Fremtidens metall Alcoa Norway bærekraftrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens metall Alcoa Norway bærekraftrapport 2013-2014"

Transkript

1 Fremtidens metall Alcoa Norway bærekraftrapport -2014

2 EN HILSEN FRA NORGESSJEFEN startet med noen alvorlige hendelser på Lista. Dette er påminnelser om at det viktigste vi gjør i vår arbeidshverdag er å sikre at alle som arbeider på verkene jobber trygt. For å forebygge fremtidige skader må alle ta ansvar for sin egen sikkerhet, stoppe når de er i tvil. Både for sin egen og sine kollegers skyld. Fremover skal vi øke bevisstheten rundt menneskelig adferd i sikkerhetsarbeid gjennom Human Performance-programmet. Det er når vi alle handler med samme mål og mening, at vi lykkes. Sikkerhet og vern er et evig forbedringsarbeid. Vi kan kun si at vi lykkes når vi har null skader. Og selv da må resultatene opprettholdes. Det er derfor gledelig at vi kan si at vi har lyktes på andre fronter. For eksempel har vi utviklet en spennende miljøteknologi kalt AHEX sammen med Alstom og Enova. AHEX en, i kombinasjon med annen teknologi, gjør at gassrenseanlegget i Mosjøen både kan rense avgas ser fra anodebakeriet, gjenvinner spillvarme og produserer energi. Et av årets høydepunkt var da anlegget ble åpnet av olje- og energiminister Tord Lien 24. mars Et godt samspill med omgivelsene, slik som med partnerne i AHEX-prosjektet, er sentralt for at vi skal utvikle oss som selskap og verk. Det er derfor veldig hyggelig å kunne si at vi gir mer enn noensinne til miljø- og utdanningsprosjekter i våre lokalsamfunn gjennom Alcoa Foundation. Og lasset dras av våre engasjerte ansatte; deltakelsen i dugnadsmåneden i oktober har økt fra 8% i 2011 til 44% i. Det har vært et utfordrende og spennende år, med både topper og daler. Hvis vi skal se inn i krystallkula, vil året som kommer fortsette slik, men med enda mer fokus på total ressursgjenvinning eller såkalt sirkulær økonomi; miljøpåvirkningen må ned, vi må ha mer effektiv ressursutnyttelse og tilstrebe null avfall. Vi har gjort mye, men må gjøre mer: hva om de ulike prosessbedriftene i Norge kunne bruke andre bedrifters avfall som en ressurs i sine prosesser? Resultatet kunne blitt total ressursutnyttelse av alle råvarer. Jeg tror det er mulig. Med ønske om et godt år til alle våre ansatte, partnere, venner og naboer. Kai-Rune Heggland, Country Manager Alcoa Norway Fra åpningen av AHEX-anlegget i Mosjøen. Fra venstre: Kai-Rune Heggland, Hans Kristian Nakstad, Tord Lien og Eric Staurset. LEDEDE INNEN MULTIMATERIALLØSNINGER Alcoa er en verdensledende produsent av ikke bare primæraluminium, fabrikkert aluminium og alumina, men også nikkel og titan. Vi lever visjonen vår om å føre hver generasjon videre gjennom å stadig innovere. Fords F-150 er den mest solgte Fordbilen i USA. I den nye modellen har Ford erstattet stål med aluminium i karosseriet ved hjelp av en unik aluminiums legering utviklet av Alcoa. Bilen er blitt 700 kg lettere, med der tilhørende lavere utslipp og lavere bensinkostnader. Det er ikke første gang vi er med på en transportrevolusjon: aluminium fra Alcoa ble også brukt i The Spirit of St. Louis, flyet Charles Lindbergh, som første mann, brukte til å krysse Atlanteren med. Vår tilstedeværelse i Norge begynte i 1920-årene, da Alcoa begynte et material samarbeid med Elkem. Samarbeidet ble utvidet da Alcoa gikk inn som deleier i Elkem Aluminium i Siden 2009 har verkene på Lista og i Mosjøen Alcoa i Norge Alcoa Oslo Hovedkontor 6 ansatte Energi, kommunikasjon, strategi, råvarer Alcoa Lista Smelteverk 280 ansatte tonn primæraluminium I feiret Alcoa 125 år. Alcoas grunnlegger Charles Martin Hall er oppfi nneren av den opprinnelige prosessen for å fremstille aluminium. vært 100 % eid av Alcoa. Alcoa driver også en anodefabrikk i Mosjøen som leverer anoder til Alcoas verk i Mosjøen og på Island. Visste du? 75 % av all aluminiumen som er produsert siden 1888 er i dag fortsatt i bruk. Det gjør aluminium til et ekstremt resirkulerbart metall. Alcoa Mosjøen Smelteverk og anodefabrikk 430 ansatte tonn primæraluminium Alcoa Kristiansand Forskningskontor 5 ansatte FoU knyttet til karbotermisk aluminiumsproduksjon 3 BÆREKRAFTRAPPORT /2014

3 BÆREKRAFT ET KONKURRANSEFORTRINN Bærekraft er å bruke våre verdier til å skape resultater, både fi nansielle, miljømessige og samfunnsmessige, i samarbeid med alle interessenter, til fordel for våre aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og de lokalsamfunnene vi opererer. Vår visjon Alcoa. Fører hver generasjon videre. AMBISIØSE MÅL Alcoas 2020-mål Klima Reduksjon i CO 2 -intensitet i GPP mellom 2005 og 2020 Utslipp Reduksjon i kvikksølvutslipp mellom 2005 og % 10% 10% Energi Reduksjon i energi intensitet i GPP mellom 2005 og % 75% Avfall Reduksjon i avfalls lagring på land mellom 2005 og 2020 Vann Reduksjon i ferskvannsbruk mellom 2005 og 2020 Våre verdier Respekt, integritet, HMS, innovasjon og fremragende ytelse Det er meget tett oppfølging av resultater i Alcoa, og de ulike verkene i Alcoa-systemet benchmarkes mot hverandre, for å drive frem bedre ytelse og sette standarder. Beste praksis-deling er en viktig del av forbedringsarbeidet. Begge verk er løftet betydelig gjennom. Målet har vært karakter GOOD i alle Alcoas HMS-protokoller ved en potensiell konsernrevisjon. God hjelp fra kolleger i andre land og fra eksterne har gjort at vi har identifi sert og lukket gap. I september fi kk Mosjøen dessuten besøk av et team fra Lista, som gjennomførte en testrevisjon av Mosjøens HMS-arbeid. Prosessen var meget lærerik for begge parter. Blomstene i full prakt utenfor Alcoa Mosjøen. Det er et godt og utbredt samarbeid med andre norske aluminiumverk gjennom Aluminiumindustriens miljøsekretariat (AMS). Samarbeidet har vært et viktig birdrag til å redusere skader og utslipp i bransjen. I Ytre Miljø-spørsmål er det et utvidet samarbeid mellom de norske verkene Verkene rapporterer til og samarbeider tett med Miljødirektoratet om større prosjekter som mudringsprosjektet i Mosjøen. Effektiv bruk av våre ressurser og kontroll av utslipp og avfall har bidratt til å posisjonere Alcoa som en bransjeleder når det kommer til miljøavtrykk. Men vi vil stadig bli bedre. Det er viktig at også våre leverandører bidrar til å nå de målene vi har satt oss. Gjennom vårt globale leverandørprogram har vi defi nert hvordan vi følger opp våre leverandørers bærekraftsarbeid. Sertifi seringer er bevis på at vårt arbeid er i tråd med internasjonale standarder. Nytt av året er at DNV (Det Norske Veritas) er byttet ut med BSI (British Sertifiseringer Alcoa Lista Kvalitetsstandarden ISO 9001 (1992) Miljøstandarden ISO (2001) Energistandarden (2009) Standard Institusjon) som revisor. Ved sist ISO-revisjon hadde Alcoa Mosjøen 4 avvik og Lista 2 mindre avvik. Alcoa Mosjøen Kvalitetsstandarden ISO 9001 (1992) Miljøstandarden ISO (2004) Energistandarden (2010) 4 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

4 MILJØTILTAK Fjerning av avfall Vi har startet et avfallsprosjekt kalt Zero Waste med mål å eliminere avfall fra de norske verkene. Det er en stor miljømessig oppside og mye penger å spare og tjene på å selge eller gjenbruke avfall. Et eksempel på dette er støvrester. Støvrester fra brukte anoder ble tidligere brukt som et råstoff i anodeproduksjonen. Men disse inneholdt uønskede komponenter og bidro til redusert kvalitet på anodene som ble produsert. De er derfor erstattet med ren koks. Støvrestene er dessuten omklassifi sert til et biprodukt og selges nå til en kunde som kan nyttiggjøre det i egen produksjon. Tilsvarende har de ti medlemsbedriftene i Eyde-nettverket gått sammen om å se om ett selskaps avfall kan bli en innsatsfaktor inn i et annet selskaps virksomhet. Alcoa er i dag involvert i en prosjektidé som går ut på å blande manganslam fra Eramet Kvinesdal med jernslam fra Glencore og smelte dette sammen med en tredje sidestrøm fra Alcoa Lista for å produsere en ferromanganlegering. Lykkes prosjektet vil behovet for deponering minke. Mudring av Alcoa Mosjøen havn Alcoas havn i Mosjøen skal mudres for å fjerne historiske forurensede sedimenter. Vi jobber med en løsning i samarbeid med Miljødirektoratet, Det Norske Veritas, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og eksperter fra Alcoa Remediation Group. De geotekniske undersøkelsene som er i gjort i havna er meget omfattende og av de mest grundige utført i Norge. I løpet av 2014 sender vi inn handlingsplan til Miljødirektoratet. Grønne verk Hvert år setter vi fokus på miljø i perioden 21. april til 21. juni. Gjennom ulike informasjonsaktiviteter ønsker vi å øke våre ansattes og lokalsamfunnets bevissthet omkring miljøspørsmål. Resirkulering av katodeavfall (SPL) På verdensbasis genereres tonn katodeavfall hvert år, under 10 % nyttiggjøres fornuftig. Dette utgjør en betydelig miljøutfordring for aluminiumindustrien. Alcoa har derfor besluttet at alle verk skal begynne å resirkulere katodeavfall. De norske verkene evaluerer nå hvordan dette kan gjøres. PAH-rensing på Lista Utslippene av PAH er redusert med 60 til 70 % siden 1990-tallet. Løsningen med å samle opp og rense PAH-gassene fra anoden ble innført på den første elektrolysehallen i Arbeidet med å innføre tilsvarende løsning på de to resterende hallene ble startet høsten 2005 og avsluttet i desember Sammen med prosessforbedringer medfører dette at bedriften imøtekommer nye europeiske miljøkrav. I 2008 installerte vi resirkulering og sandfi ltrering på et hallgasstårn. Sandfi lteret fungerer bra og gir en reduksjon av PAH på ca. 80%. I startet arbeidet med tilsvarende løsning på et nytt hallgasstårn. Denne installasjonen vil være ferdig i april I de nærmeste årene vil det bli installert fl ere sandfi ltre for PAH rensing. Karbotermisk aluminiumsproduksjon Utviklingsprosjektet der man undersøker muligheten for karbotermisk aluminiumsproduksjon, ble startet sammen med Elkem i 1998 og overtatt i sin helhet av Alcoa i Nyforsøksstasjon ble bygget på Alcoa Lista i 2011, hvor testing blir gjennomført for å løse gjenstående utfordringer, før en eventuelt tar stilling til videre oppskalering fra laboratorieskala testanlegg til pilot anlegg. Den karbotermiske teknologien har potensial til å redusere produksjon og kapital- kostnader, eliminere pro sessavfall, fjerne karbondioksidutslipp, og driftes med større kraftfl eksibilitet. 6 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

5 MILJØUTFORDRINGER Miljøtiltak Alcoa Lista 2014 Oppnådde GOOD på HMS i en omfattende revisjon fra sentral hold i Alcoa høsten Startet med bygging av ytterligere et sandfi lteranlegg for rensing av PAH til vann Økt overvåking av Husebybukta for å imøtekomme Vannrammedirektivet Ny utslippstillatelse med skjerpede krav til avfall og utslipp Miljøtiltak Alcoa Mosjøen 2014 Prosjekt mudring av havna Sette i drift OPSIS målesystem for HF i Serie 2 Begrense støy mot naboer Tilfredsstille Alcoas miljøstandard med karakter GOOD Ytterlig utvidelse av Store Åsnevdal Ombygging av likeretter for å redusere energi og vannforbruk Fortsette innføringen av sandfi ltre for å redusere PAH-utslipp til vann Videre arbeid med å fi nne løsninger for gjenbruk/reduksjon av avfall Verifi sere utslippene av klimagasser for å imøtekomme nasjonale og internasjonale krav Imøtekomme Alcoas standard for behandling av katodeavfall Videre arbeid med overvåking og tiltak for Husebybukta og Lundevågen Ferdigstille plan for mudring av havna Kontinuerlig drift av OPSIS målesystem for HF i Serie 2 Begrense støy mot naboer Tilfredsstille Alcoas standarder for og krav til miljø, katodeavfall, vann- og avfallsreduksjon Utvidelse av Store Åsnevdal Vurdere miljøforhold og endringer i drift Overvåkning av Vefsna Redusere utslippet av fl uorider til luft Imøtekomme nye krav for utslipp av klimagasser Oppstart og videreutvikling av AHEX Energi Forbruk, effektivisering Utslipp til luft Fluorider Støv Svoveldioksid (SO 2 ) Tjærestoffer (PAH) Utslipp Fluorid Kg/time SO 2 Kg/time Lista 2010 Tillatelse Lista 2010 Lista Tillatelse Lista Mosjøen Tillatelse Mosjøen 2012 Mosjøen Tillatelse Mosjøen Vann Forbruk og utslipp til vann Avfall Klima, klimagasser; Karbondioksid (CO 2 ), karbontetra fluorid (CF4) og Karbonheksafluorid C2F6 Støy (Mosjøen) Støv Kg/time PAH Kg/time 0,20 0,15 0,10 0, Lista 2010 Tillatelse Lista 2009 Lista 2010 Tillatelse Lista Mosjøen Tillatelse Mosjøen Utslippene av fl uor, støv og SO 2 er til luft. Utslipp av PAH er til vann. 8 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

6 VERN OG SIKKERHET AKTIVE OG FRISKE ANSATTE Vi må aldri hvile på laurbærene, selv når vi har gode resultater. Lista hadde et flott år i 2012, men fi kk en dårligere start på. Heldigvis kom verket tilbake på sporet med gode resultater i siste halvdel av året. Mosjøen har bank i bordet skadefritt år nok en gang. Det er imponerende! Alcoa Mosjøen har ingen H1-skader registrert i. Mosjøen har fokusert sterkt på nullfi losofi en og at denne er mulig å oppnå. Alle ansatte viser god forståelse for verne- og sikkerhetsarbeid. Veien mot Human Performance (HP) nivå 3 har også bidratt til økt forståelse. HP er en metode for å bevisstgjøre hvilken rolle menneskelig adferd spiller innen vern. Også på Lista har Human Performance-tankegangen begynt å feste seg hos stadig fl ere. Verket var gjennom en krevende revisjon som gikk svært bra. Midt i alt dette vil nok for alltid være farget av at vi ikke klarte å komme gjennom året uten alvorlige skader på Lista. La oss lære maksimalt av det som har skjedd, bygge på det gode arbeidet og brette opp armene for at 2014 skal bli et skadefritt år. Det ble avholdt fl ere vellykkede vernedager på Alcoa Lista i. I bildet, fra venstre: Gunnar Fossland, Per Kotte og Jan-Werner Hansen. Vernedager på Lista Per Kotte, pensjonert sikkerhetsguru fra Statoil, holdt et meget spennende foredag om vern og sikkerhet under vernedagene som ble avhold på Lista. Av andre aktiviteter under vernedagen, kan nevnes at Dagfi nn Kroslid fortalte om støy, Kjersti Idland om røykeslutt og Johnny Deisz fortalte om førstehjelp. Veldig godt oppmøte og god stemning alle tre dagene som arrangementet ble holdt. I forbindelse med vernedagene, gikk alle gjennom Støyskolen, som er et prosjekt i regi av Aluminiumindustriens miljøsekretariat (AMS). Kurset var en god påminnelse om hvor viktig det er å beskytte seg for å forhindre hørselskader. Alcoa Wellness er et globalt initiativ som omfatter fysisk aktivitet, røykeslutt, vekt- og kostholdsveiledning. Alcoa i Form er et friskverninitiativ i Mosjøen som setter fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. I år har vi tilbudt blant annet trimrom, styrkesirkel, spinningtimer, turløp og gratis sunn mat i kantina 2 dager i kvartalet. De fl este av våre ansatte er i fysisk aktivitet. Over 50% av de ansatte i Mosjøen er aktive jevnlig. På Lista var det i 79% av de ansatte som trimmet mer enn 1 time hver uke. Blant aktivitetene er spasering, jogging, fotball, sykling og trening på helsestudio. Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær i var 4,7%, som er en nedgang fra 5,3 % i Begge verk har som mål å komme under 4,5 prosent, selv med en aldrende arbeidsstokk. Lista har en IA-avtale og det samarbeides tett med NAV og den største fagforeningen gjennom sosialutvalget. I Mosjøen har vi hatt mye fokus på nærvær. Ansatte som har vært på jobb hele foregående år belønnes, og vi har et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV, leger og fysioterapeuter. Flere og flere ansatte tar nå kontakt med leder eller personal for å informere om plager de sliter med. Slik unngås sykemelding og personen kan få alternative oppgaver. Røykesluttkampanje I november og desember sto Alcoa Wellness bak en røykesluttkampanje. 1 person i Mosjøen og 4 på Lista benyttet seg av tilbudet om hjelp til røykeslutt. Ved begge verk er antall røykere høyt. Av de som jobber i elektrolysen er det 27 % i Mosjøen og 36 % på Lista som røyker. Denne kombinasjonen er spesielt uheldig. Dette skal adresseres i enda større grad fremover. Skrittellerkonkurranse Global Corporate Challenge er en internasjonal skrittellerkonkurranse som Alcoa deltar i. I deltok mer enn Alcoa-ansatte og 13 norske lag. Både skritt, svømming og sykling ble telt. Konkurransen gikk over 3 måneder. Ved Alcoa Lista deltok 9 lag og i Mo sjøen 4 lag. Av alle deltagende bedrifter, ble Alcoa kåret til det sprekeste. Skader i Mosjøen 0 H1-skader (skader med fravær) 1 H2-skader (skader med medisinsk behandling) Lista 2 H1-skader (skader med fravær) 1 H2-skader (skader med medisinsk behandling) Mosjøen Sykefravær %: 4,4 5,7 5,3 5,8 4,6 Lista Sykefravær %: 4,5 4,5 4,8 4,6 4,8 10 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

7 HELSETILTAK EN GOD NABO Alcoa Lista Støyskole Vernedag Røykesluttkampanje og støtte til røykeslutt Global Corporate Challenge Registrering av all fysisk aktivitet Alcoa Mosjøen Alcoa i form Global Corporate Challenge Sette fokus på vekt og BMI Røykesluttkurs Sette standard for ergonomi og arbeidsmiljø Fokus på håndtering av kjemikalier fra innkjøp til avfall Etablere standard for frekvens av helsekontroll for ulike grupper Bygge gode rutiner og systemer som tilfredsstiller Alcoas krav 2014 Fokus på støy og bruk av hørselvern Røykeslutt spesielt for de som jobber i elektrolysemiljø Fokus på vekt- og kostveiledning. Registrere BMI Global Corporate Challenge skrittelleraksjon Bidra aktivt i Alcoa Wellness registrering av fysisk aktivitet Ergonomikartlegging vurdering og oppfølging av tiltak 2014 Fokus på støy og bruk av hørselvern Fokus bruk av rett verneutstyr Stadig hjelp til røykeslutt Fokus på vekt- og kostveiledning gjennom Alcoa i Forms kvartalsvise matserveringer Registrere BMI Global Corporate Challenge skrittelleraksjon Delta i Alcoa Wellness registrering av fysisk aktivitet gjennom Alcoa i Form Nabomøter Flere ganger I året møter vi representanter fra lokalsamfunnet for å diskutere felles utfordringer og muligheter. I Mosjøen avholdes møtene 6 ganger per år, mens på Lista avholdes de to ganger per år. Andre tema for møtene er generell utveksling av status for verket og kommunen, miljø, ramme betingelser, Alcoa Foundation, naboforhold og andre aktuelle saker med interesse for begge parter. Naboundersøkelsen 2014 Vinteren 2014 gjennomførte vi for andre gang naboundersøkelse. Dette er et tiltak for å bedre vår tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Tilbakemeldingene er positive; 95,2 % ville anbefalt Alcoa både som arbeidsgiver og samarbeidspartner. Den verdien de fl este forbinder med Alcoa er helse, miljø og sikkerhet, og den egenskapen fl est mener beskriver Alcoa godt, er at vi bryr oss om våre ansattes helse og sikkerhet. Vi synes det er meget positivt at spørreundersøkelsen refl ekterer det vi selv prioriterer høyest: våre ansattes ve og vel. Ny miljøpark på Lista Området som blir Alcoa miljøpark var tidligere eiet av Alcoa og ble gitt i gave til Farsund kommune. Eiendommen skal brukes til idrettsformål, friluftsformål, barnehage eller lignende tiltak til gode for allmennheten. I tillegg til selve tomteområdet har Alcoa også bidratt Ingen naboklager I hadde vi ingen naboklager verken på Lista eller i Mosjøen. I løpet av de siste 5 årene har det kun vært 1 naboklage i Mosjøen tilknyttet støy, og denne var i På Lista har det de siste fem årene vært 2 naboklager, disse har vært knyttet til synlige utslipp og manglende inngjerding av bedriftsområdet. Alle klagene har blitt fulgt opp. med 16 millioner kroner i forsikringspenger etter en brann. Disse går til bygging av ny idrettshall. Idretts hallen skal inneholde innendørs fullskala fotballbane med kunstgress i tillegg til fl erbrukshall for andre ballspill aktiviteter som håndball og volleyball. Idrettshallen og utendørs fotballbane skal benytte energi fra Alcoa sitt primærgassrenseanlegg. Farsund kommune står for utbygging av fjernvarmeanlegget. Kranselag i Alcoa Miljøpark februar BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

8 ALCOA FOUNDATION Alcoa Foundation støtter aktivt innsatsen til ansatte når de arbeider med å forbedre sine lokalsamfunn. Miljøprosjekter og utdanningsprosjekter er de to satsingsområdene, og hvert år deler vi ut midler til større prosjekter og arrangerer forskjellige dugnader der ansatte kan bidra. Vi deler også ut en betydelig sum penger til gode formål. Siden 2009 har vi delt ut over 4,78 millioner norske kroner og bidratt med over 6020 dugnadstimer i våre lokalsamfunn i Norge. Verkene deler også ut sponsormidler til lokale lag og foreninger hvert år. I tillegg har vi i delt ut ca i sponsormidler per verk. Større prosjekter i Prosjekter som er støttet av Alcoa Foundation Mottager Sum Newton-rommet i Mosjøen; undervisning, Vefsn kommune dollar Newtonshow med Selda Ekiz og sommerskole er blant aktivitetene fordelt over to år Styrking av realfagundervisningen i Farsund. Farsund kommune dollar Farsund kommune vil samarbeide med fordelt over to år Vitensenteret Sør når det gjelder kompetanse og innkjøp av utstyr høsten Sommerskole i Farsund for 4. til 6. klasse Forskerfabrikken dollar med fokus på naturfag og realfag Etablering av frivillig beredskapskorps Vefsn Røde Kors dollar Helgelandsingeniøren: Støtte til etablering RKK-senteret dollar av ingeniørutdanning på Helgeland i Vefsn Matematikk i fokus: Støtte til bedre RKK-senteret 2500 dollar matematikkundervisning i Vefsn i Vefs Kreativitetens dag: Arrangement for RKK-senteret dollar 1500 elever i Mosjøen i mai med i Vefsn fokus på kreativitet og læring. Ung i Vefsn: Arrangement under Vefsn dollar Verdensdagen for psykisk helse, et initiativ Frivillighetssentral gitt over 3 år for å inkludere unge i lokalsamfunnet. Svømmeblokker i den nye Vefsn kommune dollar hallen i Mosjøen PROGRAMMER Bravo! Vi oppfordrer alle våre ansatte til å bidra i lokale lag og foreninger. Hvis man har jobbet mer enn 50 timer frivillig for et lag, kan man få 250 dollar til laget. Earthwatch Hvert år blir 25 Alcoa-ansatte valgt ut til å være med på feltarbeid i en uke sammen med kolleger fra hele verden. Fokus er på klima og bærekraft. I gikk reisen til Brasil, Kina eller Canada. 1 nordmann dro til Canada. Ten Million Trees Alcoa Foundation har mål om å plante 10 millioner trær. I Alcoa Listas frukthage planter de forskjellige arbeidsteamene sitt eget frukttre. I Mosjøen pynter vi med blomster. 14 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

9 ALCOANS IN MOTION DUGNADSMÅNED I OKTOBER Alcoans in Motion Alcoans in Motion er et Alcoa Foundation-program som oppfordrer ansatte til å delta i fysisk aktivitet. Hvis minst 5 Alcoa-ansatte deltar i en organisert fysisk aktivitet, donerer Alcoa Foundation 2,500 dollar til en veldedig organisasjon eller en forening som deltakerne mener fortjener støtte. Reinfjellmarsjen Over 270 stk. deltok på årets Reinfjellmarsj. Alcoa-ansatte med familie ut gjorde 26 stk. Arrangementet ble avholdt under strålende vær. For fjerde år på rad deltok Alcoa med egen matstasjon under Reinfjellmarsjen. Alle deltakerne var velkommen innom for en matbit. Stig Nordfjellmark, Torstein Dorp og Jan Strand delte ut mat og drikke til deltakerne. Åremma rundt Ca. 70 deltok på årets Åremma rundt, som foregikk i et skikkelig grisevær. 13 Alcoa-ansatte med familie gjennomførte den 6 kilometer lange løypa enten i amatørklassen eller i aktiv klassen. Alcoa-ansatte serverte på matstasjon under en vellykket Reinfjellmarsj. Sykkelseminar Sykkelklubben i Lyngdal inviterte Alcoa-ansatte til sykkelseminar den 28. oktober. Først vi fikk en times foredrag der vi fikk litt innføring i trening i ulike puls soner, testing av lactatverdier (melke syre) og opplegg av treningsprogram. Deretter var det en spinningøkt med instruktør. Til slutt ble hele arrangementet avsluttet med en sosial sammenkomst. 9 Alcoa-ansatte var med. Golfturnering Lørdag 12. oktober arrangerte Utsikten golfklubb en Alcoans in Motiongolfturnering på Lista. Denne var åpen for alle, og ca. 90 deltok, inklusive 12 som representerte Alcoa Lista. Været var nydelig. Denne gang var det med to Alcoa-ansatte som aldri før hadde deltatt på en turnering - og de gjorde det kjempebra. Strandmila Miljødag for Alcoa Lista Strandmila er blitt en tradisjon. I år var start/mål på Lomsesanden på grunn av byggingen av Alcoa Miljøpark i Husebyparken. Man kunne velge mellom natursti (5 km) med miljøspørsmål, eller om man ville løpe 5 eller 10 km. I tillegg ble det arrangert et løp for barn under 12 år. Strandmila blir gjennomført i samarbeid med Lista Idrettslag. Totalt deltok 441 personer, rekorden er 447. Action er Alcoas takk til våre ansatte for at de bidrar i dugnadsarbeid. Våre ansatte danner et dugnadslag på 5 eller fl ere personer. Lag på 5 til 9 personer kvalifi serer til stipender på 1500 dollar, mens lag på 10 personer eller fl ere kvalifi serer til et stipend på 3000 dollar. Midlene går til et godt formål, og som oftest går midlene til laget eller foreningen som man arrangerer dugnaden sammen med. De fl este dugnadene foregår under dugnadsmåneden i oktober. I deltok 44 % av alle våre norske ansatte i dugnadsmåneden. Lista utmerket seg med å øke fra 36% til 64% deltakelsesprosent det er en prestasjon man kan få gåsehud av. Mosjøen imponerer også med å øke fra 21% til 31%. Gratis dekkskifte for Alcoa-pensjonister, TV-aksjonen, Åremma Rundt, barmarkstrening ski for barn og unge var noen av dugnadene i Mosjøen i oktober. Det var også i år muligheter for å kvitte seg med elektronikk og registrere frivillig dugnad gjennomført i oktober. På Lista ble det arrangerte håndballcup og levert inn klær som gikk til barnehjem i Ukrania. MOT inviterte Alcoa-ansatte med familie og venner til åpent hus for å vise hvordan ungdomsarbeidet i organisasjonen fungerer og få til en dialog med næringslivet. 8 av våre ansatte deltok på dugnad for Lyngdal Idrettslag. Arbeidet besto i å rydde masse rekvi sita og ta ned reklameskilt på stadion. Mannslaget på Borhaug inviterte også til dugnad på Bausje. Arbeidet bestod i å kutte trær for å lage lune områder der det kan plasseres bord og benker. Dugnad på Bausje var meget vellykket med fl ott oppmøte og god innsats. 16 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

10 ALCOA MOSJØEN BLE ÅRETS LEANVIRKSOMHET Per-Harald Lien og Eivind Mikalsen mottok pris på vegne av Alcoa Mosjøen for Årets Leanvirksomhet. Alcoa Mosjøen mottok prisen «Årets norske Leanvirksomhet» under Lean Forum Norges årskonferanse «Lean på norsk» på Fornebu Expo. Statssekretær Eirik Lae Solberg, Nærings- og handelsdepartementet, stod for utdelingen. I følge juryen skilte Alcoa Mosjøen seg ut som en klar vinner, og da spesielt med tanke på hvordan de arbeider med HMS og hvordan de involverer de tillitsvalgte. Samarbeid med Mosjøen videregående om lean Mosjøen videregående (MVS) har innledet et samarbeid med Alcoa Mosjøen om opplæring. Prosjektet er en videreutvikling av tidligere samarbeid for å kunne gi elevene en best mulig opplæring tilpasset dagens arbeidsliv. Pilotprosjektet tar utgangspunkt i lean, en fi losofi som har fokus på kontinuerlig forbedring gjennom struktur, gode systemer, standardisering, fjerning av tidstyver og mindre sløsing. Dette skal bidra til bedre utnyttelse av ressursene og økt fokus på elevenes læring. Pilotprosjektet startet med innføring av 5S på mekanisk verksted og omliggende kontorer på skolen. I tillegg vil samme standard bli innført på kontorene som brukes av skolens ledergruppe. Alcoa Mosjøen deler lean-kunnskaper med bedrifter i Mosjøen Alcoa Mosjøen har bidratt til å starte et prosjekt i regi av Mosjøen og Omegn næringsforening, som har som målsetting å innføre lean-metodikken hos de bedrifter i lokalsamfunnet som ønsker det. LIKESTILLING OG MANGFOLD I Norge ønsker vi å ha full likestilling mellom kvinner og menn, fordi vi mener mangfold er et forretningsfortrinn. Vi ønsker å utvikle og beholde kvinnelige ansatte, og å få fl ere kvinner inn i ledende stillinger. Vi har etablert kvinnenettverk på begge verkene våre, for å gi våre kvinnelige ansatte en møteplass for å utveksle erfaringer og diskutere faglige utfordringer. Nettverkene er selvdrevne og formes av de kvinnene som deltar, og støttes av Alcoas globale kvinnenettverk, Alcoa Women s Network, som blant annet tilbyr webseminarer og rådgivning. En rekke av våre kvinnelige ansatte er også engasjert i Node Eyde Women (NEW), et prosjekt initiert av Eydenettverket, et nettverk for prosessindustrien på Sørlandet, og NCE Node, nettverket for olje- og gassindustrien i samme region. Prosjektstyret i NEW, der Alcoa er representert, ble 25. mars 2014 tildelt pris fra Female Future II som Årets helter og forbilder. Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. Tiltakene vi gjør både internt og eksternt er nødvendige. Historisk sett har andelen av kvinnelige ansatte i Alcoa Norway vært lav, både blant operatører og i ledelsen. I Alcoa Norway er det per dags dato 10 % kvinner. Bildet er i ferd med å endres, spesielt blant ansatte med høyere akade misk kompetanse. Til tross for bedre kjønnsbalansen i arbeidsstokken, må arbeidet likevel intensiveres i årene som kommer. Alcoa vant mangfoldspris Catalyst Award er den mest prestisjetunge mangfoldsprisen som deles ut i USA, og i år var det Alcoa som vant på bakgrunn av prosjektet Building Opportunities for Women in a Hard Hat Company. 18 BÆREKRAFTRAPPORT / BÆREKRAFTRAPPORT /2014

11 Alcoa Norway ANS Postboks 204 Skøyen NO-0213 OSLO Alcoa Lista Postboks 128 Lundevaagen NO-4552 Farsund locations/norway_lista Alcoa Mosjøen Havnegata 40 Mosjoen NO-8655 Mosjøen locations/norway_mosjoen

125 år med nyskaping Alcoa Norway bærekraftrapport 2012-2013

125 år med nyskaping Alcoa Norway bærekraftrapport 2012-2013 125 år med nyskaping Alcoa Norway bærekraftrapport 2012-2013 Bærekraft er i vårt DNA Å søke fremragende ytelser er å ønske bærekraft i alt vi gjør; vi ønsker å drive sunt økonomisk, ha lavest mulig avtrykk

Detaljer

På lag med miljøet. Bærekraftrapport Alcoa Norway ANS. Advancing each generation.

På lag med miljøet. Bærekraftrapport Alcoa Norway ANS. Advancing each generation. På lag med miljøet Bærekraftrapport 2015 Alcoa Norway ANS EN HILSEN FRA NORGESSJEFEN I januar nådde gjengen i støperiet på Lista en milepæl, da de passerte fem år uten fraværsskader. De har klart å bygge

Detaljer

Sørlandet 100 år med kontinuerlig innovasjon

Sørlandet 100 år med kontinuerlig innovasjon Sørlandet 100 år med kontinuerlig innovasjon PROSIN-konferansen 2012 Kai Rune Heggland, General Manager Alcoa Norway 1 Alcoa Etablert i 1888 200+ steder i verden med aktivitet 31 land $25.0 mrd Inntekt

Detaljer

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse

Vi rigger oss for fremtiden. NHO Nordlands Årskonferanse Vi rigger oss for fremtiden NHO Nordlands Årskonferanse Kathrine Næss, verksdirektør Alcoa Mosjøen Mo i Rana, 11. februar 2016 1 Noen av de temaene jeg skal snakke litt om i dag Aluminiumsbransjen Alcoa

Detaljer

Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp

Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp JORUNN VOJE Project Manager R&D Innovation, process & product development Elkem Technology 2013 09-24 EYDE nettverket

Detaljer

Først ut med NS-EN 16001, veien videre mot ISO 50001. ALCOA Norway Gaute Nyland, Teknisk Sjef Alcoa Mosjøen

Først ut med NS-EN 16001, veien videre mot ISO 50001. ALCOA Norway Gaute Nyland, Teknisk Sjef Alcoa Mosjøen Først ut med NS-EN 16001, veien videre mot ISO 50001 ALCOA Norway Gaute Nyland, Teknisk Sjef Alcoa Mosjøen 2 Først ut med NS-EN 16001, veien videre mot ISO 50001 1. Alcoa og Alcoa i Norge - Alcoa Mosjøen

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Foto: Bippe Havik. Miljørapport 2011. -helse, miljø & sikkerhet

Foto: Bippe Havik. Miljørapport 2011. -helse, miljø & sikkerhet Foto: Bippe Havik Miljørapport 211 -helse, miljø & sikkerhet MILJØRAPPORT 211 BEDRIFTEN Bedriften ble etablert i 197 og har vært eid av Elkem AS (datterselskap av Orkla ASA) sammen med det inter nasjonale

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 ET VERDENSLEDENDE SELSKAP MILJØVENNLIG PRODUKSJON AV METALLER OG MATERIALER Grunnlagt av Sam Eyde i 1904

Detaljer

INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN. Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri

INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN. Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff,

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Lære gjennom å gjøre

Lære gjennom å gjøre Lære gjennom å gjøre Den nasjonale vitensentersatsningen Vitensentersatsningen er en del av regjeringens realfagssatsning - Vitenprogrammet 1.000.000 besøkende i Norge 2013 Vi startet med aktiviteter i

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Alcoa Norway ANS, avdeling Lista Kontrollnummer: 2014.003.R.miljodir

Revisjonsrapport: Revisjon ved Alcoa Norway ANS, avdeling Lista Kontrollnummer: 2014.003.R.miljodir REVISJONSRAPPORT ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA Oslo, 24. juni 2014 Lundevågen 4550 Farsund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Svein Harry Samuelsen 2013/1045 Saksbehandler: Tone Line Fossnes Revisjonsrapport:

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon?

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? 1 Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? Ambisiøse aktører Langsiktig tenking Fokus på samhandling Kompetanse og ryddige prosesser 2 Bakgrunn Offentlige innkjøp (mill. kr), 2011 3 604 5 856 A1.1.

Detaljer

CSR - Bedrifters samfunnsansvar

CSR - Bedrifters samfunnsansvar CSR - Bedrifters samfunnsansvar Laget av: Benedikte Koldingsnes For: Visit Locals Januar 2010 Visit Locals Sandviksveien 92 5035 Bergen T +47 95 84 73 84 benedikte@visitlocals.com www.visitlcoals.com Innhold

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Om bruk av europeiske klima- og miljøindikatorer EUROPEAN GREEN CAPITAL AWARD

Om bruk av europeiske klima- og miljøindikatorer EUROPEAN GREEN CAPITAL AWARD Om bruk av europeiske klima- og miljøindikatorer i konkurransen om EUROPEAN GREEN CAPITAL AWARD Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring MILJØSTYRINGSSYSTEM STATEN/

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Industriforum. Kick off forbedringsarbeid høsten 2010. Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30

Industriforum. Kick off forbedringsarbeid høsten 2010. Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30 Industriforum Kick off forbedringsarbeid høsten 2010 Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30 7 STERKE PRODUKSJONSNETTVERK Kick off forbedringsarbeid høsten 2010 Maarud Gaard, Disenå, fredag

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Resirkulert aluminium god som ny? Foredrag Avfall Innlandet 2012

Resirkulert aluminium god som ny? Foredrag Avfall Innlandet 2012 Resirkulert aluminium god som ny? Foredrag Avfall Innlandet 2012 Yngve Langsrud 2012-01-27 Innhold Hvorfor resirkulere aluminium? Hva mener vi med resirkulering av aluminium? Hva brukes aluminium til og

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Returservice for gamle teppefliser

Returservice for gamle teppefliser 1 Returservice for gamle teppefliser Hele livssyklusen Vi begynte vår reise mot Mission Zero i 1994 med et mål om helt å eliminere vår miljøpåvirkning innen 2020. Det betyr at vi har sprengt grenser og

Detaljer

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Risikoanalyse - Et viktig verktøy Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Agenda Litt om plikten Gjør det enkelt Kost/nytte 2 Internkontrollforskriften Internkontroll innebærer

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 5 Antall elever og ansatte 4 3 2 1 27 27 34 35 332 393 357 342 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 56 ansatte,

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk

Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk ARBEIDSNORSKKURS Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder.

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer