DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1936 UTARBEIDET VED PARTIKO NTORET OSLO 1937

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1936 UTARBEIDET VED PARTIKO NTORET OSLO 1937"

Transkript

1

2

3 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1936 UTARBEIDET VED PARTIKO NTORET ARB EIDERN ES OSLO 1937 A KTI E TRYKKERI

4 Innholdsfortegnelse,,'i dt' Central 't yret og landsstyret " Part ikontoret Represen tasj on li Utvalg og komi teer Agitasj onen mai ,..., LandsmØt('t l!) Orgall is asj ous og medlems over ikt St or ting svalget Kvinne sekre tar iatet By og Ilerredslaget Agitasj onen på moene... Nord isk sam arbeide Den pol itis ke situ a jon efter tort ingsvalget «Arbeiderbladet» :... 7'. Partipresoon...' Forskj ellige saker Hl StØUe ak5lj on for de sp an ske arbeidere Hl Justism ord i Ty skland \2 foskv ap ro essen H3 Fred kongre ssen i Br u cl fonument over ar beiderbevegelsens veter aner Arbeidervernet :i P trt iets jordbrukspolitikk '5 Elektris itet sfor syningen og utbyggingen av vannfallene... ;; Ytkes oplæl'ingen ;; Nobels fredspris {j Conrad Mollr s Leg at s st ipend ier \rbeiderne Ungdomsfyl kin G 1!'r amfyl kingen H7 Social istisk Skol elag HO Arbeidernes Justi fond o; Arbeiderbevegelsen Arkiv Arbci<le rne s Aktietrykkeri (lr.; 7G 7

5 1936. I Hl36 HU stortingsvalget årets store begivenhet. Det var imøtesett med vold om interesse og spenning fra alle hold og blev et politisk opgjør som artet sig som en kamp for eller mot Det nor ke.arbeiderparti. Under slagordet «Norge for folket arbeid og trygge kar fol' alle», gikk vårt parti inn i valgkampen for å vinne flertallet i Tor_ ges Storting. Partiets og arbeiderregjeringens kri epolitikk dannet sammen med arbeidsprogrammet og stortingsprogrammet det sterke og saklige politiske grunnlaget for partiets valgkamp. Alle partiets organisasjoner og medlemmer, og for Øvrig hele arbeiderbevegelsen i orge, satte kreftene inn og gjennemførte en valgkamp som i intensitet og pågåenhet overgår alle partiets tidligere valgkamper. Partiet blev møtt av en samlet borgerlig front, som i åpenbar frykt for en arbeiderseier overgikk sig selv i negativ og usaklig valgagitasjon. Deltagelsen i valget blev større enn ved noget tidligere valg, nemlig 84,02 pct. Det norske Arbeiderparti mønstret i alt stemmer, en fremgang fra 1933 på stemmer og en procentvis andel a \' de avgitte stemmer på 42,51 pct. Det kan fastslåes at resultatet innebærer en strålende fremgang for vårt parti, som efter dette viktige valget i høi grad bar styrket og befestet sin stilling. Politisk har året for Øvrig vært preget av arbeiderregjeringen initiativ og arbeide. Det kan konstateres at regjeringen Nygaard vold fra alle hold får anerkjennelse for sin aktivitet og dyktighet, og blandt de arbeidende befolkningslag over hele landet er det stor tilfredshet med arbeiderregjeringens innsats. Gjennem hele året har det vært drevet et omfattende agitasjon og oplysningsarbeide i forbindelse med det regulære organisasjon arbeide i partiets forskjellige organisasjoner. Samarbeidet med de Øvrige arbeiderorgani asjoner har vært det aller beste. Partiets organisasjonsmessige stilling er betraktelig tyrket. Aret bragte 402,1 nye foreninger og nye medlemmer, således at partiet ved året utgang hadde 3146 foreninger og medlemmer. Partiet går inn i kommunevalgåret med foreninger i 710 av landet 747 kommuner.

6 4 Centralstyret og landsstyret. Sammc/lscfll inf]. Inntil landsmøtet i mai bestod ceutralstyret as: Oscar Torp, formann, )Iagnu Nilssen, viceformann, Martin Tranmæl, redaktør, Halyard Olsen, Eugen.Johannessen, Einar Gerhal'llsell, Alfred )Iadsen, Va!d<:'mal' Nielsen, Osvald Johnsen, Eugen Pettersen. Sigrid SY\'ertsen og llelga Ramstacl valgt av Kvinnesekretariatet. L ugdomsfylkingens representant: Gunnar Sa nd. Yaramenn: )Iartin Liengen, llahard )1. Lange, Olaf IIam,en, Jem; Teigen, llelga Karlsen, Erling Anthon 'en, II<:'l'lllan E. Stol'(lalen. Suppleanter for Kdnneskerlariatets medlemmer: Hachel Grepp og Inger Kristiansen. Varamann for UngdomRfylkillgens representant: Finn Moe. Landsstyret: Tl'yg\'e Li<:', A.kershns, )Iagllus Johansen, Østfol d, ORcar.J: ilssen, lledmark, Bja rne BOl'gan, Opland, Karl XetIbel'g, Buskerud, Trygve Bratteli, Ye tfold, Johan )[agnnssen, Telemark, Albert Karlsen, AustAgder, Aasmund Kulien, Yest.A der, :Xils Xorheim, Stavanger, 1. le llognestad, Rogaland, )Ions Lid, Bergen, Jakob Kolrud, IIordaland, liaus Kmm, Sogn og Fjol'dane, )T. Landstad, )[øl'e,.johan Xygaardsvold, SØl'TrØmlelag, Ole 1i ang, Tl'on{lheilll, \\'ilhelm l!'lotyik, NordTrØndelag, Andreas Moan, Nordland, Sverre Stople, Nordland, Giita Jøns on, Troms, Gusta\' Engedal, Finnmark. Yaramenn: Ivar Opsahl, Drammen, Albert Vang, Østfold, Oscar Andersen, Telemark, Andreas Otting, Nordland, Ida Nordahl, NOl'<l TrØndelag, llarald Skutvik, Møre, Bertrand Bakke, Rogaland, Kr. Fj<:'ld, lledmark. LandsmØtet i mai valgte følgende centralstyre : Oscar Torp, formann, Magllu Nilssen, varaformann, Einar Gel'hal'dsen, ekretær, )Iartin Tranlllæl, redaktør, Oh1\' llindahl, Eugen,Joha unersen, Trygye Lie, Engen Pettersen, ORvald Johnsen, Ingvad llaugen. Yalgt a, Kvinnesekretariatet er Sigrid Sy,'ertsell og Johanne Heutz. Gunnar Sand "algt av l'ngdomsfylkingenr eelltralstyre. Varamenn: Alfreu Ljøner, Neimi Lagerstrøm, IIalmrd Ianthey Lang<:'. Suppleanter for Kvinnesekretariatets representanter: Haehel Grepp og Lilli Uervig, for Fngdomsfylkillgens l'<:'ih'<:'s<:'ntant: Finn Ioe. I forbindelse med "alg ay centl'als(yl'et besluttet landsmøtet at.johan Xygaardsvold tiltl'el' cent l'airtyret i den tiel han opholdel' sig i Oslo. Laulh:;styrets Øvrige medlemmer: Magnus Joham:;en, PRtfold, Yaltle

7 5 mal' Tielsen, Aker hus, Oscar... Til,;sen, IIedmark, Egil IIel'n æ,;, Opland, Karl.J:Tedberg, Bu kerud, Carl Gulbrandsen, Yestfold,.Johan )Iagnus Ren, Telemark, Aani Rystad,..A.ustAgder, Aasmund Kulien, VestAgder. n. atrig Pedersen, StaHlllger, r. K. Hognestad, Rogaland, Tilfl Langhelle, Bergen, Kr. )Ingaas, IIonlaland, IIan Kvam, Sogu og Fjordane, )1.. Landstad, Møre og Romsdal, Johan Nygaard vold, SØrTrØndelag, Ole 0isang, Trondheim, Wilhelm Flotvik, NordTrØndelag, Andreas )loan, Xordland, IIalvdal1 Vasshaug, Nordland, Gitta JØnssoll, Trom, P. RabMs, Finnmark. Yal'amelln: Olav Watnebryn, Drammen, Ida ordahl, NordTr sndelag, \Jbert Yang, Østfold, Jens Steffensen, Nordland, lartin meby, Opland, Kr. Fjeld, Hedmark, Bertrand Bakke, Rogaland, Harald Skutyik, )1$11'e og Romsdal. JlfJtCl'. Central tyret har holdt 29 møter og behandlet 365 aker. Centralstyret har dessuten holdt 2 fellesmøter med stortingsgruppen, med Regjeringens medlemmer og 1 med Landsorganisasjonens sekretariat. Lands tyret har vært samlet 2 ganger og holdt 7 møter. I alt el' holdt 40 møter. Landsstyremøtet 21. og 22. mars behandlet beretningen, regnskapene og budgettene og behandlet inn tillingene til landsmøtet. I møte 21. mai behandlet landsstyret tilleggsinnstillinger til landsmøtet. Det nyvalgte landsstyre holdt møte samme dag som landsmøtet sluttet, 24. mai, og behandlet de saker som var oversendt fra landsmøtet. I landsstyremøtet 6. november blev behandlet de praktiske og politiske erfaringer fra stortingsyalget. Det blev vedtatt retningslinjer for partiet nærmeste arbeidsopgayer og dessuten en uttalelse om den politiske situasjon og arbeiderregjeringens stilling. I møtet deltok Regjeringens medlemmer, Landsorganisasjonens sekretariat og de fleste av partipressen redaktører. Partikontoret. Oscar Torp var medlem av Regjeringen som forsvarsminister til august og gikk inn i Regjeringen som socialminister i noyember. Som sekretærer ved kontoret har fungert fra årets begynnelse IIjalmar Dyrendahl, organisasjonssekretær, Bjarne BOl'gan, kommunalsekretær og Thina Thorleifsen, kvinnesekretær. På grunn av partiets sterke vekst og det merarbeide som følger med partiets økede virksomhet besluttet centralstyret i møte 20. januar å

8 6 ansette inntil landsmøtet partisekretær. Einar Gerhardsen blev ansatt og tiltr1\dte 1. februar. På landsmøtet i mai blev den gamle ordning med landsmøtevalgt sekretær gjeninnført. Einar Gerhardsen blev valgt. Landskvinnekonferansen besluttet at det skulde være 2 sekretærer og valgte Aase Lionæs om ny sekretær. IIun tlhr1\dte 1. august. Det øvrige personalet ved kontoret har fra 1\ret,s begynnelse vært kassererske, 2 kontordamer og visergutt. Fra august blev det ansatt centralbol'ddame felles for partiet og Oplysningsforbundet. Representasjon. På det svenske socialdemokratiske partis kongress 3.9. april val' partiet representert ved Oscar Torp og Magnus ilssen. Bjarne Borgan møtte som partiets representant på Finnlands ocialdemokrahske partis landsmøte mai. Partiet var represenert sammen med Landsorgani asjonen i informasjonsøiemed på den internasjonale fredskongress i Briissel 3.6. sept('mber av Aase Lionæs og Konrad Nordahl. På de nordiske arbeiderorganisasjoners samarbeidskomites konferanse i KjØbenhavn 16. og 17. november møtte som partiets representanter Oscar Torp og Johan Nygaardsvold. Yaldemar Nielsen møtte 'som partiets repre entant på Norsk IIØvleriarbeiderforbunds landsmøte, Oscar Torp og Magnus Nilssen på Norsk Jernbaneforbunds landsmøte. entra1styret har vært representert på de fleste fylkes og kretspartiers årsmøter. På ordmøre Kretspartis årsmøte.9. februar møtte Trygve Bratteli, Rogaland l! ylkespartis årsmøte 12. april Aasmund Kulien, IIordaland april Bjarne Borgan, Ve tagder Yaldemar Nielsen, Vestfold Oscar Torp, VestOpland 19. april Martin Tranmæl,.rTamdal april Bjarne Borgan, Hedmark %.26. april O car Torp og Eugen Johannessen, Østfold 26. april Einar Gerhardsen og Bugen Pettersen, Buskerud 2.3. mai Osear Torp, Telemark 10. mai Andreas 1\[oan, AustAgder 10. mai Bjarne Borgan, SunnmØre og Romsdal 10. mai Einar Gel'lJal'dsen, SØrTrøndelag mai Martin Tranmæl, InnTrøndelag juni Ualvard Mathey Lange, Gudbrandsdalen juni Oscar Torp, Sogn og l<'jordane 26. juli Arnfinn Vik, Tordre alten 19. juli Bjal'lle Borgan, Nordland juli Bjarne Borgan.

9 7 Utvalg og komiteer. I føl'ste centralstyremøte efter land møtet blev det foretatt valg pli fa te utvalg og komiteer. Til li representere centralstyret i stortingsgruppen blev valgt O car Torp, Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen. I kvinne ekretariatet: Eugen Pettersen og Arnfinn Vik med O vald John en som varamann. I Ungdom fylkingen central tyre: TIjalmar Dyrendahl med Per Lie om varamann. I FramFylkingen : Per Lie, Dag Bryn og Georg Hagelien. Agitasjonsutvalg: Einar Gerhal'd en, formann O car Torp, Iartin Tranmæl, rnfinn Vik, Thina Thorleif en, TIjalmar Dyrendahl om ekretær. Internasjonale utvalg: O car Torp, formann, Magnu Nil en, Martin Tranmæl, Olav Hindahl, Haakon Meyer, TIalvard Manthey Lange, Finn Moe, oaekretær. Kooperative utvalg: Jen Teigen, formann, Sven S\'ens on, Sigrid SY"ert en, Bjarne Jullum og O vald Johnsen. Kultundvalg: Birger Bergersen, formann, TIan LionæR, TIalvard Manthey Lange og TIaakon Lie. mund en, Aase Antimilitære land utvalg: TIjalmar Dyrendahl, formann og Einar Gerhard en valgt av partiets centralstyre, Gunnar Sand, ekretær, og Arne Hagen valgt av Fylkingen centralstyre. amarbeidskojniteen: O car Torp og Martin Tranmæl med Einar Gerhard en som varamann. Land organi a jonen medlem av komiteen har vært Olav TIindahl og TorbjØrn TIenrik en med Konrad ordahl om varamann. LaI Even en har vært komiteens ekretær. Jll tisfondet: Einar Gerhard en og Arnfinn Vik med Hjalmar Dyrendahl som varamann. Land organi asjonen medlemmer av komiteen hal' vært Lars Evensen, formann, Albert Raaen og Martin Fladeby. Dagfinn Bech har vært komiteen ekretær. «Arbeidcr'bladet»s kontrollkomite: Oscar Torp, formann, Ingvald IIaugel1 og Jen Teigen Arbeiderparti representant i komit(>en har,ært Arnfinn Vik med Anette Petter en som,uppleant. amorganisa jonen Gunnar Disenaaen med Rolf Olsen om varamann. Akers Arbeiderparti Karl Andersen med Ole TIagen om varamann. Ek pedi jon pel\,onalet, Alf AO'nor. Redak jonspersonalet, TIan Amund en, O. Yirk,aag, sekretær. Bibliotekutvalg: Utvalget er opnevnt i TI. J. Hjartf Y, formann, Halvard Manthey Lange, ekretær, Kolbjørn Fjeld og H, koll )Ieyer. Utenby korresponderende medlemmer er Johan John en, IIal

10 8 den, Olav Steinnes, Kristian and, Joh. Johnsen, Stmanger, John Barstad, Volda. Fol"lagskolllit6: Komit n er valgt i ORcar Torp, formann, Haakon Lie, Einar Gerhard en og KolbjØrn Fjeld. Ar'beidernes Aktiet1'ykkeris styre : Valgt ay trykkeriets generalforsamling : Oscar Torp, formann, Valdemar.rJiel en, Jens Teigen, TorbjØrn Ilenriksen, Max Madle og Johs. IIulthin som per onalet representanter. Disponent Øverlie, eluetær. Agitasjonen. Beretningen om agitasjonen er beretningen om valgkampen og derfor utførlig omtalt under av rut tet om stortingsvalget. Alt fra begynnelsen av året blev det en planmessig bearbeidel e av de distrikter som organla jonsmessig lå lengst tilbake VestAgder, Rogaland og IIelgeland. Likeledes Indre Østfold og Valdres, hvor organisasjonene efter 9) Handsforhold var lite utbygg t. Landsstyret behandlet i møte 6. november de pra ktiske erfaringer fra valgkampen. Fra centralstyret forelå følgende forslag til retning linjer for partiet nærme te arbeid opgaver, som blev tiltrådt i hoyedtrekk : Nyorganisel'ing og agita8jon. I kystdistriktene på SØrlandet og Vestlandet sette det i gang et planmessig arbeide med sikte på å få dannet nye partiorganisasjoner. Det ydes bidrag til de lokale partiorgani asjoner for å ette dem i stand til å anvende lokale krefter i agitasjonen. Dessuten benyttes en del faste agitatorer som får i opdrag å arbeide i disse di trikter et bestemt tidsrum. Partiet søker samarbeide med Arbeidernes ngdomsfylking om dannelsen av ungdomslag i distriktene. I forståel e med Landsorganisasjonen opta.narest mulig arbeidet med den faglige organ i ering av fiskerne og småbrukerne. Kvinnesekretariatet har allerede besluttet å sette i gang en landsomfattende agitarjonsmåned i tiden 15. februar til 15. mal' næste år. Arbeidet i P(wti01 ganisasjonene. Med sikte på å nå fram til tørre aktivitet i partiorganisasjonene sendes det ut veiledninger og instrukser i forbindelse med det praktiske og politiske arbeide. De politiske informasjoner. ende herefter også til partiavdelingene. I oplysning arbeidet legges hovedvekten på kurser og cirkler om <len almindelige politiske situasjon og om partiet<s fremgangslinjer.

11 9 Den utadt;endtc politiskc si.(wlisjojl. I forbindel. e med ærlig aktuelle politiske itua>;joller, f. eh. H'<.l fremleggelsen ay al'beidenegjeringen budgettfor,lag, anmol1{'r partiorganisasjonene om å arrangere offentlige møter. Det utarbeides i hyert enkelt tilfelle dispori8jon for foredrag holderne. Spør:,<målet om å utgi en eller flere måbroliijyrc'r om partiet og det politikk overveies. Bro jyrene bør i tilfelle selges for en rimelig pd gjednem partiol'gani a JODene. Il n1l1lcgrllppCllc. Blandt annet me(l,ikte p,) å forber 'de grunnlaget for kommune\'algkampen anmodes by og herredslaget om å tilrettelegge kommunegruppenes arbeid opgaver ved utsendelf;en a\' informasjoner og veiledninger. Partiprcsscn. Partipre sen må så langt om mulig sette i stand til på fyldef;tgjørende måte å kunne ivareta sin viktige politiske og organ i atorlke opgave. For hver enkelt partiavis,; bf;r man gjennemgå den redak 'jonelle, tekniske og forretning mes ige stilling. «Arbeiderbladet» ukeutga.e «Fram»,Økes forbedret n d å sette op Rær kilt en del av stoffet. Det bør gi nogen pla,s for ill erater av lokal art, telegram, toffet bør bearbeide. m. m. Pal'tijubileet i august 1987 må benytte til en omfattende partiagitasjon. Umiddelbart efter land styremøtet blev det planlagt agita jon for de nærmeste måneder på SØrlandet og Ye tlandet. Det blev truffet avtale med partifeller til å ta foredragsturneer i disse distrikter og den første turneen blev lagt til AustAgder fra 22. november til 16. de Rember med Eivind Reiersen som taler. I de nedre distrikter i Telemark reiste Oscar Ander en i de ember. Efter nyttår fortsatte Eivind Reiersen på SØrlandet og skal reise der til i midten av juni. Oscar.. \ndersen fort atte i Telemark i januar og reiste så til Sogn og Fjordane og liordaland pa en tmne som skal vare til i juni. Foruten di e turneer er planlagt agitasjonsreiser om partifeller i di triktene skal ta i Vestland fylkene. I årets løp har det i alt vært 5 agitasjon turneer med tilsammen foredrag. Efter de rapporter som partikontoret har fått er det holdt enkeltforedrag. De uten 521 foredrag 1. mai. I alt er det i året løp holdt foredrag. I forrige torting valgar blev det holdt 5 57 foredrag.

12 Eivillcl Reic1'sen i Østfold. 10 foredragsturneer. l januarfebruar rei te Eivind Reiersen i ø tfold. lian holdt foredrag på disse steder: My en, Eidsberg (6), Trøg tad (4), Rødnes (3), Øymark (2), Spydeberg (3), IIobØI (3), A, kim, Borge (4), Fredrik tad (2), Tor nes, IIvaler (2). Tilsammen 32 foredrag. OSCa1' Nilssen i Iledma1'k. Fra 17. september til 1. oktober rei te Oscal' ilssen på turne i liedmark. IIan holdt foredrag i disse kommuner: Branddal (4), Grue (2), liof (2), Asne (3), Kvikne, Tolga, Tyn et (3), Os (2), Foldal (3), Alvdal, Sollia, Ytre Rendal (3), Trysil (4), Våler (4), Ringsaker. Tilsammen 35 foredrag. P. E. Vomm i liedtnark. Den iste uke før valget reiste P. E. Vorwn på. turne i IIedmark. IIan holdt foredrag på dis e Leder: A ne (2), Våler, Try il (2), Enger{lal (3), StorElvdal, Øvre Rendal (3). Tilsammen 12 foredrag. Bjarnc Borgan i Opland. l februar rei te Bjanw BO/'gan i Valdres og holdt foredrag i dis e bygder: Ve tre Slidre (2), Nordre Aurdal (3), S. Aurdal (5), Etnedal (3). Tilsammen 13 foredrag. Mal'Un Smeby i Opland. l oktober rei te Ma1'tin S,neby i Opland. lian holdt fore{lrag i disse bygder: Fluberg (5), Ringebu (2), øyer (2), NordFron (3), Få.berg (3), Å Land, Brandbu, Gran, Lunner (2), Jevnaker, SØndre Land (!). Til,ammen 25 foredrag. Olav Meisdalshagen i Opland. l oktober reiste 07av 11fei8flalshagen på turne i Oplancl. IIan talte i disse bygder: S. Land, ø. Toten, Biri, Fåberg, Ringebu, X. Fron, S. Fron, Dovre (2), SeIl (2). Tilsammen 11 foredrag. Lm's Moen i Opland. l i te halnlel av september' rei te Lars Moen pa Ye topland. IIan holdt foredrag i disse kommuner: Vardal, SørAurdal (3), Yestre Slidre (2), Vang (2), øystre Slidre (2), Øndre Land, LTord urdal (3). Til 8ammen 16 foredrag. 1>:'\ en 10 dagers turne i Gudbrandwalen i oktober

13 11 ialte han pfi møter i di e kommunel' : YAgå (2 ), ø tre Gausdal ( 2 ), Lom, Skjak ( 2 ), Ringebu, øyer,.r ordfron ( ), IIeidal ( ), Lesja ( 2 ), Doue, e l ( 2 ). Til ammen 1 foredrag. I alt 3i foredl'ag. Ola f Johansen i Opland. Siste uken før valget reiste Olaf Joh a n s, en i ' a ldre og holdt fore drag pfi 7 teder. Egil IIernæs i Opland. I oktober rei te Egil Hemæs i Ve topland. IIan holdt foredrag i disse kommuner: Eina ( 2 ), Kolbu ( 2 ), ø. Toten ( ), Y. Toten ( 3 ), Var dal ( 2 ), Biri ( 2 ), nertingdal ( 2 ). Tilsammen 15 foredrag. Joh a n Jensen i Opland. I si te halvdel av september reiste Johan Jensen i Gudbrand dalen. IIan holtit foredrag i di e bygder : Lalm, Vfigfi, Lom, Fe berg ( 3 ), ø. (.an s(lal, Y. Gau dal, Ringebu. Tilsammen 9 fored rag. Joh all Jensen i Bllskerud. De iste 3 uker før valget rei te Joh an Jensen på en turne i Bu ke rud. I Ian holdt foredra'" i di se bygder: Gol ( 5 ), IIol, Geilo.\1, Yotne dalen, Rnkkedalen, Ne byen, Flå, KrØd herad ( ol ), IIole,.t by"'da, Yeme, " dal Fnlal, ÅTore, Rollag, Yeg"'li, Fle berg, Fi k um, ø. a nd \ æl', ol' derho\', Vegårsfjerd ingen, Nakkernd, Tyristrand. Tilsammen 31 fore drag. [(om'ad Knttd,sen i Buske/'ud. ttnder \'algkampen foretok Konrad Knudsen en 3 ukers agitasjonh reise i Buskeru d. IIan holdt foredrag i di e bygder : )Iod nm, IIn r n m ( ), Rj'iyken ( 6 ), Lier ( 6 ), N. Eikel' ( 2 ), ø. Eiker, Yordel'llO\ ( 2 ), Tyri Htrand ( 2), ø. and vær ( 2 ), l ( 2 ), IIol ( 2 ). Til sammen : O foredrag. "' ils 'tecll i B Ilsker/Hl. Yils Stfcn reiste på turne i Buskerud i holdt i alt 27 foredrag på tulm('(>ll. eptemberoktober. lian T. ltaavardlstacl i Tclemar'7.:, T. IIaow/'dstad reiste pfi en 3 uker turne i eptember. IIan holdt foredrag pa dl e teder: Lunde, Fj. ge und, Kviteseid, Ti edal, Tre ungen, Fyre dal, Lfirdal, Dalen.,kafs..t, Vinje (2), Hauland, pyfjell. II llydal mo, Morgedal, Brun keberg, Seljord, Flaidal, B<$, Tjil'dal. Til alll men O foredrag.

14 12 Olau Versto i 1'('/clllark. I ept(>m r oktober reiste Ol(n: 1'crsfo IH\ turne i Telemark. lian holdt foredrag på disse steder: Tinn (9), Gran8herad, "auherad P), B j, Gjerpen, Bamle, Drangedal (7), Ni edal (2), Fyres(lal (3), Kriteseid (4:), IJfil'dal (3), luo (3), l{auland (2), Vinje (; ). Tilsammen 42 foledrag. Olav Oksdk i.1itstilgclcr. I sept(>mb(>r reiste Olav Oksvik på en 2 nkers turne i Setesdal. IIan holdt foredrag på f slgende sted!'r: Bygland, raksb s, Ose, IIyllestad, Valle, Bykle, Ilo \"(1 en, Byglandsfjord, Evje, Hornnes, :\Ioisuno, heland, Vatne. traumen, Skn'iros, Eng(> land, :\lykiand. TiL ammen 16 foredrag. (JllIlIwr Sancl i.:111l1fagdcr. GI/mw/" Sallll reiste på turne i AustAgder i januar og holdt f01'edrag på disse teder: GjPl'stad, Gjø\'dal, Amli, Grimstad, Tromfsy, Tvedestrand, Froland, Vegfil'Hhei, Stokken, Fjære, Birkene>;. Tilsammen 11 foredrag, 1'. IIllararclsfacl i AII, f.jgller. l oktober mfinnl reiste 1'. IIaavarclsfad i AmtAgder og holdt foredrag pfi følgende steder: IIornnes, Krabbedllld, Spndeled, Gjerstad (2), T\"E destrand, Dypvilg, Bøyles1ad, Froland, SalterØd, Eydehamn, TromØY, IIisØY, østre Moland, Øyestad, Fjære, Grimstad, Eide, Vestre )loland, Lan{lvik, Lillesand, Birkenes, IIØvfig, " mli, Bykle, Valle, Bygland, Evje (4). Tilsammen 31 foredrag. Nils IIjclmtveit i il11stagcler. Yils Hjelmtveit reiste i _Au tagder 1 uke i september og 1 uke i oktober. IIan talte i dis e kommuner: Tovdal, mli, Gjøvdal, Froland, ø tre Moland, Vegfirshei, SØndeled, Dypvfig, Tv(>de trand, TromØY, Arendal, Eyclehamn, Birkenes, liøvfig, Land\"ik, Øyestad. Tilsammen 16 foredrag. Eidnd Reic1"8Cn i A llstagda. l novembel'clesembel' reiste Eivind Rcierscn på en 3 ukers turne i AustAgder. IIan talte pc møter pfi disse steder: RiSØr, SØn{!eled (4), Størset, Sandøya, Gjeving, IIolt (4), Flostad (2), Fjære (2), Grim tad (2), Øyestad (2), Eide, Birkenes, Moland, Lillesand, IIØ\'fig, Arendal. Til ammen 26 foredrag. Eivind Reiersen i l'cstagdel. Fra 27. februar til 13. mars reiste Eidnd Rcicrscll i VestAgder. lian boldt foredrag på følgende steder: Ve g bygda, )lo by, Vennesla,

15 13 BjPIla nd, Grindheim,.\. serai, Kon mo, Vigmo. tau, Hol um, Ø'y leb(i, Lan dal, Ha l se, Li ta ( 3 ), IIege b o ta d, Ly ngdal, Eiken, ryine'dal, Knabell ( 3 ), Bakke, es, Austad, Si>gne, Kri tiansand, hrebø, RandesUlHl, T\"eit, Farsund, Stjet'nllya, 3Ianual. Til sammen 33 foredl'a " Oll/f JO]WII8CII i r('. t.lgdcr" I hele september reiste Olaf Johallsen i Ve tagder. lian holdt forc dl'a i dif; e bygder : Søgne ( 3 ), IIolum, Y ikeland ( :! ), Lyngdal, Feda,.les ( 2 ), Hitra t3 ), Liioita ( 3 ), IIenul, A u stad (2), pin d, l!'arsund, 'pan get'eid ( 3 ), Halse ( 3 ), Y g bygda, Mo by, Rande mlld (2), T\( it, hrebl', Gl'eipstau, Finslanu. Til ammen 3:5 foredrag. P. Thon"il. pa ørlandet. P. 'l'horvij.: rei ste P' en uke turne på Sørla nuet i oktober. l I a n talte pfi. f ø lgende steder : Dy pv g ( 4 ), TromØY, Oddernes, liaise, S pan gerei d, Farsund, Lista (2), I Ii dra. Tilfiammen 12 foredrag. ltollrad ordahll)å restlandet og Sørlandet. Konrad Xordalll har for e tatt 2 agita jon reiser pa Yestlanuet. Fl'a :!O. ti l 27. sept ember holdt han foredrag i Bergen ( 2 ) og på d i "ioie teder i II or!laland : IIaus, Fana, Kyrkjebi1 (; ), K\"a m. Odda, RiHdal og O". Pa en ukes turne i Rogaland i oktober holdt ATordahl foredrag på di"se st eder : IIauge und, Rauua, Jø r peland, Stayanger og F l ek k e fjord. Tu rneen fort att e t i l S()rlandet, hvor han holdt foredrag i Kri tian 'and, Eydehamn, Fj ære, Ri ør, KragerØ. TiL ammen :!1 foredrag. l1(//nll/1/ KoM lx[ re, tlalldet. til 26. juli reiste IIn/tdl/1l 1l.oht i Sogn og I Iorda lalld. IIan talte pa d i Rse tedel' : Leikanger, Yik, Ladk i Sogn, Yoss, YtJ'I' \.l'lla, I ei t'\'ik: py te.. Tilsammen 7 foredrag. Fra Hl. '\ ils ITjdmtreit på re,'tlalldet. I d agene eptember reiste Xils IIjelllltreit på (>11 turne i H ord ala nd og Rogaland. IIan talte på <lisse teder : Manger, k<lnevik, plen, Bryne, tayanger, E genm l l tl, Haugesund, Bergen og Yo g. Ti l am men 9 foredrag. lji!'i1l1l Rcicrscll i Rogalnnd. Fra 1. mai till:? juni rei te Birind Reierscn i Roga land. IIan holdt [ol'{'(lra g på d i e teder : T a ta, Rennesøy, Sj ernarøy (2), Henik, k jol!l, Ya t s, Sandeid, Yigedal, I m land, Sand, Suldal ( 3 ), FinnØY (2), ' ed stra nd ( 2 ), Kjøle\'ik, IIjelmeland, " rdal, Brusand, Egersu nd, Eigersund,

16 14 Ilellelanll, Bjerkreim, IIeskestad, 1 ha, Kopenik. Tilsammen :!9 fol'edrag. A. G. Totlwmmcl' i Rogalalld. I tiden 1. eptember til l. oktober rei te.1. G. Tothammer i Rogaland. IIan holdt foredrag på dlse steder: Ut ira, Røvær, TonasteHl, I Iaugesund, Avald nes, TYRsvær (2), Skjold (2), Vat (2), a ndeid, Vikedal, Imsland, Sauda (2), Sand, 1 kra, Skudenes, kudelleshavn, Kopervik, TIetland (3), Ri ka, TIjelmeland, IIØg fjord (2), Forsand, TIøle, Tananger, KvitsØY, Sola (2), Randaberg, San{lnes, TI Jlan{l (2), Gjesdal (2), Bjerkreim, Klepp (3), Time (2), Nærbø, Vigrestad, Ogna, Jørpeland, Strand, Moi (2), Sokndal (2), Xed trand (2). Tilsammen 57 f01"edrag. l. K. Il ogllcstad i Roga land. Fra 15. september til 1. oktober rei te I. K. Hognestad på sammenhengende turne i Rogaland. TIan holdt 40 fore{lrag på turen. l:cttc K'rogh i H or'dalan(l. I oktober reiste Srcrre Krogh i TIordaland. Han holdt foredrag i dir e kommuner:.a køy (3), hlelan{l (2), Stord (2), Fjell (3), Sund (7), Austevoll (4), Ty nes (2). Tilsammen 23 foredrag. rimi Lagerstrøm i Hord.aland. I eptember rei te " eimi Lagcl'stl'øn i TIor{laland. IIun holdt foredrag p. disse teder : Yo,Dale, Vak dal, Laksen g, Bergen (2), Nesttun, O Øren, Ytre Arna, Stord (2), Innbjoa, Akra, Odda. Tilsammen H foredrag. Olav Yeghcim i Hat'dallgC1. Fra 26. august til 10. eptember rei te Olav Vegheiln i TIardangel'. Ua n holdt foredrag på dis e steder: Ulvik, Eidfjord, RingØY, Lofthui'. l'y' edal, Odda, å, IGn, arvik, tne, Ålvik, Gram'in, TIeranu, Jondal, øy tese, Bakke, TØrvik, ordbeim und. Tilsammen 17 foredrag. Isa7e Flatabø i Hor dalal/d. Under val rrkampen reiste Isak Ji'latabø pt en 6 uker turne i IIordaland. TIan holdt forl."dl'ag på di e steder : la. fjorden (7), VaraldsØY (3), Kvinnherad (11), liålan{ls{lal (3), Tysnes (3), Jondal (:3), Strandebarm, Kvam (2). Tilsammen 33 foredrag. Bjarne Bm'gan i Hord,aland. Bjarne BOI'gan reirte pl. turne i TIordaland 5 uker før valget. ITan talte pc følgende teder : Fana (2), Alvel' tl'<1umen, Alver und, Sæbø,

17 15 Lind t ( 2 ), Lak evåg, Os, Innbjoa, Yale trand, Sveio, Vikebygd, Ølen, Etne, Skanevik, Vak dal, Evanger ( 2 ), Voss ( 5 ),.. lvik, Ty cdnl, Røl dal, Odda, Lofthus, Ulvik, Granvin, Vos estrand ( 3 ), Lillebergen.. sa ne, tord ( 3 ), Fitjar. Tilsammen 40 foredrag. A lfred Hjellestad i Hordaland. I oktober rei te A lfred Il jellestad på turne i IIordaland. lian hold t foredrag i di se bygder : Vo e trand ( 3 ), Vos ( 2 ), Evanger, amnau gel' ( 4 ), IIaus ( 2 ), Fana ( 3 ), O ( 2 ), Lak evåg ( 2 ), Alversund ( 2 ). Til sammen 21 foredrag. K. Bergsvik i Hordaland. I oktober maned rei te K. Bergsvik på turne i IIordaland. IIan holut foredrag i di, e kommuner : A ane ( 2 ), Hamre ( 2 ), Alver und ( ), trandebarm, Kvinnherad ( 3 ), Fjellberg ( 2 ), Hålandsdal, Fusa, trand vik, Bergen ( 2 ), Os, Lak evåg, Fana ( 2 ), BØmlo ( 2 ), Bremnes ( 2 ), Lindå ( 2 ), Meland ( 2 ), Haus ( 4 ). Til ammen 33 foredrag. Ole J en,sen Rong i Hordaland. Fra 15. augu t og frem til valget reiste Ole J enscn Rong pa turne i IIordaland. Han holdt foredrag på di se 'steder : Bruvik ( 3 ), Iodalen, Fjell ( 2 ), Sund, Au tevoil ( 3 ), Ma fjorden ( ), Au trheim ( 3 ), Manger, I IordabØ, IIjelmar ( 3 ), Herdla ( 7 ), Ty ne. Tilsammen 34: foredrag. Trygre Bmtteli i Sogn og Fjordane. I oktober reiste Tt'ygve Bmtteli på t urne i ogn og Fjordane. IIa n holdt foredrag på di e steder : Lærdal, Fresvik, Leikanger, Feio, Bla fjord, Aurland, Lu ter, Øf tedal, Vik, Høyanger, Vadheim, Dale, Førde, ord fjordeid, Rug und, Skate traumen, Bryggja, Kalvag, tongfjol'd, Flora. Til ammen 20 foredrag. Gunnar Sand i Sogn og Fjordane. I mar reiste Gunnat Sand i Sogn og Fjordane og holdt foredrag prt di e steder : A kvoll ( 2 ), Bru, Brema nger, FØrde, Kyrkjebø, Gloppen, Eid. Tilsammen foredrag. Anders LotlIe i ogn og Fjor dane. Anders Lothe rei te på en ammenhengende turne i Sogn og Fjor dane fra 22. august til 1. oktober. IIan holdt foredrag i di e bygder : IIyllestad ( 7 ), Lavik ( 5 ), Brekke ( 5 ), Gulen ( 1 1 ), olund, Bru ( $l ),

18 16 Yt> \ ring (1), Xau tdal (5), Ask\"oll, Fjaler (;), Gaular ( ), Yik, Bale :;trnnd, Sogndal (2), Hafslo (2), Luster (2),.J o"tedal t ), Borgund, Lat'dal, Aurland, Leikanger (3), Jølster, Breim, Innvik, Hornindal (2), Eill (2), NordY:\gsf Y, Øt'Hlgii;ØY (2), Selje t2), DaYik. Tihmmmen '1 forpd I'ag. Lai's!loen i Sogn og PjonZa lle. I ffirste hahdel ay september reiste Lars.1f ocll i Sogn og Fjordane. II:Jll holdt foredrag i disse kommuner : Eid, DaYik (3), liol'l1indal (2), Stryn (3), Inndk (2), Breim, Jølster, Gloppa (:: ). Tilsammen 15 foredrag. Niffrid Syt'ertlScn i Sogn og P jorda/l('. I april mt ned rei te Sigrid SYl'ertsen i Sogn og Fjordane og holdt forellrag pi\. disse teder: Lærdal, Aurland, Ft'edsdk, Leikanger (2), Yik, III yanger ( ), FØrde, Flol'l, MålØY' Tilsammen 11 foredrag. Sl'e/'re 1l1'ogh i Sogn og Ji'jord</ 1le. Sec/Tc Krogh har reist pi\. to turneer i fylket. I marsapril talte han i di se kommuner : Florø, Bremanger, Kinn, )ryåg"øy, or(ly,igsfjy, Selje (2), Davik (3), Gloppen, FØrde, Fjaler, Askvoll, Leikallget' (2), Yik. I september reiste Krogh i disse kommuner : Fjaler, Aii;holl (!I), Hyllestad, Vik (3), Kyrkjebø (2), JØlster, Bremanger, Kinn, Byg "tad, Flirde. Tilsammen 3 foredrag..!olwii.jcnlsen i Sogn og lf'jol'dane. I dagene ID. august til 9. september l'eiste Johan Jensen pli agitasjonstur i Sogn og Fjordane. lian holdt foredrag på disise teder : Borgund, Lærdal, Sogndal (2), Jo tedalen (2), Gaupne, Luster, Skjolden, ral'ifjøl'a, Yeit strand, IIalfslo, Sohol'll, 1'dal, Flam, GlHh'angen, IIel' mannsverk, Fresvik, Feios, Fjerlalld, Svæl'efjonl, Vik, Framfjord. Til. ammen 23 foredrag. Johs. Bøe i Il llll lllfj/ e. I eptembel' reiste.johs. Bøe pli en 3 uker turne i SUl1llmØre. lian holdt foredrag pt disse steder: lijørundfjol'd, Bar tadyik, S. Yal'tdal, IIftyoll, ørsta, Amo., Haugsbygda, Standal, Sæbø, Bjerke, Urke, Geiranger, lieilesylt, Valldal, Tafjord,..LTol'dal, YHerdal, Stranda, Liabygda, Stordal, Dyrkorn. Til. ammen 1 foredrag. OlSka,. Ande/'sell i SllIlIl Ill{l/'e og Rom.sdal. Oskar AndCl'scn reiste på en ;) ukers tul'nt' i septemberoktober pt unnmøre. lian holdt foredrag på disse steder: liaddal. Ilasund, Eik

19 17 sund, Leikong, Hjørungad\g, Bar:stad yik, Ramstadd alen, tl'aume jerde. ykkyh'en, Yak!lvik, jøholt, kodje, liildre, Gamlem, Brat n g, Tell fjord, EllingsØY, )lå eidvåg, Langevåg, Spjelkavik. TilRammen O fore dra ly. I Romsdal talte Oskar Ander,en på dis e steder : )I åndalen, Yåg stranda, Ve tne, Tresfjord, Tomra, Fiksdal, R kdal, Ne jestranda, ek ken, RØvika, rø, Kleh'e, Gu siå, lalme, Molde. Tilsammen 15 fore drag. I alt 35 foredrag. La/'8 Sa n dnes i Sun nmøre. I da gene eptember rei te Lars Sandnes på unn møre. IIan holdt foredrag på di e teder : GUl' kevåg n, Breivik, Lar ne" IIakal le strand, Almklovdalen, Sylte, Fi kåbygd, Eid å, Rovde, La uv tad, Dra,' lan, Folke tad, BjØrkedalen, Straum hamn, Kålfo en, FØrde, Yolda. til 'a mmen 17 foredrag. I Peder A ls vik i Møre og Romsda l. Under valgkampen foretok Pedel' A lsvik en agita j on.reil'\e i )løre og Rom dal. I Rom dal talte han på d Lse steder : Bud, Sund bø, R, k\'åg,. I leggdal, :aiisund, Ona, Orten, Stein hamn, Finnøy, andøy. IIan fortratte å turen til Sunnmøre. IIer talte han på disse steder : )lykle bust, Fjørtoft, Long\'a, Au tne, Lep øy, Blindheim, Valderøy Gi ke, IIaug bygda, Lar nes, IIakal lestrand, heim, Sylte i Van nyh'en, Fi kå bygd, Syvdsbotn, Fosna våg, Moltu ti'anda, Gjerd vika, and hamn, )lås eidyåg, IIareide. Til ammen 31 fored rag. Johan Wiik i Romsdal. I september reiste Johan Wiik på en 2 uker turne i Romsdal. IIan holdt foredrag på di e steder : IIjelset, EIne våg, Torne, Bud, Farstad, IIustad,...Tordre BjØrn und, Øndre BjØrn und, Aukra, Au reo n, )lalme, Jul und, Are, BolsØY, Sekken, Daustad, Tresfjord. Til ammen 17 fore drag. X. P. Skrede i Mør'e og Romsda l. I septemberoktober foretok N. P. Skrede 3 agita jon reiser i fyl ket. IIan holdt 15 foredrag i NordmØre, 6 i Rom dal og 10 på unnmøl'e. I alt 31 foredrag. Ivar Aarseth i Romsd(ll. Ivar Aarseth rei te på turne i Rom dal i 3 uker i eptember. IIan holdt foredrag på 20 steder. D.n.a. 2

20 B janw BOI'gan ljå ordmøre, 18 Fra 15, aurrust rei te Bjarne BorgcLn p.t en 3 uker turne pi\. TordmØre, 11an holdt foredrag på di se teder : Sunndal (3), Øk endalen, TOtlalen, lvundeid, lvundfjord, Angvik, Øre (:3), Gjemne, Bremsnes (3), Kyerne, Eide, Korn tad (2), Frei, Bratt\'ær, 110pen, EdØY, Kristiansund (2), Tilsammen 25 foredrag, Eivind Reie 'scn ljå orulllørc. re, Gimne, Lyng tau i Eide, Korn tad, Lillemol'k, Brem ne (2), urnadal, Rindal (2), tangvik (2), lnmdeid, lnmdfjord, Grøa i unndalen, li. skard, TIenden i Val Øyfjord, Engjan, Foldfjorden, Stemshaug (2), Aure. Til ammen 22 foredrag. O car Tilssen i ordmøl'c. I august reiste Osca1' ilsscn pl: en 10 dager turne i.j.:jordmøre, 11an holdt foredrag på di e teder : Rindal, Surnadal, Kvarme, Åsskard, 11aLa, Val øyijord (2), li'omfjonl (2), Tustna, Tordheim, Stram nes, Ting\ 011. Til ammen 13 foredrag. A. R. Skarholt i Tr øndelag. I føl' te hahdel av 'eptember rei te Skarh olt i ordtrøndelag. TIan holdt foredrag pt di e teder : Grong (2) Tam. kogan (2), 11arran, ørli, Tordli (2), nøylandet, Overhalla (2), Yemundvik (2), loinga (2), Otterøy (2). nan fort atle ; til ØrTrØndelag og rei te der til mlgdagen. 11an holdt foredrag i di e byguer : trinda (2), 11emue, Vinje, Snillfjord (2), 11eim (5), Agdene, Stat bygd, Ri sa (2), Stjørna (4), Ørland (2), Bjugn (2), Te (2), Jø und (2), (3), Stok uud (2), Roau (4), O en (3), lbu (4), Malvik (2), 11Ølonda (2), Flå, Orkdal (4), Orkanger, Tilsammen 70 foredrag. Thilla ThorZeifsen i Trøndelag. Efter en 3 uker turne i 'ol'(l:norge fortsatte '1'1I ina Thorleifscn i TrØndelag på en 14 dager turne. 11un holdt fol'{'(lrag pi\. di se Leder : LfSkken, Orkanger, nommelyik, 11eimdal elbustranda, Viksn rvet, Byå en, Trondheim, Opda!. I NordTrØndelag holdt hun foredrag i: Stjørdal, Levanger, Verdal, nå a, Ve tbygden, Brekha elv, 11a1'ran, Grong,.J.:Tamso, Klill'ra, Bangsund. Til ammen 20 foredrag, liara7d Langhelle i ø1'tr'ø1l(lclag. I oktober m. ned rei te liaraid Langhelle pa en ukes turne i Sør TrØndelag. 11an holdt, foredrag på di e teder : Geita trand, Fannrem,

21 19 vorkmo, LØkken.I., StOtus, Til ammen 1 1 fored rag. tamnan, Xonl::;kogell, Sokll('(l al ( ). t o l't'n... l dolj Salbllbæk i SørTl'øn (]ela.'l. A dolf a l b u b(rk tei te i ørtr$ llc1elag un<1l'r \ulgka m l H'll. l Ia n hold t tilsa mmen 54 foredrag i d i s e kommuner : Orkanger, Orkdal, Ol'k land, kaun, Stl'inda, Klæbu, Glllmo, RØros, len, ilol Ul.len Byne', Bm ik, Len dk,.agdene, Sand.tad, i l i tra, Fillan, K, en yær, f11'i< rj;yn, NordFrøya, Ørl and, tjørna, RisRa. Joh an "Wiik i XonlTr{JndeZag.. I eptemberoktob r reiste Joh a n lfiik i XOl'dTrj;ndela O' orr holdt forl'dra g pa di. l' teder : Sn:1sa (2), Ogndal, Stod, ",parbn (2), Verdal, Frol, Skogn (2 ), Fro ta, Lånke, ilegra, Lek vik, :.\I or\ik, i lj;ylandet (2 ), 'ordstadtland, Høyrvik, ila rran, Vemu n(lyik, pillum, Otterøy, Tamsos. Tilsammen 24 foredrag. rcito Stø fa(/' i ;..ol'dtr{jn cze lag. ccrre St{Js tacl rei te i.j: ordtrøndelag pa en 2 uker turne i okto ber. l Ian holdt foredrag i dis e kommuner : tjj5rdal,.i.. en, Le\ an O'er, Verdal, I nderøy,.ramdalseid, teinkjer, XamsRkogan, G rong, O" el'halla, Bang und, Tam o, Snå a, Egge, kogn. Tilsammen 15 foredrag. E. I. gll "d i oreltrø llczelag. E 1 sgm d rei t e p:1 en a mmenhl'ngende turne i... Tamdal fra mid ten a \' augu t til valget. ilan talte på 44 møter.. GUll 11 a r Sall d 'i Y01"cZNorge. I tiden 26. julilo. eptember rei te GU1l n a r Salld på t urne i.rtol'd... Torge. Han holdt foredrag p:1 dis. e teder : Alta ( 2 ), Ki trand ( 2 ), YaraRjok, Vad ø, SørVaranger ( 3 ), Vardø (::!), Berlevag, GamYik, Lebesby, Kjelvik, Trom øy und, LynO'en (2),.Astafj ord, ila rilta<l,.j:taitik, Ty fjord ( 2 ), BallanCTen (3), Evene ( 3 ), Tjeld und ( 3 ), BodØ ( 6 ), Puuske ( 5 ), Bodin, Stamnes ( 2 ), Mosjøen, BrØnnøysund, Yt'lfjordl'll ( 2 ), Bin<lalen, Trom ø, Lenvik ( 2 ), B a l fjord, Mål e l v, Ø" erbygd, Ørreisa ( 2 ). Tilsammen 59 foredrag. A ljrc d lj[ adsen i TorclN orge. I tiden. augu t4. eptember reiste A lfre(/, Jfad. en Il,.ammen hengende turne i Finnmark, Troms og.j: ordland. l Ian holdt foredrag på rjhgen de steder i Finnmark : llammerfest, Kistrand, OIdel'fjord, Kara sjok, Tana, Vad.ø, Kirkene, Vardø, lehavn, Gamvik, Berle\', g, ilon ningsyåg, Øksfjor<l,.Alta, TalYik. I Trom talte ha n p, dl e teder :

22 20 Langfjordbotn, Skjer\'I'lY, Tl'omsø, TIal'sta<l BjarkØY, (j l'yllefjord. I Nordlund holdt han fol'eclrag \'olyæl', Bogen, Ballallg 'll og NarYik. 'ilsamll1en 25 fored mg. Eivind Reiersen i NordialId. EidlL(l Reim'sen tok fatt p, en turne i Nordland 5. juli og reiste til 27. eptember. I SØndre TIelgeland holdt han foredrag pc dis e steder : Toft, Vevelstad, Sæterlandet, Vik (3), TIarrangfjor<l, Vega (3), BrønnØY (3), Bindalseidet, TIeistadløkka, AbygDa, Ål'sandØy, TIommelstØ, TIorn, Skillebotn, Torget. I Nordre TIelgeland talte han i di se kommuner : Leirfjord, LurØY (5), Uøul'lY (,1), Træna (: ), DØnne (3), HerØY (3), TjØtta, Alstahau ', Stamne,... Tesna (3). Turen gikk sli.til Øndre Salten. TIer talte han i disse bygder : Skjær tad (4), Bodin, KjerringØY, Nordfold (5), Leiranger, Sørfold (3), Steigen (,1), TIamarøy (6), Beiarn (2). Tilsammen 73 foredrag. John K1'istoffe1'sen i Nordlall(l... Jordvik (3), John Kristoffersen har foretatt 2 agitasjonsturneer pli TIelgeland. FØrste tur i januarfebruar og holdt da foredrag i dis e bygder: Træna, RØdØY (2), Stamnes (2), Alstahaug (2), Tjøtta (3), Leirfjord (3), esna (i), MosjØen, TIattfjell<lal (2), Grane (2), Vefsn (,1), Drevja (2), Elsfjord, Korgen, TIemnes, SørUana, NordRUlla (2), )10. I oktober holdt han foredrag pli disse teller : BrØnnØY, Vevel tad, VeHjorden, Vega, Stamnes, Al tahaug, TIerøy, ordvik, Dønnes (2), LurØY (2), MelØY (,1). Tilsammen 51 foredrag. H. O. lvika i ordland. Under valgkampen rei te li. O. lvika pli turne i lleigeland. TIan talte pli møter i disse bygder : LurØY (3), Tjøtta, Alstahaug, TICl'øy (2), Leirfjord, DØnne, Mosjøen, TIattfjelldal, Grane (2), Bindal (8), Vik, Vevelstad (2), Velfjord (2), BrØnnØY, BrØnnØysund, Vega. Til ammen 9 foredrag. Hwns Ystgawrd i Nordland. I augu t måned reiste Il ans Y stgaard på en uke turne pli TIelgeland. TIan holdt foredrag pfi disse teder : Vega, BrØnnØY und, Vik, Sandne sjøen, Al tahaug, Velfjor<l, TIemnes, Rana, Mosjøen, Grane. Tilsammen 10 foredrag. illfre(l Skat' i o)'dland. I oktober mlined reiste Alfred Skar i ordland. TIan holdt foredrag i dis'e kommuner: Meløy (10), Gildeskål (3), RØdØY (4), Alstahaug (2),

23 21 Tjøtta ( 2 ), DØnne. ( ), Xefma, Nor<1 Y i k ( 3 ), Stam nes, Lei rfjord ( 2 ). T i l a m men 30 fored rag. Bja 1'llC B01"gall j, K o1"dlclil d. I j ul i måned rei te Bja 1'lze BOI'g(Ol pil. en 2 ukers turne i.'ol'dland. TIan holdt foredrag på di sse steder : Ballangen ( 3 ), Tysfjord, Lødingen, Tjeld und ( 2 ), Erene", Ankenes, BodØ ( 3 ), lewy ( ). TiLammen 14 foredrag. J eli s tcffensen i X OI'dla lld. I septemberoktober foretok tj('/l, Steffensen 2 a gita<jonsl'ei sel' i Nordland. På turne i IIelgelalHl talte han i dis.e kommuner : Vega ( 5 ), BrfSnnf Y u nd ( 5 ), B inda l ( 4 ), Vik, Yelfjol'd, Ye\'el tad. I Ye 'terålen talte teffensen på di e steder : BØ ( 1 1 ), Ø kfme ( 3 ), l Iad el D\"erberg, Langenes. Tilsammen 34 foredrag. 1ndr'. J[oan i Xonlla l/d. An dreas.1[ oa1/ l'eiate i Nordland fra. september til valgda gen. IIan holdt foredrag i dis e kommuner : LurØY ( 2 ), ØrRana ( 3 ), El fjord ( 2 ), IIattfjelldal ( 2 ), Vefsn, Drevj a, Tj Hta ( 3 ), Korgen ( 2 ), Lei nes ( 3 ), Bodin U ), G i ldesk l ( ). Be iam ( 3 ), kjæl'stad ( 4 ), "'teigen ( 2 ), 'ordfold ( 2 ), Søl'fold. Til am men 13 foredrag. A ld01' Ingebrigtsen i 01'dland, Siste halvdel a \. august reiste Aldor Ingebrigtsen pl\. tumc i ordre Salten. IIan holdt foredrag i d i. e kommuner : Tjeldsund ( 4 ), LIlll in gen ( 5 ), Tysfjord ( 5 ), Ankenes ( 1 ). TiL ammen 1 foredrag. Thi1/lt Tho1"leijsen i "Sordla ll(l og TrOIll8. I september reiste Th ill( Th orleifsell p< en 3 u kers turne i.' ordland og Troms. IIun holdt fored ra g pl\. dia e 'te<ler : T\'erlandet, Ko. mo, tam. und, Stol'fjord' rnd tad, K\ itljl ik, Sulitjelma, Rognan, BotW, G ims, y und, yol n"cl', IIenningA\"ær, Ballang n, B$I"tra nden, 'a l'\'ik, Ankenes, Ielbo, Sor tland ( 2 ), Eid fj ord, Tl'om Ø, I Im'stad, Bl'jhlllPY sund. Tilsammen 23 foredrag. Sverre Støstad j, ]o,' OI'dZa nel og T1"Om8. Sverre Støstad reiste i ordla nd fra 2. augu t t i l 1 7. eptembel' og fol'tsatte i Troms til 27. september. I.J: ordland holdt han foredrag i disse kommuner : BrØnnØY, BrØnnØysund,..:Yesna,DØnua, Leirfjord. '()rd Ralla ( ), 1\10, Korgen, IIemnesberget, Ue1øy, : Gildeski\l ( 3 ), Bodin, Bodp, Ilol, Borge ( ), Buksnes, ) 1 0. ken es, Flagstad, Y,i. gan, Llidingt'1l ( :! ), E\"enes ( 2 ),.Ankene.;; ( 2 ),,'u n ik, Sort l a nd, Ha ssel, BSI P ), S\k lh's l :! ),

24 22 Andenes, Bjørn kinn. I T rom s holdt han i alt 22 foredrag i d isse kom muner : Trondene ( 2 ), TIar tad, Sandtorg ( 2 ), Skl1nland, Lava ngen ( 2 ), Salangen ( 2 ), SØrrei a, Lendk ( 2 ), Kåfjord ( J ), XordreLa, Lyngen,.!'Iål el Y, )la lano'en, Trom ø. Til a mmen 60 foredrag. Halvdan KoM i Tro ms og ordland. Halvdan Kold reiste på. sammenhengende t u rne i Trom og Jord land fra 2. til 13. eptember. lian talte på følgende teder i Trom s : Trom ø, Balsfjorden, l\fålselva, Bardu, Sala ngen, Gr tangen, llarat ad, Sko uland, Fauskevåg, Kvæfjord, I bestad. P å følgende steder i Nord laud : lias el, ortland SVOlvær, Rusånes og Rognan i Saltdalen, Fau ske, BodØ, Sandne AjØen, Vik. Turen blev avsluttet med foredrag i.l;" a msos. I alt 21 foredrag. Aldo1' Ingeb rigtsen i Troms. Fra 6. september til 18. oktober reiste Aldor Ingebrigtsen på 2 tur neer i Troms. lian holdt foredrag på m ø t er på fø lgende teder : Veng øy, Grøtfjord, Bogen, Nordfjord, Au tein, Øy fj or dvæ r, Senjenhopen, tein i Tranøy, Sta ng fjord, Skaland, l\iedby, RØd "and, Torsken, Buvik, l andreidet, Skatvik, Yinje, Ka tue hamn, Ln ngha mn, Espejord, Ru e n'o', K. rvikhamn, Ynngsha mn, Tenskjær, Botnhamn, Ba kkej ord, Vol t ad, Segelvik, JØkelfjord, pudra, Alteidet, Rak keuea, Badderen, Bak k eby, Ok fjordhamn, Rotsu nd, Torma nnvik, Breivikseidet, Sjur nes, øl' trømmen, Sørfjord, kittenelv, F i nkroken, ol. ordlenangen, Keia nes, Må.l8nes, Gryllefjord, Vangsvik, SkØelv, Andenes, låtnes, StrØmsbugt, Yl'akslet ta, Kra bbenes, torbukt, Sletta, Ersfjord, Kalfjord, T romsøy sund ( 2 ). Tilsam men 60 foredrag. A lfons Joha ns en i Tro ms. I septemberoktober rei te A lfon, Jolw l/ spi/ på en 4 ukers turne i Trom.. lia n holdt foredra O' i di se kommuner : Trondenes ( 3 ), BjarkØY ( 2 ), I \ æfjord ( 5 ), Snndtorg ( 7 ), Grata ngen, AndØl'ja ( 3 ), I be tad ( 4 ), kånland ( 2 ), Astafjol'd, Salange n ( 2 ), BaIAfjol' l, Mal elv, On:rbygd ( 3 ), Ha rstad, Trom. ø. Tilsa m men 39 fo I etl l'a g. KdstilOl Berg i TI o m. og Pil/ 1I 11/ a rk. Ii'ørste halvdel a,' september rei te ]{ristia/t Bcr.'! pil turne i TrOll" lian ll Oldt foredrag i di se kommuner : lielgøy ((i), T l'omsøysund ( 4 ), l I ilicsøy ( i3 ), Torsken ( ;) ), Berg ( 3 ). Tilsam1l1t>u 2: foredrag. Berg fort8a t i e så turen til Finnmark og reiste her t i l L. oktober. lia n holdt foredrag i di e kommuner : G a mvik ( 5 ), Berlev" g ( :! ), Ya rdø ( 5 ),

25 23 o l'dvaranger ( 5 ), Yad,Ø by, ørvarancrer ( 2 ), Te Reby ( 3 ), Loppa ( 6 ), IIa vik ( 4 ), M < øy ( 3 ), Kjelyik ( :1. ), Sørøy und, KvaLund ( 2 ), Talvik ( 5 ), Alta ( 4 ), Ki trand ( 4: ). Til ammen 56 foredrarr. I alt 79 foredrag. A. K. Mikola i Finnmar'k. I septemberoktober rei te il. K. Mikola pa. turne i Finnmark. IIan talte pi\. møter i disse bygder : Karasjok ( 2 ), Kistrand (2), Kval sund ( 2 ), Alta ( 2 ), Tesseby ( 2 ), Polmak ( 4 ), Tana ( 4 ), TordVaranger ( 2 ), SørVaranger ( 4 ). Til ammen 2J foredrag. Gitta Jønsson i Finnmark, I oktober rei te Gitta Jøn on. i Finnmark. IIun holdt foredrarr pi\. di,re steder : Hammerfe t, VardØ, Vad ø, EkerØy, Birkene, Bonnaka,., V tre Jakob elv, Kiberg, M arte nes, Skalelv. Til ammen 10 foredrarr. Alfons Johansen i Finn ma1'7.:. I første halvdel av eptember rei te Alfons Joha nsen. i Finnmark. nan talte i di e kommuner : "'uv v1\.g, Berg fjord, Øk fjord K'I'iby, Kol' fjord, Kval und,. IIonningsvag, S. IIonning vag, Kjøllefjord, jøtnin gberg Elvene, Jakobsne, Ropelv, Vad ø, Ve tre Jakob elv,... e,. eby, Karlebotn, Bar ne, Leirpollen, Bonnaka. Til ammen 20 fore drag. E n keltfored rag. Oskar.Andersen: Ålesund ( 14 ), Kleive ( 3 ), pjelkavik ( 2 ), Lange Velg, Vest ne, Ørskog, Vigra (2), BergsØya ( 2 ), Eidsvllg ( 2 ), Yeblungs11('. ( 2 ), KragerØ ( 2 ), Molde, Fi ki\. ( 2 ), Vatne, Verma, Bud, Bjørn Ulld, Far tad, IIelland dk, Dryna, Au tne, IIaram grend, Godøya, I Iareid, l tein vik, Ør ta, Volda, Sylte,.. heim, Kilen, Ti\.tØY, Seteren, IIelle, annidal, KrabberØd trand, IIeire. Til ammen 5 foredrag. De. uten pa en turne i unnmøre og Rom dal 35. I alt 93 foredrag. )[artin Tmnmæl: O lo (2 ), Bærum ( 4 ), :\10 ( 2 ), on,.\.skel', GjØvik, Aker ( 2 ), Fredrik tad, ordfron, ørfron, tøren ( :! ), Lille and, Lille trøm, Try il, My en, Raufo s, O, lefos" Lærdal, IIpy anger, Sanne, Dale, FØrde, andane, Innviken, IIolme trand, andefjord, TØn berg, Lena, Totenviken, Gran, Brandbu, Torvikbukt, Kri tiau uud, ørsta, Ale und, Molde, ndal ne, a mnanger, Bryne ( 2 ), K,'al, Tronll heim ( 2 ),... ittedal, A kim, IIerland, Lier, :Modum Løren kog, Li leby, Tabbetorp, Strømmen, arp borg. Til ammen 7 foredrag. Hans YstgaarcL: Verdal, Egge, Sparbu ( 4: ),... erjly ( 2 ), tjprdal, elbu ( 2 ), :\Ielhu, J len, Soknedal, Opdal, Strinda, Rennebu, Ieldal,

26 24 prlan<1et, Jevnaker, Nordre Land, Torpa, Dokka, Fåberg (3), Le ja (:2), Saksumdal, Gausdal, Øiel', Tretten, Romedal, Tolga, Tynset, Ah'dal, Ringsaker, Øl'Odal,... Tes, LØren ko"', Enebak, Ilen aker, Rakke. tad, Berg, Skjeberg, Onsøy, Ramsøy, J(\'elde, Stynold, Brunlanes, lledrum, Lunde, BØ, Heddal, Sauherad, Tinll, Kvinesdal, Oslo (2),. Tilsammen 39 fo I'edl'ag. De suten 10 fol'e dl'ag pt en turne i IIelgeland. I alt 69 foredl'ag. Ile/ kon Lie.' Oslo (1 ), TØnsberg, Kongsvinger, Aker (4:), Drammen, Lillestrøm, Fåvang, Bærum, Sarpsborg (2), Askim, Skotterud, Grue, Bl'ummundc1al, Bergen (3), Trysil (3), Engerdal (2), vdal, Rollag, Fle _ lk'rg, Lyngdal, Greåker, ørje, Rødene., llobbøl, Løten, Ytre Rendalen,' ordre Osen, Stavn, FH\., e byen, Farvollen, AI;:kerhal1gen, IIjartdal, Flatdal, j;ti ('{lai, Treungen, Felle, lløydalsmo, Brunkeberg, Ale und, Molde, Rena,.ee lands\'atn, Tilsammen 69 foredrag. Tl'yg/)e Lie.' Nittedal, Frogn, Ørum, Blaker, Eid voll, Feiring, Drøbak, llnrdal, Bærum, As,... esodden, Xes, Aurskog, Son, Kråk ta<1, Set I<kog,. lløland, LØrenskog, Ræl ingen, Fet, Oppegård, Ski, Yestby ( ), Skedsmo (2), N. IIøland ( ), arp borg, Fredrikstad, Arendal, Aker (Hl), Oslo (21), Larvik, Sandefjord, Lillestrl1m, Tanl1estad, Ullensaker ( ), A'ker, Os, Tolga, Røros, Elverum, Løiten, Bergen. Tilsammen 1 foredrag. O/Ul' Ok.sL'ik. Vartdal, øl' ta (4:), IIjf1rul1dfjord (4:), Sn uneh"ell (:2), Tol'(lal (4:), Stordal (: ), Stranda, Voll ( ), Grytten (5), Eid (:2), Yefly (;{), Bl'i fjord (3), esset (2), Bl'attvær (2), Ilopen (2), EdØY, Tnl<tlla ( ), tj'ømsnes et, 'f ingvoll (2), Stangvik, Rindal, Ul'na (2), SØrAukta, Vannylven, Tresfjord (3), Bolsøy (4:), BremslH's (3), ;)101d(' ( ), Kl'ii:'1tianl<lllld, O lo (6), Aker, Bergen, LaksenIg, Ah'ersund, Rillgl<aker, F, berg (3). Tilsammen 7' fol'(,<l rag. Des uten pa en turne i etekdal 16 foredrag. I alt 94 foredrag. Th ina Thorlei!8cll. LØl'enskog (2), Gjer<1 1'um, l 1'11el<, SaI'JlslJol', Rkedsmo, Norderho\', T,lsen, rrøvik, lløylm ten, rlefoss, Drammen (2), :\Ioelv, Ringsa ker, østensjø, Moss, Notodden (2),... Tesodden, IIokkslllHl, R{'nn, ymoen, Gran, L('\'Hnger ( ), illlenkbl';1 ten (2), Ja l'ell, ti'ømmell, Son, Ottestad, Kongsberg, Al<sidell, Grol'lHl, Abildsø, Borge, Fl'edl'ik tad, Oslo (17). Tilsammen 55 foi'{ldmg. Del<io1ute u 2: fore<1l'hg p, en tul'llc i TOI'(l.r orge og 20 i Trøn l l'lag. I alt!) foi'l'drag. nina/' (Je1 /z(ll'ds('i/. B l'l'\llll (:2), Tofte, Aker (:2), Xoto<1de11, Tfjn hpi'go, Ral'llsbol'g, ;\Iold(>, T {'>1i t uu, B(ll'gen, Rleullnefltad,.\.>1kel', ;\foss, l'ol'l'igrunll, Hia\'a l1gel' (:2), lll ;y!w, Hn l1(lilr'k, U l {'Ill III ell, Kl'nkerfSy,,Tl'nwkel', IIjHlt'fol'i>1, "i ul, _\. k. :\Ij(lndaltlll, La llge>1\l utl, ta t helle, Brevik, rlefo,,

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 97 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 9 8 ARBEIDERNE8 AKTIET RYKKE RI Innholdsfortegnelse Side JllIl dlling (X>lItrul tyrel og lallds:styret '* Partikontoret Hepre ntasjon

Detaljer

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET ARBEIDERNES OSLO 19 35 AKTIETRYKKERI Innholdsfortegnelse entralstyret og land styret 4 Partikontoret 5 Representasjon 5 Utvalg og komiteer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 69 STORTINGSVALGET 1927. (Élections en 1927 pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 69 STORTINGSVALGET 1927. (Élections en 1927 pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. STORTINGSVALGET. (Élections en pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. OSLO O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKCIDENSTRYKKERI.

Detaljer

STORTINGSVALGET STORTINGETS KONTOR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 132. Élections en 1945 pour le «Storting'

STORTINGSVALGET STORTINGETS KONTOR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 132. Élections en 1945 pour le «Storting' NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X.. Å. STORTINGSVALGET Élections en pour le «Storting' UTGITT AV STORTINGETS KONTOR OSLO! KOMMISJON HOS H.ASCHEHOUG & CO. ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO Forord. Ved avfattelsen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 73. årgang NR., 955 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Priser på faste eiendommer i

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Tema: Nore Energi AS - Forberedelser til generalforsamling 2015

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner NæringsNM 2013 Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner Forord Dette er tiende gang Telemarksforsking utarbeider NHOs NæringsNM. Resultatene fra NæringsNM 2013 bygger på samtlige regnskapspliktige

Detaljer

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074 Vedlegg PV1 Folketall i helseregioner og foretaksområder. Psykisk helsevern Tabell 1 Folketall per 01.01.2007 etter helseregion Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605 Helseregion Sør 906 090 210 434

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

95/19 Notater 1995. Bjørn-Vidar Grande. SSB-AVLØP / Fylkesrapport I 1993. Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for miljøstatistikk

95/19 Notater 1995. Bjørn-Vidar Grande. SSB-AVLØP / Fylkesrapport I 1993. Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for miljøstatistikk 95/19 Notater 1995 Bjørn-Vidar Grande SSB-AVLØP / Fylkesrapport I 1993 Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for miljøstatistikk Forord Denne rapporten er en samling av avløpsdata som er samlet inn

Detaljer

NÆRINGS - NM - 2006. Topp og bunn i regional næringsutvikling

NÆRINGS - NM - 2006. Topp og bunn i regional næringsutvikling NÆRINGS - NM - 2006 Topp og bunn i regional næringsutvikling Arbeidsrapport 22/2006 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Like kommuner 1998. Av Audun Langørgen og Remy Åserud

Like kommuner 1998. Av Audun Langørgen og Remy Åserud Like kommuner Økonomiske analyser 5/2001 Like kommuner 1998 Av Audun Langørgen og Remy Åserud Ved sammenlikninger mellom kommuner er det nyttig å vite noe om hvilke kommuner som det er mest relevant å

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 65. 1915. (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 65. 1915. (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. STORTINGSVALGET. (Élections en pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. KRISTIANIA 0. FREDR. ARNESENS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer