Handlingsplan LITTERATUR OG YTRINGSFRIHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan LITTERATUR OG YTRINGSFRIHET 2006-2009"

Transkript

1 Handlingsplan LITTERATUR OG YTRINGSFRIHET

2 INNHOLD Innledning og bakgrunn Visjon og planmål Visjon 1.2 Overordnete planmål 2. Litteratur og ytringsfrihet i stavanger Viktigste foreliggende planverktøy 2.2 Kommunens og kulturavdelingens ansvar i litteraturfeltet 2.3 Stavanger en litteraturby i praksis 2.4 Litteratur og ytringsfrihet i den flerkulturelle litteraturbyen 2.5 En litteraturens friby 2.6 Bibliotek og formidling 2.7 Skole, universitet og andre læringsarenaer 2.8 Festivaler og arenaer i litteraturbyen 2.9 Forfatterne og andre skriftprodusenter 2.10 De litterære sjangernes utvikling og behov 2.11 Forlag, bokproduksjon og distribusjon 2.12 Ytringsfrihet, mediemangfold og litterær offentlighet 2.13 Litteraturarv og fremtidige investeringer i feltet 3. Tiltaksplan Lenkesamling Vedlegg: kart over litteraturbyen 3

3 Innledning og bakgrunn Stavanger kommune ønsker å utarbeide egne handlingsplaner for hvert enkelt kulturfelt innen Etter at alle sektorplaner er ferdigstilt, vil en ny samlet kulturplan for Stavanger utarbeides, hvor plandelene er selvstendig reviderbare. Den erstatter byens gamle kulturplan ( ), og tar opp i seg arbeidet og intensjonene med søknaden til EU om status som Europeisk kulturhovedstad i 2008, som er en viktig del av kommunens styringsverktøy på kultursektoren for inneværende periode. Stavanger er oss bekjent den første byen i Norge som lager en egen sektorplan for litteratur og ytringsfrihet. Stavanger har, ikke minst i og med etableringen av litteraturuka på Sting og Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, Kapittel, fått ry som en av Norges viktigste og mest internasjonale litteraturbyer. I dag kan Stavnger by på et stort mangfold av anerkjente forfattere i alle litteraturens sjangere. Stavanger var Norges første friby for forfulgte forfattere. Byen huser i dag Xpress fribysenter og er i ferd med å bli sete for ICORN, det internasjonale nettverket for verdens fribyer. Det er et uttalt hovedmål i foreliggende handlingsplan å styrke Stavanger som en av Norges fremste og mest rause litteraturbyer. Det underliggende litteraturbegrepet i planen omfatter både fag- og skjønnlitteratur. Filmmanus, sanglyrikk, litteraturkritikk og polemiske debattinnlegg er en del av litteraturen. Litteraturpolitikken skal arbeide for og med et utvidet litteraturbegrep, men i en samlet plan. Ingen kunstart betyr mer for identiteten enn litteraturen. Ajax og Kielland er en del av kjerneidentiteten til en siddis selv om han eller hun aldri har lest noen av dem. Men det betyr at litteraturen også er den kunstformen som står nærmest til å bearbeide identiteten vår ikke bare bekrefte, men utvikle oss. Litteraturens samfunnsmessige og eksistensielle funksjon hører sammen, ikke minst i dette at den også viser oss hva vi ikke identifiserer oss med, hva som er utenfor, hvem de andre er. Litteraturpolitikken skal være et kjerneområde i kulturpolitikken. Språket er fortsatt langt den viktigste oppfinnelse menneskene noen gang har gjort. Uten språk og litteratur finnes ikke demokratiet eller kritikken av det, som demokratiet kan holde seg selv frisk gjennom. Språket skiller menneskene fra dyrene. Å lære seg å lese og skrive er å lære seg å bli menneske. Alle mennesker verden over må gis denne muligheten. Litteraturpolitikk er språkpolitikk er humanisme. Den gode litteraturen gir gjerne stemme til et faktisk eller tenkt individ. Romanen er kalt for det ubevisstes historieskriving. Slik sett fungerer den alltid også som en menneskelig korreksjon av den bevisste historieskriving, om denne kommer fra akademisk hold eller fra politiske eller økonomiske aktører med ulike former for makt til å fortelle og bestemme historien. Det litterære systemet i Bok-Norge er utsatt for en økende kommersialisering i takt med resten av samfunnet. Litteraturpolitikk blir mer og mer næringspolitikk. Ny bransjeavtale våren 2005 kan kalles et gjennombrudd for markedsliberalismen i litteraturpolitikken. Forlag og aviser blir mediehus med eierskap og kontroll på hele produksjonskjeden, og dermed også en mulig trussel mot ytringsfriheten. Fastpris på skolebøker er opphevet, 5

4 og fastprisperioden på allmenn sakprosa og skjønnlitteratur er forkortet. Stadig færre bøker står for stadig mer av boksalg og boklån i bibliotekene. Anglifiseringen har nå også inntatt universitetene i og med tellekantreformen, som tvinger norske akademikere til å rette sin faglige skrivevirksomhet mot engelsktalende fagoffentligheter, for å få akademiske poeng for sine publikasjoner. Den demokratiske offentligheten tilpasser seg det underholdningsbehovet som mediekonsernene produserer for å kunne tjene mest mulig penger. Den digitale teknologien underminerer opphavsretten i åndsverkloven. Det er et økende press på kulturbudsjettene. Folkebibliotek legges ned, særlig i mindre kommuner. Også normalavtalen, innkjøpsordningen og momsfritaket er under press. Men det finnes samtidig flere positive trekk ved utviklingen. Staten ved Norsk kulturråd utvider innkjøpsordningene for litteratur. Sakprosaen og essayistikken vinner terreng. Sanglyrikken tas alvorlig. Det selges flere bøker. 91% av det norske folk skal ha lest minst en bok i Internett utfordrer avisene og underholdsningstendensen av profittkrav, slik at de gode kulturavisene med vilje til kunnskapsrik samfunnsdebatt øker sine opplag mens tabloidene alle taper terreng. Spørsmål om ytringsfrihet blir tatt mer og mer alvorlig av stadig flere ettersom det flerkulturelle samfunnet tvinger seg frem som følge av globalisering av informasjon, økonomi og kultur. Digitalisering av norsk litteraturarv er lansert. Stavanger kommune øker sitt kulturbudsjett. Det er blitt legitimt å snakke om faglig kvalitet, intellektuell bredde og demokratisk offentlighet igjen, etter at vi lenge har blitt bedt om å snakke om litteratur som vare, pris og kvantitet. Stavanger kommune ved kulturavdelingen ønsker å lage en plan som sikrer kommunens innbyggere god tilgang til de enorme ressursene som finnes i litteraturen og verdien av ytringsfriheten i det å kunne lese og skrive, i det å like å lese og skrive. Det er en slik virkning vi håper denne planen vil kunne få. Stavanger kommune ønsker at litteratur og ytringsfrihet er en selvsagt del av den Stavangerske offentligheten, og har som mål at byen også tar et større ansvar, som et aktivt knutepunkt i Europa. Planarbeidet har foregått i flere faser. Vinter og vår 2006 gikk med til research og litteraturinnsamling. En referansegruppe for arbeidet ble nedsatt, som hadde sitt første møte 09. mars Underveis er det avviklet møter med mange personer og institusjoner i litteraturfeltet. Behov og problemstillinger ble tidlig utredet, og danner bakgrunn for den drøfting, den visjon og de handlingsmål og tiltak som planen er endt opp med. Planen har til slutt vært på høring til en rekke lokale aktører i mai Referansegruppas medlemmer har vært: Siri Aavitsland kultursjef i Stavanger kommune Tor Even Marthinsen rådgiver Stavanger kommune Gunnar Roalkvam forfatter Odveig Klyve forfatter Øyvind Wigestrand forlagssjef Aud Jorunn Aano Sølvberget / Stavanger bibliotek Bjørn Kvalsvik Nicolaysen professor i lesevitenskap, UiS Jan Inge Reilstad fagforfatter, kritiker og leder av planarbeidet 6

5 1. Visjon og planmål Kapittelet etablerer den visjon som Stavanger kommune vil arbeide ut fra de neste fire årene, og som legges til grunn for den økonomiske fordelingspolitikken i litteraturfeltet og for samarbeidet med andre aktører i regionen. De overordnede planmålene supplerer visjonen og antyder forbindelsen mellom visjon og de faktiske handlingstiltakene skissert i kapittel tre av planen. 1.1 Visjon Stavanger skal være den rause litteraturbyen. Stavangerregionen skal være et knutepunkt i Europa for arbeidet med litteratur og ytringsfrihet, demokratisk offentlighet, flerkulturell litteraturkompetanse og fribyforfattere. Stavanger skal ha et litterært tilbud hele året, med en atmosfære hvor et litterært produksjonsmiljø kan etablere seg og hvor formidlingsinstansene har gode levekår slik at folk flest kommer i berøring med den levende litteraturen. Stavanger skal tilby sterke litteraturarrangement som ivaretar både forfatternes og lesernes behov for fagdebatt og virkelighetsanskuelse. Stavanger skal være en by hvor skriveglede og leseglede er sentrale verdier for hver enkelt innbygger. Stavanger skal være et knutepunkt i det internasjonale nettverket for arbeidet med litteratur og ytringsfrihet, hvor det demokratiske, offentlige ordskiftet har de beste vekstvilkår og hvor internasjonal kompetanse samles og formidles. Stavanger skal gå foran i arbeidet med å sikre forfulgte forfattere verden over en trygg arbeidstilværelse, slik at deres erfaring og kunnskap kan formidles videre både til det lokale og globale samfunnet. 1.2 Overordnede planmål * Stavanger skal føre en bevisst og langsiktig politikk for litteraturfeltet, med flere engasjerte kulturpolitikere * Stavanger skal føre en litteraturpolitikk som skaper skriveglede og leseglede blant flest mulig av byens innbyggere * Stavanger skal føre en politikk som sørger for at litteraturopplevelser og spørsmål om ytringsfrihet har nedslagsfelt i alle lag og generasjoner av samfunnet, hvor politikken er samordnet mot kulturfeltet, skolevesen og sosiale institusjoner * Stavanger skal ha et tilbud i skrivekunst til alle aldersgrupper * Stavanger skal være en by hvor forfattere i alle sjangere og av alle nasjonaliteter har levedyktige arbeidsvilkår * Stavanger skal ha et litteraturtilbud på morsmål til alle av byens innbyggere * Stavanger skal være en by med en raus og kritisk offentlighet for litteratur og ytringsfrihet * Stavanger skal ha arenaer for litteratur og ytringsfrihet som skaper litterært miljø og genererer aktuell debatt * Stavanger skal ha et festivaltilbud som sikrer faglig og kulturell utveksling mellom byen og omverden, og som gir publikum aktuell innsikt i litteraturens omdreininger og de viktigste spørsmål om ytringsfrihet * Stavanger skal ha en infrastruktur i litteraturfeltet som gjør det lett for alle aktør er å samarbeide regionalt, nasjonalt og internasjonalt * Stavanger skal ha en egen formidlingsinstans som sikrer god kommunikasjon mellom forfattere og lesere * Stavanger skal ha egne forlagshus som ivaretar og foredler både de lokale forfatterne og den lokale litteraturen på en tilfredsstillende måte * Stavanger skal være en by med en verdig og fremtidsrettet holdning til sin litterære arv 7

6 2. Litteratur og ytringsfrihet i Stavanger Kapittelet beskriver kort nå-situasjonen i feltet for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger, og gir et bilde av aktiviteten og infrastrukturen i feltet. Kapittelet gir et oversiktsbilde av aktørene og deltagerne i feltet, som denne planen er ment å imøtekomme i tråd med visjon og overordnede mål. Videre skisserer kapittelet resultatene av planarbeidets første fase, lokaliseringen av de viktigste problemstillinger og behov i feltet for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger. En handlingsplan må ha som mål å være mer spesifikk og konkret enn drøftende og litteraturpolitisk avklarende. 2.1 Viktigste foreliggende planverktøy Dei overordna måla for litteraturpolitikken ligg fast, dvs. å fremja den allmenne interessa for litteratur og lesing ved å tryggja flest mogeleg tilgang til både ny og eldre litteratur. Det er viktig å oppretthalda tenlege rammevilkår for bokbransjen. Viktige verkemiddel har dei siste tiåra vore fritak for meirverdiavgift, innkjøpsordningar, bransjeavtalen og eit godt biblioteknettverk. Slik står det innledningsvis om Litteratur i den siste kulturmeldingen, St.meld. nr. 48, (2003), Kulturpolitikk fram mot Stavanger kommune støtter en politikk som viderefører og videreutvikler slike gode nasjonale rammevilkår. Litteraturens særposisjon under konkurranselovgivningen har vært gunstig for både forfatterne, distribusjonen og den demokratiske offentligheten. Fra høsten 2006 trer den nye skolereformen, Kunnskapsløftet, i kraft med ny læreplan for grunnskolen. I den midlertidige læreplanutgaven fra 2005 står det bl.a. følgende om formål med faget: Norskfaget åpner en arena der elevene får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, og bli hørt. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltagelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og tekst [...] et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep [...] et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltagelse og livslang læring. Et hovedområde i norskfaget skal være Språk, kultur og samfunn. Arbeid med ulike typer tekster og møte med kulturelle utrykksformer fra målspråklandet kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og identitet. I strategiplanen Gi rom for lesing!, utgitt av Utdannings- og forskningsdept. I 2005 uttales det at det er nødvendig å forsterke skolenes, kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å følge opp tiltakene, prioritere og gjøre det som skal til for å skape en positiv utvikling. Foreldrene har også en viktig rolle. Det samme gjelder lærerutdanningsinstitusjoner, bibliotek, bokhandlere, forfattere og forlag. Stavanger-skolen har fulgt opp de nasjonale målene med egen plan kalt God, bedre, best. Kvalitetsutvikling i Stavangerskolen , hvor lesing som grunnleggende ferdighet er et hovedfokus. 8

7 Den siste regjeringserklæringen (Soria Moria-erklæringen) sier på sin side at det er nødvendig med en målrettet utvikling av litteraturpolitikken, som sikrer nyskaping, mangfold og geografisk spredning innenfor både fag- og skjønnlitteraturen. I Stavanger kommunes Kulturplan er følgende mål signalisert for litteraturbyen: Stavanger skal være landets fremste litteraturby. Innsatspunkt som tilbud om lesing og skriving, gode festivaler, forfatternes arbeidsmuligheter og etablering av litteraturvitenskap ved HiS er spesifikt nevnt. Stavanger kommune har de siste to årene valgt å bygge opp et nytt plansystem, hvor i denne handlingsplanen skal inngå. Imens er det sagt at kommunen skal forholde seg til målene som er beskrevet i søknaden til EU om status som europeisk kulturhovedstad. Litteratur og ytringsfrihet er et eget programområde i søknaden. Her snakkes det bl.a. om å utforske det moderne litterære mennesket under press fra teknologi og kommersialisering, hvor det spesifikt nevnes nettverksbygging, utvikling av litterære kvalitetsprogram, fokus på sjangeroverskridende litteratur og populærkulturens litteratur. Det er et sterkt ønske om å ha et spesielt søkelys på minoritetsspråk, lesing og oversettelse. Det skal avholdes en verdenskongress for fribyer. Videre står det på Stavanger2008s nettside: Stavanger vil frem mot 2008 markere og styrke sin posisjon som vakttårn og inspirator for det frie ord, den frie tale og den frie ytring. Dette skal vi gjøre gjennom kontinuerlig samarbeid og nettverksbygging regionalt, nasjonalt (UD, Norsk kulturråd, Norsk PEN, Fritt Ord o.a.) og internasjonalt (International Parliament of Writers, International PEN, Index on Censorship, og flere av Europas største litteraturfestivaler. Den internasjonale litteraturfestivalen Kapittel er et naturlig drivverk for en slik innsats. I St.meld.nr. 49 ( ), Mangfold gjennom inkludering og deltagelse, står det mye om behovet for nytenkning om tjenestetilbudet med henblikk på det kulturelle mangfoldet: Det nye kulturelle og religiøse mangfoldet i befolkningen er kommet for å bli. Mangfoldet må anerkjennes og vises respekt, ved at ulike behov i befolkningen blir avspeilet i utformingen av offentlige tjenester og samfunnets fellesordninger. Å tilby likeverdige tjenester som tar hensyn til at borgerne kan ha nye og andre behov enn flertallet, er å anerkjenne det nye mangfoldet i praksis. I Stortingsmelding nr. 26 (2004), Om endring av Grunnloven 100, som er en oppfølging av Ytringsfrihetskommisjonens arbeid med NOU nr. 27 (1999), Ydringsfrihet bør finde sted, kan vi lese at ytringsfriheten skal verne tre grunnleggende prosesser: sannhetssøking, demokratiet og individets frie meningsdannelse. Vernet gjelder ikke absolutt, men eventuell begrensning i ytringsfriheten skal la seg forsvare holdt opp i mot denne ytringsfrihetens begrunnelse. Meldingen opererer med seks aspekt av ytringsfriheten: 1. klassisk ytringsfrihet, 2. informasjonsfrihet, 3. retten til taushet, 4. offentlighetsprinsippet, 5. infrastrukturkravet til staten, 6. demonstrasjonsfrihet. Stavanger kommune ønsker å gå foran i arbeidet med å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale, slik det står i lovteksten: Ydringsfrihet bør finde sted det paaligger at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. Mange steg er allerede tatt i regi av Sølvberget og andre, sist i ambisjonen med Stavanger2008. Denne planen ønsker å videreføre arbeidet, som en sentral del av kommunens innsats på litteraturfeltet og i kulturpolitikken. 9

8 2.2 Kommunens og kulturavdelingens ansvar i litteraturfeltet Folkebibliotek er den eneste lovpålagte oppgave for kommunene i kulturfeltet. I tillegg er det etablert praksis at der hvor staten delfinansierer drift av kulturinstitusjoner, deltar kommunen som regel også selv i finansieringen. Kommunens prioriteringer på området er altså stort sett frie. Kommunens viktigste fagaktør på litteraturfeltet er utvilsomt Sølvberget kulturhus med Stavanger folkebibliotek. Sølvberget er et kommunalt foretak med eget styre. En fungerende litteraturpolitikk i Stavanger krever at det er samsvar eller komplementaritet mellom kulturavdelingens og Sølvbergets litteraturpolitikk. Like viktig er det å se at kommunens litteraturpolitikk i realiteten anfekter både kulturstyret, styret i Sølvberget KF og oppvekststyret, og at en fungerende litteraturpolitikk krever samordning og dialog mellom kommunens kulturavdeling, bibliotek og skoleverk / den kulturelle skolesekken. Stavanger kommunes litteraturpolitikk må videre ta medansvar for hele Stavangerregionens og fylkets behov på området. Fylkeskommunen, UiS, Internasjonalt hus og andre regionale instanser, har Stavanger som sitt viktigste arbeidsområde og sin viktigste arena. I og med status som Europeisk kulturhovedstad i 2008 har Stavanger en ytterligere forpliktelse til å forsterke sitt arbeid med det frie ord, internasjonale nettverk og samarbeidspartnere, og må derfor bruke anledningen til å synliggjøre lokale forfattere internasjonalt samt sørge for en større utveksling mellom lokale og internasjonale forfattere. Stavanger kommune har tidligere ikke nedtegnet verken egne statutter for tilskuddspraksis i litteraturfeltet eller egne litteraturpolitiske føringer med tiltaksplan tilknyttet. Bruken av kulturavdelingens frie midler de siste årene viser at litteratur og ytringsfrihet utgjør en liten del av disse. De siste årene har slike tilskudd ligget mellom kr ,- årlig. Dette er lavt tatt i betraktning den betydning litteratur og ytringsfrihet har for byen. Til sammenligning bruker Bergen kommune om lag kr ,- årlig av frie midler til forskjellige litteraturformål. Litteraturfeltet er imidlertid det klart viktigste kulturfeltet i Stavanger, om man ser på overføringene fra kulturavdelingens faste budsjett. Sølvberget kulturhus og byens hovedbibliotek, som er utskilt som eget kommunalt foretak, mottar om lag 41 millioner kroner årlig til sin drift fra Stavanger kommunes kulturbudsjett, som per i dag er på totalt kr 92 mill. Det er Sølvberget som administerer Kapittel, Xpress og ICORN, foruten å stå for utlån og formidlingsaktiviteter i tilknytning til biblioteket. Kulturavdelingen bør ha et spesielt ansvar for overordnet samordning og planlegging av litteraturfeltet til beste for forfattere/skriftprodusenter og et allment publikum utenfor institusjonene, i det offentlige rom. Kulturavdelingen bør ha et spesielt ansvar for å skape en demokratisk offentlighet, som både er opplyst og kritisk. 2.3 Stavanger en litteraturby i praksis Stavanger har mange sterke og gode aktører i litteraturfeltet. Sølvberget er et naturlig sentrum både i form av plassering og ressurser. Nye undersøkelser avdekker stadig vekk at byens befolkning anser Sølvberget som sitt viktigste møtested og kulturhus, med mange forskjellige publikumstilbud i feltet for litteratur og ytringsfrihet. Skoleverket har lagt opp til en fokusert satsing på lesekompetanse og skriveferdighet. Universitetet tilbyr undervisning i lesevitenskap og huser Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. To sterke litteraturfestivaler foregår hver høst, Kapittel og Litteraturuka på Sting. Forfatterforum Rogaland er en aktiv forening med nye lokaler på Tou Scene. Et aktivt forfattermiljø bidrar jevnlig til den lokale kultur- og litteraturdebatten. Kulturavdelingen bidrar med sin pengestøtte og faglige support. Politikerne er ofte villige til å tenke stort om byens litteraturarv. Under forarbeidet med denne planen er det imidlertid to punkt som stadig har gått igjen 10

9 i forhold til hva byen trenger for å være en litteraturby i praksis, for forfattere og et allment publikum. Det gjelder: 1-Faste formidlingsarenaer og deloffentligheter i bymiljøet Stavanger har per i dag ingen faste litteraturarenaer utenom Sølvberget kulturhus. For mange føles litteraturbyen Stavanger som en realitet kun to måneder under høsten, når først Kapittel går av stabelen i september og så Litteraturuka på Sting i november. Riktig nok finnes Pan Poesiselskap, og enkeltstående arrangement med litteraturprofil oppstår med ujevne mellomrom på Tou Scene, Kult.kafeen, Cementen, osv. Spesielt har Pan Poesiselskap i en årrekke bidratt med flere interessante poesiprogram. Men det finnes ikke noe sted som har bygget opp en programvirksomhet, som kan huse og skape et forfattermiljø og gi et større publikum tilgang til litteraturopplevelser og litteraturdebatt. Avdøde Odd Noregers doble kulturelle virksomhet, med gjestfritt antikvariat på ene siden og gjestfri Skjenkestue på andre siden, har nylig fått en oppfølger i Bøker og Børst. De har en ambisjon om jevnlige litteraturarrangement, og kan dermed bli en fast arena og et miljøskapende sted utenom institusjonene. Stavanger kommune vil arbeide for at faste formidlingsarenaer og litteraturmiljø skal kunne etablere seg i byen. På lignende vis vil kommunen arbeide for at kritiske litteraturoffentligheter i form av f.eks. tidsskrift eller magasin skal kunne oppstå og overleve i Stavanger. 2-Lokal forfatterformidling og/eller ressursbank Norsk forfattersentrum, Vestlandet, har kontor i Bergen. Forfattersentrum finnes ellers i Oslo, Trondheim og Tromsø. Stavanger-forfatterne har derfor på sett og vis en omvei for den ordinære formidlingsvirksomheten til skoler, biblioteker, offentlige og private organisasjoner samt det private næringsliv, som Forfattersentrum står for på vegne av norske forfattere. Vestlandsavdelingen av Forfattersentrum er for øvrig aktiv i en rekke litteraturformidlingsprosjekter og prosjekt i Bergen, men er også en medspiller til Litteraturuka på Café Sting og Kapittel-festivalen. Stavangerregionen ville tjent på en formidlingsenhet med sete i byen. En slik ressurs ville lettere kunne ha oversikt over og kontakt med alle de mulige formidlingsarenaene som finnes lokalt; bibliotek, skoler, skolesekken, eldrehjem, privat næringsliv osv. En aktiv formidlingstjeneste er en grunnstein for stabile inntektsforhold for mange forfattere, i tillegg til et premiss for at barn, unge og voksne får tilgang til litteratur. En lokal formidlingstjeneste ville også være en form for adminsitrativ ressurs som igjen kunne bygge opp en brukertjeneste / ressursbank som hele tiden kunne være tilgjengelig for både forfattere og publikum. En slik ressursbank måtte inkorporere behovene fra alle de viktigste aktørene i Stavanger-regionen, og dermed kunne bli et viktig instrument for oversyn og samordning av både litteraturressurser og ressurser i feltet for ytringsfrihet, hvor innvandrerkompetanse og fribyforfattere naturlig inngår. Det bør inngås samarbeid med Norsk forfattersentrum, Forfatterforum Rogaland og Rogaland fylkeskommune om utvikling av slik tjeneste. 2.4 Litteratur og ytringsfrihet i den flerkulturelle litteraturbyen Rettssaken mot Galilei kan sies å være den tredje av de tre store ytringsfrihetssaker i vår kulturs historie, og som alle gikk på trusselen mot etablerte autoritetsforhold. Den første var mot Sokrates. Den gjaldt filosofiske overbevisninger. Den annen var mot Jesus av Nasaret. Den gjaldt religiøs tro og forkynnelse. Med Galilei er vi kommet frem til vitenskapelig erkjennelse. Man kan kanskje si at det er en fjerde stor sak, nemlig den (eller de) mot James Joyce i 1920-årene. Da gjaldt det trusselen fra kunsten. 11

10 Dette sitatet fra Ytringsfrihetskommisjonens rapport gir noen sterke eksempler fra ytringsfrihetens historie, som ligger til grunn for det begrepet om ytringsfrihet som vi bruker i vår kultur i dag. Filosofien, religionen, vitenskapen og kunsten produserer fortsatt erkjennelse som utsettes for sensur eller annen form for undertrykkelse, om det er fra politisk, religiøst eller annet autoritetshold. Striden om Muhammed-tegningene høsten 2005 antyder at blasfemi og æreskrenkelser fortsatt er sentrale problemområder for ytringsfriheten, særlig i forhold til teokratiske land. Mens det innad i Vesten i større grad er snakk om slike problemområder som porno, politisk reklame og livssynsreklame, whistleblowing, respekten for privatlivet, selvsensur, mediemakt og eierskap, infotainment, osv. En hovedutfordring er hvordan man kan pleie ytringsfriheten samtidig som man skaper en demokratisk og fungerende offentlighet som gir universell opplysning og situasjonsbestemt dannelse. I Stavanger har innsatsen for ytringsfriheten kanskje vært størst på vegne av litteraturen. Sølvberget, Kapittel, Xpress og ICORN er ryggmargen i byens arbeid for ytringsfriheten i litteraturfeltet. Internasjonalt Hus er en ressurs for byens innvandrermiljøer med egen scene, kafé og noe tolketjeneste, men husets plassering kan være et hinder for evnen til en større og bredere rolle i det lokale integreringsarbeidet. Innvandrerbefolkningen utgjorde for øvrig 11,3 prosent av byens folkemengde per 1. januar 2006, 7,6% fra ikke-vestlige land, en økning på 3% på 10 år. Totalt er det i Stavanger per fastboende innvandrere som taler et 50-talls språk. Stavanger2008 ønsker å markere og styrke byens posisjon som vakttårn og inspirator for det frie ord, den frie tale og den frie ytring, med Open Port som motto. Litteratur og ytringsfrihet er et eget programområde for kulturhovedstaden. Det er mange krefter som slik er villig til å arbeide gjennomtenkt med integrering av innvandrere i samfunnet vårt, slik at vi kan realisere et flerkulturelt samfunn som fungerer på et mest mulig demokratisk vis og hvor alle får tilgang til de godene som tilhører et samfunn med reell ytringsfrihet og en demokratisk offentlighet. For å kunne ytre seg må man på ene siden ha tilgang til informasjon og litteratur, på andre siden må man ha tilgang til kanaler som ens ytringer kan nå ut gjennom, både til grupper/minoriteter og til majoriteten. Tilgangen til informasjon og litteratur er godt utviklet i Stavanger, ikke minst gjennom Sølvbergets arbeid, Internasjonalt Hus osv. Det er sannsynligvis i forhold til det sistnevnte at Stavanger kommune bør sette inn eventuelle tiltak i fremtiden: å skape kanaler og møtepunkter for det flerkulturelle samfunnet som kan nå ut til en større offentlighet. Tidsskriftet New Meaning i Trondheim, drevet av innvandrere, er et godt eksempel på en type virksomhet som har gitt innvandrerne deres egen offentlighet, og løftet fram skrive- og lesekompetanse hos innvandrere. Stavanger Aftenblad hadde for noen årtier siden en egen avisside på engelsk rettet mot Petroleumswifes. Man kunne i dag forestille seg en egen flerspråklig side i en lokalavis skrevet og redigert av innvandrere fra annet hold enn USA og engelsktalende land (eller begge deler). Det ville gitt innvandrerne tilgang til primæroffentligheten med sine egne saker, og innfødte jevnlig anledning til å møte den spesifikke innvandrerkulturen vi har lokalt. Lokalavisene er herved utfordret. Dette er uansett eksempler på tiltak som ville berike oss som et flerkulturelt samfunn, hvor innvandrerkompetanse i litteraturfeltet ville ha arbeidsrom og komme til uttrykk for et større publikum. 12

11 Det finnes i tillegg problemstillinger knyttet til mangelen på tilskuddsmuligheter. Innvandreres virksomhet i litteraturfeltet, f.eks. som oversettere fra norsk til store asiatiske språk som er minoritetsspråk i Norge, gir ikke mulighet for påmelding til innkjøpsordningene, utløser ikke arbeidsstipend fra kunstnerorganisasjonene eller andre former for tilskudd som kan godtgjøre et slikt stort arbeid. For Stavanger kommune handler det om tidlig nok å oppdage og få tilgang til disse ressursene og denne oversetterkompetansen hos innvandrerne, og sørge for at det i fremtiden finnes levedyktige ordninger for at slikt arbeid kan finne sted. Det er liten tvil om kunsten og litteraturens betydning for ytringsfriheten og det offentlige samtalerommet, før og i dag. Like viktig for Stavanger er det å operere med et begrep om en demokratisk og kritisk offentlighet hvor verken politisk-, markeds- eller mediemakt er for stor, og hvor problemstillinger og saker får en presentasjon i tråd med essensen i ytringsfrihetens berettigelse, og som derfor: * fortsatt skaper sannhetssøking heller enn apati i underholdningens tegn, * gir debatt om demokratiet og dets former, * og ansporer alle individer til fri og kritisk meningsdannelse i alle litteraturens sjangere. Vi har i dag et særlig ansvar for å ta vare på lokale forfattere med en annen kulturell bakgrunn. Det vil dukke opp stadig flere unge med erfaring fra andre kulturer som ønsker å skrive. Det er viktig å fange opp og veilede talenter innen denne gruppen. Disse kan også være viktige brobyggere og formidlere mellom lokal kultur og det mangfold av andre kulturer som nå er representert i vår region. Formidlings og samarbeidsprosjekter hvor lokale forfattere med annen kulturell bakgrunn inngår, bør prioriteres. 2.5 En litteraturens friby Stavanger2008 velger Open Port som sitt motto for søknaden til EU, og søknaden beskriver et ønske om å være a free port of art and expression. Dette er et direkte resultat av det arbeidet som tidligere er nedlagt med Stavanger som friby for forfulgte forfattere. Xpress: Stavanger Fribysenter huser per i dag 4 gjesteforfattere, med nåværende friby- forfatter Chenjerai Hove fra Zimbabwe, samt Islam Elsanov, Tsjetsjenia; Mansur Rajih, Jemen; Mansour Koushan, Iran, som alle har valgt å bli værende i byen etter utløp av deres fribyforfatterstatus. Tidligere har også Araz Elsas fra Azerbadsjan vært fribyforfatter i Stavanger. Stavanger kommune var Norges første friby for forfulgte forfattere, siden har seks andre norske byer kommet etter. Ordningen innebærer at byen tar på seg vertskap for forfulgte forfattere i ett til to år. Det er Norsk P.E.N. som innstiller forfattere til ordningen, fra et antall av minst 1100 sensurerte og forfulgte forfattere verden over. Siden oppstart av ordningen i 1997 har altså Sølvberget institusjonalisert sitt engasjement i og med Fribysenteret, etablert med egne lokaler i Xpress fribysenter fungerer som et fribysenter for alle de norske fribyene, med egen hjemmeside og ressursbank. Fra og med 2005 har også Sølvberget hatt lederansvar for ICORN (International Cities of Refuge Network), som er det nye internasjonale nettverket for verdens fribyer. Xpress og ICORN gir Stavanger en spesiell stilling både nasjonalt og internasjonalt, med et klart ansvar for å følge opp satsingen på vegne av alle de forfattere som forfølges eller utsettes for overgrep på grunn av sine meninger eller skrifter. I juni i 2006 vil ICORNs første generalforsamling avholdes i Stavanger. I forbindelse med Stavanger2008 er planen at skal det avholdes en egen verdenskongress for fribyer, som vil advance the terms of freedom of speech in a globalised Europe at a high literary, political, social and philosophical level, slik det står i EU-søknaden. Satsingen er en del 13

12 av prosjektet Gjestfrihetens kunster. Stavanger kommune må på sin side stille seg spørsmål om hvordan den kan være en støtte i arbeidet med Xpress og ICORN. I og med at så mange av fribyforfatterne velger å forbli i byen etter ordningens utløp, bør kommunen først og fremst vurdere hvordan den kan bidra til å komme de konkrete fribyforfatterne og deres arbeids- og livsbehov i møte. Det er nødvendig å legge til rette for en bedre utveksling mellom fribyforfatterne og lokale forfattere, samt med et større publikum. Det ligger åpenbart et stort potensiale i møtene mellom fribyforfatterne og resten av bysamfunnet. Kommunikasjon krever et språk som begge parter forstår. For å kunne utnytte de ressursene som finnes hos fribyforfatterne, og sørge for kompetanseoverføring begge veier, kreves det en plan for språkopplæring. For at fribyforfatterne skal kunne overleve økonomisk, er språkmestring helt nødvendig, som de er avhengige av tiltak som kan sikre dem lønnet arbeid. Dette påligger i stor grad Sølvberget. Men etter endt fribyforfatterperiode hviler det et ansvar også på resten av kommunen for å bidra til at fribyforfatterne kan finne arbeid, stipendpordninger og/eller andre inntekter som helst innebærer en videreføring av deres litterære produksjon. Stavanger kommune kan f.eks. bidra med arbeid for å gjøre Xpress og fribyforfattere til en naturlig del av skolens arbeid med samfunnsfag og/eller språkfag, både under og etter deres fribyforfatterperioder. Det er i det hele tatt et stort potensiale i å skape møter mellom fribyforfatterne og vår kultur, i det offentlige rom, i organisasjoner, institusjoner og i det private næringsliv. Kommunen og andre instanser bør ha en klar holdning om at vertsfunksjonen for fribyforfatterne påligger hele byen. 2.6 Bibliotek og formidling I St.meld. nr. 22, 2000 Kjelder til kunnskap og oppleving, kalt ABM-meldingen (Arkiv, Bibliotek, Museum) er følgende hovudutfordringer lansert for de neste ti årene: * å utnytta det potensialet ny teknologi representerer for systematisk samanstilling og formidling av informasjon * å handtera dei bevaringsproblema som digitalt lagra informasjon fører med seg * å sjå oppgåver og arbeidsmål på tvers av tradisjonelle sektorgrenser * å samordna tiltak og oppgåveløysing nasjonalt, regionalt og lokalt * å dokumentera eit samfunn som endrar seg i eit stendig raskare tempo * å formidla det historiske forløp til flest mogleg på ein pedagogisk god måte Sølvberget kulturhus ble åpnet i 1987 og driver følgende tjenester: Stavanger bibliotek med musikk- og filmbibliotek, kultur- og faktabibliotek inkludert et internasjonalt bibliotek samt barne- og ungdomsbibliotek. Kulturtorget i 2. etasje har jevnlige utstillinger. Xpress: fribysenter er allerede nevnt. Likeså Kapittel, Stavangers årlige internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Det foregår en rekke arrangementer i løpet av året på huset. I tillegg driver Sølvberget en oppsøkende bibliotektjeneste, som er et tilbud til hjemmeboende eldre og uføre samt beboere ved eldresenter og sykehjem; skolebiblioteksentralen, som er et tilbud til alle grunnskoler i kommunen; Madla bibliotekfilial; fengselsbibliotek. Sølvberget forvalter også Valbergtårnet (vektermuseum) samt driver en egen Kulturinformasjon. Sølvberget, Stavanger kulturhus inneholder dessuten følgende kulturtilbud: Kino i Stavanger, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted og Kult.kafeen. Hvert år er over en million mennesker innom dørene til biblioteket, som er blitt mer tilgjengelig med utvidete åpningstider. Med et litteraturtilbud på 48 ulike språk, bruker 92% av byens innbyggere med minoritetsbakgrunn bibliotekets tjenester daglig eller flere ganger i uka. Sølvbergets formål er å formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte, med et ønske om å være byens kulturelle hjerte og hjerne. Det gjøres et stort og viktig formidlingsarbeid fra Sølvberget. 14

13 På formidlingssiden kan en videre se for seg: * Etablere strategier og arenaer for flerkulturelle møter, med og uten fribyforfatterne * Et sterkere samarbeid med andre kulturelle institusjoner (folkeuniversitetet, museer, kinoen m.m.) * Et styrket samarbeid med skolebibliotekene i sær i videregående skoler (det finnes i grunnskolen) * Oppfinnsom formidling ut av huset, f.eks. litteraturprat på eldresenter, i menigheter, på gata hvordan treffe dem som ikke bruker eller kan bruke biblioteket og litteraturen * Ivaretagelse av behovene hos lesesirkler og andre litteraturgrupper, med f.eks. lokaler og oppstartshjelp * Program for å nå frem til lærerne på videregående skole, f.eks. med bokprat i samarbeid med skolebibliotek * Utvikling av samarbeid med forlag f.eks. om slipp av nye bøker og andre arrangement på biblioteket * Digitalisering av den lokale litteraturarven * Sørge for at Kapittel-festivalen ivaretar en ambisjon om utveksling mellom det regionale og internasjonale Skolebibliotekene spiller en stor rolle i arbeidet med litteraturformidling. Både grunn- og videregående utdanning har i dag egne bibliotekarer i en eller annen stillingsstørrelse. Skolene har en unik mulighet til å na alle barn og unge med stor nærhet mellom den enkelte bruker og utvalgt bok. Også tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken bidrar i dag betydelig til formidlingen mot barn og unge, ikke minst i og med nye måter å tenke litteraturformidling på, som gjerne involverer og aktiviserer elevene i formidlingen. Norsk forfattersentrum er forfatternes viktigste formidlingsorganisasjon. De er i gang med en utredning av konsekvensene av Den kulturelle skolesekken, som har økt etterspørselen etter forfatterformidling og medført nytenking på produksjonssida. De skriver i en høring kalt Litteraturbruket : Ved å tenke flerbruk av litterære produksjoner kan kostnadene fordeles samtidig som man når ut til flere. Norsk Forfattersentrums uoffisielle målsetting, om at alle skolebarn skal få et kunstmøte med litteratur minst tre ganger i løpet av tiårig skolegang, kan være utgangspunkt for en diskusjon om hvordan ivaretakelsen av litteratur for voksne kan forbedres. Slike formidlingsmål ønsker også Stavanger kommune å etterleve. Men formidling handler ikke bare om avsenderens evne. Det handler også om mottagerens vilje. Her påligger det Stavanger kommune å tenke gjennom hvilke ordninger som kan bidra til at mottagerne er oppmerksomme på og interesserte i å motta formidlingstilbud fra bibliotek, forfattere og andre aktører. Aktuelle tiltak kan være støtteordninger som letter mottagerens økonomiske muligheter for f.eks. forfatterbesøk, bibliotekbesøk, eller mer generelle holdningskampanjer mot utvalgte deler av samfunnslivet. Stavanger kommune har en overordnet forpliktelse på å tenke gjennom hvilke aldersgrupper og/eller demografiske segment som har den dårligste tilgangen til litteratur og ytringsfrihet, og med hvilke tiltak dette kan endres eller forbedres. Her kan ikke minst ressursene ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved UiS være til god hjelp. Fylkeskommunen har for sin del nedfelt i planen Les for livet, 2005, at Alle i Rogaland skal ha tilgang til, glede og utbytte av litteratur. De ønsker å opprette leseombud og helhetlige kommunale leseplaner samt styrke 15

14 leseferdighetene i arbeids-livet. Samordning over sektorgrenser og kommunegrenser er viktige tiltak i årene som kommer, slik det også er formulert i ABM-meldingen. Den planen har også problemene og mulighetene med den nye teknologien som et innsatspunkt, noe som utvilsomt kan bli av stor betydning for læring og formidling i fremtiden. At Nasjonalbiblioteket nå faktisk skal digitalisere hele den litterære kulturarven er som kulturminister Trond Giske har uttalt: En fantastisk demokratisk kunnskapsreform. Sølvberget har ansvar for den lokale litteraturarven. 2.7 Skole, universitet og andre læringsarenaer I Stortingsmelding nr. 30, 2004 Kultur for læring, står det: Forskning og internasjonale undersøkelser peker på at det bør identifiseres noen grunnleggende ferdigheter som er særlig viktige for elevenes og lærlingenes faglige og personlige utvikling. Departementet mener at disse ferdighetene er: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Dette er ferdigheter som er grunnleggende for å kunne tilegne seg og utvikle kunnskap og viten i fag, men også grunnlag for å kunne kommunisere og samhandle med andre i et bredt spekter av sammenhenger; i utdanning, yrke, samfunn og/eller på det personlige plan. For å sikre en kontinuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet, må disse ferdighetene integreres i læreplanene for alle fag på ulike nivåer. I den nye skolereformen er grunnleggende ferdigheter i lesing integrert i kompetansemålene i alle læreplanene. Stavangerskolen har i ettertid nettopp gått inn og sagt at lesing skal være en grunnleggende ferdighet. I planen God, bedre, best! Kvalitetsutvikling i Stavangerskolen står det videre: Elevene må ha tilgang til et allsidig utvalg av litteratur i skolebiblioteket. Nyere litteratur kan for eksempel gjøres kjent av forfatteren selv, læreren eller skolebibliotekaren. Det er viktig å presentere ulike sjangere og å finne frem til ulik litteratur som fenger den enkelte elevs interesse. Her bør det ikke være en snever oppfatning av hva litteratur er og bør være, og det må legges til rette for spesielt å fenge gutters interesse. Likeså bør minoritetsspråklige elever kunne finne litteratur som gir dem mulighet til å gjenkjenne sin kultur. Skolene må sette av tid til at elevene får lese, og elevene må få dele leseopplevelser med hverandre. Det nasjonale motivet for opprettelsen av Den kulturelle skolesekken finner vi i St.meld. nr , Den kulturelle skulesekken, som sier: Den kulturelle skulesekken skal først og fremst syte for at det vert lagt til rette for gode møter mellom den enkelte elev og det profesjonelle kulturlivet lokalt og nasjonalt. Dette kan til dømes skje gjennom konsertar, museumsbesøk, framsyningar og møte med forfattarar, men det kan også skje ved ulike arbeidsmåtar der den profesjonelle kunstnaren møter eleven i eit gjensidig fruktbart samarbeid, som også inkluderar for- og etterarbeid ved skulen. I den lokale Plan for kunst- og kultur i Stavangerskolen, om den kulturelle skolesekken i Stavanger, er litteratur ett av åtte kunstemner. Den kulturelle skolesekken har vært en suksess, også i følge Norsk Forfattersentrum som inneldingsvis i sitt nye prosjektforslag om et Litteraturbruk skriver: 16

15 Som en følge av den nasjonale satsinga på Den kulturelle skolesekken og den medfølgende eksplosive økninga i etterspørselen av litteratur, har kravene til møtet med litteratur som kunst eller til forfatteren som kunstner endra seg. Norsk Forfattersentrum, som er Norges ledende aktør innen litteraturformidling, har i løpet av de siste fem åra økt antall oppdrag med 99 % fra oppdrag i 2001 til oppdrag i Ifølge Norsk Forfattersentrums årsmelding fikk omtrent elever besøk av en forfatter i Dette utgjør omtrent 25 % av elever totalt. I gjennomsnitt får alle elever forfatterbesøk med 4,5 års mellomrom. Ei uoffisiell målsetting er at alle skolebarn skal få et kunstmøte med litteratur minst tre ganger i løpet av tiårig skolegang. Også i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har arbeidet med den kulturelle skolesekken gitt gode resultater og medført nye prosjektorganiserte formidlingsformer. I Stavanger kan nevnes: Tvangteateret (Renberg og Hoel), Terje Thorkildsen i samarbeid med klasse om romanskriving hvor klassen er kritikere og dermed medskrivere til en slags kollektivroman, Eigil Jansen med et prosjekt hvor klassen tilsendes tekster på forhånd for dramatisering ved besøk, osv. Den viktigste litteraturformidlingen i videregående skole, som i grunnskolen, skjer likevel i norskfaget og i andre språkfag, men det er helt klart at den kulturelle skolesekken har bidratt med andre og friske formidlingsformer som aktiverer elevene og aktualiserer litteraturen på måter som utfyller pensumorientert klasse- og gruppeundervisning. Både overfor skolene og i forhold til Skolesekken vil det, slik Forfattersentrum allerede har tenkt nasjonalt, være et stort steg fremover for forfatterne med en ressursbank og formidlingstjeneste som både kan markedsføre og administrere forfattere og prosjekt. Det ville lette arbeidsdagen og forbedre mulighetene både for forfattere og institusjoner. Men det påligger i utgangspunktet et ansvar hos begge parter, både hos de lokale forfatterne og hos kommunens skoleverk, med å arbeide for at det kan oppstå flere og bedre møter mellom samtidslitteraturen og skoleelevene. Veien fra læreplanen til klasserommet bør være mulig å gå for våre lokale ressurser i feltet for litteratur og ytringsfrihet. For forfatterne handler dette utover formidling av egen litteratur om å kunne tjene penger til livets opphold. For skolene handler det om å bruke lokale ressurser til å oppfylle læreplanene. For fremtiden handler det om å skape mennesker med kunnskap om litteratur og ytringsfrihet med røtter i vårt eget nærmiljø. Det er nødvendig å oppfordre skoler / universitet og Xpress fribysenter til å tenke samarbeidsformer i fremtiden. Det bør være jevnlige/årlige møter mellom f.eks. kulturavdelingen, Stavangerskolen, Sølvberget og Forfatterforum Rogaland med henblikk på utvikling av et fungerende samarbeid. Fylkeskommunen har i sin strategiske plan for lesing , Les for livet, bl.a. tatt til orde for å etablere kommunale leseombud med et utvidet formidlingsansvar. I Tysvær er dette startet opp som et samarbeid mellom bibliotek og institusjoner (gamlehjem, sykehjem). Fylkets plan presiserer behovet for tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving til litteraturformidlere. For en litteraturby med ambisjoner holder det ikke å ha som mål at alle skal lære seg å lese eller møte forfattere i skolen. Å kunne skrive og kommunisere med skrift er en følge av å lære seg å lese god litteratur. Kulturskolen i Stavanger har vedtatt at den innen 2012 skal ha etablert et tilbud om skrivekunst, i tillegg til det omfattende tilbudet de allerede gir i andre kunstformer. I det kunnskapssamfunnet som trer frem bl.a. gjennom den nye teknologien og digitaliseringen av alt fra litteraturarv til arbeidsrutiner, har behovet for tale- og skrivekyndige mennesker økt radikalt. 17

16 Stavanger kommune bør arbeide langsiktig med henblikk på å skape et lokalt tilbud om skrivekunst langs hele livsløpet. Det innebærer at Stavanger kommune har et mål om å skape tilbud om skrivekurs også for voksne mennesker, gjerne i form av et skrivekunstakademi, som eventuelt måtte samlokaliseres med Universitet, Sølvberget eller en institusjon som Tou Scene. Alternativt eller i tillegg er det aktuelt å tenke etablering av et eget tekstverksted med et eget rom/arena for fremføring av tekst, hvor unge og gamle amatører har et tilbud på lik linje med etablerte forfattere. Det er neppe tvil om at Sølvberget kulturhus uten kino lokalisert i bygget, som vil kunne bli en realitet i løpet av noen år, er spesielt egnet for slik virksomhet. På samme måte må det være et mål å arbeide langsiktig med å skape et tilbud om lese- og formidlingskompetanse langs hele livsløpslinja. Når det gjelder Universitetet i Stavanger har det humanistiske fakultetet per dags dato et eget institutt for kultur- og språkvitenskap, hvor det bl.a. finnes tilbud om et masterprogram i lesevitenskap og literacy studies (engelsk), i tillegg til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, som er et spesialpedagogisk kompetansesenter for leseog skrivevansker. Fakultetet har for øvrig bachelorstudier i nordisk, engelsk, fransk og tysk. På det samfunnsfaglige fakultetet etableres det nå masterstudier i kunst- og kulturvitenskap, mens det på bachelornivå finnes egne studier i journalistikk og i fjernsyns- og multimedieproduksjon. Universitetet i Stavanger bør anspores til å vurdere etablering av et studietilbud om ytringsfrihet. Det finnes et slikt semesterstudium ved juridisk fakultet ved UiO, Ytringsfrihet, medie- og nettregulering. Med større vekt på litteratur og ytringsfrihet ville et slikt studietilbud kunne ha relevans for fag både på humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet og/eller som et enkeltstående kurs- og kompetansetilbud. I tillegg bør universitetet ha en klar ambisjon om å utvikle nettverk og forskingsprogram på alle nivå som bidrar til å utvikle kompetansen og ressursene i feltet for litteratur og ytringsfrihet i regionen, ikke minst om lokale forfatterstørrelser som Kielland og Obstfelder. Universitetet er en sentral instans i byen, med klare forpliktelser i forhold til å bidra til det offentlige ordskiftet, om det er med egne publikasjonsserier, levende formidling i bybildet eller som deltagere i avisdebatten. 2.8 Festivaler og arenaer i litteraturbyen [There is] a renewed interest in spoken-word events, lectures, readings and panel discussions, in many corners of the City ] I feel like I m running a rock concert series [ ] I wanted to go beyond academic discourse and speak to a very large public, and to the common reader. New York Times, Stavanger er ikke New York, men det er god grunn til å tro at hungeren etter levende formidlingsarenaer er økende. Det er lett å forestille seg en slik trend som et resultat av medienes tablodisering på ene siden og akademias tilbaketrekning til trygge faghuler med eget stammespråk på andre siden. Ingen av delene bidrar til å utvikle en demokratisk offentlighet eller styrker ytringsfriheten eller litteraturens stilling i samfunnet. Stavangers renomme som litteraturby har ikke minst litteraturfestivalene på Sølvberget og Sting å takke. Litteraturuka på Sting ble startet opp i 1980-årene, som et mottrekk fra Terje Vallestad mot det som da ble omtalt som jappetid. I løpet av 20 år har litteraturuka etablert seg som de norske forfatternes favorittfestival, med et stort og trofast publikum. 18

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks:

Detaljer

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want

Detaljer

Mangfold i kunst og kultur

Mangfold i kunst og kultur 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want to be a tree, I want to be its meaning.» Orhan Pamuk, My Name Is Red «Vision has often created reality.» Erwin

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Strategi for nye Deichman. Kulturetaten - Deichmanske bibliotek

Strategi for nye Deichman. Kulturetaten - Deichmanske bibliotek Strategi for nye Deichman Kulturetaten - Deichmanske bibliotek Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning: bakgrunn, utviklingstrekk og definisjoner... 3 1.1 Institusjonen Deichmanske bibliotek... 3

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt. 64 2325 Hamar Grafisk produksjon: Tapir

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kultur for alle hele året

Kultur for alle hele året Kultur for alle hele året Kommunedelplan for kultur 2013 2016 vedtatt i Arendal bystyre 27.09.12 ARENDAL KOMMUNE Kultur OM PLANARBEIDET Innhold 1 Om planarbeidet 2 2 Kultur for alle hele året 4 3 Bibliotek

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer