Arbeidsplaner faggruppe for industri og energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplaner faggruppe for industri og energi"

Transkript

1 Arbeidsplaner faggruppe for industri The Quartz Corp, Drag 1. Hovedoppgaver Faggruppens hovedoppgave er å legge til rette for utvikling og vekst innen kraftforedlende industri, fornybar energi, olje og gass, maritim sektor og bergverk. Ved å skape felles arenaer, aktivt koble bedrifter, leverandørindustri og kompetansemiljøer, legge til rette for internasjonale markeder samt påvirke rammebetingelsene for disse næringene skal det etableres internasjonale miljøer som skal bidra til verdiskaping og vekst i Nordland. I tillegg har faggruppen ansvar for omstillingskommuner, samt gjennomføring av Nordlandskonferansen, GeoNor konferansen 2015 og Industri Bakgrunn Olje/gass Omsetning på 4,7 mrd kr (2013) Kraft/energi Omsetning på ca mrd kr Mineral/bergverk Omsetning på ca 1,3 mrd kr (2013) Prosessindustri Omsetning på 12 mrd kr, ca 3000 direkte sysselsatte Maritim Sektor Omsetning på ca 9 mrd kr, 12 % av alle sjøfolk i landet bor i Nordland Leverandørindustri Omsetning på ca 6 mrd kr (inkl olje/gass) Ansvarlig Mariann Bakken Per Eidsvik Trine Fredriksen Terje Gustavsen Øyvind Visnes Ola Torstensen Hovedarbeidsområder Olje og gass Internasjonalt, Kina og Russland Fornybar energi, industri Sikkerhet og beredskap, omstilling i kommunene Industri, maritim sektor/beredskap, omstilling Faggruppeleder, mineraler/bergverk 3. Beskrivelse av faggruppens arbeidsområder

2 Ver.0.05 Side: 2 av 8 Mandater til faggruppen er forankret i politisk plattform, FR og FT-saker, fylkesplan og budsjett. For å nå de politiske og strategiske ambisjoner må faggruppen i større grad enn tidligere rette fokus mot nasjonale og internasjonale virkemiddelordninger. I dette arbeidet vil det være nødvendig å legge forholdene ytterligere til rette for strategisk samarbeid mellom aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalisering Arbeidet består i å bringe et internasjonalt perspektiv inn i det regionale næringsrettede engasjementet, herunder bidra med tilrettelegging for utvalgte aktører i det som ansees som viktige land for eksport og import. Leverandørutvikling, varer og tjenester, med utgangspunkt i salg til større basisbedrifter lokalisert i Nordland er en viktig del av det internasjonale engasjementet. Formidling av økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger) og nettverk for internasjonalisering vil være en betydelig del av dette. Erfaringer knyttet til Kina, Russland og land i SØ-Asia og EU vil bli benyttet. Arbeid med å tilrettelegge for utenlandsk engasjement i Nordland, kapital og kompetanse, vil skje i samspill med IN og utvalgte aktører. Viktig bransjer i Nordland har behov for å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Gjennom rekrutterings- og tilflyttingsprosjektet, er intensjonene å få dette til å skje mer målrettet, effektivt og langsiktig. Utvalgte bransjer og sektorer, samt samarbeid med tilhørende utdanningsinstitusjoner, vil bli prioritert. Kraftforedlende industri Arbeidet består i å utforme og følge opp fylkeskommunens industristrategi for Nordland som Fylkestinget vedtok i april Viktige fokusområder i 2015 vil være oppfølging av alliansen med andre fylkeskommuner som jobber med industripolitikk. I tillegg har Norsk Industri vedtatt å etablere en årlig, nasjonal industrikonferanse i Nordland (Bodø) sammen med Nordland fylkeskommune, Industri2015. Møteplassen er direkte knyttet til kraftforedlende industri, tilhørende leverandørindustri og andre aktører som er sentrale for sektoren. Arbeidet mot konkrete industribedrifter i Nordland som sliter, eks Celsa, følges opp som en del av denne industristrategien. Det jobbes også for å etablere en møteplass/klynge for industribedriftene i Nordland samt møteplass industri/politikk. Et satsingsområde i 2015 vil være å følge opp arbeidet med store industriprosjekter i Nordland. Kraft/fornybar energi Arbeidet på kraftsiden er tett samkjørt med industriarbeidet og oppfølgingen av industristrategien. Det går mange nasjonale og internasjonale prosesser på energipolitikksiden, blant de viktigste implementering av 3. elmarkedspakke og arbeidet med en helhetlig energimelding. For Nordland er det viktig å ivareta balansen mellom kraft- og industriinteresser i disse løpene. Videre vil prosjekter innen næringsrettet energiforskning, som er knyttet både mot kraftindustrien og kraftforedlende industri bli fulgt opp. I tillegg forvaltning av fylkeskommunens konsesjonskraft på ca 200 GWh på oppdrag av Nordlands Næringsvekst AS. Utleieavtalen av fylkeskommunens medeiendomsrett i Svartisen Kraftverk forvaltes i samarbeid med leietakerne fra Sverige og Finland, samt Statkraft. Faggruppen har også ansvar for Energirådet, med fylkesråd for næring som leder. Olje og gass Arbeidet består i å utforme og følge opp fylkeskommunens strategi og arbeid med olje og gassvirksomheten i Nordland. Herunder arbeid med utvikling av forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund. Nordland fylkeskommune er sekretariat for Norskehavsrådet og Petroleumsutvalget, og deltar også i styret i Norsk Gassforum og Nord

3 Ver.0.05 Side: 3 av 8 Norsk Petroleumsråd. Videre arbeid med oljevernberedskap (Nordland VI og VII), oppfølging av BP avtalen og ringvirkninger fra Aasta Hansteen. Mineralske ressurser Nordland fylkeskommune har samarbeidsprosjekter med NGU, blant annet prosjektet Arealfesting og verdisetting av mineralforekomster i Nordland. Prosjektet avsluttes i 2015, og vil kunne bli en del av nordnorsk mineralstrategi. Dette er et nasjonalt prosjekt som vil bli «state of the art» i norsk sammenheng. Forprosjektet «Nordland blir til» er avsluttet. NGU ønsker å bidra til videreføring finansiering av prosjektet, i form av bok og nettportal. Fylkeskommunen er observatør i ARENA prosjektet Mineralklynge Nord, har ansvar for GeoNor konferansen på Mo, og samarbeider i flere utviklingsprosjekter blant annet Trollfjell Geopark og mineralprosjektet til Fauske kommune. Etter vedtak i Nordnorsk råd vil det bli utarbeidet en mineralstrategi for Nord-Norge i løpet av Maritim sektor Arbeidet består i maritim utdanning/rekruttering, utvikling av et sikkerhet og beredskapssenter i Nordland, styredeltagelse SARiNOR og MARPART, og tett samarbeid med Maritimt Forum Nord. Videre består arbeidet i oppfølging av Arctic Business og Rederiforbundet, være sparringspartner for maritimt arenaprosjekt, følge opp maritim verdiskapingsanalyse og arktisk maritimt kompetansesenter. Maritim sikkerhet og beredskap vil stå sentralt i dette arbeidet. Nordområdesatsing Nordland har gode forutsetninger til å spille en viktig rolle i Regjeringens mål om at Nord- Norge skal utvikles til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Andre viktige bidrag er arbeidet med å etablere Nordland og Bodø som beredskapshovedstad i nord og å følge opp Regjeringens mål om å etablere en miljøbase / oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. For å kunne ta ut potensialet i ressursregionen Nord-Norge er det behov for å utvikle et nytt forvaltningsregime for en effektiv og bærekraftig utnyttelse av naturressursene i nordområdene. Sikkerhet og beredskap Sikkerhet og beredskap er en av de sakene med stort fokus i Nordland fylkeskommune. Innenfor dette området vil det ligge flere områder. En av hovedutfordringene er å bygge opp et nettverk blant de mest sentrale offentlige aktørene i Nordland og Bodø. I tillegg må prosjekter som MARPART og SARiNOR, Brannstudien, og arbeidet med å få flyttet Generalinspektøren for Luftforsvaret til Bodø må følges opp. I stor grad vil det være samarbeidende aktører som vil ha prosjektledelsen for disse områdene, men det er viktig at NFK følger disse prosjektene og har en aktiv pådriver- og koordineringsrolle når det er påkrevet. Omstilling i Nordland Faggruppen har ansvar for fylkeskommunens omstillingspolitikk, og oppfølging av kommuner med omstillingsstatus. Faggruppa er representert i omstillingsstyrene i Meløy og Flakstad og Bindal, og i utviklingsprosjektet i Narvik. I tillegg er det stor fokus på de utfordringene man står ovenfor på Mo (Celsa) og på Træna (Modolv Sjøset). Dette er et fagområde som vil få økt arbeidsmengde i årene som kommer, der det er store forventinger til fylkeskommunens rolle. En viktig oppgave er blant annet å bidra med fagkompetanse inn i styrer/programmer og mot kommunene.

4 Ver.0.05 Side: 4 av 8 Leverandørindustri Verdiskaping i en region kan økes ved å utvikle leverandører til større eksportbedrifter i samme region. En godt utviklet leverandørnæring kan gi store ringvirkninger. I innovasjonsstrategien er utvikling av leverandørbedrifter til de store eksportbedriftene innen kraftforedlende industri, energi, olje/gass og maritim sektor, i tillegg til offentlig sektor et sentralt tema. Det bør utvikles strategier for hvordan dette potensialet kan utløses gjennom samarbeid mellom offentlig sektor, FoU/utdanning, eksportbedriftene og leverandørbedrifter slik at større del av verdikjeden blir i Nordland. Formidling av økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger) og nettverk for internasjonalisering vil være en betydelig del av dette. Arbeid med å tilrettelegge for utenlandsk engasjement i Nordland, kapital og kompetanse, vil skje i samspill med IN og utvalgte aktører. I løpet av det siste året er det laget rapporter om leverandørindustrien innen fornybar energi, kraftforedlende industri og olje/gass. Konferanser Faggruppen har ansvar for gjennomføring av Nordlandskonferansen, GeoNor konferansen, og Industri2015 som er en årlig konferanse i Bodø i samarbeid med Norsk Industri. 4. Faggruppens arbeid er forankret i følgende politiske saker Vedtak i fylkestinget, fylkesrådet, etc Ft sak 43/13 Industristrategi for Nordland o Rådsnotat Celsa status og oppfølging Ft sak 46/12 Overordnet strategi fornybar energi og miljøteknologi Ft sak 109/14 Innspill til Reitenutvalgets rapport - Et bedre organisert strømnett Ft sak xx 2015 Innspill til regjeringens varslede energimelding (FR des 2014) Ft sak 78/11 Ringvirkningsstrategi for Nordland innen petroleum (juni 2011) Ft sak 23/13 Høring Kunnskapsinnhenting av petroleumsvirksomhet for det nord-østlige Norskehavet FR sak 230/13 Etablering av Petroleumsutvalg FT-sak 48/08 Vekst ved internasjonalisering FT-sak 132/2012 Regional plan for internasjonalisering FT sak 42/2013 Rekruttering og tilflytting ( også FR notater ) o FR-notat Oppfølging av Asiastrategi o FR-notat Videre engasjement mot Kina og Zhejiang o FR- notat Rekruttering fra utlandet status og videre engasjement Ft sak 123/14 Innovasjonsstrategi for Nordland Ft sak 98/11 Verdiskaping med mineraler (juni 2011) o Fr sak 28/12 Innspill til regjeringens mineralstrategi (febr 2012) I tillegg er arbeidet forankret i Politisk plattform og Budsjett 2015.

5 Ver.0.05 Side: 5 av 8 5. Arbeidsplaner 2015 Forankring, mål, strategier Internasjonalisering av næringslivet FT-sak 48/08 FT-sak 132/2012 FT sak 42/2013 Olje/gass FT sak 78/11 FT sak 23/13 FR sak 230/13 Prosjekter/aktiviteter Medvirke til at engasjement i avdelingen har et internasjonalt perspektiv, både mht eksport og import. Geografisk prioritet gis der aktører i Nordland har særlig interesse og hvor Norge og virkemiddelapparatet satser. Kina/Asia er eksempel. Det vises her til NFKs spesifikke satsinger. Koordinere arbeidet med Regionalt Kinaforum. For 2015 vektlegges tema knyttet til Kina i nordområdene, opplæring i språk/kultur/samfunn, nordisk perspektiv og samarbeide. Arbeide med å utvikle et program for en satsing gjennom interreg, hvor aktører samarbeider mot eksterne markeder. Dette kan omfatte investorer (Invest in Nordland ), eksport og import, samt rekruttering av arbeidskraft, studenter og entreprenører. Etablere et felles program for utvalgte bedrifter (leverandører) som har vilje og evne til vekst internasjonalt. Målgruppe 1 er de som alt er internasjonalt engasjert, og som vil vokse videre. Målgruppe 2 er de som starter på en slik prosess. Store innkjøpere, representerte i Nordland, vil være sentrale. Flere bransjer er aktuelle. Oljevern, fornybar energi, olje og gass, industri, marin sektor, offentlig sektor som er sentrale i Innovasjonsstrategien. Oppdatere Ft sak 78/11 Ringvirkningsstrategi for Nordland innen petroleum. Nordnorsk petroleumsråd: Aktiv medspiller i pågående prosesser. Delta i arbeidsgruppen «Rammebetingelser». Norsk Gassforum: Aktiv medspiller i pågående prosesser. Delta i arbeidsgruppen «Gass og industri». Norskehavsrådet: Ivareta sekretariatsledelsen, forberede og følge opp møter og saker, samt planlegge studietur. Nord-Trøndelag overtar sekretariatet Petroleumsutvalget: Ivareta sekretariatsledelsen, og bidra i arbeidet for å få igangsatt konsekvensutredning av Nordland VI og VII, og Troms II. Følge opp LoVeSe debatten som en del av dette. Delta i programkomiteen for konferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen. Arbeide for å sikre aktivitet ved basene i Sandnessjøen og Brønnøysund, herunder ha god dialog med aktørene i disse miljøene. Oppfølging av Skarv-avtalen (BP). Arbeide for at endrede rammebetingelser og kostnadsreduksjonsprosesser i bransjen får minst mulig negative effekter for petroleumsrettet virksomhet i Hovedansvar Per Mariann

6 Ver.0.05 Side: 6 av 8 Nordland. Sikkerhet og beredskap Innspill fra FR Kraftforedlende industri Ft sak 43/13 Rådsnotat Celsa Leverandørindustri Oppfølging av Innovasjonsstrategien Følge opp etablering av en klynge innen sikkerhet og beredskap i Bodø/Nordland (omfattende arbeid, søknad til UD forfattes av Maritimt form Nord) Delta i styringsgruppe for SARiNOR Delta i styringsgruppe for MARPART Gjennomføre en studie av brann- og redningstjenesten i Nordland basert på Brannstudien Vurdere etablering av et droneprosjekt i Bodø/Nordland Delta i arbeidet rundt videre utvikling av sikkerhetssentret Delta sammen med Bodø kommune i arbeidet med videre høy militær tilsendeværelse i Bodø (GIL mv.) Medvirke til at Nordlandskysten har en moderne oljevernberedskap som kan møte fremtidens utfordringer. Ny base i Lofoten/Vesterålen avklares. Forberede innspill til St.melding om Sjøsikkerhet og beredskap i Oppfølging Industristrategi for Nordland. Dette vil omfatte: rammebetingelser for produksjon av stål i Norge el-avgift på datasenterindustri Svoveldirektivet, og i denne settingen ECA område problematikk utfordringer for store nye punktutslipp gjennom etablering av ny industri ala DRI- fabrikk i Narvik eller magnesiumfabrikk i Meløy konsekvenser for industrien knyttet til nett-tariffsstruktur og kostnadsfordeling i nett Deltakelse i arbeidsgruppe knyttet til Celsa Oppfølging av store industriprosjekter utover de over nevnte Møteplass industri og fylkeskommunen (politisk) Nasjonal industrikonferanse 2015 i samarbeid med Norsk Industri Bidra til utvikling av Industri klynge Nordland (prosessindustrien), MIP Cluster m.m. Integrere leverandørindustrien i innovasjonsstrategien, bl.a. ved å utvikle et felles program for utvalgte bedrifter (leverandører) som har vilje og evne til vekst internasjonalt. Målgruppe 1 er de som alt er internasjonalt engasjert, og som vil vokse videre. Målgruppe 2 er de som starter på en slik prosess. Store innkjøpere, representerte i Nordland, vil være sentrale. Flere bransjer er aktuelle, bl.a. oljevern, fornybar energi, olje og gass og industri Jobbe sammen med blant annet Petro Arctic for å utvikle den petroleumsrettede leverandørindustrien i Nordland Jobbe for programmer rettet mot leverandørindustri knyttet til utbygging av Terje/Øyvind Øyvind, Trine Alle

7 Ver.0.05 Side: 7 av 8 fornybar energi, kraftnett effektivisering Maritim sektor Ft sak 123/14 Mineraler og bergverk FT sak 98/11 FR sak 28/12 Kraft/fornybar energi FT sak 46/12 Ft sak 43/13 FT sak109/14 FT-sak febr 2015 Maritim utdanning/rekruttering sammen med Maritimt Forum Nord og Universitet i Nordland. Utvikling av prosjektstilling Maritimt Forum Nord Bidra til utvikling av søknader/prosjekter til Arktisk 2030 Utvikling av Arctic Business sammen med Rederiforbundet Etablering av et Sikkerhet og beredskapssenter i Nordland Bidra til videreføring av prosjektene SARiNOR og MARPART, samt deltakelse i styrene til disse Sparringspartner på maritimt Arenaprosjekt Delta i arbeidsgruppe ledet av utdanning for å se på fremtidig organisering av det fylkeskommunale sikkerhetssenteret. Arktisk maritimt kompetansesenter er omtalt i Nordkloden. Det vil arbeides for å gi UiN en rolle i dette arbeidet. Jobbe med å få UiN inn i dette MAROFF programmets styringsgruppe. Utvikling og videreføring av samarbeidsprosjekt med NGU: «Verdisetting og arealforvaltning av mineraler» Oppstart av geologiboken/prosjektet «Nordland blir til» Gjennomføring av GeoNor konferansen 2015 og planlegging av GeoNor 2016 Delta i Mineralklynge Nord (styremedlem, prosjektmøter) Utarbeide en nordnorsk mineralstrategi sammen med Troms og Finnmark fylkeskommuner Behandle høringssaker om driftskonsesjon etter den nye Mineralloven Oppfølging høringsprosesser på utredninger, lovendringer mv. I år spesielt fokus på energimeldingen og implementering av 3. elmarkedspakke og Reitenrapporten. Videreutvikle FoU, utdanning og kompetanseutvikling innenfor fornybar energi gjennom fokus på prosjekter for næringsrettet energiforskning. Oppfølging av diverse prosjekter innenfor sektoren. Energirådet; adm/sekretariat (helhetlig perspektiv kraft/industri/petroleum) Oppfølging av konsesjonskraftforvaltning etter oppdrag fra Nordland Næringsvekst AS Følge opp utleieavtalen av medeiendomsrett Svartisen Kraftverk Oppfølging og kontakt mot fylkets KBO- og KSU- enheter (KraftBeredskapsOrg og KraftSystemUtredninger) Øyvind Ola Trine

8 Ver.0.05 Side: 8 av 8 Omstilling i Nordland FR-sakene der vi har vedtatt omstillingsstatus Oppfølging av konsesjonssøknader innenfor kraft- og nettutbygging. Oppfølging Kraftfylka (tidligere Samarbeidende kraftfylker) Samarbeid mot plan og miljø vedrørende felles saker og prosjekter (intern energigruppe) Oppfølging av fylkeskommunens strategi for fornybar energi (vannkraft, vindkraft, småkraft. Være observatør og sparringspartner i omstillingsstyret i Meløy Koordinere omstillingsarbeidet i fylket med samarbeidspartnere Delta i Overoppsyn med Flakstad og Bindal, samt diskusjonspartner knyttet til Træna Øyvind Terje Ola Konferanser Prosjektledelse og adm Nordlandskonferansen 2015 Prosjektledelse GeoNor konferansen 2015 Arrangør- og Programkomite nasjonal Industrikonferanse Trine Ola Øyvind/Trine

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Lysbilde 1 Egen hilsen. Fylkesrådet har behandlet midtveisrapporten og gjort noen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Journalpost.: 11/37604 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Tilskudd - DA-midler - Petro utviklingsprogram for Bodøregionen 2012-2014 - Team Bodø KF

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET NASJONAL KOMPETANSEKONFERANSE 04.02.16 BJØRN AUDUN RISØY, DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER HELGELAND En av landets viktigste næringsregioner >50 mrd NOK pr.

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere 51 leverandørbedrifter + FoU-aktører med ca. 2000 ansatte

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi

Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi Signatur: "Sirkulær Økonomi og Bærekraft" Teknologi for et bedre samfunn 1 Hvorfor etablering på Helgeland

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november 2013 MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Tusen takk for invitasjonen til dette møtet! Jeg er bedt

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 1 Bakgrunn Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Meld. St 10 (2010-2011) 2 kunnskapsinnhentinger: OED NHD, KRD, MD & FKD Reiseliv

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion. Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver

Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion. Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver 17.06.2011 1 LoVe er utsatt Regjeringen nå har vedtatt å utvide TFO-området

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv. Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona

Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv. Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona The Challenge 80 % of global energy production is based on

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Nordområdene dene er Norges viktigste strategiske satsingsområde

Nordområdene dene er Norges viktigste strategiske satsingsområde Nordområdene dene er Norges viktigste strategiske satsingsområde de ) Hva sier regjerningen - og hva gjør r den? 2) Mer politikk inn i sentralnettsdiskusjonene Per-Erik Ramstad, leder i FSNs Nordområdeutvalg

Detaljer

Svart gull og grønne skoger

Svart gull og grønne skoger Espen Solberg Forskningsleder/NIFU 19-10-2016 Svart gull og grønne skoger Status for miljø-, klima og energirelatert FoU i Norge Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 19. oktober 2016 Energi og miljø

Detaljer

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Komite for næring Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det settes i gang en prosess med å konsekvensutrede

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Forskning og framtid i Nord

Forskning og framtid i Nord Utfordringer og muligheter for Nord-Norge Forskning og framtid i Nord Frode Mellemvik Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø 1 Leder av Nordområdeutvalget Forskningsrådets Nordområdestrategi Stimulere til

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

ENERGISEKTOREN MULIGHETER FOR INDUSTRIELL UTVIKLING I NORDLAND

ENERGISEKTOREN MULIGHETER FOR INDUSTRIELL UTVIKLING I NORDLAND Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg i Mosjøen Næringsforening Mosjøen 26. mars 2010 ENERGISEKTOREN MULIGHETER FOR INDUSTRIELL UTVIKLING I NORDLAND Forside/slide 1: Jeg takker for invitasjonen til

Detaljer