ÅRSRAPPORT FOR Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2008. Internasjonalt kontor. Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2008 Internasjonalt kontor Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik

2 Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING PROSJEKTET FELLES INTERNASJONALT KONTOR HIG/HIL Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Økonomi AVTALER OG NETTVERK Samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder Deltakelse i program og nettverk MOBILITET Studentmobilitet Lærermobilitet Teknisk/ administrativ mobilitet Reiser og besøk PLANER FOR

3 1. Innledning 2008 har vært det første året i den andre prosjektperioden for felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. Første del av rapporten vil omhandle en evaluering av det året som har vært. Videre vil rapporten ta for seg virksomheten ved internasjonalt kontor i 2008, med blant annet oversikt over mobilitet, nye avtaler, kontakt med samarbeidsinstitusjoner og deltakelse i internasjonale nettverk og program. Til slutt vil vi kunne lese litt om veien videre for internasjonalt kontor i Prosjektet Felles internasjonalt kontor HiG/HiL 2.1. Internasjonalt kontor ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. I 2007 ble det gjennomført en evaluering for å beslutte om man skulle videreføre prosjektet med felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. På bakgrunn av evalueringen som ble gjennomført, ble prosjektet vedtatt videreført i 3 nye år. I forbindelse med evalueringen av den første 3-årsperioden med felles internasjonalt kontor, ble det utviklet en spørreundersøkelse rettet mot utreisende og innkommende utvekslingsstudenter. Denne har nå blitt innført som en rutinemessig undersøkelse som vil bli sendt ut til utvekslingsstudenter ved HiG og HiL på slutten av hvert semester. På denne måten vil vi mer systematisk kunne samle data for å evaluere internasjonalt kontor og på den måten hjelpe oss å øke kvaliteten på arbeidet vårt. Internasjonalt kontor har 3 tilsatte: Leder av internasjonalt kontor (100 % stilling, 50 % på HiG og 50 % på HiL). Medarbeider med kontorsted Lillehammer (100 % stilling). Medarbeider med kontorsted Gjøvik (100 % stilling, derav 30 % som UNISKAkontaktperson). 3

4 2008 ble preget av en del omrokkeringer på stillingene ved internasjonalt kontor. Leder for internasjonalt kontor sluttet i sin stilling 1.mai Samtidig søkte medarbeider ved Lillehammer permisjon fra sin stilling fra juli I tiden frem til ny leder ble ansatt, fungerte medarbeider ved Høgskolen i Gjøvik, Bente Gaalaas Rønningen som leder. På Lillehammer ble det i juni ansatt vikar for medarbeider i permisjon og Kristin Solli begynte ved HiL 6.august I juni ble også Bente Gaalaas Rønningen tilsatt som ny leder av internasjonalt kontor. Dermed ble hennes stilling som 1. konsulent ledig ved HiG. Etter sommeren ble det ansatt ny medarbeider på HiG, Pauline Wittebrood, som begynte i sin stilling 11.august. Dermed var et nytt team på plass ved felles internasjonalt kontor. Dette førte til at 2008 ble preget av til tider underbemanning og flere nye medarbeidere samtidig, men takket være godt innarbeidede rutiner har vi ivaretatt arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Det at vi til tider var underbemannet viser seg igjen i den økonomiske rapporten, hvor vi i år har bruket mindre penger enn budsjettert med. Dette henger sammen med at aktivitetsnivået nødvendigvis ble lavere enn hva det som var planlagt, både når det gjelder reisevirksomhet, og fokus på blant annet markedsføring Økonomi Internasjonalt kontor har hatt et driftbudsjett på ,- (eksl. lønnsutgifter). HiG og HiL bidro med like deler i driftbudsjettet. I tillegg ble det på HiL satt av ,- i strategisk reisetøtte til faglig tilsatte, samt at mobilitetsmidlene ble distribuert av internasjonalt utvalg. Fra internasjonalt utvalg ble pengene fordelt tilbake til avdelingene basert på søknad om internasjonaliseringstiltak. Oversikt over utgifter i tertial 2. tertial 3. tertial Totalt Budsjett Bevertning/representasjon , , Reiser 30528, , , , Konferanseavgifter , , Norskkurs , Velferdstiltak int.studenter , Markedstiltak , Telefon/internett , Utstyr 927,55 0 0,00 927,55 0 Andre utgifter 27662, , ,13 0 Totalt , Utlysning av stillingen Leder av Internasjonalt kontor, felles HiG og HiL 4

5 Vi ser også i år at fadderordningen genererer en del utgifter (Velferdstiltak til internasjonale studenter). Denne budsjettposten ble økt i 2008 i forhold til hva det var budsjettert med i 2007, og vi ser at det har vært nødvendig. Fadderprogrammet med aktiviteter er et tiltak som siden oppstarten våren 2007 har fått veldig gode tilbakemeldinger fra studentene da det bidrar til å gi et skikkelig mottak til de innkommende studentene, ved at de med en gang blir introdusert til et sosialt miljø. Vi erfarer også at vi har ulike utfordringer med å få tak i faddere på begge institusjonene. På HiG er det ikke så populært å være fadder, og vi har vært problemer med å rekruttere nok studenter. På HiL er det derimot god søkning og en reell utvelgelsesprosess, hvor bare de beste søkerne kvalifiserer. Studentene får 5 sp for å ta dette emnet som i tillegg til trening i praktisk organisering av aktiviteter, også gir dem teoretisk kunnskap i kulturforståelse og flerkulturelle problemstillinger. Fadderprogrammet er også et godt bidrag til internationalisation at home som er en viktig del av arbeidet med internasjonalisering. Årsrapporten for 2007, pekte på at det bør det bli et økt fokus på markedsføring internasjonalt, spesielt ovenfor partnerinstitusjonene våre. Dette bør være et ansvarsområde som markeds- og informasjonsavdelingene deler sammen med internasjonalt kontor i forhold til å utvikle nytt materiale på engelsk. I tillegg til driftbudsjettet har internasjonalt kontor på HiL ansvar for å administrere en reisestøttepott på kr ,-. Den ble opprettet for å støtte opp under faglige reiser til våre avtaleinstitusjoner. Målet er å styrke det faglige samarbeidet, og motivere flere vitenskaplige ansatte til å reise på mobilitet. Vi tror at dette vil bidra til å øke interessen slik at flere vitenskaplige ansatte vil reise og knytte tettere bånd med allerede eksisterende eller nye potensielle partnere. 3. Avtaler og nettverk Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik har til sammen ca 120 avtaler med ulike læresteder i hele verden. Det siste året har det vært fokus på om man skal finne fram til noen hovedsamarbeidspartnere både på HiL og HiG. I dette arbeidet er det flere hensyn som må ivaretas. Som det tidligere har blitt påpekt er det per i dag ikke nødvendigvis noe samsvar mellom de institusjonene vi mottar studenter fra, de som våre studenter reiser til, eller der 5

6 hvor våre vitenskaplige ansatte har etablert forskningssamarbeid. I 2008 har det blitt diskutert hvilke kriterier som skal gjelde for å definere hvem som skal være hovedsamarbeidspartnere. Det er i første omgang viktig at dette blir diskutert ute i avdelingene i forhold til å finne fram til hvilke partnere de ønsker å satse videre mot, og så se på dette i sammenheng på institusjonsnivå. Dette arbeidet vil videreføres i Samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder I 2008 har HiG og HiL inngått 8 nye avtaler med: Institusjon Land Avtaletype Fagmiljø Brno University of Technology Tsjekkia Erasmus IMT InHolland Haarlem Nederland Erasmus ASV Pole Universitaire Leonard de Vinci Frankrike Erasmus ASV Northern State University, SD USA Exchange Institusjonsbasert (HiL) Universidad de San Ignacio de Loyola Peru Exchange Institusjonsbasert (begge) Wuhan University Kina Exchange IMT Wuhan University of Technology Kina Exchange IMT VIA University College Danmark Erasmus AHS Utvidelse av allerede eksiterende avtaler til flere fagområder og til å være felles for både HiL og HiG. FH Mittweida Tyskland Erasmus TVF og IMT University of Pardubice Tsjekkia Erasmus ASV og IMT + HOS 3.2. Deltakelse i program og nettverk For skoleåret 07/08 gir Erasmusprogrammet støtte til studenter, vitenskaplige ansatte og teknisk / administrativt ansatte som ønsker seg på utveksling. Internasjonalt kontor 6

7 administrerer programmet (stipender og avtaler) på vegne av HiG og HiL. Vi rapporterer videre til SIU to ganger i året om bruk av midlene. Ubrukte midler må betales tilbake. I 2007/08 fikk vi denne tildelingen i Euro: OM-midler SMS-midler SMPmidler STA-midler STT-midler HiL HiG OM: Organisasjonsmobilitet SMS: Studentmobilitet studier SMP: Studentmobilitet praksis STA: Lærermobilitet STT: Teknisk / Adm. Ansatte mobilitet. Erasmus Mundus. Gjøvik er med i et Erasmus Mundus program hvor de tilbyr en master i Color and Informatics in Media Technology (CIMET) sammen med University of Juensuu (FI), University of Jean Monnet (FR) og University of Granada (ES). Høsten 2008 var første året med opptak til CIMET masterprogrammet, og Gjøvik har hatt 6 studenter i år på 1.semester. Disse studentene ble tatt opp fra 3.land (land utenfor EU og EØS). Man forventer at antall studenter høsten 2009 vil være ca 20 på masterprogrammet, da Gjøvik også vil gi et tilbud til 3.semsters studenter. Høgskolen i Lillehammer og Gjøvik er med i disse Nordplussnettverkene: NIMU (TVF, HiL og IMT, HiG) Nordlink (ISP, HiG) Nordiskt Nätverk Inom Teknik (TØL, HiG) AluNord (TØL, HiG) Filmskolene i Norden (DNF, HiL) Nettverk innan sosialt arbeid (AHS, HiL) StudyLink. Dette er et samarbeid Høgskolen i Gjøvik har sammen med Høgskolen i Telemark og Universitet i Agder gjennom Kina-satsningen. Årlig er det to turer til Kina hvor man skal rekruttere studenter, markedsføre studier, intervjue studenter og møte partnere. Formålet med 7

8 turen i mars 2008 var å signere avtaler med Wuhan University og Wuhan University of Technology, samt å markedsføre studietilbudet og intervjue studenter. På denne turen deltok Jørn Wroldsen, Iver Jensen og Rune Hjelsvold. I oktober/november 2008 var det en ny tur for å markedsføre studiene, samt at en gruppe på 4 professorer arrangerte et faglig seminar. Deltageren fra Gjøvik denne gangen var Jørn Wroldsen, Bente Gaalaas Rønningen, Rune Hjelsvold, Bian Yang, Fouzi Alaya Cheikh og Einar Snekkenes. Kvoteordningen. Det ble tatt opp 3 kvotesøkere til HiL, to fra Palestina på TVF og en fra Kosovo på ASV. Alle disse tre er skoleåret 08/09 på Høgskolen i Hedmark for å studere norsk og begynner på sine respektive studieprogram ved HiL høsten Høgskolen i Gjøvik hadde fått tildelt 12 kvoteplasser fra høsten På grunn av få kvalifiserte søkere, ble det bare tatt opp 9 stykker, 2 fra Kina (IMT), 5 fra Kosovo (Bachelor i Geomatikk) og 2 fra Russland (IMT). En av studentene fra Kosovo møtte ikke til studiestart ved HIG og det er derfor 5 ledige kvoteplasser til opptak i Kvotestudenter kan bare tas opp gjennom institusjoner vi har avtaler med i de landene som deltar i programmet. 4. Mobilitet 4.1. Studentmobilitet Samlet for 2008 viser tallene at HiL og HiG har hatt en økning i antall utvekslingsstudenter sett i forhold til tidligere år. Sammenlignet med 2007 har tallene på HiL økt både for utreisende studenter, fra 91 til 98, og innkommende studenter, fra 37 til 43. På HiG har tallene for innreisende gått noe ned, fra 35 til 28, mens det er flere studenter som har valgt å reise ut, fra 26 til 32. Det er naturlig at tallene svinger litt, men vi må jobbe for å få flere studenter inn på begge institusjonene samt at HiG må jobbe videre med å få opp tallene for utgående mobilitet. Ute i Europa er det stadig synkende tall for Erasmus studenter som reiser på utveksling, derfor er det positivt at vi samlet sett har økt antall innreisende studenter, men det blir også viktig at vi er mer ute og markedsfører oss i forhold til tilbudet vårt for å kunne opprettholde disse tallene. 8

9 Høgskolen i Gjøvik har også hatt 6 studenter gjennom Erasmus Mundus-programmet. Disse blir offisielt tatt opp ved den koordinerende institusjonen Jean Monnet i Frankrike, hvor de så søker seg ut til de andre institusjonene i konsortiet. HEC-programmet er en avtale mellom Pakistanske myndigheter og SIU på norsk side. Studenten får fullfinansiert sine studier gjennom stipend fra HEC som blir administrert sentralt av SIU, men lokalt av hver enkelt institusjon. Gjøvik har en slik student, som etter planen vil være ferdig våren Studentmobilitet fordelt på avdeling: HØGSKOLEN I GJØVIK UT INN HOS - Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 11 3 TØL - Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse 14 3 IMT - Avdeling for informatikk og medieteknikk 7 22 TOTALT HiG HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AHS- Avdeling for helse- og sosialfag 41 1 ASV Avdeling for samfunnsvitenskap TVF Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap 13 6 Uten avdelingstilknytning - 10 TOTALT HiL TOTALT HiG og HiL Fordelt på fagområder: FAGOMRÅDER: UT INN Sykepleie

10 Radiografi 1 - Ingeniørfag, Bygg 5 - Ingeniørfag, Elektro 3 - Geomatikk - 1 Industriell design og teknologiledelse 6 2 Medie management 3 - Mediedesign 2 - Informatikk 1 - Medieteknikk - 14 Informasjonssikkerhet 1 8 Barnevern 21 - Sosialt arbeid 7 1 Vernepleie 11 - Psykologi 2 - Reiseliv 21 1 Organisasjon og ledelse 6 - Økonomi og administrasjon 7 - Sosiologi 1 - Idrett 6 - Film og fjernsynsvitenskap 12 - Kulturprosjektledelse 1 - Samtidshistorie 2 - Internasjonale studier 1 - Andre - 41 *Cross cultural communication (HiL) 14 *The creative Economy (HiL) 14 *Nature based tourism (HiL) 14 *Norwegian culture and society (HiL) 12 10

11 *Video production (HiL) 8 *Consumers and branding (HiL) 14 *Practical course tourism 3 De siste 7 radene merket med * viser emner som er kjørt på HiL i 2008 og som utvekslingsstudenter har vært registrert på. Siden ingen studieprogram på HiL per dags dato tilbyr en pakke med 30 sp, velger studentene fag som ulike studieprogram har ansvar for å undervise. Noen av disse fagene kjøres vårsemesteret, mens andre kjøres på høsten Fordelt på land: LAND UT (total) Australia 27 - Belgia 2 2 Brasil 2 - Canada 5 - Danmark 5 - Finland 1 1 Frankrike 2 11 Hellas - 1 India 1 1 Latvia 1 6 Litauen 1 1 Malta - 1 Namibia 24 - Nederland 7 11 Portugal - 2 Slovakia - 1 Spania 6 4 Storbritannia 6 - INN (total) 11

12 Sveits 4 - Sverige 3 - Sør-Afrika 9 - Tsjekkia 1 7 Tyrkia 2 - Tyskland 3 10 USA Fordelt på avtaletype AVTALE UT INN Erasmus Nordplus 2 1 Bilateral Individ 4 3 Denne tabellen viser bare mobilitet som er avtalebasert og hvor studentene har hatt ett opphold på over 3 måneder. Det er på bakgrunn av at det bare er disse oppholdene som utløser mobilitetsmidler fra departementet Lærermobilitet Høgskolen i Gjøvik: Erling Ohnstein, Wiener Neustadt, Østerrike (mars, 2008). Høgskolen i Lillehammer: Thor Flognfelt, IPAC Annecy, Frankrike (Erasmus, Januar 2008). Christian Krogh til Northern State University i Aberdeen, South Dakota. Han deltok også samtidig på en konferanse i Rapid City (Reisestøtte fra Internasjonalt utvalg). Christian Krogh, InHolland Haarlem og Rotterdam, (Erasmus + Reisestøtte fra Internasjonalt utvalg, November 2008). 12

13 På Hil har det også vært satt av 4 stipender a kr ,- til ansatte som vil ta kurs i akademisk engelsk ved York Study Centre. 4 ansatte fikk innvilget søknaden sin om å reise på kurs 2 uker i november. En person ble syk, så det har vært tre stykker på kurs høsten Disse fikk tildelt stipend, basert på søknad: Sigrun Dancke Skaare, FA Hilde Ralle, TVF Even Tjørve, ASV Ingrid Guldvik, AHS 4.3. Teknisk/ administrativ mobilitet I nye LLP (Lifelong Learning Programme) som ble lansert i 2007, er teknisk / administrativ utveksling en nypost som blir støttet gjennom Erasmus. Det blir gitt stipender på 800 Euro, kostnader over det må dekkes av avdelingen. I 2008 hadde HiG fått tildelt 6 stipender, mens HiL hadde fått tildelt 3 stipender. Høgskolen i Gjøvik: Rekruttering og markedsføringstemaet på utveksling til University of Gloucestershire. Maria Lillemoen og Guro Wang Øverli reiste til Gloucestershire for å blant annet delta på åpen dag. Storbritannia har en helt annen tradisjon for markedsføring og rekrutteringsstrategier enn det vi har vært vant til i Norge. Utbyttet var positivt av denne turen. I mai dro et fire stykker på besøk til Universidad de Granada, Spania. Studiedirektør, Økonomidirektør, Personaldirektør og seniorrådgiver for kvalitetssystem, dro til Granada i Spania på utveksling. Formålet var å diskutere problemstillinger rundt Erasmus Mundus masterprogram som har sitt første opptak høsten Høgskolen i Lillehammer: Pål Riiser Berg, konferanse i Dalarne. Veiledning av toppidrettstudenter. 13

14 4.4. Reiser og besøk Besøk til Internasjonalt kontor: Besøk fra Kina, Ms Marcia Petrini, Hope Institute of Nursing, Wuhan University Besøk av Mr. Alan Wilson Greenshill and Ms. Maripaz Sanchez Buendia fra Internasjonalt kontor, Universitete i Granada, Spania (HiL+HiG) Besøk fra Northern State University, South Dakota. Prof Doug Ohmer (HiL + HiG). Besøk fra Univeristy of Wolllongong, Prof. Patrick Crooks, Department of Nursing (HiG). Besøk fra FH Leipzig, Dr Frank Roch (HiG). Besøk fra Univeristy of Wollongong, Trish Trandell and Vice Chancellor Prof. Gerard Sutton (HiG). Reiser på Internasjonalt kontor: Finland, Nordplusmøte i Tampere, NIMU-nettverket (Håkon Solberg). NAFSA konferansen i Washington DC (Bente Gaalaas Rønningen). EAIE-konferansen i Antwerpen, Belgia (Kristin Solli og Bente Gaalaas Rønningen). Kari Hugsted fra avd HOS var også med på denne konferansen. London School of English. Kurs i engelsk gjennom statskonsult for offentlig ansatte, juli (Bente Gaalaas Rønningen). StudyLink-tur til Kina, Harbin og Wuhan. Oktober/november (Bente G Rønningen). I tillegg har internasjonalt kontor deltatt på følgende SIU-seminar: Profileringsseminar i Bergen, mars 2008 (Inger Elin Nes Hjelle) Besøk fra SIU, orientering om Nord-Amerika programmet (mars). Nord Amerika-seminar på Lillestrøm, 8.mai 2008 (Bente Gaalaas Rønningen). Mobilitetsseminar 2008, Studentmobilitet i et strategisk perspektiv, på Gardermoen, 15- oktober (Bente Gaalaas Rønningen). Erasmus-seminar i Stavanger, november 2008 (Pauline Wittebrood, Kristin Solli og Bente Gaalaas Rønningen). 14

15 5. Planer for 2009 Handlingsplanen for internasjonalisering ved HiL gjelder for Dette betyr at i løpet av 2009 må det lages en handlingsplan for internasjonalisering. Den gjeldende handlingsplanen ble vedtatt av HiL våren 2007, mens den på HiG var oppe tilbehandling behandling i ledermøte, med ble ikke vedtatt. Det vil være en fordel om HiL og HiG hadde en felles handlingsplan for internasjonalisering, siden vi har et felles internasjonalt kontor. Handlingsplanen vil være et nyttig styringsdokument i forhold til prioriterte arbeidsoppgaver for neste periode Det vil også jobbes mer systematisk i forhold til at vi skal finne frem til noen hovedsamarbeidspartnere som vi kan sette inn økt fokus på i forhold til å øke mobiliteten men også få til samarbeidsprosjekt som igjen vil øke kontakten og kjennskapen til de ulike institusjonene seg i mellom. Utvikling av felles gradssamarbeid med strategiske partnere kan være en vei å gå i dette arbeidet. Det har lenge vært behov for mer markedsføringsmaterialet på internasjonalt kontor. Det var planlagt at det skulle jobbes med å utarbeides nye brosjyrer til internasjonalt kontor, og også finne andre markedsføringsartikler som kan brukes ovenfor våre partnere ute for å tiltrekke oss flere studenter. Dette arbeidet ble ikke prioritert i 2008 pga utskiftninger i arbeidsstokken, og at andre gjøremål var mer pressende i dette tidspunktet. Siden Høgskolen i Gjøvik nå har bestemt seg for å rekruttere master studenter inn gjennom samarbeidsinstitusjoner, krever dette et tettere samarbeid mellom markedsførings og rekrutteringsteamet, sammen med fagavdelingen for å kunne utarbeide nye brosjyrer på engelsk. Også Høgskolen i Lillehammer kunne trenge nytt materialet på engelsk i forhold til å markedsføre oss som institusjon ute. Dette vil det jobbes videre med i Det vil også bli prioritert å jobbe med den informasjonen som finnes tilgjengelig på engelsk på web-sidene våre. Både på internasjonalt kontor sine sider, men også på de engelske versjonene av HiL.no og HiG.no 15

16 I 2009 vil vi også priorotere å besøke noen av våre samarbeidspartnere siden vi er et helt nytt team med ansatte på internasjonalt kontor. Det er viktig at vi stifter personlig bekjentskap med våre avtaleinstitusjoner slik at vi kan mest mulig om de stedene vi sender studenter. Vi planlegger også å delta på årets NAFSA konferanse i Los Angeles, USA og EIAE konferansen i Madrid, Spania. Øvrige planlagte reiser for å besøke partnere: Ungarn (HiL) i mai Belgia/ Nederland (HiG) i mars Kina (HiG) mars og oktober/november Frankrike / Tyskland (april?) Bente Gaalaas Rønningen Leder av internasjonalt kontor 6.feb

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 STYRETS BERETNING... 2 2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 5 3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 3.1 Rapportering på mål... 8 3.2 Annen rapportering... 32 4 STYRING

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2013/14 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2013/14 November 2014 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30

Studieutvalget Møtested: 140, NMH Dato: 14.12.2012 Tidspunkt: 10:30 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Årsrapport 2011. Avdeling for Samfunnsvitenskap

Årsrapport 2011. Avdeling for Samfunnsvitenskap Årsrapport 2011 Avdeling for Samfunnsvitenskap Versjon 6.2.2012 0 Årsrapporten for avdelingen bygger på HiLs mal for årsrapport og er strukturert i henhold til høgskolens sentrale målområder; universitetsbygging,

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 1. SAMMENDRAG... 5 2. BACHELOR I SYKEPLEIE... 6 2.1 Søkertall... 6 2.2 Opptakstall... 6 2.3 Registrerte studenter BiS pr.1.10. 2007... 6 2.4 Forholdet

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2014. for Høgskolen i Østfold

Årsrapport 2014. for Høgskolen i Østfold Årsrapport 2014 for Høgskolen i Østfold Pa kort sikt er det ytterligere ett omrade som har sv

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer