Den foreliggende publikasjonslisten er en presentasjon av FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold i 2002.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den foreliggende publikasjonslisten er en presentasjon av FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold i 2002."

Transkript

1 Forord Den foreliggende publikasjonslisten er en presentasjon av FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold i Oversikten inneholder blant annet publisert materiale prosjekter kunstnerisk virksomhet utstillinger/seminarer/konferanser arrangert ved høgskolen Det er også tatt med en oversikt over tildeling av kompetansemidler og verv som ansatte på høgskolen innehar. I tillegg er det en presentasjon av de som har oppnådd førstekompetanse og doktorgrad i løpet av året. Ansatte ved Høgskolen i Østfold har ansvaret for at data om egne arbeider blir lagt inn i databasen FORSKDOK. Biblioteket står for informasjon og brukerstøtte knyttet til registreringen, og har kvalitetssikret dataene. Dekan ved den enkelte avdeling har godkjent kategoriseringen av arbeidene. Vi håper på denne måten å gi et fullstendig bilde av mangfoldet i FoU aktiviteten ved Høgskolen i Østfold. Halden, Else Helene Norheim Hovedbibliotekar 1

2 Innholdsfortegnelse Forord...1 Innholdsfortegnelse...2 FOU-utvalget ved Rektor...4 FOU-strategi...5 Tildelte kompetansemidler/fou-midler fra Høgskolen i Østfold...10 Presentasjon av årets doktorander...11 Guro Elise Fredheim...11 Ole Kristian Førrisdahl...13 Presentasjon av årets 1. kompetente...16 André Avias...16 Martin Kermit...17 Publikasjoner...18 Høgskolen i Østfold...18 Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag...20 Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering...32 Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag...40 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning...44 Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk...57 Prosjekter...68 Kunstnerisk virksomhet...98 Høgskolen i Østfold, Akademi for figurteater...98 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning...98 Populærvitenskaplig virksomhet Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Konferanser, seminarer, utstillinger Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for ingeniør og realfag Avdeling for informatikk og automatisering Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Avdeling for lærerutdanning Høgskolens skriftserier Høgskolen i Østfold. Rapport

3 Faglige verv Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og automatisering Avdeling for ingeniør- og realfag Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk

4 FOU-utvalget ved Rektor Høgskolen i Østfold har ansvar for å innhente, tolke, utvikle og formidle kunnskap, og for å utdanne skapende og nysgjerrige kandidater med solid faglig bakgrunn til et vidt spekter av fag og yrker. Dette ansvaret lar seg best ivareta ved at vitenskapelige tilsatte selv er aktive med hensyn til i forskning og utviklingsarbeid. En variert og mangfold forsknings og utviklingsvirksomhet er derfor en svært avgjørende og viktig forutsetning for en kvalitetsmessig god utvikling av Høgskolen. I lys av dette er det derfor gledelig at forsknings og utviklingsaktiviteten ved Høgskolen i Østfold i 2002 var økende. Dette har ganske sikkert flere forklaringer, men ikke minst har vi tro på at det målrettede arbeidet som har blitt initiert gjennom den strategiske planen nå begynner å vise resultater. Vi registrerer ikke minst en økende bevissthet når det gjelder fordeling av ressurser til prioriterte fagområder. Dessuten stilles det skjerpede krav til planer, resultater og dokumentasjon. Idet forskning og utviklingsvirksomhet er avhengig av personalets kompetanse er det også viktig at det fokuseres på og legges til rette for hovedfag og doktorgradsopprykk. Dernest ser vi en økende forståelse for nødvendigheten av å dokumentere den forsknings- og utviklingsvirksomheten man har stått for. Gjennom denne publikasjonslisten synliggjøregjøres den forsknings- og utviklingsvirksomhetene som tilsatte har dokumentert i Med denne gjør vi kunnskapsutviklingen vår mer åpen og tilgjengelig for foretak, institusjoner, kommuner, fylker og enkeltpersoner som ønsker å samarbeide med oss eller som ønsker å hente ut forskningsbasert kunnskap og kompetanse. Det er dessuten vårt håp at rapporten vil kunne stimulere til ytterligere faglig samarbeid og kontakt både internt i Høgskolen og på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Irene Dahl Andersen rektor 4

5 FOU-strategi STRATEGI FOR FOU VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD I Lov om universitet og høgskoler understrekes høgskolenes tre kjernefunksjoner: Utdanning Forskning- og utviklingsarbeid Formidling Fra statlig hold pekes det stadig på den sentrale rollen de statlige høgskolene har for å utvikle og styrke FoU arbeidet, og da spesielt det som er relevant for egen region. Det forventes at hver enkelt høgskole og universitet utvikler egne FoUstrategier som tar utgangspunkt i høgskolens satsningsområder og knutepunkt i Norgesnettet. Ved Høgskolen i Østfold vedtok styret 10 mars 1998 høgskolens første Strategi for forskning og utvikling ved Høgskolen i Østfold. I tillegg til å legge noen føringer for FoU- virksomheten avklarte man gjennom dette dokumentet sentrale begrep, ansvarsfordeling mellom sentral- og avdelingsledelse, retningslinjer for publikasjoner og for fordeling av kompetanseutviklingsmidler. I lys av at styret ved høgskolen i 1999 vedtok ny Strategisk plan for (jmf. Delmål med tilhørende strategier), Stortingsmelding nr.39 ( ) Forskning ved et tidsskille og signaler som framkommer gjennom statsbudsjettet vedtok styret i handlingsplanen for 1999 en revidering av FoU-strategien for Høgskolen i Østfold. Faglig ledergruppe med rektor, prorektor og dekaner fra alle avdelinger har hatt ansvar for å gjennomgå, vurdere og revidere planen. Utkastet til revidert strategisk plan for FOU bygger på de grunnleggende prinsippene som ble vedtatt i FoU planen i Det har ikke blitt gjort vesentlige endringer, men vi har valgt å spisse mål og strategier noe mer enn det som var tilfellet i den første planen. Retningslinjer for fordeling av kompetanseutviklingsmidler og for høgskolens egen publisering vil bli behandlet for seg. 5

6 De områdene for Forsknings- og utviklingsvirksomheten som ønskes prioritert ved Høgskolen i Østfold har framkommet i skjæringspunktet mellom nasjonale, regionale og lokale føringer. Planen har følgende momenter: Grunnleggende premisser for FoU ved høgskolen i Østfold Prioriterte områder for FoU Ledelsens ansvar Mål og strategier GRUNNLEGGENDE PREMISSER Høgskolen i Østfold baserer sin definisjon av forskning og utviklingsarbeid på de standarddefinisjoner som OECD landene benytter (Frascati-manualen), og som dekker de tre aktivitetstyper Grunnforskning, Anvendt forskning og Utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid har samme kjennetegn som utviklingsarbeid under FOU-begrepet, men baseres på både praktisk og kunstnerisk erfaring. Høgskolen i Østfold skal satse på forsknings- og utviklingsarbeid som gjenspeiler høgskolens utdanninger og vektlegger regionale behov. FoU og undervisning skal derfor være nært knyttet til hverandre i alle fagmiljøene ved høgskolen. Høgskolens styre tildeler midler til en ramme for FoU til den enkelte avdeling over det ordinære budsjettet. I tillegg avsetter styret øremerkede midler til knutepunkt og kompetanseutviklingsmidler (hovedfag- og doktorgradsbistand til fast ansatte). Hovedansvaret for FoU-aktiviteten ved Høgskolen skal plasseres nær der en forstår fagets egenart. Det betyr at det er den enkelte avdeling som skal prioritere, fordele ressurser, gjennomføre, følge opp og sikre rapportering i lys av dette dokumentet samt eventuelle vedtak i avdelingsstyrene. Fordeling av ressursene til den enkelte skjer gjennom arbeidsplanleggingen. Det skal legges til rette for at flere kvinner får førstekompetanse. 6

7 PRIORITERTE OMRÅDER FOR FoU Høgskolen vil både sentralt og på avdelingsnivå arbeide for å styrke (i alfabetisk rekkefølge): Avdelingsovergripende FoU- prosjekter FoU innenfor området studiekvalitet og høgskolepedagogikk Hovedfag Knutepunktene Næringsrettet FoU med vekt på innovasjon, entreprenørskap og virksomhetsutvikling Profesjonsrettet forskning og den praksisnære FoU LEDELSENS ANSVAR Hovedansvaret for FoU-arbeidet ved Høgskolen i Østfold ligger hos høgskolens faglige valgte ledelse (styret og rektor, avdelingsstyrene og dekaner). Samlet har ledelsen ansvar for å: Arbeide for å sikre gode rammeforhold for høgskolen, avdelingen og den enkelte Være døråpner for å sikre ekstern finansiering Stimulere til avdelingsovergripende FoU- prosjekter og til oppdrag innen FoU i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere (regionalt, nasjonalt, internasjonalt) Tilrettelegge for kompetanseutvikling Den sentrale ledelsen har ansvaret for å: Utarbeide overordnet strategi for FoU for høgskolen. Avdelingenes ledelse har ansvar for å: Utarbeide avdeligens FoU-strategi I lys av fagporteføljen og lokale og sentrale prioriteringer prioritere, differensiere og fordele FOU ressursen internt i den enkelte avdeling gjennom arbeidsplanlegging 7

8 MÅL OG STRATEGIER ØKE OMFANG AV FOU VED Å : Utnytte tidsressursen Styrke kompetansen Utnytte finansieringskilder Differensiering Minimum FoU-ressurs til avdelingen graderes etter stillingskategori: 20% høgskolelærer/lektor/amanuensis 30% førstekompetanse, 40% professor/dosent FoU-ressurs til den enkelte ansatte kan variere fra 0 100% basert på: Prosjektplanens kvalitet (mål, framdriftsplan, rapporteringsform) Høgskolens og avdelingens faglige prioriteringer Stille krav om dokumentasjon til alle som får avsatt FoU-ressurs på arbeidsplanen, i form av rapporter, publikasjoner, lærebøker, kunstneriske/audiovisuelle produkter, etc. Utvikle og søke om nye stipendiatstillinger Arrangere kurs i forberedelse av prosjekter, f.eks: metodekurs, søknadsskriving Prioritere personer med forskningskompetanse ved nyansettelse Fordele kompetanseutviklingsmidler, etter faste retningslinjer, til fast ansatte som tar hovedfag eller som følger doktorgradsprogrammer. Utvikle program for 1.lektor opprykk Ha et administrativt støtteapparat som har oversikt over eksterne finansieringskilder, har kunnskap 8

9 søknadsprosedyrer og krav, og som informerer og gir bistand ved søknadsskriving UTVIKLE OG INNGÅ I NETTVERK Internt Regionalt Nasjonalt Internasjonalt Sikre at knutepunktene markerer sin rolle i nasjonale sammenhenger og tar et særskilt ansvar for og initiativ til nettverksbygging og utvikling innen sine fagområder. Aktivt bygge ut FoU-samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner og miljø utenfor høgskolen (privat og offentlig virksomhet i regionen) Inngå som bidragsytere og være deltakere på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer. Utarbeide søknader om prosjektmidler i samarbeid med andre i eller utenfor høgskolen. Sikre at FoU- aktiviteten ved høgskolen gjøres kjent gjennom publisering (nasjonalt og internasjonalt) og ved at prosjekter og prosjektoversikter gjøres tilgjengelig på nettet. Inngå formaliserte avtaler om dr.gradsutdanning med universitet og vitenskapelige høgskoler. 9

10 Tildelte kompetansemidler/fou-midler fra Høgskolen i Østfold Marit Eriksen - avdeling for lærerutdanning Alf Rolin - avdeling for lærerutdanning Geir Afdal - avdeling for lærerutdanning Bjørg Hellum - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Øystein Strøm - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Gunnar Misund - avdeling for informatikk og automatisering Lillian Lillemoen - avdeling for helse- og sosialfag André Avias - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Karen P. Knudsen - avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk 10

11 Presentasjon av årets doktorander Guro Elise Fredheim Macromolecular characterisation of lignosulfonates and their interactions with chitosans Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Sivilingeniør Guro Elise Fredheim (28) disputerte for dr. ingeniør graden ved NTNU 18. oktober En prøveforelesning ble avholdt over temaet: Structures and properties of hemicelluloses. Guro Elise Fredheim fra Sarpsborg har studert biopolymeren lignosulfonat i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU. Arbeidet er utført ved kjemiavdelingen, Avdeling for ingeniør- og realfag ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Borregaard LignoTech. Lignosulfonater benyttes i dag som dispergerings- og bindemiddel i en rekke produkter, fra betong til dyrefôr. Bedre forståelse av fysikalske egenskaper gjør det mulig å forbedre og utvikle nye produkter. Lignosulfonater er en biopolymer som utvinnes under sulfittprosessen for fremstilling av cellulose. Fredheim har utviklet en kromatografisk metode for å karakterisere lignosulfonater og bestemme molekylvektfordelingen. Metoden gjør det mulig å sammenligne molekylvekter for lignosulfonater fra forskjellige treslag (for eksempel gran og eukalyptus). Vekselvirkningen mellom lignosulfonater og kitosaner, som er et positivt ladd makromolekyl som utvinnes fra rekeskall, er videre studert. De to motsatt ladde polymerene danner under gitte forhold uløselige komplekser. Sammensetningen og ladningsforholdet til disse kompleksene er studert, og Fredheim viser at vekselvirkningene mellom lignosulfonater og kitosan er (utelukkende) elektrostatiske. Avhandlingen har tittelen "Macromolecular characterisation of lignosulfonates and their interactions with chitosans / Makromolekylær karakterisering av lignosulfonater og dets interaksjoner med kitosan". Professor Bjørn Erik Christensen ved Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, var veileder. Arbeidet er finansiert av Høgskolen i Østfold og Borregaard LignoTech. 11

12 Guro Elise Fredheim er sivilingeniør i bioteknologi (1998) fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, og kjemiingeniør (1996) fra Høgskolen i Østfold. Hun er i dag ansatt som forsker ved Borregaard LignoTech. 12

13 Ole Kristian Førrisdahl Computer simulations of natural gas hydrates : equilibrium, melting, inhibition and free energy calculations Universitetet i Bergen "Computer Simulation of Natural Gas Hydrates: Equilibrium, Melting, Inhibition and Free Energy Calculations". Disputerte 16. desember 2002 for dr. scient graden ved program for prosessteknologi ved fysisk institutt, Universitetet i Bergen. Tema for prøveforelesning var "Strategies for simulation of natural gas hydrate reformation to CO 2 hydrate". Naturgasshydrater dannes når vannmolekyler krystalliserer rundt upolare eller svakt polare molekyler i naturgassen. Naturgasshydrater har en konsistens som kan ligne både på is og snø. Ved transport av olje og gass i rørledninger kan det dannes massive hydratklumper som kan blokkere rørledningene, for olje- og gassindustrien kan dette være et problem. For å hindre dannelse av hydrater tilsettes naturgassen i dag store mengder alkoholer som virker som termodynamiske inhibitorer. Naturgasshydrater forekommer også i naturen, og estimater tyder på at mengden naturgass som er bundet opp i naturgasshydrater er mer en dobbelt av dagens resurser av fossilt brennstoff. Det er dermed å forvente at naturgasshydrater i fremtiden vil utgjøre en viktig energikilde i et fossilbasert energisamfunn. Deponering av CO 2 i form av CO 2 -hydrater på havbunnen eller i havsedimentene er en måte å redusere CO 2 utslippene til atmosfæren. I avhandlingen er forskjellige aspekter ved naturgasshydrater studert på molekylært nivå ved hjelp av molekyldynamikk og Monte Carlo simuleringer. Disse simuleringene ligger i skjæringspunktet mellom ren teori og praktiske eksperimenter. I forskningsarbeidet beskrives de første molekyldynamikk simuleringene av den kinetiske hydratinhibitoren polyvinyl-pyrrolidine (PVP) på en fuktet hydratoverflate. Simuleringene danner grunnlag for mer effektive metoder for industrien i å velge potensielt gode hydrat inhibitorer. Løseligheten av naturgass i vann ble analysert med såkalte fri energi beregninger, i den forbindelse ble de første molekyldynamikk simuleringene av naturgass i saltvann utført. 13

14 Forskningsresultatene viser også at en av de grunnleggende hypotesene om hvordan hydrater dannes trolig bør forkastes. I tilegg ble det påvist at det er viktig å inkludere all de elektrostatiske ladningene i systemet når man skal utføre likevektsberegninger av hydratstrukturer, dette ble spesielt vist for CO 2 -hydrater. Ole Kr. Førrisdahl (36) er oppvokst i Rakkestad i Østfold. Han er utdannet kjemiingeniør (1988) ved nåværende Høgskolen i Østfold og sivilingeniør i prosessteknikk (1991) fra nåværende Høgskolen i Telemark i Porsgrunn. I perioden fra var han ansatt som stipendiat ved Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (med hovedfag knyttet til statistisk mekanikk, institutt for teoretisk fysikk), med hovedarbeidssted institutt for prosessteknikk ved Høgskolen i Telemark. I hadde han et forskningsopphold på 1 år ved institutt for teoretisk kjemi ved Universitet i Sydney og et forskningsopphold på 4 måneder ved institutt for fysikalsk kjemi ved Universitet i Stockholm i Hovedveileder under hele doktorgrads arbeidet har vært professor Bjørn Kvamme, fysisk institutt, Universitet i Bergen. Den formelle delen av dr. arbeidet har hele tiden vært knyttet mot teoretisk fysikk miljøer, mens den praktiske delen av arbeidet har vært knyttet mot miljøer innen teoretisk kjemi. Førrisdahl har siden 1996 vært ansatt ved kjemiseksjonen, avdeling for ingeniør og realfag ved Høgskolen i Østfold, siden 1998 som førsteamanuensis. Han underviser og har undervist i generell kjemi (for kjemi- og bioingeniører), biokjemi, fysikalsk kjemi, kjemiteknikk, reaktordesign, kjemisk prosessdesign, fysikk (forkurs), industriell prosessteknikk (maskin), energiteknikk (elkraft) og teknisk termodynamikk (maskin). Nåværende forsknings områder er innovative teknologiske måter å deponere CO 2, og hydrogen som en fremtidig energibærer. 14

15 15

16 Presentasjon av årets 1. kompetente André Avias Avdeling for Samfunnsfag og fremmedspråk André Avias (f. 1954) er bosatt i Norge siden Han har utdannelse fra Frankrike (DUT, 1975) og Cand. Philol-grad fra Norge samt pedagogisk seminar avsluttet Han har bred undervisningserfaring fra flere skoleslag, og vært ansatt ved HiØ siden Kommisjonen har blant annet uttalt følgende om hans arbeider: Det er bredden i kvalifikasjonsgrunnlaget komiteen legger vekt på når den vurderer Avias kompetanse. Han har sendt inn 15 arbeider. Det dreier seg om vitenskapelige publikasjoner innen tekstlingvistikk, genreog diskursanalyse, om rapporter fra ulike faser av prosjekter innen faglig og pedagogisk utviklingsarbeid eller kompendier som er direkte knyttet til egne undervisningsopplegg. I tillegg vedlegger han en prosjektbeskrivelse for en Ph-d avhandling som skal skrives innenfor doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen i Århus. Han har flere ikke-overlappende arbeider innenfor samme felt med faglig koherens. Dette sammenholdt med en meget bred undervisningskompetanse og erfaring samt klart meritterende IKT-basert utviklingsarbeid, gjør han kompetent til et førstelektorat. 16

17 Martin Kermit Avdeling for Informatikk og automatisering Martin Kermit har fått opprykk til førsteamanuensis basert på artikler som har blitt publisert i internasjonale tidskrifter og konferanseproceedings. Artikkelsamlingen utgjør en selvstendig doktorgradsavhandling som er levert til bedømming ved Institutt for Informatikk ved universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er Neural Processing Models for Sensory Signal Analysis Applications and Algorithms. Temaet for denne avhandlingen er utvikling og bruk av algoritmer for styrte og ikke-styrte nevrale nettverk til bruk innen analyse av sensoriske signaler. Et nytt, styrt nevralt nettverk som benytter chi-kvadrat statistikk har blitt utviklet og dokumentert med tanke på enkel gjenkjenning av generelle lydsignaler, blant annet musikk og tale. Videre utvikling har vist at en avansert variant av dette nevrale nettverket er velfungerende som en tidlig detektor av såkalte søvnapnéer. Ved å benytte en enkel termistor til å registrere temperaturendringene på inn- og utpust hos sovende pasienter som lider av obstruktiv søvnapné-syndrom, kan en søvnapné oppdages på et tidlig stadium og tiltak iverksettes. En relativt ny metode for å analysere signaler, kjent som uavhengige komponenters analyse er også studert i denne avhandlingen. Denne formen for analyse kan formuleres som et ikke-styrt nevralt nettverk og er studert i denne avhandlingen. Analysen er den første i sitt slag til å bli anvendt på signaler fra et sett av gass-sensorer, populært kalt en elektronisk nese. Det demonstreres at velkjente problemer med denne typen instrumenter, slik som sensor-skift og sensor-drift kan løses siden disse fenomenene til en viss grad kan sees på som uavhengige komponenter. En fullstendig valideringsmetode og en sammenlikning av ulike algoritmer for analyse av uavhengige komponenter er også presentert. 17

18 Publikasjoner Høgskolen i Østfold Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Jahnsen, Torleiv Hvordan finne aktuelt stoff på Internett når du trenger det? I: HØit. (2002), nr. 1, s ISSN Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Andersen, Irene Dahl Behov for kunnskap og kompetanse. Mikrober i Plankeby`n. Høstkonferansen 2002, Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset Østfold HF. Fredrikstad, Andersen, Irene Dahl Effektivisering, - fra ord til handling. Kontaktkonferanse for universiteter og høgskoler, UFD. Oslo, Andersen, Irene Dahl Hva velger studenten? Bo i by? Tenke fort? Hoppe høyt? Konkurransen om studentene. Læringsmiljøkonferansen 2002, Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø. Kristiansand, Andersen, Irene Dahl Høgskolens rolle og utfordring i forhold til kliniske mastergrader. Pleiende studenter og studerende pleiere. NSF`s faggruppe for undervisning og fagutvikling. Sandefjord,

19 Andersen, Irene Dahl Livslang læring som utfordring for høgskoler og universiteter. Livslang læring, Norden i et internasjonalt perspektiv. Nordisk ministerråd. Lillehammer, Gjesteforelesning Andersen, Irene Dahl Høgre utdanning i Norge : sentrale utviklingstrekk. Nordplus nettverk. Halden, Andersen, Irene Dahl Høgskolen i Østfold : utfordringer og utviklingstrekk. Norges høyesterett, Rundreise i Østfold. Halden, Andersen, Irene Dahl Nye krav til høgre utdanning i lys av kvalitetsreformen i høgre utdanning. Gyldendal. Oslo,

20 Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Løkke, Jon Arne & Gunn Løkke Den behavioristiske kanon : hvilke bøker og artikler bør norske atferdsanalytikere lese? I: Diskriminanten. Vol. 29(2002), nr. 3, s ISSN Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift Bekkhus, Egil ; Tove Gulbrandsen & Finn Samuelsen PBL som metode. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. 90(2002), nr. 20, s ISSN Stanghelle, Liv ; Tove Gulbrandsen & Finn Samuelsen Den gjennomsiktige praksis. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. 90(2002), nr. 21 s ISSN Kapittel i faglig bok utgitt på forlag Pettersen, Kåre Torgny Å leve etisk er å velge seg selv. I: I dannelsens tegn : profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Oslo : Gyldendal akademisk, 2002, s ISBN Helge Ramsdal ; Turid Aarseth & Svein Michelsen Profesjonar, stat og lokalstyre : om kommunen som iverksettar av statleg velferdsreformer. I: Den nye kommunen : kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget, 2002, s ISBN

21 Helge Ramsdal ; Svein Michelsen & Turid Aarseth Kommunal organisering og posisjoneringa av profesjonane. I: Den nye kommunen : kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget, 2002, s ISBN Ramsdal, Helge Om formingen av det kommunale psykiatrifeltet. I: Samfunn og psykiske lidelser : samfunnsvitenskapelige perspektiver - en introduksjon. Oslo : Gyldendal akademisk, 2002, s ISBN Stubrud, Leif Hugo Livskvalitet og bistand. I: Sett og forstått : alternativ til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede. Oslo : Gyldendal akademisk, 2002, s ISBN Kapittel i leksikon eller annet oppslagsverk utgitt på forlag Mathisen, Jorunn Irene Joys, Marie Elisabeth, , sykepleier og sykepleielærer. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo : Kunnskapsforlaget, 2002, b. 5, s.162. ISBN Mathisen, Jorunn Irene Larsson, Bergljot, , sykepleier og organisasjonskvinne. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo : Kunnskapsforlaget, 2002, b. 5, s ISBN Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift Pettersen, Roar Charles [Anmeldelse av:] PBL i nødvendig kritisk lys. I: Uniped. Vol. 24(2002), nr. 3, s ISSN

22 Skærbæk, Eva [Anmeldelse av:] Den "skeive" vendingen. I: Bulletine. Vol. 16(2002) nr. 1, s ISSN Skærbæk, Eva [Anmeldelse av:] Krig og køn : anmeldelse af doktorafhandling. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift. Vol. 23(2002), nr. 1. ISSN Lærebok utgitt på forlag Sandell, Ove Den varme kunnskapen. Kristiansand : Høyskoleforlaget, s. ISBN Faglig bok utgitt på forlag Løkke, Jon Arne ; Svein Haugsgjerd ; Per Jensen & Bengt Eirik Karlsson Perspektiver på psykisk lidelse - å forstå, beskrive og behandle. 2. utg. Oslo : Gyldendal, s. ISBN Hovedfagsoppgave Antonsen, Eva Bjørg Barn er også pårørende : en beskrivende studie av sykepleieres møte med barn og unge som er pårørende til kreftsyk mor eller far. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Baardseth, Kari Minoritetsetnisk ungdom i fosterhjem : rik eller ribbet? : deres forhold til norsk og hjemlandsk kultur og deres identitetsutvikling. Oslo/Trondheim : Høgskolen i Oslo/NTNU, s. 22

23 Breivik, Gerd Heieren Pasientnær analysering i sykehus : nye utfordringer for bioingeniører og sykepleiere. Bergen : Universitetet i Bergen, s. Brynhildsen, Siri Tildeling av hjemmesykepleie : saksbehandling, behov for sykepleie og pasientrettigheter. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Bøckmann, Sissel Praksisstudier i sykepleie i møte med en fremmed kultur : en utforskende studie om norske sykepleierstudenters individuelle opplevelser med praksisstudier i utlandet. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Femdal, Ingrid Hjelp fra hjemmesykepleien : hva er viktig for mennesker med langtkommen kreft? Oslo : Universitetet i Oslo, s. Gregersen, Anne-Grethe "Det lille ekstra" : en fenomenologisk studie av fem kvinners erfaringer når leddgikt hindrer personlig stell. Oslo : Universitet i Oslo, s. Velund, Ragnhild Ulseth Opplæring i praksisstudier ved sykepleierutdanningen, Høgskolen i Østfold. Oslo : Universitetet i Oslo, s. Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. Aagaard, Heidi Hvor går vi? : "Ny innsikt gir ny utsikt". Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, Bakken, Sonja Sykepleier - foreldre til det syke barnet : om relasjoner og omsorg i pediatrisk sykepleie. Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, s. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2002:3) ISBN ISSN

24 Hansen, Gunnar Vold & Sigurd Roger Nilsen Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? : en undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy. Halden : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, 140 s. (Høgskolen i Østfold. Rapport 2002:1) ISBN ISSN Mathisen, Jorunn Irene & Lillian Lillemoen Utdanningspost med frikjøpt veilederansvar. Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, s. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2002:4) ISBN ISSN Ramsdal, Helge Nettverksorienterte arbeidsmetoder i psykiatrien : evaluering av et forsøksprosjekt i tre kommuner i Østfold. Fredrikstad : Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, s. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2002:2) ISBN ISSN Poster ved int. vit. konferanse uten publisering Femdal, Ingrid & Mariann Fossum Prosjekt utdanningspost : et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold : undervisningssykehjemprosjektet. Den 6. sykepleierkongressen. Oslo, Invitert foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Pettersen, Roar Charles Noen sentrale pedagogiske utfordringer Kvalitetsreformen stiller oss overfor : med vekt på studentevaluering av undervisning. Erfaringskonferanse : Ord og Handling. HiA/Filonova. Kristiansand,

25 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel Mathisen, Jorunn Irene Søster Marie Olsen : en i rekken bak Bergljot Larsson. I: Høgskoleavisa. 14.oktober. Den 6. sykepleierkongressen. Oslo, Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Mathisen, Jorunn Irene & Lillian Lillemoen How to increase the quality and quantity of clinical nursing studies by using a paid staff nurse supervisor. The fourth international conference of the European federation of nurse educators. Fine, Madeira, Mathisen, Jorunn Irene Sykepleiernes plass i helsevesenets historie. Seminar arrangert av Stiftelsen for nasjonalt medisinsk historisk museum. Oslo, Ramsdal, Helge Hvordan evaluere psykiatrisatsingen som velferdsreform? Norges Forskningsråd. Hamar, Ramsdal, Helge Lokalstyret og velferdsstatens profesjoner. Norges forskningsråd - landskonferanse kommuneforskningsdagene. Oslo, Ramsdal, Helge Utfordringer i iverksetting av Kvalitetsreformen i høgskolene. Høgskulen i Volda dagskonferanse. Volda,

26 Poster ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel Brorson, Øystein & Sverre-Henning Brorson An in vitro study of the susceptibility of mobile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to hydroxychloroquine. I: International microbiology. Vol. 5(2002), nr.1, s Årskonferansen Folkehelseinstituttet. Oslo, ISSN Brorson, Øystein & Sverre-Henning Brorson Susceptibility of motile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to ranitidine bismuth citrate. I: International microbiology. Vol. 4(2001), nr. 4, s Årskonferansen Folkehelseinstituttet. Oslo, ISSN Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Fagerli, Liv Berit Avvik og forsvarlig praksis. Fagdag i Norsk sykepleierforbund, Østfold krets. Sarpsborg, Mathisen, Jorunn Irene & Lillian Lillemoen Utdanningspost med frikjøpt veilederansvar. Fagkongress for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i undervisning og fagutvikling. Sandefjord, Nilsen, Sigurd Roger "Onsøyundersøkelsen" : bedret bemanning - lønnsomt eller ikke? Medlemsmøte i Pensjonistforum Norsk Sykepleierforbund, Østfold. Fredrikstad, Nilsen, Sigurd Roger Vil økning av personalressurser gi et bedre tjenestetilbud? - er det kostnadseffektivt? - gir det måloppnåelse? - blir det høyere kvalitet? Erfaringer og resultater fra Fredrikstad kommune. Fag og fagledelse. Pasientens behov for kompetansesammensetning og bemanning. Lederkonferanse Norsk Sykepleierforbund Vestfold. Tønsberg,

27 Nilsen, Sigurd Roger Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? En undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy. En bedre hverdag for ansatte i hjemmetjenesten? Konferanse om arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten arrangert av Fylkeslegen i Østfold, Fylkesmannen i Østfold og Arbeidstilsynet. Fredrikstad, Ramsdal, Helge Bestiller-utførermodeller i kommunene. Moss kommune, dagskonferanse for Forvaltningsenhet. Moss, Skærbæk, Eva Etikk, menneskesyn og profesjonalitet : faglig foredrag. Konferanse om arbeid med langtids rusmiddelbrukere i kommune. Fredrikstad, Skærbæk, Eva Etikk og kjønn : faglig foredrag. FO kongress. Sandefjord, Skærbæk, Eva Etiske betragtninger over genetisk veiledning : faglig foredrag. Temadag KK-SØF. Fredrikstad, Skærbæk, Eva I have a dream : nogle lokale og globale tanker om køn, etik, krop og kultur : foredrag. 8. mars arrangement ved Høgskolen i Østfold. Sarpsborg, Gjesteforelesning Andersen, Svein Olav Kultur og individualitet. Bruker- og kompetansesenteret. Fredrikstad, Andersen, Svein Olav Miljøterapi. Blå Kors, Huga. Råde,

28 Bøckmann, Sissel Grief with people with learning difficulties. University of Ulster. Londonderry, Bøckmann, Sissel Grief with people with learning disabilities. University of Ulster. Coloraine, Fagerli, Liv Berit Avvik og forsvarlig praksis. Norsk sykepleierforbund, Østfold krets / Høgskolen i Østfold. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit Bakgrunn / grunnlag for å dokumentere. Fredrikstad kommune, sone Kråkerøy. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit Bakgrunn / grunnlag for å dokumentere. Fredrikstad kommune, sone Kråkerøy. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit Dokumentasjon. Sarpsborg kommune, sone Borgen/Navestad og Hafslund/Ise. Sarpsborg, Fagerli, Liv Berit Hvem skal føre pasientjournal - og hvorfor? : sett i et faglig og juridisk perspektiv. Rygge kommune. Rygge, Fagerli, Liv Berit Hvem skal føre pasientjournal - og hvorfor? : sett i et faglig og juridisk perspektiv. Rygge kommune. Rygge, Fagerli, Liv Berit Praktisk bruk av administrativ pleieplan. Fredrikstad kommune, sone Onsøy. Fredrikstad, Fagerli, Liv Berit & Mariann Fossum Sykepleiedokumentasjon : en utfordring for kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Østfold. Fredrikstad,

29 Løkke, Jon Arne Alternativer til tvang. Høgskolen i Sør Trøndelag. Trondheim, Løkke, Jon Arne Funksjonelle analyser av problematferd. Høgskolen i Agder. Arendal, Myhre, Kristin Hvordan få til en vellykket endring av sykepleiepraksis? Innføring av NIDCAP på nyfødtavdelingen. Akershus Universitetssykehus. Fagutviklingssenter for helsepersonell. Lørenskog, Myhre, Kristin Sykepleie til barn på sykehus med fokus på innleggelse av barn under ett år : NIDCAP- modellen. Høgskolan i Trollhättan/ Uddevalla/ Vänersborg, Institutionen för omvå. Vänersborg, Pettersen, Kåre Torgny Etiske retningslinjer for journalister. Institutt for journalistikk. Fredrikstad, Pettersen, Kåre Torgny Om å oversette Gadamer : Gadamers hermeneutikk. Høgskolen i Oslo. Oslo, Pettersen, Roar Charles Innføring i PBL som pedagogisk modell og metode. Norges Landbrukshøgskole, Senter for Etter- og Videreutdanning. Ås, Pettersen, Roar Charles Innføring i PBL som pedagogisk modell og metode for vitenskapelig ansatte. Norges Landbrukshøgskole, Program for pedagogikk : Kurs i universitetsped. Ås,

30 Pettersen, Roar Charles Introduksjon til Problembasert læring for universitetslærere (faglig ansatte). Universitetet i Tromsø, PLP : Program for læring og praktiske pedagogikk. Tromsø, Pettersen, Roar Charles Kartlegging av studenters studie- og læringsstrategier. Høgskolen i Gjøvik. Gjøvik, Pettersen, Roar Charles Veiledningsteori og - strategier i PBL. Den Sønderjydske Sygepleieskole. Sønderborg, Ramsdal, Helge Fremveksten av "den nye kommunen" : nye organisasjonsmodeller i kommunene. Høgskolen i Molde. Molde, Ramsdal, Helge Nye arbeidsmåter i psykisk helsearbeid. Høgskolen i Østfold. Fredrikstad, Ramsdal, Helge Statlige velferdsreformer : blir idéen om den nye kommunen lagt til grunn? Høgskolen i Molde. Molde, Skærbæk, Eva Gender and theology : faglig foredrag på mastergrad i kontekstuel teologi. Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet. Oslo, Stubrud, Leif Hugo Livskvalitet og bistand. Høgskolen i Sør-Trøndelag/Trondheim kommune. Trondheim, Stubrud, Leif Hugo Observasjon og kartlegging. Høgskolen i Vestfold. Horten,

31 Stubrud, Leif Hugo Økologisk tilnærming. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim,

32 Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Kermit, Martin & Åge Eide Early online detection of upper airway obstructions in obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) patients. I: Journal of Medical Engineering & Technology. Vol. 26(2002), nr.6, s ISSN Rusås, Per-Olav & John Grue Solitary waves and conjugate flows in a three-layer fluid. I: European Journal of Mechanics B/Fluids. Vol. 21(2002), nr. 2 s Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Misund, Gunnar & Alfred Lie Foreleserens intensjoner og studentenes forventninger : en kvantitativ analyse. I: UNIPED. Vol. 24(2002), nr.1, s ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Eide, Åge ; Clark S. Lindsey & Thomas Lindblad Radial Basis Function (RBF) Neural Networks. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Ha, Ky Van Software Engineering Education. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN

33 Houmb, Siv Hilde Modelering av E-Handel. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Høiberg, Jan Bachelor- og masterstudier i informatikk ved HiØ. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Høiberg, Jan Fra avdelingslederen. I: Høit. (2002), nr. 1, s. 5. ISSN Høiberg, Jan Fra avdelingslederen. I: Høit. (2002), nr. 2, s. 3. ISSN Høiberg, Jan I nerdenes paradis. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Kermit, Martin & Gaute Einevoll Matematisk modellbygging - en kjerneaktivitet i naturvitenskapen. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Krogh, Einar MaLin, et matematikkprogram for ungdomsskolen. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Log, Steffen Logisk programmering og naturlig språkprosessering. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN

34 Ludvigsen, Børre Johan Små datamaskiner. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Løvereide, Trond Distribuert databehandling. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Misund, Gunnar One Map. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Rusås, Per-Olav Numeriske beregninger av indre bølger. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Sebok, Angelia Lee Creating Usable Systems through User-Centred Design. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Sorteberg, Kåre Bioinformatikk - et fag i grenselandet mellom biologi og informatikk. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Stenseth, Børre Åpent undervisningsmateriale - En argumentasjon for en strategi for åpent undervisningsmateriale. I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Strand, Erling Petter Hessdalen AMS. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN

35 Winther, Rune & Rune Fredriksen SAFECOMP I: Høit. (2002), nr. 1, s ISSN Roppestad, Robert OPC i industrielle datasystemer. I: Høit. (2002), nr. 2, s ISSN Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift Sorteberg, Kåre ; H. K. Otterstad & B. S. Austrått Behovene for pleie- og omsorgstjenester i en større kommune. I: Tidsskriftet Sykepleien. (2002), nr. 1, s Sorteberg, Kåre ; H. K. Otterstad & B. S. Austrått Forholdet mellom behov og forbruk av pleie- og omsorgstjenester. I: Tidsskriftet Sykepleien. (2002), nr. 2, s Kapittel i faglig bok utgitt på forlag Tolsby, Håkon Lofthus Digital portfolios - a tool for learning, self-reflection, sharing, and collaboration. I: Learning in virtual environments. Samfundslitteratur, 2002, s ISBN Tolsby, Håkon Lofthus ; Tom Nyvang & Lone Dirckinck-Holfeld E-læring systemer i arbejdspladsrelateret projektpædagogik. I: Udspill om læring i arbejslivet. Roskilde universitetsforlag, ISBN

36 Kompendium Log, Steffen Intelligente agenter. Sarpsborg : Høgskolen i Østfold, Avdeling for informatikk og automatisering, b. Rev. utg. Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. Strand, Erling Petter & Bjørn Gitle Hauge Low power pulsed radar for induced atmospheric phenomena investigation. Rapporto Tecnico. Bologna : Istituto di Radioastronomia, Flere pag. Invitert foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering Ludvigsen, Børre Johan Researching environment and developmental history on the Internet. AEDSAW (Association for Environmental & Developmental Studies in the Arab World) meeting, MESA 2002 (Middle East Studies Association) conference. Washington DC, Foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel Kermit, Martin & Åge Eide Intelligent machine olfaction. I: Proceedings of the IASTED International Conference Artificial and Computational Intelligence (ACI~2002). Anaheim : Acta Press, 2002, s The IASTED International Conference on Artificial and Computational Intelligence (ACI~2002). Tokyo, ISBN X 36

37 Kermit, Martin & Frank Westad Principles of estimating statistical independence through information optimization; performance and validation. I: Proceedings of the 2002 International Symposium on Information Theory and its Applications (ISITA~2002). Xi an, Peoples Republic of China, 2002, s International Symposium on Information Theory and its Applications (ISITA 2002). Xi an, Peoples Republic of China, Misund, Gunnar & Knut-Erik Johnsen The one map project. I: Online proceedings GML Dev Days 2002: GML Dev Days Vancouver, Olsson, Roland Self-improving genetic programming. I: Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation. Artificial intelligence series: A series of reference books and textbooks. Interlaken : WSEAS Press, 2002, s WSES International Conference on Evolutionary Computation. Interlaken, ISBN Tolsby, Håkon Lofthus ; Tom Nyvang & Lone Dirckinck-Holfeld A survey of technologies supporting virtual project based learning. I: In Proceedings of the third international conference on networked learning edited by Banks Sheena et al. University of Sheffield. Networked Learning University of Sheffield, Tolsby, Håkon Lofthus The digital workbook - students constructing their curriculum. I: In Proceedings of CSCL2002. CSCL2002. Boulder, Colorado, Tolsby, Håkon Lofthus ; Elsebeth Sorensen & Lone Dirckinck- Holfeld Virtual portfolios for collaboration in distributed web-based learning. I: In Proceedings of ED-MEDIA ED-MEDIA Denver, Colorado,

38 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Ludvigsen, Børre Johan Teknologi - nå og fremover. Konferansen "IKT i formgiving, kunst og håndverk". Høgskolen i Telemark, Avdeling for estetiske fag og folkekultur. Notodden, Strand, Erling Petter Hessdalen AMS. Future research on the Hessdalen Project, Ålen. Sør-Trøndelag, Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Ludvigsen, Børre Johan Your software has expired... Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening's seminar over temaet "Digital tilgjengelighet". Oslo, Strand, Erling Petter Project Hessdalen. ICRL. Princeton, USA, Strand, Erling Petter Project Hessdalen og Science Camp. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold, Avd. for informatikk og automatisering. Halden, Strand, Erling Petter & Bjørn Gitle Hauge Science Camp. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold, Avd. for ingeniør- og realfag. Sarpsborg, Strand, Erling Petter Science Camp. Lærerstevnet i Østfold. Halden,

39 Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt) Ludvigsen, Børre Johan Archaeology 101. American University of Beirut. Ludvigsen, Børre Johan Art Posters in Lebanon. American University of Beirut. Ludvigsen, Børre Johan Ibn Sina - Avicenna: The Canon of Medicine. American University of Beirut. 39

40 Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Fredheim, Guro Elise ; Svein Magne Braaten & Bjørn Erik Christensen Molecular weight determination of lignosulfonates by size-exclusion chromatography and multi-angle laser light scattering. I: Journal of Chromatography A. Vol. 942(2002), nr. 1-2, s ISSN Kompendium Sørby, Kåre Prosjekthåndbok i ingeniørutdanningen. Sarpsborg : Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag, s. Rev. utg. Doktoravhandling Fredheim, Guro Elise Macromolecular characterisation of lignosulfonates and their interactions with chitosans. Trondheim : NTNU, b. ISBN ISSN X Førrisdahl, Ole Kr. Computer simulations of natural gas hydrates : equilibrium, melting, inhibition and free energy calculations. Bergen : Universitetet i Bergen, s. ISBN

41 Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. Sørby, Kåre ; Leif Magnussen ; Inger Johanne Guren ; Ellinor Bruusgaard & Reidar Hegdalsaunet Bærekraftig miljø i Rygge : et prosjekt for å utvikle Lokal Agenda 21 for folk og myndigheter. Rygge : Foreningen Norden, s. Foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel Andersson, Gunnar & Hong Wu The colors of an online learning society : experiences from multi-disciplined online teaching practices. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, CD- ROM International Conference on Engineering Education : partnership, policy practice. UMIST, Manchester, Hauge, Bjørn Gitle Innovation camp. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, CD- ROM International Conference on Engineering Education 2002 : partnership, policy, practice. UMIST, Manchester, Sørby, Kåre Industry cooperation in engineering education through student projects. I: 6th Baltic region seminar on engineering education : seminar proceedings. Clayton, Melbourne : UICEE, 2002, s UICEE, 6th Baltic Region Seminar on Engineering Education. Wismar/Warnemünde, ISBN Wu, Hong & Mariann Fossum From an engineer group to a nurse corporation : a comparative analysis for online course conducting in small vs. large class. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, Manchester : UMIST, 2002, CD-ROM International Conference on Engineering Education 2002 : partnership, policy, practice. UMIST, Manchester,

42 Wu, Hong Number's consequences : an experiment and a discussion in standardization of teaching effectiveness evaluations based on course performance statistics. I: International Conference on Engineering Education : ICEE 2002, Manchester : UMIST, 2002, CD-ROM International Conference on Engineering Education 2002 : partnership, policy, practice. UMIST, Manchester, Poster ved int. vit. konferanse uten publisering Fredheim, Guro Elise Polyelectrolyte complexes : interactions between lignosulfonate and chitosan. 5th International Conference of the European Chitin Society. Trondheim, Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering Fredheim, Guro Elise Structure and properties of hemicelluloses. Prøveforelesning over oppgitt emne til dr.ing. graden. NTNU. Trondheim, Førrisdahl, Ole Kr. Strategies for simulation of natural gas hydrate reformation to CO2 hydrate. Prøveforelesning over oppgitt emne til dr. scient. graden. Universitet i Bergen, Hauge, Bjørn Gitle Science Camp Future research on the Hessdalen Project, Ålen. Sør-Trøndelag,

43 Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering Andersson, Gunnar "Live free or die": Linux på Playstation2. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniør- og realfag, Sarpsborg, Gjesteforelesning Andersson, Gunnar Education in Norway. Shijiazhuang University of Economics. Shijiazhuang, Kina, Andersson, Gunnar Online teaching : what is it, why do it and how may it be done. Shijiazhuang University of Economics. Shijiazhuang, Kina, Sørby, Kåre Cooperation with local industry. Shijiazhuang University of Economics, Kina, Sørby, Kåre Culture and ethics. Shijiazhuang University of Economics, Kina, Sørby, Kåre Project based teaching. Shijiazhuang University of Economics, Kina, Uspesifisert formidling av FoU-resultater Hauge, Bjørn Gitle Science center : utkast til forretningsplan. Høgskolen i Østfold, Sarpsborg,

44 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Enger, Trond & Leslie J. Francis The Norwegian translation of the Francis Scale of Attitude towards Christianity. I: Scandinavian Journal of Psychology. Vol. 43(2002), nr.5, s ISSN Oseland, Harald ; Jørgen Jensen & Linda Hildegard Bergersen Quantitative determination of cell surface beta-adrenoceptors in different rat skeletal muscles. I: European journal of physiology. (2002), nr. 444, s ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Båtvik, Jan Ingar Iversen Østfold Botaniske Forening, ekskursjonsreferater. 22. mai til Årvolltangen i Rygge. I: Blyttia. Vol. 60(2002), nr. 2, s ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee Kaufmann, Odd Tore Symmetri i skolegeometrien. I: Tangenten. Vol. 13(2002), nr. 2, s ISSN Sandvik, Ninni Å gjøre seg tydelig for seg selv og andre. I: Barn. Vol. 20(2002), nr. 1, s ISSN

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø Forskning i høyskolene UHR 21.06.07 Steinar Stjernø 1 Tre sentrale aspekter ved forskninga Volum Kvalitet Relevans Utvalget for høyere utdanning 2 Paradokset: Kvalitetsreformen påla høyskolene å drive

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 i samarbeid med Universitetet i Bergen 19. og 20. mai Grieghallen, Bergen NOKUT-konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen Vi står ovenfor store endringer

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel?

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? ehelse utdanning ved UiA Doktorgrad: Helse- og idrettsvitenskap Teknologi Økonomi

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Askøy 11. november 2005 del 2 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen 1 Oversikt Kompetanser og læring Grunnleggende

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell

Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell Fremlegg på fagdag læringsarena 25.11.10 Ragnhild Flittie Onstad Høgskolelektor ved Høgskolen i Akershus Emne 7B: sykehjem/rehabilitering

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Realfag Invitasjon Gyldendals realfagsdager 2015 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Om foredragene mandag 20. april Boknytt Sigma-forfatterne Forfatterne presenterer nye Sigma R2 og Sigma S2. Vi vil

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008 Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv Bergen 5. mars 2008 HVORFOR Fremme og synliggjøre åpen tilgang til FoU fra Telemark Open access er en bevegelse som vi støtter Utvikle biblioteket

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Informatikkforskning grunnleggende for moderne samfunnsutvikling De fleste mennesker kan ikke tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon, pc og tilgang til internett.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG

Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Fagorientering 30. jan 2013 REALFAG Biologi Biologi 1 Biologi 2 Den unge biologen Cellebiologi Fysiologien til mennesket Funksjon og tilpasning Biologisk mangfold Den unge biologen Økologi Energiomsetning

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg Seminar Brage 11. des Ellen Røyneberg 1 Agenda BIBSYS Brage Hvordan komme i gang? Administratorrollen en oversikt Bli kjent med BIBSYS Brage Oppsett av arkivet Arbeidsflyt Registreringsprosessen Samlingsdesign

Detaljer

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012 Dosent Marit Allern PÅSTAND: Skal innføring av digital eksamen få en positiv betydning for studiekvalitet,

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer