FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer"

Transkript

1 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport januar Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge (RVTS Midt) i oppdrag å utvikle, etablere og drifte et kompetansehevingsprogram om traumer og traumebehandling for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern i Helse Midt-Norge. Målsettingen for programmet var å heve kompetansen på behandling av personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller andre relasjonspregede traumer i en samlet spesialisttjeneste i regionen. Utgangspunktet for oppdraget var at styret så at behandlere i regionen trengte økt forståelse om traumer, i tillegg til gode tilnærminger, metoder og verktøy som ville sette behandlere i stand til å hjelpe traumatiserte pasienter på best mulig måte i forskjellige faser av behandlingen. Styret ba RVTS Midt å bruke kompetansehevingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter (utviklet av RVTS Øst) som grunnlag for programmet, med nødvendige tilpasninger og eventuelle videreutviklinger. Helse Midt-Norge satte en økonomisk ramme på 1 million kroner pr. år som skulle dekke kostnader til utvikling, gjennomføring og administrasjon av programmet. Det ble forutsatt at kostnadene knyttet til den enkelte fagpersonens deltagelse i skolering og kompetanseutvikling skulle dekkes av helseforetaket fagpersonen tilhørte. For 2010 ble utgifter refundert på bakgrunn av faktura. I mai 2011 ga Helse Midt-Norge kompetansehevingsprosjektet en varighet på tre år fra , med et budsjett på 1 million kroner pr. år. Denne økonomiske ramme har blitt utvidet to ganger og vi er nå på 5 år med dette kompetansehevingsprogram. Kompetansehevingsprogrammet ble gitt navnet FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer, og startet opp i april 2011 i Ålesund for spesialisthelsetjenesten på Sunnmøre. 2. FOKUS PÅ TRAUMER FOKUS PÅ TRAUMER skal gis i hele regionen Helse Midt. Programmet arrangeres regionsvis etter følgende plan: : Sunnmøre : Nordmøre/Romsdal : Sør-Trøndelag : Nord-Trøndelag : Sør-Trøndelag og mulig oppsamling av resten av helseregionen.

2 Programmet går ca. 1 år i hver region og består av 4 kurssamlinger i tillegg til 6 x 4 timer med veiledning. Programmet tar underveis inn ny kunnskap innenfor traumefeltet. I tillegg tas det hensyn til lokale tilpasninger. 3. Sunnmøre De fire kurssamlingene på Sunnmøre ble gjennomført i Ålesund. Veiledningene ble gitt i Ålesund og Volda. Det var mellom 100 og 130 deltakere på hver av samlingene. Mellom 80 og 90 av disse gjennomførte hele programmet med samlinger og veiledninger. Fire av veilederne i programmet var ansatte ved RVTS Midt. I tillegg ble to foredragsholdere innleid som eksterne veiledere. 1. samling (april 2011): Forståelse av strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for klinisk traumebehandlingspraksis fokus på stabilisering. Foredragsholdere: Judith van der Weele, Catrine Ram og Kamilla Spangsberg Kristensen. 2. samling (september 2011): Kartlegging/diagnostisering. Traumelidelser og medisinering. Bearbeiding. Foredragsholdere: Ingunn Holbæk, Astrid-Marie Tafjord, Doris Drews og Inger Eggen. 3. samling (februar 2012): Healing Broken Bonds: Attachment, Trauma and the Body. Foredragsholder: Janina Fisher 4. samling (april 2012): Sekundær traumatisering. Foredragsholder: Susanne Bang Siste samling var gjennomført på Sunnmøre i april 2012, og hele programmet var ferdig i Juni, hvor den siste veiledning ble gitt i alle grupper. 4. Nordmøre/Romsdal I Nordmøre og Romsdal ble samlingene gjennomført i Kristiansund og Molde, og det var mellom 90 og 95 deltakere på samlingene. Nærmere 70 av disse gjennomførte hele programmet med samlinger og veiledninger. Samlingene fulgte samme opplegg som på Sunnmøre. Den første samlingen ble avholdt i mai 2012 og den siste i april Veiledningene ble gitt i Molde og Kristiansund. Fire ansatte fra RVTS Midt var veiledere, i tillegg til en psykologspesialist fra DPS i Kristiansund og en innleid foreleser. Erfaringene fra Nordmøre og Romsdal er sammenlignbare med erfaringene på Sunnmøre. Det har vært et svært godt samarbeid mellom RVTS og den lokale kontaktperson i dette foretaket. 5. Sør Trøndelag Programmet i Trondheim startet opp med første samling i april 2013, med påfølgende oppstart av ni veiledningsgrupper. Fire veiledere fra RVTS og ni veiledere fra praksisfeltet leder gruppene. De eksterne veilederne kom fra Betania Malvik (2), Østmarka (3 - hvorav to fra Traumepoliklinikken), Tiller DPS (2) og Nidaros (2 - fra PUT og Fosenteamet). Veilederkorpset var godt sammensatt av kompetente veiledere. En veileder fra RVTS, sammen med en veileder fra praksisfeltet i Sør Trøndelag, leder hver veiledningsgruppe. På første samling i april var det ca. 200 deltakere. Av disse fikk ca. 120 deltagere fra psykisk helsevern og rusfeltet tilbud om både samlinger og veiledninger. I tillegg deltar

3 Trondheim kommune, SMISO og andre aktuelle samarbeidspartnere på samlingene. Disse ble ikke tilbudt veiledning. Alle deltakere betalte ca. det som tilsvarte dagspakker på hotell. Foredragsholdere, veiledere fra RVTS og administrasjon av programmet dekkes av tilskudd fra Helse Midt-Norge og RVTS. Lønn til veiledere fra fagfeltet betales av den enkelte arbeidsplass. Alle samlinger ble gjennomført etter samme modell som på Møre og Romsdal og med tilnærmelsesvis samme innhold. Siste samling ble gjennomført i april 2014 og de siste veiledninger ble avsluttet i juni Sør-Trøndelag har vært det største arrangementet så langt. Det har ikke vært mulig for RVTS å ha bare en kontaktperson for hele fylket, men RVTS måtte i starten ha en kontaktperson for hver klinikk og arbeidsplass. Det krevde en del koordinering før oppstart og i starten av gjennomføringen, men gikk seg etter hvert veldig bra til. Allerede ved 2. samling var det etablert rutiner for kontakt. Det har krevd litt mer fra RVTS sin side når det gjelder praktisk gjennomføring med tanke på utsendelse av fakturaer, deltakere som har hatt direkte kontakt med RVTS ved spørsmål om ulike ting o. lign. Klinikkene i Sør Trøndelag ga allerede i et formøte med RVTS i februar 2012 tilbakemelding på behovet for at FOKUS PÅ TRAUMER gjennomføres mer enn en gang i Sør-Trøndelag. Det ble på dette møtet sagt at klinikkene ikke kan sende så mange personer på et langvarig program av gangen, det vil gå utover den daglige drift i klinikken. 6. Tilbakemeldinger fra Sunnmøre, Nordmøre og Sør-Trøndelag. Alle samlingene blir evaluert av deltakere. I tillegg evalueres veiledningsgruppene etter tredje og sjette veiledning. Deltagerne fylte ut et skjema om kompetanse ved oppstart av programmet. Både fra Sunnmøre, Nordmøre/Romsdal og Sør-Trøndelag har tilbakemeldingene både når det gjelder samlingene og veiledningene vært positive. Tilbakemeldingene på det faglige nivået er svært gode. Deltakere har gjennom evalueringene uttalt at dette er noe de har ventet på lenge. De har vært fornøyd med at programmet går over tid, og at det inneholder både teori og utprøving i veiledningsgruppene. Deltagerne har gitt uttrykk for at FOKUS PÅ TRAUMER holder høy faglig kvalitet. Flere deltakere har sagt de skulle ønske at alle deres kollegaer kunne få tilbud om samme kompetanseløft. F. eks har en behandler på en sengeavdeling, som ikke selv hadde mulighet for å være med på programmet, gitt tilbakemelding om at hun så at tilnærmingen til traumepasienter hadde endret seg til det bedre hos de av personalet som hadde vært gjennom programmet. Erfaringen fra Sør-Trøndelag tilsier at det er gunstig å gjennomføre programmet med oppstart i august og avslutning i juni året etter. Er første samling i april, med en veiledning før sommeren, glemmer man noe i løpet av sommeren. Samtidig er det for RVTS sitt ståsted, er det bra at ha gjort ett fylke ferdig, før det startes på neste. Flere har gitt tilbakemeldinger på at de har trengt tiden gjennom året til at bli mer fortrolig med traumetenkningen. FOKUS PÅ TRAUMER gir mye kunnskap som trenger og modnes før man er fortrolig med den. Det tar tid å integrere ny lærdom og sette den ut i praksis. I ettertid har RVTS ved flere anledninger blitt kontaktet for konsultasjon og råd på enkelt pasientsaker hvor traumeproblematikk står i sentrum. Likeledes har RVTS også blitt kontaktet

4 med forespørsel om hjelp til nåværende deltakere eller tidligere deltakere ønsker å formidle lært kunnskap til kollegaer eller samarbeidspartnere, som for eksempel til 1. linjetjenesten. Flere klinikker har også rettet henvendelse til RVTS med ønske om kursing i for eksempel oppstart av stabiliseringsgrupper, traumespesifikke behandlingsmetoder og noen har ønsket et mer kontinuerlig veiledningsforhold til grupper med fokus på traumeforståelse og behandling. Mange gir stadig tilbakemeldinger om at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid i hverdagen på å oppdatere og vedlikeholde det de lærte, og diskutere med kollegaer omkring traumebehandling, både i det år som FOKUS PÅ TRAUMER var, men også i ettertid. Dette krever at det er satt av tid og rom for dette på arbeidsplassene. Flere har også ønsket oppfølging med undervisningsdager, både på det som FOKUS PÅ TRAUMER allerede inneholder, men også på nye ting som rører seg innen traumer. Traumefeltet er i stadig endring, og det krever tid og innsats for å være oppdatert. FOKUS PÅ TRAUMER bygger på kompetansehevingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter som ble utviklet av RVTS Øst. En hovedoppgave ved Psykologisk Institutt, Universitetet Oslo (Norum & Tidemand, 2010) omhandler opplevelse av endring i rollen som traumebehandler etter Tryggere traumeterapeuter. De tilbakemeldinger deltagerne på Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har gitt FOKUS PÅ TRAUMER faller ganske godt sammen med evalueringene fra Tryggere traumeterapeuter i følge denne hovedoppgaven. Oppgaven beskriver at deltakerne ønsker at det settes av mer tid i hverdagen til kompetanseløftet. Det kommer klart frem at det er av største viktighet at det brukes tid til implementeringsarbeid på de respektive arbeidsplasser og at flere fra samme arbeidsplass deltar på programmet. I tillegg er det ønskelig at også ledelse involveres i kompetanseløftet, både i programmet men først og fremst bør det gjøres et stykke arbeid for at ledelsen gjør det synlig at det satses på et kompetanseløft på den enkelte arbeidsplass. Her tenkes blant annet på at det gjøres synlig i virksomhetsplaner. 7. Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag er halvveis gjennom programmet. Det vil si at der her er gjennomført 2. samlinger og at alle veiledningsgrupper har fått 3 gange veiledning. 1. samling i Nord- Trøndelag ble gjennomført i august 2014 og programmet forventes at avsluttes i juni I Nord-Trøndelag har RVTS en egen kontaktperson som samarbeidspartner i forhold til den praktiske gjennomføring. Dette har fungert godt. Alle samlinger gjennomføres i Levanger. 3. og 4. samling blir i lokalene til Høgskolen i Nord- Trøndelag. I Nord-Trøndelag er det lokalene som setter begrensning for antall deltakere, som er satt til 140. Av disse kommer fra Psykisk Helsevern og Rus. I tillegg er der deltakere fra Smiso, fra Overgrepsmottaket, fra 1. linje tjenesten (da hovedsakelig fra forskjellige kommuners kriseteam), samt undervisere fra Hint. Det er en forutsetning for å låne lokaler på Hint at disse kan delta på samlingene. Det er kun deltakere fra psykisk helsevern og rus som får veiledning, altså personer. Disse er fordelt i 8 veiledningsgruppe. 2 grupper i Namsos, 4 på Levanger og 2 grupper på Stjørdal. Veiledere er 4 ansatte fra RVTS som har to grupper hver. I tillegg har vi 8 veiledere fra lokalmiljøet, som hver er veileder i en gruppe. To lokale veiledere fra Namsos, 4 fra Levanger og 2 fra Stjørdal. Vi hadde veldig god erfaring med denne modell i Sør-Trøndelag og det

5 fungerer også veldig bra i Nord-Trøndelag. Vi ser det som en viktig del av implementeringen i klinikkene å involvere de i veiledningen. 8. Planer for ny runde i Sør-Trøndelag. Så langt er planene for neste runde i Sør-Trøndelag, at det først og fremst gis tilbud til ansatte innen psykisk helsevern og rus, deretter for ansatte i Trondheim kommune og for ansatte i resten av regionen. RVTS vil gjennomføre veiledning for deltakere fra psykisk helsevern og rus i Sør-Trøndelag. Om det er flere plasser i veiledningsgruppene vil disse gå til Trondheim kommune. Så langt har RVTS i januar 2015 fått påmeldt deltakere fra psykisk helsevern og rus, alle klinikker har dog ennå ikke meldt på deltakere. Utfordringen denne gang er om det er behov for veiledningsgrupper utenfor Trondheim. Det må da eventuelt bli av lokale krefter, men kanskje RVTS involveres i koordineringen av disse gruppene. For Trondheim vil utfordringen med veiledningsgrupper bli å finne nye og aktuelle veiledere. Ikke alle eksterne veiledere fra siste runde i Trondheim har anledning til å bli med på en runde to, pga. diverse permisjoner o.lign. Oppstart for denne runden med FOKUS PÅ TRAUMER er satt til august og vil avsluttes forsommeren Erfaringer og utfordringer 9.1. Målgruppe På Sunnmøre var det kun deltakere fra psykisk helsevern. Nordmøre/Romsdal åpnet for ti deltagere fra rusfeltet, både på samlingene og veiledningene. Likeledes har det hele veien vært et ønske fra psykisk helsevern og ta med samarbeidspartnere fra 1. linjetjenesten. På bakgrunn av disse erfaringene, og i samråd med styringsgruppa og klinikkene, valgte vi å gjøre det likedan i Sør-Trøndelag. Dette ble veldig godt mottatt. Kan blant annet nevne at det vises i en ganske ny henvendelse fra Psykisk Helsevern som ønsker RVTS som samarbeidspartner for å lage en modell for stabiliseringsgrupper til personer med komplekse traumelidelser. Henvendelsen kommer som en samlet henvendelse fra representanter fra Nidaros DPS, Tiller DPS, Traumepoliklinikken Østmarka samt fra representanter fra Trondheim kommune. Dette blir beskrevet som et behov til denne pasientgruppe og som er blitt aktualisert gjennom FOKUS PÅ TRAUMER. Dette ønske og behov tar RVTS på alvor og der planlegges nå et kurs med foredragsholdere fra Modum Bad, under temaet hvordan igangsette stabiliseringsgrupper Behov for ledelsesforankring I statusrapporten for 2013 stod følgende: Både erfaringer fra deltakere som så langt har gjennomgått programmet, og fra RVTS Øst, tyder på at det er av stor betydning for endring i praksis at ledelsen ved den enkelte klinikk engasjerer seg og ønsker kompetansehevingsprogrammene velkommen. En måte å oppnå dette på er gjennom virksomhetsplanene. For å realisere en ønsket praksisendring er det nødvendig at ledelsen engasjerer seg i dette sammen med medarbeiderne. Dette gjelder for eksempel etablering av registreringsrutiner og kartleggingsverktøy knyttet til pasienters traumeerfaring. Også at det legges til rette for og følges opp, slik at det blir tydelig at traumer er i fokus. RVTS har observert at det virker som om traumer er kommet i fokus på flere klinikker i hele Midt-Norge. Ikke slik at det nødvendigvis allerede f. eks er etablert fast prosedyre eller rutiner ved innleggelse eller lignende, men traumetenkningen blir holdt høyt og vi hører at flere sier at det er dette klinikkene satser på nå.

6 9.3. Ressursgruppe Fokus på Traumer En regional ressursgruppe Fokus på traumer, knyttet til det regionale fagnettverket for psykisk helsevern for voksne, barn/ungdom og rus i Helse Midt-Norge, er blitt etablert. Ressursgruppa består av erfarne klinikere fra alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Mandatet for ressursgruppa innebærer, at den bl.a. skal være oppdatert på ny forskning, anbefale behandlingsmetoder og bidra til å opprette nettverk av klinikere som har gjennomført Fokus på traumer. Ønsket er å videreutvikle traumekompetansen som FOKUS PÅ TRAUMER til nå har etablert. På den nye hjemmeside til RVTS vil der nå løpende bli lagt ut informasjon om aktuelle kurs, artikler og lignende. Ressursgruppa bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å starte kurs og utdanninger i forskjellige metoder, for eksempel flere NET- og EMDR kurs, og eventuell oppstart av en utdanning i Sensorimotorisk tilnærming. Så langt i 2014 har gruppen hatt et innledende møte. Det virker som en engasjert gruppe med høy faglig engasjement og hvor deltakerne er tett knyttet til praksisfeltet Økonomi I utgangspunktet løp prosjektet ut år Deretter ble det forlenget til ut 2014 for å kunne gjennomføre Nord-Trøndelag. Det siste er at det nå er midler til å gjennomføre enda et år, altså ut år RVTS tenker at dette er et godt tegn på at det er lyttet til fagmiljøene som har vært ganske klare om at de ønsker en ny runde av FOKUS PÅ TRAUMER. Hvordan dette skal gjennomføres er det ennå ikke tenkt så mye rundt. Man kan stille seg spørsmål som: Skal dette «kun» være for Sør- Trøndelag eller skal man satse på at lage et program som kan gå på tvers av fylkesgrenser? Hvordan vil da veiledning kunne gis? Skal det endres på modellen eller skal man beholde denne modell som jo har dekket et behov så langt. Disse og mange andre spørsmål bør tenkes godt igjennom. Har behovet for et kompetansehevingsprogram endret seg eller har de skapt nye behov. Her tenkes for eksempel på mer opplæring og utvikling av mer traumespesifikke behandlingsmetoder. 10. Avslutning Mange pasienter i psykisk helsevern har vært utsatt for tidlige traumer. En undersøkelse fra Alna DPS ved Aker universitetssykehus i 2006 viser at % av behandlede pasienter hadde vært utsatt for seksuelle, eller fysisk overgrep i barndom uansett diagnose % kan ha hatt PTSD, inkludert kompleks PTSD diagnoser (Fosse og Dersyd, 2007). Andre undersøkelser viser at ved diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse har opptil 91 % av pasientene vært utsatt for seksuelle overgrep som barn (Zanarini, Frankenburg, Reich et al. 2000). Traumer ligger ofte bak lidelser som angst, depresjon, oppmerksomhetsforstyrrelse / hyperaktivitet, personlighetsforstyrrelser, somatiseringslidelse, dissosiative lidelser og psykose (Anstorp, Benum & Jakobsen, 2007). Det er av stor betydning å kunne foreta en god kartlegging og utredning av traumeopplevelsene og konsekvensene for pasienten, for å kunne vurdere, og planlegge adekvat behandling. Høy forekomst av traumeerfaringer hos psykiatriske pasienter bør gjenspeiles i faglig kompetanse hos de ansatte. Manglende implementering kan føre til at pasientene mottar et dårligere tilbud enn det som er forventet. Implementering er bindeleddet mellom forskning og praksis hvordan en kan anvende forskningsfunn for å forbedre praksis (Norum & Tidemand, 2010). Kunnskap er ferskvare og blir denne kunnskap om traumeforståelse og behandling ikke implementert i klinikkene vil kunnskapen forsvinne når den enkelte behandler eller miljøpersonale med denne kunnskap eventuell skifter arbeidsplass.

7 Gjennom FOKUS PÅ TRAUMER har Helse-Midt tatt statistikken på alvor for pasienter utsatt for traumer. FOKUS PÅ TRAUMER er nå i sitt 5 år og det ses tydelig at programmet har vært med å skape en felles forståelse for disse pasienter. Her tenkes ikke bare på den enkelte klinikk, men også på tvers av klinikkene og både i 1.- og 2. linjetjenesten. Flere av deltakerne fra alle fylkene har skrevet på evalueringene: «Dette har vi ventet lenge på» og det er en satsning som legges merke til langt ut over vår region. Flere har tatt kontakt og ønsker å lære av vår modell. Inger Jepsen Prosjektkoordinator FOKUS PÅ TRAUMER RVTS Midt Bente Espeland Senterleder RVTS Midt Referanser Anstorp, T., Benum, K. & Jacobsen, M. (2007). Dissosiasjon og relasjonstraumer - Integrering av det splittede jeg (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Anstorp, T., van der Weele, J. & Araldsen, T. (2008). Tryggere traumeterapeuter 1-årig fagutvikling for DPS. RVTS-Øst. Fosse, R. og Dersyd, A.K. (2007). Forekomsten av traumeutsatte pasienter ved distriktspsykiatriske sentre i spesialisthelsetjenesten. Aker universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse. Norum. J. H. & Tidemand, V. (2010). Opplevelse av endring i rollen som traumebehandler etter et opplæringsprogram i traumebehandling. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Zanarini, M.C., Frankenburg, D.B. & Reich et al. (2000). Biparental failure in the childhood experiences of borderline patients. The International Journal of Personality Disorders, 14,

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport mai 2013 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport 29. november 2012 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold,

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak

Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/159 Linn Gros, 75 51 29 00 Bodø, 10.11.2017 Styresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen,

Detaljer

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Arne Okkenhaug Rådgiver forskning og fagutviklingsenheten HNT HF, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 24.10.14 Jæren DPS Forslag til agenda fra NT Dere velger «fordypning»:

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Dialogmøte Møtedato: 8. september 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Oversikten. Til stede. Representerer

Møtereferat. Møtetype: Dialogmøte Møtedato: 8. september 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Oversikten. Til stede. Representerer Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/159 Linn Gros, 90568027 Bodø, 8.9.2017 Møtereferat Møtetype: Dialogmøte Møtedato: 8. september 2017 Møtested:, Oversikten Til stede Navn Randi Brendberg Jon Tomas

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Til Stortinget. Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep

Til Stortinget. Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep Til Stortinget Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep Det er anslått at omlag 20 prosent av jenter og ti prosent av gutter har opplevd seksuelle

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/09 Videreføring av tilbud om traumebehandling Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer 01.10.09 90/09 Saksbeh: Henrik A. Sandbu Arkivkode: Saksmappe: 2009/29 Forslag

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER. 4. mai 2012. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER. 4. mai 2012. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer 4. mai 2012 Klinisk praksis i traumebehandling forsatt fokus på stabilisering. Judith van der Weele og Kamilla Spangsberg Kristensen FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Brønnøysund I denne saken gis en oppdatering over nye tilbud innen psykisk helsevern. Saken er en oppdatering

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer Prosjektbeskrivelse

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer Prosjektbeskrivelse FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer Prosjektbeskrivelse Gran, J., Hellen, M.G., Hogstad, T., Hoxmark, E., Jepsen, I. og Pettersen, G., Regionalt ressurssenter om vold,

Detaljer

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler for gjennomføring av VIVAT kurs for ansatte på krisesentrene Forebygging, prosjektnummer 2010/1/0523

Detaljer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Vedlegg 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Psykiatrisk

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 1-1. Lovens formål

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Å tenke det, å ønske det, å ville det, men å gjøre det

Å tenke det, å ønske det, å ville det, men å gjøre det Å tenke det, å ønske det, å ville det, men å gjøre det Hvordan kommer vi fra kunnskap til handling? Hvordan opprettholde ny praksis? Handlingsgapet Retningslinjer og veiledere gir mindre endring i praksis

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND 5. 6. APRIL 2011 Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Ålesund, Geilebergveien 20. Ill.: Mikail 2005 FOKUS PÅ TRAUMER De siste årene

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Bakgrunnsinformasjon Hovedkjelde: NPR Fødselsrifter: Medisinsk fødselsregister Nye og gamle kvalitetsindikatorer Nye indikatorer: med unntak av trombolyse-indikatoren,

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Implementering av ROP-retningslinjen. Nye og nyttige verktøy. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse www.rop.

Implementering av ROP-retningslinjen. Nye og nyttige verktøy. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse www.rop. Implementering av ROP-retningslinjen Nye og nyttige verktøy Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse www.rop.no Implementering av ROP-retningslinjen Elektronisk ROP-TV www.rop.no

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding:

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering- mer enn telling av risikofaktorer. Bente Espeland Fagkoordinator RVTS-Midt

Selvmordsrisikovurdering- mer enn telling av risikofaktorer. Bente Espeland Fagkoordinator RVTS-Midt Selvmordsrisikovurdering- mer enn telling av risikofaktorer Bente Espeland Fagkoordinator RVTS-Midt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt (RVTS-Midt) Faggruppe Flyktninger

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Arbeidsgruppe 3 La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Mandat til arbeidsgruppe oppnevnt av nasjonal strategigruppe

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Formålet med prosjektet: Bidra til et likeverdig behandlingstilbud i hele landet til nettverkets pasientgruppe.

Formålet med prosjektet: Bidra til et likeverdig behandlingstilbud i hele landet til nettverkets pasientgruppe. Prosjektet: Familienettverket Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i Familieambulatoriene og tilsvarende organisatoriske modeller og institusjonene i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre

Detaljer

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-22/012 Bodø, 20.3.2014 Styresak 42-2014/7 Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak 31-2014

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Terapeutiske møter m selvmordstruede, traumatiserte pasienter

Terapeutiske møter m selvmordstruede, traumatiserte pasienter Terapeutiske møter m med selvmordstruede, traumatiserte pasienter Forståelse og intervensjoner Ved psykologspesialist Ingunn Holbæk, Traumeavdelingen, Modum Bad inghol@modum-bad.no Selvmordsfare og selvskading

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Strategiplan for 2013 2018. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Sør- Øst. Vår visjon:

Strategiplan for 2013 2018. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Sør- Øst. Vår visjon: Strategiplan for 2013 2018 Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Sør- Øst Vår visjon:! Strategiplan TIPS Sør-Øst 2013 2018! SAMMENDRAG: 3 OM TIPS SØR-ØST: 3 A) BAKGRUNN 3

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Samhandling med spesialisthelsetjenesten

Samhandling med spesialisthelsetjenesten Samhandling med spesialisthelsetjenesten 4. februar 2016 Tor Hogstad, psykologspesialist Anne Marit Hassel, klinisk sosionom Tiller DPS St. Olavs Hospital Avd.sjef Stab Råd/utvalg Lederteam FOU-leder Poliklinikk

Detaljer

Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 17.03.2011

Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 17.03.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 16.06.2011 Raskere tilbake- NTE Kjøp av Helsetjenester 2011 - Raskere Tilbake 2010/466-100 3313/2011 Nord-Trøndelag

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Erfaringsrådgiver Morten A. Brodahl www.rop.no Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, Nittedal kommune og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Groruddalen

Detaljer

Septemberkonferansen 2016 Trine Anstorp. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Septemberkonferansen 2016 Trine Anstorp. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Septemberkonferansen 2016 Trine Anstorp Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging www.rvtsost.no Store visjoner, mye entusiasme og litt til hvordan arbeid med komplekse

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Nedre Romerike Behandlet

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer