Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 16. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 16. mars 2015"

Transkript

1 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2015/01 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 16. mars 2015 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Tid: Mandag 16. mars, kl 10:00 Stad: Ålesund sjukehus, administrasjonen - Styrerommet Saksliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF, Vi ynskjer alle vel møtt! Karsten Aak Brukarutvalsleiar Sign Dag Hårstad Konst. adm. direktør Kopi: Varamedlemmane Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Mandag 16. mars 2015, kl Ålesund sjukehus Adm., Styrerommet BU 2015/17 BU 2015/18 BU 2015/19 BU 2015/20 BU 2015/21 BU 2015/22 BU 2015/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 02/15 frå møte (utan saksframlegg) Orienteringssaker Orientering om saker til styremøte Status barneavdeling Kristiansund sjukehus (orienteringssak 2015/17 i styremøte) Statusrapport pr 28. februar 2015 Kvalitet, økonomi og aktivitet (styresak 2015/18) Styringsdokumentet 2015 oppfølging av føretaksprotokollen (styresak 2015/20) Eventuelt BU 2015/24 Godkjenning av protokoll 03/15 frå møte

3 Saksframlegg Orienteringssakar Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/18 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/944 Saksutgreiing: 1. Status rundt planlegginga av brukerkonferanse «Ta vare på våre brukarrepresentantar» (ref orienteringssak frå møte ). 2. Samarbeid med FFO om samkjøring med Brukerutvalet til fellesmøtet (ref orienteringssak frå møte ). 3. Referat frå «Arbeidsgruppe for rus og psykiatri Helse Møre og Romsdal og kommunane, som del av Samhandlingsstrategier for 2015» (vedlegg 01) 4. Invitasjon om å komme med innspill til program på fellesmøte 11. mai. (vedlegg 02) 5. Ventetider og fristbrot (vedlegg 03 og 04) 6. Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet Møre og Romsdal (vedlegg 05) 7. Rapport akutte reinnleggelser 2015 (vedlegg 06) Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek orienteringssakane til vitande. Dag Hårstad konstituert adm.direktør

4 Referat «Arbeidsgruppe for rus og psykiatri - Helse Møre og Romsdal og kommunane som del av «Samhandlingsstrategier for 2015» X Kari Marie Nesseth X Nils Arne Skagøy X Elin Høydal Vatne X Solgunn Gjerde X Thore Folland Stian Endresen X Kenneth Swan Thorbjørn Vorpenes X Ingrid Løset X Robert Giske HMR, Klinikk for rus- og avhengighet, Ålesund HMR, Klinikk for psykisk helse, Ålesund Sunnmøre regionråd, Rus- og psykisk helsetjeneste, Volda Sunnmøre regionråd, Rustjeneste, Haram Romsdal regionråd, Psykisk helsetjeneste, Molde HMR/ kommunene, praksiskonsulent, Ulstein HMR/ kommunene, praksiskonsulent, Kristiansund Brukarutvalet HMR Brukarutvalet HMR, Stordal HMR, Samhandlingsavdelinga, Kristiansund Ragnhild Ese, kommunepsykolog i Molde deltok i møtet saman med Thore Folland Møtestad: Interaktivt møte Lync, delvis + telefon oppkobling. Innkalling og forslag til agenda var utsendt 21.januar vedlagt mandat for arbeidsgruppa. Følgende dagsorden ble avtalt; - Presentasjon av deltakerne - Gjennomgang av mandatet - Tidspunkt for «work-shop» - Program i «work-shop» - Kartlegging av eksisterende tilbud Presentasjon av deltakerne Den interaktive plattformen for møtet fungerte ikke optimalt, slik at noen deltok uten bilde/ dokumentdeling og noen deltok kun på telefon. Alle ble presentert, og det er god sammensetting av både faglig og geografisk forankring i arbeidsgruppa. Mandatet Slik det er overlevert arbeidsgruppa er det tredelt; Planlegge workshop med bakgrunn i den tematikk som framgår av handlingsplanen for området Planlegge hvem som skal delta på/inviteres til workshopen både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

5 Planlegge/gjennomføre kartlegging av tjenester som finnes for målgruppene i kommunene med hensyn til type tjenester, kompetanse og kapasitet. Det var sterkt anbefalt at oppdraget ikke ble problematisert og at vi på enkleste mulig måte gjorde arbeidet. En del av oppdraget vil ha gyldighet inn i annet arbeid som kommunereformen, som totalt kan påvirke både innhold og volum i de ulike tjenestetilbudene i kommunene. Det ble henvist til en del nyttig referanser; Helsedirektoratets «Sammen for mestring» Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid Folkehelseinstituttet «Psykisk helse i kommunene» Tidspunkt for «work-shopen» Det ble veid for og imot en tidligst mulig gjennomføring og en ønsket/ mulig realistisk muligheten for både arrangøren og deltakerne. Det ble konkludert med dagsmøte tirsdag 02.juni. Hvem er målgruppen for arrangementet? Temaet ikke endelig konkludert, da det i forhold lokalenes størrelse og kapasitet vil oppad gi begrensninger. Det oppfattes slik at Klinikk for rus og avhengighet, ved Ålesund behandlingssenter har møterom som tilbys. Målgruppa for «work-shopen» er så langt nevnt som ; Ledelsesforankret Fagmiljøene med kunnskap om de kliniske utfordringene Regionrådene Ledelsen Representanter fra Fylkesmannen/ fylkeskommunen? Bruker representanter Vi bør gjennomarbeide ei konkret invitasjonsliste, og kanskje ta hensyn til at store kommuner kan få invitere flere fra fagfeltet enn mindre kommuner med mindre bredde i tjenestefeltet? Program/ tema for «work-shopen» Innledere som er nasjonalt kapasiteter ønskes. Flere god navn allerede nevnt; Trond Hatling/ Elinor Major. Her følger noen stikkord, som selvsagt må diskuteres ned til noen fornuftige tema for et dagsseminar; Boligsosialt program i kommunene Psykose forløp Demens forløp Ny veileder/ ansvar og forløp Samarbeid mellom «koordinerte tjenester» IP kommunalt plikt? Spesialisthelsetjenestens tilstedeværelse i kommunen Ambulante tjenester

6 Klinikksjefene i helseforetaket for psykisk helsevern/ rus & avhengighet bør inviteres for innledning til temaet «Hva er utfordringene for oss»? Gjerne med å vise tall/ statistikk i samhandlingene med kommunene. To tema som er aktualisert det siste tvang/ gravide? Det anbefales sterkt å ikke bli detaljfokusert, vi må heller skape oversiktsbilder av dagens situasjon. Dagen kan tenkes disponert slik; - Generell innledning hva er problemet/ hva er suksessene o Et innlegg fra kommunene o Et innlegg fra helseforetaket - Innlegg fra Brukerutvalget - Innledning ved invitert/-te foreleser/ -ere - Felles lunsj - Gruppearbeid - Oppsummering plenum Kartlegging av eksisterende tjenester Fokus for kartlegging; Generell oversikt Spesielle tilbud Kompetanseområder Tilbudenes lokalisering og eksistens Ressurser i tjenestene Utfordre kommunene i HVA som oppleves nyttig å få kartlagt? Ta kontakt Fylkesmannen/ Fylkeslegen som allerede har ei viss oversikt ressursene og hvordan disse er spredt. Vi vil gjerne prøve å få grupper som tar ansvar for kartlegging i egne områder; - Kari/ Nils Arne - Thore/ Elisabeth/ Solgunn Neste Lync-møte Fredag 20.mars kl 12 14

7 Invitasjon til å komme med innspill til program på fellesmøte 11. mai. Tema: Ny Helse og Sykehusplan (vi får besøk fra HOD som ønsker dialog med brukerutvalgene) Forslag til tema fra RBU: «En innbygger en journal» Pasientsikkerhet og kvalitet Kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i helseforetakene RBU vil gjerne ha tilbakemeldinger på saker som ønskes tatt opp, - svar innen 25. mars!!!! Med vennlig hilsen Kjell Åge Nilsen Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Lync facebook.com/helsemidtnorge facebook.com/ehelse

8 Innspill til Fellesmøte : Innspill fra St. Olav: From: Sjoner, Einar Sent: Wednesday, February 25, :03 PM To: Nilsen, Kjell Åge Subject: RE: Fellesmøte Vi hadde møte i går, og Bu foreslår følgende tema: Pkt. 8.5 i oppdragsdokumentet for 2015 felles retningslinjer for brukermedvirkning. Oppfølging av regional plan for rehanbilitering mål for Etablering av Ungdomsråd ved alle foretak. Møtegodtgjøring for brukerrepresentanter. Det var disse forslagene vårt BU kom opp med på møtet. Einar

9 GJENNOMSNITTLIG VENTETID I DAGER HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF Ventetid alle pasienter Dager Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

10 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF 93 92

11 Oktober November Desember Oktober November Desember

12 Oktober November Desember

13 FRISTBRUDD ANTALL HMR 2015 Januar Februar Mars April Mai Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF Fristbrudd Antall Januar Februar Mars April Mai Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF

14 Juni Juli August September Oktober November Desember tbrudd 2014 Juni Juli August September Oktober November Desember

15 i Møre og Romsdal Årsmelding 2014

16 FORORD Vi håper at pasient- og brukerombudets erfaringer og anbefalinger kan bidra til ettertanke og inspirasjon i arbeidet med å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Ombudet får i all hovedsak tilbakemeldinger fra pasienter, brukere og pårørende om hva og hvor det svikter i tjenestene. Disse erfaringene bør tjenestene bruke som læring for å bli bedre. Utviklingen av helsetjenestene går i retning av at pasientene får stadig større valgfrihet med hensyn til å velge hvor de skal få behandling. Dette ser vi i forslaget om fritt behandlingsvalg og pasientrettighetsdirektivet som åpner for sykehusbehandling i utlandet fra mars Likevel er det betenkelig dersom stadig større valgfrihet går på bekostning av pasientenes rettigheter og vil ramme spesielt de svakeste pasientgruppene. Dette er en utvikling som vi vil følge nøye med på. Nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal har vært planlagt lenge og vedtak om lokalisering på Hjelset ble fattet i desember I etterkant av vedtaket har det vært et enormt fokus på beslutningstakere med påstander om uryddig prosess. I farvannet av vedtaket og med krav om store økonomiske innsparinger, blir det fremover en betydelig utfordring for Helseforetaket å trygge gode helsetjenester og god pasientbehandling. Etter at de kommunale helse- og omsorgstjenestene kom inn under pasient- og brukerombudets virkeområde fra september 2009, ser vi at en stadig større del av henvendelsene til ombudet gjelder dette området. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene er i stadig utvikling og omfattende reformer (samhandlingsreformen, kommunereformen) kombinert med anstrengt økonomi og en befolkningsutvikling med større andel av eldre, vil utfordre kommunenes evne til prioritering og omstrukturering. Vi har vært så heldige å få den engasjerte og erfarne geriater Odd-Roe Skogen som gjesteskribent i årsmeldingen. Han skriver gode betraktninger om eldreomsorgen og han er en klok mann det er verdt å lytte til. God lesing. Kristiansund Runar Finvåg pasient- og brukerombud 2

17 «Kommunal eldreomsorg» - av Odd-Roe Skogen Vi har det siste året hatt en omfattende debatt omkring eldreomsorgen i Norge og klanderverdige forhold er dokumentert av massemedia og i fagartikler. Pensjonistforbundets helseutvalg i Møre og Romsdal har kartlagt situasjonen i vårt fylke. Det meste er godt, men en del uverdige situasjoner og forhold er avdekket. Vi kan være stolte av velstandsutviklingen i Norge de siste 50 år. En velstandsutvikling som også kommer de gamle og eldreomsorgen til gode. Framtidsutsiktene gir likevel grunn til bekymring. Da tenker jeg ikke bare på fysiske størrelser som demografisk utvikling og mangel på helse- og omsorgspersonell. Liten forståelse for eldreomsorgens innhold, egenart og omfang i befolkningen generelt og dessverre også blant våre politikere er like bekymringsfullt. Vilje til prioritering og skjerming av dette området ved nødvendige budsjettkutt er stort sett fraværende. Jeg vil hevde at prioritering av eldreomsorgen som «fellesskapsløft» på bekostning av personlig vinning og samfunnsgoder for øvrig må bli en realitet innen få år dersom dagens tilbud skal opprettholdes. Er vi innstilt på og villige til dette? Problemstillingen ovenfor kan kalles den økonomiske utfordring i eldreomsorgen. Utviklingen innebærer imidlertid også et holdningsmessig perspektiv. Det vi kan kalle den etiske utfordring. Denne utfordringen vil primært gjelde personalet i eldreomsorgen, men også befolkningen generelt. Vi kan stille spørsmålet: Vil høgverdige holdninger og faglig kompetanse kunne opprettholdes i økonomiske pressituasjoner? Her er det grunn til bekymring. Klanderverdige forhold taler sitt tydelige språk. Det er ikke bare tale om underbemanning, men også dårlige holdninger, manglende kompetanse og fravær av etisk refleksjon. Dersom dette er rett, noe jeg dessverre tror det er, er det alvorlig. Det vil kreve mer enn bare penger. I «VÅRT LAND» 23.des. -14 finnes en meget lesverdig kronikk av fire sykepleiere (medlemmer i Rådet for sykepleieetikk). Jeg tillater meg å sitere følgende: «Etisk bevissthet og krav til etisk refleksjon hos ledere og ansatte er en forutsetning for å få lov til å arbeide med pleie og omsorg ved sykehjemmet «Ideal». På dette sykehjemmet tillates det ikke at kravet om faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp nedkonkurreres av et krav om effektivitet, målrasjonalitet og budsjettkontroll». Den som har arbeidet i «institusjonsomsorg» vet hvilken betydning en høgverdig omsorgskultur har. En kultur som det ligger bevisst og langvarig arbeid bak, men som dessverre raskt kan «brytes ned». Til tross for at omfattende pasientrettigheter er lovfestet, ser vi lite rettslig vurdering av dokumenterte uverdige situasjoner og forhold. Dette taler nok for at pasientrettighetene i eldreomsorgen står svakt og terskelen for å klage er høg. I en slik situasjon vil det være av stor betydning å få etablert brukerutvalg/-råd i den kommunale eldreomsorg. Men skal dette bli en realitet ser det ut til at de må lovfestes som i spesialisthelsetjenesten. Samfunnet vårt styres av en vekstfilosofi kombinert med det som kalles en bærekraftig utvikling. Så lenge «utviklingspilen» peker oppover vil sikkert også eldreomsorgen ha fordel av dette. Men når veksten flater ut og de «sterke aktørene» og samfunnsinteressene kjemper for sine posisjoner, vet vi at eldreomsorgen lett kommer i skvis. Ser vi en slik situasjon i horisonten? Det er under dette scenariet at stadig flere oppgaver blir pålagt kommunene ut fra et dobbelt siktemål som i kortversjon kan uttrykkes slik: Spesialisthelsetjenesten skal avlastes for behandlingsansvar overfor kronikere og eldre. Bedre folkehelse skal oppnås og eldres funksjonsnivå vedlikeholdes eller bedres ved forebyggende tiltak og rehabilitering. Skal kommunene klare de nye oppgavene må sykehjemmene i større grad enn nå satse på korttidsopphold for behandling (ma. akuttinnleggelser og mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus), rehabilitering og avlastning, men også opphold til palliativ omsorg og for pasienter med stor funksjonshemming som tidligere til dels hadde tilbud i spesialisthelsetjenesten (nevrologisk sykdom, KOLS, dialysepasienter mv.). Det som til nå har hatt mest preg av omsorg, vil få mer karakter 3

18 av helsetjeneste. Fysisk aktivisering hos funksjonssvake pasienter og kvaliteten på den medisinske behandling må styrkes. Dette vil kreve større differensiering og «oppnormering» av sykehjemstilbudet med fokus både på kvantitet og kompetanse til helsepersonell: Leger, sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter. Personalkategorier som alt i dag er for fåtallige i kommunal eldreomsorg. Samtidig må den tradisjonelle eldreomsorg i institusjon opprettholdes og kvalitetssikres, særlig i forhold til pasienter med demens. I en samlerapport fra Helsetilsynet (2010) uttales nemlig følgende bekymringsmelding: «Funn fra dette tilsynet viser med tydelighet at kommunens ledelse ikke gjør nok for å trygge sine tjenester til personer med demenssykdom.» Mange kommuner forsøker å redusere utgiftene ved sykehjemsdrift ved omgjøring av plassene til bokollektiv. Innsparingen vil neppe bli så stor som en forventer. Konkrete beregninger synes å ligge mellom tusen kr. pr. år pr. plass i gjennomsnitt. En glemmer da å ta høyde for økte administrative kostnader ved slik drift. En slik omlegging medfører en rekke organisatoriske og økonomiske konsekvenser med tap av formelle rettigheter og økte byrder for pårørende. Og plasser ved bokollektiv vil ikke kunne benyttes som fleksible plasser til korttidsbruk beskrevet ovenfor som en viktig forutsetning for behandling og beredskapstilbud i kommunen. En ny trend synes å ha utviklet seg de siste år: Tildeling av omsorgstilbud til yngre (under 67 år) funksjonsvekkede i hjemmebasert omsorg har økt betraktelig, mens tildelingen til eldre er redusert. I en Fafo-rapport fra 2013 uttrykkes dette slik: «I casestudien (del av rapporten med data fra fem kommuner) gis det uttrykk for at et normalt liv defineres ulikt for eldre og yngre. Dette påvirker omfanget av tjenester, typen hjelp og innholdet i tjenestene som gis yngre og eldre brukere. Det kan se ut som de aller eldste kommer dårligst ut. Forskerne som har gjennomført casestudien spør derfor avslutningsvis: Trenger vi en debatt om hva som skal betraktes som et «normalt» liv for mennesker i ulik alder? Og trenger vi å diskutere hvilke tjenester som skal ytes brukere i ulik alder?». For egen regning har jeg lyst til å spørre: Vurderes gamle funksjonssvekkede som fullverdige mennesker? Odd-Roe Skogen pensjonert geriater 4

19 INNHOLD 1. Innledning Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse Arbeidsområde Pasient- og brukerombudets mandat og arbeid Om fylket Resultat i forhold til virksomhetens mål Resultat regnskap i forhold til budsjett Kompetanseutvikling Fagområder i virksomhetsplan Utadrettet informasjonsvirksomhet Nye henvendelser og problemstillinger Hvilke tjenester gjelder problemstillingene Problemstillinger fordelt på sykehus Problemstillinger fordelt på kommuner Hvilke spesialiteter gjelder problemstillingene Årsak til kontakt med ombudet Fokusområder i Manglende medvirkning og mangelfulle vedtak i kommunene Språkproblemer og bruken av ufaglærte er en risiko i kommunene Om å lære av feil Svekket akuttberedskap til barn og unge er det riktig prioritering? Nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud Foto forside: Marianne Veggeberg 5

20 1. Innledning Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Foto: Margareth Gussiaas Hatle 2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 2.1 Arbeidsområde Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Selv om arbeidsområdet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er avgrenset til offentlige helsetjenester, så omhandler mange henvendelser andre områder som for eksempel privat helsetjeneste, NAV, vergemål. 2.2 Pasient- og brukerombudets mandat og arbeid Pasient- og brukerombudets mandat er todelt. På individnivå hjelper vi den enkelte pasient/bruker med å få ivaretatt sine behov, interesser og rettssikkerhet. På systemnivå skal vi bidra med å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 6

21 Pasient- og brukerombudets arbeid kjennetegnes ved: Tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og tjenestesteder Råd, veiledning og informasjon Bistand ved henvendelser og klager Bidrag til bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. 2.3 Om fylket Møre og Romsdal fylke har; 36 kommuner 4 fire sykehus Ca innbyggere Areal på m2 3. Resultat i forhold til virksomhetens mål Pasient- og brukerombudskontoret i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og har 4 årsverk: Pasientog brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Marianne Glærum, rådgiver Reidun Helgheim Swan og førstekonsulent Torill Avnsnes. I kontorets virksomhetsplan defineres fokusområder, mål, og tiltak. Virksomhetsplanen er et verktøy for styring der alle ansatte deltar både i utforming og evaluering. I årsmeldingen gir vi her en kort fremstilling av de viktigste områdene i planen. 3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): Budsjett Regnskap Regnskapet for 2014 er stort sett i samsvar med tildelt budsjett. I siste tertial ble det innført begrensninger i forhold til kurs og reisevirksomhet for å holde budsjett. Et lønnsbudsjett på 2,2 millioner kroner og et driftsbudsjett på legger begrensninger med hensyn til aktivitet. Disse økonomiske rammer medfører begrensning blant annet i forhold til tjenestereiser rundt om i fylket. 3.2 Kompetanseutvikling I arbeidet med å bistå, gi råd og veiledning til alle som tar kontakt med ombudskontoret så er det viktig å holde seg oppdatert på ulike fagområder. Tiltakene på dette området omhandler krav til den enkelte ansatt å sette seg inn i gjeldende og nye lover og regler innen helseretten som er et krevende og bredt fagfelt. I tillegg må ansatte delta på ulike kurs og konferanser for faglig påfyll. Ansatte deltok 7

22 på kurs og konferanser i 2014 innen fagområdene: Helserett, Pasientsikkerhet, Rus/psykiatri, Rehabilitering og Demensomsorg. Dette i tillegg til Pasient- og brukerombudenes egen fagkonferanse for ansatte som i 2014 var i Bergen og årlig fagmøte med Norsk pasientskadeerstatning. 3.3 Fagområder i virksomhetsplan I 2014 har vi i virksomhetsplanen hatt spesielt fokus på følgende fagområder: pasientrettigheter, organisering av sykehustjenester og pasientforløp, helse- og omsorgstjenester i endring og pårørendes rolle og rettigheter. Disse fagområdene omtales mer utfyllende i kapittel Utadrettet informasjonsvirksomhet En av Pasient- og brukerombudets oppgaver er å gjøre ombudsordningen kjent. I denne forbindelse er det viktig for ombudet å være synlig i befolkningen. I hovedsak skjer dette gjennom lokal og nasjonal media, og i tillegg til foredragsvirksomhet hos pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell. I 2014 har vi deltatt på mange pårørendekurs innen demensomsorgen. Dette har vært en prioritert oppgave og en viktig målgruppe i 2014, som også videreføres i Nye henvendelser og problemstillinger 2014 Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke problemstillinger pasienter og brukere opplever i ulike deler av tjenestene. Nye henvendelser og problemstillinger pr. år de to siste årene: Nye henvendelser Problemstillinger Fra 2013 ble det innført nytt saksbehandlings- og registreringssystem for Pasient- og brukerombudene i landet. Tallene fra 2013 og 2014 er derfor ikke helt sammenlignbare med tallene for tidligere år. Det kan registreres opp til 3 problemstillinger pr henvendelse. I 2014 ble det registrert 701 nye henvendelser med i alt 905 problemstillinger. Dette er en liten økning fra 2013, men viser en trend med jevn økning av henvendelser over tid. 4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene. Figuren under viser fordeling av problemstillinger på hvilke i tjenester i 2014 (i prosent). 8

23 Fortsatt er det spesialisthelsetjenesten som dominerer i ombudets virksomhet. Nesten halvparten av problemstillingene (47%) gjelder spesialisthelsetjenesten. Etter at pasient- og brukerombudsordningen fra 1. september 2009 også skulle gjelde for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, så har denne porteføljen økt fra år til år og utgjør nå 41% av de totale problemstillinger som ombudet handterer. Dette er ofte sammensatte saker som er tids- og ressurskrevende å følge opp. Kategorien «Annet» på 8% omhandler i hovedsak private helsetjenester, tannhelsetjeneste og ukjent. I tillegg er det en liten del av problemstillingene (4%) som gjelder NAV. En del pasienter og brukere har sammensatte utfordringer der de har behov også for hjelp fra NAV i tillegg til helsetjenestene i kommunene og på sykehusene. NAV ligger i dag utenfor pasient- og brukerombudets arbeidsområde, men flere har etterspurt en ombudsordning for brukere av NAV-tjenester. Dette mener vi vil være en nyttig ordning for denne brukergruppen. 4.2 Problemstillinger fordelt på sykehus Diagrammet under viser fordeling av antall problemstillinger fordelt på sykehus 2013 og Som diagrammet viser så er det svært små endringer i antall problemstillinger fra 2013 til Fortsatt er det flest angående Ålesund sjukehus, tett fulgt av Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus. 4.3 Problemstillinger fordelt på kommuner I 2014 var ble det registrert 369 nye problemstillinger fordelt på alle kommunene. Dette er en økning i forhold til 2013 med 307 registreringer på kommunene. Av disse omhandlet ca. en tredjedel de tre største bykommunene i fylket. Kristiansund kommune (55), Ålesund kommune (51) og Molde kommune (21). Det er grunn til å tro at det høye antallet for Kristiansund kommune delvis kan forklares med at Pasient- og brukerombudet er lokalisert i Kristiansund. Det gis ikke en presentasjon av registrerte problemstillinger fordelt på alle 36 kommunene i fylket da flere kommuner har så lite antall registreringer at en presentasjon kan medføre at krav til anonymitet ikke ivaretas. Likevel ser vi at det generelt stort sett er en sammenheng mellom antall registreringer og størrelse/innbyggertall i kommunene. 9

24 4.4 Hvilke spesialiteter gjelder problemstillingene Antall registreringer pr. spesialitet 2014: Fastlege 14 Ortopedisk kirurgi Heldøgnsinstitusjon, langtids 60 Voksenpsykiatri Annet/ukjent 36 Onkologi 43 Nevrologi Psykisk helsehjelp i kommunen 13 Gastroenterolgisk kirurgi Legevakt Hjemmesykepleie Heldøgnsinstitusjon, korttid 10 Generell kirurgi Alle med N > Innen kommunale helse- og omsorgstjenester så det flest problemstillinger knyttet til fastlegene. Dette omhandler i stor grad dårlig oppfølging, manglende henvisning og endring og kutt i medisinering. Det er en stadig økning av saker innen eldreomsorgen med fokus på institusjonsplass og hjemmesykepleie. Disse sakene omhandler alt fra manglende plass på institusjon, feil i saksbehandlingen, manglende tildeling av tjenester og at pårørende spesielt opplever at deres gamle ikke får tilstrekkelig hjelp og omsorg enten de er på sykehjem eller bor hjemme. Innen spesialisthelsetjenesten så er det som tidligere år flest problemstillinger angående ortopedi og kirurgi. En del av disse sakene blir sendt til Fylkesmannen og Norsk pasientskadeerstatning. Det er forholdsvis mange pasienter og pårørende som kontakter ombudet når det gjelder behandling innen psykiatrien. Pårørende er ofte veldig bekymret for at sine ikke får tilstrekkelig god behandling og at pårørende ikke blir involvert tilstrekkelig. En del har bekymring for pasientens liv og helse fordi pasienten selv ikke oppsøker hjelp, og helsetjenestene selv ikke griper inn. I tillegg opplever mange å få lite informasjon når pasienten er inne til behandling, men får et stort oppfølgingsansvar den dagen pasienten skrives ut. Pasienter som tar kontakt med oss tar opp problemstillinger med hensyn til tvangsbehandling og feilmedisinering, og spørsmål om feildiagnostisering og journalføring. Onkologi (kreft) er et område som vi har hatt et spesielt fokus på. Dette med bakgrunn i krav til forløpstider med frister for henvisning og oppstart av behandling. Mange av disse sakene omhandler kreftpasienter som opplever det problematisk i behandlingsperioden at de får lite informasjon og dårlig oppfølging under behandlingsforløpet. Mange kreftpasienter i fylket må forholde seg til opp til tre sykehus i behandlingsforløpet, noe som krever god koordinering og informasjonsflyt mellom sykehusene. Når dette ikke fungerer skaper det usikkerhet og bekymring hos pasientene. Kreftkoordinatorer kan her bidra til at denne pasientgruppen blir bedre ivaretatt. 10

25 4.5 Årsak til kontakt med ombudet Diagrammet under viser et utvalg av årsaker til at ombudet er blitt kontaktet i Disse omhandler både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Årsaker til kontakt med ombudet 2014 (antall): Individuell plan Tvang Avslag Samarbeid Samhandling sykehus og kommune Informasjon Medvirkning og samtykke Medisinering Forsinkelse i behandling/tjenesteyting Valg av behandlingssted (fritt sykehusvalg) Egenandeler / finansieringsspørsmål Oppførsel Mangelfulle rutiner, systemsvikt Diagnoseproblematikk Journalretting/innsynsrett Venting Pasientskade og komplikasjon Alle med N > Som tidligere år viser statistikken at mange av sakene gjelder pasientskade og komplikasjon. Dette gjelder pasienter som har henvendt seg til ombudet og mener at de har blitt påført en skade eller komplikasjon i behandlingen. Alvorlighetsgrad og omfang varierer mye. Ombudet kan sette i gang flere tiltak for å hjelpe disse pasientene. Dette omhandler alt fra møte med sykehus/behandler, klage til Fylkesmannen og søke om økonomisk erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning. Mange opplever frustrasjon i forhold til venting og forsinkelser i diagnostisering og behandlingen. Dette kan i verste fall få alvorlige konsekvenser for pasientene. Vi opplever at stadig flere pasienter er opptatt av hva som står i sin pasientjournal, og de krever både innsyn og retting. Dette henger ofte sammen med at de mener at de har fått feil eller mangelfull diagnose. Når det gjelder samhandlingsproblematikk mellom sykehus og kommuner så har vi fått inn 24 henvendelser i 2014 på dette området. Disse sakene omhandler oftest at det er for lite og dårlig samarbeid/kommunikasjon mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter. Foto: Torill Avnsnes 11

26 5. Fokusområder i Manglende medvirkning og mangelfulle vedtak i kommunene Over 40 % av alle henvendelser til Pasient- og brukerombudet gjelder den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Av disse omhandler ca.23 % institusjonsbaserte tjenester som sykehjem med kortog langtidsopphold og hjemmebaserte tjenester i pasientens hjem eller omsorgsboliger/omsorgssenter. I all hovedsak er det pårørende til de eldre/pasientene som kontakter ombudet når de opplever at tjenestene ikke fungerer. Problemstillingene er ofte sammensatte i disse sakene, men det er gjerne to forhold som går igjen: Vedtak om tjenester er mangelfulle og evt. lovstridig, og at pasienten og pårørende opplever at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon og rett til å medvirke i utformingen av tjenestene. I en god del saker som havner på ombudets bord angående de kommunale helse- og omsorgstjenester, viser det seg at vedtakene som skal sikre pasientene helse- og omsorgstjenester inneholder feil. Feilene omhandler ikke sjelden tomme vedtak, eksempelvis at pasienten skal få sykehjemsplass når det blir ledig plass på sykehjem, omgjøring av vedtak har ikke fulgt forvaltningsmessige krav og at vedtakene ikke er utformet med bakgrunn i pasientens/pårørendes medvirkning med tanke på hvilke tjenester som skal gis. Dette gir grunn til bekymring om pasientenes rettssikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi opplever at mange synes det er vanskelig å klage på tjenestene fra kommunene, da de frykter at dette kan få negative konsekvenser for pasienten, saken og det videre samarbeidet. Eksempel på sak: Foto: Eli Hegland Ung bruker med et omfattende pleie- og omsorgsbehov i omsorgsbolig, fikk vedtak om at det skulle utarbeides individuell plan i Pårørende kontaktet ombudet i 2014, da hverken de eller tilhørende personale hadde fått innsyn i planen. Leder i kommunen ville ikke utlevere kopi, og skyldte på problemer med datasystemet. Pårørende fikk ikke brukt sin medvirkningsrett til å bidra med mål og tiltak på en god måte i pasientens hverdag. Personalet som hadde ansvaret for den daglige omsorgen hadde heller ikke sett pleieplanen. Det var ikke oppnevnt koordinator. Pårørende opplevde dårlig kontinuitet i tjenesten, og manglende tiltak for å sikre bruker et forsvarlig tilbud. Det var i tillegg utskiftning av personalet, noe som gjorde bruker og pårørende utrygge. Pårørende var slitne over å «mase og passe på» for å sikre at brukeren skulle få den hjelpen hun hadde behov for, og rett til. Helsemyndighetene har fanget opp at medvirkning er et område som ikke alltid fungerer etter hensikten, og det legges nå stadig sterkere trykk på «pasientenes helsetjeneste». Dette er tenkt å medføre at pasientene skal få mer makt både til å bli hørt og få større innflytelse med hensyn til valg av behandling som skal gis. Retten til medvirkning er sterkt forankret i lovverket, men det viser seg at dette ikke er i tilstrekkelig fokus i kommunene når helse- og omsorgstjenestene skal tilrettelegges for pasientene. 12

27 ANBEFALING: Kommunene må sikre kvalitet i saksbehandlingen i helse- og omsorgssektoren. Kommunene skal involvere pasient/pårørende i utformingen av tjenestene til den enkelte for å sikre at retten til informasjon og medvirkning blir ivaretatt. 5.2 Språkproblemer og bruken av ufaglærte er en risiko i kommunene 5.2 Språkproblemer og bruken av ufaglærte er en risiko i kommunene I noen saker som gjelder helse- og omsorgstjenester i kommunene, ser vi at det er bruk av ufaglærte og personer som har dårlige norskkunnskaper. Dette kan innebære en risiko for at det skjer feil i behandlingen av pasientene. Manglende kompetanse og kommunikasjonsproblemer utgjør en betydelig risiko, spesielt sammen. I tiden fremover er det store utfordringer med å få tak i tilstrekkelig personell med helsefaglig kompetanse. I denne sammenheng blir utenlandsk arbeidskraft stadig mer aktuell og viktig. Det er kommunen som har ansvaret for at det gis forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at de ansatte som arbeider i tjenestene både har tilstrekkelig faglig kompetanse og gode norskkunnskaper. Foto: Torill Avnsnes I enkelte saker som er klaget til ombudet har språk- og kommunikasjonsproblemer vært i fokus. Dette har fått konsekvenser i dårlige og mangelfulle tjenester, dårlig samarbeid mellom tjenesteyter og pasient, og i verste fall medføre alvorlige feil i behandlingen. ANBEFALING: Kommunen må sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de helse- og omsorgsoppgaver de utøver. Kommunen må sikre at både ansatte og innleide vikarer har tilstrekkelig norskkunnskaper. 13

28 5.3 Om å lære av feil. Foto: Torill Avnsnes Pasient- og brukerombudet bistår pasienter og pårørende med klagesaker til helsetjenesten, Norsk pasientskadeerstatning, Fylkesmannen og eventuelt Statens helsetilsyn. Dette omhandler pasienter som ofte har blitt påført til dels omfattende skade og det stilles spørsmål om det har vært svikt i behandlingen eller om behandlingen har vært forsvarlig. I de sakene der det blir avdekket svikt og/eller brudd på forsvarlighetskravet i behandlingen omhandler kritikken ofte at det ikke foreligger rutiner og retningslinjer, eller at rutiner og retningslinjer ikke er fulgt. Dette har vært gjentakende over svært mange år, og det er grunn til å stille spørsmål hvorfor de samme feil skjer igjen og igjen? Som tidligere direktør i Statens Helsetilsyn, Lars E. Hansen uttalte, «Det vil alltid skje feil, men må helsetjenesten gjøre de samme feilene hele tiden?». Denne utfordringen er en oppgave og et ansvar for ledelsen ved det enkelte foretak, sykehus eller kommune. En systematisk innsamling og behandling av alle meldte avvik og klager, enten de kommer internt, fra pasienter og pårørende, Pasient og brukerombud, Fylkesmannen eller Norsk pasientskadeerstatning, bør gi kunnskapsgrunnlag for forbedring. De fleste pasienter og pårørende som kontakter oss med en klage, ønsker at deres klage skal bidra til at samme feil ikke skjer igjen med andre. Dette må tas på alvor og omsette kunnskap til handling. ANBEFALING: Ledelsen i foretak og kommuner må sikre at tjenestene lærer av sine feil slik at de ikke gjør de samme feil igjen. 5.4 Svekket akuttberedskap til barn og unge er det riktig prioritering? Helse Møre og Romsdal har som følge av innsparingstiltak iverksatt blant annet ferie- og helgestenging av barneavdelingen ved Kristiansund sjukehus. I fylket er det barneavdeling ved to av de fire sykehusene, Kristiansund sjukehus og Ålesund sjukehus. Tiltakene får konsekvenser i form av at barn på Nordmøre og i Romsdal som blir alvorlig syke på helg og i ferier må fraktes til Ålesund sjukehus eller St. Olavs hospital. Dette har medført mange presseoppslag og noen henvendelser til Pasient- og brukerombudet. Med bakgrunn i ovennevnte sendte ombudet et brev til ledelsen i Helseforetaket høsten 2014 med bekymring angående helsetjenestene til denne pasientgruppen på helg og i ferie. Svaret fra helseforetaket var at det var gjort grundige vurderinger og tjenestene var forsvarlige. Dette tok vi til 14

29 etterretning da pasient- og brukerombudet verken kan eller skal vurdere om helsetjenestene er forsvarlige. Dette ansvaret ligger til helsetjenestene og eventuelt til tilsynsmyndighetene. Ombudets oppgave er å ta alle klager og bekymringer fra pasienter og pårørende på alvor. Vi vil bistå med råd og veiledning, samt bidra til at klagene havner hos rett klageinstans. Hvis pasienter og pårørende opplever utrygghet i forhold til om tjenestene er gode nok, er det Helseforetakets ansvar å informere og sikre dette. 5.5 Nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal Det har over flere år blitt jobbet med å planlegge nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Pasient- og brukerombudet har bidratt som høringsinstans der ombudet har støttet forslaget om et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, og med lokalisering midt mellom Molde og Kristiansund. I tillegg har ombudet deltatt i prosess med å kartlegge risiko (ROS-analyse) for perioden fra vedtak om lokalisering skulle foreligge til nytt sykehus skulle stå ferdig. Etter at lokaliseringsvedtaket ble fattet i desember 2014 med dertil heftig debatt blant politikere, ansatte i helsetjenesten, befolkningen generelt og i pressen, omhandler vår bekymring kvaliteten i helsetjenestene fremover. Helseforetaket har krav om store økonomiske innsparinger og tiltak med blant annet funksjonsfordelinger, helge og feriestengte avdelinger er allerede innført. Ytterliggere innsparingstiltak forventes å komme. Disse innsparingstiltak i tillegg til at ansatte uttaler at de opplever at sykehus-«krigen» har medført stor «slitasje», gir grunn til bekymring om tilstrekkelig kvalitet sikres i alle ledd av helsetjenestene fremover. Samlet antall henvendelser til ombudet angående Molde og Kristiansund sjukehus de siste årene har vært betydelig høyere (ca. 40 %) i forhold til samlet for Ålesund og Volda sjukehus. Det er stort sett samme pasientgrunnlag mellom nord og sør. Om noe av forskjellen kan skyldes konfliktnivået nord i fylket er uvisst, men trenden er tydelig over flere år. Foto: Torill Avnsnes 15

30 6.Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud 8-1. Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene Arbeidsområde og ansvar for ordningen Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym Behandling av henvendelser Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester Pasient- og brukerombudets oppgaver Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp. Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent Forskrifter Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og brukerombud. 16

31 Foto: Marianne Veggeberg Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal Adresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund Telefon: E-post: Hjemmeside: 17

32 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF % %-andel akutte reinnleggelser innen 30 dager i for 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST AKUTTE REINNLEGGELSER INNEN 30 DAGER REINNLEGGELSER 2015 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR UTSKRIVNINGER 2015 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR %-ANDEL REINNLEGGELSER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI KRISTIANSUND SJUKEHUS 10 % 12 % MOLDE SJUKEHUS 11 % 12 % VOLDA SJUKEHUS 13 % 10 % ÅLESUND SJUKEHUS 10 % 10 % HMR 11 % 11 %

33 n 30 dager i forhold til antall utskrivninger KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

34 SUM SUM SUM SUM SUM SUM HITTIL I ÅR HELE ÅRET HITTIL I ÅR 11 % 12 % 11 % 11 % 11 % 11 % 12 % 11 % 12 % 10 % 9 % 9 % 11 % 10 % 10 %

35 Saksframlegg Orientering om sakar til styremøte Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/19 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/944 Saksutgreiing: Konst. adm. direktør vil i møtet gi ei munnleg orientering om styresakene som blir lagt fram for behandling for styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek styresakene som blir lagt fram for behandling i styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte Dag Hårstad konstituert adm.direktør

36 Saksframlegg Status barneavdeling Kristiansund sjukehus Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/20 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/944 Saksutgreiing: Vedlagt følgjer orienteringssak til styremøte styresak 2015/17 Status barneavdeling Kristiansund sjukehus Styret skal behandle saka i styremøte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til orientering Dag Hårstad konstituert adm.direktør

37 ORIENTERINGSAK!"# $%$$ $&'% $ ($%$%% ) ($$ $* *% $ ) &! " #$ % &' ( $** %$%%$ + *& &%$ * % *%$ ()+$$*$$) $'+, $&$-$ '$ * ) $.&$*$, $&$'+/ $ $** $ ' $ $$%$%&($ % $ $$) * % + '%0$ $1 )$$$) $*%'+ %+ %%( $%' $ $ $'' 0 ) % & '' $%'$') $,$%&($$ $%$$'$$ *$$%$$2. **$ %$$) ($ 3 $'*%'+ 1 % $$ $%)$($*%**%' (&%+&+*%3 $$%$%** (&%) $)+* $$*)+$$!) $ $$'' $ '' '%0 ) $ $$$$(&%+&+$) $.&$*$4&$ /*'5 6 '%*%'$) $*$'+**7 ) $ % ) * $$ %&$$(& $$%'$*)+*

38 &*$** $$$'$ ) * (&%+& 8)&$%'$ %*$$$ ) )&$)0 % $%& 5+$ )&$) % ($* ' $0 $%* $' $ )*%$) $ /''% $ %&$$+ $$ %&$*% %&$$ 4&$(&%+&$% & $*$$%* '$ *$, $&$'+ 9$$ *$ + %0*) $.&$*$ + $$' $ :'%. ; < $ ($!'' $)

39 Saksframlegg Statusrapport pr 28 februar Kvalitet, Økonomi og Aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/21 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/944 Saksutgreiing: Vedlagt følgjer styresak 2015/18 Statusrapportering pr Aktivitet Økonomi og Kvalitet Styret skal behandle saka i styremøte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal tek saka til vitande. Dag Hårstad konstituert adm.direktør

40 Saksframlegg Statusrapport pr. 28. februar Kvalitet, økonomi og aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/18 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/815 Forslag til vedtak: 1. Styret tar statusrapporten til etterretning 2. Styret gir stor anerkjennelse til ansattes profesjonelle haldning i ei vanskelig tid at uro i organisasjonen ikkje skal påverke pasientarbeidet negativt 3. Styret støtter administrerande direktør sitt arbeid med strategi, kultur og godt leiarskap for å leggje til rette for naudsynt omstilling på lengre sikt 4. Styret er imidlertid sterkt uroa over dei økonomiske resultata sålangt i år og ber administrasjonen orientere på neste styremøte om dei tiltak som iverksettes for å nå økonomiske krav for Styret ber administrasjonen følgje utviklinga på pasientbehandling og kvalitet nøye i lys av den uroa som ein opplever i og utanfor organisasjonen Ålesund, 13. mars 2015 Dag Hårstad konstituert adm. direktør

41 Vedlegg: Statusrapport pr.28. februar

42 3 Saksutgreiing: Viser til vedlagte statusrapport pr. 28. februar 2015.

43 Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: Statusrapport fra HF Generelt Det er framleis stor uro i organisasjonen. Pasientbehandlinga går i hovudsak godt. Ansattes profesjonelle haldning at uro i organsisasjoen ikkje skal påverke pasientarbede er av stor betydning. Administrerande direktør legg til grunn at systematisk arbeid med strategi, kultur og godt leiarskap skal leggje til rette for naudsynt omstilling. Det er ei faglig utfordring å gjennomføre standardisering og betre samordning av det faglege arbeidet. I tillegg opplever vi at geografi, struktur, organisering og tradisjon krev mange vaktteam. Dette bind opp mykje kapasitet og er til hinder for meir effektiv drift. Nokre avdelingar er for avhengige av vikarar, noko vi veit kan vere eit kvalitetsproblem. Å få fullt fokus på desse naudsynte omstillingane helseføretaket må igjennom er vanskeleg so lenge energilekkasjen er såpass stor i organisasjonen. Vi forventar framleis at dei første månadene kan peike i negativ retning. Det jobbas på fleire områder for å snu situasjonen. Det er spesielt satt fokus på leiing og kontinuerleg forbetringsarbeid. Det blir gjennomført møte med klinikkane for å få fram tiltak som kan rette opp situasjonen. Prognosen som er sett ved utgangen av februar på eit avvik på 60 MNOK for året er basert på utgangshastigheita pr. februar Nye tiltak vil bidra til å betre situasjonen. Situasjonen med stor uro i organisasjonen aukar risikoen for manglande måloppnåing på pasientbehandling, kvalitet og økonomi. 1.1 Aktivitet Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Aktivitet somatikk 2015 Hittil i år Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region Kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" ,9 % ,0 % Sum egne pasienter behandlet i egen region Gjestepasienter - salg til andre regioner Totalt for året Sum DRG-poeng produsert i egen region ,9 % ,0 % Helse Møre og Romsdal har budsjettert med ein DRG-aktivitet for eigne pasientar på DRGpoeng i Dette er ei auke på 3,7 % i høve til resultatet i Dersom ein ser på veksten eksklusiv legemidlar ligg denne på om lag 3 %. Nokre kreftlegemidlar blei i 2015 innlemma i ISFordninga og utgjer soleis ikkje ein reel vekst i aktiviteten. Det er budsjettert med ein vekst på om lag 6 % i DRG-poeng innanfor dei kirurgiske områda i 2015, medan veksten i DRG-poeng for dei andre klinikkane ligg på 1,7 %. Dette har samanheng i at ein del av tiltaka innanfor kirurgiske område handlar om å utnytte reservekapasitet i klinikken til elektive pasientar. DRG-aktiviteten ved utgangen av februar ligg 1,9 % bak planlagt nivå for pasientar frå eigen helseregion. I januar var tilsvarande avvik 2,7 %. I høve til same periode i 2014 er det ein auke på

i Møre og Romsdal Årsmelding 2014

i Møre og Romsdal Årsmelding 2014 i Møre og Romsdal Årsmelding 2014 FORORD Vi håper at pasient- og brukerombudets erfaringer og anbefalinger kan bidra til ettertanke og inspirasjon i arbeidet med å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/15 Møte 16.03.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 PASIENT-OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL FORORD 2013 var et valgår og i valgkampen ble det blant annet stort fokus på eldreomsorgen i landet. Pressen hadde et

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/15 Møte 04.05.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik X Daniel

Detaljer

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Styremøte i HNT HF 15.02.11 Pasientrettighetslova 8 1 (formål): Pasient og brukerombudet skal arbeide for åivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Historikk / utvikling 1984: Landets første PO: Nordland 1997: PO i Nord-Trøndelag: Spes.helsetjenesten 2001: PO lovfesta

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/17 Møte 24.01.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/15 Møte 23.02.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik X Daniel

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/16 Møte 07.03.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Protokoll nr. 03/15 Styremøte

Protokoll nr. 03/15 Styremøte Protokoll nr. 03/15 Styremøte 18.03.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

i Møre og Romsdal Årsmelding 2016

i Møre og Romsdal Årsmelding 2016 i Møre og Romsdal Foto: Torill Avnsnes Atlanterhavsveien Årsmelding 2016 FORORD Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal behandlet i 2016 over 600 nye henvendelser. Vi har som mål å være en viktig lyttepost

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud 1984 Landets første pasientombud starter i Nordland 1991 Pasientombud i Buskerud 2001 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 trer i kraft 2003 Pasientombudsordningen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/14 Møte 24.03.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/14 Møte 24.03.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet i Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg seniorrådgiver Anita Moe rådgiver Pål Koren Pedersen seniorrådgiver Karin Helle Pettersen seniorrådgiver Diana

Detaljer

Pasient- og brukerombud i Agder

Pasient- og brukerombud i Agder Pasient- og brukerombud i Agder Vest-Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Reidunn Tyssen Johnsen rådgiver Diana Fuglestad rådgiver Anita Moe rådgiver Aust-Agder Eli Marie Gotteberg pasient- og

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Anne-Lene Egeland Arnesen - Pasient- og brukerombud Det er 5 ansatte ved kontoret i Tollbugata 51 - Drammen

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/15 Møte 07.12.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/17 Møte 13.06.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/14 Møte 23.10.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/16 Møte 25.01.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 06/17 Møte 26.09.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 08.02.13 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL NORDMØRE OG ROMSDAL 14. FEBRUAR 2013 Vi kallar med dette

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/14 Møte 06.06.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/17 Møte 14.03.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/12 Møte 26.03.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/14 Møte 05.05.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/16 Møte 30.05.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 06/16 Møte 17.06.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 01/16 Styremøte

Protokoll nr. 01/16 Styremøte Protokoll nr. 01/16 Styremøte 27.01.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 07/16 Møte 29.08.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Utviklingsplan HMR Og løfte blikket mot 2035

Utviklingsplan HMR Og løfte blikket mot 2035 Utviklingsplan HMR 2019-2022 Og løfte blikket mot 2035 Namn Arbeidsstad Stillingstittel Kari Marie Remø Klinikk for psykisk helse og Avdelingssjef TSB Ålesund og Molde Nesseth rusbehandling HMR Åse Helene

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland

Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkesårsmøte i Hedmark og Oppland 10. april 2016 Tom Østhagen, Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Litt om Om pasient- og brukerombudet Hva kan ombudet gjøre

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6. Møteleder: Bjørn P.

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6. Møteleder: Bjørn P. Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag MØTEPROTOKOLL Utvalg: Brukerutvalget Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6 Møteleder: Bjørn P.

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/17 Møte 28.08.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/14 Møte 27.01.14. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/14 Møtedato 01.10.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemmer:

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/16 Møte 26.09.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/2992-1 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer