DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1936 UTARBEIDET VED PARTIKO NTORET OSLO 1937

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1936 UTARBEIDET VED PARTIKO NTORET OSLO 1937"

Transkript

1

2

3 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1936 UTARBEIDET VED PARTIKO NTORET ARB EIDERN ES OSLO 1937 A KTI E TRYKKERI

4 Innholdsfortegnelse,,'i dt' Central 't yret og landsstyret " Part ikontoret Represen tasj on li Utvalg og komi teer Agitasj onen mai ,..., LandsmØt('t l!) Orgall is asj ous og medlems over ikt St or ting svalget Kvinne sekre tar iatet By og Ilerredslaget Agitasj onen på moene... Nord isk sam arbeide Den pol itis ke situ a jon efter tort ingsvalget «Arbeiderbladet» :... 7'. Partipresoon...' Forskj ellige saker Hl StØUe ak5lj on for de sp an ske arbeidere Hl Justism ord i Ty skland \2 foskv ap ro essen H3 Fred kongre ssen i Br u cl fonument over ar beiderbevegelsens veter aner Arbeidervernet :i P trt iets jordbrukspolitikk '5 Elektris itet sfor syningen og utbyggingen av vannfallene... ;; Ytkes oplæl'ingen ;; Nobels fredspris {j Conrad Mollr s Leg at s st ipend ier \rbeiderne Ungdomsfyl kin G 1!'r amfyl kingen H7 Social istisk Skol elag HO Arbeidernes Justi fond o; Arbeiderbevegelsen Arkiv Arbci<le rne s Aktietrykkeri (lr.; 7G 7

5 1936. I Hl36 HU stortingsvalget årets store begivenhet. Det var imøtesett med vold om interesse og spenning fra alle hold og blev et politisk opgjør som artet sig som en kamp for eller mot Det nor ke.arbeiderparti. Under slagordet «Norge for folket arbeid og trygge kar fol' alle», gikk vårt parti inn i valgkampen for å vinne flertallet i Tor_ ges Storting. Partiets og arbeiderregjeringens kri epolitikk dannet sammen med arbeidsprogrammet og stortingsprogrammet det sterke og saklige politiske grunnlaget for partiets valgkamp. Alle partiets organisasjoner og medlemmer, og for Øvrig hele arbeiderbevegelsen i orge, satte kreftene inn og gjennemførte en valgkamp som i intensitet og pågåenhet overgår alle partiets tidligere valgkamper. Partiet blev møtt av en samlet borgerlig front, som i åpenbar frykt for en arbeiderseier overgikk sig selv i negativ og usaklig valgagitasjon. Deltagelsen i valget blev større enn ved noget tidligere valg, nemlig 84,02 pct. Det norske Arbeiderparti mønstret i alt stemmer, en fremgang fra 1933 på stemmer og en procentvis andel a \' de avgitte stemmer på 42,51 pct. Det kan fastslåes at resultatet innebærer en strålende fremgang for vårt parti, som efter dette viktige valget i høi grad bar styrket og befestet sin stilling. Politisk har året for Øvrig vært preget av arbeiderregjeringen initiativ og arbeide. Det kan konstateres at regjeringen Nygaard vold fra alle hold får anerkjennelse for sin aktivitet og dyktighet, og blandt de arbeidende befolkningslag over hele landet er det stor tilfredshet med arbeiderregjeringens innsats. Gjennem hele året har det vært drevet et omfattende agitasjon og oplysningsarbeide i forbindelse med det regulære organisasjon arbeide i partiets forskjellige organisasjoner. Samarbeidet med de Øvrige arbeiderorgani asjoner har vært det aller beste. Partiets organisasjonsmessige stilling er betraktelig tyrket. Aret bragte 402,1 nye foreninger og nye medlemmer, således at partiet ved året utgang hadde 3146 foreninger og medlemmer. Partiet går inn i kommunevalgåret med foreninger i 710 av landet 747 kommuner.

6 4 Centralstyret og landsstyret. Sammc/lscfll inf]. Inntil landsmøtet i mai bestod ceutralstyret as: Oscar Torp, formann, )Iagnu Nilssen, viceformann, Martin Tranmæl, redaktør, Halyard Olsen, Eugen.Johannessen, Einar Gerhal'llsell, Alfred )Iadsen, Va!d<:'mal' Nielsen, Osvald Johnsen, Eugen Pettersen. Sigrid SY\'ertsen og llelga Ramstacl valgt av Kvinnesekretariatet. L ugdomsfylkingens representant: Gunnar Sa nd. Yaramenn: )Iartin Liengen, llahard )1. Lange, Olaf IIam,en, Jem; Teigen, llelga Karlsen, Erling Anthon 'en, II<:'l'lllan E. Stol'(lalen. Suppleanter for Kdnneskerlariatets medlemmer: Hachel Grepp og Inger Kristiansen. Varamann for UngdomRfylkillgens representant: Finn Moe. Landsstyret: Tl'yg\'e Li<:', A.kershns, )Iagllus Johansen, Østfol d, ORcar.J: ilssen, lledmark, Bja rne BOl'gan, Opland, Karl XetIbel'g, Buskerud, Trygve Bratteli, Ye tfold, Johan )[agnnssen, Telemark, Albert Karlsen, AustAgder, Aasmund Kulien, Yest.A der, :Xils Xorheim, Stavanger, 1. le llognestad, Rogaland, )Ions Lid, Bergen, Jakob Kolrud, IIordaland, liaus Kmm, Sogn og Fjol'dane, )T. Landstad, )[øl'e,.johan Xygaardsvold, SØl'TrØmlelag, Ole 1i ang, Tl'on{lheilll, \\'ilhelm l!'lotyik, NordTrØndelag, Andreas Moan, Nordland, Sverre Stople, Nordland, Giita Jøns on, Troms, Gusta\' Engedal, Finnmark. Yaramenn: Ivar Opsahl, Drammen, Albert Vang, Østfold, Oscar Andersen, Telemark, Andreas Otting, Nordland, Ida Nordahl, NOl'<l TrØndelag, llarald Skutvik, Møre, Bertrand Bakke, Rogaland, Kr. Fj<:'ld, lledmark. LandsmØtet i mai valgte følgende centralstyre : Oscar Torp, formann, Magllu Nilssen, varaformann, Einar Gel'hal'dsen, ekretær, )Iartin Tranlllæl, redaktør, Oh1\' llindahl, Eugen,Joha unersen, Trygye Lie, Engen Pettersen, ORvald Johnsen, Ingvad llaugen. Yalgt a, Kvinnesekretariatet er Sigrid Sy,'ertsell og Johanne Heutz. Gunnar Sand "algt av l'ngdomsfylkingenr eelltralstyre. Varamenn: Alfreu Ljøner, Neimi Lagerstrøm, IIalmrd Ianthey Lang<:'. Suppleanter for Kvinnesekretariatets representanter: Haehel Grepp og Lilli Uervig, for Fngdomsfylkillgens l'<:'ih'<:'s<:'ntant: Finn Ioe. I forbindelse med "alg ay centl'als(yl'et besluttet landsmøtet at.johan Xygaardsvold tiltl'el' cent l'airtyret i den tiel han opholdel' sig i Oslo. Laulh:;styrets Øvrige medlemmer: Magnus Joham:;en, PRtfold, Yaltle

7 5 mal' Tielsen, Aker hus, Oscar... Til,;sen, IIedmark, Egil IIel'n æ,;, Opland, Karl.J:Tedberg, Bu kerud, Carl Gulbrandsen, Yestfold,.Johan )Iagnus Ren, Telemark, Aani Rystad,..A.ustAgder, Aasmund Kulien, VestAgder. n. atrig Pedersen, StaHlllger, r. K. Hognestad, Rogaland, Tilfl Langhelle, Bergen, Kr. )Ingaas, IIonlaland, IIan Kvam, Sogu og Fjordane, )1.. Landstad, Møre og Romsdal, Johan Nygaard vold, SØrTrØndelag, Ole 0isang, Trondheim, Wilhelm Flotvik, NordTrØndelag, Andreas )loan, Xordland, IIalvdal1 Vasshaug, Nordland, Gitta JØnssoll, Trom, P. RabMs, Finnmark. Yal'amelln: Olav Watnebryn, Drammen, Ida ordahl, NordTr sndelag, \Jbert Yang, Østfold, Jens Steffensen, Nordland, lartin meby, Opland, Kr. Fjeld, Hedmark, Bertrand Bakke, Rogaland, Harald Skutyik, )1$11'e og Romsdal. JlfJtCl'. Central tyret har holdt 29 møter og behandlet 365 aker. Centralstyret har dessuten holdt 2 fellesmøter med stortingsgruppen, med Regjeringens medlemmer og 1 med Landsorganisasjonens sekretariat. Lands tyret har vært samlet 2 ganger og holdt 7 møter. I alt el' holdt 40 møter. Landsstyremøtet 21. og 22. mars behandlet beretningen, regnskapene og budgettene og behandlet inn tillingene til landsmøtet. I møte 21. mai behandlet landsstyret tilleggsinnstillinger til landsmøtet. Det nyvalgte landsstyre holdt møte samme dag som landsmøtet sluttet, 24. mai, og behandlet de saker som var oversendt fra landsmøtet. I landsstyremøtet 6. november blev behandlet de praktiske og politiske erfaringer fra stortingsyalget. Det blev vedtatt retningslinjer for partiet nærmeste arbeidsopgayer og dessuten en uttalelse om den politiske situasjon og arbeiderregjeringens stilling. I møtet deltok Regjeringens medlemmer, Landsorganisasjonens sekretariat og de fleste av partipressen redaktører. Partikontoret. Oscar Torp var medlem av Regjeringen som forsvarsminister til august og gikk inn i Regjeringen som socialminister i noyember. Som sekretærer ved kontoret har fungert fra årets begynnelse IIjalmar Dyrendahl, organisasjonssekretær, Bjarne BOl'gan, kommunalsekretær og Thina Thorleifsen, kvinnesekretær. På grunn av partiets sterke vekst og det merarbeide som følger med partiets økede virksomhet besluttet centralstyret i møte 20. januar å

8 6 ansette inntil landsmøtet partisekretær. Einar Gerhardsen blev ansatt og tiltr1\dte 1. februar. På landsmøtet i mai blev den gamle ordning med landsmøtevalgt sekretær gjeninnført. Einar Gerhardsen blev valgt. Landskvinnekonferansen besluttet at det skulde være 2 sekretærer og valgte Aase Lionæs om ny sekretær. IIun tlhr1\dte 1. august. Det øvrige personalet ved kontoret har fra 1\ret,s begynnelse vært kassererske, 2 kontordamer og visergutt. Fra august blev det ansatt centralbol'ddame felles for partiet og Oplysningsforbundet. Representasjon. På det svenske socialdemokratiske partis kongress 3.9. april val' partiet representert ved Oscar Torp og Magnus ilssen. Bjarne Borgan møtte som partiets representant på Finnlands ocialdemokrahske partis landsmøte mai. Partiet var represenert sammen med Landsorgani asjonen i informasjonsøiemed på den internasjonale fredskongress i Briissel 3.6. sept('mber av Aase Lionæs og Konrad Nordahl. På de nordiske arbeiderorganisasjoners samarbeidskomites konferanse i KjØbenhavn 16. og 17. november møtte som partiets representanter Oscar Torp og Johan Nygaardsvold. Yaldemar Nielsen møtte 'som partiets repre entant på Norsk IIØvleriarbeiderforbunds landsmøte, Oscar Torp og Magnus Nilssen på Norsk Jernbaneforbunds landsmøte. entra1styret har vært representert på de fleste fylkes og kretspartiers årsmøter. På ordmøre Kretspartis årsmøte.9. februar møtte Trygve Bratteli, Rogaland l! ylkespartis årsmøte 12. april Aasmund Kulien, IIordaland april Bjarne Borgan, Ve tagder Yaldemar Nielsen, Vestfold Oscar Torp, VestOpland 19. april Martin Tranmæl,.rTamdal april Bjarne Borgan, Hedmark %.26. april O car Torp og Eugen Johannessen, Østfold 26. april Einar Gerhardsen og Bugen Pettersen, Buskerud 2.3. mai Osear Torp, Telemark 10. mai Andreas 1\[oan, AustAgder 10. mai Bjarne Borgan, SunnmØre og Romsdal 10. mai Einar Gel'lJal'dsen, SØrTrøndelag mai Martin Tranmæl, InnTrøndelag juni Ualvard Mathey Lange, Gudbrandsdalen juni Oscar Torp, Sogn og l<'jordane 26. juli Arnfinn Vik, Tordre alten 19. juli Bjal'lle Borgan, Nordland juli Bjarne Borgan.

9 7 Utvalg og komiteer. I føl'ste centralstyremøte efter land møtet blev det foretatt valg pli fa te utvalg og komiteer. Til li representere centralstyret i stortingsgruppen blev valgt O car Torp, Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen. I kvinne ekretariatet: Eugen Pettersen og Arnfinn Vik med O vald John en som varamann. I Ungdom fylkingen central tyre: TIjalmar Dyrendahl med Per Lie om varamann. I FramFylkingen : Per Lie, Dag Bryn og Georg Hagelien. Agitasjonsutvalg: Einar Gerhal'd en, formann O car Torp, Iartin Tranmæl, rnfinn Vik, Thina Thorleif en, TIjalmar Dyrendahl om ekretær. Internasjonale utvalg: O car Torp, formann, Magnu Nil en, Martin Tranmæl, Olav Hindahl, Haakon Meyer, TIalvard Manthey Lange, Finn Moe, oaekretær. Kooperative utvalg: Jen Teigen, formann, Sven S\'ens on, Sigrid SY"ert en, Bjarne Jullum og O vald Johnsen. Kultundvalg: Birger Bergersen, formann, TIan LionæR, TIalvard Manthey Lange og TIaakon Lie. mund en, Aase Antimilitære land utvalg: TIjalmar Dyrendahl, formann og Einar Gerhard en valgt av partiets centralstyre, Gunnar Sand, ekretær, og Arne Hagen valgt av Fylkingen centralstyre. amarbeidskojniteen: O car Torp og Martin Tranmæl med Einar Gerhard en som varamann. Land organi a jonen medlem av komiteen har vært Olav TIindahl og TorbjØrn TIenrik en med Konrad ordahl om varamann. LaI Even en har vært komiteens ekretær. Jll tisfondet: Einar Gerhard en og Arnfinn Vik med Hjalmar Dyrendahl som varamann. Land organi asjonen medlemmer av komiteen hal' vært Lars Evensen, formann, Albert Raaen og Martin Fladeby. Dagfinn Bech har vært komiteen ekretær. «Arbeidcr'bladet»s kontrollkomite: Oscar Torp, formann, Ingvald IIaugel1 og Jen Teigen Arbeiderparti representant i komit(>en har,ært Arnfinn Vik med Anette Petter en som,uppleant. amorganisa jonen Gunnar Disenaaen med Rolf Olsen om varamann. Akers Arbeiderparti Karl Andersen med Ole TIagen om varamann. Ek pedi jon pel\,onalet, Alf AO'nor. Redak jonspersonalet, TIan Amund en, O. Yirk,aag, sekretær. Bibliotekutvalg: Utvalget er opnevnt i TI. J. Hjartf Y, formann, Halvard Manthey Lange, ekretær, Kolbjørn Fjeld og H, koll )Ieyer. Utenby korresponderende medlemmer er Johan John en, IIal

10 8 den, Olav Steinnes, Kristian and, Joh. Johnsen, Stmanger, John Barstad, Volda. Fol"lagskolllit6: Komit n er valgt i ORcar Torp, formann, Haakon Lie, Einar Gerhard en og KolbjØrn Fjeld. Ar'beidernes Aktiet1'ykkeris styre : Valgt ay trykkeriets generalforsamling : Oscar Torp, formann, Valdemar.rJiel en, Jens Teigen, TorbjØrn Ilenriksen, Max Madle og Johs. IIulthin som per onalet representanter. Disponent Øverlie, eluetær. Agitasjonen. Beretningen om agitasjonen er beretningen om valgkampen og derfor utførlig omtalt under av rut tet om stortingsvalget. Alt fra begynnelsen av året blev det en planmessig bearbeidel e av de distrikter som organla jonsmessig lå lengst tilbake VestAgder, Rogaland og IIelgeland. Likeledes Indre Østfold og Valdres, hvor organisasjonene efter 9) Handsforhold var lite utbygg t. Landsstyret behandlet i møte 6. november de pra ktiske erfaringer fra valgkampen. Fra centralstyret forelå følgende forslag til retning linjer for partiet nærme te arbeid opgaver, som blev tiltrådt i hoyedtrekk : Nyorganisel'ing og agita8jon. I kystdistriktene på SØrlandet og Vestlandet sette det i gang et planmessig arbeide med sikte på å få dannet nye partiorganisasjoner. Det ydes bidrag til de lokale partiorgani asjoner for å ette dem i stand til å anvende lokale krefter i agitasjonen. Dessuten benyttes en del faste agitatorer som får i opdrag å arbeide i disse di trikter et bestemt tidsrum. Partiet søker samarbeide med Arbeidernes ngdomsfylking om dannelsen av ungdomslag i distriktene. I forståel e med Landsorganisasjonen opta.narest mulig arbeidet med den faglige organ i ering av fiskerne og småbrukerne. Kvinnesekretariatet har allerede besluttet å sette i gang en landsomfattende agitarjonsmåned i tiden 15. februar til 15. mal' næste år. Arbeidet i P(wti01 ganisasjonene. Med sikte på å nå fram til tørre aktivitet i partiorganisasjonene sendes det ut veiledninger og instrukser i forbindelse med det praktiske og politiske arbeide. De politiske informasjoner. ende herefter også til partiavdelingene. I oplysning arbeidet legges hovedvekten på kurser og cirkler om <len almindelige politiske situasjon og om partiet<s fremgangslinjer.

11 9 Den utadt;endtc politiskc si.(wlisjojl. I forbindel. e med ærlig aktuelle politiske itua>;joller, f. eh. H'<.l fremleggelsen ay al'beidenegjeringen budgettfor,lag, anmol1{'r partiorganisasjonene om å arrangere offentlige møter. Det utarbeides i hyert enkelt tilfelle dispori8jon for foredrag holderne. Spør:,<målet om å utgi en eller flere måbroliijyrc'r om partiet og det politikk overveies. Bro jyrene bør i tilfelle selges for en rimelig pd gjednem partiol'gani a JODene. Il n1l1lcgrllppCllc. Blandt annet me(l,ikte p,) å forber 'de grunnlaget for kommune\'algkampen anmodes by og herredslaget om å tilrettelegge kommunegruppenes arbeid opgaver ved utsendelf;en a\' informasjoner og veiledninger. Partiprcsscn. Partipre sen må så langt om mulig sette i stand til på fyldef;tgjørende måte å kunne ivareta sin viktige politiske og organ i atorlke opgave. For hver enkelt partiavis,; bf;r man gjennemgå den redak 'jonelle, tekniske og forretning mes ige stilling. «Arbeiderbladet» ukeutga.e «Fram»,Økes forbedret n d å sette op Rær kilt en del av stoffet. Det bør gi nogen pla,s for ill erater av lokal art, telegram, toffet bør bearbeide. m. m. Pal'tijubileet i august 1987 må benytte til en omfattende partiagitasjon. Umiddelbart efter land styremøtet blev det planlagt agita jon for de nærmeste måneder på SØrlandet og Ye tlandet. Det blev truffet avtale med partifeller til å ta foredragsturneer i disse distrikter og den første turneen blev lagt til AustAgder fra 22. november til 16. de Rember med Eivind Reiersen som taler. I de nedre distrikter i Telemark reiste Oscar Ander en i de ember. Efter nyttår fortsatte Eivind Reiersen på SØrlandet og skal reise der til i midten av juni. Oscar.. \ndersen fort atte i Telemark i januar og reiste så til Sogn og Fjordane og liordaland pa en tmne som skal vare til i juni. Foruten di e turneer er planlagt agitasjonsreiser om partifeller i di triktene skal ta i Vestland fylkene. I årets løp har det i alt vært 5 agitasjon turneer med tilsammen foredrag. Efter de rapporter som partikontoret har fått er det holdt enkeltforedrag. De uten 521 foredrag 1. mai. I alt er det i året løp holdt foredrag. I forrige torting valgar blev det holdt 5 57 foredrag.

12 Eivillcl Reic1'sen i Østfold. 10 foredragsturneer. l januarfebruar rei te Eivind Reiersen i ø tfold. lian holdt foredrag på disse steder: My en, Eidsberg (6), Trøg tad (4), Rødnes (3), Øymark (2), Spydeberg (3), IIobØI (3), A, kim, Borge (4), Fredrik tad (2), Tor nes, IIvaler (2). Tilsammen 32 foredrag. OSCa1' Nilssen i Iledma1'k. Fra 17. september til 1. oktober rei te Oscal' ilssen på turne i liedmark. IIan holdt foredrag i disse kommuner: Branddal (4), Grue (2), liof (2), Asne (3), Kvikne, Tolga, Tyn et (3), Os (2), Foldal (3), Alvdal, Sollia, Ytre Rendal (3), Trysil (4), Våler (4), Ringsaker. Tilsammen 35 foredrag. P. E. Vomm i liedtnark. Den iste uke før valget reiste P. E. Vorwn på. turne i IIedmark. IIan holdt foredrag på dis e Leder: A ne (2), Våler, Try il (2), Enger{lal (3), StorElvdal, Øvre Rendal (3). Tilsammen 12 foredrag. Bjarnc Borgan i Opland. l februar rei te Bjanw BO/'gan i Valdres og holdt foredrag i dis e bygder: Ve tre Slidre (2), Nordre Aurdal (3), S. Aurdal (5), Etnedal (3). Tilsammen 13 foredrag. Mal'Un Smeby i Opland. l oktober rei te Ma1'tin S,neby i Opland. lian holdt fore{lrag i disse bygder: Fluberg (5), Ringebu (2), øyer (2), NordFron (3), Få.berg (3), Å Land, Brandbu, Gran, Lunner (2), Jevnaker, SØndre Land (!). Til,ammen 25 foredrag. Olav Meisdalshagen i Opland. l oktober reiste 07av 11fei8flalshagen på turne i Oplancl. IIan talte i disse bygder: S. Land, ø. Toten, Biri, Fåberg, Ringebu, X. Fron, S. Fron, Dovre (2), SeIl (2). Tilsammen 11 foredrag. Lm's Moen i Opland. l i te halnlel av september' rei te Lars Moen pa Ye topland. IIan holdt foredrag i disse kommuner: Vardal, SørAurdal (3), Yestre Slidre (2), Vang (2), øystre Slidre (2), Øndre Land, LTord urdal (3). Til 8ammen 16 foredrag. 1>:'\ en 10 dagers turne i Gudbrandwalen i oktober

13 11 ialte han pfi møter i di e kommunel' : YAgå (2 ), ø tre Gausdal ( 2 ), Lom, Skjak ( 2 ), Ringebu, øyer,.r ordfron ( ), IIeidal ( ), Lesja ( 2 ), Doue, e l ( 2 ). Til ammen 1 foredrag. I alt 3i foredl'ag. Ola f Johansen i Opland. Siste uken før valget reiste Olaf Joh a n s, en i ' a ldre og holdt fore drag pfi 7 teder. Egil IIernæs i Opland. I oktober rei te Egil Hemæs i Ve topland. IIan holdt foredrag i disse kommuner: Eina ( 2 ), Kolbu ( 2 ), ø. Toten ( ), Y. Toten ( 3 ), Var dal ( 2 ), Biri ( 2 ), nertingdal ( 2 ). Tilsammen 15 foredrag. Joh a n Jensen i Opland. I si te halvdel av september reiste Johan Jensen i Gudbrand dalen. IIan holtit foredrag i di e bygder : Lalm, Vfigfi, Lom, Fe berg ( 3 ), ø. (.an s(lal, Y. Gau dal, Ringebu. Tilsammen 9 fored rag. Joh all Jensen i Bllskerud. De iste 3 uker før valget rei te Joh an Jensen på en turne i Bu ke rud. I Ian holdt foredra'" i di se bygder: Gol ( 5 ), IIol, Geilo.\1, Yotne dalen, Rnkkedalen, Ne byen, Flå, KrØd herad ( ol ), IIole,.t by"'da, Yeme, " dal Fnlal, ÅTore, Rollag, Yeg"'li, Fle berg, Fi k um, ø. a nd \ æl', ol' derho\', Vegårsfjerd ingen, Nakkernd, Tyristrand. Tilsammen 31 fore drag. [(om'ad Knttd,sen i Buske/'ud. ttnder \'algkampen foretok Konrad Knudsen en 3 ukers agitasjonh reise i Buskeru d. IIan holdt foredrag i di e bygder : )Iod nm, IIn r n m ( ), Rj'iyken ( 6 ), Lier ( 6 ), N. Eikel' ( 2 ), ø. Eiker, Yordel'llO\ ( 2 ), Tyri Htrand ( 2), ø. and vær ( 2 ), l ( 2 ), IIol ( 2 ). Til sammen : O foredrag. "' ils 'tecll i B Ilsker/Hl. Yils Stfcn reiste på turne i Buskerud i holdt i alt 27 foredrag på tulm('(>ll. eptemberoktober. lian T. ltaavardlstacl i Tclemar'7.:, T. IIaow/'dstad reiste pfi en 3 uker turne i eptember. IIan holdt foredrag pa dl e teder: Lunde, Fj. ge und, Kviteseid, Ti edal, Tre ungen, Fyre dal, Lfirdal, Dalen.,kafs..t, Vinje (2), Hauland, pyfjell. II llydal mo, Morgedal, Brun keberg, Seljord, Flaidal, B<$, Tjil'dal. Til alll men O foredrag.

14 12 Olau Versto i 1'('/clllark. I ept(>m r oktober reiste Ol(n: 1'crsfo IH\ turne i Telemark. lian holdt foredrag på disse steder: Tinn (9), Gran8herad, "auherad P), B j, Gjerpen, Bamle, Drangedal (7), Ni edal (2), Fyres(lal (3), Kriteseid (4:), IJfil'dal (3), luo (3), l{auland (2), Vinje (; ). Tilsammen 42 foledrag. Olav Oksdk i.1itstilgclcr. I sept(>mb(>r reiste Olav Oksvik på en 2 nkers turne i Setesdal. IIan holdt foredrag på f slgende sted!'r: Bygland, raksb s, Ose, IIyllestad, Valle, Bykle, Ilo \"(1 en, Byglandsfjord, Evje, Hornnes, :\Ioisuno, heland, Vatne. traumen, Skn'iros, Eng(> land, :\lykiand. TiL ammen 16 foredrag. (JllIlIwr Sancl i.:111l1fagdcr. GI/mw/" Sallll reiste på turne i AustAgder i januar og holdt f01'edrag på disse teder: GjPl'stad, Gjø\'dal, Amli, Grimstad, Tromfsy, Tvedestrand, Froland, Vegfil'Hhei, Stokken, Fjære, Birkene>;. Tilsammen 11 foredrag, 1'. IIllararclsfacl i AII, f.jgller. l oktober mfinnl reiste 1'. IIaavarclsfad i AmtAgder og holdt foredrag pfi følgende steder: IIornnes, Krabbedllld, Spndeled, Gjerstad (2), T\"E destrand, Dypvilg, Bøyles1ad, Froland, SalterØd, Eydehamn, TromØY, IIisØY, østre Moland, Øyestad, Fjære, Grimstad, Eide, Vestre )loland, Lan{lvik, Lillesand, Birkenes, IIØvfig, " mli, Bykle, Valle, Bygland, Evje (4). Tilsammen 31 foredrag. Nils IIjclmtveit i il11stagcler. Yils Hjelmtveit reiste i _Au tagder 1 uke i september og 1 uke i oktober. IIan talte i dis e kommuner: Tovdal, mli, Gjøvdal, Froland, ø tre Moland, Vegfirshei, SØndeled, Dypvfig, Tv(>de trand, TromØY, Arendal, Eyclehamn, Birkenes, liøvfig, Land\"ik, Øyestad. Tilsammen 16 foredrag. Eidnd Reic1"8Cn i A llstagda. l novembel'clesembel' reiste Eivind Rcierscn på en 3 ukers turne i AustAgder. IIan talte pc møter pfi disse steder: RiSØr, SØn{!eled (4), Størset, Sandøya, Gjeving, IIolt (4), Flostad (2), Fjære (2), Grim tad (2), Øyestad (2), Eide, Birkenes, Moland, Lillesand, IIØ\'fig, Arendal. Til ammen 26 foredrag. Eivind Reiersen i l'cstagdel. Fra 27. februar til 13. mars reiste Eidnd Rcicrscll i VestAgder. lian boldt foredrag på følgende steder: Ve g bygda, )lo by, Vennesla,

15 13 BjPIla nd, Grindheim,.\. serai, Kon mo, Vigmo. tau, Hol um, Ø'y leb(i, Lan dal, Ha l se, Li ta ( 3 ), IIege b o ta d, Ly ngdal, Eiken, ryine'dal, Knabell ( 3 ), Bakke, es, Austad, Si>gne, Kri tiansand, hrebø, RandesUlHl, T\"eit, Farsund, Stjet'nllya, 3Ianual. Til sammen 33 foredl'a " Oll/f JO]WII8CII i r('. t.lgdcr" I hele september reiste Olaf Johallsen i Ve tagder. lian holdt forc dl'a i dif; e bygder : Søgne ( 3 ), IIolum, Y ikeland ( :! ), Lyngdal, Feda,.les ( 2 ), Hitra t3 ), Liioita ( 3 ), IIenul, A u stad (2), pin d, l!'arsund, 'pan get'eid ( 3 ), Halse ( 3 ), Y g bygda, Mo by, Rande mlld (2), T\( it, hrebl', Gl'eipstau, Finslanu. Til ammen 3:5 foredrag. P. Thon"il. pa ørlandet. P. 'l'horvij.: rei ste P' en uke turne på Sørla nuet i oktober. l I a n talte pfi. f ø lgende steder : Dy pv g ( 4 ), TromØY, Oddernes, liaise, S pan gerei d, Farsund, Lista (2), I Ii dra. Tilfiammen 12 foredrag. ltollrad ordahll)å restlandet og Sørlandet. Konrad Xordalll har for e tatt 2 agita jon reiser pa Yestlanuet. Fl'a :!O. ti l 27. sept ember holdt han foredrag i Bergen ( 2 ) og på d i "ioie teder i II or!laland : IIaus, Fana, Kyrkjebi1 (; ), K\"a m. Odda, RiHdal og O". Pa en ukes turne i Rogaland i oktober holdt ATordahl foredrag på di"se st eder : IIauge und, Rauua, Jø r peland, Stayanger og F l ek k e fjord. Tu rneen fort att e t i l S()rlandet, hvor han holdt foredrag i Kri tian 'and, Eydehamn, Fj ære, Ri ør, KragerØ. TiL ammen :!1 foredrag. l1(//nll/1/ KoM lx[ re, tlalldet. til 26. juli reiste IIn/tdl/1l 1l.oht i Sogn og I Iorda lalld. IIan talte pa d i Rse tedel' : Leikanger, Yik, Ladk i Sogn, Yoss, YtJ'I' \.l'lla, I ei t'\'ik: py te.. Tilsammen 7 foredrag. Fra Hl. '\ ils ITjdmtreit på re,'tlalldet. I d agene eptember reiste Xils IIjelllltreit på (>11 turne i H ord ala nd og Rogaland. IIan talte på <lisse teder : Manger, k<lnevik, plen, Bryne, tayanger, E genm l l tl, Haugesund, Bergen og Yo g. Ti l am men 9 foredrag. lji!'i1l1l Rcicrscll i Rogalnnd. Fra 1. mai till:? juni rei te Birind Reierscn i Roga land. IIan holdt [ol'{'(lra g på d i e teder : T a ta, Rennesøy, Sj ernarøy (2), Henik, k jol!l, Ya t s, Sandeid, Yigedal, I m land, Sand, Suldal ( 3 ), FinnØY (2), ' ed stra nd ( 2 ), Kjøle\'ik, IIjelmeland, " rdal, Brusand, Egersu nd, Eigersund,

16 14 Ilellelanll, Bjerkreim, IIeskestad, 1 ha, Kopenik. Tilsammen :!9 fol'edrag. A. G. Totlwmmcl' i Rogalalld. I tiden 1. eptember til l. oktober rei te.1. G. Tothammer i Rogaland. IIan holdt foredrag på dlse steder: Ut ira, Røvær, TonasteHl, I Iaugesund, Avald nes, TYRsvær (2), Skjold (2), Vat (2), a ndeid, Vikedal, Imsland, Sauda (2), Sand, 1 kra, Skudenes, kudelleshavn, Kopervik, TIetland (3), Ri ka, TIjelmeland, IIØg fjord (2), Forsand, TIøle, Tananger, KvitsØY, Sola (2), Randaberg, San{lnes, TI Jlan{l (2), Gjesdal (2), Bjerkreim, Klepp (3), Time (2), Nærbø, Vigrestad, Ogna, Jørpeland, Strand, Moi (2), Sokndal (2), Xed trand (2). Tilsammen 57 f01"edrag. l. K. Il ogllcstad i Roga land. Fra 15. september til 1. oktober rei te I. K. Hognestad på sammenhengende turne i Rogaland. TIan holdt 40 fore{lrag på turen. l:cttc K'rogh i H or'dalan(l. I oktober reiste Srcrre Krogh i TIordaland. Han holdt foredrag i dir e kommuner:.a køy (3), hlelan{l (2), Stord (2), Fjell (3), Sund (7), Austevoll (4), Ty nes (2). Tilsammen 23 foredrag. rimi Lagerstrøm i Hord.aland. I eptember rei te " eimi Lagcl'stl'øn i TIor{laland. IIun holdt foredrag p. disse teder : Yo,Dale, Vak dal, Laksen g, Bergen (2), Nesttun, O Øren, Ytre Arna, Stord (2), Innbjoa, Akra, Odda. Tilsammen H foredrag. Olav Yeghcim i Hat'dallgC1. Fra 26. august til 10. eptember rei te Olav Vegheiln i TIardangel'. Ua n holdt foredrag på dis e steder: Ulvik, Eidfjord, RingØY, Lofthui'. l'y' edal, Odda, å, IGn, arvik, tne, Ålvik, Gram'in, TIeranu, Jondal, øy tese, Bakke, TØrvik, ordbeim und. Tilsammen 17 foredrag. Isa7e Flatabø i Hor dalal/d. Under val rrkampen reiste Isak Ji'latabø pt en 6 uker turne i IIordaland. TIan holdt forl."dl'ag på di e steder : la. fjorden (7), VaraldsØY (3), Kvinnherad (11), liålan{ls{lal (3), Tysnes (3), Jondal (:3), Strandebarm, Kvam (2). Tilsammen 33 foredrag. Bjarne Bm'gan i Hord,aland. Bjarne BOI'gan reirte pl. turne i TIordaland 5 uker før valget. ITan talte pc følgende teder : Fana (2), Alvel' tl'<1umen, Alver und, Sæbø,

17 15 Lind t ( 2 ), Lak evåg, Os, Innbjoa, Yale trand, Sveio, Vikebygd, Ølen, Etne, Skanevik, Vak dal, Evanger ( 2 ), Voss ( 5 ),.. lvik, Ty cdnl, Røl dal, Odda, Lofthus, Ulvik, Granvin, Vos estrand ( 3 ), Lillebergen.. sa ne, tord ( 3 ), Fitjar. Tilsammen 40 foredrag. A lfred Hjellestad i Hordaland. I oktober rei te A lfred Il jellestad på turne i IIordaland. lian hold t foredrag i di se bygder : Vo e trand ( 3 ), Vos ( 2 ), Evanger, amnau gel' ( 4 ), IIaus ( 2 ), Fana ( 3 ), O ( 2 ), Lak evåg ( 2 ), Alversund ( 2 ). Til sammen 21 foredrag. K. Bergsvik i Hordaland. I oktober maned rei te K. Bergsvik på turne i IIordaland. IIan holut foredrag i di, e kommuner : A ane ( 2 ), Hamre ( 2 ), Alver und ( ), trandebarm, Kvinnherad ( 3 ), Fjellberg ( 2 ), Hålandsdal, Fusa, trand vik, Bergen ( 2 ), Os, Lak evåg, Fana ( 2 ), BØmlo ( 2 ), Bremnes ( 2 ), Lindå ( 2 ), Meland ( 2 ), Haus ( 4 ). Til ammen 33 foredrag. Ole J en,sen Rong i Hordaland. Fra 15. augu t og frem til valget reiste Ole J enscn Rong pa turne i IIordaland. Han holdt foredrag på di se 'steder : Bruvik ( 3 ), Iodalen, Fjell ( 2 ), Sund, Au tevoil ( 3 ), Ma fjorden ( ), Au trheim ( 3 ), Manger, I IordabØ, IIjelmar ( 3 ), Herdla ( 7 ), Ty ne. Tilsammen 34: foredrag. Trygre Bmtteli i Sogn og Fjordane. I oktober reiste Tt'ygve Bmtteli på t urne i ogn og Fjordane. IIa n holdt foredrag på di e steder : Lærdal, Fresvik, Leikanger, Feio, Bla fjord, Aurland, Lu ter, Øf tedal, Vik, Høyanger, Vadheim, Dale, Førde, ord fjordeid, Rug und, Skate traumen, Bryggja, Kalvag, tongfjol'd, Flora. Til ammen 20 foredrag. Gunnar Sand i Sogn og Fjordane. I mar reiste Gunnat Sand i Sogn og Fjordane og holdt foredrag prt di e steder : A kvoll ( 2 ), Bru, Brema nger, FØrde, Kyrkjebø, Gloppen, Eid. Tilsammen foredrag. Anders LotlIe i ogn og Fjor dane. Anders Lothe rei te på en ammenhengende turne i Sogn og Fjor dane fra 22. august til 1. oktober. IIan holdt foredrag i di e bygder : IIyllestad ( 7 ), Lavik ( 5 ), Brekke ( 5 ), Gulen ( 1 1 ), olund, Bru ( $l ),

18 16 Yt> \ ring (1), Xau tdal (5), Ask\"oll, Fjaler (;), Gaular ( ), Yik, Bale :;trnnd, Sogndal (2), Hafslo (2), Luster (2),.J o"tedal t ), Borgund, Lat'dal, Aurland, Leikanger (3), Jølster, Breim, Innvik, Hornindal (2), Eill (2), NordY:\gsf Y, Øt'Hlgii;ØY (2), Selje t2), DaYik. Tihmmmen '1 forpd I'ag. Lai's!loen i Sogn og PjonZa lle. I ffirste hahdel ay september reiste Lars.1f ocll i Sogn og Fjordane. II:Jll holdt foredrag i disse kommuner : Eid, DaYik (3), liol'l1indal (2), Stryn (3), Inndk (2), Breim, Jølster, Gloppa (:: ). Tilsammen 15 foredrag. Niffrid Syt'ertlScn i Sogn og P jorda/l('. I april mt ned rei te Sigrid SYl'ertsen i Sogn og Fjordane og holdt forellrag pi\. disse teder: Lærdal, Aurland, Ft'edsdk, Leikanger (2), Yik, III yanger ( ), FØrde, Flol'l, MålØY' Tilsammen 11 foredrag. Sl'e/'re 1l1'ogh i Sogn og Ji'jord</ 1le. Sec/Tc Krogh har reist pi\. to turneer i fylket. I marsapril talte han i di se kommuner : Florø, Bremanger, Kinn, )ryåg"øy, or(ly,igsfjy, Selje (2), Davik (3), Gloppen, FØrde, Fjaler, Askvoll, Leikallget' (2), Yik. I september reiste Krogh i disse kommuner : Fjaler, Aii;holl (!I), Hyllestad, Vik (3), Kyrkjebø (2), JØlster, Bremanger, Kinn, Byg "tad, Flirde. Tilsammen 3 foredrag..!olwii.jcnlsen i Sogn og lf'jol'dane. I dagene ID. august til 9. september l'eiste Johan Jensen pli agitasjonstur i Sogn og Fjordane. lian holdt foredrag på disise teder : Borgund, Lærdal, Sogndal (2), Jo tedalen (2), Gaupne, Luster, Skjolden, ral'ifjøl'a, Yeit strand, IIalfslo, Sohol'll, 1'dal, Flam, GlHh'angen, IIel' mannsverk, Fresvik, Feios, Fjerlalld, Svæl'efjonl, Vik, Framfjord. Til. ammen 23 foredrag. Johs. Bøe i Il llll lllfj/ e. I eptembel' reiste.johs. Bøe pli en 3 uker turne i SUl1llmØre. lian holdt foredrag pt disse steder: lijørundfjol'd, Bar tadyik, S. Yal'tdal, IIftyoll, ørsta, Amo., Haugsbygda, Standal, Sæbø, Bjerke, Urke, Geiranger, lieilesylt, Valldal, Tafjord,..LTol'dal, YHerdal, Stranda, Liabygda, Stordal, Dyrkorn. Til. ammen 1 foredrag. OlSka,. Ande/'sell i SllIlIl Ill{l/'e og Rom.sdal. Oskar AndCl'scn reiste på en ;) ukers tul'nt' i septemberoktober pt unnmøre. lian holdt foredrag på disse steder: liaddal. Ilasund, Eik

19 17 sund, Leikong, Hjørungad\g, Bar:stad yik, Ramstadd alen, tl'aume jerde. ykkyh'en, Yak!lvik, jøholt, kodje, liildre, Gamlem, Brat n g, Tell fjord, EllingsØY, )lå eidvåg, Langevåg, Spjelkavik. TilRammen O fore dra ly. I Romsdal talte Oskar Ander,en på dis e steder : )I åndalen, Yåg stranda, Ve tne, Tresfjord, Tomra, Fiksdal, R kdal, Ne jestranda, ek ken, RØvika, rø, Kleh'e, Gu siå, lalme, Molde. Tilsammen 15 fore drag. I alt 35 foredrag. La/'8 Sa n dnes i Sun nmøre. I da gene eptember rei te Lars Sandnes på unn møre. IIan holdt foredrag på di e teder : GUl' kevåg n, Breivik, Lar ne" IIakal le strand, Almklovdalen, Sylte, Fi kåbygd, Eid å, Rovde, La uv tad, Dra,' lan, Folke tad, BjØrkedalen, Straum hamn, Kålfo en, FØrde, Yolda. til 'a mmen 17 foredrag. I Peder A ls vik i Møre og Romsda l. Under valgkampen foretok Pedel' A lsvik en agita j on.reil'\e i )løre og Rom dal. I Rom dal talte han på d Lse steder : Bud, Sund bø, R, k\'åg,. I leggdal, :aiisund, Ona, Orten, Stein hamn, Finnøy, andøy. IIan fortratte å turen til Sunnmøre. IIer talte han på disse steder : )lykle bust, Fjørtoft, Long\'a, Au tne, Lep øy, Blindheim, Valderøy Gi ke, IIaug bygda, Lar nes, IIakal lestrand, heim, Sylte i Van nyh'en, Fi kå bygd, Syvdsbotn, Fosna våg, Moltu ti'anda, Gjerd vika, and hamn, )lås eidyåg, IIareide. Til ammen 31 fored rag. Johan Wiik i Romsdal. I september reiste Johan Wiik på en 2 uker turne i Romsdal. IIan holdt foredrag på di e steder : IIjelset, EIne våg, Torne, Bud, Farstad, IIustad,...Tordre BjØrn und, Øndre BjØrn und, Aukra, Au reo n, )lalme, Jul und, Are, BolsØY, Sekken, Daustad, Tresfjord. Til ammen 17 fore drag. X. P. Skrede i Mør'e og Romsda l. I septemberoktober foretok N. P. Skrede 3 agita jon reiser i fyl ket. IIan holdt 15 foredrag i NordmØre, 6 i Rom dal og 10 på unnmøl'e. I alt 31 foredrag. Ivar Aarseth i Romsd(ll. Ivar Aarseth rei te på turne i Rom dal i 3 uker i eptember. IIan holdt foredrag på 20 steder. D.n.a. 2

20 B janw BOI'gan ljå ordmøre, 18 Fra 15, aurrust rei te Bjarne BorgcLn p.t en 3 uker turne pi\. TordmØre, 11an holdt foredrag på di se teder : Sunndal (3), Øk endalen, TOtlalen, lvundeid, lvundfjord, Angvik, Øre (:3), Gjemne, Bremsnes (3), Kyerne, Eide, Korn tad (2), Frei, Bratt\'ær, 110pen, EdØY, Kristiansund (2), Tilsammen 25 foredrag, Eivind Reie 'scn ljå orulllørc. re, Gimne, Lyng tau i Eide, Korn tad, Lillemol'k, Brem ne (2), urnadal, Rindal (2), tangvik (2), lnmdeid, lnmdfjord, Grøa i unndalen, li. skard, TIenden i Val Øyfjord, Engjan, Foldfjorden, Stemshaug (2), Aure. Til ammen 22 foredrag. O car Tilssen i ordmøl'c. I august reiste Osca1' ilsscn pl: en 10 dager turne i.j.:jordmøre, 11an holdt foredrag på di e teder : Rindal, Surnadal, Kvarme, Åsskard, 11aLa, Val øyijord (2), li'omfjonl (2), Tustna, Tordheim, Stram nes, Ting\ 011. Til ammen 13 foredrag. A. R. Skarholt i Tr øndelag. I føl' te hahdel av 'eptember rei te Skarh olt i ordtrøndelag. TIan holdt foredrag pt di e teder : Grong (2) Tam. kogan (2), 11arran, ørli, Tordli (2), nøylandet, Overhalla (2), Yemundvik (2), loinga (2), Otterøy (2). nan fort atle ; til ØrTrØndelag og rei te der til mlgdagen. 11an holdt foredrag i di e byguer : trinda (2), 11emue, Vinje, Snillfjord (2), 11eim (5), Agdene, Stat bygd, Ri sa (2), Stjørna (4), Ørland (2), Bjugn (2), Te (2), Jø und (2), (3), Stok uud (2), Roau (4), O en (3), lbu (4), Malvik (2), 11Ølonda (2), Flå, Orkdal (4), Orkanger, Tilsammen 70 foredrag. Thilla ThorZeifsen i Trøndelag. Efter en 3 uker turne i 'ol'(l:norge fortsatte '1'1I ina Thorleifscn i TrØndelag på en 14 dager turne. 11un holdt fol'{'(lrag pi\. di se Leder : LfSkken, Orkanger, nommelyik, 11eimdal elbustranda, Viksn rvet, Byå en, Trondheim, Opda!. I NordTrØndelag holdt hun foredrag i: Stjørdal, Levanger, Verdal, nå a, Ve tbygden, Brekha elv, 11a1'ran, Grong,.J.:Tamso, Klill'ra, Bangsund. Til ammen 20 foredrag, liara7d Langhelle i ø1'tr'ø1l(lclag. I oktober m. ned rei te liaraid Langhelle pa en ukes turne i Sør TrØndelag. 11an holdt, foredrag på di e teder : Geita trand, Fannrem,

21 19 vorkmo, LØkken.I., StOtus, Til ammen 1 1 fored rag. tamnan, Xonl::;kogell, Sokll('(l al ( ). t o l't'n... l dolj Salbllbæk i SørTl'øn (]ela.'l. A dolf a l b u b(rk tei te i ørtr$ llc1elag un<1l'r \ulgka m l H'll. l Ia n hold t tilsa mmen 54 foredrag i d i s e kommuner : Orkanger, Orkdal, Ol'k land, kaun, Stl'inda, Klæbu, Glllmo, RØros, len, ilol Ul.len Byne', Bm ik, Len dk,.agdene, Sand.tad, i l i tra, Fillan, K, en yær, f11'i< rj;yn, NordFrøya, Ørl and, tjørna, RisRa. Joh an "Wiik i XonlTr{JndeZag.. I eptemberoktob r reiste Joh a n lfiik i XOl'dTrj;ndela O' orr holdt forl'dra g pa di. l' teder : Sn:1sa (2), Ogndal, Stod, ",parbn (2), Verdal, Frol, Skogn (2 ), Fro ta, Lånke, ilegra, Lek vik, :.\I or\ik, i lj;ylandet (2 ), 'ordstadtland, Høyrvik, ila rran, Vemu n(lyik, pillum, Otterøy, Tamsos. Tilsammen 24 foredrag. rcito Stø fa(/' i ;..ol'dtr{jn cze lag. ccrre St{Js tacl rei te i.j: ordtrøndelag pa en 2 uker turne i okto ber. l Ian holdt foredrag i dis e kommuner : tjj5rdal,.i.. en, Le\ an O'er, Verdal, I nderøy,.ramdalseid, teinkjer, XamsRkogan, G rong, O" el'halla, Bang und, Tam o, Snå a, Egge, kogn. Tilsammen 15 foredrag. E. I. gll "d i oreltrø llczelag. E 1 sgm d rei t e p:1 en a mmenhl'ngende turne i... Tamdal fra mid ten a \' augu t til valget. ilan talte på 44 møter.. GUll 11 a r Sall d 'i Y01"cZNorge. I tiden 26. julilo. eptember rei te GU1l n a r Salld på t urne i.rtol'd... Torge. Han holdt foredrag p:1 dis. e teder : Alta ( 2 ), Ki trand ( 2 ), YaraRjok, Vad ø, SørVaranger ( 3 ), Vardø (::!), Berlevag, GamYik, Lebesby, Kjelvik, Trom øy und, LynO'en (2),.Astafj ord, ila rilta<l,.j:taitik, Ty fjord ( 2 ), BallanCTen (3), Evene ( 3 ), Tjeld und ( 3 ), BodØ ( 6 ), Puuske ( 5 ), Bodin, Stamnes ( 2 ), Mosjøen, BrØnnøysund, Yt'lfjordl'll ( 2 ), Bin<lalen, Trom ø, Lenvik ( 2 ), B a l fjord, Mål e l v, Ø" erbygd, Ørreisa ( 2 ). Tilsammen 59 foredrag. A ljrc d lj[ adsen i TorclN orge. I tiden. augu t4. eptember reiste A lfre(/, Jfad. en Il,.ammen hengende turne i Finnmark, Troms og.j: ordland. l Ian holdt foredrag på rjhgen de steder i Finnmark : llammerfest, Kistrand, OIdel'fjord, Kara sjok, Tana, Vad.ø, Kirkene, Vardø, lehavn, Gamvik, Berle\', g, ilon ningsyåg, Øksfjor<l,.Alta, TalYik. I Trom talte ha n p, dl e teder :

22 20 Langfjordbotn, Skjer\'I'lY, Tl'omsø, TIal'sta<l BjarkØY, (j l'yllefjord. I Nordlund holdt han fol'eclrag \'olyæl', Bogen, Ballallg 'll og NarYik. 'ilsamll1en 25 fored mg. Eivind Reiersen i NordialId. EidlL(l Reim'sen tok fatt p, en turne i Nordland 5. juli og reiste til 27. eptember. I SØndre TIelgeland holdt han foredrag pc dis e steder : Toft, Vevelstad, Sæterlandet, Vik (3), TIarrangfjor<l, Vega (3), BrønnØY (3), Bindalseidet, TIeistadløkka, AbygDa, Ål'sandØy, TIommelstØ, TIorn, Skillebotn, Torget. I Nordre TIelgeland talte han i di se kommuner : Leirfjord, LurØY (5), Uøul'lY (,1), Træna (: ), DØnne (3), HerØY (3), TjØtta, Alstahau ', Stamne,... Tesna (3). Turen gikk sli.til Øndre Salten. TIer talte han i disse bygder : Skjær tad (4), Bodin, KjerringØY, Nordfold (5), Leiranger, Sørfold (3), Steigen (,1), TIamarøy (6), Beiarn (2). Tilsammen 73 foredrag. John K1'istoffe1'sen i Nordlall(l... Jordvik (3), John Kristoffersen har foretatt 2 agitasjonsturneer pli TIelgeland. FØrste tur i januarfebruar og holdt da foredrag i dis e bygder: Træna, RØdØY (2), Stamnes (2), Alstahaug (2), Tjøtta (3), Leirfjord (3), esna (i), MosjØen, TIattfjell<lal (2), Grane (2), Vefsn (,1), Drevja (2), Elsfjord, Korgen, TIemnes, SørUana, NordRUlla (2), )10. I oktober holdt han foredrag pli disse teller : BrØnnØY, Vevel tad, VeHjorden, Vega, Stamnes, Al tahaug, TIerøy, ordvik, Dønnes (2), LurØY (2), MelØY (,1). Tilsammen 51 foredrag. H. O. lvika i ordland. Under valgkampen rei te li. O. lvika pli turne i lleigeland. TIan talte pli møter i disse bygder : LurØY (3), Tjøtta, Alstahaug, TICl'øy (2), Leirfjord, DØnne, Mosjøen, TIattfjelldal, Grane (2), Bindal (8), Vik, Vevelstad (2), Velfjord (2), BrØnnØY, BrØnnØysund, Vega. Til ammen 9 foredrag. Hwns Ystgawrd i Nordland. I augu t måned reiste Il ans Y stgaard på en uke turne pli TIelgeland. TIan holdt foredrag pfi disse teder : Vega, BrØnnØY und, Vik, Sandne sjøen, Al tahaug, Velfjor<l, TIemnes, Rana, Mosjøen, Grane. Tilsammen 10 foredrag. illfre(l Skat' i o)'dland. I oktober mlined reiste Alfred Skar i ordland. TIan holdt foredrag i dis'e kommuner: Meløy (10), Gildeskål (3), RØdØY (4), Alstahaug (2),

23 21 Tjøtta ( 2 ), DØnne. ( ), Xefma, Nor<1 Y i k ( 3 ), Stam nes, Lei rfjord ( 2 ). T i l a m men 30 fored rag. Bja 1'llC B01"gall j, K o1"dlclil d. I j ul i måned rei te Bja 1'lze BOI'g(Ol pil. en 2 ukers turne i.'ol'dland. TIan holdt foredrag på di sse steder : Ballangen ( 3 ), Tysfjord, Lødingen, Tjeld und ( 2 ), Erene", Ankenes, BodØ ( 3 ), lewy ( ). TiLammen 14 foredrag. J eli s tcffensen i X OI'dla lld. I septemberoktober foretok tj('/l, Steffensen 2 a gita<jonsl'ei sel' i Nordland. På turne i IIelgelalHl talte han i dis.e kommuner : Vega ( 5 ), BrfSnnf Y u nd ( 5 ), B inda l ( 4 ), Vik, Yelfjol'd, Ye\'el tad. I Ye 'terålen talte teffensen på di e steder : BØ ( 1 1 ), Ø kfme ( 3 ), l Iad el D\"erberg, Langenes. Tilsammen 34 foredrag. 1ndr'. J[oan i Xonlla l/d. An dreas.1[ oa1/ l'eiate i Nordland fra. september til valgda gen. IIan holdt foredrag i dis e kommuner : LurØY ( 2 ), ØrRana ( 3 ), El fjord ( 2 ), IIattfjelldal ( 2 ), Vefsn, Drevj a, Tj Hta ( 3 ), Korgen ( 2 ), Lei nes ( 3 ), Bodin U ), G i ldesk l ( ). Be iam ( 3 ), kjæl'stad ( 4 ), "'teigen ( 2 ), 'ordfold ( 2 ), Søl'fold. Til am men 13 foredrag. A ld01' Ingebrigtsen i 01'dland, Siste halvdel a \. august reiste Aldor Ingebrigtsen pl\. tumc i ordre Salten. IIan holdt foredrag i d i. e kommuner : Tjeldsund ( 4 ), LIlll in gen ( 5 ), Tysfjord ( 5 ), Ankenes ( 1 ). TiL ammen 1 foredrag. Thi1/lt Tho1"leijsen i "Sordla ll(l og TrOIll8. I september reiste Th ill( Th orleifsell p< en 3 u kers turne i.' ordland og Troms. IIun holdt fored ra g pl\. dia e 'te<ler : T\'erlandet, Ko. mo, tam. und, Stol'fjord' rnd tad, K\ itljl ik, Sulitjelma, Rognan, BotW, G ims, y und, yol n"cl', IIenningA\"ær, Ballang n, B$I"tra nden, 'a l'\'ik, Ankenes, Ielbo, Sor tland ( 2 ), Eid fj ord, Tl'om Ø, I Im'stad, Bl'jhlllPY sund. Tilsammen 23 foredrag. Sverre Støstad j, ]o,' OI'dZa nel og T1"Om8. Sverre Støstad reiste i ordla nd fra 2. augu t t i l 1 7. eptembel' og fol'tsatte i Troms til 27. september. I.J: ordland holdt han foredrag i disse kommuner : BrØnnØY, BrØnnØysund,..:Yesna,DØnua, Leirfjord. '()rd Ralla ( ), 1\10, Korgen, IIemnesberget, Ue1øy, : Gildeski\l ( 3 ), Bodin, Bodp, Ilol, Borge ( ), Buksnes, ) 1 0. ken es, Flagstad, Y,i. gan, Llidingt'1l ( :! ), E\"enes ( 2 ),.Ankene.;; ( 2 ),,'u n ik, Sort l a nd, Ha ssel, BSI P ), S\k lh's l :! ),

24 22 Andenes, Bjørn kinn. I T rom s holdt han i alt 22 foredrag i d isse kom muner : Trondene ( 2 ), TIar tad, Sandtorg ( 2 ), Skl1nland, Lava ngen ( 2 ), Salangen ( 2 ), SØrrei a, Lendk ( 2 ), Kåfjord ( J ), XordreLa, Lyngen,.!'Iål el Y, )la lano'en, Trom ø. Til a mmen 60 foredrag. Halvdan KoM i Tro ms og ordland. Halvdan Kold reiste på. sammenhengende t u rne i Trom og Jord land fra 2. til 13. eptember. lian talte på følgende teder i Trom s : Trom ø, Balsfjorden, l\fålselva, Bardu, Sala ngen, Gr tangen, llarat ad, Sko uland, Fauskevåg, Kvæfjord, I bestad. P å følgende steder i Nord laud : lias el, ortland SVOlvær, Rusånes og Rognan i Saltdalen, Fau ske, BodØ, Sandne AjØen, Vik. Turen blev avsluttet med foredrag i.l;" a msos. I alt 21 foredrag. Aldo1' Ingeb rigtsen i Troms. Fra 6. september til 18. oktober reiste Aldor Ingebrigtsen på 2 tur neer i Troms. lian holdt foredrag på m ø t er på fø lgende teder : Veng øy, Grøtfjord, Bogen, Nordfjord, Au tein, Øy fj or dvæ r, Senjenhopen, tein i Tranøy, Sta ng fjord, Skaland, l\iedby, RØd "and, Torsken, Buvik, l andreidet, Skatvik, Yinje, Ka tue hamn, Ln ngha mn, Espejord, Ru e n'o', K. rvikhamn, Ynngsha mn, Tenskjær, Botnhamn, Ba kkej ord, Vol t ad, Segelvik, JØkelfjord, pudra, Alteidet, Rak keuea, Badderen, Bak k eby, Ok fjordhamn, Rotsu nd, Torma nnvik, Breivikseidet, Sjur nes, øl' trømmen, Sørfjord, kittenelv, F i nkroken, ol. ordlenangen, Keia nes, Må.l8nes, Gryllefjord, Vangsvik, SkØelv, Andenes, låtnes, StrØmsbugt, Yl'akslet ta, Kra bbenes, torbukt, Sletta, Ersfjord, Kalfjord, T romsøy sund ( 2 ). Tilsam men 60 foredrag. A lfons Joha ns en i Tro ms. I septemberoktober rei te A lfon, Jolw l/ spi/ på en 4 ukers turne i Trom.. lia n holdt foredra O' i di se kommuner : Trondenes ( 3 ), BjarkØY ( 2 ), I \ æfjord ( 5 ), Snndtorg ( 7 ), Grata ngen, AndØl'ja ( 3 ), I be tad ( 4 ), kånland ( 2 ), Astafjol'd, Salange n ( 2 ), BaIAfjol' l, Mal elv, On:rbygd ( 3 ), Ha rstad, Trom. ø. Tilsa m men 39 fo I etl l'a g. KdstilOl Berg i TI o m. og Pil/ 1I 11/ a rk. Ii'ørste halvdel a,' september rei te ]{ristia/t Bcr.'! pil turne i TrOll" lian ll Oldt foredrag i di se kommuner : lielgøy ((i), T l'omsøysund ( 4 ), l I ilicsøy ( i3 ), Torsken ( ;) ), Berg ( 3 ). Tilsam1l1t>u 2: foredrag. Berg fort8a t i e så turen til Finnmark og reiste her t i l L. oktober. lia n holdt foredrag i di e kommuner : G a mvik ( 5 ), Berlev" g ( :! ), Ya rdø ( 5 ),

25 23 o l'dvaranger ( 5 ), Yad,Ø by, ørvarancrer ( 2 ), Te Reby ( 3 ), Loppa ( 6 ), IIa vik ( 4 ), M < øy ( 3 ), Kjelyik ( :1. ), Sørøy und, KvaLund ( 2 ), Talvik ( 5 ), Alta ( 4 ), Ki trand ( 4: ). Til ammen 56 foredrarr. I alt 79 foredrag. A. K. Mikola i Finnmar'k. I septemberoktober rei te il. K. Mikola pa. turne i Finnmark. IIan talte pi\. møter i disse bygder : Karasjok ( 2 ), Kistrand (2), Kval sund ( 2 ), Alta ( 2 ), Tesseby ( 2 ), Polmak ( 4 ), Tana ( 4 ), TordVaranger ( 2 ), SørVaranger ( 4 ). Til ammen 2J foredrag. Gitta Jønsson i Finnmark, I oktober rei te Gitta Jøn on. i Finnmark. IIun holdt foredrarr pi\. di,re steder : Hammerfe t, VardØ, Vad ø, EkerØy, Birkene, Bonnaka,., V tre Jakob elv, Kiberg, M arte nes, Skalelv. Til ammen 10 foredrarr. Alfons Johansen i Finn ma1'7.:. I første halvdel av eptember rei te Alfons Joha nsen. i Finnmark. nan talte i di e kommuner : "'uv v1\.g, Berg fjord, Øk fjord K'I'iby, Kol' fjord, Kval und,. IIonningsvag, S. IIonning vag, Kjøllefjord, jøtnin gberg Elvene, Jakobsne, Ropelv, Vad ø, Ve tre Jakob elv,... e,. eby, Karlebotn, Bar ne, Leirpollen, Bonnaka. Til ammen 20 fore drag. E n keltfored rag. Oskar.Andersen: Ålesund ( 14 ), Kleive ( 3 ), pjelkavik ( 2 ), Lange Velg, Vest ne, Ørskog, Vigra (2), BergsØya ( 2 ), Eidsvllg ( 2 ), Yeblungs11('. ( 2 ), KragerØ ( 2 ), Molde, Fi ki\. ( 2 ), Vatne, Verma, Bud, Bjørn Ulld, Far tad, IIelland dk, Dryna, Au tne, IIaram grend, Godøya, I Iareid, l tein vik, Ør ta, Volda, Sylte,.. heim, Kilen, Ti\.tØY, Seteren, IIelle, annidal, KrabberØd trand, IIeire. Til ammen 5 foredrag. De. uten pa en turne i unnmøre og Rom dal 35. I alt 93 foredrag. )[artin Tmnmæl: O lo (2 ), Bærum ( 4 ), :\10 ( 2 ), on,.\.skel', GjØvik, Aker ( 2 ), Fredrik tad, ordfron, ørfron, tøren ( :! ), Lille and, Lille trøm, Try il, My en, Raufo s, O, lefos" Lærdal, IIpy anger, Sanne, Dale, FØrde, andane, Innviken, IIolme trand, andefjord, TØn berg, Lena, Totenviken, Gran, Brandbu, Torvikbukt, Kri tiau uud, ørsta, Ale und, Molde, ndal ne, a mnanger, Bryne ( 2 ), K,'al, Tronll heim ( 2 ),... ittedal, A kim, IIerland, Lier, :Modum Løren kog, Li leby, Tabbetorp, Strømmen, arp borg. Til ammen 7 foredrag. Hans YstgaarcL: Verdal, Egge, Sparbu ( 4: ),... erjly ( 2 ), tjprdal, elbu ( 2 ), :\Ielhu, J len, Soknedal, Opdal, Strinda, Rennebu, Ieldal,

26 24 prlan<1et, Jevnaker, Nordre Land, Torpa, Dokka, Fåberg (3), Le ja (:2), Saksumdal, Gausdal, Øiel', Tretten, Romedal, Tolga, Tynset, Ah'dal, Ringsaker, Øl'Odal,... Tes, LØren ko"', Enebak, Ilen aker, Rakke. tad, Berg, Skjeberg, Onsøy, Ramsøy, J(\'elde, Stynold, Brunlanes, lledrum, Lunde, BØ, Heddal, Sauherad, Tinll, Kvinesdal, Oslo (2),. Tilsammen 39 fo I'edl'ag. De suten 10 fol'e dl'ag pt en turne i IIelgeland. I alt 69 foredl'ag. Ile/ kon Lie.' Oslo (1 ), TØnsberg, Kongsvinger, Aker (4:), Drammen, Lillestrøm, Fåvang, Bærum, Sarpsborg (2), Askim, Skotterud, Grue, Bl'ummundc1al, Bergen (3), Trysil (3), Engerdal (2), vdal, Rollag, Fle _ lk'rg, Lyngdal, Greåker, ørje, Rødene., llobbøl, Løten, Ytre Rendalen,' ordre Osen, Stavn, FH\., e byen, Farvollen, AI;:kerhal1gen, IIjartdal, Flatdal, j;ti ('{lai, Treungen, Felle, lløydalsmo, Brunkeberg, Ale und, Molde, Rena,.ee lands\'atn, Tilsammen 69 foredrag. Tl'yg/)e Lie.' Nittedal, Frogn, Ørum, Blaker, Eid voll, Feiring, Drøbak, llnrdal, Bærum, As,... esodden, Xes, Aurskog, Son, Kråk ta<1, Set I<kog,. lløland, LØrenskog, Ræl ingen, Fet, Oppegård, Ski, Yestby ( ), Skedsmo (2), N. IIøland ( ), arp borg, Fredrikstad, Arendal, Aker (Hl), Oslo (21), Larvik, Sandefjord, Lillestrl1m, Tanl1estad, Ullensaker ( ), A'ker, Os, Tolga, Røros, Elverum, Løiten, Bergen. Tilsammen 1 foredrag. O/Ul' Ok.sL'ik. Vartdal, øl' ta (4:), IIjf1rul1dfjord (4:), Sn uneh"ell (:2), Tol'(lal (4:), Stordal (: ), Stranda, Voll ( ), Grytten (5), Eid (:2), Yefly (;{), Bl'i fjord (3), esset (2), Bl'attvær (2), Ilopen (2), EdØY, Tnl<tlla ( ), tj'ømsnes et, 'f ingvoll (2), Stangvik, Rindal, Ul'na (2), SØrAukta, Vannylven, Tresfjord (3), Bolsøy (4:), BremslH's (3), ;)101d(' ( ), Kl'ii:'1tianl<lllld, O lo (6), Aker, Bergen, LaksenIg, Ah'ersund, Rillgl<aker, F, berg (3). Tilsammen 7' fol'(,<l rag. Des uten pa en turne i etekdal 16 foredrag. I alt 94 foredrag. Th ina Thorlei!8cll. LØl'enskog (2), Gjer<1 1'um, l 1'11el<, SaI'JlslJol', Rkedsmo, Norderho\', T,lsen, rrøvik, lløylm ten, rlefoss, Drammen (2), :\Ioelv, Ringsa ker, østensjø, Moss, Notodden (2),... Tesodden, IIokkslllHl, R{'nn, ymoen, Gran, L('\'Hnger ( ), illlenkbl';1 ten (2), Ja l'ell, ti'ømmell, Son, Ottestad, Kongsberg, Al<sidell, Grol'lHl, Abildsø, Borge, Fl'edl'ik tad, Oslo (17). Tilsammen 55 foi'{ldmg. Del<io1ute u 2: fore<1l'hg p, en tul'llc i TOI'(l.r orge og 20 i Trøn l l'lag. I alt!) foi'l'drag. nina/' (Je1 /z(ll'ds('i/. B l'l'\llll (:2), Tofte, Aker (:2), Xoto<1de11, Tfjn hpi'go, Ral'llsbol'g, ;\Iold(>, T {'>1i t uu, B(ll'gen, Rleullnefltad,.\.>1kel', ;\foss, l'ol'l'igrunll, Hia\'a l1gel' (:2), lll ;y!w, Hn l1(lilr'k, U l {'Ill III ell, Kl'nkerfSy,,Tl'nwkel', IIjHlt'fol'i>1, "i ul, _\. k. :\Ij(lndaltlll, La llge>1\l utl, ta t helle, Brevik, rlefo,,

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 %

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Summer av Besøk Kolonneetiketter Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Hvitsten 204 292 205-30

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Planlagt tildeling 2015-2017

Planlagt tildeling 2015-2017 Søkere som tas opp i Utviklingsprogrammet for byregioner i fase 2, med antall kommuner, fordeling av planlagte tildelinger for hele perioden 2015 2017, og tema for utviklingsarbeid. Totalt planlagt beløp

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer)

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Uke 2 7. Eikeli. - hel dag Nordahl Grieg(S) Akademiet( V) Sygna, Høyanger Trondheim Katedralskole --- Thora Storm

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer