Ny verden - ny skapelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny verden - ny skapelse:"

Transkript

1 Norsk tidsskrift for misjon Ny verden - ny skapelse: Misjon i kraft og tro IAMS' VII. konferanse, Hawaii august 1992 TORMOD ENGELSVIKEN Hawaii - ferieparadis med bakside Det varikke frittfor at enmette enkelte megetsigende smilnirenfortalte at en skulle pi misjonskonferanse ti1 Hawaii. Men den syvende konferansen for International Association for Mission Studies (IAMS) var altsi lagt ti1 Hawaii Loa College pi den tropisk grenne <<regnsidenn av Oahu - den folkerikeste av Hawaii-0yene med hovedstaden Honolulu og ferieomridet Waikiki Beach. Ti1 tross for smilende <aloha)) og blomsterkranser rundt halsen som velkomst, Hawaii er ikke bare en naturperle og et ferieparadis. Det var faktisk den noksi ukjente baksiden som konferansedeltakerne ferst og fremst fikk mete. Ved ekskursjoner ti1 ulike steder og befolkningsgrupper pi 0ya, ved mete med den hawaiiske suverenitetsbevegelsen og ved historiske foredrag fikk vi mete et Hawaii som de fleste turistene knapt aner eksisterer. Noen eksempler: Mens det bare pi Oahu er 70 golfbaner med det frodigste grgnne gress - kunstig vannet - er eyas opprinnelige befolkning henvist ti1 den terre, nesten erkenaktige vestkysten hvor mange ikke har rid ti1 i vanne de smi grennsakhagene sine. Vannavgiften betales etter diameteren pi kranene, og vanlige folk kan knapt konkurrere med dollar- og yen-turistene om det dyre vannet. Pi det amerikanske kontinent er indianeme anerkjent som urbefolkning og har fitt sine reservater og sine stetteordninger - om enn sent og utilstrekkelig. Pi Hawaii er imidlertid urbefolkningen ikke anerkjent, og har ikke fitt noen spesielle rettigheter verken ti1 land eller ressurser. 229

2 Det er i ir akkurat hundre Ar siden det kristne hawaiiske lnonarki ble avskaffet ved et amerikanskinspirert kupp. Senere er Hawaii-oyene innlemmet i USA som den 50. stat - uten at den opprinnelige befolkningen fikk bestemme. Deter symptomatisk at de rikeste og mektigste landeiende familiene pi Hawaii er etterkommere av de forste misjonserer sorn kom ti1 landet! Den nest storste nseringsveien pa Hawaii etter turisme - men foran den beromte ananasdyrkingen- er det militsere forsvaret. 0yene er fulle av militzrbaser og -anlegg. Minnet om Pearl Harbour holdes levende, men ironisk nok er de fleste av dem som besgker de historiske krigsminnesmerkene, nettopp japanere. Guidene er pifallende hoflige i sin omtale av det japanske angrepet! PA Hawaii synes det ikke bare i dreie seg om et forsvar, Inen et militzrt-industrielt kompleks med en dominerende innflytelse pi hele samfunnet. Og endelig: bak den glitrende turistfasaden fikk vi mote kriminalitet, narkotikamisbruk og prostitusjon. Stillehavsregionen Konferansen var lagt ti1 Hawaii for at deltakeme skulle mote de utfordringer og problemer Stillehavsomridet stir overfor. Konferansen deltok pi et minnemote over dem som d0de i Hiroshima og Nagasaki den 8. august en tragedie i Stillehavskrigen som ikke er glemt. Miljoproblemer sorn folge av senere atombombe-provesprengninger og global oppvarming opptok mange: Hele oyomrider er lagt ode, og om havet skulle stige et par meter, ville store deler av korallclyene i Oceania ligge under vam! Oceania er ogsa en av de omrider hvor misjonsarbeidet har vsert drevet mest intenst, og befolkningen pi mange av dyene er helt nkristnet,,. Men hva has kristendommen gjort med den lokale kultur og det lokale nzringsgrunnlag? Dette er kritiske sporsmil som blir reist av missiologer i dag. Selv om Oceania ikke has stitt i sentrum for norsk misjonsinteresse, er dets misjons- og kirkehistorie verdt et studium. I senere is er det blitt publisert en rekke betydelige verker som beskriver utviklingen helt fra den forste lnisjonsvirksomhet fram ti1 vir egen tid. De to mest betydelige forskere er John Garrett' og Charles W. Forman.' Som et litt kuri0st apropos ti1 Stillehavsomridets historic, mi det nevnes at i det historiske museet i Honolulu droftes ulike mer eller mindre seriose teorier om hvordan Stillehavsclyene - med de kolossale avstandene deln ilnellom - ble befolket. Blant de teorier som avvises, er folgende: At Gud skapte memeskene pi hver enkelt 0y; at Stille-

3 havsomridet utgjorde et kolossalt landomride som sank i havet slik at hare fjelltoppene sto igjen som ayer hvor folk sakte tilflukt, og at folket kom astfra, fra det kontinent. Den siste teorien tilskrives den ikke ukjente nordmannen Thor Heyerdahl, men avvises ti1 fordel for den allment anerkjente teorien om at folket kom vestfra og spredte seg ved hjelp av smi havgiende failayer. Bide sprik og kultur viser klare fellestrekk som igjen kan knyttes ti1 #st-asiatiske folkegnpper. IAMS - et missiologisk forum Dette var mitt farste personlige mate med IAMS - bortsett fra dets tidsskrift Mission Studies som jeg hadde lest en tid. Min respekt for denne association^^ var stor, szrlig i lys av den noe omstendelige medlemskapsprosedyre jeg initte gi igjennom med anbefaling av to medlemmer far endelig opptak. Desto starre var overraskelsen over i mote bredden av medlemmer. Her var det ikke bare representanter for den akademiske misjonsvitenskap, slik den szrlig har vzrt drevet i Europa, men et bredt spekter av forskere og praktikere fra alle deler av verden og med svsert ulik teologisk og kirkelig bakgrunn. Selvfalgelig var den akademiske fagkompetansen sterkt representert. Det er alltid fascinerende i mate mennesker hvis baker og artikler en har lest og verdsatt. Men det var ogsi deltakere med en helt amen bakgrum; fra den franske pateren i Kamerun som bide var misjonzr og imviet lokal helhreder, ti1 mennonittmisjonzren som var spesialist pi den ortodokse kirke i Etiopia, fra den karismatiske nonnen fra Roma ti1 den preshyterianske kvinnelige presten som arbeidet i den lutherske kirken i Berlin for i ni innvandrede tyrkere med evangeliet! For en som stort sett har sin intemasjonale konferanseerfaring fra evangelikale miljger, hvor en har vrert enig om de grunnleggende sparsmil, var det interessant i vrere ti1 stede ved en konferanse hvor deltakerne knapt var enige om noe som helst. Det betyr inidlertid ikke at det ikke var bide temperament og engasjement hos deltakeme. Bide i de mange workshops, etter de ulike <<forum papersw og i plenum foregikk det frisk meningsutveksling. Hele spekteret av teologiske posisjoner var representert, fra den evangelikale over den mer 0kuineniske ti1 den radikalt pluralistiske religionsteologi. Det som syntes i hinde konferansens deltakere sammen, var den felles interessen for religionsmatet. Men hva man skulle mene om dette mgtet, hva kirkens rolle skulle vzre, og hva dens misjon gikk ut pi, var det sterkt delte meninger om. 231

4 Slik jeg ser det, ligger IAMS' eksistensberettigelse ikke i at den f0rer en bestemt misjonsteologisk linje eller har et spesielt sosial-etisk program. ForsBk pi i abruke)) konferansen ti1 politiske utspill nir det gjaldt Hawaii og Stillehavsomridet, ble men bestemt avvist. Berettigelsen synes derimot i ligge i at den utgjor et mgtested, et forum, hvor mennesker med ulik bakgrunn og med ulike overbevisninger m0tes for i lyne ti1 hverandre og ti1 i samtale. Bare pi den miten kan IAMS vlere et felles forum for mennesker med ulike stisteder, men med et felles engasjement karakterisert ved ordet <(misjon)) - uansett hvor ulikt dette begrepet matte forstis. Karakteristisk for den bide geografiske og kirkelige bredde som IAMS representerer, er valget av tillitspersoner. <Keynote)) -foredraget ble holdt av Kosuke Koyama fra Japan/Amerika, et foredrag som utmerket seg ved llerdom og eleganse, menikkeved tilgjengelighet. Den avtroppende president John S. Pobee fra GhanaISveits overlot vervet ti1 den katolske Michael Amaladoss fra Indiafltalia. Kasserervervet deles av to professorer ved Selly Oak Colleges i Birmingham, England, den klart evangelikale Andrew Kirk og den like klart gkumeniske Martin Conway (tidligere kandidat ti1 generalsekretlervervet i KV), mens generalsekretleren er lutheraneren Joachim Wietzke fra Hamburg, Tyskland. Norden er ikke representert i sentrale verv, men for en nordmann var det spesielt hyggelig i merke seg den store respekt og kjrerlighet som professor 0. G. Myklebust ti1 stadighet ble omtalt med. Myklebust sto sentralt ved stiftelsen av IAMS, og er det ene av to leresmedlemnmer. Det er ikke sikkert vi i Norge er fullt klar over den avgj0rende rolle Myklebust har spilt bide nir det gjelder misjonsvitenskapenes plass som teologisk disiplin og nir det gjelder samarbeid mellom misjonsforskere internasjonalt. Viktige temaer Det h0ver seg ikke for en f0rstereisgutt i ha for bastante meninger om historie, utvikling og tendenser i IAMS. Likevel viger jeg et par synspunkter. IAMS utviklet seg fra i vlere et organ for personlig kontakt og faglig utveksling mellom representanter for den akademiske misjonsforskning ti1 et bredere forum hvor ogsi representanter for misjonens praksis i videre forstand slapp til. Noen har 0nsket i gjgre den ti1 et instrument for bestemte misjonsteologiske og sosialetiske synspunkter. I dag avspeiler IAMS bide bredden og dybden i den internasjonale misjonsforskningen. Ingen bestemt gruppering dominerer, men generelt

5 mi man si at den evangelikale gmppering er svakt representert sett i lys av det forhold at det nettopp er ved de evangelikale teologiske fakultet og seminarer misjonsvitenskapen stir sterkest som teologisk disiplin. Vedde mer liberale fakultet har dessverre flere av laerestolene i misjonsvitenskap blitt nedlagt eller omdefinert. Et noksi karakteristisk trekk ved konferansen pi Hawaii var for- - skyvningen fra en sterk og ti1 tider noksi ensidig vekt pi frigjoringsteologi ti1 en sterkere interesse for religionsteologi. Det syntes ikke som om det var de sosiale, okonomiske og politiske problemene som sane dagsorden, men den religiose pluralisme og motet mellom religionene. De som har spidd at religionsteologien vil bli det misjonsteologiske emne par excellence i 90-irene, synes i fi rett. Det betyr ikke at de sosialetiske problemstillingene reglisjeres; de fir bare en mindre dominerende plass. I tillegg ti1 de mange stimulerende (<forum papers,, som ble presentert over en rekke ulike tema, var det kanskje likevel to spesielle anettverk, som var mest matnyttige. Det ene er IAMS-DAB. DAB stir for <<Documentation, Archives and Bibliography>>. Dette er et nettverk som har ti1 hensikt i sorge for <<de nodvendige redskap for en infonnert forstaelse av den krisme misjons historie og praksis>>. Det onsker i minne kirker, organisasjoner og enkeltmennesker om betydningen av i samle og ta vare pi muntlige og skriftlige kilder og i utvikle arkiver og forskningsbaser for misjonen. Her er selvsagt data pi full fart inn. Avansert programvare stilles ti1 disposisjon for misj~nsforskere.~ Det andre nettverket er studieprosjektet ((Healing,,. Det studerer helbredelse i misjonen i videste forstand; modeme vitenskapelig helsetjeneste og forbonn for syke i menighetene, skolemedisin og altemativ medisin, helbredelsespraksis bide i kristendommen og i andre religioner. Dette er et prosjekt som omfanes med stor interesse, og hvor en rekke forskningsprosjekter er gjennomfort eller igang~att.~ Det er utvilsomt bmk for IAMS ogsi i fremtiden, men den bor sannsynligvis i enda hoyere grad enn i dag konsentrere seg om misjonsfaglige sp0rsmi1, utveksling av synspunkter og erfaringer og bygging av personlige nettverk mellom misjonsforskere. Kanskje burde det verdensvide internasjonale forumet suppleres med regionale der f. eks. misjonsforskere i Europa kunne komme sammen noe hyppigere. I Norden har vi allerede et subregionalt samarbeid i Nordisk Institut for Misjonsforskning og Ekumenisk Forskning (NIME). Og i it etablerer Egede Instituttet et norsk Missiologisk Forum som et metested for norske misjonsforskere og misjonsinteresserte. Det ville vaere fruktbart om disse nettverkene i Norden kunne knyttes naermere ti1 IAMS, og 233

6 nordisk misjonsvitenskap gj0re seg noe rner gjeldende internasjonalt - i den gode tradisjonen fra professorene Myklebust og Bloch-Hoell.5 Ti1 slutt: Kanskje noen undres hvordan Hawaii-reisen ble finansiert? Kombinert rned annet faglig arbeid i USA ble den i hovedsak dekket av et stipend fra Norsk Faglig Forfatterforening, en god forening for alle som har en viss faglitteraer produksjon! NOTER 1. Se John Garrett: To Live among the Stars: Christian Origins in Oceania. Geneva: World Council of Churches, 1982; Footsteps iri the Sea: Christianity in Ocearzia to World War 11. Geneva: World Council of Churches, Se Charles W. Forman: The Isla~rd Churches of the South Pacific: Emergence in the Tu)er~tieth Century. Maryknoll, N. y.: Orbis Books, 1982; The Voice of Many Waters. Suva: Lotu Pacifica Productions, 1986; <Recent Development in Pacific Island Christianity,,. I: Mlssion Studies, Vol. IX-I, 1992, s De som matte gnske mer informasjon om programvare og database, kan skrive ti1 Stan Nussbaum, INTERACT Research Centre, Selly Oak Colleges, Bilmingham B29 6LQ, United Kingdom. 4. Leder for helbredelsesnettverket er den tyske teologen Christoffer H. Gmndmann. German Institute for Medical Missions, Paul-Lechler-Str. 24, 7400 Tubingen, Tyskland. Jfr. ogsa hans grunnleggende verk om legemisjonen: Gesarldt zu heilen. A~rj%onznien und Entwicklur~g der arzflicheri Mission im rierrnzehnten Jahrhundert. Gutersloh: Verlagshaus Gerd Mohn, Dokumenter og rapporter fra konferansen er offentliggjort i Missior~ Studies, Vol. X/1-2, Tormod E~rgelsliken, f. 1943, cand. theol. (MF) 1969, misjonaer i Etiopia (NLM) , laerer Fjellhaug , stip. MF 1978, Ph. D. 1981, fgrsteamanuensis MF Utgitt diverse bgker, formann i Egede Instituttets styre. A new world - a new creation: IAMS's VII. Conference The report includes a sketch of the cultural and political background of Hawaii (the conference site) and the Pacific region, and features some of the important activities and concerns of IAMS.

Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse

Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 3-4/2012 129 Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse Skifte i redaksjonen Det er med takknemlighet og et visst vemod jeg skriver den siste

Detaljer

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE AV MISJONSPREST OTTO CHR. DAHL Den gwiske lsreren og KFUM-sekretzren Rafam' Andrianjafy som bes$kte Norge siste sommer, kom i et foredrag med f@lgende

Detaljer

OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON?

OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON? OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON? AV EIVIND BERGGRAV Kristne mennesker er tilbwyelige ti1 8 vare si opptatt av de kriser som avisene forteller om, at de ikke har tanke ti1 overs for de kriser som

Detaljer

I conquistadorenes fotspor...?.

I conquistadorenes fotspor...?. Nor.sk tidsskrifr for. misjon 311992 I conquistadorenes fotspor...?. Kommentarer ti1 en TV-serie PAUL-OLAV 0IEN TV-serien a1 conquistadorenes fotspor...?n er et program om nolsk misjon i Smr-Amerika. Det

Detaljer

Egede Instituttet Utdrag av årsmelding for år 2008

Egede Instituttet Utdrag av årsmelding for år 2008 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2009 247 Egede Instituttet Utdrag av årsmelding for år 2008 Innledning Egede Instituttets arbeid i år 2008 har særlig vært preget av publiseringsarbeid og forberedelser

Detaljer

MIS JONSSKOLEN I STAVANGER SOM LA3REANSTALT

MIS JONSSKOLEN I STAVANGER SOM LA3REANSTALT MIS JONSSKOLEN I STAVANGER SOM LA3REANSTALT a" C. TIDEMANN STRAND Det kan vel neppe ha noen almen interesse B referere alle de forskjellige leseplaner som i tidens lap har vaert i bruk ved Misjonsskolen

Detaljer

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE a" ERIK SANNE I jaizuar i Br vendte iji oss ti1 forfatteren av deizne artikkel rned anmod$~ing om at hc~s som fagma~zn ville gi ea ntredning som forholdet mello?iz

Detaljer

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD a V H. CHR. MAhlEN Lokalhistorisk forskning gjennomgir for tiden en sterk ekspansjon i Norge. Landslaget for bygde- og byhistorie har vind i seilene, og Lokalhistorisk

Detaljer

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) m@te i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

EGEDE-INSTITUTTET FEM AR

EGEDE-INSTITUTTET FEM AR EGEDE-INSTITUTTET FEM AR AV OLAV GUTTORM MYKLEBUST I I januar i ir kunne Egede-Instituttet se tilbake p i de farste fem irene av sin historie. Fem ir er et kort tidsrom i en institusjons liv. Men hvor

Detaljer

DET INTERNAS JONALE MIS JONSRAD OG KIRKENES VERDENSRAD

DET INTERNAS JONALE MIS JONSRAD OG KIRKENES VERDENSRAD DET INTERNAS JONALE MIS JONSRAD OG KIRKENES VERDENSRAD To ganger har sp0rsmblet om sammenslutning av International Missionary Council I M C og World Council of Churches (W.C.C.) vzert behandlet i Norsk

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

Kode/emnegruppe: IFO100: Interkulturell forståelse

Kode/emnegruppe: IFO100: Interkulturell forståelse Kode/emnegruppe: IFO100: Interkulturell forståelse Kode/emne/studiepoeng: IFO 111: Fattigdom og utvikling (10 studiepoeng) Dato: tirsdag 28.05 2013 KL: 09:00 : Gjør rede for hvordan begrepet utvikling

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

TIL M0TE I MEXICO CITY

TIL M0TE I MEXICO CITY TIL M0TE I MEXICO CITY BY LESSLIE NEWBIGIN For den som ser framover er det godt i komme ti1 Mexico City. Riktignok er fortiden der. Den stolte Aztec-sivilisasjonen som reiste seg av nederlaget etter auropeernes

Detaljer

afra MISJON TIL KIRKED

afra MISJON TIL KIRKED afra MISJON TIL KIRKED Noen bemerkninger om en omstridt formel BY FRIDTJOV BlRKELl Slagordet ~fra misjon ti1 kirke), er ikke bare meget brukt i den siste tid, men ogsi misbrukt og misforstitt. Slik gir

Detaljer

ET ARBEIDSPROGRAM FOR EGEDE INSTITUTTET I ~~~o-~%rene

ET ARBEIDSPROGRAM FOR EGEDE INSTITUTTET I ~~~o-~%rene ET ARBEIDSPROGRAM FOR EGEDE INSTITUTTET I ~~~o-~%rene av OLAV GUTTORM MYKLEBUST Pd Bgede Instituttets represmtantskapswte 1 mai 1960 la jeg som leder av Instituttet frem en utferlig betenkning om virksomheten,

Detaljer

kommentarer AV TORMOD ENGELSVIKEN Norsk tihskrif for misjon

kommentarer AV TORMOD ENGELSVIKEN Norsk tihskrif for misjon Norsk tihskrif for misjon 411989 kommentarer AV TORMOD ENGELSVIKEN I dette nummer av Norsk Tidsskrift for Misjon trykkes den norske oversettelsen av Manila-manifestet, som bar studeres av alle med interesse

Detaljer

Stabil norsk misjon turbulent verden

Stabil norsk misjon turbulent verden Stabil norsk misjon turbulent verden. 1 en AV NILS E. BLOCH-HOELL Det finnes heldigvis tegn pa internasjonal politisk avspenning, en avspenning som dels skyldes vilje til fred hos supermaktenes ledere,

Detaljer

Den 11. internasjonale IAMSkonferanse

Den 11. internasjonale IAMSkonferanse NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 1/2005 41 Den 11. internasjonale IAMSkonferanse Port Dickson, Malaysia 31. juli - 7. august 2004 TORMOD ENGELSVIKEN The International Association for Mission Studies (IAMS)

Detaljer

Stiklestad 2030. Teologi. Av Idar Kjølsvik

Stiklestad 2030. Teologi. Av Idar Kjølsvik Prosjektbeskrivelse pr. 4. desember 2011 Stiklestad 2030 Teologi Av Idar Kjølsvik Teologi og Stiklestad det er et uuttømmelig tema. Vi kunne tematisert Olavsarvens historie, eller også dens betydning for

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

Emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse

Emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse Emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse Emne: IFO 101 Misjonsvitenskap(10 studiepoeng) Skriftlig eksamen tirsdag 25.mai 2010 KL: 9.00 Gjør rede for hovedmomenter ved de første historiske møtene mellom

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd ly DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd 3. :... Kode.....-...Bdh... Kirke - og Kulturdepartementet Kirkeavdelingen, pb 8030 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkivkode NOU 2006:2 06/00296-19

Detaljer

DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT

DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT AV A. M. CHIRGWIN Vir Herres siste budskap ti1 sitt folk - det Han ga dem pi Himmelfartsberget - var at de skulle vere Hans vitner *bide i Jerusalem og i hele

Detaljer

Øyvind M. Eide GIGANTEN OG GÅTEN

Øyvind M. Eide GIGANTEN OG GÅTEN Øyvind M. Eide FRIDTJOV S. BIRKELI GIGANTEN OG GÅTEN FORORD Tanken på å skrive om Fridtjov S. Birkeli ble til i Uppsala i Sverige en dag i 1996. Jeg hadde nettopp levert min avhandling om politikk og

Detaljer

Egede Instituttet Årsmelding for år 2006

Egede Instituttet Årsmelding for år 2006 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2007 279 Egede Instituttet Årsmelding for år 2006 1. Innledning År 2006 har vært et konstruktivt år for Egede Instituttet. Forskning og informasjon om misjon og

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM Chr. Suemeii: Under Sydkorset. Det Norske Misjonsforbunds Forlag. Hovedkommisjon: Ansgar Forlag. Oslo 1948. 101 s. Tomnod lrn"geu: ICallet

Detaljer

ETNOGRAFI OG MISJONSVIRKSOMHET

ETNOGRAFI OG MISJONSVIRKSOMHET ETNOGRAFI OG MISJONSVIRKSOMHET BY KJELL FALCK Som falge av den sterke europbisk-amerikanske infiltrasjon over store deler av verden, finnes det ikke lenger noen primitive kulturer som eksisterer i den

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 252 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2009 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2009 63. årgang Indeks Redaksjonelt 1-2, 65-66, 129-130, 193-194 Aano, Kjetil: Partnership in Holistic Mission in

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

TANKER OMKRING GHANA FRIDTJOV BIRKELI

TANKER OMKRING GHANA FRIDTJOV BIRKELI TANKER OMKRING GHANA av FRIDTJOV BIRKELI For farste gang i Afrika! Den tanken hadde spent forventningen hayt hos mange. Og si ti1 og rned i Ghana, det navn som i dag er blitt noe av et frihetssymbol for

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8.

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. 1 DEN KATOLSKE KIRKE Hva vil det si at den katolske kirke er en minoritet i Norge i dag? Side 32, margen. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. Hvor mange katolikker er det

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

NOEN TANKER OM KRISTEN MISJON 1961

NOEN TANKER OM KRISTEN MISJON 1961 NOEN TANKER OM KRISTEN MISJON 1961 a" ERLING KAYSER Denne artikkel, som er sendt oee fra Indonesia av forf., behandler et epvrrsmdl eom etdr midt i sentret av den kristne verdensmisjon i dag: den vesterlandske

Detaljer

HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO

HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO Med amisjon,, mener vi her arbeidet med i utbre det kristne evangelium blant ikke-kristne folkeslag. Etter hinden er jo ordet blitt brukt om kristelig virksomhet ogsi

Detaljer

HVORHEN JAPAN? RAGNAR WISL0FF NILSSEN

HVORHEN JAPAN? RAGNAR WISL0FF NILSSEN HVORHEN JAPAN? Av RAGNAR WISL0FF NILSSEN Japan - soloppgangens land. Av Aadel Brun Tschudi. H. Asohehoug & Co.s forlag. Oslo 1957. 161 s. Innb. kr. 2600. Japanske Perspektiver. Av Johannes Aagaard. 0.

Detaljer

NORSK T1DSSKRII'T FOR i\ilsjon -1/1994. Inntrykk fra et anglo-nordisk seminar i Selly Oak, Birmingham

NORSK T1DSSKRII'T FOR i\ilsjon -1/1994. Inntrykk fra et anglo-nordisk seminar i Selly Oak, Birmingham NORSK T1DSSKRII'T FOR i\ilsjon -1/1994 243 Nordsj0-missiologi? Inntrykk fra et anglo-nordisk seminar i Selly Oak, Birmingham TORMOD ENGELSVIKEN Nordisk Institutt for Misjonsforskning og Ekumenisk Forskning

Detaljer

Los Angeles og Hawaii

Los Angeles og Hawaii Los Angeles og Hawaii Opplev det beste av Los Angeles og Hawaii på én og samme tur På denne rundreisen i USA får du oppleve Santa Monicas herlige strandliv, Los Angeles pulserende storbyliv og de ikoniske

Detaljer

Egede Instituttet AV NILS E. BLOCH-HOELL

Egede Instituttet AV NILS E. BLOCH-HOELL Egede Instituttet AV NILS E. BLOCH-HOELL Her skal ikke Egede Instituttets korte historie skrives. Det er vel kjent at davrerende stipendiat O. G. Myklebust la grunnen til E. I. under siste verdenskrig.

Detaljer

NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning

NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning Vinner: - Det er en ekstrem glede! NOBELPRISVINNER: NTNU- forsker May-Britt Moser (t.h.) feiret sammen med døtrene Aylin og Isabell og dekan ved NTNU

Detaljer

Misjonskonferansen 1 Costa Rica

Misjonskonferansen 1 Costa Rica Misjonskonferansen 1 Costa Rica AV NILS E. BLOCH-HOELL International Association for Mission Studies arrangerte i dagenc 25.-30. juli 1976 sin studiekonferanse og sitt arsmote i San Jose i Costa Rica.

Detaljer

Noen tanker om GT-fagets plass i et misjonsteologisk

Noen tanker om GT-fagets plass i et misjonsteologisk Norsk tidsskrift for ntisjon 211992 Noen tanker om GT-fagets plass i et misjonsteologisk studium KNUT HOLTER I lflpet av forholdsvis kort tid har alle de tre teologiske fakultetene i Norge fitt ny studieplan.

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

LUTHERSIC ENHET I JAPAN

LUTHERSIC ENHET I JAPAN LUTHERSIC ENHET I JAPAN av ARNE LUNDEBY Allerede for snart 90 ir siden kom den fsrste lutherske misjoaieren ti1 Japan. Det var tysk-amerikaneren Burchardt, som representerte den amerikansk-tyske kirken

Detaljer

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects)

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects) Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030, KRI1031, KRI1032, KRI1033 og KRI1034 KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 Emne KRI1030 Kristendomshistorie med konfesjonskunnskap

Detaljer

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK AV H. CHR. MAMEN Evangelid ti1 allverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie 1-111. Av Awl Malmstrpm. 0. Lohses Forlag, Kbbenhavn 1948-10. Den kristne

Detaljer

MISJONEN OG KUNSTEN. JOl4AN B. HYGEN

MISJONEN OG KUNSTEN. JOl4AN B. HYGEN MISJONEN OG KUNSTEN RY JOl4AN B. HYGEN En misjonzr viste engang frem et bilde av en liten hvit gutt giende pi en farlig vei med en skytsengel omgitt av lysende glorie ved sin side. En liten hund var ogsi

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

INNTRYKK FRA CHINA AADEL BRUN TSCHUDI. 13 - Nomk TIdg~krLft for M18Jon - IV.

INNTRYKK FRA CHINA AADEL BRUN TSCHUDI. 13 - Nomk TIdg~krLft for M18Jon - IV. INNTRYKK FRA CHINA a" AADEL BRUN TSCHUDI Hos kirkens folk matte jeg en hjemmets gjestfrihet som ingen andre steder. Under slike selskapelige samvser spurte man bide etter tidligere norske misjonserer i

Detaljer

Kristne og muslimer. - fiender eller frender? Hva gjor vi hverandre ti1 i nzrmilj@et?

Kristne og muslimer. - fiender eller frender? Hva gjor vi hverandre ti1 i nzrmilj@et? Norsk tidsskvift for misjon 111992 Kristne og muslimer - fiender eller frender? Hva gjor vi hverandre ti1 i nzrmilj@et? ODDVAR HATLEHOL Islam i Norge For de fleste av oss har vel islam og muslimer vzrt

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

ET BRITISK MISJONSSENTRUM

ET BRITISK MISJONSSENTRUM ET BRITISK MISJONSSENTRUM Selly Oak Colleges, Birmingham. AV H. K. HEIMDAL En kan vel ikke komme ti1 noe engelsk universitet uten 8 mate studenter av fremmed rase og hudfarge. Universitetene her tilhorer

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Los Angeles og Hawaii 12 dager fra kr. 14.698,- per person Inkl. fly, hotell og leiebil Opplev det beste av Los Angeles og Hawaii på én og samme tur. Reiseplan Dag Bes krivels e 1 Norge - Los Angeles 2

Detaljer

Egede Instituttet og nyreligirasiteten

Egede Instituttet og nyreligirasiteten Norsk tidsskr# for misjon ID989 Egede Instituttet og nyreligirasiteten Intervju rned Arne Tord Sveinall NOTTO R. THELLE Arne Tord Sveinall begynte som leder av Egede Instituttets arbeid rned nyreligiese

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendomskunnskap med religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendomskunnskap med religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendomskunnskap med religion og KRL 101 Bibelen Dato: Onsdag 03.11.10 KL: 09:00 Ekseger Matt 3:13-17. (Synopsetekst vedlagt) Gjør rede for de viktigste innledningsspørsmålene

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s. 230-242). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene

Detaljer

Utfordringer og trender innen evangelikal og økumenisk misjonstenkning

Utfordringer og trender innen evangelikal og økumenisk misjonstenkning Misjon ved inngangen til det 21. århundre Utfordringer og trender innen evangelikal og økumenisk misjonstenkning Af Tormod Engelsviken Ved årtusenskiftet kan vi legge merke til et nokså intenst misjonsteologisk

Detaljer

Lissi Rasmussen, Christian-Muslim relations in Afica: i%e cases of Northern Nigeria and Tanzania compared, London: British Academic Press 1993

Lissi Rasmussen, Christian-Muslim relations in Afica: i%e cases of Northern Nigeria and Tanzania compared, London: British Academic Press 1993 NORSK TIUSSKRIFT FOR MISION 111994 57 Bokmeldinger Lissi Rasmussen, Christian-Muslim relations in Afica: i%e cases of Northern Nigeria and Tanzania compared, London: British Academic Press 1993 Pi bakgrunn

Detaljer

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 I år dro jeg og mitt reisefølge over dammen til New Orleans for å oppleve denne store konferansen. Den er årlig, men flytter

Detaljer

Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))*

Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))* NORSK TDSSKRlFl FOR MISJON 311995 Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))* - ko~~~llmentarer og iakttagelser ISHMAEI. NOIiO 1, Mitt innlegg i etterlriicldag besrir av generelle kommenrarer og k~kttagelser.

Detaljer

EN NY ERA FOR MISJONEN I SKOLEN?

EN NY ERA FOR MISJONEN I SKOLEN? EN NY ERA FOR MISJONEN I SKOLEN? AV LEKTOR H. K. HEIMDAL Bjarne Kuam: Oppdragelae ti1 misjon. Egede-Institutter. Oslo 1948. 68 sider. PrvJriR Larssen: Misjonen i folkeskolen. Egede-Instituttet. Oslo 1948.

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

H. P. S. SCHREUDER SOM SPRAKFORSKER AV C. M. DOKE

H. P. S. SCHREUDER SOM SPRAKFORSKER AV C. M. DOKE H. P. S. SCHREUDER SOM SPRAKFORSKER AV C. M. DOKE Biskop Schreuder har zren for i ha skrevet den fwrste fullstendige grammatikk for zuluspriket. Boken kom ut i Christiania i 1850, altsi for hundre ir siden.

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

Å være luthersk er å være økumenisk

Å være luthersk er å være økumenisk Harald Hegstad Å være luthersk er å være økumenisk Innledning på seminar om Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst, Kirkemøtet i Tønsberg 7. april 2011 Hva betyr det at

Detaljer

Kirkens politiske rolle i Afrika

Kirkens politiske rolle i Afrika NORSK TlDSSKRlFT FOR MISJON 111996 61 Kirkens politiske rolle i Afrika HANS INGE CORNELIUSSEN De fleste er klar over at kirken i Smr-Afrika har spilt en svxrt viktig politisk rolle i sin kamp mot apartheid.

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emne/studiepoeng: KRL 101 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: onsdag 25.mai 2011 KL: 09:00 Redegjør for tekst- og kanonhistorien til Det gamle Testamente

Detaljer

PA MISJONSMARKEN KOMMUNIKASJONSPROBLEMET

PA MISJONSMARKEN KOMMUNIKASJONSPROBLEMET KOMMUNIKASJONSPROBLEMET PA MISJONSMARKEN a" H. CHR. MAMEN Meget av virt misjonsarheid foregir i teknisk sett tilhakeliggende land, og ofte leser en 0111 de overveldende hindringer soin inangel p2 veier

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

KIRKETUKT I YNGRE KIRKER

KIRKETUKT I YNGRE KIRKER KIRKETUKT I YNGRE KIRKER BY GABRIEL EIKLI Denne artikkel er et zctdrag av et foredrag holdt p& Det lutherske verdensforbunds misjonsm0te 1 Bigtuna, Bverlge, 81. jrcli til 6. angzist I dr. Rorfatteren gj0r

Detaljer

Ridder med lagånd. Hvor kommer din motivasjon fra?

Ridder med lagånd. Hvor kommer din motivasjon fra? Ridder med lagånd Overlege og professor dr.med. Svein Friis er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sitt virke innen forskning og undervisning i psykiatrifaget gjennom mer enn 40

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

TYSK MISJONSLITTERATUR I ETTERKRIGSTIDEN

TYSK MISJONSLITTERATUR I ETTERKRIGSTIDEN TYSK MISJONSLITTERATUR I ETTERKRIGSTIDEN AV H. CHR. MAMEN Begegnungen in Indien. Av Theodor Lorch. Kreuz- Verlag. Sruttgan 1948. 136 r. Theologirche Begegnrrng mit Indien. Av Friso Melzer. C. Bertelrrnann

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 49 OG 50

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 49 OG 50 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 49 OG 50 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 49/torsdag Elevundersøkelse 1. og 2.time 10abc-1.t, 10def-2.t. Gymsalen Uke 49/torsdag Vaksine

Detaljer

4. Sted: USA, nærmere bestemt Platteville, Wisconsin.

4. Sted: USA, nærmere bestemt Platteville, Wisconsin. 1. Type avtale: Reiste via Universitetet i Stavangers egen bilaterale avtale. Universitetet hadde gode forbindelser og erfaringer med utvekslingsstedet fra før. 2. Studie ved UiS: Maskin - Bachelor i ingeniørfag.

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Å lære av hverandre -

Å lære av hverandre - Å lære av hverandre - Ergoterapeutstudenter i praksis i Nepal Tekst: Vera Jenssen Balteskard, Hans Thore Djupvik og Camilla Holmøy, ergoterapeuter Ergoterapifaget er utviklet i og preget av vestlig kultur

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

Forslag til spørsmål, Luther-spillet

Forslag til spørsmål, Luther-spillet Forslag til spørsmål, Luther-spillet RUTE 1 1: I hvilket år ble Luther født? 1: 1483 (22 år i 1505) 2: I hvilket område bodde Luther som ung? 2: Sachsen 3: I hvilket land/rike vokste Luther opp? 3: Tyskland/

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer