Samhandlingsreformen. Forvaltningsrevisjon Tinn kommune 2014::

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen. Forvaltningsrevisjon Tinn kommune 2014::726 013"

Transkript

1 Samhandlingsreformen Forvaltningsrevisjon Tinn kommune 2014::

2 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning Kontrollutvalgets bestilling Bakgrunn Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensning Metode og kvalitetssikring Høring Sammenhengende tjenester Fakta Hvilke samhandlingstiltak har kommunen? Fakta rutiner ved innleggelse og utskriving Revisors vurdering sammenhengende og helhetlige tjenester Konsekvenser av samhandlingsreformen Fakta ansatte og brukere/pasienters erfaringer Fakta Forberedt på kravene i samhandlingsreformen Revisors vurdering forberedt på kravene i samhandlingsreformen Konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger Andre forhold Litteratur og kildereferanser Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse Vedlegg 2: Revisjonskriterier Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Foto forside: stock.xchng.hu Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Bestilling og bakgrunn Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen ble bestilt av kontrollutvalget i møte 3.desember 2013, jf. sak 21/13. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad er det iverksatt tiltak for å sikre at samhandlingen mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt? Nærmere avgrenset til: Hvilke samhandlingstiltak har Tinn kommune iverksatt for å sikre at samhandlingen med Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt? I hvilken grad har Tinn kommune rutiner som sikrer at delavtalene om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten fungerer som forutsatt? 2. I hvilken grad har Tinn kommune forberedt seg på konsekvensene av samhandlingsreformen? Nærmere avgrenset til: Hvordan oppleves konsekvensene av samhandlingsreformen? I hvilken grad har Tinn kommune forberedt seg på å dekke det framtidige behovet for pleie- og omsorgstjenester? Sammenhengende tjenester Å skape sammenheng og helhet mellom spesialisthelsetjenester og kommunale helseog omsorgstjenester for den enkelte pasient, krever at to aktører med ulik eierstruktur, ulik historikk og kultur, ulik organisering og finansiering, og ulike ansvarsområder og oppgaver samarbeider og samordner sine virksomheter. Rammebetingelsene for forflytningen mellom disse aktørene er nedfelt i lovverket. Det legges vekt på at helsetilstanden hos pasienten, avgjør hvorvidt kommunen eller Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 spesialisthelsetjenesten har plikt til å tilby vedkommende et forsvarlig tjenestetilbud. Samtidig er de fleste lover og forskrifter for generelle til at de kan klargjøre alle gråsonene mellom ulike tjenesteaktører. For å redusere disse gråsonene, har aktørene inngått samarbeidsavtaler om blant innleggelse og utskrivning. For å vurdere i hvilken grad samhandlingen mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt, har vi sett nærmere på om rutinene og praksisene ved selve forflytningen av den enkelte pasient fra det ene tjenestenivået til det andre, er i tråd med disse avtalene. Vi har sett på fire konkrete rutiner nedfelt i delavtalen om innleggelse i sykehus, og konkluderer med at: Rutinene for å sende oppdaterte medisinlister med henvisningen 1, synes å være i tråd med avtalen. Selv om det kan være en viss risiko for at listene ikke alltid er korrekte, særlig når pasienten legges inn av en legevaktslege. Det er ikke rutiner eller praksis for at innleggende lege gir beskjed til det kommunale tjenesteapparatet. Dette er ikke i tråd med avtalen. Rutinene for oversendelse av tilstrekkelige og oppdaterte opplysninger fra det kommunale tjenesteapparatet ved en innleggelse, synes å være i tråd med avtalen. Det er vanskelig å vurdere hvorvidt Tinn kommune følger opp avviksmeldinger slik avtalene legger opp, siden kommunen kun har mottatt ett avvik i den undersøkte perioden. Videre har vi sett på tre konkrete rutiner knyttet til delavtalen om utskrivningsklare pasienter, og konkluderer med at: Rutinene for å forberede mottak av en pasient som trenger kommunale tjenester etter innleggelse i sykehus, synes å være i tråd med avtalen. Samtidig er det risiko for at forberedelsene kan bli utilstrekkelige, dersom spesialisthelsetjenesten ikke sender de varslene de skal innenfor fastsatte frister. Videre er det risiko for at forberedelsene kan bli utilstrekkelige når pasienten mottas på ettermiddag og kveld. 1 En henvisning sendes fra innleggende lege i kommunen til mottakende lege i spesialisthelsetjenesten. Det er en forespørsel om videre oppfølging, og inneholder blant annet opplysninger om pasientens helsetilstand. Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Det synes som om kommunen i økende grad sender avviksmeldinger når spesialisthelsetjenesten ikke sender varsler innen fristene. Det synes som om kommunen ikke har tatt i bruk de mulighetene som ligger i avvikssystemet, herunder at det kan bidra til å forbedre rutinene slik at feil og mangler i medisinlistene fra spesialisthelsetjenesten reduseres. Konsekvenser av samhandlingsreformen En sentral målsetning i samhandlingsreformen er at veksten i behov for helse- om omsorgstjenester i all hovedsak skal komme i kommunen. Det skal skje ved å overta oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, videreutvikle eksisterende oppgaver, og utvikle nye tjenestetilbud. For å vurdere i hvilken grad Tinn har forberedt seg på konsekvensene av samhandlingsreformen, har vi sett nærmere på om kommunen sikrer at pleie- og omsorgstjenestene utføres med tilstrekkelig fagkompetanse, og om kommunen har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Når det gjelder kompetanse konkluderer vi slik: På bakgrunn av de vurderinger Fylkesmannen har gjort om to avdelinger ved sykehjemmet på Rjukan, er det risiko for at de tre øvrige sykehjemsavdelingene heller ikke har tilstrekkelig kompetanse til å løse sine oppgaver på en forsvarlig måte. Tinn har noe lavere antall årsverk totalt sett og bare halvparten så mange sykepleierårsverk i hjemmetjenestene og sykehjemmene som sammenliknbare kommuner. Det er derfor risiko for at kompetansebehovet i hjemmetjenestene er større enn kompetansenivået. Det er risiko for at det datagrunnlaget som brukes i Helse- og omsorgsplan fra 2011 til 2020 for å vurdere framtidig behov for kompetanse, ikke lenger er riktig. Det er risiko for at de tiltakene som er iverksatt, ikke sikrer en tilstrekkelig rask kompetanseoppbygging. Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 Når det gjelder kapasitet konkluderer vi med at: Kommunen synes å ha et nokså høyt antall overliggerdøgn i 2012 og Det er sannsynligvis et uttrykk for at kapasiteten ikke har vært tilstrekkelig i disse årene. Opprettelsen av Tildelingskontoret i 2013 har sannsynligvis bidratt til den markerte nedgangen i antall overliggerdøgn fra 2012 til Anbefalinger Vi mener at kommunen bør: sikre at Helse- og omsorgsplan fra 2011 til 2020, blir mer i tråd med konsekvensene av samhandlingsreformen, treffe tiltak for å sikre av avvikssystemet som er nedfelt i samarbeidsavtalene tas i bruk på en mer systematisk måte, vurdere om tilsynet fra Fylkesmannen ved to avdelinger på sykehjemmet på Rjukan, bør få konsekvenser for kompetansesituasjonen i de øvrige pleie- og omsorgstjenestene. Andre forhold I denne forvaltningsrevisjonen har vi også støtt på enkelte forhold vi mener bør følges opp, men som har ligget utenfor vårt oppdrag. Vi viser til beslutningen om å gjøre om lokalsykehuset på Rjukan til et dagsykehus i løpet av 2015, jf. avsnitt 1.2.2, og til beskrivelsen av de lokale tilleggsavtalene mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF, jf. avsnitt Vi tilrår at kontrollutvalget ber administrasjonen redegjøre for hvordan disse tilleggsavtalene blir fulgt opp. Vi viser også til beskrivelsen av det nye elektroniske meldingssystemet, der det synes å være utfordringer knyttet til håndteringen av pasientsensitive opplysninger, jf. avsnitt Telemark kommunerevisjon IKS v

7 Vi tilrår at kontrollutvalget ber administrasjonen redegjøre for håndteringen av slike opplysninger. Skien 29. august 2014 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Hildegunn Rafdal prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS vi

8 1 Innledning 1.1 Kontrollutvalgets bestilling Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen ble bestilt av kontrollutvalget i møte 3.desember 2013, jf. sak 21/13. I vedtaket står det at avtalene mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF, 2 og arbeidet med pasientflyt og pasientsikkerhet skal tas med. Vi ga en underveisrapportering i kontrollutvalget 11.mars I den forbindelse ble vi bedt om å innhente ansatte og brukeres erfaringer med samhandlingsreformen, jf. sak 8/14. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Bakgrunn Vi er nå godt og vel to år inne i en stor helsereform der ansvar, oppgaver og økonomiske midler overføres fra sykehus til kommune. Sentrale myndigheter legger opp til at reformarbeidet skal fortsette i årene framover, men vi mener det kan være nyttig å vurdere status på iverksettingsarbeidet etter to år Om helse- og omsorgstjenestene i Tinn kommune Tinn kommune er organisert i en to-nivå-modell. Rådmannen med en stab bestående av ass. rådmann og to kommunalsjefer utgjør ett nivå, og 23 tjenesteytende enheter og to støtteenheter utgjør neste nivå, jf. Årsmelding for Siden mai 2012 har det vært en konstituert kommunalsjef for levekår der helse- og omsorgstjenestene inngår. Vedkommende har hatt denne stillingen i tillegg til å være enhetsleder for Barnevern og PPT. Våren 2014 ble det ansatt en kommunalsjef for levekår som tiltrer stillingen i august Her siktes det til fire lokale samarbeidsavtaler som kommer i tillegg til de likelydende avtalene som er inngått mellom Sykehuset Telemark HF og alle kommunene i Telemark. 3 Administrasjonen har orientert om at kommunen for tiden jobber med organisasjonsendringer, men de beskrives ikke her siden virkningen av disse endringene vil tre i kraft etter at denne rapporten er ferdig. Telemark kommunerevisjon IKS 1

9 Kommunen har økonomisk rammestyring. Innenfor rammene får enhetene overført 50 prosent av eventuelt mer- eller mindre forbruk til neste budsjettår. Driftsutgiftene til Helse PU, PLO hjemmetjenester og PLO institusjon utgjør om lag 1/3 av kommunens budsjett. Helse- og omsorgstjenestene består av Helse PU (forkortelse for psykisk utviklingshemmede), Pleie og omsorg hjemmetjenester, og pleie og omsorg institusjon (sykehjem). Lederne i enhetene har personalansvar, fagansvar og budsjettansvar. Den nåværende organiseringen trådde i kraft i mai Helse PU Helse består av Psykiatritjeneste (både døgn- og dagtilbud), Helsestasjon, Fysioterapiog ergoterapitjeneste, og Fastlegetjeneste. Det er ansatt en kommuneoverlege i 40 prosent stilling. Vedkommende er det faglige og administrative bindeleddet mellom kommunen og fastlegene. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende med avtale om å tilby allmennlegetjenester. PU består av bofellesskapene Perrongen og Tveito allè 19, og et arbeidssenter. Disse ledes av hver sin avdelingsleder. Pleie og omsorg hjemmetjenester Hjemmetjenestene tilbyr praktisk hjelp og sykepleietjenester hjemme hos folk. Organisatorisk er tjenesten delt inn i to geografiske soner. Sonene har hver sin avdelingsleder. I tillegg til dette har enheten ansvar for tjenestetilbudet til brukerne på dagavdelingene på sykehjemmene, og til beboerne i seks omsorgsboliger inne på sykehjemmet på Rjukan. Pleie og omsorg institusjon Det er to sykehjem i kommunen. Sykehjemmet i Tinn Austbygd har to avdelinger med 31 plasser til lang- og korttidsopphold. Sykehjemmet på Rjukan har tre avdelinger med 44 plasser til langtidsopphold, korttidsopphold, avlastning og rehabilitering. Sykehjemmene har egne kjøkkenavdelinger. Alle avdelingene ledes av en avdelingsleder Om Sykehuset Telemark HF og de vedtatte strukturendringene Sykehuset Telemark HF eies av Helse Sør-Øst regionalt helseforetak. I 2009 ble sykehusene på Notodden og Rjukan overflyttet fra Helse Blefjell HF til Sykehuset Telemark kommunerevisjon IKS 2

10 Telemark HF, og de to sykehusene ble en egen klinikk Klinikk Notodden/Rjukan. Sykehuset på Rjukan ble lokalsykehus for Tokke, Vinje og Tinn. Våren 2013 startet Sykehuset Telemark HF et arbeid for å skalere ned sin virksomhet. I prosjektplanen 4 for arbeidet, står det at bakgrunnen for prosjektet er at: Forbruket av spesialisthelsetjenester i Telemark ligger høyere enn landsgjennomsnittet, samhandlingsreformen fører til at prosent av aktivitetene skal overføres til kommunene, det er behov for flere framtidige investeringer, og det regionale helseforetaket har innført en nytt inntektsmodell som fører til at Sykehuset Telemark HF vil få lavere inntektsvekst i årene framover. I februar 2014 behandlet kommunestyret i Tinn kommune et høringssvar til denne utviklingsplanen. Her står det at det anbefalte forslaget om at sykehuset på Rjukan ikke lenger skal tilby heldøgns behandling og akutt behandling, men kun planlagt utredning og behandling på dagtid, er uakseptabelt for befolkningen, og må stanses, jf. sak 5/14. Det vises blant annet til kommunestyrets behandling av samhandlingsreformen i 2011, hvor det står at Tinn kommune inngår samarbeid med Sykehuset Telemark HF under forutsetning av at samarbeidet skal sikre, styrke og utvikle lokalsykehuset på Rjukan, jf. sak 3/11. Kommunen mener det anbefalte forslaget i utviklingsplanen bryter med disse forutsetningene, og setter samarbeidet mellom kommunen og sykehuset langt tilbake. I løpet av våren 2014 ble strukturendringene for Telemark HF behandlet i styret for helseforetaket, i styret for det regionale helseforetaket og av helseministeren. Forslaget om å gjøre om sykehuset på Rjukan til et dagsykehus, ble vedtatt. 4 Jf. prosjektplanen «Utviklingsplan for STHF i perioden », som ligger på nettsiden til Sykehuset Telemark HF. Telemark kommunerevisjon IKS 3

11 1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier Denne rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad er det iverksatt tiltak for å sikre at samhandlingen mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt? Nærmere avgrenset til: Delproblemstilling 1 Hvilke samhandlingstiltak har Tinn kommune iverksatt for å sikre at samhandlingen med Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt? Delproblemstilling 2 I hvilken grad har Tinn kommune rutiner som sikrer at delavtalene om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten fungerer som forutsatt? 2. I hvilken grad har Tinn kommune forberedt seg på konsekvensene av samhandlingsreformen? Nærmere avgrenset til: Delproblemstilling 1 Hvordan oppleves konsekvensene av samhandlingsreformen? Delproblemstilling 2 I hvilken grad har Tinn kommune forberedt seg på å dekke det framtidige behovet for pleie- og omsorgstjenester? Revisjonskriteriene 5 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra helse- og omsorgstjenesteloven med forarbeider, medfinansieringsforskriften, stortingsmeldingen om samhandlingsreformen, og delavtalene om innleggelse i 5 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 4

12 sykehus og utskrivning fra sykehus. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.4 Avgrensning Tidsmessig vil vi avgrense oss til årene 2012, 2013 og fram til juni Vi vil i noen grad sammenlikne med årene 2010 og I den første delen av rapporten ser vi nærmere på samarbeidet mellom sykehus og kommune. For å klargjøre dette samarbeidet, er det inngått en overordnet avtale og 16 del- og tilleggsavtaler mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF. Den overordnede avtalen og 12 delavtaler er likelydende for alle kommuner i Telemark. De fire resterende avtalene er inngått med Sykehuset Telemark HF, og gjelder samarbeid med lokalsykehuset på Rjukan. 6 Vi vil se nærmere på de fire lokale tilleggsavtalene, samt den overordnede avtalen og tre av de likelydende delavtalene. De sistnevnte gjelder: Delavtale om innleggelse i sykehus Delavtale om retningslinjer for utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer. Vi har valgt disse delavtalene fordi de to førstnevnte er helt sentrale for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester, og den sistnevnte er tatt med for å kunne vurdere på hvilken måte og i hvilken grad ulike erfaringer tas med i det videre læringsog utviklingsarbeidet. I den andre delen av rapporten skal vi se nærmere på hvilke konsekvenser samhandlingsreformen har fått for kommunen. Etter vår vurdering vil de første endringene komme i pleie- og omsorgstjenestene. Vi velger derfor å se nærmere på disse tjenesteområdene, og avgrenser oss mot øvrige kommunale tjenester. 6 Det gjelder følgende avtaler 1) Avtale om drift av legevaktsamarbeid mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn, Tokke og Vinje kommune, 2) Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser, 3) Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen, og 4) Tilleg gsavtale til avtale om jordmortjenester delavtale Samarbeid om svangerskapskontroll, beredskaps - og følgetjeneste for gravide. Telemark kommunerevisjon IKS 5

13 1.5 Metode og kvalitetssikring Vi har intervjuet enhetsledere, kommuneoverlegen og avdelingsledere. Videre har vi gjennomført spørreundersøkelser blant ansatte og pasient- og brukerrepresentanter. Vi har også gjennomgått sentrale nasjonale og kommunale dokumenter knyttet til samhandlingsreformen, herunder gjort analyser basert på KOSTRA-tall 7. Vi ser at vår informasjonsinnhentingsfase første halvår i 2014 sammenfaller i tid med Tinn kommunes arbeid med et høringssvar på den framlagte utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF, 8 venting på den videre behandlingen, og endelig vedtak i juni Saken har fått stor oppmerksomhet. Vi har ikke indikasjoner på at dette har preget vår informasjonsinnhenting. Likevel mener vi det er viktig metodisk sett å holde det åpent at dette kan ha påvirket enkelte av våre respondenter. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 1.6 Høring Rapporten ble sendt på høring 8.august Høringen har ført til at vi har rettet de påpekte faktafeilene. Videre har vi tydeliggjort deler av kommunestyrets vedtak knyttet til Helse- og omsorgsplan fra 2011 til Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. 7 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. 8 Se avsnitt for en nærmere beskrivelse. Telemark kommunerevisjon IKS 6

14 2 Sammenhengende tjenester Hovedproblemstilling I hvilken grad er det iverksatt tiltak for å sikre at samhandlingen mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt? Nærmere avgrenset til: Delproblemstilling 1 Hvilke samhandlingstiltak har Tinn kommune iverksatt for å sikre at samhandlingen med Sykehuset Telemark HF skjer som forutsatt? Dette er en beskrivende problemstilling, så vi utarbeider ikke revisjonskriterier. Delproblemstilling 2 I hvilken grad har Tinn kommune rutiner som sikrer at delavtalene om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten fungerer som forutsatt? 2.1 Fakta Hvilke samhandlingstiltak har kommunen? For å belyse hovedproblemstillingen, velger vi å gi en overordet og samlet beskrivelse av samhandlingstiltakene for Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF. Dette omfatter inngåtte avtaler, organisering av samhandlingsarbeidet og felles prosjekter. Videre ser vi nærmere på iverksettingen av delavtalene om innleggelse og utskrivning. Vi har valgt disse avtalene fordi vi mener de er helt sentrale for å kunne vurdere i hvilken grad samhandlingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten fungerer slik den skal Samarbeidsavtaler Kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar og oppgaver reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Samtidig er de fleste lover og forskrifter for generelle til at de kan klargjøre alle gråsonene mellom ulike tjenesteaktører. Formålet med de inngåtte samarbeidsavtalene, de iverksatte Telemark kommunerevisjon IKS 7

15 prosjektene, og de etablerte arenaene for samarbeid mellom tjenestenivåene, er å redusere slike gråsoner ved å konkretisere ansvars- og oppgavefordelingen og etablere gode samarbeidsrutiner mellom partene. Likelydende avtaler mellom Sykehuset Telemark HF og hver kommune i Telemark Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommuner og helseforetak/regionale helseforetak å inngå forpliktende samarbeidsavtaler, jf I Telemark er dette løst ved at Sykehuset Telemark HF og den enkelte kommune i fylket har inngått en overordnet avtale med en rekke tilhørende delavtaler. 2. februar 2012 vedtok kommunestyret i Tinn å inngå en overordnet samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark HF, jf. sak 17/12. I samme vedtak ble det inngått delavtaler om: retningslinjer for innleggelse, 9 utskrivningsklare pasienter som må antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning, omforente beredskapsplaner, planer for den akuttmedisinske kjeden, beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, analyse av sykehusforbruk. I vedtaket står det også at tidligere inngåtte avtaler om somatiske pasienter, pasienter med avhengighetsproblematikk og pasienter med psykisk helseproblematikk videreføres med mindre annet er eksplisitt sagt i ovennevnte avtaler. 1.juni 2012 vedtok kommunestyret i Tinn å inngå ytterligere seks delavtaler med Sykehuset Telemark HF, jf. sak 67/12 om: samarbeid om IKT-løsninger, forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper, jordmortjenester, kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis, o håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer, o prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukergrupper. 9 Avtalen gjaldt i første omgang for pasienter innen somatikk. Fra gjaldt den også for pasienter innen psykisk helsevern og rusmiddelavhengige. Telemark kommunerevisjon IKS 8

16 Den overordnede avtalen og de delavtalene som er markert med svarte kulepunkter, er inngått innen pålagte frister og inneholder helse- og omsorgstjenestelovens minimumskrav, jf Delavtalene markert med hvite kulepunkter kommer i tillegg til de lovpålagte avtalepunktene. I februar 2013 ble det inngått en delavtale om turnuslegeordningen, og en delavtale om nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorgen og lindrende behandling. Disse kommer også i tillegg til de lovpålagte avtalene. Lokale tilleggsavtaler Tinn kommune har i lengre tid hatt et formelt samarbeid med spesialisthelsetjenesten lokalisert til sykehuset på Rjukan. Dette samarbeidet har blitt utvidet etter at samhandlingsreformen trådde i kraft, og omfatter nå fire tjenesteområder. Dette er nedfelt i egne avtaler og kalles heretter lokale tilleggsavtaler, for å skille dem fra de fylkesomfattende delavtalene nevnt ovenfor. Nedenfor beskrives disse tilleggsavtalene slik de har fungert i den undersøkte perioden. Samtidig ser vi at vedtaket om at sykehuset på Rjukan skal endres fra et sykehus med døgnplasser og akuttfunksjon, til et dagsykehus med planlagte aktiviteter, vil få følger for den praktiske gjennomføringen av disse tilleggsavtalene og tjenesteområdene de omfatter. Lokal tilleggsavtale om legevaktsamarbeid Det er inngått en lokal tilleggsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn, Tokke og Vinje kommune om drift av legevaktsamarbeid lokalisert på sykehuset på Rjukan. Den ble sist gang revidert i februar 2012, og erstatter tidligere avtaler om legevaktsamarbeid. Når det gjelder ansvars- og arbeidsoppgaver, står det at Tinn kommune ved kommuneoverlegen har det medisinskfaglige ansvaret, og må sørge for å dekke opp vaktlistene for legevaktslegene. Lokalsykehuset på Rjukan stiller med lokaler og utstyr. Videre har sykehuset ansvar for telefonformidling for de tre kommunene, og ansvar for å stille med sykepleiefaglig kompetanse når pasientene kommer til legevakta. I følge avtalen skal det utarbeides årlige budsjetter. Regnskapet for 2013 viser at Tinn kommune betalte om lag 1, 6 mill. kr. Telemark kommunerevisjon IKS 9

17 Håndtering av uenighet eller mislighold, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette fram, skal saken avgjøres ved ordinære domstoler. Lokal tilleggsavtale om kjøp av rehabiliteringsplasser I 2009 ble det inngått en lokal tilleggsavtale om kjøp av rehabiliteringsplasser mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune. Den ble sist gang revidert i januar Avtalen omfatter fire plasser, og de er lokalisert på sykehuset på Rjukan. Kommunen betaler for 1000 døgn per år. I 2013 utgjorde det om lag 2,2 mill. kr. I praksis har det vist seg vanskelig å benytte plassene fullt ut. I 2012 brukte kommunen ca. 750 døgn. Høsten 2013 ble det derfor utarbeidet et vedlegg til denne avtalen. Her åpnes det for at kommunen kan bruke disse plassene mer fleksibelt. Videre står det at sykehuset må avklare om fire plasser kan disponeres permanent av kommunen. 10 Tinn kommune har ansvar for tildeling av disse plassene. Det er den kommunale tilsynslegen som har det medisinskfaglige ansvaret for pasientene, og skal ha en ukentlig oppfølging av dem. Den kommunale fysioterapitjenesten har ansvaret for den daglige opptreningen. Sykehuset har ansvar for den daglige pleien og omsorgen av pasientene. Har pasientene behov for spesialisthelsetjenester mens de er innlagt på rehabiliteringsplassene, skal en følge samme prosedyre som ved henvisning til innleggelse eller henvisning til dagbehandling. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, skal sykehuslege tilkalles. Uenighet eller mislighold, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette fram, skal saken avgjøres ved ordinære domstoler. Lokal tilleggsavtale om øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen Fra 2016 plikter alle kommuner å tilby døgnopphold for pasienter/brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun pasienter kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. helse- og omsorgstjenesteloven Enhetsleder for Pleie og omsorg institusjon opplyser at lokalsykehuset reduserer sin bemanning i ferier og høytider, slik at kommunen kan disponere to rehabiliteringsplasser i disse periodene. For kommunen er dette uheldig siden kommunen også reduserer bemanningen i disse periodene, og trenger rehabiliteringsplassene i større grad. Telemark kommunerevisjon IKS 10

18 Høsten 2012 inngikk Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF en tilleggsavtale om etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser. 11 Tjenesten omfatter to plasser som er lokalisert på sykehuset på Rjukan. Kommunen betaler for 365 liggedøgn per år. I 2013 betalte kommunen om lag 1,1 mill. kr. Deler av beløpet dekkes av årlige tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Disse midlene vil Tinn motta fram til Til forskjell fra de overnevnte avtalene, regulerer denne avtalen et nytt tjenestetilbud. Avtalen klargjør derfor hvilke pasientgrupper som er aktuelle for dette tilbudet. I hovedsak gjelder det pasienter med forverring av kjente tilstander, og pasienter som trenger behandling for ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak. Tinn kommune kjøper denne tjenesten av Sykehuset Telemark HF, slik at sykehuset har totalansvar for å levere et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Når det gjelder den mer konkrete ansvars- og oppgavefordelingen: skal kommunen tildele plassene, avgjør behandlende lege på sykehuset om en pasient bør overføres til spesialisthelsetjenesten, og når en pasient er utskrivningsklar, kan kommunen likevel utsette å ta imot en utskrivningsklar pasient, dersom de ikke har kapasitet til å ta imot vedkommende. Videre står det i avtalen at de samme rutinene gjelder som ved innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, jf. vedlegg 2 revisjonskriterier. Fra januar til april 2015 var det registrert 15 liggedøgn. Fra mai til oktober 2013 var det ikke registrert noen innleggelser på disse plassene. 12 Når det gjelder håndtering av uenighet og tvisteløsning, viser denne avtalen til den overordnede avtalen, jf. beskrivelse ovenfor. I den perioden vi undersøker, jobbes det også med å få på plass en felles sentral for Nødnett som skal dekke både legevakten i kommunen og akuttmottaket på lokalsykehuset på Rjukan. De vedtatte endringene ved lokalsykehuset, vil få betydning for dette arbeidet. 11 Den bygger på den fylkesomfattende delavtalen om plasser til døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen, som ble vedtatt av kommunestyret i Tinn i februar 2012, jf. avsnitt Kilde: referatene fra samarbeidsmøtene i kommunen. For nærmere beskrivelse, se avsnitt Telemark kommunerevisjon IKS 11

19 Lokal tilleggsavtale om samarbeid om svangerskapskontroll og beredskaps- og følgetjeneste for gravide Etter lovverket har kommunen ansvar for svangerskaps- og barselomsorgstjenester, mens spesialisthelsetjenesten har ansvar for følgetjeneste 13 og for tjenestetilbudet til fødende. For å ivareta sitt ansvar, inngikk Tinn kommune en avtale i 2013 med Sykehuset Telemark HF om kjøp av timer til kommunal jordmortjeneste fra lokalsykehuset på Rjukan. Avtalen klargjør også at spesialisthelsetjenesten har ansvar for følgetjenesten og for vaktberedskapen for følgetjenesten. Forløperen til denne avtalen var et prosjekt kalt «Jordmor der mor bor». Prosjektet varte fra 1. januar 2010 til 1. januar 2013, og var et samarbeid mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF. Tinn kommune kjøper et timeforbruk av jordmortjenester som tilsvarer 40 prosent stilling, og betaler en sum som tilsvarer jordmorstilling i 50 prosent per år. Når det gjelder håndtering av uenighet og tvisteløsning, viser denne avtalen til den overordnede avtalen, jf. beskrivelse ovenfor Organisering av samhandlingsarbeidet Organisering av samarbeidet i Telemark Den overordnede avtalen inneholder en beskrivelse av hvordan samhandlingsarbeidet mellom forvaltningsnivåene skal organiseres og finansieres. I første fase ble det besluttet å følge den etablerte regioninndelingen i fylke med fire regioner. Tinn inngikk i region Øst-Telemark sammen med Notodden og Hjartdal. Fra høsten 2013 ble regioninndelingen knyttet til samhandlingsarbeidet redusert til tre. Da ble midt- og østregionen med kommunene Tinn, Notodden, Hjartdal, Sauherad, Bø og Nome slått sammen. I henhold til den overordnede avtalen ble det ansatt en samhandlingskoordinator i hver region. Vedkommende har ansvar for å ha oversikt over og følge opp ulike tiltak 13 Følgetjeneste vil si at den gravide/fødende får følge av jordmor til fødested når det blir vurdert som nødvendig. Beredskap i forbindelse med denne følgetjenesten vil si en døgnkontinuerlig vaktbereds kap for jordmortjenester. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for organisering og drift av følgetjenesten når reiseveien for den gravide er 1,5 timer eller mer til fødested slik det er for innbyggerne i Tinn. Telemark kommunerevisjon IKS 12

20 og prosjekter knyttet til samhandling, og fungere som bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Finansieringen av disse stillingene ble delt mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i regionen etter forholdstallet 40: Koordinatorene inngår i et fylkesomfattende nettverk som skal koordinere arbeidet og sikre overføring av erfaringer mellom regionene. Videre ble det opprettet en styringsgruppe i hver region som blant annet følger opp den overordnede avtalen og delavtalene, legger overordnede føringer for samhandlingen, sikrer at det stilles tilstrekkelig ressurser til rådighet, og sørger for at nødvendige beslutninger blir tatt. Styringsgruppen består av administrerende direktør fra Sykehuset Telemark HF, samt rådmenn og ansatterepresentanter fra regionen. Fra årsskriftet 2013 deltar også brukerrepresentanter. Under styringsgruppen ble det opprettet en arbeidsgruppe som blant annet sørger for at vedtak i styringsgruppa blir satt i verk, bidrar til å få fram nye tiltak til forbedring av samhandlingen, og sørger for forankring og informasjon til ledere og ansatte i egen organisasjon. Arbeidsgruppen består av kommunal- eller etatsjefer fra kommunen og klinikk- eller seksjonssjefer fra spesialisthelsetjenesten, samt bruker- og ansatterepresentanter. For perioden 2012 og 2013 var det assisterende enhetsleder for Helse PU som deltok for Tinn. Ved årsskifte 2013/2014 overtok konstituert kommunalsjef for levekår. Samhandlingskoordinatoren er sekretær for begge gruppene. Da midt- og østregionen ble slått sammen, ble styrings- og arbeidsgruppene også slått sammen. Samhandlingsarbeidet på fylkesnivå er med andre ord prosjektorganisert. For å overføre vedtak, tiltak og innspill mellom disse gruppene og de ordinære ansvars- og beslutningsstrukturene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må det etableres fastlagte kommunikasjonsrutiner. For å sikre forankring på politisk nivå, er avtalene formelt vedtatt av kommunestyret i Tinn. I tillegg inneholder den overordna avtalen en opplisting av tiltak for ytterligere å 14 Denne måte å organisere og finansiere samhandlingskoordinatorene kalles Telemarksmodellen. De 60 prosentene som kommunene skal betale, fordeles mellom kommunene etter antall innbyggere. Telemark kommunerevisjon IKS 13

21 forankre samhandlingsarbeidet i det ordinære tjenesteapparatet. Det står blant annet at medlemmene i styringsgruppa skal sørge for at det stilles tilstrekkelig ressurser til rådighet, og at nødvendige beslutninger blir fattet. Videre står det at både styringsgruppa og arbeidsgruppa skal sørge for informasjon, forankring og støtte i egen organisasjon. Enhetslederne for Helse PU, hjemmetjenestene og sykehjemmene har inngått lederavtaler med rådmannen. 15 Iverksetting av samhandlingsreformen er nevnt som et eget punkt. Videre sender rådmannen i Tinn all informasjon fra styringsgruppemøtene til enhetsleder for Helse PU, og hun videresender til øvrige enhetsledere og til kommuneoverlegen. Tinn kommunes representant i arbeidsgruppa (i årene 2012 og 2013 var det ass. enhetsleder for Helse PU), beskriver arbeidet med å gjøre beslutningene kjent i egen organisasjon på følgende måte: Jeg har hele tiden videresendt informasjon jeg har mottatt til riktig person/stilling. Disse har vært ansvarlige for å videreinformere til sine ledere og ansatte. Har det vært særskilte saker, har jeg tatt det opp i de ulike møtefora vi har. 16 Kommuneoverlegen har ansvar for å videreformidle til fastlegene og legevaktslegene. Enhetslederne beskriver sammenkoplingen av samhandlingsreformen og ordinær drift på følgende måte: Styringssignalene på samhandlingsområdet gis ikke helt på samme måte som for den øvrige driften. I lederavtalen står det på generelt grunnlag at jeg har ansvar for å iverksette samhandlingsreformen, men de mer konkrete tingene som overordna avtale, delavtalene og de lokale tilleggsavtalene har vi fått fra hun som var assisterende enhetsleder i Helse PU i 2012 og Vi følte oss godt forberedt i starten. På det tidspunktet hadde vi legevaktavtalen. Videre hadde vi en mangeårig tradisjon for samarbeid mellom fastlegene og sykehuset. 15 Kommunen bruker målstyring som styringsprinsipp, og det er blant annet inngått lederavtaler mellom rådmann og enhetslederne. I helse- og omsorgstjenestene inngikk lederne slike avtaler høsten Avtalene har en tilnærmet lik utforming, og består av en avtaletekst og et vedlegg. Den første delen handler om kommunes verdigrunnlag, enhetsleders ansvarsområder og gjensidige forventninger mellom avtalepartene. Den andre delen handler om årlige resultat- og utviklingsmål, og virkemidler for gjennomføring. 16 Dette gjelder månedlige samhandlingsmøter i Tinn kommune. Beskrives i større detalj lenger ut i avsnittet. Telemark kommunerevisjon IKS 14

22 På høsten 2011 fikk vi et kommunestyrevedtak som sa at vi skulle gå inn i samhandlingsreformen med mål om å styrke Rjukan sykehus. Dette vedtaket passet jo godt med slik vår tjeneste var rigget. Det mest betydningsfulle i avtalene er den sterke understrekingen av at vi skal samarbeide. Avtalene inneholder retningslinjer som vi skal følge. ( ) Opplever at avtalene er en trygghet for oss. Vi kan vise til dem når vi mener sykehuset ikke opptrer i tråd med dem og motsatt. Organisering av samhandlingsarbeidet mellom Tinn kommune og lokalsykehuset på Rjukan I den lokale tilleggsavtalen om legevakt står det at det skal være minimum to samarbeidsmøter per år mellom Tinn kommune og lokalsykehuset på Rjukan. Etter hvert som flere lokale tilleggsavtaler har blitt signert, er oppfølgingen av dem trukket inn i disse møtene, og møtehyppigheten har økt. Også den lokale oppfølgingen av de fylkesomfattende delavtalene om inn- og utskrivning, følges opp her. Det er i hovedsak ledere og en brukerrepresentant fra kommunen, og ledere fra sykehuset som deltar. I enkelte møter deltar representanter for Tokke og Vinje via videolink. Vi har fått opplyst at i 2012 ble alle møtene gjennomført som videokonferanse. Det ble ikke skrevet referater fra disse møtene. Fra høsten 2013 er det gjennomført månedlige møter. 17 Organisering av samhandlingsarbeidet i Tinn kommune I dette avsnittet presenteres særskilte tiltak knyttet til samhandlingsarbeidet i Tinn kommune. I tillegg til dette, foregår det mye samarbeid på tvers av tjenesteområdene som ikke er nedfelt i egne rutiner. Dette understrekes av flere informanter. De mener dette er mulig i en liten kommune som Tinn med få og små tjenesteenheter. Samarbeidsmøter Etter innføringen av samhandlingsreformen, ble det opprettet et nytt møteforum for å bedre samarbeidet på tvers av tjenesteområdene i Tinn kommune. Konst. kommunalsjef, enhetslederne i Helse PU, Pleie og omsorg institusjon, Pleie og omsorg sykehjem og kommuneoverlegen deltar fast. I årene 2012 og 2013 deltok assisterende enhetsleder for Helse PU også, fordi hun representerte kommunen i arbeidsgruppa i region øst i denne perioden. 17 Vi har mottatt referat for møter i oktober og november 2013, og for januar og februar i Telemark kommunerevisjon IKS 15

23 Saker som behandles i møtene omfatter alle aktuelle temaer knyttet til samhandling, herunder oppfølging av inngåtte del- og tilleggsavtaler, utfordringer knyttet til kompetanse, endringer i pasientstrømmer osv. Tildelingskontoret Fra tiden før samhandlingsreformen trådde i kraft, har det vært jobbet med å etablere et Tildelingskontor i Tinn kommune. Tildelingskontoret skulle ha som oppgave å tildele kommunale pleie- og omsorgstjenester. I Helse- og omsorgsplan fra 2011 til 2020 står det at det arbeides med å opprette et Tildelingskontor for å skille tydeligere mellom forvaltning/myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Behovet for et Tildelingskontor begrunnes på to måter. De formelle kravene til saksbehandling og begrunnelse for enkeltvedtak er betydelig innskjerpet. Videre vil det å skille ut og samle saksbehandlingen knyttet til tildeling av kommunale tjenester, øke rettsikkerheten for tjenestemottakerne og bidra til et mer helhetlig tjenestetilbud. 18 For å kunne opprette et Tildelingskontor innenfor tildelte økonomiske rammer, har administrasjonen gjort om ledige stillinger slik at det er blitt frigjort lønnsmidler. Tildelingskontoret begynte sin virksomhet da det ble ansatt en saksbehandler i februar Litt senere samme år begynte en til. Begge er sykepleiere og begge har jobbet på Rjukan lokalsykehus. Tildelingskontoret er organisatorisk tilknyttet Enhet for hjemmetjenester. I oppstartsfasen hadde Tildelingskontoret ansvaret for tildeling av blant annet rehabiliteringsplasser, korttidsplasser og hjemmetjenester. Gradvis har kontoret overtatt tildelingen av flere tjenester, herunder langtidsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. 1. mai 2014 ble det ansatt en saksbehandler til som har ansvar for saker knyttet til psykisk utviklingshemmede, støttekontakt og avlastningsplass. Tildelingskontoret har ikke ansvar for pasienter innenfor rus og psykiatri. Egen korttidsavdeling I første fase av samhandlingsreformen hadde sykehjemmene tre avdelinger der plassene ble brukt både til langtidsopphold og til korttidsopphold, avhengig av behov. 18 Tildeling av kommunale pleie- og omsorgtjenester er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det stilles særskilte krav til slike vedtak når det gjelder saksutredning, vedtak og klage. Telemark kommunerevisjon IKS 16

24 Etter hvert så kommunen behov for å samle korttidsplassene i en egen avdeling. På høsten 2013 ble en demensavdeling på sykehjemmet på Rjukan gjort om til en korttidsavdeling med seks plasser. 19 De fleste pasientene som kommer hit, kommer fra spesialisthelsetjenesten. Etter noen ukers opphold skal de fleste hjem til egen bolig, mens enkelte flyttes over til en langtidsplass. Kommunen samlet korttidsplassene dels fordi kommunen får flere pasienter som trenger et korttidsopphold, og dels fordi mange av dem trenger mer eller annen oppfølging enn pasientene på langtidsavdelingene. Forebyggende og helsefremmende tiltak En av de ansatte i Fysioterapitjenesten har fått ansvar som folkehelsekoordinator. Vedkommende arbeider med en folkehelseplan i samråd en gruppe sammensatt av personell fra ulike deltjenester. Videre har Tinn fått ekstra midler fra Helsedirektoratet til en Frisklivssentral. Disse midlene er brukt til å ansette en person som i særlig grad skal jobbe med personer med kroniske lidelser, herunder KOLS, diabetes og fedme Andre tiltak og prosjekter I de undersøkte årene ser vi at både styringsgruppa og arbeidsgruppa har brukt mye tid på arbeid knyttet til utforming og oppfølging av den overordnede avtalen og delavtalene. I tillegg ble det tatt initiativ til flere samhandlingsprosjekter. Fra referatene fra styrings- og arbeidsgruppa i Øst-Telemark, ser det ut til at et KOLS-prosjekt og et prosjekt for å utvikle kommunale tjenester i lokalsykehuset, har vært særlig viktige for denne regionen. Det sistnevnte omfatter blant annet prosjekter om heldøgns plasser for øyeblikkelig hjelp i kommunen, om jordmortjenester, og om bedre samarbeid med og tydeligere forankring i kommunene av spesialisthelsetjenestens ambulante palliative team 20. Andre temaer styrings- og arbeidsgruppene har jobbet med, 19 I Årsmeldingen for 2013 står det at det arbeides med å bygge opp en korttidsavdeling med 8 12 plasser. 20 Ambulante team er behandlerteam som arbeider utenfor sykehusene, og består av fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper. Tanken bak ambulante team er å spare pasienten for belastninger med innleggelse, støtte pasientens håndtering av problemer i dagliglivet og å spare penger for helsevesenet. De ambulante teamene har gjerne helt spesifikke målgrupper. Telemark kommunerevisjon IKS 17

25 er kartlegging av forbruk av sykehustjenester og ressursbruk i kommunene ved økt aktivitet knyttet til inn- og utskrivning. Det finnes flere samhandlingsprosjekter og -tiltak enn de som er iverksatt via styringsog arbeidsgruppene. Det omfatter blant annet ambulante team, praksiskonsulentordning, digital samhandling og tiltak for kompetanseoverføring. Enkelte av dem ble iverksatt før samhandlingsreformen trådde i kraft. 2.2 Fakta rutiner ved innleggelse og utskriving Rutiner for iverksetting av delavtalen om innleggelse i sykehus Revisjonskriterier Tinn kommune skal ha rutiner som sikrer at følgende punkter i delavtale om innleggelser blir fulgt: a. Oppdaterte lister over legemiddelbruk følger en henvisning. b. Henvisende lege gir beskjed om henvisningen til det kommunale tjenesteapparatet så raskt som mulig, dersom pasienten mottar kommunale tjenester. c. Det kommunale tjenesteapparatet oversender nødvendige og oppdaterte dokumenter til sykehuset så nært opp til innleggelsesdato som mulig, dersom pasienten mottar kommunale tjenester. d. Sikrer oppfølging av avvik. Rutiner for at oppdaterte lister over legemiddelbruk følger med henvisningen Det er fastlegen eller legevaktslegen som sender henvisning om innleggelse til spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder uavhengig av om innleggelsen er planlagt på forhånd eller skjer som øyeblikkelig hjelp. I Tinn kommune har fastlegene et elektronisk journalsystem med maler for blant annet medisinlister. Fastlegene kommuniserer elektronisk med spesialisthelsetjenesten. Når vedkommende skriver en henvisning til spesialisthelsetjenesten, legger gjeldende registrerte medisinliste seg automatisk inn i henvisningen. Legevaktslegene har et nesten tilsvarende elektronisk system, men de har ikke tilgang til pasientens journal eller medisinliste. Det finnes i hovedsak hos fastlegen og hos de kommunale pleie- og Telemark kommunerevisjon IKS 18

26 omsorgstjenestene. Basert på opplysninger fra pasienten selv eller pårørende må legevaktslegen skrive inn medisinlisten, som så legger seg automatisk ved henvisningen. Rutiner for at henvisende lege gir beskjed til det kommunale tjenesteapparatet Det skjer jevnlig at pasienter som mottar kommunale tjenester, blir innlagt på sykehus. Tinn kommune har ikke rutiner eller praksis for at henvisende lege gir beskjed om en innleggelse. Fra fastlegenes side oppfattes det slik at spesialisthelsetjenesten vil informere det kommunale tjenesteapparatet om innlagte pasienter innen 24 timer. Det kommunale tjenesteapparatet får kjennskap til innleggelser på flere måter. Avdelingslederne på sykehjemmene opplyser at legen, som har fast tilsyn med pasientene hver uke, sender henvisning ved planlagt innleggelse. 21 Dersom det er behov for øyeblikkelig innleggelse på kveld, natt og helg, kontakter de ansatte legevaktslegen. Når en pasient legges inn på sykehus vil de ansatte hjelpe til med overflytting, klargjøre plassen til ny pasient og varsle Tildelingskontoret 22 om at de har ledig plass. I hjemmetjenestene er det vanligvis de ansatte som tar initiativ til innleggelse. Dette gjelder de brukerne de er hos ofte. For pasienter som mottar få/sjeldne tjenester, er det mer tilfeldig om de får vite at en bruker er lagt inn på sykehus. Begge avdelingslederne i hjemmetjenesten opplyser at de har kommet til stengte dører, og at de har måttet bruke tid og krefter på å finne ut hvor vedkommende er. Rutiner for at det kommunale tjenesteapparatet sender dokumenter til sykehuset I løpet av 2014 ble et nytt elektronisk meldingssystem mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i fylket tatt i bruk. Utrullingen har skjedd gradvis, og Tinn tok det i bruk i løpet av våren. 21 I Tinn kommune er to av fastlegene tilsynsleger på sykehjemmene. Generelt er det slik at fastlegene er pålagt å utføre offentlig legearbeid et visst antall timer per uke. I tillegg til tilsyn ved sykehjem, omfatter offentlig legearbeid vanligvis tilsyn ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og fengselsanstalter. 22 Se avsnitt for en nærmere beskrivelse. Telemark kommunerevisjon IKS 19

27 Siden vi dekker perioden 2010 og fram til juni 2014, vil vi redegjøre for to rutiner for oversendelse av dokumenter fra de kommunale tjenestene til spesialisthelsetjenesten. Vår vurdering, se avsnitt 2.2, vil i hovedsak rette seg mot det nye systemet. Før det elektroniske meldingssystemet kom på plass våren 2014, var rutinen både i hjemmetjenestene og på sykehjemmene å ta papirkopi av medisinark, pleieplan og sykepleierapport om pasientens status og bakgrunn for innleggelse. Dette ble lagt i en konvolutt og gitt til pasienten, eller til dem som fulgte vedkommende til sykehuset. Det hendte også at disse papirene ble fakset over til sykehuset. Videre var det vanlig at sykehuset tok kontakt med de kommunale tjenestene, for å få en muntlig rapport. Etter at det nye meldingssystemet ble tatt i bruk, er rutinen at opplysninger mellom sykehus og kommune sendes elektronisk. Helt konkret flyttes dokumenter fra det elektroniske systemet som finnes i pleie- og omsorgstjenestene over i det nye systemet som kommuniserer med spesialisthelsetjenesten. Flere avdelingsledere opplyser at de først må få melding om at en pasient er innlagt, før de kan sende alle nødvendige papirer. En avdelingsleder sier det hender hun sender nødvendige opplysninger, før de får melding fra sykehuset. Mottar kommunen avviksmeldinger rutiner for å følge dem opp I de tilfellene hjemmetjenestene eller sykehjemmene glemmer å oversende oppdaterte dokumenter til spesialisthelsetjenesten, får de vanligvis en telefon fra sykehuset med forespørsel om å sende dem. Verken hjemmetjenestene eller sykehjemmene har opplevd at sykehuset har sendt avviksmelding på grunn av manglende oversendelse av nødvendige og oppdaterte dokumenter. Fra fastlegenes side opplyses det at det hender at sykehuset ringer til innleggende lege for å dobbeltsjekke om en medisinliste er riktig. I de tilfellene legen ikke kan svare (gjelder vanligvis legevaktslegen), vil sykehuset kontakte fastlegen, hjemmetjenestene eller sykehjemmene neste virkedag for å få en oppdatert oversikt. En enhetsleder opplyser at kommunen har mottatt ett avvik fra sykehuset i løpet av de to første årene av samhandlingsreformen. Hun sier de avviste det som avvik, og siden har de ikke hørt mer om saken. Telemark kommunerevisjon IKS 20

28 2.2.2 Rutiner for iverksetting av delavtalen om utskrivningsklare pasienter Revisjonskriterier Tinn kommune skal ha rutiner som sikrer at følgende punkter i delavtale om utskrivningsklare pasienter blir fulgt: a. Forbereder og iverksetter nødvendige tiltak når sykehuset har varslet om at en pasient har behov kommunale tjenester etter sykehusopphold. b. Rapporterer avvik til spesialisthelsetjenesten dersom første varsel eller andre varsel ikke er mottatt innen fristen. c. Rapporterer avvik til spesialisthelsetjenesten dersom det kommunale tjenesteapparatet ikke har mottatt den informasjonen den mener er nødvendig for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Rutiner for å forberede og iverksette tiltak for å ta imot utskrivningsklare pasienter Forberedelser som må gjøres for å kunne ta imot en pasient fra sykehuset som har behov for kommunale tjenester, kan deles i to nivåer. På et overordnet nivå handler det om å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta imot vedkommende, mens i det daglige handler det om å ha rutiner som sikrer en god forflytning av den enkelte pasient. I dette avsnittet ser vi nærmere på rutinene rundt forflytning av den enkelte pasient. I kapittel 3 ser vi nærmere på kommunens kapasitet og kompetanse. I følge delavtalen om utskrivningsklare pasienter, skal spesialisthelsetjenesten varsle bostedskommunen innen 24 timer etter innleggelse, dersom det antas at vedkommende vil trenge kommunale tjenester etter utskrivning (kalles meldebrev 1 eller førstegangs varsel). Videre skal spesialisthelsetjenesten varsle kommunen når en pasient er utskrivningsklar, dersom vedkommende fortsatt antas å ha behov for slike tjenester (kalles meldebrev 2 eller andregangs varsel) For ytterligere opplysninger om førstegangs og andregangs varsel og betaling for utskrivningsklare pasienter, se vedlegg 2 revisjonskriterier. Telemark kommunerevisjon IKS 21

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen i Grenland Delrapport :: Bamble kommune. Forvaltningsrevisjon 2014 :: 750 013:4

Samhandlingsreformen i Grenland Delrapport :: Bamble kommune. Forvaltningsrevisjon 2014 :: 750 013:4 Samhandlingsreformen i Grenland Delrapport :: Bamble kommune Forvaltningsrevisjon 2014 :: 750 013:4 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune

Detaljer

Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk

Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk Kjell Andreas Wolff, etatssjef, Etat for forvaltning Bergen kommune Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune Saksbehandling Kommunale helse

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Retningslinier for innleggelse i sykehus

Retningslinier for innleggelse i sykehus Ienesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Reforhandlet mai-2016 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 3 Retningslinier for innleggelse i sykehus

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene i Telemark Dato:

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer