FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer"

Transkript

1 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport januar Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge (RVTS Midt) i oppdrag å utvikle, etablere og drifte et kompetansehevingsprogram om traumer og traumebehandling for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern i Helse Midt-Norge. Målsettingen for programmet var å heve kompetansen på behandling av personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller andre relasjonspregede traumer i en samlet spesialisttjeneste i regionen. Utgangspunktet for oppdraget var at styret så at behandlere i regionen trengte økt forståelse om traumer, i tillegg til gode tilnærminger, metoder og verktøy som ville sette behandlere i stand til å hjelpe traumatiserte pasienter på best mulig måte i forskjellige faser av behandlingen. Styret ba RVTS Midt å bruke kompetansehevingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter (utviklet av RVTS Øst) som grunnlag for programmet, med nødvendige tilpasninger og eventuelle videreutviklinger. Helse Midt-Norge satte en økonomisk ramme på 1 million kroner pr. år som skulle dekke kostnader til utvikling, gjennomføring og administrasjon av programmet. Det ble forutsatt at kostnadene knyttet til den enkelte fagpersonens deltagelse i skolering og kompetanseutvikling skulle dekkes av helseforetaket fagpersonen tilhørte. For 2010 ble utgifter refundert på bakgrunn av faktura. I mai 2011 ga Helse Midt-Norge kompetansehevingsprosjektet en varighet på tre år fra , med et budsjett på 1 million kroner pr. år. Denne økonomiske ramme har blitt utvidet to ganger og vi er nå på 5 år med dette kompetansehevingsprogram. Kompetansehevingsprogrammet ble gitt navnet FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer, og startet opp i april 2011 i Ålesund for spesialisthelsetjenesten på Sunnmøre. 2. FOKUS PÅ TRAUMER FOKUS PÅ TRAUMER skal gis i hele regionen Helse Midt. Programmet arrangeres regionsvis etter følgende plan: : Sunnmøre : Nordmøre/Romsdal : Sør-Trøndelag : Nord-Trøndelag : Sør-Trøndelag og mulig oppsamling av resten av helseregionen.

2 Programmet går ca. 1 år i hver region og består av 4 kurssamlinger i tillegg til 6 x 4 timer med veiledning. Programmet tar underveis inn ny kunnskap innenfor traumefeltet. I tillegg tas det hensyn til lokale tilpasninger. 3. Sunnmøre De fire kurssamlingene på Sunnmøre ble gjennomført i Ålesund. Veiledningene ble gitt i Ålesund og Volda. Det var mellom 100 og 130 deltakere på hver av samlingene. Mellom 80 og 90 av disse gjennomførte hele programmet med samlinger og veiledninger. Fire av veilederne i programmet var ansatte ved RVTS Midt. I tillegg ble to foredragsholdere innleid som eksterne veiledere. 1. samling (april 2011): Forståelse av strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for klinisk traumebehandlingspraksis fokus på stabilisering. Foredragsholdere: Judith van der Weele, Catrine Ram og Kamilla Spangsberg Kristensen. 2. samling (september 2011): Kartlegging/diagnostisering. Traumelidelser og medisinering. Bearbeiding. Foredragsholdere: Ingunn Holbæk, Astrid-Marie Tafjord, Doris Drews og Inger Eggen. 3. samling (februar 2012): Healing Broken Bonds: Attachment, Trauma and the Body. Foredragsholder: Janina Fisher 4. samling (april 2012): Sekundær traumatisering. Foredragsholder: Susanne Bang Siste samling var gjennomført på Sunnmøre i april 2012, og hele programmet var ferdig i Juni, hvor den siste veiledning ble gitt i alle grupper. 4. Nordmøre/Romsdal I Nordmøre og Romsdal ble samlingene gjennomført i Kristiansund og Molde, og det var mellom 90 og 95 deltakere på samlingene. Nærmere 70 av disse gjennomførte hele programmet med samlinger og veiledninger. Samlingene fulgte samme opplegg som på Sunnmøre. Den første samlingen ble avholdt i mai 2012 og den siste i april Veiledningene ble gitt i Molde og Kristiansund. Fire ansatte fra RVTS Midt var veiledere, i tillegg til en psykologspesialist fra DPS i Kristiansund og en innleid foreleser. Erfaringene fra Nordmøre og Romsdal er sammenlignbare med erfaringene på Sunnmøre. Det har vært et svært godt samarbeid mellom RVTS og den lokale kontaktperson i dette foretaket. 5. Sør Trøndelag Programmet i Trondheim startet opp med første samling i april 2013, med påfølgende oppstart av ni veiledningsgrupper. Fire veiledere fra RVTS og ni veiledere fra praksisfeltet leder gruppene. De eksterne veilederne kom fra Betania Malvik (2), Østmarka (3 - hvorav to fra Traumepoliklinikken), Tiller DPS (2) og Nidaros (2 - fra PUT og Fosenteamet). Veilederkorpset var godt sammensatt av kompetente veiledere. En veileder fra RVTS, sammen med en veileder fra praksisfeltet i Sør Trøndelag, leder hver veiledningsgruppe. På første samling i april var det ca. 200 deltakere. Av disse fikk ca. 120 deltagere fra psykisk helsevern og rusfeltet tilbud om både samlinger og veiledninger. I tillegg deltar

3 Trondheim kommune, SMISO og andre aktuelle samarbeidspartnere på samlingene. Disse ble ikke tilbudt veiledning. Alle deltakere betalte ca. det som tilsvarte dagspakker på hotell. Foredragsholdere, veiledere fra RVTS og administrasjon av programmet dekkes av tilskudd fra Helse Midt-Norge og RVTS. Lønn til veiledere fra fagfeltet betales av den enkelte arbeidsplass. Alle samlinger ble gjennomført etter samme modell som på Møre og Romsdal og med tilnærmelsesvis samme innhold. Siste samling ble gjennomført i april 2014 og de siste veiledninger ble avsluttet i juni Sør-Trøndelag har vært det største arrangementet så langt. Det har ikke vært mulig for RVTS å ha bare en kontaktperson for hele fylket, men RVTS måtte i starten ha en kontaktperson for hver klinikk og arbeidsplass. Det krevde en del koordinering før oppstart og i starten av gjennomføringen, men gikk seg etter hvert veldig bra til. Allerede ved 2. samling var det etablert rutiner for kontakt. Det har krevd litt mer fra RVTS sin side når det gjelder praktisk gjennomføring med tanke på utsendelse av fakturaer, deltakere som har hatt direkte kontakt med RVTS ved spørsmål om ulike ting o. lign. Klinikkene i Sør Trøndelag ga allerede i et formøte med RVTS i februar 2012 tilbakemelding på behovet for at FOKUS PÅ TRAUMER gjennomføres mer enn en gang i Sør-Trøndelag. Det ble på dette møtet sagt at klinikkene ikke kan sende så mange personer på et langvarig program av gangen, det vil gå utover den daglige drift i klinikken. 6. Tilbakemeldinger fra Sunnmøre, Nordmøre og Sør-Trøndelag. Alle samlingene blir evaluert av deltakere. I tillegg evalueres veiledningsgruppene etter tredje og sjette veiledning. Deltagerne fylte ut et skjema om kompetanse ved oppstart av programmet. Både fra Sunnmøre, Nordmøre/Romsdal og Sør-Trøndelag har tilbakemeldingene både når det gjelder samlingene og veiledningene vært positive. Tilbakemeldingene på det faglige nivået er svært gode. Deltakere har gjennom evalueringene uttalt at dette er noe de har ventet på lenge. De har vært fornøyd med at programmet går over tid, og at det inneholder både teori og utprøving i veiledningsgruppene. Deltagerne har gitt uttrykk for at FOKUS PÅ TRAUMER holder høy faglig kvalitet. Flere deltakere har sagt de skulle ønske at alle deres kollegaer kunne få tilbud om samme kompetanseløft. F. eks har en behandler på en sengeavdeling, som ikke selv hadde mulighet for å være med på programmet, gitt tilbakemelding om at hun så at tilnærmingen til traumepasienter hadde endret seg til det bedre hos de av personalet som hadde vært gjennom programmet. Erfaringen fra Sør-Trøndelag tilsier at det er gunstig å gjennomføre programmet med oppstart i august og avslutning i juni året etter. Er første samling i april, med en veiledning før sommeren, glemmer man noe i løpet av sommeren. Samtidig er det for RVTS sitt ståsted, er det bra at ha gjort ett fylke ferdig, før det startes på neste. Flere har gitt tilbakemeldinger på at de har trengt tiden gjennom året til at bli mer fortrolig med traumetenkningen. FOKUS PÅ TRAUMER gir mye kunnskap som trenger og modnes før man er fortrolig med den. Det tar tid å integrere ny lærdom og sette den ut i praksis. I ettertid har RVTS ved flere anledninger blitt kontaktet for konsultasjon og råd på enkelt pasientsaker hvor traumeproblematikk står i sentrum. Likeledes har RVTS også blitt kontaktet

4 med forespørsel om hjelp til nåværende deltakere eller tidligere deltakere ønsker å formidle lært kunnskap til kollegaer eller samarbeidspartnere, som for eksempel til 1. linjetjenesten. Flere klinikker har også rettet henvendelse til RVTS med ønske om kursing i for eksempel oppstart av stabiliseringsgrupper, traumespesifikke behandlingsmetoder og noen har ønsket et mer kontinuerlig veiledningsforhold til grupper med fokus på traumeforståelse og behandling. Mange gir stadig tilbakemeldinger om at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid i hverdagen på å oppdatere og vedlikeholde det de lærte, og diskutere med kollegaer omkring traumebehandling, både i det år som FOKUS PÅ TRAUMER var, men også i ettertid. Dette krever at det er satt av tid og rom for dette på arbeidsplassene. Flere har også ønsket oppfølging med undervisningsdager, både på det som FOKUS PÅ TRAUMER allerede inneholder, men også på nye ting som rører seg innen traumer. Traumefeltet er i stadig endring, og det krever tid og innsats for å være oppdatert. FOKUS PÅ TRAUMER bygger på kompetansehevingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter som ble utviklet av RVTS Øst. En hovedoppgave ved Psykologisk Institutt, Universitetet Oslo (Norum & Tidemand, 2010) omhandler opplevelse av endring i rollen som traumebehandler etter Tryggere traumeterapeuter. De tilbakemeldinger deltagerne på Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har gitt FOKUS PÅ TRAUMER faller ganske godt sammen med evalueringene fra Tryggere traumeterapeuter i følge denne hovedoppgaven. Oppgaven beskriver at deltakerne ønsker at det settes av mer tid i hverdagen til kompetanseløftet. Det kommer klart frem at det er av største viktighet at det brukes tid til implementeringsarbeid på de respektive arbeidsplasser og at flere fra samme arbeidsplass deltar på programmet. I tillegg er det ønskelig at også ledelse involveres i kompetanseløftet, både i programmet men først og fremst bør det gjøres et stykke arbeid for at ledelsen gjør det synlig at det satses på et kompetanseløft på den enkelte arbeidsplass. Her tenkes blant annet på at det gjøres synlig i virksomhetsplaner. 7. Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag er halvveis gjennom programmet. Det vil si at der her er gjennomført 2. samlinger og at alle veiledningsgrupper har fått 3 gange veiledning. 1. samling i Nord- Trøndelag ble gjennomført i august 2014 og programmet forventes at avsluttes i juni I Nord-Trøndelag har RVTS en egen kontaktperson som samarbeidspartner i forhold til den praktiske gjennomføring. Dette har fungert godt. Alle samlinger gjennomføres i Levanger. 3. og 4. samling blir i lokalene til Høgskolen i Nord- Trøndelag. I Nord-Trøndelag er det lokalene som setter begrensning for antall deltakere, som er satt til 140. Av disse kommer fra Psykisk Helsevern og Rus. I tillegg er der deltakere fra Smiso, fra Overgrepsmottaket, fra 1. linje tjenesten (da hovedsakelig fra forskjellige kommuners kriseteam), samt undervisere fra Hint. Det er en forutsetning for å låne lokaler på Hint at disse kan delta på samlingene. Det er kun deltakere fra psykisk helsevern og rus som får veiledning, altså personer. Disse er fordelt i 8 veiledningsgruppe. 2 grupper i Namsos, 4 på Levanger og 2 grupper på Stjørdal. Veiledere er 4 ansatte fra RVTS som har to grupper hver. I tillegg har vi 8 veiledere fra lokalmiljøet, som hver er veileder i en gruppe. To lokale veiledere fra Namsos, 4 fra Levanger og 2 fra Stjørdal. Vi hadde veldig god erfaring med denne modell i Sør-Trøndelag og det

5 fungerer også veldig bra i Nord-Trøndelag. Vi ser det som en viktig del av implementeringen i klinikkene å involvere de i veiledningen. 8. Planer for ny runde i Sør-Trøndelag. Så langt er planene for neste runde i Sør-Trøndelag, at det først og fremst gis tilbud til ansatte innen psykisk helsevern og rus, deretter for ansatte i Trondheim kommune og for ansatte i resten av regionen. RVTS vil gjennomføre veiledning for deltakere fra psykisk helsevern og rus i Sør-Trøndelag. Om det er flere plasser i veiledningsgruppene vil disse gå til Trondheim kommune. Så langt har RVTS i januar 2015 fått påmeldt deltakere fra psykisk helsevern og rus, alle klinikker har dog ennå ikke meldt på deltakere. Utfordringen denne gang er om det er behov for veiledningsgrupper utenfor Trondheim. Det må da eventuelt bli av lokale krefter, men kanskje RVTS involveres i koordineringen av disse gruppene. For Trondheim vil utfordringen med veiledningsgrupper bli å finne nye og aktuelle veiledere. Ikke alle eksterne veiledere fra siste runde i Trondheim har anledning til å bli med på en runde to, pga. diverse permisjoner o.lign. Oppstart for denne runden med FOKUS PÅ TRAUMER er satt til august og vil avsluttes forsommeren Erfaringer og utfordringer 9.1. Målgruppe På Sunnmøre var det kun deltakere fra psykisk helsevern. Nordmøre/Romsdal åpnet for ti deltagere fra rusfeltet, både på samlingene og veiledningene. Likeledes har det hele veien vært et ønske fra psykisk helsevern og ta med samarbeidspartnere fra 1. linjetjenesten. På bakgrunn av disse erfaringene, og i samråd med styringsgruppa og klinikkene, valgte vi å gjøre det likedan i Sør-Trøndelag. Dette ble veldig godt mottatt. Kan blant annet nevne at det vises i en ganske ny henvendelse fra Psykisk Helsevern som ønsker RVTS som samarbeidspartner for å lage en modell for stabiliseringsgrupper til personer med komplekse traumelidelser. Henvendelsen kommer som en samlet henvendelse fra representanter fra Nidaros DPS, Tiller DPS, Traumepoliklinikken Østmarka samt fra representanter fra Trondheim kommune. Dette blir beskrevet som et behov til denne pasientgruppe og som er blitt aktualisert gjennom FOKUS PÅ TRAUMER. Dette ønske og behov tar RVTS på alvor og der planlegges nå et kurs med foredragsholdere fra Modum Bad, under temaet hvordan igangsette stabiliseringsgrupper Behov for ledelsesforankring I statusrapporten for 2013 stod følgende: Både erfaringer fra deltakere som så langt har gjennomgått programmet, og fra RVTS Øst, tyder på at det er av stor betydning for endring i praksis at ledelsen ved den enkelte klinikk engasjerer seg og ønsker kompetansehevingsprogrammene velkommen. En måte å oppnå dette på er gjennom virksomhetsplanene. For å realisere en ønsket praksisendring er det nødvendig at ledelsen engasjerer seg i dette sammen med medarbeiderne. Dette gjelder for eksempel etablering av registreringsrutiner og kartleggingsverktøy knyttet til pasienters traumeerfaring. Også at det legges til rette for og følges opp, slik at det blir tydelig at traumer er i fokus. RVTS har observert at det virker som om traumer er kommet i fokus på flere klinikker i hele Midt-Norge. Ikke slik at det nødvendigvis allerede f. eks er etablert fast prosedyre eller rutiner ved innleggelse eller lignende, men traumetenkningen blir holdt høyt og vi hører at flere sier at det er dette klinikkene satser på nå.

6 9.3. Ressursgruppe Fokus på Traumer En regional ressursgruppe Fokus på traumer, knyttet til det regionale fagnettverket for psykisk helsevern for voksne, barn/ungdom og rus i Helse Midt-Norge, er blitt etablert. Ressursgruppa består av erfarne klinikere fra alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Mandatet for ressursgruppa innebærer, at den bl.a. skal være oppdatert på ny forskning, anbefale behandlingsmetoder og bidra til å opprette nettverk av klinikere som har gjennomført Fokus på traumer. Ønsket er å videreutvikle traumekompetansen som FOKUS PÅ TRAUMER til nå har etablert. På den nye hjemmeside til RVTS vil der nå løpende bli lagt ut informasjon om aktuelle kurs, artikler og lignende. Ressursgruppa bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å starte kurs og utdanninger i forskjellige metoder, for eksempel flere NET- og EMDR kurs, og eventuell oppstart av en utdanning i Sensorimotorisk tilnærming. Så langt i 2014 har gruppen hatt et innledende møte. Det virker som en engasjert gruppe med høy faglig engasjement og hvor deltakerne er tett knyttet til praksisfeltet Økonomi I utgangspunktet løp prosjektet ut år Deretter ble det forlenget til ut 2014 for å kunne gjennomføre Nord-Trøndelag. Det siste er at det nå er midler til å gjennomføre enda et år, altså ut år RVTS tenker at dette er et godt tegn på at det er lyttet til fagmiljøene som har vært ganske klare om at de ønsker en ny runde av FOKUS PÅ TRAUMER. Hvordan dette skal gjennomføres er det ennå ikke tenkt så mye rundt. Man kan stille seg spørsmål som: Skal dette «kun» være for Sør- Trøndelag eller skal man satse på at lage et program som kan gå på tvers av fylkesgrenser? Hvordan vil da veiledning kunne gis? Skal det endres på modellen eller skal man beholde denne modell som jo har dekket et behov så langt. Disse og mange andre spørsmål bør tenkes godt igjennom. Har behovet for et kompetansehevingsprogram endret seg eller har de skapt nye behov. Her tenkes for eksempel på mer opplæring og utvikling av mer traumespesifikke behandlingsmetoder. 10. Avslutning Mange pasienter i psykisk helsevern har vært utsatt for tidlige traumer. En undersøkelse fra Alna DPS ved Aker universitetssykehus i 2006 viser at % av behandlede pasienter hadde vært utsatt for seksuelle, eller fysisk overgrep i barndom uansett diagnose % kan ha hatt PTSD, inkludert kompleks PTSD diagnoser (Fosse og Dersyd, 2007). Andre undersøkelser viser at ved diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse har opptil 91 % av pasientene vært utsatt for seksuelle overgrep som barn (Zanarini, Frankenburg, Reich et al. 2000). Traumer ligger ofte bak lidelser som angst, depresjon, oppmerksomhetsforstyrrelse / hyperaktivitet, personlighetsforstyrrelser, somatiseringslidelse, dissosiative lidelser og psykose (Anstorp, Benum & Jakobsen, 2007). Det er av stor betydning å kunne foreta en god kartlegging og utredning av traumeopplevelsene og konsekvensene for pasienten, for å kunne vurdere, og planlegge adekvat behandling. Høy forekomst av traumeerfaringer hos psykiatriske pasienter bør gjenspeiles i faglig kompetanse hos de ansatte. Manglende implementering kan føre til at pasientene mottar et dårligere tilbud enn det som er forventet. Implementering er bindeleddet mellom forskning og praksis hvordan en kan anvende forskningsfunn for å forbedre praksis (Norum & Tidemand, 2010). Kunnskap er ferskvare og blir denne kunnskap om traumeforståelse og behandling ikke implementert i klinikkene vil kunnskapen forsvinne når den enkelte behandler eller miljøpersonale med denne kunnskap eventuell skifter arbeidsplass.

7 Gjennom FOKUS PÅ TRAUMER har Helse-Midt tatt statistikken på alvor for pasienter utsatt for traumer. FOKUS PÅ TRAUMER er nå i sitt 5 år og det ses tydelig at programmet har vært med å skape en felles forståelse for disse pasienter. Her tenkes ikke bare på den enkelte klinikk, men også på tvers av klinikkene og både i 1.- og 2. linjetjenesten. Flere av deltakerne fra alle fylkene har skrevet på evalueringene: «Dette har vi ventet lenge på» og det er en satsning som legges merke til langt ut over vår region. Flere har tatt kontakt og ønsker å lære av vår modell. Inger Jepsen Prosjektkoordinator FOKUS PÅ TRAUMER RVTS Midt Bente Espeland Senterleder RVTS Midt Referanser Anstorp, T., Benum, K. & Jacobsen, M. (2007). Dissosiasjon og relasjonstraumer - Integrering av det splittede jeg (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Anstorp, T., van der Weele, J. & Araldsen, T. (2008). Tryggere traumeterapeuter 1-årig fagutvikling for DPS. RVTS-Øst. Fosse, R. og Dersyd, A.K. (2007). Forekomsten av traumeutsatte pasienter ved distriktspsykiatriske sentre i spesialisthelsetjenesten. Aker universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse. Norum. J. H. & Tidemand, V. (2010). Opplevelse av endring i rollen som traumebehandler etter et opplæringsprogram i traumebehandling. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Zanarini, M.C., Frankenburg, D.B. & Reich et al. (2000). Biparental failure in the childhood experiences of borderline patients. The International Journal of Personality Disorders, 14,

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport mai 2013 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer Prosjektbeskrivelse

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer Prosjektbeskrivelse FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer Prosjektbeskrivelse Gran, J., Hellen, M.G., Hogstad, T., Hoxmark, E., Jepsen, I. og Pettersen, G., Regionalt ressurssenter om vold,

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt ÅRSRAPPORT 2014

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt ÅRSRAPPORT 2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt ÅRSRAPPORT 2014 FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Styresak 39-2014 Referatsaker

Styresak 39-2014 Referatsaker Direktøren Styresak 39-2014 Referatsaker Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 23.04.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Evalueringsrapport dialogmøte 19.03.2014

Detaljer

Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014

Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/159/33 Frank Nohr, 75 51 29 15 Bodø, 22.4.2014 Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset.

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Bodø, 25. 03. 2014 Helse Nord RHF, ved adm. direktør og styremedlemmer Ang. Styresak

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør ÅRSRAPPORT 2014 FORORD VED SENTERLEDER 2014 var det 7. driftsåret for RVTS Sør. Senteret og senterets virksomhet begynner å finne

Detaljer

Lindrende behandling. Erfaringsoppsummering tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Laila Tingvold Maren Sogstad

Lindrende behandling. Erfaringsoppsummering tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Laila Tingvold Maren Sogstad Lindrende behandling Erfaringsoppsummering tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Laila Tingvold Maren Sogstad Høgskolen i Gjøvik Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 9/2012

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Kompetansehevingsprogrammet Min rolle og funksjon som tjenesteyter; Holdninger og verdier. Evalueringsrapport. Oddbjørn Johansen Marit Haugenes

Kompetansehevingsprogrammet Min rolle og funksjon som tjenesteyter; Holdninger og verdier. Evalueringsrapport. Oddbjørn Johansen Marit Haugenes Kompetansehevingsprogrammet Min rolle og funksjon som tjenesteyter; Holdninger og verdier Evalueringsrapport Oddbjørn Johansen Marit Haugenes Kompetansehevingsprogrammet er en del av prosjektet "Lettere

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2013 S A M M E N D R A G

Å R S R A P P O R T 2013 S A M M E N D R A G ÅRSRAPPORT 2013 S A M M E N D R A G Hilsen fra senterleder 1 I 2013 har vi hatt 23 335 1 deltakere på våre kompetanseutviklingsprogram. Dette er en økning på vel 2 000 sammenlignet med 2012. Dette viser

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF 20. mars 2014 RBU-sak 12-2014 RBU-sak 19-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7 side 1 Brukeropplæring 2014

Detaljer

Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne, oppfølging av styresak 133-2013/7

Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne, oppfølging av styresak 133-2013/7 Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 15 Bodø, 14.3.2014 Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne, oppfølging av styresak

Detaljer