MØTEPROTOKOLL. sekretær Liv Helen Nystuen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. sekretær Liv Helen Nystuen."

Transkript

1 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsutvalet for Ungdommen sitt kommunestyre Møtestad: Luster Rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 07. april 2015 Start kl.: Slutt kl.: Desse medlemane møtte: Varamedlem som møtte: Forfall: Andre som var tilstades: Lasse Hærum og Ida Falkgjerdet Svåi. Stian Havellen Listou. Magnus Viking Jåstad. Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen. Saker til handsaming: Sak 06/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 07/15 Godkjenning av møtebok frå møte den 07. januar Sak 08/15 Skriv og meldingar. Sak 09/15 Aktivitetsplan arbeidsåret Status. Sak 10/15 Marianne Skarpen, - søknad på UK si stipendordning. Sak 11/15 Miriam Høyheim Skintveit, - søknad på UK si stipendordning. Sak 12/15 Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2015, - invitasjon til søknad om prosjektmidlar. Sak 13/15 Revisjon av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune Innspel. Sak 14/15 Ymse. Underskrifter: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Møteprotokoll er sendt til: Medlemane og varamedlemane i UK i Luster, Erling Bjørnetun, her, ungdomskontakt Liv Endresen, her og revisor. ADRESSE: TELEFON: TELEFAX E-POST ADRESSE: ORGANISASJONSNR. Rådhuset Sentralbord: GAUPNE Bankgiro:

2 side 2 Sak 06/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent. Sak 07/15 Godkjenning av møtebok frå møte den 07. januar Lasse Hærum og Ida Falkgjerdet Svåi skrev under møtebøka frå møte den 7. januar Sak 08/15 Skriv og meldingar. a) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Vil du vera med som leiar på UKMfestivalen i Trondheim juni 2015? b) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Informasjon nr. 2 til kommunane om fylkesmønstringa c) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Invitasjon til Fylkesting for ungdom 2015 på Skei mars d) Luster kommune, - orientering om oppstart, planprosess og tidsfristar i samband med revisjon av Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune e) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - vidaresendt e-post frå UKM Norge med inspirasjonshefte om konferansierens rolle i UKM. f) Trafo.no, - info om Trafo som er eit offentleg tilbod for kunstaktiv ungdom mellom 16 og 22 år frå heile landet. g) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - framleis mogeleg å vera med som leiar på UKM-festivalen h) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - I år er det mulig å nominere konferansier og deltakarar til nettredaksjon under fylkesmønstringa. i) Marianne Skarpen, - søknad om Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning. j) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - UKM Norge sitt utkast til strategiplan for Frist for tilbakemelding var 10. mars k) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Siste frist for påmelding Fylkesting for ungdom 2015 er 5. mars l) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - påminning om at det er mulig å nominere konferansier til fylkesmønstringa. m) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Vidaresendt e-post frå JM Norway som er ute etter kandidatar til NM i Beatbox. n) Miriam Høyheim Skintveit, - søknad om Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning. o) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - invitasjon til å søkje om prosjektmidlar Lokale transporttilbod p) UKM Norge, - Nyhetsbrev mars q) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Info nr. 3 UKM fylkesmønstring i Førdehuset april Skriv lagt fram i møtet: r) UKM Sogn og Fjordane, - Endeleg programoppsett når det gjeld framsyningane på Fylkesmønstringa april Arbeidsutvalet hadde ikkje merknader til skriv og meldingar pkt. f) og m). Vedk. pkt. a), b), e), g), h), j), l), p), q) og r). Skriva er vidaresendt medlemane i arrangørteamet for lokalt arrangement av UKM for orientering/vidare oppfølging. Vedk. pkt. c) og k) Fylkesting for ungdom på Skei 5. mars Sjå status under sak 9/15.

3 side 3 Vedk. pkt. d) Oppstart, planprosess og tidsfristar i samband med revisjon av Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune Vert handsama under sak 13/15. Vedk. pkt. i) Marianne Skarpen, - søknad om Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning. Vert handsama under sak 10/15. Vedk. pkt. n) Miriam Høyheim Skintveit, - søknad om Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning. Vert handsama under sak 11/15. Vedk. pkt. o) Invitasjon til å søkje om prosjektmidlar Lokale transporttilbod Vert handsama under sak 12/15. Sak 09/15 Aktivitetsplan arbeidsåret Status. Framlagde dokument: Aktivitetsplan, ajour pr Lokalt arr. av UKM i Sogndal mars Arrangørteam: Tomas Nyhus, Ida Falkgjerdet Svåi og Liv Endresen frå administrasjonen. Status v/liv Endresen. - Vellukka arrangement med over 100 deltakarar frå kommunane Leikanger, Sogndal og Luster. Frå Luster var det 14 innslag. - Laurdag var det opplegg med sceneprøver, og søndag var det to forestillingar, kl og kl Måndag var det skuleforestilling - på Kvåle skule. - Det har vore møte i arrangementskomiteen den og - strategi- og arbeidsplanmøte den , og - det er halde eit møte med arbeidsfordeling. - Desse deltakarar frå Luster gjekk vidare til fylkesmønstringa: Fortunsdølen med «Stop this train». Henning Lad med «Den einsames klagesong». Yoce med «The great adventure». Rørekollane. Jostedal rockeverkstad med «Livin on a prayer». - Evalueringsmøte skal gjennomførast. - Fylkesmønstringa blir i Førde 18. og 19. april Fylkesting for ungdom på Skei mars Invitasjon sendt kommunane 5. februar Påmeldingsfrist var sett til 23. februar På grunn av vinterferien klarte ikkje AU å ha møte for å velgja utsendingar før tidlegast måndag den 23. februar. AU-medlemane tok direkte kontakt med UK-medlemar om det var nokon som ville reise. Det var ikkje nokon frå UK som meldte seg som utsending, og følgjeleg vart det ikkje påmeldt nokon frå Luster. «Blås grønt»-arrangement natt til 17. mai Arrangørteam: David Høyheim Skintveit og Magnus Viking Jåstad. Erling Bjørnetun bidreg med hjelp undervegs. ME`N`U blir invitert til samarbeid om arrangementet Arbeidsutvalet vedtok at sekretær sender innkalling til møte i arrangørteamet (inkl. repr. frå ME`N`U) måndag den 13. april 2015 kl på rådhuset.

4 side 4 Lustramarknaden. Erling Bjørnetun orienterte om at programmet for marknadsdagen laurdag den 13. juni 2015 i Gaupne er på plass. Og Lustrabalder er på plass. Det vert tivoli i år også, men so langt er det usikkert om det blir meir aktivitetar for born og ungdom. Kulturutveksling. Erling Bjørnetun orienterte om at det er ønskje om utveksling frå Amerika, men at det so langt er vanskar med vertsfamilie/-ar i (Norge) Luster. Sak 10/15 Marianne Skarpen, - søknad på UK si stipendordning. Framlagde dokument: Søknadsskjema UK si stipendordning, vedteke i UK den 14. februar 2012, sak 5/12 og søknad frå Marianne Skarpen. Erling Bjørnetun deltok under handsaminga. Lasse Hærum orienterte om føremål og føresetnader for å få stipend: Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling (gruppe 1) eller anna utvekslings- / læringstiltak (gruppe 2) for ungdom frå Luster kommune i alderen år. Det kan gjevast støtte til kursavgift og reiseutgifter, unnateke opphald/overnatting og diett. Stipendbeløpa er: gruppe 1 tilsegn om max 2.000, gruppe 2 tilsegn om max kr Stipendet blir først utbetalt når opplegget er gjennomført og kvitteringar for utgifter er framlagt. Marianne Skarpen har søkt på UK si stipendordning i samband med at ho skal ta det 2. året ved Sogndal v.g. skule (skuleåret 2015/2016) i USA som utvekslingsstudent, gjennom organisasjonen AFS. Utgifter i samband med tiltaket er sett til totalt kr Søknaden frå Marianne Skarpen vert av arbeidsutvalet vurdert å koma inn under opplæringsstipend i gruppe 2 utvekslings- og læringstiltak der maksimalt stipendbeløp er kr Arbeidsutvalet er positiv til søknadene og har fylgjande tilråding til vedtak i Ungdommen sitt kommunestyre: Under føresetnad av framlagt dokumentasjon av alle utgifter, blir søknaden frå Marianne Skarpen innvilga med eit stipend på kr Tilskotet blir å tilvisa over Sak 11/15 Miriam Høyheim Skintveit, - søknad på UK si stipendordning. Framlagde dokument: Søknadsskjema UK si stipendordning, vedteke i UK den 14. februar 2012, sak 5/12 og søknad frå Miriam Høyheim Skintveit. Erling Bjørnetun deltok under handsaminga. Lasse Hærum orienterte om føremål og føresetnader for å få stipend: Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling (gruppe 1) eller anna utvekslings- / læringstiltak (gruppe 2) for ungdom frå Luster kommune i alderen år. Det kan gjevast støtte til kursavgift og reiseutgifter, unnateke opphald/overnatting og diett. Stipendbeløpa er: gruppe 1 tilsegn om max 2.000, gruppe 2 tilsegn om max kr Stipendet blir først utbetalt når opplegget er gjennomført og kvitteringar for utgifter er framlagt.

5 side 5 Miriam Høyheim Skintveit har søkt på UK si stipendordning. Miriam er skuleåret elev ved Otto Treider Private gymnas i Oslo VG-1 håndball. Klassa var på 1)studietur med treningskampar og observasjonar / skriving av rapportar frå håndball EM i Ungarn desember 2014, og 2)treningsleir til Flensburg / Tyskland. Utgifter i samband håndball EM og treningsleir i Flensburg utgjer tilsaman kr Søknaden frå Miriam Høyheim Skintveit vert av arbeidsutvalet vurdert å koma inn under opplæringsstipend i gruppe 2 utvekslings- og læringstiltak der maksimalt stipendbeløp er kr Arbeidsutvalet er positiv til søknadene og har fylgjande tilråding til vedtak i Ungdommen sitt kommunestyre: Under føresetnad av framlagt dokumentasjon av alle utgifter, blir søknaden frå Miriam Høyheim Skintveit innvilga med eit stipend på kr Tilskotet blir å tilvisa over Sak 12/15 Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2015, - invitasjon til søknad om prosjektmidlar. Framlagde dokument: Brev datert d.å. der Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar kommunane i fylket til å søkje om prosjektmidlar Lokale transporttilbod Søknadsfrist: 30. april Ansvarlege: Arbeidsutvalet og Erling Bjørnetun frå administrasjonen. Erling Bjørnetun deltok under handsaminga og det vart orientert om bruken av bestillingstaxi so langt i Arbeidsutvalet drøfta dagens ordning generelt og innhald i tilbodet sett i forhold til målsetjinga av tiltaket. Tilbodet har vore neire nytta so langt i 2015, enn i Pr. 09/ er det brukt kr til transport. Etter drøfting kom arbeidsutvalet fram til fylgjande tilråding til vedtak i Ungdommen sitt kommunestyre: Ungdommen sitt kommunestyre vedtek at det blir sendt ny søknad for 2015, og at reglement for bruk av bestillingstaxi, gjeldande frå 5. mai 2013 fortsatt skal vera gjeldande: 1. Ein kan nytta bestillingstaxi til alle opne arrangement for ungdom i Luster kommune, også trening/øving, møte og kurs. 2. Eigenandelen vert sett til kr. 50 pr. person kvar veg når ein nyttar bestillingstaxi i Luster. 3. Andre i same taxi, men som er eldre enn 19 år, betaler full pris. 4. Minimum tal personar som skal følgje taxi er 2. Sak 13/15 Revisjon av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune Innspel. Framlagde dokument: Skjema for innspel til kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune. Rådmannen har gjennom utlysing av revisjon av gjeldande plan formelt starta planprosess i samband med revisjon av Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune Fristen for å koma med innspel til planen er 1. mai 2015.

6 side 6 Erling Bjørnetun deltok under handsaminga og orienterte. Kvart 4. år blir det utarbeidd ny plan med prioriteringsliste på anlegg ein ønskjer å byggja dei neste fire åra. Det vart presisert at ungdomane no hadde sjansen om å vera med å prioritere kva anlegg som skal stå i planen dei neste åra. Vidare vart det vist til gruppearbeid som Ungdommen sitt kommunestyre har gjennomført der det allereie er kome framlegg om m.a. oppgradering av idrettshallen - nytt golv, nye dusjar på Hafslo, friidrettsbane, utvikling av Sogn skisenter og motorsportbane. Etter drøfting i arbeidsutvalet vart det gjort vedtak om at Ungdommen sitt kommunestyre skal gjennomføre gruppearbeid på neste møte i Ungdommen sitt kommunestyre for å prioritere innspel til kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Luster kommune Sak 14/15 Ymse. Neste møte i UK: Måndag 20. april 2015 kl på rådhuset. Besøk av fadder for UK. Arbeidsutvalet sa i møte den 7. januar d.å. at det er flott at fadder vil besøke UK i Luster og vil invitera Sofie Sundberg til neste møte i arbeidsutvalet. Dette vart ikkje gjort, og Lasse Hærum vil no ta kontakt med Sofie og gjera avtale om besøk på eit seinare møte i dette arbeidsåret.

MØTEPROTOKOLL. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen.

MØTEPROTOKOLL. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen. Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Luster rådhus, kommunestyresalen. Møtedato: 19. januar 2015. Start kl. 12.45 Slutt kl. 14.50 Til stades på møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Side 2

MØTEPROTOKOLL. Side 2 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar 2013. Start kl. 12.45 Slutt kl. 15.55 Til stades på møtet: Medl.

Detaljer

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014.

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014. Rådmannen - servicetorget Julie Hatlevoll, 6875 Høyheimsvik Borghild Prestegård, 6868 Gaupne Lasse Hærum, 6872 Luster Erling Bjørnetun møter til sak 19 28, frå kl. 16.15. 26.03.2014 Arkivsak: 14/950 Løpenr.:

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010.

HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010. Servicetorget Utval: Rådet for funksjonshemma Møtedato: 26. oktober 2010 Stad: Luster rådhus, kommunestyresalen Møtet starta: kl. 11.00 Møtet slutta: kl. 13.30 HOVUDUTSKRIFT Desse medlemane møtte: Hermund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13

Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 19. juni 2013 Kl.: 12.00-16.00 Stad: Bergen Fylkeshuset Møterom «Sunnhordland» 4. etg. Saknr.: 14/13-15/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer