ÅRSRAPPORT FOR Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2008 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

2 Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING PROSJEKTET FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Økonomi AVTALER OG NETTVERK Samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder Deltakelse i program og nettverk MOBILITET Studentmobilitet Lærermobilitet Teknisk/ administrativ mobilitet Reiser og besøk PLANER FOR

3 1. Innledning 2008 har vært det første året i den andre prosjektperioden for felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Første del av rapporten vil omhandle en evaluering av det året som har vært. Videre vil rapporten ta for seg virksomheten ved internasjonalt kontor i 2008, med blant annet oversikt over mobilitet, nye avtaler, kontakt med samarbeidsinstitusjoner og deltakelse i internasjonale nettverk og program. Til slutt vil vi kunne lese litt om veien videre for internasjonalt kontor i Prosjektet Felles internasjonalt kontor HiG/HiL 2.1. Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. I 2007 ble det gjennomført en evaluering for å beslutte om man skulle videreføre prosjektet med felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. På bakgrunn av evalueringen som ble gjennomført, ble prosjektet vedtatt videreført i 3 nye år. I forbindelse med evalueringen av den første 3-årsperioden med felles internasjonalt kontor, ble det utviklet en spørreundersøkelse rettet mot utreisende og innkommende utvekslingsstudenter. Denne har nå blitt innført som en rutinemessig undersøkelse som vil bli sendt ut til utvekslingsstudenter ved HiG og HiL på slutten av hvert semester. På denne måten vil vi mer systematisk kunne samle data for å evaluere internasjonalt kontor og på den måten hjelpe oss å øke kvaliteten på arbeidet vårt. Internasjonalt kontor har 3 tilsatte: Leder av internasjonalt kontor (100 % stilling, 50 % på HiG og 50 % på HiL). Medarbeider med kontorsted Lillehammer (100 % stilling). Medarbeider med kontorsted Gjøvik (100 % stilling, derav 30 % som UNISKAkontaktperson). 3

4 2008 ble preget av en del omrokkeringer på stillingene ved internasjonalt kontor. Leder for internasjonalt kontor sluttet i sin stilling 1.mai Samtidig søkte medarbeider ved Lillehammer permisjon fra sin stilling fra juli I tiden frem til ny leder ble ansatt, fungerte medarbeider ved Høgskolen i Gjøvik, Bente Gaalaas Rønningen som leder. På Lillehammer ble det i juni ansatt vikar for medarbeider i permisjon og Kristin Solli begynte ved HiL 6.august I juni ble også Bente Gaalaas Rønningen tilsatt som ny leder av internasjonalt kontor. Dermed ble hennes stilling som 1. konsulent ledig ved HiG. Etter sommeren ble det ansatt ny medarbeider på HiG, Pauline Wittebrood, som begynte i sin stilling 11.august. Dermed var et nytt team på plass ved felles internasjonalt kontor. Dette førte til at 2008 ble preget av til tider underbemanning og flere nye medarbeidere samtidig, men takket være godt innarbeidede rutiner har vi ivaretatt arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Det at vi til tider var underbemannet viser seg igjen i den økonomiske rapporten, hvor vi i år har bruket mindre penger enn budsjettert med. Dette henger sammen med at aktivitetsnivået nødvendigvis ble lavere enn hva det som var planlagt, både når det gjelder reisevirksomhet, og fokus på blant annet markedsføring Økonomi Internasjonalt kontor har hatt et driftbudsjett på ,- (eksl. lønnsutgifter). HiG og HiL bidro med like deler i driftbudsjettet. I tillegg ble det på HiL satt av ,- i strategisk reisetøtte til faglig tilsatte, samt at mobilitetsmidlene ble distribuert av internasjonalt utvalg. Fra internasjonalt utvalg ble pengene fordelt tilbake til avdelingene basert på søknad om internasjonaliseringstiltak. Oversikt over utgifter i tertial 2. tertial 3. tertial Totalt Budsjett Bevertning/representasjon , , Reiser 30528, , , , Konferanseavgifter , , Norskkurs , Velferdstiltak int.studenter , Markedstiltak , Telefon/internett , Utstyr 927,55 0 0,00 927,55 0 Andre utgifter 27662, , ,13 0 Totalt , Utlysning av stillingen Leder av Internasjonalt kontor, felles HiG og HiL 4

5 Vi ser også i år at fadderordningen genererer en del utgifter (Velferdstiltak til internasjonale studenter). Denne budsjettposten ble økt i 2008 i forhold til hva det var budsjettert med i 2007, og vi ser at det har vært nødvendig. Fadderprogrammet med aktiviteter er et tiltak som siden oppstarten våren 2007 har fått veldig gode tilbakemeldinger fra studentene da det bidrar til å gi et skikkelig mottak til de innkommende studentene, ved at de med en gang blir introdusert til et sosialt miljø. Vi erfarer også at vi har ulike utfordringer med å få tak i faddere på begge institusjonene. På HiG er det ikke så populært å være fadder, og vi har vært problemer med å rekruttere nok studenter. På HiL er det derimot god søkning og en reell utvelgelsesprosess, hvor bare de beste søkerne kvalifiserer. Studentene får 5 sp for å ta dette emnet som i tillegg til trening i praktisk organisering av aktiviteter, også gir dem teoretisk kunnskap i kulturforståelse og flerkulturelle problemstillinger. Fadderprogrammet er også et godt bidrag til internationalisation at home som er en viktig del av arbeidet med internasjonalisering. Årsrapporten for 2007, pekte på at det bør det bli et økt fokus på markedsføring internasjonalt, spesielt ovenfor partnerinstitusjonene våre. Dette bør være et ansvarsområde som markeds- og informasjonsavdelingene deler sammen med internasjonalt kontor i forhold til å utvikle nytt materiale på engelsk. I tillegg til driftbudsjettet har internasjonalt kontor på HiL ansvar for å administrere en reisestøttepott på kr ,-. Den ble opprettet for å støtte opp under faglige reiser til våre avtaleinstitusjoner. Målet er å styrke det faglige samarbeidet, og motivere flere vitenskaplige ansatte til å reise på mobilitet. Vi tror at dette vil bidra til å øke interessen slik at flere vitenskaplige ansatte vil reise og knytte tettere bånd med allerede eksisterende eller nye potensielle partnere. 3. Avtaler og nettverk Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik har til sammen ca 120 avtaler med ulike læresteder i hele verden. Det siste året har det vært fokus på om man skal finne fram til noen hovedsamarbeidspartnere både på HiL og HiG. I dette arbeidet er det flere hensyn som må ivaretas. Som det tidligere har blitt påpekt er det per i dag ikke nødvendigvis noe samsvar mellom de institusjonene vi mottar studenter fra, de som våre studenter reiser til, eller der 5

6 hvor våre vitenskaplige ansatte har etablert forskningssamarbeid. I 2008 har det blitt diskutert hvilke kriterier som skal gjelde for å definere hvem som skal være hovedsamarbeidspartnere. Det er i første omgang viktig at dette blir diskutert ute i avdelingene i forhold til å finne fram til hvilke partnere de ønsker å satse videre mot, og så se på dette i sammenheng på institusjonsnivå. Dette arbeidet vil videreføres i Samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder I 2008 har HiG og HiL inngått 8 nye avtaler med: Institusjon Land Avtaletype Fagmiljø Brno University of Technology Tsjekkia Erasmus IMT InHolland Haarlem Nederland Erasmus ASV Pole Universitaire Leonard de Vinci Frankrike Erasmus ASV Northern State University, SD USA Exchange Institusjonsbasert (HiL) Universidad de San Ignacio de Loyola Peru Exchange Institusjonsbasert (begge) Wuhan University Kina Exchange IMT Wuhan University of Technology Kina Exchange IMT VIA University College Danmark Erasmus AHS Utvidelse av allerede eksiterende avtaler til flere fagområder og til å være felles for både HiL og HiG. FH Mittweida Tyskland Erasmus TVF og IMT University of Pardubice Tsjekkia Erasmus ASV og IMT + HOS 3.2. Deltakelse i program og nettverk For skoleåret 07/08 gir Erasmusprogrammet støtte til studenter, vitenskaplige ansatte og teknisk / administrativt ansatte som ønsker seg på utveksling. Internasjonalt kontor 6

7 administrerer programmet (stipender og avtaler) på vegne av HiG og HiL. Vi rapporterer videre til SIU to ganger i året om bruk av midlene. Ubrukte midler må betales tilbake. I 2007/08 fikk vi denne tildelingen i Euro: OM-midler SMS-midler SMPmidler STA-midler STT-midler HiL HiG OM: Organisasjonsmobilitet SMS: Studentmobilitet studier SMP: Studentmobilitet praksis STA: Lærermobilitet STT: Teknisk / Adm. Ansatte mobilitet. Erasmus Mundus. Gjøvik er med i et Erasmus Mundus program hvor de tilbyr en master i Color and Informatics in Media Technology (CIMET) sammen med University of Juensuu (FI), University of Jean Monnet (FR) og University of Granada (ES). Høsten 2008 var første året med opptak til CIMET masterprogrammet, og Gjøvik har hatt 6 studenter i år på 1.semester. Disse studentene ble tatt opp fra 3.land (land utenfor EU og EØS). Man forventer at antall studenter høsten 2009 vil være ca 20 på masterprogrammet, da Gjøvik også vil gi et tilbud til 3.semsters studenter. Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik er med i disse Nordplussnettverkene: NIMU (TVF, HiL og IMT, HiG) Nordlink (ISP, HiG) Nordiskt Nätverk Inom Teknik (TØL, HiG) AluNord (TØL, HiG) Filmskolene i Norden (DNF, HiL) Nettverk innan sosialt arbeid (AHS, HiL) StudyLink. Dette er et samarbeid Høgskolen i Gjøvik har sammen med Høgskolen i Telemark og Universitet i Agder gjennom Kina-satsningen. Årlig er det to turer til Kina hvor man skal rekruttere studenter, markedsføre studier, intervjue studenter og møte partnere. Formålet med 7

8 turen i mars 2008 var å signere avtaler med Wuhan University og Wuhan University of Technology, samt å markedsføre studietilbudet og intervjue studenter. På denne turen deltok Jørn Wroldsen, Iver Jensen og Rune Hjelsvold. I oktober/november 2008 var det en ny tur for å markedsføre studiene, samt at en gruppe på 4 professorer arrangerte et faglig seminar. Deltageren fra Gjøvik denne gangen var Jørn Wroldsen, Bente Gaalaas Rønningen, Rune Hjelsvold, Bian Yang, Fouzi Alaya Cheikh og Einar Snekkenes. Kvoteordningen. Det ble tatt opp 3 kvotesøkere til HiL, to fra Palestina på TVF og en fra Kosovo på ASV. Alle disse tre er skoleåret 08/09 på Høgskolen i Hedmark for å studere norsk og begynner på sine respektive studieprogram ved HiL høsten Høgskolen i Gjøvik hadde fått tildelt 12 kvoteplasser fra høsten På grunn av få kvalifiserte søkere, ble det bare tatt opp 9 stykker, 2 fra Kina (IMT), 5 fra Kosovo (Bachelor i Geomatikk) og 2 fra Russland (IMT). En av studentene fra Kosovo møtte ikke til studiestart ved HIG og det er derfor 5 ledige kvoteplasser til opptak i Kvotestudenter kan bare tas opp gjennom institusjoner vi har avtaler med i de landene som deltar i programmet. 4. Mobilitet 4.1. Studentmobilitet Samlet for 2008 viser tallene at HiL og HiG har hatt en økning i antall utvekslingsstudenter sett i forhold til tidligere år. Sammenlignet med 2007 har tallene på HiL økt både for utreisende studenter, fra 91 til 98, og innkommende studenter, fra 37 til 43. På HiG har tallene for innreisende gått noe ned, fra 35 til 28, mens det er flere studenter som har valgt å reise ut, fra 26 til 32. Det er naturlig at tallene svinger litt, men vi må jobbe for å få flere studenter inn på begge institusjonene samt at HiG må jobbe videre med å få opp tallene for utgående mobilitet. Ute i Europa er det stadig synkende tall for Erasmus studenter som reiser på utveksling, derfor er det positivt at vi samlet sett har økt antall innreisende studenter, men det blir også viktig at vi er mer ute og markedsfører oss i forhold til tilbudet vårt for å kunne opprettholde disse tallene. 8

9 Høgskolen i Gjøvik har også hatt 6 studenter gjennom Erasmus Mundus-programmet. Disse blir offisielt tatt opp ved den koordinerende institusjonen Jean Monnet i Frankrike, hvor de så søker seg ut til de andre institusjonene i konsortiet. HEC-programmet er en avtale mellom Pakistanske myndigheter og SIU på norsk side. Studenten får fullfinansiert sine studier gjennom stipend fra HEC som blir administrert sentralt av SIU, men lokalt av hver enkelt institusjon. Gjøvik har en slik student, som etter planen vil være ferdig våren Studentmobilitet fordelt på avdeling: HØGSKOLEN I GJØVIK UT INN HOS - Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 11 3 TØL - Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse 14 3 IMT - Avdeling for informatikk og medieteknikk 7 22 TOTALT HiG HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AHS- Avdeling for helse- og sosialfag 41 1 ASV Avdeling for samfunnsvitenskap TVF Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 13 6 Uten avdelingstilknytning - 10 TOTALT HiL TOTALT HiG og HiL Fordelt på fagområder: FAGOMRÅDER: UT INN Sykepleie

10 Radiografi 1 - Ingeniørfag, Bygg 5 - Ingeniørfag, Elektro 3 - Geomatikk - 1 Industriell design og teknologiledelse 6 2 Medie management 3 - Mediedesign 2 - Informatikk 1 - Medieteknikk - 14 Informasjonssikkerhet 1 8 Barnevern 21 - Sosialt arbeid 7 1 Vernepleie 11 - Psykologi 2 - Reiseliv 21 1 Organisasjon og ledelse 6 - Økonomi og administrasjon 7 - Sosiologi 1 - Idrett 6 - Film og fjernsynsvitenskap 12 - Kulturprosjektledelse 1 - Samtidshistorie 2 - Internasjonale studier 1 - Andre - 41 *Cross cultural communication (HiL) 14 *The creative Economy (HiL) 14 *Nature based tourism (HiL) 14 *Norwegian culture and society (HiL) 12 10

11 *Video production (HiL) 8 *Consumers and branding (HiL) 14 *Practical course tourism 3 De siste 7 radene merket med * viser emner som er kjørt på HiL i 2008 og som utvekslingsstudenter har vært registrert på. Siden ingen studieprogram på HiL per dags dato tilbyr en pakke med 30 sp, velger studentene fag som ulike studieprogram har ansvar for å undervise. Noen av disse fagene kjøres vårsemesteret, mens andre kjøres på høsten Fordelt på land: LAND UT (total) Australia 27 - Belgia 2 2 Brasil 2 - Canada 5 - Danmark 5 - Finland 1 1 Frankrike 2 11 Hellas - 1 India 1 1 Latvia 1 6 Litauen 1 1 Malta - 1 Namibia 24 - Nederland 7 11 Portugal - 2 Slovakia - 1 Spania 6 4 Storbritannia 6 - INN (total) 11

12 Sveits 4 - Sverige 3 - Sør-Afrika 9 - Tsjekkia 1 7 Tyrkia 2 - Tyskland 3 10 USA Fordelt på avtaletype AVTALE UT INN Erasmus Nordplus 2 1 Bilateral Individ 4 3 Denne tabellen viser bare mobilitet som er avtalebasert og hvor studentene har hatt ett opphold på over 3 måneder. Det er på bakgrunn av at det bare er disse oppholdene som utløser mobilitetsmidler fra departementet Lærermobilitet Høgskolen i Gjøvik: Erling Ohnstein, Wiener Neustadt, Østerrike (mars, 2008). Høgskolen i Lillehammer: Thor Flognfelt, IPAC Annecy, Frankrike (Erasmus, Januar 2008). Christian Krogh til Northern State University i Aberdeen, South Dakota. Han deltok også samtidig på en konferanse i Rapid City (Reisestøtte fra Internasjonalt utvalg). Christian Krogh, InHolland Haarlem og Rotterdam, (Erasmus + Reisestøtte fra Internasjonalt utvalg, November 2008). 12

13 På Hil har det også vært satt av 4 stipender a kr ,- til ansatte som vil ta kurs i akademisk engelsk ved York Study Centre. 4 ansatte fikk innvilget søknaden sin om å reise på kurs 2 uker i november. En person ble syk, så det har vært tre stykker på kurs høsten Disse fikk tildelt stipend, basert på søknad: Sigrun Dancke Skaare, FA Hilde Ralle, TVF Even Tjørve, ASV Ingrid Guldvik, AHS 4.3. Teknisk/ administrativ mobilitet I nye LLP (Lifelong Learning Programme) som ble lansert i 2007, er teknisk / administrativ utveksling en nypost som blir støttet gjennom Erasmus. Det blir gitt stipender på 800 Euro, kostnader over det må dekkes av avdelingen. I 2008 hadde HiG fått tildelt 6 stipender, mens HiL hadde fått tildelt 3 stipender. Høgskolen i Gjøvik: Rekruttering og markedsføringstemaet på utveksling til University of Gloucestershire. Maria Lillemoen og Guro Wang Øverli reiste til Gloucestershire for å blant annet delta på åpen dag. Storbritannia har en helt annen tradisjon for markedsføring og rekrutteringsstrategier enn det vi har vært vant til i Norge. Utbyttet var positivt av denne turen. I mai dro et fire stykker på besøk til Universidad de Granada, Spania. Studiedirektør, Økonomidirektør, Personaldirektør og seniorrådgiver for kvalitetssystem, dro til Granada i Spania på utveksling. Formålet var å diskutere problemstillinger rundt Erasmus Mundus masterprogram som har sitt første opptak høsten Høgskolen i Lillehammer: Pål Riiser Berg, konferanse i Dalarne. Veiledning av toppidrettstudenter. 13

14 4.4. Reiser og besøk Besøk til Internasjonalt kontor: Besøk fra Kina, Ms Marcia Petrini, Hope Institute of Nursing, Wuhan University Besøk av Mr. Alan Wilson Greenshill and Ms. Maripaz Sanchez Buendia fra Internasjonalt kontor, Universitete i Granada, Spania (HiL+HiG) Besøk fra Northern State University, South Dakota. Prof Doug Ohmer (HiL + HiG). Besøk fra Univeristy of Wolllongong, Prof. Patrick Crooks, Department of Nursing (HiG). Besøk fra FH Leipzig, Dr Frank Roch (HiG). Besøk fra Univeristy of Wollongong, Trish Trandell and Vice Chancellor Prof. Gerard Sutton (HiG). Reiser på Internasjonalt kontor: Finland, Nordplusmøte i Tampere, NIMU-nettverket (Håkon Solberg). NAFSA konferansen i Washington DC (Bente Gaalaas Rønningen). EAIE-konferansen i Antwerpen, Belgia (Kristin Solli og Bente Gaalaas Rønningen). Kari Hugsted fra avd HOS var også med på denne konferansen. London School of English. Kurs i engelsk gjennom statskonsult for offentlig ansatte, juli (Bente Gaalaas Rønningen). StudyLink-tur til Kina, Harbin og Wuhan. Oktober/november (Bente G Rønningen). I tillegg har internasjonalt kontor deltatt på følgende SIU-seminar: Profileringsseminar i Bergen, mars 2008 (Inger Elin Nes Hjelle) Besøk fra SIU, orientering om Nord-Amerika programmet (mars). Nord Amerika-seminar på Lillestrøm, 8.mai 2008 (Bente Gaalaas Rønningen). Mobilitetsseminar 2008, Studentmobilitet i et strategisk perspektiv, på Gardermoen, 15- oktober (Bente Gaalaas Rønningen). Erasmus-seminar i Stavanger, november 2008 (Pauline Wittebrood, Kristin Solli og Bente Gaalaas Rønningen). 14

15 5. Planer for 2009 Handlingsplanen for internasjonalisering ved HiL gjelder for Dette betyr at i løpet av 2009 må det lages en handlingsplan for internasjonalisering. Den gjeldende handlingsplanen ble vedtatt av HiL våren 2007, mens den på HiG var oppe tilbehandling behandling i ledermøte, med ble ikke vedtatt. Det vil være en fordel om HiL og HiG hadde en felles handlingsplan for internasjonalisering, siden vi har et felles internasjonalt kontor. Handlingsplanen vil være et nyttig styringsdokument i forhold til prioriterte arbeidsoppgaver for neste periode Det vil også jobbes mer systematisk i forhold til at vi skal finne frem til noen hovedsamarbeidspartnere som vi kan sette inn økt fokus på i forhold til å øke mobiliteten men også få til samarbeidsprosjekt som igjen vil øke kontakten og kjennskapen til de ulike institusjonene seg i mellom. Utvikling av felles gradssamarbeid med strategiske partnere kan være en vei å gå i dette arbeidet. Det har lenge vært behov for mer markedsføringsmaterialet på internasjonalt kontor. Det var planlagt at det skulle jobbes med å utarbeides nye brosjyrer til internasjonalt kontor, og også finne andre markedsføringsartikler som kan brukes ovenfor våre partnere ute for å tiltrekke oss flere studenter. Dette arbeidet ble ikke prioritert i 2008 pga utskiftninger i arbeidsstokken, og at andre gjøremål var mer pressende i dette tidspunktet. Siden Høgskolen i Gjøvik nå har bestemt seg for å rekruttere master studenter inn gjennom samarbeidsinstitusjoner, krever dette et tettere samarbeid mellom markedsførings og rekrutteringsteamet, sammen med fagavdelingen for å kunne utarbeide nye brosjyrer på engelsk. Også Høgskolen i Lillehammer kunne trenge nytt materialet på engelsk i forhold til å markedsføre oss som institusjon ute. Dette vil det jobbes videre med i Det vil også bli prioritert å jobbe med den informasjonen som finnes tilgjengelig på engelsk på web-sidene våre. Både på internasjonalt kontor sine sider, men også på de engelske versjonene av HiL.no og HiG.no 15

16 I 2009 vil vi også priorotere å besøke noen av våre samarbeidspartnere siden vi er et helt nytt team med ansatte på internasjonalt kontor. Det er viktig at vi stifter personlig bekjentskap med våre avtaleinstitusjoner slik at vi kan mest mulig om de stedene vi sender studenter. Vi planlegger også å delta på årets NAFSA konferanse i Los Angeles, USA og EIAE konferansen i Madrid, Spania. Øvrige planlagte reiser for å besøke partnere: Ungarn (HiL) i mai Belgia/ Nederland (HiG) i mars Kina (HiG) mars og oktober/november Frankrike / Tyskland (april?) Bente Gaalaas Rønningen Leder av internasjonalt kontor 6.feb

Årsrapport 2009. Felles internasjonalt kontor. Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Årsrapport 2009. Felles internasjonalt kontor. Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 Felles internasjonalt kontor Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer 1 Innholdsfortegnelse: 1. Forankring i institusjonene...3 Personalmessig organisering...3 Internasjonalt utvalg

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON

HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON LAND Hochschule Wismar l'université d'orléans, IUT de l'indre La Universidad de Castilla-la Mancha The Politecnico

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2007. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

ÅRSRAPPORT FOR 2007. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ÅRSRAPPORT FOR 2007 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Aktivitetsdag for internasjonale studentar ved HiL, HiG og HiHm, Budor, 24. mars 2007 1. INNLEIING... 3 2. PROSJEKT

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2006. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

ÅRSRAPPORT FOR 2006. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik ÅRSRAPPORT FOR 2006 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik 1. INNLEIING... 3 2. PROSJEKT FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL... 3 2.1. BEMANNING... 3 2.2. ØKONOMI... 3 2.3.

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Referat Møte arbeidsgruppe utdanning 27. sept 2011 videokonferanse 9-12

Referat Møte arbeidsgruppe utdanning 27. sept 2011 videokonferanse 9-12 Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Referat Møte arbeidsgruppe utdanning 27. sept 2011 videokonferanse 9-12 I første del av møtet deltok også de internasjonale koordinatorene. 2. del kun for arbeidsgruppen.

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Utveksling for UiS-ansatte

Utveksling for UiS-ansatte Utveksling for UiS-ansatte Trym N. Holbek Rådgiver, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Hva er ansattutveksling? Et forhåndsavtalt opphold i utlandet som bidrar til å utvikle deg selv

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Hvordan reise på utveksling fra UMB? UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no

Hvordan reise på utveksling fra UMB? UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1 HVORDAN REISE PÅ UTVEKSLING GJENNOM UMB? Tonje Nore Studieavdelingen Hvorfor? Hvem kan reise? Hva slags avtaler finnes det? Hvordan søke? Kan man reise utenom

Detaljer

INTERNASJONALT KONTOR

INTERNASJONALT KONTOR ÅRSRAPPORT FOR 2005 INTERNASJONALT KONTOR HØGSKOLEN I GJØVIK OG HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1. INNLEIING... 2 2. PROSJEKT FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL... 2 2.1. BEMANNING... 2 2.2. ØKONOMI... 2 2.3.

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

LLP Programutvalg for Erasmus 2011-2013

LLP Programutvalg for Erasmus 2011-2013 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg for Erasmus 2011-2013 Møtested: SIU, Vaskerelven 39, Bergen, 4. etg. Dato: 05.03.2013 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Hvordan har vi gjort det?

Hvordan har vi gjort det? 15. DESEMBER 2014 Hvordan har vi gjort det? Praktiske eksempler Erasmus-seminaret 2014 Lise Bakke Brøndbo Spørsmål fra SiU Hvordan har HiOA fått til praksismobilitet? Hvorfor er det vanskelig å få til

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering

Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering - Hovudmål 1: HVO skal ta aktivt del i EU-programma for utdanning, forsking og innovasjon, samt nordiske og nasjonale satsingar knytt til internasjonaliseringsfeltet.

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Workshop Universitetet i Stavanger Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Grunnlagt 1991 som et kontor i Universitetsrådet Etablert som statlig

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

EØS-stipendfondene. Margrete Søvik. 30 november 2009

EØS-stipendfondene. Margrete Søvik. 30 november 2009 EØS-stipendfondene Margrete Søvik 30 november 2009 2 Om Hva er EØS stipendfondene? Utforming av fondene Status for fondene. SIUs bidrag 3 Hva er EØS-fondene? Norge, Island og Lichtenstein overfører i perioden

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU John Magne Grindeland studieleder, HiST/ALT Internasjonalisering i styringsdokumeter Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn

Detaljer

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST Strategi for INTERNASJONALISERING ved Avdeling for sykepleierutdanning, HiST 2011-2015 I Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det at: Innen høyere utdanning vil internasjonalisering

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om utvekslingsstudenter: systematisk

Detaljer

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Internasjonal seksjon 2015 Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Bemanning Sted: Internasjonalt hus Antall ansatte: 19 fordelt på følgende hovedansvarsområder: Programforvaltning Mobilitet Opptak Godkjenning

Detaljer

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften Erasmus+ seminar 2. november 2017 Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Benedicte Solheim, prosjektleder Bakgrunn

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Rapport for HiO Internasjonalisering

Rapport for HiO Internasjonalisering Rapport for HiO 2011 Internasjonalisering 19.09.2012 Masterprogram på engelsk HiO LUI: Master Programme Multicultural and International Education JBI: IU: - Joint Programme in International Education and

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

SIU. Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra. Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen

SIU. Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra. Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen SIU Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra 2011 Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen 1 Bakgrunn for SIUs undersøkelse om fellesgrader SIU skal stimulere til internasjonalisering

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Jens Peder Lomsdalen Til: PMR Dato: 23.05.2016 Internasjonaliseringsarbeidet på studiesiden (juss) status og muligheter UiOs Strategi2020 vektlegger i

Detaljer

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Sluttrapport Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Prosjekt: 81118 Prosjektansvarlig: Birgit Brunborg 29. februar 2013 1 Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

SIU. Program for internasjonale fellesgrader, Nordic Master Programme og fellesgrader i Erasmus+ Internasjonaliseringskonferansen

SIU. Program for internasjonale fellesgrader, Nordic Master Programme og fellesgrader i Erasmus+ Internasjonaliseringskonferansen SIU Program for internasjonale fellesgrader, Nordic Master Programme og fellesgrader i Erasmus+ Internasjonaliseringskonferansen 2014 06.03.2014 Seniorrådgiver Frank Moe 2 Fellesgrader Slik? Eller slik?

Detaljer

Søknad om kvoteplasser. Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim

Søknad om kvoteplasser. Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim Søknad om kvoteplasser Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim 1 Bakgrunn 2007 Rundskriv F-10-07 Tildeling av plasser for treårig periode, 2008-2011 (SIU) 2010 Rundskriv F-12-10 for perioden 2011-2014

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 SIU Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 1 Praksismobilitet Ny i Erasmus-programmet i 2007 Stor økning internasjonalt; spesielt Tyskland, UK, Frankrike, Nederland, Finland, Spania Internasjonalt:

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD. 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 9. desember 2014 14:15 15:45 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanene: (Eks. fra Bachelor i utøvende musikk)

Detaljer

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom:

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom: Comenius 2011-2012 Hva trenger din skole? Europeiske skoleprosjekter Lifelong learning Pedagogisk senter Kristiansand 2011 Hvorfor satse på Comenius? Skoler kan få økonomisk støtte fra EU-systemet for

Detaljer

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Erasmus+ mobilitet Back to Basic Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Søknad Søknadsfrist 2. februar 2016, kl. 1200 Brussel tid Erasmus+ mobilitet for høyrere utdanning: KA103 og KA107 Søknad

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer