Den foreliggende publikasjonslisten er en presentasjon av FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold i 2002.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den foreliggende publikasjonslisten er en presentasjon av FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold i 2002."

Transkript

1 Forord Den foreliggende publikasjonslisten er en presentasjon av FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold i Oversikten inneholder blant annet publisert materiale prosjekter kunstnerisk virksomhet utstillinger/seminarer/konferanser arrangert ved høgskolen Det er også tatt med en oversikt over tildeling av kompetansemidler og verv som ansatte på høgskolen innehar. I tillegg er det en presentasjon av de som har oppnådd førstekompetanse og doktorgrad i løpet av året. Ansatte ved Høgskolen i Østfold har ansvaret for at data om egne arbeider blir lagt inn i databasen FORSKDOK. Biblioteket står for informasjon og brukerstøtte knyttet til registreringen, og har kvalitetssikret dataene. Dekan ved den enkelte avdeling har godkjent kategoriseringen av arbeidene. Vi håper på denne måten å gi et fullstendig bilde av mangfoldet i FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold. Halden, Else Helene Norheim Hovedbibliotekar 1

2 Innholdsfortegnelse Forord...1 Innholdsfortegnelse...2 FOU-utvalget ved Rektor...4 FOU-strategi...5 Tildelte kompetansemidler/fou-midler fra Høgskolen i Østfold...10 Presentasjon av årets doktorander...11 Guro Elise Fredheim...11 Ole Kristian Førrisdahl...13 Presentasjon av årets 1. kompetente...16 André Avias...16 Martin Kermit...17 Publikasjoner...18 Høgskolen i Østfold...18 Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag...20 Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering...32 Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag...40 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning...44 Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk...57 Prosjekter...68 Kunstnerisk virksomhet...98 Høgskolen i Østfold, Akademi for figurteater...98 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning...98 Populærvitenskaplig virksomhet Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Konferanser, seminarer, utstillinger Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør og realfag Avdeling for informatikk og automatisering Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Avdeling for lærerutdanning Høgskolens skriftserier Høgskolen i Østfold. Rapport

3 Faglige verv Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og automatisering Avdeling for ingeniør- og realfag Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk

4 FOU-utvalget ved Rektor Høgskolen i Østfold har ansvar for å innhente, tolke, utvikle og formidle kunnskap, og for å utdanne skapende og nysgjerrige kandidater med solid faglig bakgrunn til et vidt spekter av fag og yrker. Dette ansvaret lar seg best ivareta ved at vitenskapelige tilsatte selv er aktive med hensyn til i forskning og utviklingsarbeid. En variert og mangfold forsknings og utviklingsvirksomhet er derfor en svært avgjørende og viktig forutsetning for en kvalitetsmessig god utvikling av Høgskolen. I lys av dette er det derfor gledelig at forsknings og utviklingsaktiviteten ved Høgskolen i Østfold i 2002 var økende. Dette har ganske sikkert flere forklaringer, men ikke minst har vi tro på at det målrettede arbeidet som har blitt initiert gjennom den strategiske planen nå begynner å vise resultater. Vi registrerer ikke minst en økende bevissthet når det gjelder fordeling av ressurser til prioriterte fagområder. Dessuten stilles det skjerpede krav til planer, resultater og dokumentasjon. Idet forskning og utviklingsvirksomhet er avhengig av personalets kompetanse er det også viktig at det fokuseres på og legges til rette for hovedfag og doktorgradsopprykk. Dernest ser vi en økende forståelse for nødvendigheten av å dokumentere den forsknings- og utviklingsvirksomheten man har stått for. Gjennom denne publikasjonslisten synliggjøregjøres den forsknings- og utviklingsvirksomhetene som tilsatte har dokumentert i Med denne gjør vi kunnskapsutviklingen vår mer åpen og tilgjengelig for foretak, institusjoner, kommuner, fylker og enkeltpersoner som ønsker å samarbeide med oss eller som ønsker å hente ut forskningsbasert kunnskap og kompetanse. Det er dessuten vårt håp at rapporten vil kunne stimulere til ytterligere faglig samarbeid og kontakt både internt i Høgskolen og på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Irene Dahl Andersen rektor 4

5 FOU-strategi STRATEGI FOR FOU VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD I Lov om universitet og høgskoler understrekes høgskolenes tre kjernefunksjoner: Utdanning Forskning- og utviklingsarbeid Formidling Fra statlig hold pekes det stadig på den sentrale rollen de statlige høgskolene har for å utvikle og styrke FoU arbeidet, og da spesielt det som er relevant for egen region. Det forventes at hver enkelt høgskole og universitet utvikler egne FoUstrategier som tar utgangspunkt i høgskolens satsningsområder og knutepunkt i Norgesnettet. Ved Høgskolen i Østfold vedtok styret 10 mars 1998 høgskolens første Strategi for forskning og utvikling ved Høgskolen i Østfold. I tillegg til å legge noen føringer for FoU- virksomheten avklarte man gjennom dette dokumentet sentrale begrep, ansvarsfordeling mellom sentral- og avdelingsledelse, retningslinjer for publikasjoner og for fordeling av kompetanseutviklingsmidler. I lys av at styret ved høgskolen i 1999 vedtok ny Strategisk plan for (jmf. Delmål med tilhørende strategier), Stortingsmelding nr.39 ( ) Forskning ved et tidsskille og signaler som framkommer gjennom statsbudsjettet vedtok styret i handlingsplanen for 1999 en revidering av FoU-strategien for Høgskolen i Østfold. Faglig ledergruppe med rektor, prorektor og dekaner fra alle avdelinger har hatt ansvar for å gjennomgå, vurdere og revidere planen. Utkastet til revidert strategisk plan for FOU bygger på de grunnleggende prinsippene som ble vedtatt i FoU planen i Det har ikke blitt gjort vesentlige endringer, men vi har valgt å spisse mål og strategier noe mer enn det som var tilfellet i den første planen. Retningslinjer for fordeling av kompetanseutviklingsmidler og for høgskolens egen publisering vil bli behandlet for seg. 5

6 De områdene for Forsknings- og utviklingsvirksomheten som ønskes prioritert ved Høgskolen i Østfold har framkommet i skjæringspunktet mellom nasjonale, regionale og lokale føringer. Planen har følgende momenter: Grunnleggende premisser for FoU ved høgskolen i Østfold Prioriterte områder for FoU Ledelsens ansvar Mål og strategier GRUNNLEGGENDE PREMISSER Høgskolen i Østfold baserer sin definisjon av forskning og utviklingsarbeid på de standarddefinisjoner som OECD landene benytter (Frascati-manualen), og som dekker de tre aktivitetstyper Grunnforskning, Anvendt forskning og Utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid har samme kjennetegn som utviklingsarbeid under FOU-begrepet, men baseres på både praktisk og kunstnerisk erfaring. Høgskolen i Østfold skal satse på forsknings- og utviklingsarbeid som gjenspeiler høgskolens utdanninger og vektlegger regionale behov. FoU og undervisning skal derfor være nært knyttet til hverandre i alle fagmiljøene ved høgskolen. Høgskolens styre tildeler midler til en ramme for FoU til den enkelte avdeling over det ordinære budsjettet. I tillegg avsetter styret øremerkede midler til knutepunkt og kompetanseutviklingsmidler (hovedfag- og doktorgradsbistand til fast ansatte). Hovedansvaret for FoU-aktiviteten ved Høgskolen skal plasseres nær der en forstår fagets egenart. Det betyr at det er den enkelte avdeling som skal prioritere, fordele ressurser, gjennomføre, følge opp og sikre rapportering i lys av dette dokumentet samt eventuelle vedtak i avdelingsstyrene. Fordeling av ressursene til den enkelte skjer gjennom arbeidsplanleggingen. Det skal legges til rette for at flere kvinner får førstekompetanse. 6

7 PRIORITERTE OMRÅDER FOR FoU Høgskolen vil både sentralt og på avdelingsnivå arbeide for å styrke (i alfabetisk rekkefølge): Avdelingsovergripende FoU- prosjekter FoU innenfor området studiekvalitet og høgskolepedagogikk Hovedfag Knutepunktene Næringsrettet FoU med vekt på innovasjon, entreprenørskap og virksomhetsutvikling Profesjonsrettet forskning og den praksisnære FoU LEDELSENS ANSVAR Hovedansvaret for FoU-arbeidet ved Høgskolen i Østfold ligger hos høgskolens faglige valgte ledelse (styret og rektor, avdelingsstyrene og dekaner). Samlet har ledelsen ansvar for å: Arbeide for å sikre gode rammeforhold for høgskolen, avdelingen og den enkelte Være døråpner for å sikre ekstern finansiering Stimulere til avdelingsovergripende FoU- prosjekter og til oppdrag innen FoU i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere (regionalt, nasjonalt, internasjonalt) Tilrettelegge for kompetanseutvikling Den sentrale ledelsen har ansvaret for å: Utarbeide overordnet strategi for FoU for høgskolen. Avdelingenes ledelse har ansvar for å: Utarbeide avdeligens FoU-strategi I lys av fagporteføljen og lokale og sentrale prioriteringer prioritere, differensiere og fordele FOU ressursen internt i den enkelte avdeling gjennom arbeidsplanlegging 7

8 MÅL OG STRATEGIER ØKE OMFANG AV FOU VED Å : Utnytte tidsressursen Styrke kompetansen Utnytte finansieringskilder Differensiering Minimum FoU-ressurs til avdelingen graderes etter stillingskategori: 20% høgskolelærer/lektor/amanuensis 30% førstekompetanse, 40% professor/dosent FoU-ressurs til den enkelte ansatte kan variere fra 0 100% basert på: Prosjektplanens kvalitet (mål, framdriftsplan, rapporteringsform) Høgskolens og avdelingens faglige prioriteringer Stille krav om dokumentasjon til alle som får avsatt FoU-ressurs på arbeidsplanen, i form av rapporter, publikasjoner, lærebøker, kunstneriske/audiovisuelle produkter, etc. Utvikle og søke om nye stipendiatstillinger Arrangere kurs i forberedelse av prosjekter, f.eks: metodekurs, søknadsskriving Prioritere personer med forskningskompetanse ved nyansettelse Fordele kompetanseutviklingsmidler, etter faste retningslinjer, til fast ansatte som tar hovedfag eller som følger doktorgradsprogrammer. Utvikle program for 1.lektor opprykk Ha et administrativt støtteapparat som har oversikt over eksterne finansieringskilder, har kunnskap 8

9 søknadsprosedyrer og krav, og som informerer og gir bistand ved søknadsskriving UTVIKLE OG INNGÅ I NETTVERK Internt Regionalt Nasjonalt Internasjonalt Sikre at knutepunktene markerer sin rolle i nasjonale sammenhenger og tar et særskilt ansvar for og initiativ til nettverksbygging og utvikling innen sine fagområder. Aktivt bygge ut FoU-samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner og miljø utenfor høgskolen (privat og offentlig virksomhet i regionen) Inngå som bidragsytere og være deltakere på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer. Utarbeide søknader om prosjektmidler i samarbeid med andre i eller utenfor høgskolen. Sikre at FoU- aktiviteten ved høgskolen gjøres kjent gjennom publisering (nasjonalt og internasjonalt) og ved at prosjekter og prosjektoversikter gjøres tilgjengelig på nettet. Inngå formaliserte avtaler om dr.gradsutdanning med universitet og vitenskapelige høgskoler. 9

10 Tildelte kompetansemidler/fou-midler fra Høgskolen i Østfold Marit Eriksen - avdeling for lærerutdanning Alf Rolin - avdeling for lærerutdanning Geir Afdal - avdeling for lærerutdanning Bjørg Hellum - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Øystein Strøm - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Gunnar Misund - avdeling for informatikk og automatisering Lillian Lillemoen - avdeling for helse- og sosialfag André Avias - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Karen P. Knudsen - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk 10

11 Presentasjon av årets doktorander Guro Elise Fredheim Macromolecular characterisation of lignosulfonates and their interactions with chitosans Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Sivilingeniør Guro Elise Fredheim (28) disputerte for dr. ingeniør graden ved NTNU 18. oktober En prøveforelesning ble avholdt over temaet: Structures and properties of hemicelluloses. Guro Elise Fredheim fra Sarpsborg har studert biopolymeren lignosulfonat i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU. Arbeidet er utført ved kjemiavdelingen, Avdeling for ingeniør- og realfag ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Borregaard LignoTech. Lignosulfonater benyttes i dag som dispergerings- og bindemiddel i en rekke produkter, fra betong til dyrefôr. Bedre forståelse av fysikalske egenskaper gjør det mulig å forbedre og utvikle nye produkter. Lignosulfonater er en biopolymer som utvinnes under sulfittprosessen for fremstilling av cellulose. Fredheim har utviklet en kromatografisk metode for å karakterisere lignosulfonater og bestemme molekylvektfordelingen. Metoden gjør det mulig å sammenligne molekylvekter for lignosulfonater fra forskjellige treslag (for eksempel gran og eukalyptus). Vekselvirkningen mellom lignosulfonater og kitosaner, som er et positivt ladd makromolekyl som utvinnes fra rekeskall, er videre studert. De to motsatt ladde polymerene danner under gitte forhold uløselige komplekser. Sammensetningen og ladningsforholdet til disse kompleksene er studert, og Fredheim viser at vekselvirkningene mellom lignosulfonater og kitosan er (utelukkende) elektrostatiske. Avhandlingen har tittelen "Macromolecular characterisation of lignosulfonates and their interactions with chitosans / Makromolekylær karakterisering av lignosulfonater og dets interaksjoner med kitosan". Professor Bjørn Erik Christensen ved Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, var veileder. Arbeidet er finansiert av Høgskolen i Østfold og Borregaard LignoTech. 11

12 Guro Elise Fredheim er sivilingeniør i bioteknologi (1998) fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, og kjemiingeniør (1996) fra Høgskolen i Østfold. Hun er i dag ansatt som forsker ved Borregaard LignoTech. 12

13 Ole Kristian Førrisdahl Computer simulations of natural gas hydrates : equilibrium, melting, inhibition and free energy calculations Universitetet i Bergen "Computer Simulation of Natural Gas Hydrates: Equilibrium, Melting, Inhibition and Free Energy Calculations". Disputerte 16. desember 2002 for dr. scient graden ved program for prosessteknologi ved fysisk institutt, Universitetet i Bergen. Tema for prøveforelesning var "Strategies for simulation of natural gas hydrate reformation to CO 2 hydrate". Naturgasshydrater dannes når vannmolekyler krystalliserer rundt upolare eller svakt polare molekyler i naturgassen. Naturgasshydrater har en konsistens som kan ligne både på is og snø. Ved transport av olje og gass i rørledninger kan det dannes massive hydratklumper som kan blokkere rørledningene, for olje- og gassindustrien kan dette være et problem. For å hindre dannelse av hydrater tilsettes naturgassen i dag store mengder alkoholer som virker som termodynamiske inhibitorer. Naturgasshydrater forekommer også i naturen, og estimater tyder på at mengden naturgass som er bundet opp i naturgasshydrater er mer en dobbelt av dagens resurser av fossilt brennstoff. Det er dermed å forvente at naturgasshydrater i fremtiden vil utgjøre en viktig energikilde i et fossilbasert energisamfunn. Deponering av CO 2 i form av CO 2 -hydrater på havbunnen eller i havsedimentene er en måte å redusere CO 2 utslippene til atmosfæren. I avhandlingen er forskjellige aspekter ved naturgasshydrater studert på molekylært nivå ved hjelp av molekyldynamikk og Monte Carlo simuleringer. Disse simuleringene ligger i skjæringspunktet mellom ren teori og praktiske eksperimenter. I forskningsarbeidet beskrives de første molekyldynamikk simuleringene av den kinetiske hydratinhibitoren polyvinyl-pyrrolidine (PVP) på en fuktet hydratoverflate. Simuleringene danner grunnlag for mer effektive metoder for industrien i å velge potensielt gode hydrat inhibitorer. Løseligheten av naturgass i vann ble analysert med såkalte fri energi beregninger, i den forbindelse ble de første molekyldynamikk simuleringene av naturgass i saltvann utført. 13

14 Forskningsresultatene viser også at en av de grunnleggende hypotesene om hvordan hydrater dannes trolig bør forkastes. I tilegg ble det påvist at det er viktig å inkludere all de elektrostatiske ladningene i systemet når man skal utføre likevektsberegninger av hydratstrukturer, dette ble spesielt vist for CO 2 -hydrater. Ole Kr. Førrisdahl (36) er oppvokst i Rakkestad i Østfold. Han er utdannet kjemiingeniør (1988) ved nåværende Høgskolen i Østfold og sivilingeniør i prosessteknikk (1991) fra nåværende Høgskolen i Telemark i Porsgrunn. I perioden fra var han ansatt som stipendiat ved Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (med hovedfag knyttet til statistisk mekanikk, institutt for teoretisk fysikk), med hovedarbeidssted institutt for prosessteknikk ved Høgskolen i Telemark. I hadde han et forskningsopphold på 1 år ved institutt for teoretisk kjemi ved Universitet i Sydney og et forskningsopphold på 4 måneder ved institutt for fysikalsk kjemi ved Universitet i Stockholm i Hovedveileder under hele doktorgrads arbeidet har vært professor Bjørn Kvamme, fysisk institutt, Universitet i Bergen. Den formelle delen av dr. arbeidet har hele tiden vært knyttet mot teoretisk fysikk miljøer, mens den praktiske delen av arbeidet har vært knyttet mot miljøer innen teoretisk kjemi. Førrisdahl har siden 1996 vært ansatt ved kjemiseksjonen, avdeling for ingeniør og realfag ved Høgskolen i Østfold, siden 1998 som førsteamanuensis. Han underviser og har undervist i generell kjemi (for kjemi- og bioingeniører), biokjemi, fysikalsk kjemi, kjemiteknikk, reaktordesign, kjemisk prosessdesign, fysikk (forkurs), industriell prosessteknikk (maskin), energiteknikk (elkraft) og teknisk termodynamikk (maskin). Nåværende forsknings områder er innovative teknologiske måter å deponere CO 2, og hydrogen som en fremtidig energibærer. 14

15 15

16 Presentasjon av årets 1. kompetente André Avias Avdeling for Samfunnsfag og fremmedspråk André Avias (f. 1954) er bosatt i Norge siden Han har utdannelse fra Frankrike (DUT, 1975) og Cand. Philol-grad fra Norge samt pedagogisk seminar avsluttet Han har bred undervisningserfaring fra flere skoleslag, og vært ansatt ved HiØ siden Kommisjonen har blant annet uttalt følgende om hans arbeider: Det er bredden i kvalifikasjonsgrunnlaget komiteen legger vekt på når den vurderer Avias kompetanse. Han har sendt inn 15 arbeider. Det dreier seg om vitenskapelige publikasjoner innen tekstlingvistikk, genreog diskursanalyse, om rapporter fra ulike faser av prosjekter innen faglig og pedagogisk utviklingsarbeid eller kompendier som er direkte knyttet til egne undervisningsopplegg. I tillegg vedlegger han en prosjektbeskrivelse for en Ph-d avhandling som skal skrives innenfor doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen i Århus. Han har flere ikke-overlappende arbeider innenfor samme felt med faglig koherens. Dette sammenholdt med en meget bred undervisningskompetanse og erfaring samt klart meritterende IKT-basert utviklingsarbeid, gjør han kompetent til et førstelektorat. 16

17 Martin Kermit Avdeling for Informatikk og automatisering Martin Kermit har fått opprykk til førsteamanuensis basert på artikler som har blitt publisert i internasjonale tidskrifter og konferanseproceedings. Artikkelsamlingen utgjør en selvstendig doktorgradsavhandling som er levert til bedømming ved Institutt for Informatikk ved universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er Neural Processing Models for Sensory Signal Analysis Applications and Algorithms. Temaet for denne avhandlingen er utvikling og bruk av algoritmer for styrte og ikke-styrte nevrale nettverk til bruk innen analyse av sensoriske signaler. Et nytt, styrt nevralt nettverk som benytter chi-kvadrat statistikk har blitt utviklet og dokumentert med tanke på enkel gjenkjenning av generelle lydsignaler, blant annet musikk og tale. Videre utvikling har vist at en avansert variant av dette nevrale nettverket er velfungerende som en tidlig detektor av såkalte søvnapnéer. Ved å benytte en enkel termistor til å registrere temperaturendringene på inn- og utpust hos sovende pasienter som lider av obstruktiv søvnapné-syndrom, kan en søvnapné oppdages på et tidlig stadium og tiltak iverksettes. En relativt ny metode for å analysere signaler, kjent som uavhengige komponenters analyse er også studert i denne avhandlingen. Denne formen for analyse kan formuleres som et ikke-styrt nevralt nettverk og er studert i denne avhandlingen. Analysen er den første i sitt slag til å bli anvendt på signaler fra et sett av gass-sensorer, populært kalt en elektronisk nese. Det demonstreres at velkjente problemer med denne typen instrumenter, slik som sensor-skift og sensor-drift kan løses siden disse fenomenene til en viss grad kan sees på som uavhengige komponenter. En fullstendig valideringsmetode og en sammenlikning av ulike algoritmer for analyse av uavhengige komponenter er også presentert. 17

18 Publikasjoner Høgskolen i Østfold Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Jahnsen, Torleiv Hvordan finne aktuelt stoff på Internett når du trenger det? I: HØit. (2002), nr. 1, s ISSN Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Andersen, Irene Dahl Behov for kunnskap og kompetanse. Mikrober i Plankeby`n. Høstkonferansen 2002, Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset Østfold HF. Fredrikstad, Andersen, Irene Dahl Effektivisering, - fra ord til handling. Kontaktkonferanse for universiteter og høgskoler, UFD. Oslo, Andersen, Irene Dahl Hva velger studenten? Bo i by? Tenke fort? Hoppe høyt? Konkurransen om studentene. Læringsmiljøkonferansen 2002, Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø. Kristiansand, Andersen, Irene Dahl Høgskolens rolle og utfordring i forhold til kliniske mastergrader. Pleiende studenter og studerende pleiere. NSF`s faggruppe for undervisning og fagutvikling. Sandefjord,

19 Andersen, Irene Dahl Livslang læring som utfordring for høgskoler og universiteter. Livslang læring, Norden i et internasjonalt perspektiv. Nordisk ministerråd. Lillehammer, Gjesteforelesning Andersen, Irene Dahl Høgre utdanning i Norge : sentrale utviklingstrekk. Nordplus nettverk. Halden, Andersen, Irene Dahl Høgskolen i Østfold : utfordringer og utviklingstrekk. Norges høyesterett, Rundreise i Østfold. Halden, Andersen, Irene Dahl Nye krav til høgre utdanning i lys av kvalitetsreformen i høgre utdanning. Gyldendal. Oslo,

20 Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Løkke, Jon Arne & Gunn Løkke Den behavioristiske kanon : hvilke bøker og artikler bør norske atferdsanalytikere lese? I: Diskriminanten. Vol. 29(2002), nr. 3, s ISSN Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift Bekkhus, Egil ; Tove Gulbrandsen & Finn Samuelsen PBL som metode. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. 90(2002), nr. 20, s ISSN Stanghelle, Liv ; Tove Gulbrandsen & Finn Samuelsen Den gjennomsiktige praksis. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. 90(2002), nr. 21 s ISSN Kapittel i faglig bok utgitt på forlag Pettersen, Kåre Torgny Å leve etisk er å velge seg selv. I: I dannelsens tegn : profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Oslo : Gyldendal akademisk, 2002, s ISBN Helge Ramsdal ; Turid Aarseth & Svein Michelsen Profesjonar, stat og lokalstyre : om kommunen som iverksettar av statleg velferdsreformer. I: Den nye kommunen : kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget, 2002, s ISBN

21 Helge Ramsdal ; Svein Michelsen & Turid Aarseth Kommunal organisering og posisjoneringa av profesjonane. I: Den nye kommunen : kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget, 2002, s ISBN Ramsdal, Helge Om formingen av det kommunale psykiatrifeltet. I: Samfunn og psykiske lidelser : samfunnsvitenskapelige perspektiver - en introduksjon. Oslo : Gyldendal akademisk, 2002, s ISBN Stubrud, Leif Hugo Livskvalitet og bistand. I: Sett og forstått : alternativ til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede. Oslo : Gyldendal akademisk, 2002, s ISBN Kapittel i leksikon eller annet oppslagsverk utgitt på forlag Mathisen, Jorunn Irene Joys, Marie Elisabeth, , sykepleier og sykepleielærer. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo : Kunnskapsforlaget, 2002, b. 5, s.162. ISBN Mathisen, Jorunn Irene Larsson, Bergljot, , sykepleier og organisasjonskvinne. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo : Kunnskapsforlaget, 2002, b. 5, s ISBN Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift Pettersen, Roar Charles [Anmeldelse av:] PBL i nødvendig kritisk lys. I: Uniped. Vol. 24(2002), nr. 3, s ISSN

22 Skærbæk, Eva [Anmeldelse av:] Den "skeive" vendingen. I: Bulletine. Vol. 16(2002) nr. 1, s ISSN Skærbæk, Eva [Anmeldelse av:] Krig og køn : anmeldelse af doktorafhandling. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift. Vol. 23(2002), nr. 1. ISSN Lærebok utgitt på forlag Sandell, Ove Den varme kunnskapen. Kristiansand : Høyskoleforlaget, s. ISBN Faglig bok utgitt på forlag Løkke, Jon Arne ; Svein Haugsgjerd ; Per Jensen & Bengt Eirik Karlsson Perspektiver på psykisk lidelse - å forstå, beskrive og behandle. 2. utg. Oslo : Gyldendal, s. ISBN Hovedfagsoppgave Antonsen, Eva Bjørg Barn er også pårørende : en beskrivende studie av sykepleieres møte med barn og unge som er pårørende til kreftsyk mor eller far. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Baardseth, Kari Minoritetsetnisk ungdom i fosterhjem : rik eller ribbet? : deres forhold til norsk og hjemlandsk kultur og deres identitetsutvikling. Oslo/Trondheim : Høgskolen i Oslo/NTNU, s. 22

23 Breivik, Gerd Heieren Pasientnær analysering i sykehus : nye utfordringer for bioingeniører og sykepleiere. Bergen : Universitetet i Bergen, s. Brynhildsen, Siri Tildeling av hjemmesykepleie : saksbehandling, behov for sykepleie og pasientrettigheter. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Bøckmann, Sissel Praksisstudier i sykepleie i møte med en fremmed kultur : en utforskende studie om norske sykepleierstudenters individuelle opplevelser med praksisstudier i utlandet. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Femdal, Ingrid Hjelp fra hjemmesykepleien : hva er viktig for mennesker med langtkommen kreft? Oslo : Universitetet i Oslo, s. Gregersen, Anne-Grethe "Det lille ekstra" : en fenomenologisk studie av fem kvinners erfaringer når leddgikt hindrer personlig stell. Oslo : Universitet i Oslo, s. Velund, Ragnhild Ulseth Opplæring i praksisstudier ved sykepleierutdanningen, Høgskolen i Østfold. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. Aagaard, Heidi Hvor går vi? : "Ny innsikt gir ny utsikt". Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, Bakken, Sonja Sykepleier - foreldre til det syke barnet : om relasjoner og omsorg i pediatrisk sykepleie. Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, s. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2002:3) ISBN ISSN

24 Hansen, Gunnar Vold & Sigurd Roger Nilsen Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? : en undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy. Halden : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, 140 s. (Høgskolen i Østfold. Rapport 2002:1) ISBN ISSN Mathisen, Jorunn Irene & Lillian Lillemoen Utdanningspost med frikjøpt veilederansvar. Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, s. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2002:4) ISBN ISSN Ramsdal, Helge Nettverksorienterte arbeidsmetoder i psykiatrien : evaluering av et forsøksprosjekt i tre kommuner i Østfold. Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, s. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2002:2) ISBN ISSN Poster ved int. vit. konferanse uten publisering Femdal, Ingrid & Mariann Fossum Prosjekt utdanningspost : et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold : undervisningssykehjemprosjektet. Den 6. sykepleierkongressen. Oslo, Invitert foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Pettersen, Roar Charles Noen sentrale pedagogiske utfordringer Kvalitetsreformen stiller oss overfor : med vekt på studentevaluering av undervisning. Erfaringskonferanse : Ord og Handling. HiA/Filonova. Kristiansand,

25 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel Mathisen, Jorunn Irene Søster Marie Olsen : en i rekken bak Bergljot Larsson. I: Høgskoleavisa. 14.oktober. Den 6. sykepleierkongressen. Oslo, Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Mathisen, Jorunn Irene & Lillian Lillemoen How to increase the quality and quantity of clinical nursing studies by using a paid staff nurse supervisor. The fourth international conference of the European federation of nurse educators. Fine, Madeira, Mathisen, Jorunn Irene Sykepleiernes plass i helsevesenets historie. Seminar arrangert av Stiftelsen for nasjonalt medisinsk historisk museum. Oslo, Ramsdal, Helge Hvordan evaluere psykiatrisatsingen som velferdsreform? Norges Forskningsråd. Hamar, Ramsdal, Helge Lokalstyret og velferdsstatens profesjoner. Norges forskningsråd - landskonferanse kommuneforskningsdagene. Oslo, Ramsdal, Helge Utfordringer i iverksetting av Kvalitetsreformen i høgskolene. Høgskulen i Volda dagskonferanse. Volda,

26 Poster ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel Brorson, Øystein & Sverre-Henning Brorson An in vitro study of the susceptibility of mobile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to hydroxychloroquine. I: International microbiology. Vol. 5(2002), nr.1, s Årskonferansen Folkehelseinstituttet. Oslo, ISSN Brorson, Øystein & Sverre-Henning Brorson Susceptibility of motile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to ranitidine bismuth citrate. I: International microbiology. Vol. 4(2001), nr. 4, s Årskonferansen Folkehelseinstituttet. Oslo, ISSN Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Fagerli, Liv Berit Avvik og forsvarlig praksis. Fagdag i Norsk sykepleierforbund, Østfold krets. Sarpsborg, Mathisen, Jorunn Irene & Lillian Lillemoen Utdanningspost med frikjøpt veilederansvar. Fagkongress for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i undervisning og fagutvikling. Sandefjord, Nilsen, Sigurd Roger "Onsøyundersøkelsen" : bedret bemanning - lønnsomt eller ikke? Medlemsmøte i Pensjonistforum Norsk Sykepleierforbund, Østfold. Fredrikstad, Nilsen, Sigurd Roger Vil økning av personalressurser gi et bedre tjenestetilbud? - er det kostnadseffektivt? - gir det måloppnåelse? - blir det høyere kvalitet? Erfaringer og resultater fra Fredrikstad kommune. Fag og fagledelse. Pasientens behov for kompetansesammensetning og bemanning. Lederkonferanse Norsk Sykepleierforbund Vestfold. Tønsberg,

27 Nilsen, Sigurd Roger Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? En undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy. En bedre hverdag for ansatte i hjemmetjenesten? Konferanse om arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten arrangert av Fylkeslegen i Østfold, Fylkesmannen i Østfold og Arbeidstilsynet. Fredrikstad, Ramsdal, Helge Bestiller-utførermodeller i kommunene. Moss kommune, dagskonferanse for Forvaltningsenhet. Moss, Skærbæk, Eva Etikk, menneskesyn og profesjonalitet : faglig foredrag. Konferanse om arbeid med langtids rusmiddelbrukere i kommune. Fredrikstad, Skærbæk, Eva Etikk og kjønn : faglig foredrag. FO kongress. Sandefjord, Skærbæk, Eva Etiske betragtninger over genetisk veiledning : faglig foredrag. Temadag KK-SØF. Fredrikstad, Skærbæk, Eva I have a dream : nogle lokale og globale tanker om køn, etik, krop og kultur : foredrag. 8. mars arrangement ved Høgskolen i Østfold. Sarpsborg, Gjesteforelesning Andersen, Svein Olav Kultur og individualitet. Bruker- og kompetansesenteret. Fredrikstad, Andersen, Svein Olav Miljøterapi. Blå Kors, Huga. Råde,

28 Bøckmann, Sissel Grief with people with learning difficulties. University of Ulster. Londonderry, Bøckmann, Sissel Grief with people with learning disabilities. University of Ulster. Coloraine, Fagerli, Liv Berit Avvik og forsvarlig praksis. Norsk sykepleierforbund, Østfold krets / Høgskolen i Østfold. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit Bakgrunn / grunnlag for å dokumentere. Fredrikstad kommune, sone Kråkerøy. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit Bakgrunn / grunnlag for å dokumentere. Fredrikstad kommune, sone Kråkerøy. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit Dokumentasjon. Sarpsborg kommune, sone Borgen/Navestad og Hafslund/Ise. Sarpsborg, Fagerli, Liv Berit Hvem skal føre pasientjournal - og hvorfor? : sett i et faglig og juridisk perspektiv. Rygge kommune. Rygge, Fagerli, Liv Berit Hvem skal føre pasientjournal - og hvorfor? : sett i et faglig og juridisk perspektiv. Rygge kommune. Rygge, Fagerli, Liv Berit Praktisk bruk av administrativ pleieplan. Fredrikstad kommune, sone Onsøy. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit & Mariann Fossum Sykepleiedokumentasjon : en utfordring for kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Østfold. Fredrikstad,

29 Løkke, Jon Arne Alternativer til tvang. Høgskolen i Sør Trøndelag. Trondheim, Løkke, Jon Arne Funksjonelle analyser av problematferd. Høgskolen i Agder. Arendal, Myhre, Kristin Hvordan få til en vellykket endring av sykepleiepraksis? Innføring av NIDCAP på nyfødtavdelingen. Akershus Universitetssykehus. Fagutviklingssenter for helsepersonell. Lørenskog, Myhre, Kristin Sykepleie til barn på sykehus med fokus på innleggelse av barn under ett år : NIDCAP- modellen. Høgskolan i Trollhättan/ Uddevalla/ Vänersborg, Institutionen för omvå. Vänersborg, Pettersen, Kåre Torgny Etiske retningslinjer for journalister. Institutt for journalistikk. Fredrikstad, Pettersen, Kåre Torgny Om å oversette Gadamer : Gadamers hermeneutikk. Høgskolen i Oslo. Oslo, Pettersen, Roar Charles Innføring i PBL som pedagogisk modell og metode. Norges Landbrukshøgskole, Senter for Etter- og Videreutdanning. Ås, Pettersen, Roar Charles Innføring i PBL som pedagogisk modell og metode for vitenskapelig ansatte. Norges Landbrukshøgskole, Program for pedagogikk : Kurs i universitetsped. Ås,

30 Pettersen, Roar Charles Introduksjon til Problembasert læring for universitetslærere (faglig ansatte). Universitetet i Tromsø, PLP : Program for læring og praktiske pedagogikk. Tromsø, Pettersen, Roar Charles Kartlegging av studenters studie- og læringsstrategier. Høgskolen i Gjøvik. Gjøvik, Pettersen, Roar Charles Veiledningsteori og - strategier i PBL. Den Sønderjydske Sygepleieskole. Sønderborg, Ramsdal, Helge Fremveksten av "den nye kommunen" : nye organisasjonsmodeller i kommunene. Høgskolen i Molde. Molde, Ramsdal, Helge Nye arbeidsmåter i psykisk helsearbeid. Høgskolen i Østfold. Fredrikstad, Ramsdal, Helge Statlige velferdsreformer : blir idéen om den nye kommunen lagt til grunn? Høgskolen i Molde. Molde, Skærbæk, Eva Gender and theology : faglig foredrag på mastergrad i kontekstuel teologi. Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet. Oslo, Stubrud, Leif Hugo Livskvalitet og bistand. Høgskolen i Sør-Trøndelag/Trondheim kommune. Trondheim, Stubrud, Leif Hugo Observasjon og kartlegging. Høgskolen i Vestfold. Horten,

31 Stubrud, Leif Hugo Økologisk tilnærming. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim,

32 Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Kermit, Martin & Åge Eide Early online detection of upper airway obstructions in obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) patients. I: Journal of Medical Engineering & Technology. Vol. 26(2002), nr.6, s ISSN Rusås, Per-Olav & John Grue Solitary waves and conjugate flows in a three-layer fluid. I: European Journal of Mechanics B/Fluids. Vol. 21(2002), nr. 2 s Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Misund, Gunnar & Alfred Lie Foreleserens intensjoner og studentenes forventninger : en kvantitativ analyse. I: UNIPED. Vol. 24(2002), nr.1, s ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Eide, Åge ; Clark S. Lindsey & Thomas Lindblad Radial Basis Function (RBF) Neural Networks. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Ha, Ky Van Software Engineering Education. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN

33 Houmb, Siv Hilde Modelering av E-Handel. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Høiberg, Jan Bachelor- og masterstudier i informatikk ved HiØ. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Høiberg, Jan Fra avdelingslederen. I: Høit. (2002), nr. 1, s. 5. ISSN Høiberg, Jan Fra avdelingslederen. I: Høit. (2002), nr. 2, s. 3. ISSN Høiberg, Jan I nerdenes paradis. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Kermit, Martin & Gaute Einevoll Matematisk modellbygging - en kjerneaktivitet i naturvitenskapen. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Krogh, Einar MaLin, et matematikkprogram for ungdomsskolen. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Log, Steffen Logisk programmering og naturlig språkprosessering. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN

34 Ludvigsen, Børre Johan Små datamaskiner. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Løvereide, Trond Distribuert databehandling. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Misund, Gunnar One Map. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Rusås, Per-Olav Numeriske beregninger av indre bølger. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Sebok, Angelia Lee Creating Usable Systems through User-Centred Design. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Sorteberg, Kåre Bioinformatikk - et fag i grenselandet mellom biologi og informatikk. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Stenseth, Børre Åpent undervisningsmateriale - En argumentasjon for en strategi for åpent undervisningsmateriale. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Strand, Erling Petter Hessdalen AMS. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN

35 Winther, Rune & Rune Fredriksen SAFECOMP I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Roppestad, Robert OPC i industrielle datasystemer. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift Sorteberg, Kåre ; H. K. Otterstad & B. S. Austrått Behovene for pleie- og omsorgstjenester i en større kommune. I: Tidsskriftet Sykepleien. (2002), nr. 1, s Sorteberg, Kåre ; H. K. Otterstad & B. S. Austrått Forholdet mellom behov og forbruk av pleie- og omsorgstjenester. I: Tidsskriftet Sykepleien. (2002), nr. 2, s Kapittel i faglig bok utgitt på forlag Tolsby, Håkon Lofthus Digital portfolios - a tool for learning, self-reflection, sharing, and collaboration. I: Learning in virtual environments. Samfundslitteratur, 2002, s ISBN Tolsby, Håkon Lofthus ; Tom Nyvang & Lone Dirckinck-Holfeld E-læring systemer i arbejdspladsrelateret projektpædagogik. I: Udspill om læring i arbejslivet. Roskilde universitetsforlag, ISBN

36 Kompendium Log, Steffen Intelligente agenter. Sarpsborg : Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering, b. Rev. utg. Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. Strand, Erling Petter & Bjørn Gitle Hauge Low power pulsed radar for induced atmospheric phenomena investigation. Rapporto Tecnico. Bologna : Istituto di Radioastronomia, Flere pag. Invitert foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering Ludvigsen, Børre Johan Researching environment and developmental history on the Internet. AEDSAW (Association for Environmental & Developmental Studies in the Arab World) meeting, MESA 2002 (Middle East Studies Association) conference. Washington DC, Foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel Kermit, Martin & Åge Eide Intelligent machine olfaction. I: Proceedings of the IASTED International Conference Artificial and Computational Intelligence (ACI~2002). Anaheim : Acta Press, 2002, s The IASTED International Conference on Artificial and Computational Intelligence (ACI~2002). Tokyo, ISBN X 36

37 Kermit, Martin & Frank Westad Principles of estimating statistical independence through information optimization; performance and validation. I: Proceedings of the 2002 International Symposium on Information Theory and its Applications (ISITA~2002). Xi an, Peoples Republic of China, 2002, s International Symposium on Information Theory and its Applications (ISITA 2002). Xi an, Peoples Republic of China, Misund, Gunnar & Knut-Erik Johnsen The one map project. I: Online proceedings GML Dev Days 2002: GML Dev Days Vancouver, Olsson, Roland Self-improving genetic programming. I: Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation. Artificial intelligence series: A series of reference books and textbooks. Interlaken : WSEAS Press, 2002, s WSES International Conference on Evolutionary Computation. Interlaken, ISBN Tolsby, Håkon Lofthus ; Tom Nyvang & Lone Dirckinck-Holfeld A survey of technologies supporting virtual project based learning. I: In Proceedings of the third international conference on networked learning edited by Banks Sheena et al. University of Sheffield. Networked Learning University of Sheffield, Tolsby, Håkon Lofthus The digital workbook - students constructing their curriculum. I: In Proceedings of CSCL2002. CSCL2002. Boulder, Colorado, Tolsby, Håkon Lofthus ; Elsebeth Sorensen & Lone Dirckinck- Holfeld Virtual portfolios for collaboration in distributed web-based learning. I: In Proceedings of ED-MEDIA ED-MEDIA Denver, Colorado,

38 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Ludvigsen, Børre Johan Teknologi - nå og fremover. Konferansen "IKT i formgiving, kunst og håndverk". Høgskolen i Telemark, Avdeling for estetiske fag og folkekultur. Notodden, Strand, Erling Petter Hessdalen AMS. Future research on the Hessdalen Project, Ålen. Sør-Trøndelag, Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Ludvigsen, Børre Johan Your software has expired... Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening's seminar over temaet "Digital tilgjengelighet". Oslo, Strand, Erling Petter Project Hessdalen. ICRL. Princeton, USA, Strand, Erling Petter Project Hessdalen og Science Camp. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold, Avd. for informatikk og automatisering. Halden, Strand, Erling Petter & Bjørn Gitle Hauge Science Camp. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold, Avd. for ingeniør- og realfag. Sarpsborg, Strand, Erling Petter Science Camp. Lærerstevnet i Østfold. Halden,

39 Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt) Ludvigsen, Børre Johan Archaeology 101. American University of Beirut. Ludvigsen, Børre Johan Art Posters in Lebanon. American University of Beirut. Ludvigsen, Børre Johan Ibn Sina - Avicenna: The Canon of Medicine. American University of Beirut. 39

40 Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Fredheim, Guro Elise ; Svein Magne Braaten & Bjørn Erik Christensen Molecular weight determination of lignosulfonates by size-exclusion chromatography and multi-angle laser light scattering. I: Journal of Chromatography A. Vol. 942(2002), nr. 1-2, s ISSN Kompendium Sørby, Kåre Prosjekthåndbok i ingeniørutdanningen. Sarpsborg : Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag, s. Rev. utg. Doktoravhandling Fredheim, Guro Elise Macromolecular characterisation of lignosulfonates and their interactions with chitosans. Trondheim : NTNU, b. ISBN ISSN X Førrisdahl, Ole Kr. Computer simulations of natural gas hydrates : equilibrium, melting, inhibition and free energy calculations. Bergen : Universitetet i Bergen, s. ISBN

41 Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. Sørby, Kåre ; Leif Magnussen ; Inger Johanne Guren ; Ellinor Bruusgaard & Reidar Hegdalsaunet Bærekraftig miljø i Rygge : et prosjekt for å utvikle Lokal Agenda 21 for folk og myndigheter. Rygge : Foreningen Norden, s. Foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel Andersson, Gunnar & Hong Wu The colors of an online learning society : experiences from multi-disciplined online teaching practices. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, CD- ROM International Conference on Engineering Education : partnership, policy practice. UMIST, Manchester, Hauge, Bjørn Gitle Innovation camp. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, CD- ROM International Conference on Engineering Education 2002 : partnership, policy, practice. UMIST, Manchester, Sørby, Kåre Industry cooperation in engineering education through student projects. I: 6th Baltic region seminar on engineering education : seminar proceedings. Clayton, Melbourne : UICEE, 2002, s UICEE, 6th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Wismar/Warnemünde, ISBN Wu, Hong & Mariann Fossum From an engineer group to a nurse corporation : a comparative analysis for online course conducting in small vs. large class. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, Manchester : UMIST, 2002, CD-ROM International Conference on Engineering Education 2002 : partnership, policy, practice. UMIST, Manchester,

42 Wu, Hong Number's consequences : an experiment and a discussion in standardization of teaching effectiveness evaluations based on course performance statistics. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, Manchester : UMIST, 2002, CD-ROM International Conference on Engineering Education 2002 : partnership, policy, practice. UMIST, Manchester, Poster ved int. vit. konferanse uten publisering Fredheim, Guro Elise Polyelectrolyte complexes : interactions between lignosulfonate and chitosan. 5th International Conference of the European Chitin Society. Trondheim, Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Fredheim, Guro Elise Structure and properties of hemicelluloses. Prøveforelesning over oppgitt emne til dr.ing. graden. NTNU. Trondheim, Førrisdahl, Ole Kr. Strategies for simulation of natural gas hydrate reformation to CO2 hydrate. Prøveforelesning over oppgitt emne til dr. scient. graden. Universitet i Bergen, Hauge, Bjørn Gitle Science Camp Future research on the Hessdalen Project, Ålen. Sør-Trøndelag,

43 Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Andersson, Gunnar "Live free or die": Linux på Playstation2. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag, Sarpsborg, Gjesteforelesning Andersson, Gunnar Education in Norway. Shijiazhuang University of Economics. Shijiazhuang, Kina, Andersson, Gunnar Online teaching : what is it, why do it and how may it be done. Shijiazhuang University of Economics. Shijiazhuang, Kina, Sørby, Kåre Cooperation with local industry. Shijiazhuang University of Economics, Kina, Sørby, Kåre Culture and ethics. Shijiazhuang University of Economics, Kina, Sørby, Kåre Project based teaching. Shijiazhuang University of Economics, Kina, Uspesifisert formidling av FoU-resultater Hauge, Bjørn Gitle Science center : utkast til forretningsplan. Høgskolen i Østfold, Sarpsborg,

44 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Enger, Trond & Leslie J. Francis The Norwegian translation of the Francis Scale of Attitude towards Christianity. I: Scandinavian Journal of Psychology. Vol. 43(2002), nr.5, s ISSN Oseland, Harald ; Jørgen Jensen & Linda Hildegard Bergersen Quantitative determination of cell surface beta-adrenoceptors in different rat skeletal muscles. I: European journal of physiology. (2002), nr. 444, s ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Båtvik, Jan Ingar Iversen Østfold Botaniske Forening, ekskursjonsreferater. 22. mai til Årvolltangen i Rygge. I: Blyttia. Vol. 60(2002), nr. 2, s ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Kaufmann, Odd Tore Symmetri i skolegeometrien. I: Tangenten. Vol. 13(2002), nr. 2, s ISSN Sandvik, Ninni Å gjøre seg tydelig for seg selv og andre. I: Barn. Vol. 20(2002), nr. 1, s ISSN

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

Forskningsvirksomheten 2003

Forskningsvirksomheten 2003 Lillehammer University College Høgskolen i Lillehammer Forskningsvirksomheten 2003 www.hil.no informasjonsserien nr. 23/2004 information series no. 23/2004 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Direkte

Detaljer

FORSKNINGSaktiviteten

FORSKNINGSaktiviteten FORSKNINGSaktiviteten 2001 2002 informasjonsserien nr. 18/2002 information series no. 18/2002 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout og sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Forskningsvirksomheten

Forskningsvirksomheten Lillehammer University College Høgskolen i Lillehammer Forskningsvirksomheten 2002 www.hil.no informasjonsserien nr. 19/2003 information series no. 19/2003 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Direkte

Detaljer

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009

Oddvar Førland og Olav Helge Angell. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Oddvar Førland og Olav Helge Angell Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005 2009 Haraldsplass diakonale høgskole Skriftserien 1/ 2010 1 Tittel: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge

Detaljer

HØGSKOLEN I LILLEHAMMER

HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID 2007 informasjonsserien nr. 30/2008 information series no. 30/2008 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout og sideredigering: Databearbeiding:

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

informasjonsserien nr. 14/2001 information series no. 14/2001

informasjonsserien nr. 14/2001 information series no. 14/2001 informasjonsserien nr. 14/2001 information series no. 14/2001 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout og sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk og innbinding: Opplag: 1200 Direkte

Detaljer

Forskning og utviklingsarbeid 2011

Forskning og utviklingsarbeid 2011 Høgskolen i Lillehammer C A ISLAND NORGE SVERIGE FINLAND N A U S A D A ENGLAND LATVIA DANMARK TYSK- POLEN BE-NE-LUXLAND UNGARN SVEITS SPANIA FRANKRIKE KOSOVO TYRKIA HELLAS PALESTINA DUBAI Lillehammer PERU

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Internasjonaliseringsmelding. 18. juni 2014. HiT rapport nr. 8

Høgskolen i Telemark. Internasjonaliseringsmelding. 18. juni 2014. HiT rapport nr. 8 HiT rapport nr. 8 Internasjonaliseringsmelding 18. juni 2014 En samlet oversikt over omfanget og karakteren av HiTs internasjonaliseringsvirksomhet, samt en vurdering av organisering og ressursbruk på

Detaljer

juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur samfunn, økonomi, ledelse, juss

juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur samfunn, økonomi, ledelse, juss Høgskolen i Lillehammer Forskning og utviklingsarbeid 2009 juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur s, samfunn, økonomi, ledelse, juss HØGSKOLEN I LILLEHAMMER ISSN 0808-1609

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING SØKNAD OM ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON VED HØGSKOLEN I OSLO AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING 0 Innholdsfortegnelse 1. Avdeling for ingeniørutdanning 2 2. Innledning om

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Forskningsbasert lærerutdanning i matematikk

Forskningsbasert lærerutdanning i matematikk Forskningsbasert lærerutdanning i matematikk Hva betyr forskningsbasert undervisning for GLU studentene i MA-149? Lise Storebø Veileder Claire Vaugelade Berg Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Forskning og utviklingsarbeid 2004

Forskning og utviklingsarbeid 2004 Lillehammer University College Høgskolen i Lillehammer Forskning og utviklingsarbeid 2004 www.hil.no informasjonsserien nr. 25/2005 information series no. 25/2005 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten:

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Forskningsaktiviteten. Høgskolen i Lillehammer

Forskningsaktiviteten. Høgskolen i Lillehammer Forskningsaktiviteten Høgskolen i Lillehammer 1999-2000 informasjonsserien nr. 11/2000 information series no. 11/2000 ISSN 0809-1609 Inngangsportalen til landbruksskolen på Storhove ved århundreskiftet

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

FoU-strategi ved statlige høgskoler

FoU-strategi ved statlige høgskoler RAPPORT 12/2008 FoU-strategi ved statlige høgskoler Svein Kyvik NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 12/2008 ISBN 978-82-7218-567-0 ISSN 1504-1824

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Årsmelding 2001. Ledende læringsmiljø i landsdelen...

Årsmelding 2001. Ledende læringsmiljø i landsdelen... Årsmelding 2001 Ledende læringsmiljø i landsdelen... Innhold 3 Rektor har ordet 7 Høgskolens styre 9 Undervisning - Utvikling studenttall 9 Undervisning - Utvikling søkertall 10 Geografisk fordeling av

Detaljer

Handelshøgskolen i Bodø

Handelshøgskolen i Bodø 2003 Årsmelding Handelshøgskolen i Bodø Pål Andreas Pedersen Dekanus Steinar Stene- Sørensen Avdelingsdirektør 2 Det norske Stortinget bestemte i 1985 at det skulle bygges opp et handelshøgskolemiljø i

Detaljer