Arbeidsplaner faggruppe for industri og energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplaner faggruppe for industri og energi"

Transkript

1 Arbeidsplaner faggruppe for industri The Quartz Corp, Drag 1. Hovedoppgaver Faggruppens hovedoppgave er å legge til rette for utvikling og vekst innen kraftforedlende industri, fornybar energi, olje og gass, maritim sektor og bergverk. Ved å skape felles arenaer, aktivt koble bedrifter, leverandørindustri og kompetansemiljøer, legge til rette for internasjonale markeder samt påvirke rammebetingelsene for disse næringene skal det etableres internasjonale miljøer som skal bidra til verdiskaping og vekst i Nordland. I tillegg har faggruppen ansvar for omstillingskommuner, samt gjennomføring av Nordlandskonferansen, GeoNor konferansen 2015 og Industri Bakgrunn Olje/gass Omsetning på 4,7 mrd kr (2013) Kraft/energi Omsetning på ca mrd kr Mineral/bergverk Omsetning på ca 1,3 mrd kr (2013) Prosessindustri Omsetning på 12 mrd kr, ca 3000 direkte sysselsatte Maritim Sektor Omsetning på ca 9 mrd kr, 12 % av alle sjøfolk i landet bor i Nordland Leverandørindustri Omsetning på ca 6 mrd kr (inkl olje/gass) Ansvarlig Mariann Bakken Per Eidsvik Trine Fredriksen Terje Gustavsen Øyvind Visnes Ola Torstensen Hovedarbeidsområder Olje og gass Internasjonalt, Kina og Russland Fornybar energi, industri Sikkerhet og beredskap, omstilling i kommunene Industri, maritim sektor/beredskap, omstilling Faggruppeleder, mineraler/bergverk 3. Beskrivelse av faggruppens arbeidsområder

2 Ver.0.05 Side: 2 av 8 Mandater til faggruppen er forankret i politisk plattform, FR og FT-saker, fylkesplan og budsjett. For å nå de politiske og strategiske ambisjoner må faggruppen i større grad enn tidligere rette fokus mot nasjonale og internasjonale virkemiddelordninger. I dette arbeidet vil det være nødvendig å legge forholdene ytterligere til rette for strategisk samarbeid mellom aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalisering Arbeidet består i å bringe et internasjonalt perspektiv inn i det regionale næringsrettede engasjementet, herunder bidra med tilrettelegging for utvalgte aktører i det som ansees som viktige land for eksport og import. Leverandørutvikling, varer og tjenester, med utgangspunkt i salg til større basisbedrifter lokalisert i Nordland er en viktig del av det internasjonale engasjementet. Formidling av økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger) og nettverk for internasjonalisering vil være en betydelig del av dette. Erfaringer knyttet til Kina, Russland og land i SØ-Asia og EU vil bli benyttet. Arbeid med å tilrettelegge for utenlandsk engasjement i Nordland, kapital og kompetanse, vil skje i samspill med IN og utvalgte aktører. Viktig bransjer i Nordland har behov for å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Gjennom rekrutterings- og tilflyttingsprosjektet, er intensjonene å få dette til å skje mer målrettet, effektivt og langsiktig. Utvalgte bransjer og sektorer, samt samarbeid med tilhørende utdanningsinstitusjoner, vil bli prioritert. Kraftforedlende industri Arbeidet består i å utforme og følge opp fylkeskommunens industristrategi for Nordland som Fylkestinget vedtok i april Viktige fokusområder i 2015 vil være oppfølging av alliansen med andre fylkeskommuner som jobber med industripolitikk. I tillegg har Norsk Industri vedtatt å etablere en årlig, nasjonal industrikonferanse i Nordland (Bodø) sammen med Nordland fylkeskommune, Industri2015. Møteplassen er direkte knyttet til kraftforedlende industri, tilhørende leverandørindustri og andre aktører som er sentrale for sektoren. Arbeidet mot konkrete industribedrifter i Nordland som sliter, eks Celsa, følges opp som en del av denne industristrategien. Det jobbes også for å etablere en møteplass/klynge for industribedriftene i Nordland samt møteplass industri/politikk. Et satsingsområde i 2015 vil være å følge opp arbeidet med store industriprosjekter i Nordland. Kraft/fornybar energi Arbeidet på kraftsiden er tett samkjørt med industriarbeidet og oppfølgingen av industristrategien. Det går mange nasjonale og internasjonale prosesser på energipolitikksiden, blant de viktigste implementering av 3. elmarkedspakke og arbeidet med en helhetlig energimelding. For Nordland er det viktig å ivareta balansen mellom kraft- og industriinteresser i disse løpene. Videre vil prosjekter innen næringsrettet energiforskning, som er knyttet både mot kraftindustrien og kraftforedlende industri bli fulgt opp. I tillegg forvaltning av fylkeskommunens konsesjonskraft på ca 200 GWh på oppdrag av Nordlands Næringsvekst AS. Utleieavtalen av fylkeskommunens medeiendomsrett i Svartisen Kraftverk forvaltes i samarbeid med leietakerne fra Sverige og Finland, samt Statkraft. Faggruppen har også ansvar for Energirådet, med fylkesråd for næring som leder. Olje og gass Arbeidet består i å utforme og følge opp fylkeskommunens strategi og arbeid med olje og gassvirksomheten i Nordland. Herunder arbeid med utvikling av forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund. Nordland fylkeskommune er sekretariat for Norskehavsrådet og Petroleumsutvalget, og deltar også i styret i Norsk Gassforum og Nord

3 Ver.0.05 Side: 3 av 8 Norsk Petroleumsråd. Videre arbeid med oljevernberedskap (Nordland VI og VII), oppfølging av BP avtalen og ringvirkninger fra Aasta Hansteen. Mineralske ressurser Nordland fylkeskommune har samarbeidsprosjekter med NGU, blant annet prosjektet Arealfesting og verdisetting av mineralforekomster i Nordland. Prosjektet avsluttes i 2015, og vil kunne bli en del av nordnorsk mineralstrategi. Dette er et nasjonalt prosjekt som vil bli «state of the art» i norsk sammenheng. Forprosjektet «Nordland blir til» er avsluttet. NGU ønsker å bidra til videreføring finansiering av prosjektet, i form av bok og nettportal. Fylkeskommunen er observatør i ARENA prosjektet Mineralklynge Nord, har ansvar for GeoNor konferansen på Mo, og samarbeider i flere utviklingsprosjekter blant annet Trollfjell Geopark og mineralprosjektet til Fauske kommune. Etter vedtak i Nordnorsk råd vil det bli utarbeidet en mineralstrategi for Nord-Norge i løpet av Maritim sektor Arbeidet består i maritim utdanning/rekruttering, utvikling av et sikkerhet og beredskapssenter i Nordland, styredeltagelse SARiNOR og MARPART, og tett samarbeid med Maritimt Forum Nord. Videre består arbeidet i oppfølging av Arctic Business og Rederiforbundet, være sparringspartner for maritimt arenaprosjekt, følge opp maritim verdiskapingsanalyse og arktisk maritimt kompetansesenter. Maritim sikkerhet og beredskap vil stå sentralt i dette arbeidet. Nordområdesatsing Nordland har gode forutsetninger til å spille en viktig rolle i Regjeringens mål om at Nord- Norge skal utvikles til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Andre viktige bidrag er arbeidet med å etablere Nordland og Bodø som beredskapshovedstad i nord og å følge opp Regjeringens mål om å etablere en miljøbase / oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. For å kunne ta ut potensialet i ressursregionen Nord-Norge er det behov for å utvikle et nytt forvaltningsregime for en effektiv og bærekraftig utnyttelse av naturressursene i nordområdene. Sikkerhet og beredskap Sikkerhet og beredskap er en av de sakene med stort fokus i Nordland fylkeskommune. Innenfor dette området vil det ligge flere områder. En av hovedutfordringene er å bygge opp et nettverk blant de mest sentrale offentlige aktørene i Nordland og Bodø. I tillegg må prosjekter som MARPART og SARiNOR, Brannstudien, og arbeidet med å få flyttet Generalinspektøren for Luftforsvaret til Bodø må følges opp. I stor grad vil det være samarbeidende aktører som vil ha prosjektledelsen for disse områdene, men det er viktig at NFK følger disse prosjektene og har en aktiv pådriver- og koordineringsrolle når det er påkrevet. Omstilling i Nordland Faggruppen har ansvar for fylkeskommunens omstillingspolitikk, og oppfølging av kommuner med omstillingsstatus. Faggruppa er representert i omstillingsstyrene i Meløy og Flakstad og Bindal, og i utviklingsprosjektet i Narvik. I tillegg er det stor fokus på de utfordringene man står ovenfor på Mo (Celsa) og på Træna (Modolv Sjøset). Dette er et fagområde som vil få økt arbeidsmengde i årene som kommer, der det er store forventinger til fylkeskommunens rolle. En viktig oppgave er blant annet å bidra med fagkompetanse inn i styrer/programmer og mot kommunene.

4 Ver.0.05 Side: 4 av 8 Leverandørindustri Verdiskaping i en region kan økes ved å utvikle leverandører til større eksportbedrifter i samme region. En godt utviklet leverandørnæring kan gi store ringvirkninger. I innovasjonsstrategien er utvikling av leverandørbedrifter til de store eksportbedriftene innen kraftforedlende industri, energi, olje/gass og maritim sektor, i tillegg til offentlig sektor et sentralt tema. Det bør utvikles strategier for hvordan dette potensialet kan utløses gjennom samarbeid mellom offentlig sektor, FoU/utdanning, eksportbedriftene og leverandørbedrifter slik at større del av verdikjeden blir i Nordland. Formidling av økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger) og nettverk for internasjonalisering vil være en betydelig del av dette. Arbeid med å tilrettelegge for utenlandsk engasjement i Nordland, kapital og kompetanse, vil skje i samspill med IN og utvalgte aktører. I løpet av det siste året er det laget rapporter om leverandørindustrien innen fornybar energi, kraftforedlende industri og olje/gass. Konferanser Faggruppen har ansvar for gjennomføring av Nordlandskonferansen, GeoNor konferansen, og Industri2015 som er en årlig konferanse i Bodø i samarbeid med Norsk Industri. 4. Faggruppens arbeid er forankret i følgende politiske saker Vedtak i fylkestinget, fylkesrådet, etc Ft sak 43/13 Industristrategi for Nordland o Rådsnotat Celsa status og oppfølging Ft sak 46/12 Overordnet strategi fornybar energi og miljøteknologi Ft sak 109/14 Innspill til Reitenutvalgets rapport - Et bedre organisert strømnett Ft sak xx 2015 Innspill til regjeringens varslede energimelding (FR des 2014) Ft sak 78/11 Ringvirkningsstrategi for Nordland innen petroleum (juni 2011) Ft sak 23/13 Høring Kunnskapsinnhenting av petroleumsvirksomhet for det nord-østlige Norskehavet FR sak 230/13 Etablering av Petroleumsutvalg FT-sak 48/08 Vekst ved internasjonalisering FT-sak 132/2012 Regional plan for internasjonalisering FT sak 42/2013 Rekruttering og tilflytting ( også FR notater ) o FR-notat Oppfølging av Asiastrategi o FR-notat Videre engasjement mot Kina og Zhejiang o FR- notat Rekruttering fra utlandet status og videre engasjement Ft sak 123/14 Innovasjonsstrategi for Nordland Ft sak 98/11 Verdiskaping med mineraler (juni 2011) o Fr sak 28/12 Innspill til regjeringens mineralstrategi (febr 2012) I tillegg er arbeidet forankret i Politisk plattform og Budsjett 2015.

5 Ver.0.05 Side: 5 av 8 5. Arbeidsplaner 2015 Forankring, mål, strategier Internasjonalisering av næringslivet FT-sak 48/08 FT-sak 132/2012 FT sak 42/2013 Olje/gass FT sak 78/11 FT sak 23/13 FR sak 230/13 Prosjekter/aktiviteter Medvirke til at engasjement i avdelingen har et internasjonalt perspektiv, både mht eksport og import. Geografisk prioritet gis der aktører i Nordland har særlig interesse og hvor Norge og virkemiddelapparatet satser. Kina/Asia er eksempel. Det vises her til NFKs spesifikke satsinger. Koordinere arbeidet med Regionalt Kinaforum. For 2015 vektlegges tema knyttet til Kina i nordområdene, opplæring i språk/kultur/samfunn, nordisk perspektiv og samarbeide. Arbeide med å utvikle et program for en satsing gjennom interreg, hvor aktører samarbeider mot eksterne markeder. Dette kan omfatte investorer (Invest in Nordland ), eksport og import, samt rekruttering av arbeidskraft, studenter og entreprenører. Etablere et felles program for utvalgte bedrifter (leverandører) som har vilje og evne til vekst internasjonalt. Målgruppe 1 er de som alt er internasjonalt engasjert, og som vil vokse videre. Målgruppe 2 er de som starter på en slik prosess. Store innkjøpere, representerte i Nordland, vil være sentrale. Flere bransjer er aktuelle. Oljevern, fornybar energi, olje og gass, industri, marin sektor, offentlig sektor som er sentrale i Innovasjonsstrategien. Oppdatere Ft sak 78/11 Ringvirkningsstrategi for Nordland innen petroleum. Nordnorsk petroleumsråd: Aktiv medspiller i pågående prosesser. Delta i arbeidsgruppen «Rammebetingelser». Norsk Gassforum: Aktiv medspiller i pågående prosesser. Delta i arbeidsgruppen «Gass og industri». Norskehavsrådet: Ivareta sekretariatsledelsen, forberede og følge opp møter og saker, samt planlegge studietur. Nord-Trøndelag overtar sekretariatet Petroleumsutvalget: Ivareta sekretariatsledelsen, og bidra i arbeidet for å få igangsatt konsekvensutredning av Nordland VI og VII, og Troms II. Følge opp LoVeSe debatten som en del av dette. Delta i programkomiteen for konferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen. Arbeide for å sikre aktivitet ved basene i Sandnessjøen og Brønnøysund, herunder ha god dialog med aktørene i disse miljøene. Oppfølging av Skarv-avtalen (BP). Arbeide for at endrede rammebetingelser og kostnadsreduksjonsprosesser i bransjen får minst mulig negative effekter for petroleumsrettet virksomhet i Hovedansvar Per Mariann

6 Ver.0.05 Side: 6 av 8 Nordland. Sikkerhet og beredskap Innspill fra FR Kraftforedlende industri Ft sak 43/13 Rådsnotat Celsa Leverandørindustri Oppfølging av Innovasjonsstrategien Følge opp etablering av en klynge innen sikkerhet og beredskap i Bodø/Nordland (omfattende arbeid, søknad til UD forfattes av Maritimt form Nord) Delta i styringsgruppe for SARiNOR Delta i styringsgruppe for MARPART Gjennomføre en studie av brann- og redningstjenesten i Nordland basert på Brannstudien Vurdere etablering av et droneprosjekt i Bodø/Nordland Delta i arbeidet rundt videre utvikling av sikkerhetssentret Delta sammen med Bodø kommune i arbeidet med videre høy militær tilsendeværelse i Bodø (GIL mv.) Medvirke til at Nordlandskysten har en moderne oljevernberedskap som kan møte fremtidens utfordringer. Ny base i Lofoten/Vesterålen avklares. Forberede innspill til St.melding om Sjøsikkerhet og beredskap i Oppfølging Industristrategi for Nordland. Dette vil omfatte: rammebetingelser for produksjon av stål i Norge el-avgift på datasenterindustri Svoveldirektivet, og i denne settingen ECA område problematikk utfordringer for store nye punktutslipp gjennom etablering av ny industri ala DRI- fabrikk i Narvik eller magnesiumfabrikk i Meløy konsekvenser for industrien knyttet til nett-tariffsstruktur og kostnadsfordeling i nett Deltakelse i arbeidsgruppe knyttet til Celsa Oppfølging av store industriprosjekter utover de over nevnte Møteplass industri og fylkeskommunen (politisk) Nasjonal industrikonferanse 2015 i samarbeid med Norsk Industri Bidra til utvikling av Industri klynge Nordland (prosessindustrien), MIP Cluster m.m. Integrere leverandørindustrien i innovasjonsstrategien, bl.a. ved å utvikle et felles program for utvalgte bedrifter (leverandører) som har vilje og evne til vekst internasjonalt. Målgruppe 1 er de som alt er internasjonalt engasjert, og som vil vokse videre. Målgruppe 2 er de som starter på en slik prosess. Store innkjøpere, representerte i Nordland, vil være sentrale. Flere bransjer er aktuelle, bl.a. oljevern, fornybar energi, olje og gass og industri Jobbe sammen med blant annet Petro Arctic for å utvikle den petroleumsrettede leverandørindustrien i Nordland Jobbe for programmer rettet mot leverandørindustri knyttet til utbygging av Terje/Øyvind Øyvind, Trine Alle

7 Ver.0.05 Side: 7 av 8 fornybar energi, kraftnett effektivisering Maritim sektor Ft sak 123/14 Mineraler og bergverk FT sak 98/11 FR sak 28/12 Kraft/fornybar energi FT sak 46/12 Ft sak 43/13 FT sak109/14 FT-sak febr 2015 Maritim utdanning/rekruttering sammen med Maritimt Forum Nord og Universitet i Nordland. Utvikling av prosjektstilling Maritimt Forum Nord Bidra til utvikling av søknader/prosjekter til Arktisk 2030 Utvikling av Arctic Business sammen med Rederiforbundet Etablering av et Sikkerhet og beredskapssenter i Nordland Bidra til videreføring av prosjektene SARiNOR og MARPART, samt deltakelse i styrene til disse Sparringspartner på maritimt Arenaprosjekt Delta i arbeidsgruppe ledet av utdanning for å se på fremtidig organisering av det fylkeskommunale sikkerhetssenteret. Arktisk maritimt kompetansesenter er omtalt i Nordkloden. Det vil arbeides for å gi UiN en rolle i dette arbeidet. Jobbe med å få UiN inn i dette MAROFF programmets styringsgruppe. Utvikling og videreføring av samarbeidsprosjekt med NGU: «Verdisetting og arealforvaltning av mineraler» Oppstart av geologiboken/prosjektet «Nordland blir til» Gjennomføring av GeoNor konferansen 2015 og planlegging av GeoNor 2016 Delta i Mineralklynge Nord (styremedlem, prosjektmøter) Utarbeide en nordnorsk mineralstrategi sammen med Troms og Finnmark fylkeskommuner Behandle høringssaker om driftskonsesjon etter den nye Mineralloven Oppfølging høringsprosesser på utredninger, lovendringer mv. I år spesielt fokus på energimeldingen og implementering av 3. elmarkedspakke og Reitenrapporten. Videreutvikle FoU, utdanning og kompetanseutvikling innenfor fornybar energi gjennom fokus på prosjekter for næringsrettet energiforskning. Oppfølging av diverse prosjekter innenfor sektoren. Energirådet; adm/sekretariat (helhetlig perspektiv kraft/industri/petroleum) Oppfølging av konsesjonskraftforvaltning etter oppdrag fra Nordland Næringsvekst AS Følge opp utleieavtalen av medeiendomsrett Svartisen Kraftverk Oppfølging og kontakt mot fylkets KBO- og KSU- enheter (KraftBeredskapsOrg og KraftSystemUtredninger) Øyvind Ola Trine

8 Ver.0.05 Side: 8 av 8 Omstilling i Nordland FR-sakene der vi har vedtatt omstillingsstatus Oppfølging av konsesjonssøknader innenfor kraft- og nettutbygging. Oppfølging Kraftfylka (tidligere Samarbeidende kraftfylker) Samarbeid mot plan og miljø vedrørende felles saker og prosjekter (intern energigruppe) Oppfølging av fylkeskommunens strategi for fornybar energi (vannkraft, vindkraft, småkraft. Være observatør og sparringspartner i omstillingsstyret i Meløy Koordinere omstillingsarbeidet i fylket med samarbeidspartnere Delta i Overoppsyn med Flakstad og Bindal, samt diskusjonspartner knyttet til Træna Øyvind Terje Ola Konferanser Prosjektledelse og adm Nordlandskonferansen 2015 Prosjektledelse GeoNor konferansen 2015 Arrangør- og Programkomite nasjonal Industrikonferanse Trine Ola Øyvind/Trine

Petrostrategi for Bodø og Salten

Petrostrategi for Bodø og Salten Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2010 51352/2010 2010/9802 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/20 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/118 Bystyret 28.10.2010 Petrostrategi

Detaljer

HARSTAD TEKNOLOGIPARK

HARSTAD TEKNOLOGIPARK HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg. Nordland motor i nord

Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg. Nordland motor i nord Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg Nordland motor i nord Innstilling fra Nordland Fylkeskommunes Nordområdeutvalg 28. april 2006 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Sammensetning og mandat...

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Utviklingsprogram 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Foto: Britt Kjensli. FORORD/Åvddåbáhko Utviklingsprogram (UPN) Utviklingsprogram er fylkesplanens handlingsprogram. Gjennom sprogrammet skal

Detaljer

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013 Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer