk av området

Wenche Blomberg foreslo at bydelen tar initiativ til en bred høring om framtidig bruk av området Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 31. august 2009 kl. 17.30-19.30 Åpen halvtime Det var møtt fra to personer til åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 06/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 3. september 2012 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 13. oktober 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. /06 HSS SAK NR. 23/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 15.05.2006 kl. 18.00-19.10 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Vera Houck og Øyvind Ekker fra Selvaagbygg tok ordet til sak 18/07 og orienterte om forslaget til utforming av Lørenveien.

Vera Houck og Øyvind Ekker fra Selvaagbygg tok ordet til sak 18/07 og orienterte om forslaget til utforming av Lørenveien. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/07 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 26. mars 2007

Detaljer

Geir Roll Johnsen fra Aspelin-Ramm Eiendom AS tok ordet til sak 32/10 og presenterte reguleringsforslaget.

Geir Roll Johnsen fra Aspelin-Ramm Eiendom AS tok ordet til sak 32/10 og presenterte reguleringsforslaget. Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 19. april 2010 kl. 17.30-19.40 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 03/14 Forslag til protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 05.05. 2014 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 03. juni 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 106 /13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 106 /13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU-sak 106 /13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Marita Watne Saksgang: Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato: 16.10.2013 31.10.2013

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Helse- sosial og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 25. november 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 01/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 3. februar 2014 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 3/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 25. april 2012 kl. 18.00-19.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Eventuelt Henny-Wanda Paulsen (A) vil fremme forslag vedrørende rundkjøringen ved Schous plass til komiteens neste møte.

Eventuelt Henny-Wanda Paulsen (A) vil fremme forslag vedrørende rundkjøringen ved Schous plass til komiteens neste møte. Oslo kommune Protokoll 2/09 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 02. mars 2009 kl. 17.30-19.00 Åpen halvtime Det var møtt fram en person til åpen halvtime.

Detaljer

Opprop Til stede: Hans Petter Bieker (H) fung. leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R)

Opprop Til stede: Hans Petter Bieker (H) fung. leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R) Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 30. juni 2008 kl. 17.30-18.30 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/13 Protokoll fra møte i Oppvekst, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 04. juni 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 06/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 31 august 2011 kl. 18:00 19:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 05/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 23.06. 2014 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 01/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 30. januar 2013 kl. 18:00-19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine (R)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine (R) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 10. desember 2009 kl. 17.00-20.55 Åpen time Det var møtt fram

Detaljer

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent. Sak 53/07, Seilduksgata 25 og 31 - reguleringsplan, vedtatt behandlet etter sak 46/07.

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent. Sak 53/07, Seilduksgata 25 og 31 - reguleringsplan, vedtatt behandlet etter sak 46/07. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/07 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 09. oktober 2007

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 02/11 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 21. februar 2011 kl. 17:30-18:25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 01/11 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 24. januar 2011 kl. 17:30 18:40 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Rune Haaland (A), Jorun Gulbrandsen (R), Ted Heen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Rune Haaland (A), Jorun Gulbrandsen (R), Ted Heen (F) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 15. februar 2010 kl. 17.30-19.20 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 06. mars 2008 kl. 18.00-20.45 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 04. mai 2011 kl. 18:00-19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN kl Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN kl Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 03.09.2014 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 5/12 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 06. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder:

Detaljer

Opprop Til stede: leder, Paal Haavorsen (A) fung. leder, Tore Aasheim (SV), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: leder, Paal Haavorsen (A) fung. leder, Tore Aasheim (SV), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 17. mars 2010 kl. 18.00-20.00 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 08/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 01.12.2014 kl. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime:

Detaljer

I stedet møtte: Henny-Wanda Paulsen (A), Kaare Øystein Trædal (SV), Hilde Larsen (SV)

I stedet møtte: Henny-Wanda Paulsen (A), Kaare Øystein Trædal (SV), Hilde Larsen (SV) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 25. oktober 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 6/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 22. oktober 2014 kl. 18.00 19.15 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 21. april 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 04/14 Det innkalles til møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 04. juni 2014 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka ENDELIG INNKALLING 1/15 Det innkalles til møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 19. februar kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 02/13 Det innkalles til møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 06. mars 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 4/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 13. juni 2012 kl. 18.00-20.45 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen halvtime. Ingen saker meldt.

Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen halvtime. Ingen saker meldt. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 30. april 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 02/12 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 05. mars 2012 kl:1800 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 06/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 21.oktober 2014 kl. 18:00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Åpne halvtime: Viktor Gjengaar fra Urban samtidskunst, kunstnerne Maiken Styrmoe Westgaard og Atle Østrem om malevegger til sak 12/2014.

Åpne halvtime: Viktor Gjengaar fra Urban samtidskunst, kunstnerne Maiken Styrmoe Westgaard og Atle Østrem om malevegger til sak 12/2014. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget

Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 2/14 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 03.04.2014 kl. 19:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R), Wenche Olafsen (F)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R), Wenche Olafsen (F) Oslo kommune Protokoll 6/09 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 14. oktober 2009 kl. 18.00-20.35 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2.

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Onsdag 09. januar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 8/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 8/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/14 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Onsdag 10. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: onsdag 18. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Kjartan

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 18.00 19.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 4/12 Det innkalles til møte i Helse- og sosial komiteen i Bydel Grünerløkka 6. juni 2012 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler

ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler ARCHFOSS Arkitekt Jochen Fandler Postboks 91. 105 HASLUM. Mobiltelefon: +47 911 0 99 E-mail: fandler@online.no. Org.: NO 97009790 MVA Til Bydel Grünerløkka Boks 18 Grünerløkka 0505 OSLO Haslum den 17.04.01

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 25. august 2014 kl. 18.00 20.30 Sekretariat:

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN kl Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN kl Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.03.2014 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 08/10 Det innkalles til møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 11. oktober 2010 kl. 17:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Arkivsak: 20140298 Arkivkode: Saksbeh: Lise Olsen Saksgang Helse- og sosialkomiteen Arbeidsutvalget Møtedato 10.09.2014 17.09.2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 51 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 0/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 0/06 Oslo kommune Møteinnkalling 0/06 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (møterom 2. etasje), inngang Korsgata Møtetid: Mandag 30. oktober

Detaljer

Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Dato: 22.09.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh:

Detaljer

Åpen halvtime: Dan Nordhagen informerte om Tøyen kulturscene

Åpen halvtime: Dan Nordhagen informerte om Tøyen kulturscene Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 10. september 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV)

Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 95-14 Emnekode 5120 Arkivsak 201011706 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan

Detaljer

Klage fra Sameiet Markveien 56 på ulovlig igangsatt uteservering i Korsgata 25

Klage fra Sameiet Markveien 56 på ulovlig igangsatt uteservering i Korsgata 25 Til: Plan- og bygningsetaten Dato: 2. september 2013 Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Kopi: Bydel Grünerløkka Deres ref (saksnr): 201214603-31 Sak: Korsgata 25 - Bruksendring til bakeri - Innvendig ombygging

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 17.04.2013 kl. 16.30 18.15 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 17.04.2013 kl. 16.30 18.15 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 02. september 2009 kl. 18.00 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 02. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Onsdag 09. januar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV)

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Arbeidsutvalget i bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Vestre Elvebakke 3 Møtetid: Onsdag 06. desember 2006

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 19.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Vedlegg: 5.2 forhåndsuttalelse FORHÅNDSUTTALELSER

Vedlegg: 5.2 forhåndsuttalelse FORHÅNDSUTTALELSER Vedlegg: 5.2 forhåndsuttalelse FORHÅNDSUTTALELSER 1. Bydelsadministrasjonen, bydel Grünerløkka 05.12.2011 2. Byantikvaren 08.11.2011 3. Bymiljøetaten, divisjon samferdsel 20.12.2011 4. Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Jon Magne Nilsen (H) Lars Madsen (H) Elenor W. Holter (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Håvard Fosseng (SV), kom kl. 18.

Jon Magne Nilsen (H) Lars Madsen (H) Elenor W. Holter (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Håvard Fosseng (SV), kom kl. 18. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 4/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 03. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00-18.00 Etter møtet var komiteen på befaring

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 05. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 28.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. /06 HSS SAK NR. 09/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 08.02.2006 kl. 18.00-21.10 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 03/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 6.juni 2014 kl. 18:00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGET 1 Bakgrunn I henhold til Ensjø- veiledende prinsipplan for det offentlige rom, heretter VPOR, skal Grønvoll park etableres i forbindelse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 8/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56

Detaljer

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne:

Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Gro Borgersrud Fra: Mariann Dalseth Sendt: 26. august 201310:38 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Gro Borgersrud; Bjorn.moen@dnb.no; Marianne Lommerud; Andreas Rosén Emne: Anmodning

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer