Fremtidens metall Alcoa Norway bærekraftrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens metall Alcoa Norway bærekraftrapport 2013-2014"

Transkript

1 Fremtidens metall Alcoa Norway bærekraftrapport -2014

2 EN HILSEN FRA NORGESSJEFEN startet med noen alvorlige hendelser på Lista. Dette er påminnelser om at det viktigste vi gjør i vår arbeidshverdag er å sikre at alle som arbeider på verkene jobber trygt. For å forebygge fremtidige skader må alle ta ansvar for sin egen sikkerhet, stoppe når de er i tvil. Både for sin egen og sine kollegers skyld. Fremover skal vi øke bevisstheten rundt menneskelig adferd i sikkerhetsarbeid gjennom Human Performance-programmet. Det er når vi alle handler med samme mål og mening, at vi lykkes. Sikkerhet og vern er et evig forbedringsarbeid. Vi kan kun si at vi lykkes når vi har null skader. Og selv da må resultatene opprettholdes. Det er derfor gledelig at vi kan si at vi har lyktes på andre fronter. For eksempel har vi utviklet en spennende miljøteknologi kalt AHEX sammen med Alstom og Enova. AHEX en, i kombinasjon med annen teknologi, gjør at gassrenseanlegget i Mosjøen både kan rense avgas ser fra anodebakeriet, gjenvinner spillvarme og produserer energi. Et av årets høydepunkt var da anlegget ble åpnet av olje- og energiminister Tord Lien 24. mars Et godt samspill med omgivelsene, slik som med partnerne i AHEX-prosjektet, er sentralt for at vi skal utvikle oss som selskap og verk. Det er derfor veldig hyggelig å kunne si at vi gir mer enn noensinne til miljø- og utdanningsprosjekter i våre lokalsamfunn gjennom Alcoa Foundation. Og lasset dras av våre engasjerte ansatte; deltakelsen i dugnadsmåneden i oktober har økt fra 8% i 2011 til 44% i. Det har vært et utfordrende og spennende år, med både topper og daler. Hvis vi skal se inn i krystallkula, vil året som kommer fortsette slik, men med enda mer fokus på total ressursgjenvinning eller såkalt sirkulær økonomi; miljøpåvirkningen må ned, vi må ha mer effektiv ressursutnyttelse og tilstrebe null avfall. Vi har gjort mye, men må gjøre mer: hva om de ulike prosessbedriftene i Norge kunne bruke andre bedrifters avfall som en ressurs i sine prosesser? Resultatet kunne blitt total ressursutnyttelse av alle råvarer. Jeg tror det er mulig. Med ønske om et godt år til alle våre ansatte, partnere, venner og naboer. Kai-Rune Heggland, Country Manager Alcoa Norway Fra åpningen av AHEX-anlegget i Mosjøen. Fra venstre: Kai-Rune Heggland, Hans Kristian Nakstad, Tord Lien og Eric Staurset. LEDEDE INNEN MULTIMATERIALLØSNINGER Alcoa er en verdensledende produsent av ikke bare primæraluminium, fabrikkert aluminium og alumina, men også nikkel og titan. Vi lever visjonen vår om å føre hver generasjon videre gjennom å stadig innovere. Fords F-150 er den mest solgte Fordbilen i USA. I den nye modellen har Ford erstattet stål med aluminium i karosseriet ved hjelp av en unik aluminiums legering utviklet av Alcoa. Bilen er blitt 700 kg lettere, med der tilhørende lavere utslipp og lavere bensinkostnader. Det er ikke første gang vi er med på en transportrevolusjon: aluminium fra Alcoa ble også brukt i The Spirit of St. Louis, flyet Charles Lindbergh, som første mann, brukte til å krysse Atlanteren med. Vår tilstedeværelse i Norge begynte i 1920-årene, da Alcoa begynte et material samarbeid med Elkem. Samarbeidet ble utvidet da Alcoa gikk inn som deleier i Elkem Aluminium i Siden 2009 har verkene på Lista og i Mosjøen Alcoa i Norge Alcoa Oslo Hovedkontor 6 ansatte Energi, kommunikasjon, strategi, råvarer Alcoa Lista Smelteverk 280 ansatte tonn primæraluminium I feiret Alcoa 125 år. Alcoas grunnlegger Charles Martin Hall er oppfi nneren av den opprinnelige prosessen for å fremstille aluminium. vært 100 % eid av Alcoa. Alcoa driver også en anodefabrikk i Mosjøen som leverer anoder til Alcoas verk i Mosjøen og på Island. Visste du? 75 % av all aluminiumen som er produsert siden 1888 er i dag fortsatt i bruk. Det gjør aluminium til et ekstremt resirkulerbart metall. Alcoa Mosjøen Smelteverk og anodefabrikk 430 ansatte tonn primæraluminium Alcoa Kristiansand Forskningskontor 5 ansatte FoU knyttet til karbotermisk aluminiumsproduksjon 3 BÆREKRAFTRAPPORT /2014

3 BÆREKRAFT ET KONKURRANSEFORTRINN Bærekraft er å bruke våre verdier til å skape resultater, både fi nansielle, miljømessige og samfunnsmessige, i samarbeid med alle interessenter, til fordel for våre aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og de lokalsamfunnene vi opererer. Vår visjon Alcoa. Fører hver generasjon videre. AMBISIØSE MÅL Alcoas 2020-mål Klima Reduksjon i CO 2 -intensitet i GPP mellom 2005 og 2020 Utslipp Reduksjon i kvikksølvutslipp mellom 2005 og % 10% 10% Energi Reduksjon i energi intensitet i GPP mellom 2005 og % 75% Avfall Reduksjon i avfalls lagring på land mellom 2005 og 2020 Vann Reduksjon i ferskvannsbruk mellom 2005 og 2020 Våre verdier Respekt, integritet, HMS, innovasjon og fremragende ytelse Det er meget tett oppfølging av resultater i Alcoa, og de ulike verkene i Alcoa-systemet benchmarkes mot hverandre, for å drive frem bedre ytelse og sette standarder. Beste praksis-deling er en viktig del av forbedringsarbeidet. Begge verk er løftet betydelig gjennom. Målet har vært karakter GOOD i alle Alcoas HMS-protokoller ved en potensiell konsernrevisjon. God hjelp fra kolleger i andre land og fra eksterne har gjort at vi har identifi sert og lukket gap. I september fi kk Mosjøen dessuten besøk av et team fra Lista, som gjennomførte en testrevisjon av Mosjøens HMS-arbeid. Prosessen var meget lærerik for begge parter. Blomstene i full prakt utenfor Alcoa Mosjøen. Det er et godt og utbredt samarbeid med andre norske aluminiumverk gjennom Aluminiumindustriens miljøsekretariat (AMS). Samarbeidet har vært et viktig birdrag til å redusere skader og utslipp i bransjen. I Ytre Miljø-spørsmål er det et utvidet samarbeid mellom de norske verkene Verkene rapporterer til og samarbeider tett med Miljødirektoratet om større prosjekter som mudringsprosjektet i Mosjøen. Effektiv bruk av våre ressurser og kontroll av utslipp og avfall har bidratt til å posisjonere Alcoa som en bransjeleder når det kommer til miljøavtrykk. Men vi vil stadig bli bedre. Det er viktig at også våre leverandører bidrar til å nå de målene vi har satt oss. Gjennom vårt globale leverandørprogram har vi defi nert hvordan vi følger opp våre leverandørers bærekraftsarbeid. Sertifi seringer er bevis på at vårt arbeid er i tråd med internasjonale standarder. Nytt av året er at DNV (Det Norske Veritas) er byttet ut med BSI (British Sertifiseringer Alcoa Lista Kvalitetsstandarden ISO 9001 (1992) Miljøstandarden ISO (2001) Energistandarden (2009) Standard Institusjon) som revisor. Ved sist ISO-revisjon hadde Alcoa Mosjøen 4 avvik og Lista 2 mindre avvik. Alcoa Mosjøen Kvalitetsstandarden ISO 9001 (1992) Miljøstandarden ISO (2004) Energistandarden (2010) 4 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

4 MILJØTILTAK Fjerning av avfall Vi har startet et avfallsprosjekt kalt Zero Waste med mål å eliminere avfall fra de norske verkene. Det er en stor miljømessig oppside og mye penger å spare og tjene på å selge eller gjenbruke avfall. Et eksempel på dette er støvrester. Støvrester fra brukte anoder ble tidligere brukt som et råstoff i anodeproduksjonen. Men disse inneholdt uønskede komponenter og bidro til redusert kvalitet på anodene som ble produsert. De er derfor erstattet med ren koks. Støvrestene er dessuten omklassifi sert til et biprodukt og selges nå til en kunde som kan nyttiggjøre det i egen produksjon. Tilsvarende har de ti medlemsbedriftene i Eyde-nettverket gått sammen om å se om ett selskaps avfall kan bli en innsatsfaktor inn i et annet selskaps virksomhet. Alcoa er i dag involvert i en prosjektidé som går ut på å blande manganslam fra Eramet Kvinesdal med jernslam fra Glencore og smelte dette sammen med en tredje sidestrøm fra Alcoa Lista for å produsere en ferromanganlegering. Lykkes prosjektet vil behovet for deponering minke. Mudring av Alcoa Mosjøen havn Alcoas havn i Mosjøen skal mudres for å fjerne historiske forurensede sedimenter. Vi jobber med en løsning i samarbeid med Miljødirektoratet, Det Norske Veritas, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og eksperter fra Alcoa Remediation Group. De geotekniske undersøkelsene som er i gjort i havna er meget omfattende og av de mest grundige utført i Norge. I løpet av 2014 sender vi inn handlingsplan til Miljødirektoratet. Grønne verk Hvert år setter vi fokus på miljø i perioden 21. april til 21. juni. Gjennom ulike informasjonsaktiviteter ønsker vi å øke våre ansattes og lokalsamfunnets bevissthet omkring miljøspørsmål. Resirkulering av katodeavfall (SPL) På verdensbasis genereres tonn katodeavfall hvert år, under 10 % nyttiggjøres fornuftig. Dette utgjør en betydelig miljøutfordring for aluminiumindustrien. Alcoa har derfor besluttet at alle verk skal begynne å resirkulere katodeavfall. De norske verkene evaluerer nå hvordan dette kan gjøres. PAH-rensing på Lista Utslippene av PAH er redusert med 60 til 70 % siden 1990-tallet. Løsningen med å samle opp og rense PAH-gassene fra anoden ble innført på den første elektrolysehallen i Arbeidet med å innføre tilsvarende løsning på de to resterende hallene ble startet høsten 2005 og avsluttet i desember Sammen med prosessforbedringer medfører dette at bedriften imøtekommer nye europeiske miljøkrav. I 2008 installerte vi resirkulering og sandfi ltrering på et hallgasstårn. Sandfi lteret fungerer bra og gir en reduksjon av PAH på ca. 80%. I startet arbeidet med tilsvarende løsning på et nytt hallgasstårn. Denne installasjonen vil være ferdig i april I de nærmeste årene vil det bli installert fl ere sandfi ltre for PAH rensing. Karbotermisk aluminiumsproduksjon Utviklingsprosjektet der man undersøker muligheten for karbotermisk aluminiumsproduksjon, ble startet sammen med Elkem i 1998 og overtatt i sin helhet av Alcoa i Nyforsøksstasjon ble bygget på Alcoa Lista i 2011, hvor testing blir gjennomført for å løse gjenstående utfordringer, før en eventuelt tar stilling til videre oppskalering fra laboratorieskala testanlegg til pilot anlegg. Den karbotermiske teknologien har potensial til å redusere produksjon og kapital- kostnader, eliminere pro sessavfall, fjerne karbondioksidutslipp, og driftes med større kraftfl eksibilitet. 6 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

5 MILJØUTFORDRINGER Miljøtiltak Alcoa Lista 2014 Oppnådde GOOD på HMS i en omfattende revisjon fra sentral hold i Alcoa høsten Startet med bygging av ytterligere et sandfi lteranlegg for rensing av PAH til vann Økt overvåking av Husebybukta for å imøtekomme Vannrammedirektivet Ny utslippstillatelse med skjerpede krav til avfall og utslipp Miljøtiltak Alcoa Mosjøen 2014 Prosjekt mudring av havna Sette i drift OPSIS målesystem for HF i Serie 2 Begrense støy mot naboer Tilfredsstille Alcoas miljøstandard med karakter GOOD Ytterlig utvidelse av Store Åsnevdal Ombygging av likeretter for å redusere energi og vannforbruk Fortsette innføringen av sandfi ltre for å redusere PAH-utslipp til vann Videre arbeid med å fi nne løsninger for gjenbruk/reduksjon av avfall Verifi sere utslippene av klimagasser for å imøtekomme nasjonale og internasjonale krav Imøtekomme Alcoas standard for behandling av katodeavfall Videre arbeid med overvåking og tiltak for Husebybukta og Lundevågen Ferdigstille plan for mudring av havna Kontinuerlig drift av OPSIS målesystem for HF i Serie 2 Begrense støy mot naboer Tilfredsstille Alcoas standarder for og krav til miljø, katodeavfall, vann- og avfallsreduksjon Utvidelse av Store Åsnevdal Vurdere miljøforhold og endringer i drift Overvåkning av Vefsna Redusere utslippet av fl uorider til luft Imøtekomme nye krav for utslipp av klimagasser Oppstart og videreutvikling av AHEX Energi Forbruk, effektivisering Utslipp til luft Fluorider Støv Svoveldioksid (SO 2 ) Tjærestoffer (PAH) Utslipp Fluorid Kg/time SO 2 Kg/time Lista 2010 Tillatelse Lista 2010 Lista Tillatelse Lista Mosjøen Tillatelse Mosjøen 2012 Mosjøen Tillatelse Mosjøen Vann Forbruk og utslipp til vann Avfall Klima, klimagasser; Karbondioksid (CO 2 ), karbontetra fluorid (CF4) og Karbonheksafluorid C2F6 Støy (Mosjøen) Støv Kg/time PAH Kg/time 0,20 0,15 0,10 0, Lista 2010 Tillatelse Lista 2009 Lista 2010 Tillatelse Lista Mosjøen Tillatelse Mosjøen Utslippene av fl uor, støv og SO 2 er til luft. Utslipp av PAH er til vann. 8 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

6 VERN OG SIKKERHET AKTIVE OG FRISKE ANSATTE Vi må aldri hvile på laurbærene, selv når vi har gode resultater. Lista hadde et flott år i 2012, men fi kk en dårligere start på. Heldigvis kom verket tilbake på sporet med gode resultater i siste halvdel av året. Mosjøen har bank i bordet skadefritt år nok en gang. Det er imponerende! Alcoa Mosjøen har ingen H1-skader registrert i. Mosjøen har fokusert sterkt på nullfi losofi en og at denne er mulig å oppnå. Alle ansatte viser god forståelse for verne- og sikkerhetsarbeid. Veien mot Human Performance (HP) nivå 3 har også bidratt til økt forståelse. HP er en metode for å bevisstgjøre hvilken rolle menneskelig adferd spiller innen vern. Også på Lista har Human Performance-tankegangen begynt å feste seg hos stadig fl ere. Verket var gjennom en krevende revisjon som gikk svært bra. Midt i alt dette vil nok for alltid være farget av at vi ikke klarte å komme gjennom året uten alvorlige skader på Lista. La oss lære maksimalt av det som har skjedd, bygge på det gode arbeidet og brette opp armene for at 2014 skal bli et skadefritt år. Det ble avholdt fl ere vellykkede vernedager på Alcoa Lista i. I bildet, fra venstre: Gunnar Fossland, Per Kotte og Jan-Werner Hansen. Vernedager på Lista Per Kotte, pensjonert sikkerhetsguru fra Statoil, holdt et meget spennende foredag om vern og sikkerhet under vernedagene som ble avhold på Lista. Av andre aktiviteter under vernedagen, kan nevnes at Dagfi nn Kroslid fortalte om støy, Kjersti Idland om røykeslutt og Johnny Deisz fortalte om førstehjelp. Veldig godt oppmøte og god stemning alle tre dagene som arrangementet ble holdt. I forbindelse med vernedagene, gikk alle gjennom Støyskolen, som er et prosjekt i regi av Aluminiumindustriens miljøsekretariat (AMS). Kurset var en god påminnelse om hvor viktig det er å beskytte seg for å forhindre hørselskader. Alcoa Wellness er et globalt initiativ som omfatter fysisk aktivitet, røykeslutt, vekt- og kostholdsveiledning. Alcoa i Form er et friskverninitiativ i Mosjøen som setter fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. I år har vi tilbudt blant annet trimrom, styrkesirkel, spinningtimer, turløp og gratis sunn mat i kantina 2 dager i kvartalet. De fl este av våre ansatte er i fysisk aktivitet. Over 50% av de ansatte i Mosjøen er aktive jevnlig. På Lista var det i 79% av de ansatte som trimmet mer enn 1 time hver uke. Blant aktivitetene er spasering, jogging, fotball, sykling og trening på helsestudio. Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær i var 4,7%, som er en nedgang fra 5,3 % i Begge verk har som mål å komme under 4,5 prosent, selv med en aldrende arbeidsstokk. Lista har en IA-avtale og det samarbeides tett med NAV og den største fagforeningen gjennom sosialutvalget. I Mosjøen har vi hatt mye fokus på nærvær. Ansatte som har vært på jobb hele foregående år belønnes, og vi har et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV, leger og fysioterapeuter. Flere og flere ansatte tar nå kontakt med leder eller personal for å informere om plager de sliter med. Slik unngås sykemelding og personen kan få alternative oppgaver. Røykesluttkampanje I november og desember sto Alcoa Wellness bak en røykesluttkampanje. 1 person i Mosjøen og 4 på Lista benyttet seg av tilbudet om hjelp til røykeslutt. Ved begge verk er antall røykere høyt. Av de som jobber i elektrolysen er det 27 % i Mosjøen og 36 % på Lista som røyker. Denne kombinasjonen er spesielt uheldig. Dette skal adresseres i enda større grad fremover. Skrittellerkonkurranse Global Corporate Challenge er en internasjonal skrittellerkonkurranse som Alcoa deltar i. I deltok mer enn Alcoa-ansatte og 13 norske lag. Både skritt, svømming og sykling ble telt. Konkurransen gikk over 3 måneder. Ved Alcoa Lista deltok 9 lag og i Mo sjøen 4 lag. Av alle deltagende bedrifter, ble Alcoa kåret til det sprekeste. Skader i Mosjøen 0 H1-skader (skader med fravær) 1 H2-skader (skader med medisinsk behandling) Lista 2 H1-skader (skader med fravær) 1 H2-skader (skader med medisinsk behandling) Mosjøen Sykefravær %: 4,4 5,7 5,3 5,8 4,6 Lista Sykefravær %: 4,5 4,5 4,8 4,6 4,8 10 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

7 HELSETILTAK EN GOD NABO Alcoa Lista Støyskole Vernedag Røykesluttkampanje og støtte til røykeslutt Global Corporate Challenge Registrering av all fysisk aktivitet Alcoa Mosjøen Alcoa i form Global Corporate Challenge Sette fokus på vekt og BMI Røykesluttkurs Sette standard for ergonomi og arbeidsmiljø Fokus på håndtering av kjemikalier fra innkjøp til avfall Etablere standard for frekvens av helsekontroll for ulike grupper Bygge gode rutiner og systemer som tilfredsstiller Alcoas krav 2014 Fokus på støy og bruk av hørselvern Røykeslutt spesielt for de som jobber i elektrolysemiljø Fokus på vekt- og kostveiledning. Registrere BMI Global Corporate Challenge skrittelleraksjon Bidra aktivt i Alcoa Wellness registrering av fysisk aktivitet Ergonomikartlegging vurdering og oppfølging av tiltak 2014 Fokus på støy og bruk av hørselvern Fokus bruk av rett verneutstyr Stadig hjelp til røykeslutt Fokus på vekt- og kostveiledning gjennom Alcoa i Forms kvartalsvise matserveringer Registrere BMI Global Corporate Challenge skrittelleraksjon Delta i Alcoa Wellness registrering av fysisk aktivitet gjennom Alcoa i Form Nabomøter Flere ganger I året møter vi representanter fra lokalsamfunnet for å diskutere felles utfordringer og muligheter. I Mosjøen avholdes møtene 6 ganger per år, mens på Lista avholdes de to ganger per år. Andre tema for møtene er generell utveksling av status for verket og kommunen, miljø, ramme betingelser, Alcoa Foundation, naboforhold og andre aktuelle saker med interesse for begge parter. Naboundersøkelsen 2014 Vinteren 2014 gjennomførte vi for andre gang naboundersøkelse. Dette er et tiltak for å bedre vår tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Tilbakemeldingene er positive; 95,2 % ville anbefalt Alcoa både som arbeidsgiver og samarbeidspartner. Den verdien de fl este forbinder med Alcoa er helse, miljø og sikkerhet, og den egenskapen fl est mener beskriver Alcoa godt, er at vi bryr oss om våre ansattes helse og sikkerhet. Vi synes det er meget positivt at spørreundersøkelsen refl ekterer det vi selv prioriterer høyest: våre ansattes ve og vel. Ny miljøpark på Lista Området som blir Alcoa miljøpark var tidligere eiet av Alcoa og ble gitt i gave til Farsund kommune. Eiendommen skal brukes til idrettsformål, friluftsformål, barnehage eller lignende tiltak til gode for allmennheten. I tillegg til selve tomteområdet har Alcoa også bidratt Ingen naboklager I hadde vi ingen naboklager verken på Lista eller i Mosjøen. I løpet av de siste 5 årene har det kun vært 1 naboklage i Mosjøen tilknyttet støy, og denne var i På Lista har det de siste fem årene vært 2 naboklager, disse har vært knyttet til synlige utslipp og manglende inngjerding av bedriftsområdet. Alle klagene har blitt fulgt opp. med 16 millioner kroner i forsikringspenger etter en brann. Disse går til bygging av ny idrettshall. Idretts hallen skal inneholde innendørs fullskala fotballbane med kunstgress i tillegg til fl erbrukshall for andre ballspill aktiviteter som håndball og volleyball. Idrettshallen og utendørs fotballbane skal benytte energi fra Alcoa sitt primærgassrenseanlegg. Farsund kommune står for utbygging av fjernvarmeanlegget. Kranselag i Alcoa Miljøpark februar BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

8 ALCOA FOUNDATION Alcoa Foundation støtter aktivt innsatsen til ansatte når de arbeider med å forbedre sine lokalsamfunn. Miljøprosjekter og utdanningsprosjekter er de to satsingsområdene, og hvert år deler vi ut midler til større prosjekter og arrangerer forskjellige dugnader der ansatte kan bidra. Vi deler også ut en betydelig sum penger til gode formål. Siden 2009 har vi delt ut over 4,78 millioner norske kroner og bidratt med over 6020 dugnadstimer i våre lokalsamfunn i Norge. Verkene deler også ut sponsormidler til lokale lag og foreninger hvert år. I tillegg har vi i delt ut ca i sponsormidler per verk. Større prosjekter i Prosjekter som er støttet av Alcoa Foundation Mottager Sum Newton-rommet i Mosjøen; undervisning, Vefsn kommune dollar Newtonshow med Selda Ekiz og sommerskole er blant aktivitetene fordelt over to år Styrking av realfagundervisningen i Farsund. Farsund kommune dollar Farsund kommune vil samarbeide med fordelt over to år Vitensenteret Sør når det gjelder kompetanse og innkjøp av utstyr høsten Sommerskole i Farsund for 4. til 6. klasse Forskerfabrikken dollar med fokus på naturfag og realfag Etablering av frivillig beredskapskorps Vefsn Røde Kors dollar Helgelandsingeniøren: Støtte til etablering RKK-senteret dollar av ingeniørutdanning på Helgeland i Vefsn Matematikk i fokus: Støtte til bedre RKK-senteret 2500 dollar matematikkundervisning i Vefsn i Vefs Kreativitetens dag: Arrangement for RKK-senteret dollar 1500 elever i Mosjøen i mai med i Vefsn fokus på kreativitet og læring. Ung i Vefsn: Arrangement under Vefsn dollar Verdensdagen for psykisk helse, et initiativ Frivillighetssentral gitt over 3 år for å inkludere unge i lokalsamfunnet. Svømmeblokker i den nye Vefsn kommune dollar hallen i Mosjøen PROGRAMMER Bravo! Vi oppfordrer alle våre ansatte til å bidra i lokale lag og foreninger. Hvis man har jobbet mer enn 50 timer frivillig for et lag, kan man få 250 dollar til laget. Earthwatch Hvert år blir 25 Alcoa-ansatte valgt ut til å være med på feltarbeid i en uke sammen med kolleger fra hele verden. Fokus er på klima og bærekraft. I gikk reisen til Brasil, Kina eller Canada. 1 nordmann dro til Canada. Ten Million Trees Alcoa Foundation har mål om å plante 10 millioner trær. I Alcoa Listas frukthage planter de forskjellige arbeidsteamene sitt eget frukttre. I Mosjøen pynter vi med blomster. 14 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

9 ALCOANS IN MOTION DUGNADSMÅNED I OKTOBER Alcoans in Motion Alcoans in Motion er et Alcoa Foundation-program som oppfordrer ansatte til å delta i fysisk aktivitet. Hvis minst 5 Alcoa-ansatte deltar i en organisert fysisk aktivitet, donerer Alcoa Foundation 2,500 dollar til en veldedig organisasjon eller en forening som deltakerne mener fortjener støtte. Reinfjellmarsjen Over 270 stk. deltok på årets Reinfjellmarsj. Alcoa-ansatte med familie ut gjorde 26 stk. Arrangementet ble avholdt under strålende vær. For fjerde år på rad deltok Alcoa med egen matstasjon under Reinfjellmarsjen. Alle deltakerne var velkommen innom for en matbit. Stig Nordfjellmark, Torstein Dorp og Jan Strand delte ut mat og drikke til deltakerne. Åremma rundt Ca. 70 deltok på årets Åremma rundt, som foregikk i et skikkelig grisevær. 13 Alcoa-ansatte med familie gjennomførte den 6 kilometer lange løypa enten i amatørklassen eller i aktiv klassen. Alcoa-ansatte serverte på matstasjon under en vellykket Reinfjellmarsj. Sykkelseminar Sykkelklubben i Lyngdal inviterte Alcoa-ansatte til sykkelseminar den 28. oktober. Først vi fikk en times foredrag der vi fikk litt innføring i trening i ulike puls soner, testing av lactatverdier (melke syre) og opplegg av treningsprogram. Deretter var det en spinningøkt med instruktør. Til slutt ble hele arrangementet avsluttet med en sosial sammenkomst. 9 Alcoa-ansatte var med. Golfturnering Lørdag 12. oktober arrangerte Utsikten golfklubb en Alcoans in Motiongolfturnering på Lista. Denne var åpen for alle, og ca. 90 deltok, inklusive 12 som representerte Alcoa Lista. Været var nydelig. Denne gang var det med to Alcoa-ansatte som aldri før hadde deltatt på en turnering - og de gjorde det kjempebra. Strandmila Miljødag for Alcoa Lista Strandmila er blitt en tradisjon. I år var start/mål på Lomsesanden på grunn av byggingen av Alcoa Miljøpark i Husebyparken. Man kunne velge mellom natursti (5 km) med miljøspørsmål, eller om man ville løpe 5 eller 10 km. I tillegg ble det arrangert et løp for barn under 12 år. Strandmila blir gjennomført i samarbeid med Lista Idrettslag. Totalt deltok 441 personer, rekorden er 447. Action er Alcoas takk til våre ansatte for at de bidrar i dugnadsarbeid. Våre ansatte danner et dugnadslag på 5 eller fl ere personer. Lag på 5 til 9 personer kvalifi serer til stipender på 1500 dollar, mens lag på 10 personer eller fl ere kvalifi serer til et stipend på 3000 dollar. Midlene går til et godt formål, og som oftest går midlene til laget eller foreningen som man arrangerer dugnaden sammen med. De fl este dugnadene foregår under dugnadsmåneden i oktober. I deltok 44 % av alle våre norske ansatte i dugnadsmåneden. Lista utmerket seg med å øke fra 36% til 64% deltakelsesprosent det er en prestasjon man kan få gåsehud av. Mosjøen imponerer også med å øke fra 21% til 31%. Gratis dekkskifte for Alcoa-pensjonister, TV-aksjonen, Åremma Rundt, barmarkstrening ski for barn og unge var noen av dugnadene i Mosjøen i oktober. Det var også i år muligheter for å kvitte seg med elektronikk og registrere frivillig dugnad gjennomført i oktober. På Lista ble det arrangerte håndballcup og levert inn klær som gikk til barnehjem i Ukrania. MOT inviterte Alcoa-ansatte med familie og venner til åpent hus for å vise hvordan ungdomsarbeidet i organisasjonen fungerer og få til en dialog med næringslivet. 8 av våre ansatte deltok på dugnad for Lyngdal Idrettslag. Arbeidet besto i å rydde masse rekvi sita og ta ned reklameskilt på stadion. Mannslaget på Borhaug inviterte også til dugnad på Bausje. Arbeidet bestod i å kutte trær for å lage lune områder der det kan plasseres bord og benker. Dugnad på Bausje var meget vellykket med fl ott oppmøte og god innsats. 16 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

10 ALCOA MOSJØEN BLE ÅRETS LEANVIRKSOMHET Per-Harald Lien og Eivind Mikalsen mottok pris på vegne av Alcoa Mosjøen for Årets Leanvirksomhet. Alcoa Mosjøen mottok prisen «Årets norske Leanvirksomhet» under Lean Forum Norges årskonferanse «Lean på norsk» på Fornebu Expo. Statssekretær Eirik Lae Solberg, Nærings- og handelsdepartementet, stod for utdelingen. I følge juryen skilte Alcoa Mosjøen seg ut som en klar vinner, og da spesielt med tanke på hvordan de arbeider med HMS og hvordan de involverer de tillitsvalgte. Samarbeid med Mosjøen videregående om lean Mosjøen videregående (MVS) har innledet et samarbeid med Alcoa Mosjøen om opplæring. Prosjektet er en videreutvikling av tidligere samarbeid for å kunne gi elevene en best mulig opplæring tilpasset dagens arbeidsliv. Pilotprosjektet tar utgangspunkt i lean, en fi losofi som har fokus på kontinuerlig forbedring gjennom struktur, gode systemer, standardisering, fjerning av tidstyver og mindre sløsing. Dette skal bidra til bedre utnyttelse av ressursene og økt fokus på elevenes læring. Pilotprosjektet startet med innføring av 5S på mekanisk verksted og omliggende kontorer på skolen. I tillegg vil samme standard bli innført på kontorene som brukes av skolens ledergruppe. Alcoa Mosjøen deler lean-kunnskaper med bedrifter i Mosjøen Alcoa Mosjøen har bidratt til å starte et prosjekt i regi av Mosjøen og Omegn næringsforening, som har som målsetting å innføre lean-metodikken hos de bedrifter i lokalsamfunnet som ønsker det. LIKESTILLING OG MANGFOLD I Norge ønsker vi å ha full likestilling mellom kvinner og menn, fordi vi mener mangfold er et forretningsfortrinn. Vi ønsker å utvikle og beholde kvinnelige ansatte, og å få fl ere kvinner inn i ledende stillinger. Vi har etablert kvinnenettverk på begge verkene våre, for å gi våre kvinnelige ansatte en møteplass for å utveksle erfaringer og diskutere faglige utfordringer. Nettverkene er selvdrevne og formes av de kvinnene som deltar, og støttes av Alcoas globale kvinnenettverk, Alcoa Women s Network, som blant annet tilbyr webseminarer og rådgivning. En rekke av våre kvinnelige ansatte er også engasjert i Node Eyde Women (NEW), et prosjekt initiert av Eydenettverket, et nettverk for prosessindustrien på Sørlandet, og NCE Node, nettverket for olje- og gassindustrien i samme region. Prosjektstyret i NEW, der Alcoa er representert, ble 25. mars 2014 tildelt pris fra Female Future II som Årets helter og forbilder. Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. Tiltakene vi gjør både internt og eksternt er nødvendige. Historisk sett har andelen av kvinnelige ansatte i Alcoa Norway vært lav, både blant operatører og i ledelsen. I Alcoa Norway er det per dags dato 10 % kvinner. Bildet er i ferd med å endres, spesielt blant ansatte med høyere akade misk kompetanse. Til tross for bedre kjønnsbalansen i arbeidsstokken, må arbeidet likevel intensiveres i årene som kommer. Alcoa vant mangfoldspris Catalyst Award er den mest prestisjetunge mangfoldsprisen som deles ut i USA, og i år var det Alcoa som vant på bakgrunn av prosjektet Building Opportunities for Women in a Hard Hat Company. 18 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

11 Alcoa Norway ANS Postboks 204 Skøyen NO-0213 OSLO Alcoa Lista Postboks 128 Lundevaagen NO-4552 Farsund locations/norway_lista Alcoa Mosjøen Havnegata 40 Mosjoen NO-8655 Mosjøen locations/norway_mosjoen

2014 Bærekraftsrapport

2014 Bærekraftsrapport 2014 Bærekraftsrapport Innhold 3 Nøkkeltall 4 Konsernsjefens forord 5 Elkem et overblikk 6 Presentasjon av ledelse og styre Styrende prinsipper 7 Eierstyring og selskapsledelse 8 Bærekraftig vekst Samarbeid

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2014

CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2014 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2014 Better Tomorrow Plan Better Tomorrow Plan er Sodexos globale plan for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det er en langsiktig plan for å skape en bedre fremtid og

Detaljer

bærekraftsrapport 2009

bærekraftsrapport 2009 bærekraftsrapport 2009 orklakonsernet Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumsløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på cirka 56 mrd. kroner

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2013

Samfunnsansvars- rapport 2013 Samfunnsansvars- rapport 2013 MøllerGruppen Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2014

Samfunnsansvars- rapport 2014 Samfunnsansvars- rapport 2014 MøllerGruppen Om MøllerGruppen Samfunnsansvarsrapport 2014 MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

HMS-FAKTA FRA XSTRATA NIKKELVERK 2009

HMS-FAKTA FRA XSTRATA NIKKELVERK 2009 HMS-FAKTA FRA XSTRATA NIKKELVERK 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-fakta fra Xstrata Nikkelverk AS... 3 Bærekraftig utvikling... 4 Historie... 5 Bedriften i 2009... 7 Prosessen og produktene... 8 Tilbakeblikk

Detaljer

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY Miljø- og samfunnsrapport 2012 2013 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Leder 1/21 Stein Rømmerud i Coca-Cola har overlevert den siste gjenbruksflasken til konservator Dag Andreassen på Teknisk Museum

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar.

CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. CR-rapport 2009 I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. Innovasjon og samfunnsansvar preger hvert aspekt av virksomheten vår. Det driverresultatene våre og definereross som selskap.

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Milliarder av muligheter

Milliarder av muligheter KLP OG SAMFUNNET Side 1 Milliarder av muligheter Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 6 Verdier og forankring 10 Vekk med verstingene 12 HMS med glimt i øyet 14 Partnere i klima 16 Krever miljøprofil 18 Samfunnsansvarsrapport

Detaljer

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033 Årsrapport 20 13 om af gruppen 02 Om Af Gruppen 03 Nøkkeltall 04 Dette er AF Gruppen 05 Visjon og verdier 06 Konsernsjefen 07 Mål for lønnsom vekst 08 Konsernledelsen 09 Virksomhetsstruktur 10 Historiske

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer