International Research Institute of Stavanger AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Research Institute of Stavanger AS"

Transkript

1

2

3 Forord Dette er en grunnlagsutredning for å dokumentere betydningen av innovasjon i framtidige strategier for regional nærings- og velferdsutvikling. Utredningen ligger til grunn for utviklingen av prosjektet Scenarier 2029 som IRIS gjennomfører på oppdrag fra SR-bank i i prosjektet utvikles scenarier for storbyregionene Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. Jeg vil takke den interne prosjektgruppen for innspill og gode diskusjoner. Gruppen har bestått av: Ole Berrefjord, Berrefjord og Thomassen, Thor Christian Haugland, SR- Bank, Einar Leknes, IRIS, Svein Ingve Nødland, IRIS, Ida Holth Mathiesen, IRIS, Arild Farsund, IRIS, Knut Hidle, Agderforskning og Roger Normann, Agderforskning. Stavanger, juni 2012 Martin Gjelsvik prosjektleder

4

5 Innhold 1 INTRODUKSJON SCENARIER OG STRATEGI BETYDNINGEN AV INNOVASJON Bransjeglidning Den nordiske modellen som drivkraft bak innovasjon Innovasjon i velferdssektoren Innovasjoner i fornybar energi OLJE- OG GASSNÆRINGENS INNOVASJONSSYSTEM Utdanning og kompetanse: avgjørende for innovasjonsevnen Globale trender Nasjonale forutsetninger Regional arbeidskraftmobilitet REGIONALE FORSKJELLER I INNOVASJON REFERANSER... 26

6

7 1 Introduksjon Dette notatet er primært skrevet for å forklare hvorfor regioners innovasjonsevne er en hoveddrivkraft i Scenarier En god regional utvikling er avhengig av innovasjonsevnen både i bedriftene og offentlig sektor. Vi utvikler scenarier for at aktører i regionen skal ha et bedre grunnlag for å utvikle sine strategier for framtida. Det første kapitlet handler derfor om sammenhengen mellom scenarier og strategi. Deretter beskrives nærmere betydningen av innovasjon, og viktige drivkrefter som bransjeglidning og den nordiske modellen. Innovasjon i offentlig sektor behandles spesielt fordi innovasjon blir en sentral strategi for å håndtere en forventet stor etterspørsel i tjenester og vanskeligere tilgang på ressurser. Dernest følger noen betraktninger rundt manglende innovasjoner og dynamikk knyttet til fornybar energi. Dette står i kontrast til innovasjonssystemet i olje- og gassnæringen. Det skjer ingen innovasjon uten talentfulle og kompetente mennesker, et tema som behandles i neste hovedkapittel. Det redegjøres for en del globale trender og nasjonale forutsetninger før betydningen av regional arbeidskraftmobilitet drøftes. Notatet avsluttes med en studie av regionale forskjeller i innovasjonsevne.

8

9 2 Scenarier og strategi Regionale strategier for næringsliv, arbeidsmarked og velferd handler ofte om hvilke næringer vi skal leve av i framtida. Det er typisk for denne tradisjonen at spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljå stadig dukker opp. Gitt at oljeressursene en dag er slutt, må vi allerede i dag planlegge hvilke næringer vi skal gripe fatt i etterpå. I et langsiktig perspektiv må vi i så fall gjøre oss opp om en mening om hvilke av dagens næringer som kan overleve og fortsatt blomstre, og hvilke nye næringer som kan tenkes å oppstå. Begge svar vil ha preg av spekulasjoner, og det er en risikabel og lite robust strategi å vedde på hvilke framtidige næringer vi skal prioritere. Forestillingen om at vi kan bestemme oss for og planlegge for hvilke næringer som skal overleve og gi grobunn for framtidige arbeidsplasser og inntekter, er også tvilsom. En alternativ langsiktig strategi er følgende: framtidig nærings- og arbeidsplassutvikling vil alltid være avhengig av regionens innovasjonsevne. En sterk innovasjonsevne i bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner gjør oss i stand til å gripe og utnytte nye muligheter, utvikle nye produkter og tjenester, og skape trygge arbeidsplasser. Poenget er at en uovertruffen innovasjonsevne gir oss en mestringsevne, den gjør oss i stand til å møte framtida offensivt uten at vi er bundet til noen bestemte næringer. En slik strategi er fleksibel i regionens og bedriftenes møte med en stadig mer global verden i rask endring, og hvor endringskreftene ofte er uforutsigbare. En god innovasjonsevne kommer ikke av seg selv. Det krever dynamiske bedrifter og visjonære ledere på alle plan, det krever finansinstitusjoner som kan tilby risikokapital, og det krever en utdanningssektor som leverer kompetente og kreative talenter og arbeidskraft. Det siste er ikke begrenset til universitetet som utdanningsinstitusjon, men innbefatter all utdanning fra barnehage via grunn- og videregående skole til høyere utdanning. Fremragende innovasjonsevne betinger fremragende utdanningsinstitusjoner. En regions innovasjonsevne handler ikke bare om forskning. Utviklingen i enkelte næringer er uten tvil forskningsdrevet, f eks farmasi og bioteknologi. Men i andre næringer eksempelvis oljeindustrien er innovasjon og teknologiutvikling drevet av problemløsning. Innovasjonssystemet i olje- og gassektoren er beskrevet lenger bak i notatet. Heller ikke er det slik at bare eksperter kan drive fram innovasjoner. Riktignok kan større bedrifter ha egne F&U avdelinger hvis hovedoppgave er å framdrive nye løsninger. Men mye innovasjon skjer også på gulvet, hvor medarbeiderne forventes å være kreative i sitt daglige arbeid for å finne bedre arbeidsmetoder eller smartere produkter. En sterk innovasjonsevne krever mange former for talenter og kunnskaper. Fersk forskning ved IRIS har dokumentert at de mest innovative bedriftene er de som har alliert seg med et mangfold av internasjonale partnere (Fitjar and Rodríguez-Pose 2011). Etablering av flernasjonalt innovasjonssamarbeid krevet språk og kulturforståelse, gjerne også innsikt i historie og politikk. Behovet for denne myke kompetansen underkommuniseres ofte i kravet om flere ingeniører og teknologer

10 - 9 -

11 3 Betydningen av innovasjon Hvorfor et så sterkt fokus på innovasjon? Innovasjon, omstilling og fornyelse har avgjørende betydning både som vekstfaktor for regionale og nasjonale økonomier. Innovasjonsevne er en helt nødvendig betingelse for bedrifters langsiktige overlevelsesevne i en mer konkurransedrevet og globalisert økonomi. I det offentlige vil etterspørselsveksten etter nye tjenester bli større enn ressurstilgangen, dette vil kreve økt produktivitet, nye produkter, bedre arbeidsprosesser, og kanskje nye måter å organisere virksomheten på. Dette skyldes dels demografiske forhold folk blir eldre; og innbyggerne blir mer kravstore med stadig større forventninger. I makroøkonomien ser vi et skifte fra ressurstilgang og rimelig arbeidskraft som forklaring på økonomisk vekst, til vektlegging av teknologi- og kunnskapsutvikling gjennom innovasjoner. Nye næringer og yrker oppstår, og spillereglene for suksess i etablerte markeder endres: selv om er suveren til å utvikle fasttelefoner, vil du i dag tape terreng. Synet på hva innovasjoner er, endres også. Fortsatt understrekes behovet for produkt- og prosessinnovasjoner, men innovative forretningsmodeller og institusjonelle innovasjoner får stadig større betydning. Innovasjonsbegrepet er dermed omfattende, og skiller seg ut fra en oppfinnelse. Mange oppfinnelser ender ikke opp som en innovasjon, fordi de aldri blir kommersialisert og tatt i bruk. I meget innovative bedrifter er innovasjon strategisk overordnet, det er en integrert del av virksomheten, ikke avsondret til en markedsførings- eller FoU avdeling. Bedriftene kjennetegnes av flate, desentraliserte og skiftende organisasjonsstrukturer. Strukturene er ikke et mål i seg selv, men skal påskynde nyskaping. Det er tillatt å stille seg spørrende eller kritisk, og kreativitet og innovasjon forventes av alle. Lederstilen er gjerne uformell, den er åpen mot omverden og oppmuntrer til eksperimentering. Ledelsen ser til at innovasjon skjer kontinuerlig, og at feil tolkes som læringsmuligheter (Gjelsvik 2007). Bedriftskulturen preges av dristighet, selvsikkerhet og evner å leve med usikkerhet og tvetydighet. Det er fullt erkjent at det må finnes en balanse mellom drift og innovasjon, men at denne balansen ikke er gitt en gang for alle. 3.1 Bransjeglidning Foran argumenterte vi for at satsing på et fåtall næringer kan være en risikabel langsiktig strategi. Dette henger også sammen med at det skjer en bransjeglidning både mellom eksisterende sektorer og mellom dem og nye. Virksomheter får dermed konkurranse fra aktører de tradisjonelt ikke har konkurrert mot, og flere konkurrerer om de samme kundene. Det henger bl.a. sammen med dereguleringer som endrer konkurransevilkår som igjen tvinger virksomheter til å tenke annerledes om kunder og marked. Det kan gjøres på mange måter. I bransjer hvor det er stort prispress, anspores virksomheter til å lete etter nye produkter som gir høy inntjening. Andre eksempler er virksomheter som bruker etablerte merkenavn til å komme seg inn på nye markeder i

12 kraft av lojaliteten til merkenavnet. En annen måte å tenke nytt om kunder er å rette fokus mot bestemte kundegrupper, og tilby dem tjenester som går på tvers av bransjer. Bedrifter med en sterk innovasjonsevne vil være best til å utnytte de mulighetene som bransjeglidningen gir. Kombinasjonen av bransjeglidning og digitalisering utfordrer tradisjonelle verdikjeder og forretningsmodeller. Digitaliseringen fører til lave inngangsbarrierer som gir innpass for nye og annerledes tenkende aktører. Dette er tydelig innen media, hvor digitaliseringen kanskje har kommet lengst. Etablerte aktører, f eks avisene og distributører av musikk, strever med å finne prismekanismer som kan gi lønnsomme forretningsmodeller. Digitalisering og bransjeglidning gir muligheter for økt innovasjon. 3.2 Den nordiske modellen som drivkraft bak innovasjon Den nordiske modellen er et økonomisk og politisk system som gir fordeler både til ansatte og arbeidsgivere/eiere. Modellen innebærer stor grad av likhet som synes å stimulere heller enn å legge en demper på innovasjon og strukturelle endringer. Det sosiale sikkerhetsnettet antas å gi mindre motstand for effektivisering av arbeidsprosesser (prosessinnovasjoner, organisatoriske innovasjoner). På makronivå er lavt utdannet arbeidskraft langt dyrere i Norge enn i andre land. Derfor er den nordiske modellen en pådriver for at manuelle jobber erstattes med teknologi og automatisering, jfr. digitaliseringen av banktjenester. Modellen må forstås som en evolusjonær prosess i et samspill mellom arbeidsliv, marked og politikk, ikke som et resultat av intelligent design. I Norge holdes middelklasselønninger tilbake i solidaritetens navn, det øker overskudd og investeringer, som gjør det mulig å øke lønningene til lavinntektsgruppene uten å skape arbeidsledighet. Men den store velferdsstaten er ikke bare en mekanisme for redistribusjon, den er også en samfunnsmessig garanti for levering av grunnleggende tjenester som privat sektor neppe kan eller vil tilby, f eks forsikringer mot tap av helse, inntekt eller sysselsetting. Frihandel er neppe en trussel mot den nordiske modellen, siden de små, åpne økonomiene lenge har medført at norske bedrifter har møtt den internasjonale konkurransen. Den nordiske modellen står i kontrast til den økonomiske kanon: lønnsforskjellene er for små til å sikre effektiv ressursfordeling i arbeidsmarkedet, skattene er for høye, offentlig sektor er for omfattende, velferdsstaten er for generøs, og fagforeningene har for stor makt. Men det er noe som ikke stemmer: Det som økonomer anser som en oppskrift på økonomisk uføre, har i de nordiske landene snarere gitt høy vekst, lav arbeidsledighet, liten ulikhet, stor innovasjonsevne og en relativt effektiv ressursutnyttelse. Den økonomiske veksten i de nordiske landene står ikke tilbake for

13 den amerikanske, men den framstår uten omfattende sosiale ulikheter. Den norske modellen er en pådriver for innovasjon Innovasjon i velferdssektoren Den nordiske modellen kan ses på som en driver for velferdsteknologi og høy kvinnelig yrkesdeltakelse (gir økt bruk av teknologi i hjemmet). En stor middelklasse gjør at flere kan opptre i markedet, ulikt delvis USA og den fattige verden hvor folk ikke har råd til å implementere fornuftige og miljøriktige energiløsninger. En omfattende velferdssektor med høyt lønnede medarbeidere vil være en pådriver for bruk av velferdsteknologi og brukerorientert produktutvikling. Dette er en viktig grunn til at innovasjon i offentlig sektor vil bli svært viktig framover. Velferdsteknologien kan bidra til at oppgaver som i dag utføres av helsepersonell kan overtas av folk flest gjennom mestring av egen livssituasjon. Dette stiller krav til ledelse i offentlig sektor, til kompetanse og organisatoriske løsninger. En offentlig gevinst er avhengig av økt og annerledes samhandling mellom en rekke aktører i helse- og omsorgssektoren: tjenestemottakere, pårørende, fastleger, sykehus og helsetjenesten i kommunene. Nye nettverkskonstellasjoner vil også være krevende for de bedriftene som utvikler teknologien. 3.4 Innovasjoner i fornybar energi Storbyregionene på Sørvestlandet tar mål av seg til å framstå som verdensledende innen energi, definert som langt videre enn kun olje og gass. Det hersker en forestilling om at regionene kan innta den samme rollen inne fornybar energi som de har innen olje og gass. Det blir antakelig problematisk. For det første mangler Norge en politikk som gjør det mulig for kraftprodusenter å investere i ny kraftproduksjon i stort omfang.. Det har skjedd en viss utbygging av landbasert vindkraft, men målet om 3 TWh fra vindkraft i 2010 ble ikke nådd. Det teknologiske innovasjonssystemet knyttet til vindkraft karakteriseres av technology push mer enn market pull (Benningstad 2009). Norge valgte en aktiv og bevisst nasjonaliseringspolitikk i den vellykkete olje- og gassektoren. Nå er tidsånden annerledes. Dette gjenspeiles i den langvarige diskusjonen om grønne sertifikater eller innmatingstariffer. Førstnevnte ble innført fra begynnelsen av Grønne sertifikater er teknologinøytralt og følger en markedslogikk. Forskning antyder at ordningen fører til inkrementelle forbedringer av kjent teknologi, idet de fremmer de teknologiene som trenger lavest støtte. Teknologiutviklingen skjer gjennom markedsseleksjon, ikke politiske valg. De teknologiene som gir mest økning i produksjonen med minst mulig subsidier vil bli valgt. Med vannkraft inkludert i ordningen, vil dette være et insentiv til å investere i vannkraftutbygging framfor mer radikale løsninger som offshore vind. 1 Utgangspunktet er artikler av Kalle Moene, UiO

14 Innmatingstariffer alternativet til grønne sertifikater - er ikke teknologinøytrale. Tariffene brukes til å støtte et bredt spekter av bevisst valgte teknologier. Nye teknologier som trenger forholdsvis mer støtte, blir favorisert. Hensikten er å skape et marked for nye teknologier som på kort sikt ikke er konkurransedyktige. Opplegget bygger på en infant industry tankegang, velkjent fra innovasjonsteorier. Innmatingstariffer kan skape markeder gjennom legitimering av nye teknologier som i sin tur kan gi læringsarenaer for de fornybare teknologiene. I Tyskland har innmatingstariffer vært et effektivt instrument for å hindre at liten konkurranseevne i tidlig fase (pilot, demonstrasjon, tidlig bruk) hindrer teknologisk utvikling av de fornybare energikildene. For det andre har ambisjonene for offshore vind vært betydelige, både i Norge generelt og på Sørvestlandet spesielt. Mange har forestillinger om at kompetanse og teknologi fra olje- og gassindustrien kan overføres, og at Norge således har et konkurransefortrinn. Det gjelder f eks betong- og stålfundamenter for vindturbinene, komplette trafostasjoner, kabler, fjernstyrte teknologiske løsninger, motorer, hydraulisk utstyr, havner etc. Det finnes imidlertid ingen prosjekter på offshore vind i Norge. Spørsmålet er i hvilken grad norske leverandørbedrifter og forskningsmiljø vil bli foretrukket til prosjekter framfor konkurrenter som er tettere koblet til myndigheter og nettverk i de landene som investerer. Fravær av et hjemmemarked for vindkraftutbygging skaper usikkerhet om mulighetene for å bygge opp et vel fungerende innovasjonssystem. I dag har aktørene ingen hjemlig læringsarena og har problemer med å opparbeide seg troverdighet ute. Det er nødvendig å finne ordninger som kan gi læringseffekter, slik at nye teknologier over tid kan bli mer konkurransedyktige. Norsk politikk har støttet forskning og eksperimentering, med den konsekvens at utviklingen av fornybare kraftteknologier foregår utenfor systemet for kommersiell kraftproduksjon (Hanson, Kasa et al. 2011). Forskningen har ikke funnet veien til kommersiell anvendelse. Det er få drivere for å utvikle og ta i bruk fornybar energi i Norge. Det har ikke eksistert markeder for økt produksjon for ny elektrisitet innenlands fordi den innenlandske etterspørselen stort sett er dekket av vannkraft. Ulikt andre europeiske land har ny fornybar kraft heller ikke hatt nevneverdig betydning for energisikkerhet, industripolitikk, arbeidsplasser og regionalpolitikk. Dette står i kontrast til Skottland hvor eksempelvis offshore vind er et stort satsingsområde. Der er utgangspunktet: «We need the power and we need the jobs». Dette er et klassisk eksempel på at utvikling og implementering krever et større system av drivkrefter for å kunne bli en realitet. Teknologi alene er ikke nok. Norge har derimot et sterkt innovasjonssystem for fossil energi (olje og gass). Innovasjoner i fornybar energi vil derfor i liten grad skje i Norge

15 4 Olje- og gassnæringens innovasjonssystem Foran nevnte vi at innovasjonssystemet i olje- og gassektoren er problem- og løsningsdrevet. Her ser vi først nærmere på hva det betyr. For det andre har både i norsk og internasjonal sammenheng begrepet kunnskapsnæringer vokst fram. I den definisjonen inngår nye næringer som finans, tele, IKT o.a. Petroleumssektoren faller utenfor denne definisjonen, til tross for at over halvdelen av de som jobber der har høyere utdanning. Målt på den måten er olje- og gassnæringen blant de mest kunnskapsintensive næringer i Norge. Dette er ikke bare en diskusjon om begreper, men om hvordan en næring oppfattes. For storbyregionene på Sørvestlandet har nettopp folks oppfatning av regionens viktigste næring stor betydning, ikke minst når det gjelder framtidig rekruttering. Målt i verdiskaping 2 er olje- og gassindustrien Norges overlegent største næring og den største kunnskapsnæring. Det er kombinasjonen av tilgjengelige naturressurser, et høyt kunnskapsnivå og industriens innovasjonsevne, som bidrar til norsk velstand og framtidige pensjoner. De viktigste drivkreftene bak innovasjoner i den norske olje- og gassklyngen kan beskrives slik (Fjose, Blomgren et al. 2010): Problem- og løsningsorientert: naturressursene etterspør nye løsninger Rivalisering og konkurranse har gitt mangfold av løsninger Samarbeid har gitt rimeligere løsninger og raskere spredning Oljepris og gassmarkedet har gitt tilstrekkelig avkastning på investeringer i teknologi Norske myndigheter har vært progressive og langsiktige pådrivere for løsninger for å utvinne olje og gass Offentlige regulering knyttet til helse, sikkerhet og miljø har vært blant de strengeste i verden, og har bidratt til at norske aktører har høy standard på dette området. Ressursenes beliggenhet og beskaffent har krevd nye teknologiske løsninger. Vi tenker her på feltenes størrelse, dybde, trykk, temperatur, olje og gass-sammensetning. En stor del av teknologiutviklingen er knyttet til feltutbygging og økt utvinning på store felt med et tilsvarende stort inntjeningspotensial. 2 Verdiskaping måles som bruttoprodukt og er således direkte sammenlignbart med brutto nasjonalprodukt (BNP). Med utgangspunkt i regnskapsdata kan man måle det som driftsresultat + lønnskostnader korrigert for avskrivninger og nedskrivninger

16 Rivalisering og konkurranse på norsk sokkel har gitt mangfold av ideer og utbyggingskonsepter. Lisenshaverne har gjerne ulike ideer om hvilke utbyggingskonsepter som skal velges, og leverandørselskapene har typisk forskjellige løsningsforslag. Ulike geologiske miljøer utvikler et mangfold av letemodeller og tolkninger. Men rivalisering og samarbeid har i noen grad gått hånd i hånd. Samarbeid mellom oljeselskaper, leverandører og forskningsinstitusjoner er et kjennetegn ved det norske innovasjonssystemet i denne næringen, og har også på mange måter blitt institusjonalisert, noen ganger også med myndighetenes aktive deltakelse. Eksempler er OG21, DEMO 2000 og Petromaks. Nevnes bør også såkalte Joint Industry Projects (JIP) som etableres for å utvikle ny teknologi i et samarbeid mellom oljeselskaper, leverandører og forskningsinstitusjoner. JIP er gir lavere kostnader for den enkelte deltaker, sprer risiko og fører til rask spredning og implementering. Bortsett fra et kort intermesso i har olje- og gassprisen gitt petroleumsrelatert innovasjon en fenomenal oppside. De store feltene har en økonomi som gjør det mulig å skreddersy og optimalisere løsningene til hvert felt, noe som har gitt leverandørindustrien et stort spillerom. Den norske kontinentalsokkelen er blant verdens mest krevende regioner for olje- og gassproduksjon. Norsk og britisk sokkel er de eneste petroleumsproduserende land av betydning der all virksomhet foregår offshore, og på stadig dypere vann. I andre provinser, som for eksempel Saudi-Arabia, har naturen skapt ressurser som er mye lettere tilgjengelige, og derfor i utgangspunktet mye billigere å finne og utvinne. Utvinning av olje- og gass på norsk sokkel har krevd innovasjon og teknologiutvikling på en annen måte enn utvinning under mindre utfordrende forhold. Langsiktig og systematisk satsing på innovasjon har skapt synlige resultater. Norge regnes som en av tre kunnskapsmessig ledende offshoreregioner. De to andre er Storbritannia (UK) og Houston-området. I disse tre regionene er det utviklet verdensledende petroleumsklynger, det vil si tette nettverk av oljeselskaper og et bredt spekter av leverandørbedrifter som samarbeider om felles mål og lærer av å arbeide med hverandre, samtidig som de også er preget av sterk konkurranse. Merk at landets viktigste næring følger en helt annen innovasjonslogikk enn den lineære modellen som ofte legges til grunn i akademia. I olje- og gassnæringen, og i andre ressursbaserte næringer, drives innovasjoner av problemløsning og blikket for å se nye muligheter. Farmasi og bioteknologi preges av den lineære, forskningsdrevne modellen. Disse næringene har som kjent et beskjedent omfang i Norge. De fleste innovasjoner i Norge oppstår ikke i akademia, men i praksis. I tillegg til forskning og utvikling krever innovasjonsprosesser erfaringsbaserte kunnskaper og læring. Slik læring og kompetanseutvikling skjer ikke bare i det formelle utdanningssystemet, men også i arbeidslivet. I virkeligheten skjer kompetanseutvikling på arbeidsplassen, mellom bedrifter, og mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Dette perspektivet er utgangspunktet for Scenarier

17 4.1 Utdanning og kompetanse: avgjørende for innovasjonsevnen En varig sterk regional innovasjonsevne krever stadig påfyll av talent og kompetanse, som igjen stiller store krav til utdanningsinstitusjonene, fra grunnskole til universitet. I dette avsnittet ser vi nærmere på tilgang og kvalitet på de menneskelige ressursene. 4.2 Globale trender Selv om årsakssammenhengene er kompliserte er det liten tvil om at høyere utdanning fører til innovasjon og vekst. Betydningen av utdanning gjelder i alle innovasjonsfasene. Høyt utdannede driver grunnforskning som kan legge grunnlaget for mer anvendt forskning og innovasjon, de er bedre i stand til å forstå og ta i bruk kunnskaper og teknologi som er utviklet andre steder, og de har bedre evne til å lære seg nye ferdigheter og tilpasse seg nye markeder. Som regel bidrar de også til å høyne den sosiale kapitalen, gjennom utvikling av nettverk og tillit. En nylig oversiktsrapport over forskningslitteraturen om kompetanse for innovasjon (Thune, Olsen et al. 2011) gir to sentrale erkjennelser: Både i dagligtalen og i politikken settes ofte feilaktig likhetstegn mellom forskning og innovasjon. Innovasjon er vel så avhengig av bred kompetanseutvikling og læring, gjerne med utgangspunkt i problemløsning. Enkelte forskere har gitt denne innovasjonsformen merkelappen DUI (doing, using, interacting) (Berg Jensen, Johnson et al. 2007) i motsetning til forskningsbaserte innovasjoner. DUI er utbredt i ressursbaserte næringer, prosessindustri og kunnskapsintensiv tjenesteyting, mens forskningsbaserte innovasjoner kjennetegner farmasøytisk og kjemisk industri. For det andre peker rapporten på at læring og kompetanseutvikling ikke bare skjer i det formelle utdanningssystemet, men i vel så stor grad i arbeidslivet. Denne kompetanseutviklingen skjer i bedriftene, mellom bedriftene og mellom bedrifter og utdanningsinstitusjonene. De viktigste innsatsfaktorene er den erfaringsbaserte kunnskapen som bedrifter og enkeltpersoner besitter og hvordan slik kunnskap formidles, deles og oppgraderes. Et nylig forskningsprosjekt ved IRIS viser at de mest innovative bedriftene i norske storbyregioner har flere samarbeidspartnere i utlandet (Fitjar and Rodríguez-Pose 2011). OECD trekker fra følgende hovedtrender (OECD 2011): Økende betydning av soft skills (samarbeidsevne, språk, kommunikasjonsevne, selvstendig tenkning, forståelse for andre kulturer) Økt behov for tverrfaglighet og utradisjonelle kombinasjoner av kompetanse Etablere grønne jobber som arena for kunnskaps- og teknologiutvikling Forskning må integreres i en bredere forståelse av innovasjonsprosesser En regional strategi som skal fremme innovasjonsevnen må ha et langt bredere perspektiv enn forskning og teknologi, derfor er det ikke bare forsknings- og

18 universitetssektoren som er avgjørende, men også de institusjoner som disse rekrutterer sine talenter fra, dvs. videregående skole og i sin tur grunnskolen. 4.3 Nasjonale forutsetninger Norge er et av de rikeste land i verden. Den tradisjonelle forklaringen er våre rike naturressurser, spesielt olje og gass. SSB har imidlertid beregnet at humankapitalen utgjør 73% av landets nasjonalformue. Et kjennetegn ved det norske innovasjonssystemet er koblingen mellom kompetanse (humankapital) og ressursene. Norge er også blant de land som utnytter arbeidskraften best, vi produserer mye pr time (produktivitet), men arbeider færre timer enn de fleste sammenlignbare land. Andelen med høyere utdanning (høyskole og universitet) har tredoblet seg siden 1970 tallet, og hver tredje åring er nå i høyere utdanning. Andelen yrkesaktive er svært høy i Norge, noe som skyldes at forholdene er lagt til rette for at kvinner både kan være mødre og yrkesaktive. Kvaliteten på norsk skole 3 er omstridt, spesielt tatt i betraktning de store ressurser som legges inn i skolesystemet. For ti år siden viste de såkalte PISA undersøkelsene 4 resultater på linje med gjennomsnittet i OECD. Fram mot 2006 ble resultatene stadig verre, noe som førte til et sterkt politisk fokus på måling og kvaliteten i skolen. I de seneste årene har utviklingen snudd og i 2009 ble Norge rangert som nummer ni på lesing, med Korea og Finland på de første plassene. En annen undersøkelse 5 viser at norske elever skårer under gjennomsnittet. De asiatiske landene (bl.a. Taiwan, Sør-Korea, Japan) ligger i en klasse for seg. De mye omdiskuterte nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk plasserer Rogaland over landsgjennomsnittet, men et betydelig stykke bak Oslo og Akershus. For fag- og svenneprøver ligger Rogaland omtrent på det nasjonale snittet. En tredje undersøkelse 6 antyder at norske elever ligger over OECD snittet i det som benevnes soft skills ovenfor. Norge har bedre kompetanseforutsetninger for innovasjon enn det tradisjonelle mål gir uttrykk for. Forskning tyder videre på at norske arbeidsplasser er læringsintensive. Med læringsintensivt arbeid menes arbeid som gir den ansatte rikelig med muligheter til å lære og bruke sin kompetanse i arbeidet. I Norge oppgir 55% av arbeidstakerne at de 3 Bygger på Ida Holth Mathiesen: Arbeidsnotat IRIS 2012/036: Scenarier 2029 Ungdom i skole og arbeidsmarked 4 Måler ferdigheter i lesing, naturfag og matematikk i OECD landene 5 TIMSS, som måler ferdighetene i matematikk og naturfag for elever på 4. og 8. trinn 6 ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) måler kunnskaper om demokrati og medborgerskap, samt ferdigheter som informasjonstolkning, problemløsning og evnen til å se ting i sammenheng. Måler 8. klassinger

19 har et læringsintensivt arbeid, mot et EU-27 snitt på 38%. Denne typen arbeidsplasser er skjevfordelt, og har høy forekomst i Norden. De store nasjonale forskjellene forklares med forskjeller i nasjonale arbeidsmarkeder, ansattes rettigheter og utdanningssystemene (Lorenz and Lundvall 2006). Land som har høyere forekomst av læringsintensive arbeidsorganisasjoner, har også mer innovasjon (Thune, Olsen et al. 2011). Land med utdanningssystemer som sikrer bred tilgang til videreutdanning og opplæring, har et mer kreativt arbeidsliv og flere innovasjoner. Undersøkelser tyder på at Norge er helt i toppen når det gjelder andel bedrifter som tilbyr opplæring 7. Samarbeidet mellom et innovativt arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner må styrkes, og innslaget av entreprenørskap i utdanningen må økes for å øke innovasjonsevnen i virksomhetene. 4.4 Regional arbeidskraftmobilitet Geografisk arbeidskraftmobilitet kan være et supplement som kilde til kompetanse. Internasjonal arbeidskraftmigrasjon tjener vertsregionen når kompetansen til den nye arbeidskraften utfyller og ikke er like kompetansen til arbeidsstokken i regionen. Dette skjer dersom internasjonal arbeidskraft representerer en spisskompetanse som det er lite av i regionen fra før, eller dersom den øker tilbudet av etterspurt arbeidskraft som bidrar til et redusert kostnadsnivå for deler av regionens produksjon. Internasjonal arbeidskraft har ikke bare en rolle å spille når det gjelder å fylle huller og kapasitetsmangler, når det gjelder for eksempel ingeniører, helsepersonell eller fagarbeidere, i den regionale kompetansestrukturen. Utlendinger kan i kraft av å representere en kulturell diversitet også spille aktive roller i regionalt entreprenørskap og innovasjon. Når det gjelder tilgang på spesialisert kompetanse, må norske regioner konkurrere med regioner i andre og større land og språkområder. Regionene på Sørvestlandet har flere ulemper både fra naturens og kulturens side. For det store flertall vil neppe været telle positivt. Språk og manglende urbanitet vil for mange være en barriere. Godt betalte jobber er imidlertid et stort trekkplaster. Et vesentlig aspekt i en langsiktig strategisk tenkning, er også regioners vektlegging på å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft generelt og ikke bare spesifikke kategorier som det er behov for i øyeblikket. Forutsetningen er et universitet med et fremragende internasjonalt omdømme, og kompetansekrevende, innovative foretak. For en i internasjonal sammenheng perifer region som Rogaland, gir ikke resultatene seg selv. 7 Eurostats Continuing Vocational Training Survey (CVTS), 2005, omfatter kurs, jobbrotasjon, seminarer etc

20 - 19 -

21 5 Regionale forskjeller i innovasjon En nylig studie fra IRIS viser at norske storbyregioner har forskjellig innovasjonshyppighet, og bedriftene i de respektive regionene organiserer sine innovasjonsprosesser ulikt (Fitjar and Rodríguez-Pose 2011; Gjelsvik and Fitjar 2012). Bedriftene i Oslo og Stavanger driver sine prosesser oftere i egen organisasjon enn i Bergen, Trondheim og Kristiansand, noe som antakelig henger sammen med deres større andel av multinasjonale hovedkontor. I Kristiansand utføres innovasjonsprosessene oftere i samarbeid med andre foretak og institusjoner, mens Bergensbedriftene oftere enn i andre regioner setter ut sitt utviklingsarbeid til andre. For alle storbyregioner bortsett fra Trondheim, øker innovasjonsevnen mest gjennom internasjonalt samarbeid. Disse funnene er en klar indikasjon på at bedrifter og regioner kan styrke sin innovasjonsevne gjennom et sterkere internasjonalt engasjement. Nedenfor viser vi omfanget av produkt- og prosessinnovasjoner i de norske storbyregionene. Beklageligvis er ikke Haugesundregionen med i studien, men til gjengjeld vises en sammenligning mellom de tre Sørvestregionene med Oslo og Trondheim. Tabell 1 viser andelen av bedrifter som har gjennomført innovasjoner, fordelt på de fem storbyregionene. Produktinnovasjoner er gjennomført i over halvdelen av bedriftene (53,4%), prosessinnovasjoner i like under halvdelen (47%). Nesten hver tredje bedrift, 30,6%, har introdusert produkter som var nye i markedet, mens nesten hver femte bedrift, 18,8%, hevdet å ha utviklet prosesser som var nye i vedkommende næring (henholdsvis radikale produkt- og prosessinnovasjoner). Hver tredje bedrift, 33%, har gjennomført både produkt- og prosessinnovasjoner, og nesten like mange, 32%, har verken introdusert produkt- eller prosessinnovasjon. Oslo har flest innovative bedrifter innenfor samtlige kategorier, mens bergensbedriftene er minst innovative innen alle innovasjonskategoriene. Imidlertid er forskjellene kun signifikante 8 når det gjelder produktinnovasjon. Stavanger, Trondheim og Kristiansand innehar en mellomposisjon, og det er små forskjeller dem imellom. Resultatene for Oslo er ikke overraskende. De stemmer godt overens med undersøkelsene om storbyregionenes verdiskapingsevne, hvor Osloregionen i ti år har tronet øverst (Blomgren, Gjelsvik et al. 2011). Disse rapportene, som bygger på et bredt sett av registerdata, viser at hovedstadsregionen også scorer høyt på nyskapings- og innovasjonsevne. 8 På 95%-nivå

22 Tabell 1: Innovasjon i norske storbyregioner, % innovative foretak Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand Totalt Produktinnovasjon 59,6 (2,4) 46,4 (2,5) 54,0 (2,5) 52,3 (2,9) 58,0 (4,9) 53,4 (1,2) Radikal produktinnov. 34,0 (2,4) 25,2 (2,2) 33,8 (2,4) 29,0 (2,6) 30,0 (4,6) 30,6 (1,2) Prosessinnovasjon 50,4 (2,5) 42,4 (2,5) 46,8 (2,5) 48,7 (2,9) 47,0 (5,0) 47,0 (1,2) Radikal prosessinnov. 20,4 (2,0) 16,5 (1,9) 18,8 (2,0) 19,7 (2,3) 20,0 (4,0) 18,8 (1,0) N Det øverste tallet viser prosentvis andel bedrifter med innovasjon, mens tallet i parentes viser standardavviket. Hvem samarbeider bedriftene så med i utviklingen av produkt- og prosessinnovasjoner? Bedriftene ble spurt om de i løpet av de siste tre årene hadde samarbeidet med noen av følgende typer partnere: Andre bedrifter i konsernet, leverandører, kunder, konkurrenter, konsulenter, universiteter og/eller forskningsinstitutter. Figur 1 viser hvor ofte de ulike typene partnere benyttes i hver av de fem byregionene. Leverandører og kunder er de to viktigste samarbeidspartnerne i alle regionene, de brukes av 70-80% av de innovative bedriftene. Trondheimsbedriftene skiller seg ut ved at de samarbeider atskillig9 mer med universiteter enn bedrifter i Oslo, Bergen og Stavanger, og også signifikant oftere enn bedrifter i Bergen og Stavanger med forskningsinstitutter. Tallene bekrefter at innovasjonssystemet i Trondheim er mer forskningsdrevet enn i andre regioner. Mer overraskende er det kanskje at bedriftene på Sørlandet oftere jobber sammen med sitt nye universitet enn bedriftene i de veletablerte universitetsbyene Oslo og Bergen; og langt mer enn i den andre ferske universitetsbyen Stavanger. 9 Signifikant ved 95%

23 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand 0 Figur 1: Innovasjonssamarbeid fordelt på samarbeidspartnere og byregion Bedriftslederne ble videre spurt hvor de respektive partnerne var lokalisert: innen samme region, andre steder i Norge og/eller i utlandet? Figur 2 viser hvor stor prosentandel av bedriftene som samarbeider med partnere lokalisert i regionen, andre steder i landet og utenlands for hver av de sju typene av partnere. Innenfor samtlige kategorier forekommer samarbeid med regionale partnere hyppigst, fulgt av nasjonale partnere og til sist internasjonale partnere. Norske bedrifters internasjonale samarbeid er i hovedsak knyttet til samarbeid med leverandører (drøyt 30%), og til en viss grad med kunder og andre bedrifter innenfor konsernet (i underkant av 20%). Derimot er det svært få bedrifter som samarbeider med konkurrenter, konsulenter eller forskningsmiljøer i utlandet. Samarbeid med kunder og leverandører er også de vanligste formene for regionalt samarbeid, men vi ser også at nesten 40% av bedriftene samarbeider med regionale konsulenter og nesten 30% med konkurrerende bedrifter i regionen

24 Regionale Nasjonale Internasjonale 0 Figur 2: Innovasjonssamarbeid fordelt på samarbeidspartnere og geografisk avstand Over så vi at det var visse forskjeller i byregionenes innovasjonsevne og i hvilke typer samarbeidspartnere de allierer seg med i sine innovasjonsprosesser. Er det også forskjeller i hvor samarbeidspartnerne er lokalisert? Ved å summere antall ulike typer partnere som ble benyttet innenfor hver lokalisering, utarbeidet vi en indeks som viser betydningen av geografisk distanse, dvs. viktigheten av regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Figur 3 viser gjennomsnittlig antall regionale, nasjonale og internasjonale partnertyper for hver storbyregion. I samtlige regioner brukes regionale partnere mest og internasjonale minst. Foretak i Oslo bruker imidlertid betydelig færre regionale partnere enn foretak i de fire mindre byregionene, med et gjennomsnitt på 1,8 partnere i forhold til 2,5 partnere i de andre regionene til sammen. Dette må kunne sies å være overraskende med tanke på at Oslo-regionen er betydelig større enn de øvrige og dermed i større grad kunne forventes å besitte relevant kunnskap internt i regionen. En Oslo-bedrift har langt flere mulige regionale samarbeidspartnere enn en bedrift i en av de mindre byregionene. Hovedstadbedriftene benytter derimot oftere internasjonale partnere, indikert ved et gjennomsnitt på 1,3 partnere i forhold til de øvrige byregionenes bruk av mer beskjedne 0,8 partnere. Når det gjelder bruken av nasjonale partnere, er forskjellene små og ikke signifikante. Vestlandsbyene Bergen og Stavanger tiltrekkes minst av nasjonale partnere (1,3 i gjennomsnitt), mens Kristiansand bruker nasjonale partnere mest (1,7)

25 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Regionale Nasjonale Internasjonale 0,5 0,0 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand Figur 3: Gjennomsnittlig antall partnertyper fordelt på region Bedrifter i hovedstadsregionen har mer internasjonalt orienterte innovasjonsstrategier. Spørsmålet er om en slik strategi fremmer innovasjonsevnen. Er for eksempel lokal samhandling et mindre egnet virkemiddel for innovasjonsevnen i Oslo enn i de andre regionene? I så fall vil bruken av færre regionale partnere i Oslo-baserte foretak være en fornuftig respons til et mindre effektivt regionalt innovasjonssystem. Analysen viser et klart mønster for Oslos del. Innovasjonsevnen til hovedstadsbedriftene for alle typer innovasjoner styrkes signifikant gjennom internasjonalt samarbeid. Oddsen for å innovere øker 30% (radikal produktinnovasjon) for hver ny type utenlandsk partner bedriften samarbeider med. Nasjonalt og regionalt samarbeid har derimot ingen signifikant effekt. For de andre byregionene er bildet mindre entydig. Bergen og Stavanger har atskillige fellestrekk med Oslo, idet innovasjonsevnen også her drar fordeler av internasjonale samarbeidsrelasjoner. Sammenhengen er signifikant for produktinnovasjoner i Bergen, hvor oddsen for innovasjon øker ca 35% for hver ny type internasjonal partner. Den er også signifikant for radikale produkt- og prosessinnovasjoner i Stavanger, med en økt odds for innovasjon på henholdsvis e 26% og 21% for hver ny type utenlandsk partner. Det geografiske tilholdsstedet for samarbeidspartnerne ser dermed jevnt over ut til å spille større rolle for radikale enn for inkrementelle innovasjoner. Det virker også logisk. Det vi her kaller radikale innovasjoner er nye for markedet, ikke bare nye for bedriften. Sannsynligheten for å få gjennomslag i markedet øker gjennom internasjonalt samarbeid. Radikale innovasjoner vil påskyndes av et større mangfold av kunnskapskilder, og flere mekanismer for å overføre kunnskaper og teknologi. Internasjonalt samarbeid gir et bredere blikk for globale behov, og det gir åpnere tilgang til utenlandsk spisskompetanse som kan brukes i innovasjonsprosesser hjemme

26 - 25 -

27 Referanser Benningstad, l. (2009). The future of the Norwegian offshore wind-power industry. Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Oslo, Universitetet i Oslo. Master. Berg Jensen, M., B. Johnson, et al. (2007). "Forms of knowledge and modes of innovation." Rsearch Policy 36(5): Blomgren, A., M. Gjelsvik, et al. (2011). Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Stavanger, IRIS. 2011/159. Fitjar, R. D. and A. Rodríguez-Pose (2011). "When local interaction does not suffice: Sources of firm innovation in urban Norway." Environment and Planning A 43(6): Fjose, S., A. Blomgren, et al. (2010). Ære være - vurdering av offshore leverandørindustris bidrag til økt ressursutnyttelse på norsk sokkel, Menon Business Economics, IRIS. Gjelsvik, M. (2007). Innovasjonsledelse. Bergen, Fagbokforlaget. Gjelsvik, M. and R. D. Fitjar (2012). For tette naborelasjoner? Når nærhet blir et problem for innovative virksomheter. FIBE. Bergen. Hanson, J., S. Kasa, et al. (2011). Energirikdommens paradokser. Oslo, Universitetsforlaget. Lorenz, E. and B.-Å. Lundvall (2006). How Europe's Economies Learn: Coordinating Competing Models. Oxford, Oxford University Press. OECD (2011). Skills for Innovation and Resaech. Thune, T., D. S. Olsen, et al. (2011). Kompetanse for innovasjon, NIFU. 45/

Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser?

Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? Martin Gjelsvik, IRIS Rune Dahl Fitjar, IRIS Introduksjon Storbyregionene er den primære drivkraften i norsk økonomi. Innpå halvdelen av den norske befolkningen

Detaljer

Ære være vurdering av offshore leverandørindustris bidrag til økt ressursutnyttelse på norsk sokkel

Ære være vurdering av offshore leverandørindustris bidrag til økt ressursutnyttelse på norsk sokkel RAPPORT Ære være vurdering av offshore leverandørindustris bidrag til økt ressursutnyttelse på norsk sokkel Av Menon Business Economics, IRIS og Ramm Energy Partner Forfattere: Sveinung Fjose, Atle Blomgren,

Detaljer

Kompetanse for innovasjon. En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler

Kompetanse for innovasjon. En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler Kompetanse for innovasjon En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler Taran Thune, Dorothy S. Olsen og Espen Solberg Rapport 45/2011 Kompetanse for innovasjon En oversikt over forskningslitteratur,

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord-Norge

Et kunnskapsbasert Nord-Norge Et kunnskapsbasert Nord-Norge Jan Yngve Sand (red.), Erlend Bullvåg, Geir Bye, Anne Espelien, Eirik Mikkelsen, Mikko Moilanen, Sindre Myhr, Kristin Woll, Stein Østbye 2 Et Kunnskapsbasert Nord-Norge Jan

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Høst 2011 KUNNSKAP & INNOVASJON

Høst 2011 KUNNSKAP & INNOVASJON Høst 2011 KUNNSKAP & INNOVASJON I nordnorsk NÆRINGSLIV INNHOLD Kunnskap om kunnskap Kristin Woll, Handelshøgskolen i Tromsø - Universitetet i Tromsø Kunnskap for næringslivet Eirik Mikkelsen, Norut Hvordan

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] [Innovasjon i tjenester] En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer på tjenesteområdet MENON-publikasjon nr. 12/2010 Juli 2010 Av Leo A. Grünfeld

Detaljer

Et hav av muligheter?

Et hav av muligheter? Dersom man bygger på Bachelorgraden med en Mastergrad blir man Sivilingeniør. En Mastergrad er en toårig fordypningsutdanning innen en fagdisiplin. Utenlandske universiteter med fokus på petroleum vil

Detaljer

Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold

Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold ARBEIDSNOTAT 11/2006 Magnus Gulbrandsen, Elisabeth Hovdhaugen og Bjørn Stensaker Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i Østfold NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Utfordringer ved utviklingsprosesser i klynger

Utfordringer ved utviklingsprosesser i klynger ARBEIDSNOTAT 41/2005 Åge Mariussen og Finn Ørstavik Utfordringer ved utviklingsprosesser i klynger Innsikter og anbefalinger fra forskning om klynger og klyngepolitikk NIFU STEP Studier av innovasjon,

Detaljer

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen 1 FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i

Detaljer

R-08. STEP rapport ISSN 0804-8185. Innovasjon i Norge - en statusrapport. Svein Olav Nås. Svein Olav Nås. STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

R-08. STEP rapport ISSN 0804-8185. Innovasjon i Norge - en statusrapport. Svein Olav Nås. Svein Olav Nås. STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway STEP rapport ISSN 0804-8185 R-08 1998 Svein Olav Nås Innovasjon i Norge - en statusrapport Svein Olav Nås STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway I tillegg til forfatteren har følgende medarbeidere ved STEP

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2001: 29. Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet

Norges offentlige utredninger 2001: 29. Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet Best i test? Norges offentlige utredninger 2001: 29 Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 2000. Avgitt

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner:

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering Rapport RF 2004/178 Prosjektnummer:

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Osloområdets rolle for nasjonal nyskaping: Resultater fra empiriske studier R-09

Osloområdets rolle for nasjonal nyskaping: Resultater fra empiriske studier R-09 Osloområdets rolle for nasjonal nyskaping: Resultater fra empiriske studier R-09 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

1 Sammendrag og kommisjonens forslag

1 Sammendrag og kommisjonens forslag Produktivitet grunnlag for vekst og velferd 1 1 Sammendrag og kommisjonens forslag 1.1 Bakgrunn Siden 1930 har verdiskapingen i Norge (utenom petroleumssektoren) blitt syvdoblet i realverdi. Det aller

Detaljer

Metaanalyse av økonomisk samspill mellom by og omland i Kristiansandsregionen

Metaanalyse av økonomisk samspill mellom by og omland i Kristiansandsregionen Metaanalyse av økonomisk samspill mellom by og omland i Kristiansandsregionen Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer