Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 63 Sist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 63

3 Sørum kommune - Årsberetning 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN SAMFUNNSKAPITALEN NATUR- OG MILJØKAPITALEN STATISTIKK 27 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN , BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 62 OG 63/05 45 VEDLEGG 3: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN VEDLEGG 4: STRATEGISKE MÅL VEDLEGG 5: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 58 VEDLEGG 6: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 63

4 Forord ÅRSBERETNING 2006 Årsberetningen for Sørum kommune 2006 legges her fram for politiske utvalg og kommunestyret. Sammen med tidligere behandlede tertialrapporter 1 og 2/2006 gir årsberetningen et samlet bilde av aktivitet og oppnådde resultater for fastsatte mål og politiske vedtak for året De tre kommunale foretakene utarbeider egne årsberetninger for sin virksomhet. Årsberetningens oppbygging Rapporteringen i tekstdelen skjer som vanlig innenfor rammen av det fullstendige balanseregnskapet (FBR). Kapittel 7 viser KOSTRA-tall og annen statistikk med enkeltkommentarer som belyser årsberetningens øvrige innhold. Rapportens vedlegg viser blant annet status på gjennomføringen av gjenstående mål fra kommuneplanen og de strategiske målene i handlingsprogrammet Det er som i tertialrapportene også rapportert på status for de utviklingsprosjekter som organisasjonen har. Både tertialrapportene for 2006 og prosjektkatalogen ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Mål, resultater og effekt. Årsberetningen for 2006 har i tillegg til å rapportere på resultatene også fokusert på å analysere effekten av alle tjenester, vedtak, ressursbruk, daglig arbeid og utviklingsprosjekter. Sørum må fortsatt sies å være en kommune med stor vekt på kvalitet i driften og gode resultater innenfor tilgjengelige rammer. Det er fortsatt viktig å holde brukerfokuset tydelig, og det tverrfaglige arbeidet rettet mot brukere har høy prioritet. Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at det fortsatt er stabilt og godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Resultatet viser at Sørum kommune ligger over landsgjennomsnittet på de fleste områder, for eksempel når det gjelder medarbeideres oppfatning av ledelse og organisasjonens ledere. Som foregående år er kommentarene knyttet til utfordringen i å skape en balanse mellom økte tjenestetilbud og tilgjengelige ressurser, både økonomiske og tidsmessige. Det er foretatt mindre omorganiseringer i organisasjonen for å bidra til dette. Sykefraværet er fortsatt en utfordring for deler av organisasjonen. Både opprettelsen av de kommunale foretakene, de økende interkommunale oppgavene i regi av SNR og statlige krav og reformer skaper press på de administrative ressursene. I 2006 har særlig barnehagepolitikken vært krevende. Det er fortsatt viktig å måle organisasjonens tåle- og yteevne. Finanskapitalen Kommunen har fortsatt en utfordring i å etablere en bærekraftig økonomisk utvikling. Gjeldsgraden er stadig økende grunnet bygningsmessige investeringer parallelt med at driftsutgiftene øker. Samtidig har både skatteinngang og statlige overføringer bidratt til et betydelig overskudd for Økonomisituasjonen har vært gjenstand for jevnlig rapportering og politisk behandling i løpet av året. Det er god budsjettstyring i organisasjonen, men fortsatt nødvendig med tydelig økonomiarbeid. Økonomireglementets bestemmelse om overføring av mer- og mindreforbruk er anvendt for regnskapsåret I forbindelse med forslag til økonomiplan og årsbudsjett vil rådmannen igjen vurdere de utfordringer kommunen står overfor de nærmeste årene både som tjenesteyter og som samfunnsbygger. Sørumsand 20. mars 2007 Rådmannen 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 63

5 Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 63

6 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskap Kostnadene til kommunens tjenesteproduksjon utgjorde 539,9 mill mot budsjettert 512,5 mill. Seksjonenes inntekter utgjorde 177,5 mill mot budsjettert 151,9 mill. Nettokostnadene utgjorde dermed 362,3 mill mot budsjettert 360,6 mill. Avviket i netto kostnader beløper seg til 1,7 mill eller 0,3 %. Kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd, ble til sammen 11,1 mill høyere enn budsjettert. Årsresultatet viser et overskudd på kr Dette inkluderer imidlertid avskrivninger med kr , som i kommunal sammenheng ikke betraktes som en kostnad, samt overføring til investeringsregnskapet med kr Etter kommunale regnskapsregler viser derfor årets regnskap et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Hovedtall fra driftsregnskapet er vist i etterfølgende tabell. Skatteinngang Skatteinngangen økte fra 251,1 mill i 2005 til 286,3 mill i En økning på 35,2 mill eller 14,0 %. Budsjettert skatteinngang var på 272,2 mill. Inntekten fra eiendomskatt utgjorde 8,2 mill i 2006, mot budsjettert 8,6 mill. Investeringer Kommunen har opprettet kommunale foretak som i all hovedsak forestår kommunens investeringer. Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF avgir egne årsberetninger og årsregnskaper. Investeringer og utlån i kommunenes regnskap utgjorde til sammen 6,8 mill mot budsjettert 7,5 mill. Likviditet Kommunens likviditet vurderes fortsatt som knapp, men tilstrekkelig. Lånegjeld All kommunal lånegjeld inngår i regnskapene for de kommunale foretakene og omtales i foretakenes årsberetninger og årsregnskaper. I etterfølgende tabeller er imidlertid utviklingen i brutto og netto lånegjeld pr innbygger og beregning av gjeldsgraden vist for kommunen som konsern, dvs. for kommunen og foretakene samlet, av hensyn til muligheten for sammenligning med tidligere år. Fond Pr utgjorde kommunens fondsmidler til sammen 33,2 mill, en økning med 21,5 mill fra året før. Resultatvurdering Avviket i netto kostnader er minimalt, noe som bærer bud om god økonomistyring i organisasjonen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 63

7 Økonomireglementets bestemmelse om overføring av overskudd og underskudd, dvs. regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk, til påfølgende år er gjennomført. Totalt overføres et overskudd på kr til de virksomhetene i grunnskoleseksjonen, barnehageseksjonen, PROseksjonen og kulturseksjonen som er omfattet av bestemmelsen. Regnskapet for 2006 viser et årsoverskudd på 2,5 %, noe som er godt i overkant av resultatkravet i kommuneplanen, men noe under resultatkravet i økonomiplanen. Gjeldsutviklingen viser at kommunens viktigste utfordring er knyttet til bygningsmessige investeringer som er nødvendige for at tjenesteproduksjonen skal kunne holde tritt med befolkningsveksten. Dette vises ved at gjeldsgraden overstiger det vedtatte resultatkravet på 50 %. Gjeldsgraden må påregnes å øke noe også i Hovedtall fra driftsregnskapet Driftsinntekter Overføringer, tilskudd Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Netto ekstraordinære poster Årsresultat Årsresultat i % 2,5 0,2 Resultatkrav i kommuneplanen: Årlig overskudd på 1,0 %. Resultatkrav i økonomiplan : Årlig overskudd på 3 %. Lånegjeld pr innbygger Brutto lånegjeld pr Antall innbyggere Brutto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld framkommer som brutto lånegjeld fratrukket lån som betales gjennom en særskilt ordning, og gir uttrykk for den reelle gjeldsbelastning som den enkelte innbygger må være med å dekke ved å betale skatt: 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 63

8 Brutto lånegjeld pr Betjenes av låntakere Betjenes av leietakere Betjenes av vannavgift Betjenes av kloakkavgift Netto lånegjeld Netto lånegjeld pr innbygger Gjeldsgrad Gjeldsgraden framkommer som netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene: (kr x 100 %): kr = 81,3 %. Resultatkrav i kommuneplanen: At gjeldsgraden ikke skal overstige 50 % i Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 63

9 2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelser Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 3. tertial. Tjenesteproduksjonen For total oversikt over tjenesteproduksjonen i 2006 vises det til kapittel 7: Statistikker for tjenesteproduksjonen og til tertialrapportene 1 og 2. Sørum kommune har fortsatt en svært høy befolkningsvekst. I 2006 var den på 3,6 %, og vi var en av kommunene i landet som øker mest. Utfordringen for kommunen er å klare å tilpasse tjenestetilbudet til etterspørselen og til kommunens økonomi. Tverrfaglig samarbeid Som tidligere år vektlegges tverrfaglig samarbeid for å samordne ressurser til tilbud og tjenester for innbyggere og brukere. Arbeidet synliggjøres blant annet via samarbeidsprosjekter både i utvikling/samordning av tjenester og i felles kompetanseutviklingstiltak. Et viktig tiltak er Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF). Her møtes seksjonslederne jevnlig til forpliktende samarbeid. I 2006 har det vært arbeidet med følgende tiltak: Foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene gjennomførte 2 kurs i høst. 10 familier deltok. Virksomhetsleder for avdeling for helsefremmende arbeid er prosjektleder. Etablert nærmiljøgruppe i tilknytning til Frogner/Vesterskaun skolekrets, samarbeid med FAUene, lag og foreninger. Rusforebygging: Rusgruppa IRIS har utarbeidet en brosjyre med interne og eksterne kontakter, gruppa har hatt felles kompetansedager og gitt nyttig orienteringer tilbake til FFF. Inn på tunet. Det har også vært arbeidet med selve organiseringen av forumet for å styrke det tverrfaglige samarbeidet. FFF har avtalt med politiet at det skal avholdes to felles møter pr. år. Samhandlingsmøtene: Fast samhandlingsarena hver tredje uke der PLU, eiendomsforetaket, Sørum kommunalteknikk, barnehage m.fl. møtes for å drøfte de kommunale utbyggingsprosjektene: Fokus på framdrift og effektiv bruk av de samlede ressursene. Planforum: Forum der reguleringsforslag drøftes på tvers av fag og seksjoner. Trafikksikkerhetsforum: Forum der trafikksikkerhetstiltak på tvers av seksjoner drøftes. Lensmannen deltar. Av andre tverrfaglige tiltak kan nevnes: Tversgruppa/Individuell plan har hatt 25 saker til behandling; 13 barn og 12 voksne. Det er totalt ferdigstilt 13 planer, hvorav 6 har vedtak fra Barn av psykisk syke og Spiseforstyrrelsesteamet videreføres som tverrfaglig ressursgrupper. Kriseteamet har hatt 9 henvendelser og 7 utrykninger. Skole og barnehage samarbeider for å legge til rette for et helhetlig læringsløp for barna. Biblioteket har mange tiltak for barn både i barnehagene og skolene for å øke barns språkforståelse og leselyst. Biblioteket tilrettelegger også litteratur til ulike skoleprosjekter som f.eks. universet og 2. verdenskrig. I helse- og sosialseksjonen har den nye organiseringen i seg selv gitt et bedre, formelt og uformelt tverrfaglig samarbeid innad i seksjonen og med andre seksjoner. Det synliggjøres blant annet gjennom felles arbeidsmål. Som eksempel kan nevnes samarbeidet mellom avdeling for helsefremmende arbeid og barnehageseksjonen, som resulterte i felles planlegging av barnehage og helsestasjon på Sørumsand. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 63

10 Skolehelsetjenesten har fokus på overvekt som et økende helseproblem og fortar høyde-/vektkontroller og veiledning om kosthold og fysisk aktivitet. Det er også startet opp skilsmissegruppe for barn på Sørumsand skole i høst. Psykiatritjenesten har behandlet 270 klienter, hvorav 135 var nye henvendelser i av de nye fikk tilbud. Det er flere grunnen til differansen, bl.a. at enkelte trekker søknaden pga ventetid, eller at det er andre forhold som gjør at det ikke er aktuelt å benytte tilbudet. Aldersmessig ligger hovedtyngden av brukere mellom 25 og 55 år. På sosialkontoret har saksbehandlingstiden blitt bedret i løpet av året. Kontoret har imidlertid fortsatt et etterslep på klagesaker. Når det gjelder flyktninger har samarbeidet med Røde Kors flyktningeguide resultert i at de fleste flyktningene har guider, og det er etablert flerkulturell møteplass og svømmetrening for innvandrerkvinner. Innen tjenester til funksjonshemmede har 1 ny bruker har fått Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA), og 4 brukere har fått noen endringer i sine tilbud. I barnehageseksjonen var det i hele 2006 som i 2005 fokus på å få etablert nye barnehager, da etterspørselen etter flere plasser er konstant høy. Strategisk mål om full barnehagedekning er ikke nådd, og det arbeides stadig med å finne nye kreative løsninger for å avhjelpe behovet. Det ble etablert 113 nye plasser i Dekningsprosent i henhold til antatt behov var pr totalt på 71,6 %. Endringer i barnehagetilbudet 2006: Sørumsand barnehage ble godkjent i mars: Barn under 3 år: 39. Barn over 3 år: 56. Camembert n barnehage ble godkjent i mars: Barn under 3 år: 20. Barn over 3 år: 52. Sørumsand og Camembert n barnehager hadde godkjenning for drift i midlertidige lokaler pga. forsinkelser i byggeprosessen. Knoll og Tott familiebarnehage ble godkjent i februar: Barn under 3 år: 3. Barn over 3 år: 6. Lykkeliten familiebarnehage ble godkjent i august: Barn under 3 år: 4. Nordli barnehage åpnet i august ny midlertidig avdeling på Sørvald alderspensjonat: Barn under 3 år: 18. Barn over 3 år: 13. Frogner barnehage har utvidet en avdeling med 6 plasser fra 1. august. Avdelingen er styrket med en førskolelærerstilling. Trekanten barnehage har gått fra å være en barnehage med tre separate avdelinger til to avdelinger etter at Østby og familiebarnehagen ble nedlagt i februar. Barnegruppa ble redusert med 15 barn. Blaker barnehage. Søkerne til nye barnehageplasser blir yngre, og det får konsekvenser for barnehagen. Det er gitt innspill til kommuneplanen om behov for arealer til utvidelse av barnehagen. Kvitsymra barnehage er lagt ned fra 15. august. Barna har fått tilbud om plass i andre barnehager. Det vises for øvrig til kapittel 7 Statistikk. Status for vedtatte utbyggingsprosjekter: Ny barnehage i midtbygda er forsinket. Arbeid med reguleringsplan for Sørum skole med tillegg for barnehage og utredning av bruk Nordli pågår parallelt, da det ikke er besluttet hvor barnehagen skal bygges. Ny barnehage og helsestasjon ved Sørumsand idrettspark: Reguleringsplan vedtatt og forprosjekt avsluttet. Det er inngått avtale om fortsatt leie av paviljong ved Bingsfoss ungdomsskole, slik at barnehagen kan drives midlertidig fram til ferdigstillelse av nytt bygg. Barnehagene arbeider systematisk med utvikling av innholdet i barnehagetilbudet. Alle barnehagene har prioritert å kjøpe digitalt utstyr til avdelingene til bruk i det pedagogiske arbeidet. Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse i I samtlige kommunale barnehager har dette medført en styrket dialog med og informasjon til foreldre. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 63

11 Barnevernseksjonen mottok 118 nye henvendelser i Det er ca 50 % økning fra 2005 og er det høyeste antall nye henvendelser barneverntjenesten noen gang har hatt. Aldersmessig fordeler det seg slik: 25 % 0-6 år, 26 % 7-12 år og 47 % over 13 år. Andelen meldinger for mindre barn er lavere i 2006 enn 2005, men samtidig viser tallene at andelen meldinger fra barnehage og helsestasjon er økende sammenlignet med tidligere år. Det er også positivt å registrere at psykiatri, lege og sykehus i større grad enn tidligere henvender seg til barneverntjenesten. Problematikken det meldes om er sammensatt og som oftest med flere problemområder i hver familie. I tillegg til bruk av nettverksmøte som kartleggingsmetode ved undersøkelse i en del saker har seksjonen også tatt i bruk familieråd i Hensikten er å sette familien i best mulig stand til å løse problemene rundt barnet. Totalt hadde 140 barn/ungdom kontakt med seksjonen ved årets slutt. 111 av disse hadde tiltak, mens de øvrige var i meldings- eller undersøkelsefase. Seksjonen fremmet 2 saker for fylkesnemnda og fikk medhold i begge sakene. Totalt var 11 barn/ungdom plassert utenfor sine biologiske hjem ved årsskiftet; 9 i fosterhjem og 2 i institusjon, alle er langtidsplasseringer. I samarbeid med foresatte ble 3 ungdommer etablert på hybel. Dette er en økende sakstype - både ungdom, foresatte og andre i hjelpeapparatet søker hjelp eller blir henvist til barneverntjenesten rett før de blir myndige. Seksjonen hadde fristoversittelse i 38 % av undersøkelsene i 2006, og fylkesmannen følger situasjonen nøye. Høyt aktivitetsnivå i aktive saker, mange tunge saker, høyt sykefravær i deler av året og fortsatt meget høyt tall på nye meldinger er de viktigste årsakene til det høye tallet på fristoversittelser. Seksjonen har også i 2006 kjøpt konsulenttjenester for å avhjelpe situasjonen. Seksjonen gjennomførte i slutten av 2005 en brukerundersøkelse. Av negative tilbakemeldinger var de viktigste at brukerne synes det er for treg saksgang og at ting tar alt for lang tid. Det understreker ytterligere at arbeidet med å holde fristene er viktig. På bakgrunn av utviklingen innen barneverntjenesten ble seksjonen tilført midler til økt bemanning i I grunnskoleseksjonen har 2006 vært preget at skoleutbyggingen og av innføringen av Kunnskapsløftet. I forbindelse med innføring av ny læreplan for alle klassetrinn høsten 2006 har den største utfordringen vært å utarbeide nye lokale lærerplaner i alle fag. Nye lærebøker er kjøpt i noen fag og på noen trinn, men ikke alt er ferdig fra forlagene ennå. Det har vært igangsatt et prosjekt mellom ungdomsskolene og videregående skoler i Sørum, Fet og Aurskog-Høland. Det er planlagt hospitering for niendeklassinger i januar/februar 2007 i forbindelse med nytt fag i Kunnskapsløftet; programfag til valg. Svømmehallene på begge ungdomsskolene har vært stengt høsten 2006, noe som medfører at alle skolene sliter med å gjennomføre svømmeundervisningen. Gjennom strategisk IKT-plan og skolenes egne prioriteringer har grunnskolen fått tilført midler til systematisk forbedring av PC-tettheten pr elev og ellers investert i digitale hjelpemidler. På voksenopplæringen tilbys det ikke grunnskole for voksne dette skoleåret. Alle ressursene brukes på norskopplæring på grunn av stor elevtilgang. Det er innført Migranorsk, som er IKT-basert norskopplæring. KOSTRA-statistikken for ressursbruk i grunnskolen gir et noe misvisende bilde for Sørum kommune. Bakgrunnen for dette er at begrepet korrigerte brutto driftsutgifter som brukes i en lang rekke sammenhenger ikke inkluderer art 380 Kjøp fra kommunale foretak som kostnad. Kostnader for lokaler er et viktig kostnadselement i tjenesteproduksjonen. Sørum, som har forvaltning av kommunale bygg organisert i kommunalt foretak som seksjonene betaler husleie til, får altså i mange sammenhenger ikke dette kostnadselementet inkludert i statistikken. Det er også slik at alle kostnader i interkommunale samarbeidsordninger som Skåningsrud skole rapporteres som en del av vertskommunens, dvs Sørum kommunes KOSTRA-statistikk, og dette påvirker bildet av kommunens bruttokostnader. Disse forholdene vanskeliggjør sammenligningene med andre kommuner. Det vises også til kapittel 7: Statistikk og vedleggene 4 og 6 når det gjelder grunnskoleseksjonens resultater i sin helhet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 63

12 I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) har institusjonene hatt god kapasitet i I perioder har det også vært ledige plasser, og slik har det ikke vært nødvendig å benytte overbelegg eller kjøp av plasser utenbygds. Dette antas å ha sammenheng med etablering av tildelingsenheten. Tildelingsenheten har ansvar for å utrede hjelpebehov og å fatte vedtak om tjenester til brukerne. En effekt av dette er at brukere har fått tjenestetilbud på lavest mulig omsorgsnivå, slik at ressurseffektiviteten øker i seksjonen. Omorganiseringen har også hatt den positive effekten at seksjonen har fått god økonomistyring. Hjemmetjenesten har blitt organisert i 3 distrikter; Sørum, Frogner og Sørvald. Sørum sykehjem har innført kiosktilbud én dag pr uke, slik at beboere får mulighet til å handle selv. Kartleggingsteamet for aldersdemente har foretatt 12 kartleggingsvurderinger, 10 pårørendesamtaler, samt møter i samtalegrupper. I kulturseksjonen har de to nettverkslagene hatt en jevn økning i antall saker i Ungdomskafeen i Bingsfosshallen blir ikke brukt og ble derfor stengt fra Kulturseksjonen har også arrangert kulturlunsj i samarbeid med Sørumsand videregående skole. Lokalhistorisk bildebase fra Sørum er åpnet. Kulturfabrikken har gjennomført planen for den kulturelle skolesekken med et stort antall kulturopplevelser for alle skoler og barnehager i kommunen. Kulturfabrikken har hatt ansvaret for Kanelus (et lese- og skriveprosjekt for alle 2.-klasser) i samarbeid med biblioteket. Musikkteateret på Frogner ble startet opp igjen. I tillegg har de deltatt i en del interkommunale samarbeidsprosjekter. Biblioteket har i forbindelse med jubileumsår for Henrik Ibsen arrangert en løpende Ibsenutstilling. Sørumsand bibliotek har hatt forfatterkveld med Edvard Hoem og Vigdis Hjort, Nordisk bibliotekuke med forfatterkveld med Stein Morten Lier og 7 eventyrstunder, 2 på Frogner og 5 på Sørumsand, med tema Albert Åberg, som var 30 år i barn fra inviterte barnehager deltok på hvert av arrangementene. Biblioteket har hatt en samling med alle barnebibliotekarene i Akershus. Seniorsurf ble arrangert på Sørumsand. I 2006 har plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) videreutviklet tilbudet med elektronisk byggesaksbehandling. Kommunen er i stand til å ta imot og behandle byggesøknader elektronisk. Imidlertid benyttet bare 11 seg av tilbudet i Det er en stor utfordring at privat sektor ikke har tatt ordningen i bruk i vesentlig grad. Det må arbeides med hvordan en skal nå ut med tilbudet, blant annet med å vurdere de tekniske løsningene. Behandling av søknader over disk (behandlingstid 1 time) har vært svært vellykket, 41 personer benyttet seg av muligheten til å få sin meldingssak behandlet mens de venter, og byggesakstelefonen har hatt åpent 95 % av tiden. PLU har stort arbeidspress på grunn av den høye byggeaktiviteten i kommunen samt en del utskifting av medarbeidere, men har med god margin holdt saksbehandlingsfristene. Klagebehandling, klageordning for innbyggerne/ris og ros Klagebehandlingen gjelder både de formelle klagene på enkeltvedtak og mer mishagsytringer/klager på andre forhold. Det er et mål at antall klagesaker på enkeltvedtak ikke skal overstige 1 % av den totale saksmengde. Siden kommunen i tillegg til å yte tjenester også er myndighetsutøver, vil det ikke være riktig eller mulig ikke å ha klagesaker. En del av klagene sendes fylkesmannen for avgjørelse. Seksjonene er opptatt av fylkesmannens avgjørelser i forhold til myndighetsutøvelse og lovforståelse fordi det påvirker de lokale avgjørelsene. I all hovedsak er det godt samsvar mellom kommunens fortolkning av lov og forskrift og fylkesmannens fortolkninger. Målet er ikke nådd, da klagene utgjorde 2,5 %. Dette er en nedgang fra I grunnskoleseksjonen var det en del klager på avslag på endring av karakterer. Færre og færre elever får medhold i sin klage på karakterer. I 2006 var det mange klager på karakter i norsk. Det kan skyldes ny eksamensform og høye ambisjoner for faget og dokumentasjonen i sakene. Av andre typer klager/mishagsytringer registreres dette spesielt innen Sørum kommunalteknikk KF. Totalt antall brukerhenvendelser var på 317. Dette er en betydelig nedgang fra 2005 med 429 og fra 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 63

13 2004 med 505 klager. Som tidligere år var de fleste klagene (303) relatert til veivedlikehold og veilys, og de øvrige 14 henvendelsene er knyttet opp mot driften av avløpsanleggene. Av henvendelsene relatert til vei og veilys gjelder 189 veilys mens 114 gjelder brøyting/strøing. Sammenlignet med de tidligere år var vinteren 2005/2006 veldig snørik. Allikevel har antall klager vært vesentlig lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes værmessige forhold, men også at tjenestene har blitt utført på en bedre måte. Informasjon og dialog I 2005 begynte kommunen å sende ut kommunal informasjon i den reklamefinansierte avisen Sørumbladet. Ordningen ble avviklet i 2006 fordi premissene for utgivelsen endret seg. Informasjon fra kommunen legges ut på kommunens hjemmesider. Norge.no foretok i 2006 en kvalitetsvurdering av samtlige offentlige nettsteder. Sørum kommune var blant de meget få offentlige nettstedene som oppnådde seks stjerner i denne vurderingen i Nettstedene ble vurdert på områdene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Blant de kommunale nettsteder, dvs. for samtlige norske kommuner, kom Sørums helt nye nettsted (åpnet ca. en måned før vurderingen ble foretatt) på 4. plass, kun slått av kommunene Asker, Hole og Larvik. Seksjonene har godt etablerte informasjonsrutiner til brukerne sine og sender både ut informasjonsaviser og legger informasjon på kommunens hjemmesider. I tillegg til den skriftlige og nettbaserte informasjonen arrangeres ulike møtepunkt med innbyggere og brukere. Kulturseksjonen har avholdt informasjonsmøter angående spillemiddelsøknader. PLU har utgitt nyreviderte byggesaksbøker og informasjonsbrosjyrer om byggesaksbehandling over disk og avholdt byggekveld for husbyggere og informasjonsmøter til berørte innbyggere om ulike temaer: Miljøgata Sørumsand, saneringsplan for spredt avløp, om konsekvensutredninger for innspill til endringer i kommuneplanen (for utbyggere) byggsøkordningen, miljøtiltak i Leiravassdraget. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 5 møter med berørte grunneiere i forbindelse med gjennomføring av ulike prosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 63

14 3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Kommunestyret vedtok i forbindelse med årsbudsjettet at det skulle nedsettes et partssammensatt utvalg for å gå gjennom jobbgarantien. Økonomi- og administrasjonsutvalget oppnevnte utvalget og vedtok mandatet i januar Selve saken med retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret høsten Kommunen arbeider fortsatt mye med seniorpolitikken, både på holdningssiden og for å tilrettelegge arbeidet for den enkelte. Målet er å forhindre/utsette tidlig pensjonering. I 2004 og 2205 var det henholdsvis 6,4 og 3,4 på avtalefestet pensjon (AFP), mens der pr var 8,2 årsverk på på AFP. Det er en økning fra første tertial hvor antallet var 3,4, og andre tertial hvor antallet var 6,4. Det er slik sett grunn til å jobbe enda mer aktivt med seniorpolitikken. Kommunen mottok i desember 2006 pris for sitt arbeid med seniorpolitikken. Som en del av arbeidsgiverpolitikken vektlegges intern rekruttering av ledere, målet er satt til 60 %, men ble 50 % i Som tidligere år har rådmann og ordfører sammen med den respektive seksjonsleder besøkt samtlige virksomheter. Hensikten er å skape en god dialog basert på gjensidig informasjon og utveksling av synspunkter. Det oppleves av medarbeidere og ledere som et positivt og tillitskapende tiltak. Likestilling Kjønnsfordeling Kommunen har pr tilsatt 826 personer på fast lønn, herav 676 kvinner og 150 menn. Kjønnsfordelingen er tradisjonell kommunal; kvinner er i hovedsak tilsatt i undervisning og helse- og omsorgsyrker. Kvinner er i flertall blant de som tar utdanning innenfor de kommunale yrkene, og de er i flertall blant søkere til stillinger i kommunale virksomheter. Noen kvinnedominerte seksjoner har allikevel menn i topplederstillinger. Noen eksempler på seksjonsnivå: (basert på fastlønnsregisteret) Seksjoner Kvinner Menn Kommunen totalt Grunnskole Pleie-, rehabilitering og omsorg (PRO) Helse og sosial Barnehage 58 1 Plan og utbygging 10 4 Noen eksempler på kjønnsfordeling på stillingsnivå: Stillingstype Kvinner Menn Sekretærer 34 1 Hjelpepleiere Assistenter Kvinner i ledelse: Kvinneandelen i kommunens lederstillinger speiler i hovedsak kjønnsfordelingen blant de tilsatte. Rådmannens lederforum, kommunens toppledergruppe, består pr av 6 kvinner og 4 menn. Ledernivå Kvinner Menn Seksjons- og virksomhetsledere Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 63

15 At kvinneandelen synker jo høyere opp i nivåene man kommer, kan ha noe å gjøre med at antall lederstillinger reduseres desto høyere i hierarkiet man går og at personalomsetningen er lav, både totalt og i lederstillinger i kommunen. Lønnsforhold Lederlønn: Lønn til kvinnelige toppledere varierer mellom kr og Lønn til mannlige toppledere varierer mellom kr og Lønn til kvinnelige virksomhetsledere varierer mellom kr og , til mannlige mellom kr og Tilsatte med 3-årig høyskoleutdanning: Gjennomsnittlig lønn på kvinnedominerte arbeidsplasser varierer. Eksempler. Personer med 3-årig høyskoleutdanning: Lønn til kvinnelige sykepleiere varierer mellom kr og Lønn til førskolelærere (kun kvinner) varierer mellom kr og Lønn til kvinnelige ingeniører varierer mellom kr og Lønn til mannlige ingeniører varierer mellom kr og Vi ser at kvinner i tradisjonelle mannsyrker i hovedsak er lønnet over sine kollegaer i tradisjonelle kvinneyrker; førskolelærerne og sykepleierne ligger lavere enn kvinnelige ingeniører. De kvinnelige ingeniørene er også gjennomsnittlig lønnet over sine mannlige kollegaer, noe som i Sørum har sammenheng med stabilitet og ansiennitet. Rekruttering Rekrutteringen speiler sammensetningen av tilsatte, det rekrutteres vesentlig kvinner til de tradisjonelt kvinnedominerte seksjonene og menn til de tradisjonelt mannsdominerte seksjonene. Når menn søker til kvinnedominerte yrker, blir de i stor grad tilsatt. Arbeidstid Deltid/heltid: Bruk av deltid er tilnærmet likt fordelt på kjønnene. Møtevirksomhet osv: Kommunen forsøker å begrense bruk av overtid, og forsøker derfor å unngå å legge møter til tidspunkter utenom ordinær arbeidstid. I de tilfeller hvor det skjer, er belastningen likt fordelt på kvinner og menn. Rettigheter etter annet lovverk Fedre tar ut den lovfestede permisjonen i forbindelse med fødsler. Tidligpensjonering Kommunen har pr personer som har gått av på AFP. Av disse er 11 kvinner og 1 mann som har redusert med 20 %. Kompetansetiltak Lederopplæring: I 2006 har det vært satset på lederopplæring og IKT-opplæring som har vært obligatorisk for alle toppog mellomledere, dvs. seksjons- og virksomhetsledere. Det skilles ikke på kjønn eller alder i forbindelse med kompetanseutviklingstiltak. Iverksatte tiltak: Ut fra de forutsetningene kommunen har med hensyn til kjønnsfordeling mener en å behandle begge kjønn likt og å gi dem de samme muligheter. Kompetansetiltak tilbys begge kjønn på samme vilkår, permisjonsrettigheter praktiseres likt, søkere behandles likt, osv. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak ut over dette. Planlagt tiltak: 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 63

16 Kommunen har for tiden ingen spesielle tiltak rettet mot likestillingsarbeid. Kompetanseutvikling Det er jevn og betydelig kompetanseutvikling i organisasjonen. I 2006 ble det gjennomført 3051 dagsverk til kompetansehevende tiltak. Det er under det målet organisasjonen satte seg på 3500 dagsverk i handlingsprogramperioden. Målet er ikke nådd, men det har vært en økning i forhold til 2004, hvor det ble brukt 2348 dagsverk. Kompetansetiltakene fordeler seg på 57,4 % interne tiltak og 42,6 % eksterne tiltak. Som en konsekvens av satsingen på interne kompetansetiltak øker også andelen medarbeidere som deltar i opplæringen av andre. I tillegg til at interne tiltak ofte kan være de mest kostnadseffektive, gir dette også fine utfordringer til kollegaer og bidrar til en lærende organisasjon hvor kompetanse deles og videreutvikles av egne medarbeidere. Strategisk kompetanseplan ble rullert i Seksjonene har egne kompetanseplaner som er styrende for kompetansetiltakene. Av aktiviteter kan nevnes: Nytilsattes dag en gang pr halvår. Leder- og tillitsvalgtsamling i desember om vedtatt budsjett, ca 100 deltakere. Lederopplæringsprogrammet Samfunnsbyggeren for seksjons- og virksomhetsledere. IKT-opplæring o datakortet o Nye hjemmesider o Nytt økonomi- og lønns- og personalsystem I PRO ble hjelpepleierutdanning avsluttet. 19 medarbeidere har blitt autorisert som hjelpepleiere. I tillegg har 17 medarbeidere påbegynt trinn 3 i fagstigen. Tversgruppa/Individuell plan: Det er holdt tverrfaglig kurs for ca. 70 interne medarbeidere. Opplæring i prosjektledelse. Servicesenteret har hatt opplæring i presentasjonsteknikk. I grunnskolen følges seksjonens overordnede plan og skolenes kompetanseplaner for oppfølging av Kunnskapsløftet. Lærere har deltatt på kurs i matematikk, engelsk og tilpasset opplæring. Lærere har tatt videreutdanning i matematikk, norsk med IKT for mellomtrinnet og spes.ped. Skolene har samarbeidet på tvers for å utvikle lokale fagplaner til Kunnskapsløftet og på den måten hevet hverandres kompetanse. Det ble avholdt felles planleggingsdag for alle lærerne 3. november med tema IKT-plan. Mange lærer har deltatt på ulike forlagskurs for å bli bedre kjent med nye læreverk og læremidler. 8 ledere i grunnskoleseksjonen har tatt skolelederutdanning på BI. 20 ledere i grunnskoleseksjonen deltok i studiet Ledelse i en lærende organisasjon ved høgskolen i Oslo. Personalet Gjennomsnittlig antall tilsatte i 2006 har vært 891 personer fordelt på 683 årsverk. Tallene inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Gjennomsnittstallet varierer fra tertial til tertial avhengig av antall besatte stillinger og antall deltidsstillinger. Personalomsetningen i siste tertial var på 5 %, totalt i året 11 %, dette er en økning fra 2005, hvor den totale omsetningen var på 9,7 %. En viss omsetning er alltid bra for en organisasjon, og det er ikke noe som tilsier at prosentsatsen er unødig høy. Gjennomsnittsalderen for tilsatte er økt fra 45 år i 2005 til 46,3 år i I PLU sluttet 4 medarbeidere i Det har tatt tid å få besatt stillingene, da konkurranse om arbeidskraften er stor. Dette medfører sterkt press på gjenværende medarbeidere. Ved årets slutt var 1 stilling fortsatt ubesatt. Seksjonen har brukt kr på overtid og kr på konsulenthjelp for å dekke opp for ubesatte stillinger. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 63

17 Kommunale og private barnehager har 9,60 stillinger av førskolelærerstillingene på dispensasjon, her inkludert veileder for familiebarnehagene. På dette området er det er også svært stor konkurranse om arbeidskraften i vår region. I grunnskoleseksjonen har det vært en del utskiftninger blant skolelederne. To rektorer har sluttet. Begge er erstattet av interne søkere. Dette er en konsekvens av Sørum kommunes satsing på å utdanne gode skoleledere gjennom skolelederprogrammet på BI. Som oppfølging av omorganiseringen og effektiviseringen i helse- og sosialseksjonen, ble det i 2007 iverksatt arbeid med tilrettelegging av turnus i botiltakene for funksjonshemmede. Dette arbeidet vil bli sluttført i I PRO er det mange medarbeidere i deltidsstillinger. I forbindelse med økt stillingsramme for 2007 vil denne ressursøkningen i første omgang bli satt inn for å redusere ufrivillig deltid i seksjonen. Pr var det behandlet 212 tilsettingssaker i tilsettingsutvalget. På samme tidspunkt i 2005 var det 210 saker, dvs. en stabil mengde tilsettingssaker. I 3. tertial er det registrert såkalte løse timer, dvs. vikartimer og annen timelønn, totalt i 2006 er det registrert timer, en nedgang fra 2005 hvor det var registrert timer. Flere seksjoner har fått vikarer som er tilsatt over litt lengre tid over på fastlønn. Dette arbeidet bør fortsette, gjerne intensiveres både av hensyn til arbeidstakeren, men også som et effektiviserende tiltak, da manuell håndtering av timelister er ressurskrevende. Generelt sett brukes det lite overtid i kommunen. Sykefraværet Sykefraværet pr er 7,83 %, på samme tidspunkt i 2005 var det 7,73 %. Dette må kalles stabilt, men det er allikevel grunn til å jobbe med sykefraværet og fokusere på friskvern og forebygging. Det er fortsatt lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. Vi finner den samme utviklingen i hele kommunesektoren og i Norge som sådan. Sykefraværet fordeler seg ulikt mellom seksjonene. For detaljer vises det til kapittel 7: Statistikk. Det er startet opp et nytt tverrfaglig sykefraværsprosjekt/friskvern i tillegg til løpende prosjekter i seksjonene. Barnehageseksjonen har til tross for systematisk oppfølging av langtidssykmeldte og lokale tiltak et stigende sykefravær. I Frogner barnehage er fraværet imidlertid lavt, og en mener dette er effekten av omfattende arbeid over lang tid. PRO har også en stor utfordring i å redusere sykefraværet. Det er store variasjoner mellom virksomhetene, og det er forsøkt ulike tiltak som enkel pausetrim, belønning av gode forslag som fører til reduksjon av fravær, bruk av terapibassenget ved sykehjemmet og innføring av månedens medarbeider ved sykehjemmet. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har hatt en gunstig utvikling ved at sykefraværet har sunket fra 10,78 % i 2004 til 8,81 % i I arbeidsmiljøundersøkelsen kan det ikke avleses noen sammenheng mellom høyt sykefravær, mistrivsel, ledelse osv. Det sier noe om hvor komplisert arbeid med sykefravær er, og at en må ha en bredde og variasjon i tiltakene for å få effekt. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen for 2007 ble gjennomført i januar medarbeidere deltok i undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 77 % mot 81 % i Undersøkelsen gjennomføres elektronisk, og det er derfor de som er på arbeid i perioden som svarer. Medarbeiderne i foretakene deltar i undersøkelsen og inngår dermed i totalresultatet. Kommunen bruker Effektivitetsnettverkets undersøkelse. I tillegg til å gi svar på utvikling over tid i egen kommune/seksjon, gir denne undersøkelsen også mulighet til sammenligning med andre kommuner. Sørum kommune totalt og seksjonene har gode resultater, både sammenlignet med landssnittet og egne tidligere resultater. Snittskåren i 2007 var på 4,5, for 2006 var den på 4,4. Landsgjennomsnittet for begge år var på 4, Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 63

18 Resultatene under ett gir fortsatt et inntrykk av et godt og stabilt arbeidsmiljø. Seksjonene har frist til med å utarbeide handlingsplaner for oppfølging av undersøkelsen. Årets undersøkelse har en skala fra Svarte positivt 4-6 på skala Svarte positivt 4-6 på skala 2007 Organisering av arbeidet 4,4 82,9 % 4,4 83,9 % Innhold i jobben 4,6 85,3 % 4,7 91,1 % Fysisk arbeidsmiljø 4,1 72,4 % 4,2 76,6 % Samarbeid mellom kollegaer 4,9 93,0 % 5 92,8 % Nærmeste leder 4,6 84,6 % 4,7 85,0 % Overordnet ledelse 4 72,0 % 4 70,7 % Faglig og personlig utvikling 4,2 75,9 % 4,2 75,7 % Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 62,3 % 3,9 61,2 % Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 91,5 % 4,8 91,0 % Helhetsvurdering - trivsel 4,8 88,4 % 4,8 91,9 % Snitt totalt 4,4 4,5 Av de 683 som svarte på undersøkelsen hadde 82,5 % gjennomført utviklingssamtale/ medarbeidersamtale med nærmeste leder. Målet var 100 %. Det er ikke angitt noen særskilt grunn til dette, men mer at lederne ikke kom i havn med oppgaven. AMU har satt av midler til ulike velferdstiltak. I 2006 fikk Frogner og Sørumsand skoler og Servicesenteret tilskudd til ekstra personaltiltak. Forslagsordningen Det er stadig fokus på at medarbeidere skal benytte forslagsordningen som del av forbedringsarbeidet Totalt antall Andel gjennomførte forslag av aksepterte forslag pr % 47 % 75 % 79 % 71,5 % Organisasjonen har siden 2004 hatt som mål at alle medarbeidere skulle levere 2 forbedringsforslag i egen virksomhet/eget arbeid. Målet er ikke nådd. Antall forslag øker ikke på samme måten som antall avvik. Dette kan ha sammenheng med at medarbeiderne i avviksbehandlingen også kommer med forbedringsforslag. Resultatet synes også å være lederavhengig; lederne må fokusere på å få inn forslag og å følge opp. Gjennomføringen er en kritisk suksessfaktor for at medarbeiderne skal stole på ordningen og være villig til å bruke den. Som tabellen viser, er gjennomføringen av aksepterte forslag økende, men fortsatt for lav. De fleste forslag knytter seg til rutineforbedringer på arbeidsplassen og til faglige/tjenestelige forbedringer og bedringer i arbeidsmiljøet. Seksjonene rapporterer at det øker kvaliteten på tjenestene. Blaker barnehage knytter forslagsordningen opp mot personlige mål, og ser at dette gir effekt og er motiverende. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 63

19 4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyringen ble gjenstand for evaluering og endring i forbindelse med handlingsprogram med økonomiplan Hensikten var å forenkle modellen og samtidig styrke sammenhengen mellom målnivåene og resultatoppfølgingen ved hjelp av indikatorer som viser ambisjonsnivået. I resultatoppfølgingen flyttes fokuset stadig mer over på å vurdere effekten av tiltakene, ikke bare registrere aktivitetene. Det vises her til vedleggene. Av totalt 718 arbeidsmål i 2006 ble 604 gjennomført, dvs. 84 %, uendret siden Dette er for lavt i forhold til målet på 95 %. En del mål overføres alltid til neste år. De siste årene har det vært fokusert på å ha en god sammenheng mellom strategiske mål og arbeidsmål. Erfaringene viser at dette også gir best resultat. Det er stadig en lederutfordring å få en økt forståelse for betydningen av arbeidsmålenes bidrag og funksjon for å nå de overordnede mål for kommunen og seksjonene. I PRO for eksempel har mange av arbeidsmålene ved Blaker aldersheim vært knyttet opp mot friskvernprosjektet for å forebygge langtidsfravær. Her har langtidsfraværet vært lavt, og arbeidsmålene kan ha en medvirkende årsak Ved Fjuk bofellesskap har medarbeiderne arbeidet med brukerfokus og har arbeidsmål som setter fokus på årstidsorientering, ernæring og riktige terapeutiske miljøer i spisesituasjoner. Ved Sørum sykehjem har man også satt fokus på ernæring, pårørendearbeid samt informasjon om rehabiliteringsavdelingen. Helse- og sosialseksjonen vurderer at summen av alle oppnådde arbeidsmål gir den enkelte medarbeider en innsikt i det å arbeide målrettet og resultatorientert og se at et hvert bidrag er verdifullt for helheten. Det betyr også et kontinuerlig arbeid med rutineforbedringer, kompetanseheving og styrking av tjenestekvalitet til den enkelte bruker. Felles for alle virksomheter er brukerfokus som et sentralt element i målarbeidet. I grunnskolen har mange av arbeidsmålene vært knyttet opp mot økt digital kompetanse mot gjennomføringen av Kunnskapsløftet med vekt på engelsk og matematikk. Lærernes økte kompetanse er vanskelig å måle i konkrete resultater ennå. De nasjonale prøvene er ikke avholdt i 2006, og vi har derfor ikke de samme måleindikatorene som de to foregående årene. I SFO er mål knyttet opp mot økt fysisk utfoldelse, og de melder om økt fysisk utfoldelse blant barna. Kvalitetsutvikling Interne og eksterne revisjoner ble gjennomført i henhold til vedtatte planer og avtaler. Kvalitetssystemet er godt forankret i hele organisasjonen. Dette bekreftes blant annet ved lavt antall avvik ved ekstern revisjon. En stor utfordring i 2007 er å etablere nytt intranett med integrert kvalitetssystem, konferer også IKT-strategiplan og handlingsplan for Dagens tekniske løsning er ikke tilfredsstillende. Avviksbehandling er et helt sentralt virkemiddel i forbedringsarbeidet. Det er derfor en lederforventning at det skal arbeides med å øke antall avvik for å styrke forbedringsarbeidet. Siden 2004 har det vært satt som mål at alle medarbeidere skulle registrere 2 avvik til egen virksomhet/arbeid. Selv om vi ikke har oppnådd målet med 2 avvik pr person, er det en positiv utviklingstendens. I 2006 ble det registrert 2781 avvik. Dette tallet er ikke helt sammenlignbart med foregående år da avvik i forhold til fakturabehandling ikke er medregnet for hele året. De siste årene har avvik med tilknytning til fakturabehandling vært dominerende. Nytt økonomisystem og elektronisk fakturabehandling ble tatt i bruk av hele organisasjonen pr Det nye systemet gir ledere et mer effektivt og godt verktøy i økonomistyringen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 63

20 Helse- og sosialseksjonen har fortsatt registrert flest avvik med 998 for Det er en nedgang i forhold til Avvik brukes primært som forbedringsarbeid i oppfølging av rutiner, dags- og aktivitetsplaner for funksjonshemmede brukere, fristoversittelse ved saksbehandlingstid og ved mottak av nye brukere på sosialkontoret. I barnehageseksjonen har avvikene vært rapportert på teknisk utstyr og på svikt i rutiner. Det har medført økt fokus på sikkerhet for barna. I grunnskolen dreide stadig flere avvik seg om avvik på egne pedagogiske prosesser eller overskridelser av frister. Færre dreier seg om bygningsmessige forhold enn tidligere. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) 2006 har vært preget av flere store IKT-prosjekter som skal bidra til automatisering og effektivisering. Implementeringen av nye systemer vil fortsette i Bredbånd er på plass til skoler, barnehager, alle institusjoner (- Brattli og voksenopplæringen). Det er god kapasitet. I grunnskolen er oppgradering av IT-sikkerheten gjennomført og PCer innkjøpt. Nytt økonomi- og lønns- & personalsystem er tatt i bruk. Alle moduler er ikke på plass ennå, og prosjektet vil bli avsluttet i Ehandel er integrert i dette prosjektet. Nye hjemmesider ble lansert De nye sidene legger opp til å utvikle flest mulig elektroniske tjenester/søknader. Pilotprosjekt for IP-telefoni på Sørumsand skole og Vesterskaun skole ble iverksatt høsten I tillegg til det som er avledet direkte av handlingsplanen for 2006, foregår det mye IKT-arbeid i organisasjonen: Kommunen deltar i SNR-samarbeidet om å utvikle elektroniske publikumstjenester innen tekniske tjenester med byggsøknad / ebygg2009 og kartportal. Det er startet opp et forprosjekt for etablering av elektronisk arkiv. Sak-/arkivsystemet Kontor2000 er oppgradert til å takle elektroniske søknader, da dette er en viktig forutsetning for digital forvaltning. Kommunen var ikke fornøyd med produktet som leverandøren av barnehageprogram leverte og måtte skifte leverandør i Det første målet var å få søknadsmodulene på plass til hovedopptaket Integrasjon med økonomisystem og Kontor2000 legger grunnlag for automatisering av arbeidsprosessene rundt barnehagebetaling, og elektronisk journalføring av barnehagesøknader vil bli vurdert i Organisasjonen KOSTRA-tallene viser følgende netto utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter: Netto driftsutgifter pr innbygger i kr Sørum Gjennomsnitt Akershus Gruppe 8 Landsgjennomsnitt utenom Oslo Gruppe I forbindelse med skifte av økonomisystem er både kontoplanen og KOSTRA-rapporteringen lagt om. Denne omleggingen synes å ha medført en underrapportering av kommunens administrasjons-kostnader for Grunnlaget for KOSTRA-rapporteringen vil bli gjennomgått på ny i Evalueringen av foretakene etter prøveperioden på 2 år, startet høsten Saken ble sendt til politisk behandling i Høsten 2006 gjennomførte Sørum kommunale eiendomsselskap KF en brukerundersøkelse blant annet som oppfølging av evalueringsrapporten fra Resultatet viste en svært positiv utvikling for foretaket og samarbeidet med resten av organisasjonen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 63

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Sørum kommune vil jobbe aktivt, målretttet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Likestillingsrapportering 2009. 1. Innledning. 1.1 Lovgrunnlag, bakgrunn for rapportering. Alle norske virksomheter (arbeidsgivere) har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Varig økonomisk bedring Holmestrand kommune

Varig økonomisk bedring Holmestrand kommune Holmestrand kommune Service - Varig økonomisk bedring Holmestrand kommune Kommunalsjef økonomi Janne Visnes Melgaard Agenda Hvor var vi og hvor er vi nå Hvordan klarte vi å snu den negative trenden Spesielt

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Arkivsak: 08/1631 Sakstittel: K-kode: 064 Saksbehandler: Helga Soldal Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Innstilling: Strategisk IKT-plan for Sørum kommune

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 13.06.2007 07/1687 35/07 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 145 HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Årsberetning 2009. Sørum kommune

Årsberetning 2009. Sørum kommune Årsberetning 2009 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2007

Tertialrapport. 1. tertial 2007 Tertialrapport 1. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 45 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS`visjon: En effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS skal være kommunesektorens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger NØKKELTALLSANALYSE Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger Innhold Innledning... 2 Gamvik / Lebesby... 3 Befolkning og demografi... 3 Tjenesteproduksjon... 4 Sysselsetting...

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer