tjenestelinje for korttids opphold i institusjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tjenestelinje for korttids opphold i institusjon"

Transkript

1 Andebu Holmestrand Horten Stokke Re Konsens tjenestelinje for korttids opphold i institusjon Andebu, Holmestrand, Horten, Re, Stokke og Konsens Sluttrapport Ingunn Finsveen Konsens

2 Innhold 1.0 IKOS kvalitets- og ressursstyring i kommunene IKOS læringsnettverk for korttids opphold i institusjon Modell for kvalitetsforbedring Forberede Behov for forbedring Definisjon av IKOS tjenestelinje Forankring og organisering av læringsnettverket Planlegge Kartlegge nåværende praksis Sette mål Velge måleverktøy, planlegge forbedret praksis og finne forbedringstiltak Utføre Arbeidet i læringsnettverket Lokalt arbeid i kommunene IKOS tjenestelinje for korttids opphold i institusjon Måling av resultater Kontrollere Samlet resultat Andebu Holmestrand Horten Stokke Evaluering Standardisere og følge opp Vedlegg Mal infoskriv til brukere IKOS tjenestelinje med definisjoner Kommunenes rutiner januar Ingunn Finsveen, Konsens. Side 1

3 1.0 IKOS kvalitets- og ressursstyring i kommunene Horten, Moss, Andebu og Stokke kommuner benytter IKOS for kvalitets- og ressursstyring i helse- og omsorgstjenesten (www.ikos.no). IKOS har i dag en tjenestelinje (definisjon i kapittel 3.2) med obligatoriske tjenester som skal utføres for alle brukere hver måned. Grafer og rapporter viser i hvilken grad brukermedvirkning, og faglig gode og sammenhengende tjenester blir ivaretatt. Siden høsten 2013 har Horten, Andebu og Stokke deltatt i Konsens sitt læringsnettverk, Fra tilfeldig til styrt kvalitet i hjemmesykepleien, og utviklet en utvidet felles tjenestelinje for alle nye mottakere av hjemmesykepleie, og en linje for kjente brukere som kommer i ny uavklart situasjon. Konsens leder også prosjektet Sammen om kvalitet innen rus- og psykisk helsearbeid. Her deltar Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal og Re kommuner. Prosjektet har utviklet og utprøver en felles tjenestelinje for alle tjenestemottakere over 18 år. 1.1 IKOS læringsnettverk for korttids opphold i institusjon Gjennom det grundige arbeidet med utvikling av tjenestelinjer i IKOS læringsnettverk, så vi at flere av sjekkpunktene var sammenfallende med aktuelle sjekkpunkter for korttids opphold i institusjon. Det ble besluttet å ta kontakt med kommuner som ikke har innført IKOS (Holmestrand og Re) for et utvidet IKOS læringsnettverk. 2.0 Modell for kvalitetsforbedring Læringsnettverket fulgte Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring (Kunnskapssenteret ). Figur: Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring 1 Kunnskapssenteret (2013). En beskrivelse av utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid. Notat Ingunn Finsveen, Konsens. Side 2

4 Modellen er en videreutvikling av Demings sirkel; modell for systematisk forbedringsarbeid. Demings sirkel er utvidet med et trinn forberede. I tillegg er Demings trinn korrigere/standardisere, utvidet til også å sikre videreføring av forbedringene, og spredning av forbedringene innad i egen organisasjon, eventuelt også til andre organisasjoner. Kvalitetsforbedringsmodellen har 5 trinn med underpunkter og anbefalinger om hvilke aktiviteter som bør gjennomføres. Anbefalingene bygger på forskning, teori om forbedringsarbeid generelt, og erfaring med praktisk forbedringsarbeid. Trinnene er: 1. Forberede, 2. Planlegge, 3. Utføre, 4. Kontrollere, 5. Standardisere og følge opp. Helse Sør-Østs anbefalinger er også lagt til grunn 2. Deres hefte Verktøykasse for utvikling av behandlingslinjer gjør rede for metoder for utvikling av behandlingslinjer for diagnosegrupper i klinikken. 3.0 Forberede Det første trinnet, forberede, innebærer å erkjenne behovet for forbedring, klargjøre kunnskapsgrunnlaget og å forankre og organisere forbedringsarbeidet. 3.1 Behov for forbedring Felles utfordring for kommunene er systematisk jobbing rundt den enkelte bruker. I forbindelse med Samhandlingsreformen har etterspørselen av korttids opphold i institusjon økt. Kommunene mottar flere komplekse tilfeller direkte fra spesialisthelsetjenesten enn tidligere, utskrivningen skjer raskere og allerede inneliggende brukere kan ikke sendes hjem. Kravene til effektive og presise tjenester øker. Ansatte må ta sitt ansvar, ta tak i nye symptomer, utrede problemet og saken, bruke systemet for faglig dokumentasjon, tenke helhet og tverrfaglighet, finne forslag og iverksette tiltak på laveste effektive omsorgsnivå. Kommunenes organisering av korttids opphold i institusjon varierer. Noen har differensierte sykehjem, dvs. at de har egne avdelinger for korttidspasienter, personer med demens og somatisk syke. Andre har etablert korttidsplasser i langtidsavdelinger. Uavhengig av organisering av tilbudet, erkjennes det at rutiner og verktøy ikke er systematisert og implementert i sin helhet. Mange har holdt kurs og laget sjekklister for god praksis. Det er mye velvilje og innsats fra ressurspersoner hvor prosjekter iverksettes med gode intensjoner. Implementering stopper opp og de nye tiltakene reverseres til den opprinnelige pleiekulturen. Tjenesten trenger en varig iverksettelse av nye tiltak, hvor hele arbeidsmiljøet er inkludert. 2 Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst RHF Verktøykasse for utvikling av behandlingslinjer. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 3

5 3.2 Definisjon av IKOS tjenestelinje Tjenestelinje er et nøkkelbegrep som ar utviklet av Konsens for IKOS. Innholdet i begrepet og hvordan det er oppstått er beskrevet i IKOS faktaark (se Publikasjoner på Tjenestelinje er en rekke med oppgaver som skal ivaretas for en brukergruppe, forankret i lovverk, faglig evidens og effektiv ressursutnyttelse Tjenestelinje er en rekke med arbeidsoppgaver helsepersonell skal utføre for en bruker til fastsatte tider. Linjen er diagnosenøytral, men standardisert for ulike typer tjenester og helse- og livssituasjoner 3. Tjenestelinjen systemsikrer at lovverk, faglige veiledere og kommunale retningslinjer blir fulgt, og at brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samarbeid med andre tjenesteytere blir hensiktsmessig ivaretatt. Videre sikres effektive tjenester for den enkelte, og rasjonell ressursbruk innenfor økonomisk ramme. Begrunnelse Begrepet Tjenestelinje er sammensatt av to ord. Tjeneste representerer begge partene i samarbeidet, både tjenesteansvarlig 4, som har ansvar for oppfølging, og personen som mottar tjenester. Linje indikerer at tjenesten har en start, består av en rekke punkter og har en slutt. Varighet og fremdrift er konkret og målbart. 3.3 Forankring og organisering av læringsnettverket Konsens inviterte kommunene til deltakelse i nytt læringsnettverk for utvikling og testing av ny tjenestelinje for korttids opphold i institusjon. Følgende parter godkjente avtalen: Kommune/ organisasjon Navn Kommune/ organisasjon Andebu Virksomhetsleder Ragne Haaland Re Virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe Navn Holmestrand Virksomhetsleder Hilde Ruså Stokke Seksjonssjef Laila Mjøs Horten Avdelingssykepleier Tone Jørgensen Konsens AS Daglig leder Marit Strandquist Konsens ledet læringsnettverket. Det omfattet ansvar for møteinnkallinger, fremdrift, sekretærfunksjoner, samt måling og fremstilling av resultater. Kommunene deltok med 1-2 sykepleiere hver. Det ble avviklet 5 arbeidsmøter i perioden desember 2014 til mai Tabellen viser deltakere: Kommune/ organisasjon Holmestrand Horten Navn Kommune/ organisasjon Navn Fagsykepleier Karianne Brathlie Re Sykepleier Ingunn Nåtedal Sykepleier Elna Kruse Ass. Avdelingsspl. Therese M. Løe Sykepleier Natalija Johansen Sykepleier Hanne Monstad Sykepleier Monica Zachariassen Stokke Konsens AS Andebu Sykepleier Britt Svendsen Fagsykepleier Dorota Pazdro Seniorrådgiver Marit Strandquist Seniorrådgiver Ingunn Finsveen Sykepleier Inger Therese Dahl Sykepleier Bente M. Nomeland 3 Konsens AS (2015). Helse- og livssituasjon. IKOS faktaark 1/ Konsens AS (2015). Tjenesteansvarlig. IKOS faktaark 2/2015. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 4

6 Prosjektet skulle utvikle en tjenestelinje for nye brukere og for brukere hvor det oppstår noe og utredningen må startes på nytt. Med en arbeidsinstruks på hvilke oppgaver som skal utføres innen avtalte frister, øker sannsynligheten for mer presise tjenester og for at brukeren får et mer effektivt opphold i institusjon. Resultatmåling vil være en viktig del av implementeringen av tjenestelinjen. Prosjektet skulle måle resultater på enkeltindivid og på gruppenivå, slik at tjenestelinjen kunne evalueres. Kommunene skulle dermed få mulighet til å revidere egne rutiner. Fremdriftsplan Tabellen viser fremdriftsplanen for prosjektet. Dato Aktivitet 19/11-14 Informasjonsmøte Lokalt arbeid Formalisering av samarbeid. Forberedelse til deltagelse. Informere i egen kommune, utpeke avdeling, forankre arbeidet hos lokal ledelse, utpeke 1-2 sykepleiere til deltagelse. Forberede gjennomføring av tavlemøter og utprøving av Tjenestelinje. Aktuelle rutiner for mottak av pasienter i institusjon oversendes Konsens AS innen 3/12. 10/12-14 Møte i IKOS-læringsnettverket, halv dag Lokalt arbeid Status tilbake til egen avdeling og ledelse. Innsending av kartleggings/utredningsverktøy innen 5/ /1-15 Møte i IKOS-læringsnettverket, hel dag. Deltagerne presenterer kort lokal status og diskuterer fremdrift. Presentasjon av kartleggings/utredningsverktøyene i kommunen. Lokalt arbeid Status tilbake til egen avdeling og ledelse. Fortsette planlegging for utprøving. 4/2-15 Møte i IKOS-læringsnettverket, halv dag Lokalt arbeid 23/2-15 Lokalt arbeid Forberede oppstart av utprøving og måling av resultater, utpeke ansvarlig for oversending av resultater. Oppstart målinger! Innsending av resultater hver mandag 8/4-15 Møte i IKOS-læringsnettverket, evaluering av Tjenestelinjen, fremvisning av resultater, halv dag Lokalt arbeid Status tilbake til egen avdeling og ledelse 6/5-15 Møte i IKOS-læringsnettverket, fremvisning av resultater og endelig godkjenning av Tjenestelinje, halv dag 4.0 Planlegge Trinn 2, planlegge, innebærer å kartlegge nåværende praksis, sette mål, velge måleverktøy, planlegge forbedret praksis og finne forbedringstiltak. 4.1 Kartlegge nåværende praksis IKOS-læringsnettverket kartla dagens praksis gjennom innhenting av rutiner for inn- og utskrivning, faglig møtevirksomhet og hvilke kartleggingsverktøy som ble benyttet. Tjenestekontoret i Holmestrand bidro med kunnskap vedrørende saksbehandling, samhandling og dokumentasjon. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 5

7 Rutiner for inn- og utskrivning Kommunene oversendte sine rutiner for innskrivning og utskrivning av pasienter til Konsens. Utfordringen var usikkerhet rundt hvilke dokumenter som var gjeldende, hvilke versjoner som var oppdaterte og at ansatte benyttet ulike rutiner. Konsens systematiserte dokumentene og presenterte oversikten for læringsnettverket. Øvelsen var interessant i seg selv, med tanke på dokument- og versjonshåndtering. I tillegg ble det synlig at det eksisterte mange rutiner for å iverksette tjenesten, men færre rutiner som beskrev hvilke tiltak som skal utføres under oppholdet og ved utskrivning. Innskrivningsrutinene inneholdt oppgaver med ulike kompetansebehov, fra typiske sykepleieprosedyrer som sjekk av vitale parametere, til å levere skjema til kjøkkenet. Oversikt over kommunenes rutiner ligger som vedlegg 8.4. Faglig møtevirksomhet Kommunene hadde ulike faglige møtepunkter, hvor brukerens behov ble diskutert tverrfaglig og tiltak ble vedtatt. En kommune hadde ikke fastsatte møtepunkter, men hadde samhandling per telefon ved behov og opplevde det som effektivt. De andre kommunene opplevde at tradisjonelle møter var effektive og nyttige for tverrfaglig samhandling. Ingen kommuner benyttet fagprogrammet alene som dialogpunkt, som e-meldinger, meldingssystem i fagprogrammet, tiltaksplaner, fortløpende dokumentasjon og IPLOS. Kommune Møte 1 Møte 2 Møte 3 Andebu Samhandlingsmøte tjenestekontor x 1 per uke: melding om nye pasienter, forberede innreise Samhandlingsmøte x 1 per uke: lege, fysio, ergo, samhandlingssykepleier, fagleder. Planlegge behandlingsopplegg og sikre at dette blir forankret i avd. Samarbeidsmøter med pasient, pårørende, TA hj.tj., TA sykehj., evt. andre samarb.partnere (ergo/fys) i forbindelse med hjemreise. Holmestrand Telefon Horten Tverrfaglig møte: fysio, ergo, lege og sykepleier x 1 per uke, 2.etasje x 2 per uke Fagmøte utskrivninger: saksbehandler, lege, Re Innkomstsamtaler Ukentlige møter med fysio Samarbeidsmøter, innkalles etter behov Stokke Fagmøte x 1 per uke: Sykepleier, lege, fysio- og Utskrivningsmøte: Bruker, pårørende, sykepleier fra avdelingen, sykepleier fra Tildelingsmøte x 1 per uke: ledere og saksbehandler ergoterapeut, saksbehandler hjemmetjenesten, saksbehandler, fysioterapeut, ergoterapeut og andre hvis nødvendig. For hver pasient Tabell 1: Kommunenes møtevirksomhet januar 2015 Kartleggingsverktøy Under oppholdet kartlegges brukerens behov ved hjelp av ulike verktøy. Noen kartlegginger foretas umiddelbart, andre utføres når symptomer åpenbarer seg. Kommunene er kjent med det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet, men ikke alle benytter seg av tilhørende verktøy. Fokus på innsatsområdene er hverken omgjort til praksis eller rutiner i sin helhet, eller implementert. Kommunene erkjente behov for avklaring lokalt av hvilke verktøy som skal benyttes i hvilke situasjoner og at det var et opplæringsbehov rundt verktøyene. MEWS ble diskutert, da dette er parametere som kommunene og spesialisthelsetjenesten er enige i er en god faglig god rutine. Ingen av kommunene hadde utarbeidet rutiner i forhold til MEWS og det var usikkert hvorvidt egen kommune hadde bestemt seg for å ta det i bruk. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 6

8 IPLOS Demens Smerte Andebu X MMS, OBS Demens, Omsorgssang Holmestrand X MMS, OBS Demens MNA Ernæring MUST, MNA Depresjon GDS, MADRS Fall Forvirring Velferdsteknologi Atferd Atferdsreg. Horten X MMS MUST Atferdsreg. Re X Aggresjonsskjema Annet ADL i Gerica Stokke X MMS Cornell (depresjon) MOBID-2 (demens) ESAS Tabell 2: Kommunenes utredningsverktøy januar 2015 MUST I trygge hender CAM (Confusion Assessment Method) Trygge spor (GPS) Atferdsreg. 4.2 Sette mål Målet for IKOS-læringsnettverket var å utvikle en tjenestelinje for aktiviteter ved oppstart, under opphold og ved avslutning for brukere med korttidsopphold i sykehjem, som systemsikrer kvalitet og effektive tjenester. 4.3 Velge måleverktøy, planlegge forbedret praksis og finne forbedringstiltak IKOS sørger for målrettede og effektive arbeidsprosesser i tjenesten og genererer i dag rapporter og grafer fra eksisterende tjenestelinje. Kommunene skulle måle resultater fra ansattes arbeid med tjenestelinjen, og finne meningsfulle grafer for ansatte og ledelse. Utpekte ansatte i hver kommune sendte ukentlig bilde av tavle eller skjema til Konsens, som utarbeidet grafer på individ- og gruppenivå. Grafene viste i hvilken grad kommunene fulgte tjenestelinjen og var utgangspunkt for forbedringstiltak som å utvikle standarder og rutiner for god praksis. 5.0 Utføre Trinn 3 i Kunnskapssenterets forbedringsmodell, utføre, innebærer å iverksette ny praksis. Læringsnettverket utviklet tjenestelinjen ved at kommunene delte sin driftspraksis og Konsens analyserte og optimaliserte prosessene. Kommunene iverksatte tjenestelinjen for brukere med korttidsopphold i institusjon. Ansatte kvitterte i henhold til utarbeidet kvitteringsveileder for den enkelte arbeidsoppgave. Kvitteringspunktene ble gitt en poengsum og grafer ble utarbeidet av Konsens. 5.1 Arbeidet i læringsnettverket Fremdriftsplanen ble fulgt og fristene overholdt. Kommunene hadde tilnærmet de samme aktivitetene i eksisterende rutiner, men manglet systematisering av arbeidsprosessene i forhold til kompetanse, rekkefølge og tidsfrister. Læringsnettverket tok for seg alle oppgaver som av hensyn til faglig god praksis skal utføres under et opphold i institusjon. Aktivitetene ble systematisert i en faglig begrunnet rekkefølge og det ble satt realistiske og nødvendige tidsfrister for optimalisering av effektivitet og systemsikring. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 7

9 Diskusjon underveis var hvilken kompetanse som var nødvendig for å utføre den enkelte aktivitet. Det var enighet om at sykepleier var riktig kompetansenivå, men at enkelte oppgaver under hver aktivitet kunne delegeres til andre yrkesgrupper. Allikevel er det Tjenesteansvarlig sykepleier som skal sørge for effektivitet, kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet. Utfordring i praksis er hvorvidt tjenestelinjens tidsfrister lot seg gjennomføre. Kommuner med høyere sykepleiedekning mente at linjen var realistisk, mens kommuner med lavere sykepleiedekning var i tvil om tidsfristene lot seg overholde. Alle var enige om at aktivitetene på linjen er aktuelle og at de skal i henhold til rutiner gjennomføres i dag. Det er ingen ukjente sjekkpunkter for kommunene. Det ble utarbeidet definisjoner for alle sjekkpunkter, kvitteringsveileder og informasjonsmal til pasienter. Stokke kommune hadde allerede påbegynt eget arbeid med tjenestelinje for korttidsplasser, som et lokalt prosjekt i etterkant av utviklingen av tjenestelinjer for hjemmesykepleien. Læringsnettverket sammenlignet tjenestelinjen med dette arbeidet underveis. 5.2 Lokalt arbeid i kommunene Læringsnettverkets medlemmer sørget for informasjon fra læringsnettverket tilbake til egen kommune og brakte tilbake til arbeidsgruppen resultater fra diskusjoner lokalt. Kommunen avgjorde selv hvordan de skulle prøve ut tjenestelinjen og var ansvarlige for gjennomføringen. Konsens utarbeidet kvitteringsskjemaer som kunne henges opp i avdelingen. Stokke kommune valgte tavle, da hjemmesykepleien der hadde gode erfaringer fra metoden tavlemøte. Tavle eller skjemaer ble hengt opp i avdelingene, brukerne ble anonymisert med brukeridenter fra fagprogrammet og ansatte kvitterte for utførte aktiviteter med dato og signatur. Dato ble påført for å identifisere hvorvidt aktiviteten ble gjort innenfor tidsfrister. Kommunene ønsket selv å utarbeide egne rutiner vedrørende oppstart for systemsikring av oppgaver av merkantil og driftsmessig karakter (dørskilt, skjemaer, klargjøring av rom med mer). Re kommune valgte ikke å gjennomføre utprøvingen, grunnet innflytting i nytt helsehus i løpet av prosessen. 5.3 IKOS tjenestelinje for korttids opphold i institusjon Tjenestelinjen inneholder 32 punkter etter evaluering, inndelt i aktiviteter for oppstart, analyse av behov og tjenestetilbud, ukentlig oppfølging og utreise. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 8

10 5.4 Måling av resultater Avdelingen besluttet om tjenestelinjen skulle settes opp på en tavle på vaktrom, digitalt i et Excel-skjema eller være i papirversjon. Slik skulle det kvitteres for utførte aktiviteter: 1. Alle ny brukere/pasienter på korttidsopphold fikk tildelt en Tjenesteansvarlig (TA), sykepleier. 2. Brukere ble oppført med ID-nummer fra fagsystem og dato for ankomst. 3. TA fikk ansvar for at aktivitetene ble utført og for kvittering i skjemaet. 4. Kvittering skulle ha dato og initialer i fargene: Blått: aktiviteten er uaktuell Rødt: aktiviteten er aktuell, men ikke ferdig utført Grønt: aktiviteten er aktuell og utført Kommunene oversendte resultater ukentlig til Konsens, som utarbeidet grafer på status og fremdrift for enkeltbrukere og aktiviteter. Resultatene ble vist og forklart i arbeidsmøtene. Kommunene fikk tilsendt grafer underveis til informasjons- og motivasjonsarbeid lokalt. Grafene synliggjorde i hvilken grad brukere ble fulgt opp etter planen. Det gav grunnlag for analyse og forbedring av egen praksis lokalt. 6.0 Kontrollere Trinn 4 i Kunnskapssenterets forbedringsmodell, kontrollere, innebærer å måle og analysere data i forhold til mål. Kommunene har til sammen prøvd ut tjenestelinjen for 57 brukere i perioden februar 2015 til mai Det ble utarbeidet grafer per kommune og samlet for IKOS-læringsnettverket. Unntaket er Stokke kommune som forsøkte en annen linje enn resten av læringsnettverket. Stokke er av den grunn ikke med i samlegrafene. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 9

11 6.1 Samlet resultat Graf 1 prosent skår per aktivitet Andebu, Holmestrand, Horten Grafen viser samlet resultat for kommunene Andebu, Holmestrand og Horten per aktivitet i prosent. Aktivitetsnivået er høyt ved oppstart av tjenesten, men avtar under oppholdet. Det er liten aktivitet rundt ukentlig oppfølging og utskrivning. 90 % av brukerne har fått IPLOS start på plass og 75 % har fått en tiltaksplan i løpet av det første døgnet. Nesten 90 % har fått tildelt en Tjenesteansvarlig, dvs. kontaktperson som er ansvarlig for oppfølgingen under oppholdet. 100 Graf 2 prosent skår per bruker Andebu, Holmestrand, Horten Grafen viser resultat per bruker i prosent. Den horisontale aksen representerer brukere og vertikal akse er skår i prosent. Det skal være 4 søyler per bruker, hvor hver søyle representerer henholdsvis aktiviteter ved oppstart, analyse av behov og tjenestetilbud, ukentlig oppfølging og utreise. Igjen ser vi at aktivitetene har høyest skår ved oppstart av tjenesten, som også er et gjennomgående resultat hos alle kommunene. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 10

12 6.2 Andebu Graf 3 prosent skår per bruker Andebu Oppstart Analyse behov og tilbud Ukentlig Utreise Grafen viser brukere horisontalt og skår i prosent vertikalt. Det skal være 4 søyler per bruker, hvor hver søyle representerer henholdsvis aktiviteter ved oppstart, analyse av behov og tjenestetilbud, ukentlig oppfølging og utreise. Andebu registrerte 20 brukere i perioden og benyttet kvitteringsskjema i avdelingen. Graf 4 prosent skår per aktivitet Andebu Høyeste skår er på oppnådd på oppstartsaktiviteter Graf 5 prosent skår total måloppnåelse per bruker Andebu Grafen viser i hvilken grad tjenestelinjen er fulgt for den enkelte bruker målt i prosent. Snitt for Andebu er 31 %. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 11

13 6.3 Holmestrand Graf 6 prosent skår per bruker Holmestrand Oppstart Analyse behov og tj.tilbud Ukentlig oppf Utreise Grafen viser resultat per bruker i prosent. Den horisontale aksen representerer brukere og vertikal akse er skår i prosent. Det skal være 4 søyler per bruker, hvor hver søyle representerer henholdsvis aktiviteter ved oppstart, analyse av behov og tjenestetilbud, ukentlig oppfølging og utreise. Holmestrand registrerte 16 brukere og benyttet kvitteringsskjema i avdelingene. Aktiviteter ved oppstart har høyest skår, men Holmestrand har også noen brukere som har fulgt hele tjenestelinjen. Graf 7 prosent skår per aktivitet Holmestrand Grafen viser skår i prosent per aktivitet til oppstartsaktiviteter (lys blå), analyse av behov og tjenestetilbud (blå), ukentlig oppfølging (turkis) og utskrivning (mørk blå). Holmestrand skårer høyt på oppstartsaktiviteter og forholdsvis høyt også på analyse av behov og tjenestetilbud. Aktiviteten avtar over tid. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 12

14 Graf 8 prosent skår total måloppnåelse per bruker Holmestrand Grafen viser i hvilken grad tjenestelinjen er fulgt for den enkelte bruker målt i prosent. Snitt for Holmestrand er 47 %. 6.4 Horten Graf 9 prosent skår per bruker Horten Oppstart Analyse behov og tj.tilbud Ukentlig oppfølging Utreise Grafen viser resultat per bruker i prosent. Den horisontale aksen representerer brukere og vertikal akse er skår i prosent. Det skal være 4 søyler per bruker, hvor hver søyle representerer henholdsvis aktiviteter ved oppstart, analyse av behov og tjenestetilbud, ukentlig oppfølging og utreise. Horten registrerte 21 brukere i perioden og benyttet kvitteringsskjema. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 13

15 Graf 10 prosent skår per aktivitet Horten Grafen viser skår i prosent per aktivitet til oppstartsaktiviteter (lys blå), analyse av behov og tjenestetilbud (blå), ukentlig oppfølging (turkis) og utskrivning (mørk blå). Horten skårer høyt på oppstartsaktiviteter og forholdsvis høyt også på analyse av behov og tjenestetilbud. Aktiviteten avtar over tid. Graf 11 prosent skår total måloppnåelse per bruker Horten Grafen viser i hvilken grad tjenestelinjen er fulgt for den enkelte bruker målt i prosent. Snitt for Horten er 42 %. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 14

16 6.5 Stokke Graf 12 prosent skår per bruker Stokke Oppstart Analyse behov og tj.tilbud Ukentlig oppflg Utreise Grafen viser resultat per bruker i prosent. Den horisontale aksen representerer brukere og vertikal akse er skår i prosent. Det skal være 4 søyler per pasient, hvor hver søyle representerer henholdsvis aktiviteter ved oppstart, analyse av behov og tjenestetilbud, ukentlig oppfølging og utreise. Stokke registrerte 17 brukere i perioden og benyttet tavle og tavlemøter som metode. Graf 13 prosent skår per aktivitet Stokke Grafen viser skår i prosent per aktivitet til oppstartsaktiviteter (lys blå), analyse av behov og tjenestetilbud (blå), planer (grønn) og utskrivning (mørk blå). Stokke skårer høyt på oppstartsaktiviteter og forholdsvis høyt også på analyse av behov og tjenestetilbud. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 15

17 Graf 14 prosent skår total måloppnåelse per bruker Stokke Grafen viser i hvilken grad tjenestelinjen er fulgt for den enkelte brukere målt i prosent. Snitt for Stokke er 51 %, som er det høyeste snittet i læringsnettverket. 6.6 Evaluering Tjenestelinjen er evaluert og godkjent av IKOS-læringsnettverket den 6/5-15. Punkter vedrørende risiko- og behovsvurderinger sammenslått til ett punkt. Dette var tidligere delt opp i kvitteringspunkter for det enkelte innsatsområdet. I tillegg ble punkter for andre yrkesgrupper fjernet, som sykehjemslege, fysio- og ergoterapeut. Tjenestelinjen inneholder nå kun kvitteringspunkter for Tjenesteansvarlige og sykepleiere. Oppgaver kan delegeres til andre yrkesgrupper i henhold til kommunenes egne rutiner. Utfordringene har vært, som i andre prosjekter, å sørge for informasjon og motivasjon hos medarbeiderne. Læringsnettverket hadde diskusjoner underveis og evaluerte fortløpende avdelingens og egen innsats. Erfaringene tilsier at slike innføringer er avhengig av tett oppfølging fra ressurspersoner, informasjon til alle involverte og forankring hos ledelse som etterspør resultater. Læringsnettverket er allikevel godt fornøyd med innsatsen, da tjenestelinjen er funnet realistisk og aktuell. Den ga mening for ansatte og oversikt over hvilke aktiviteter som var utført og hvilke som gjensto. 7.0 Standardisere og følge opp Siste del av forbedringsprosessen er å standardisere ny praksis, sikre videreføring og spre forbedringene. IKOSlæringsnettverket som utviklet tjenestelinje for korttids opphold i institusjon avsluttet sitt arbeid 6/5-15. Kommuner som ønsker det fortsetter sitt arbeid med implementering av tjenestelinjen. Konsens fortsetter sitt arbeid med å videreutvikle IKOS som digitalt verktøy for helsesektoren. Konsens har invitert alle deltagende kommuner i læringsnettverkene til et Offentlig Forsknings- og utviklingsprosjekt (OFUprosjekt) for utvikling av IKOS som beslutningsstøtte for helsetjenesten i alle norske kommuner. IKOS vil da inneholde de tjenestelinjene som nettverkene har utviklet, med mulighet for digital kvittering og automatisk generering av grafer og rapporter for ansatte og ledere som bruker IKOS. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 16

18 8.0 Vedlegg 8.1 Mal infoskriv til brukere < sett inn kommune navn og logo, og evt navn på virksomhet/avdeling> Informasjon til bruker om tjenesteansvarlig Vi/XX kommune ønsker å yte sikre og faglig gode tjenester til alle som mottar tjenester hos oss. Du tildeles derfor en tjenesteansvarlig med relevant høyere utdanning. Tjenesteansvarlig skal være din faste kontakt og koordinator for alle forhold som gjelder deg. Tjenesteansvarlig følger en tjenestelinje, dvs. en sjekkliste med arbeidsoppgaver. Denne listen skal være et hjelpemiddel for å sikre at vi raskt finner ut hva som er viktig for deg for at du skal kunne mestre dagliglivets aktiviteter i hjemmet. Ut i fra dette kan vi gi deg effektive tjenester med god kvalitet. Tjenestelinjen er utviklet i IKOS-læringsnettverket i Vestfold. Kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Re og Stokke samarbeider med Konsens om utviklingen våren IKOS bidrar til kvalitet og effektivitet gjennom standardiserte arbeidsprosesser. IKOS utvikles og leveres av Konsens. Din tjenesteansvarlig er Kontaktopplysninger / telefon.. Med vennlig hilsen.. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 17

19 8.2 IKOS tjenestelinje med definisjoner Aktiviteter ved oppstart Bruker ID Dato oppstart 1 Sykepleierforberedel se Definisjon Bruker er oppført med anonym bruker-id på Tjenestelinjen Dato satt for oppstart av tjenester Definisjon Lest vedtak og brukers journal Medisinsk utstyr og legemidler er anskaffet Frist dag 0 Definisjon 2 Oppstartsrutine Intern sjekkliste med praktiske oppgaver er fulgt (klargjøring av rom, interne skjemaer/informasjon til støttefunksjoner, alarmsystem) 3 Sykepleiervurdering Vurdert umiddelbar risiko i forhold til fallfare, medisinsk utstyr, trykksår, ernæring og HMS for ansatte. Nærmeste pårørende til å ta avgjørelser i spørsmål om helsehjelp er journalført. Brukers kompetanse til selv å ta avgjørelser om og tilkalle helsehjelp er vurdert. 4 Legemidler Legemidler er istandgjort for utdeling. 5 Tiltaksplan start Tiltaksplan med aktuell situasjon og umiddelbare tiltak er opprettet. Frist dag 1 Definisjon 6 Sykepleiervurdering Har gjennom direkte tjenester vurdert brukers behov, ressurser og problemer for mestring av dagliglivets aktiviteter i hjemmet (ADL). 7 Vitale parametre Kliniske observasjoner er utført etter rutine og eventuelle tiltak iverksatt og dokumentert. 8 Legetilsyn Behov for legetilsyn er vurdert og eventuelle tiltak iverksatt. 9 Legemidler Legemiddellister er samstemt og legemidler er istandgjort for utdeling. 10 Tiltaksplan Tiltaksplan er oppdatert. 11 Tjenesteansvarlig (TA) TA er tildelt og registrert i journal og IKOS. Primærkontakt (PK) er tildelt ved behov. Bruker er informert om TA og evt. PK. Analyse av behov og tjenestetilbud Frist dag 3 12 Risiko- og behovsvurdering Avdelingen avklarer hvilke kartleggingsverktøy som skal benyttes Frist dag 5 Definisjon Sannsynlighet og konsekvenser er vurdert i forhold til fall, medisinsk utstyr, trykksår, ernæring, smerte, psykisk helse, samtykkekompetanse, HMS for ansatte. Eventuelle tiltak er iverksatt og dokumentert. Definisjon Samarbeid med andre: 13 Sykehjemslege Vurdering er utført, eventuelle tiltak er iverksatt og dokumentert. 14 Fysioterapeut Vurdering er utført, eventuelle tiltak er iverksatt og dokumentert. 15 Ergoterapeut Vurdering er utført, eventuelle tiltak er iverksatt og dokumentert. 16 Hjemmesykepleie Dialog utført med TA/kontaktperson om tiltak for mestring av dagliglivets aktiviteter i hjemmet. Plan for samarbeid under oppholdet er presentert. 17 Kommunal kompetanse Behov for innhenting av kompetanse fra ressurspersoner i egen enhet eller kommune er vurdert (eks. geriatri, kreft, psykiatri, hjemmerehabilitering), eventuelle tiltak er iverksatt. 18 Spesialisthelsetjenes Samarbeid er vurdert, eventuelle tiltak er iverksatt og kontaktinfo journalført. ten 19 Andre Samarbeid er vurdert, eventuelle tiltak er iverksatt og kontaktinfo journalført Ingunn Finsveen, Konsens. Side 18

20 (NAV, private spesialister, tannlege, logoped, familierådgiver m.fl.). 20 Pårørende Brukers behov og ressurser for mestring av dagliglivets aktiviteter i hjemmet er avklart. Plan for tjenesten: 21 TA-vurdering TA har vurdert tiltaksplanen gjennom direkte tjenester, risiko- og behovsvurderinger, samarbeid med bruker og andre. Vurderingene danner grunnlag for en helhetlig og faglig beslutning. 22 IPLOS IPLOS-data er oppdatert, jf. IPLOS-veileder. 23 Tiltaksplan Tiltaksplan er oppdatert og i samsvar med vedtak, IPLOS, tverrfaglige vurderinger og behov i hjemmet. 24 Individuell Plan Behov for IP i tillegg til tiltaksplan er vurdert og eventuelle tiltak er iverksatt. Nr Aktivitet -ukentlig Definisjon 25 TA-vurdering TA har vurdert tiltaksplanen gjennom direkte tjenester, samarbeid med bruker og andre. Vurderingene danner grunnlag for en helhetlig og faglig beslutning. 26 Pårørende Informasjon om status og videre plan for hjemreise er gitt. 27 Oppfølging av vedtak Mål og innhold i vedtak er vurdert og eventuelle tiltak er iverksatt. 28 Tiltaksplan Tiltaksplan er oppdatert og i samsvar med vedtak, IPLOS, tverrfaglige vurderinger (sykehjemslege, fysio- og ergoterapeut) og behov i hjemmet. Nr Aktivitet - utreise Definisjon Samarbeid med andre: 29 Pårørende Praktiske tiltak for hjemreise er avtalt. 30 Oppfølging av vedtak Samarbeid med saksbehandler vedrørende behov for kommunale tjenester er gjennomført og tiltak iverksatt og dokumentert. 31 Hjemmetjenester Informasjon om hjemreise er gitt og evt. tiltak er avtalt. 32 Utreiserutine Intern rutine fulgt (eks. tilbakelevering verdisaker, resepter, legemidler, informasjon til støttefunksjoner, bestilling multidose mm). Epikrise sendes fastlegen på vegne av sykehjemslege, hvis papirløsning. Ingunn Finsveen, Konsens. Side 19

21 Andebu Holmestrand Horten Stokke Re Konsens 8.3 Kommunenes rutiner januar 2015 Kommune Andebu Holmestrand Sjekkpunkter innskrivning: Innkomstskjema: Ta vel imot pasienten, Lage kardex/evt hente opplysninger, Lese vedtak sammen med pasient, Informere om dagsrutiner, gi brosjyre, Avtale samarbeidsmøte, Opplyse pasient om pas.ansvarlig sykepleier/hjelpepleier Nærmeste pårørende, hvem kan få beskjed, Sjekke at pårørende har fått beskjed, Kontrollere medisinark til pasienten, Signeringsark, legejournal, evt. medisinark, dosettkontrollark, Fylle medisindosett, IPLOS-registrering, Skrive pasient inn i legeboka, Lage pleieplan, Levere lapp på kjøkkenet, Navn på døra, Blått skjema til kontoret, Henvise til fysioterapeut, BT+puls+vekt, Evaluering fra SiV Mottakssamtale: Personlige opplysninger, Helseopplysninger, Sanser, ADL-funksjonsnivå, Ernæring, Søvn/hvile, Hukommelse, Livssyn/kultur, IPLOS, Informasjon, Avtaler, Rutiner Målsettingssamtale: Pasientens opplevelse, Helseopplysninger, Sanser, ADL-funksjonsnivå, Ernæring, Søvn/hvile, Hukommelse, Sosialt, nettverk/aktiviteter, Livssyn/kultur, Målsetting, Informasjon/oppfølging, Eventuelt Sjekkliste for tiltaksplan: Bakgrunnsopplysninger, Helseopplysninger, Opplysninger fra annet, helsepersonell, Kartlegginger, Ved manglende samtykkekompetanse, Informasjon, Tiltaksplan bygger på grunnleggende observasjon og kartelling innen områdene: aktivitet, hørsel, syn, respirasjon, sirkulasjon, ernæring, eliminasjon, søvn/hvile/døgnrytme, smerte, sansetilstand, huv og vev, legemiddelhåndtering, Tiltaksplanens innhold, Oppfølging Sjekkpunkter utskrivning: Utreiseskjema: Avtale hjemreise, tidspunkt, Hvem møter pasienten hjemme Bestille taxi eller hentes av pårørende, Ta kopi av medisinkort og legejournal, hvis det har vært endringer under oppholdet, Hjelp til pasientens eiendeler, Gi kjøkkenet beskjed ang. matlevering, IPLOS-registrering, Medisindosett, Orden nødvendige resepter, Blått skjema til kontoret, Endre nivå i Gerica Sjekkpunkter innskrivning: Før pasienten kommer: Lese sykepleierapport og epikriser, rommet er klargjort, trygghetsalarm i orden, hjelpemidler er klargjort, legge sjekklister/skjemaer klar i pasientkardex Når pasienten ankommer og under oppholdet: omvisning, utlevering av Servicedeklarasjon, utlevere alarm, bekrefte pårørendes navn, tlf og adr, opplyse om primærkontakt/sykepleier og avd.leder. Gjennomgang av epikriser/sykepleierapport, informere øvrig personalet om ny pasient, rapport til ansvarlig sykepleier på aften/nattevakt. Påføre oppgaver som skal gjøres i arbeidsbok på avdelingen. Registrere samtykkekompetanse. Kopiere epikrise, legg original til skanning på kopirommet og kopien i pasientkardex. Fyll inn/utskrivningsskjema. Skrive navnelapp til dør, spør pasient om de

22 ønsker det først. Legge medisiner i dosett. Blodprøver/innkomststatus vil legen ha flere prøver? Kjøkken informeres dersom det er spesiell diett. Fysioterapeut kontaktes ved behov. Skriv pasient opp på liste som ligger i hyllen til fysioterapeut på kopirommet. Innkall til innkomstsamtale. Utfylling i profil: Registrere medisiner, lege kontrollerer ved neste legevisitt og medisinark printes ut. Skrive sammenfatning og funksjonsrapport. Påfør journalansvarlig, primær og sekundærkontakt. Registrere pasienten som innskrevet, registrere IPLOS, Sykehusinnleggelse, reservasjonsretten. Opprette funksjonsområder i profil og skriv ut hovedkort. (Hak av for sammenfatning, kontakter etc slik at dette kommer med på hovedkortet Aktuelle prøver: registreres i profil under målinger Blodtrykk og puls, CRP, Urinstix, Hb, Glukose, SpO2, Temp, INR, Vekt Horten Re Stokke Sjekkpunkter utskrivning: Utreise fra sykehjem til bolig Alt av pasientens ting er pakket. Orden transport (drosje,pårørende).skrive utskrivningsrapport/sammenfatning (Profil). Oppdatere pleieplan (Profil). Oppdatere medisinliste (Profil). Sende med dosett. Pårørende informert. Hjemmesykepleien informert. Lege skrevet resept på nye medisiner. Søkt om hjelpemidler, hvilke? Behov for kartlegging av bolig/hjemmebesøk? Søkt om dagsenter, omsorgsbolig, annet? Behov for/gjennomført samtale før utskrivelse?, Annet? Sjekkpunkter innskrivning: Pasientforløpet Dag 1-3: Første tverrfaglige møte: medisinsk innkomst av pasienten, legenotat. Sykepleiefaglig dokumentasjon av pasientens pleiebehov, pleieplan. Fysioterapeutens vurdering gjøres, notat skrives. Boligvurderingsnotat dokumenteres av ergoterapeuten. Det stilles spørsmål til om pasienten kan tilkalle hjelp/bruke alarmsystemet. Dag 6-7: Andre tverffaglige møte: Boligsituasjonen er kartlagt, mål for fysioterapi er beskrevet og plan for oppfølging foreligger. Utfylt og oppdatert IPLOS er ført av sykepleier. Sykepleier har kartlagt pasientens pleiebehov, omsorgsbehov og kognitive funksjon. Eksempler på dette er å kartlegge om pasienten kan benytte trygghetsalarm, har evnen til å følge instruksjoner og restriksjoner. Ta MMS test. Plan for hjemreisemøte settes og avtales med faggruppene på tverrfaglig møte. Hva skal til for at pasienten kan reise hjem, hjemreisedato settes. Dag 10-12: Planlegge tiltak for hjemreise: Hjelpemidler, fysioterapi oppfølging og kontakt med hjemmesykepleien avklares før hjemreise. ELLER DER OPPSTÅR BEHOV FOR Å SØKE FORLENGELSE: Da må vi: Oppdatere IPLOS. Det må foreligge en ny funksjonsbeskrivelse av pasienten. Medisinsk begrunnelse om pasientens tilstand fra lege /journalnotat. Fysioterapeuten dokumenterer behov/mål for videre oppfølging. Tidsperspektivet for hjelpebehovet til pasienten dokumenteres. Faggruppene dokumenterer i pasientjournalen; Hva ser vi for oss av tidsperspektiv for at pasienten kan komme hjem/hva skal til? Hva kan vi realistisk forvente av fremgang? Sjekkpunkter innskrivning: Sjekkliste innkomst/mottak i avdeling: Ved ankomst i avdelingen: Ønske velkommen, vise til rette, gi kort informasjon om avdelingen, dele ut informasjonsbrosjyre. Innhente medbrakte papirer, legge inn nødvendig informasjon i fagprogram, legges til skanning. Skriv kort innkomstnotat hvor tidspunkt for ankomst og status beskrives. Søknad om opphold underskrives, grønt skjema med informasjon om betaling underskrives. Begge skjema legges i resepsjonen Side 21 Ingunn Finsveen, Konsens.

23 for skanning. Oppfølging etter ankomst/evt forberedelse til mottakssamtale: Dersom behov for mottakssamtale og innkalling til møte må det avklares hvem som skal innkalles i tillegg til pasienten, dette gjøres i samarbeid med pasienten, avklar i tilfelle hvilke pårørende/andre som skal delta. Ved behov, dialog med tidligere hjelpeapparat og andre faggrupper, Ved langtidsopphold må legejournal fra fastlege innhentes. Sjekke at all dokumentasjon fra eksterne samarbeidspartnere er på plass, eventuelt følge opp dette, sjekke/sørge for at tester/ prøver/undersøkelser er gjennomført og resultat foreligger. Sjekke vedtak, begrunnelse og målsetting ved tildeling av korttidsopphold Informasjon til pasienten, enten fortløpende eller i mottakssamtale; Avklare bakgrunn, målsetting og lengde for oppholdet. Målsetting for oppholdet - Se notat fra saksbehandler. Informere om begrepene tjenesteansvarlig og primærkontakt. Gjenta informasjon om avdelingen/seksjonen, ev omvisning. OPPFØLGING ETTER SAMTALEN- Dokumentere i journal og legge inn nødvendige opplysninger, følg sjekkliste. IKOS avklar tjenesteansvarlig/primærkontakt sørg for å oppdatere CosDoc og IKOS, evt gi beskjed til ansvarlig Personlige opplysninger- fylle ut/komplimentere opplysninger. Nettverksbilde; Avklare nærmeste pårørende, familie/nettverk, fastlege, andre kontaktpersoner LEGG INN OPPLYSNINGER I FAGPROGRAM Helseopplysninger: aktuell sykehistorie, medikamentoversikt/epikrise følger pasienten (oppdater/legg inn i fagprogram) legg inn diagnose i fagprogrammet, allergier, hvordan vurderer beboer/pasient selv sin helsesituasjon Tannhelse - sjekke ut om pasienten er registrert på Stokke Tannklinikk, ja/nei, hvis nei - sjekk ut ønske, evt. registrer, se infoskriv. Spesielle hensyn: behov for hjelpemidler, behov for tilrettelegging ADL funksjonsnivå/iplos: avklare bistandsbehov-ta IPLOS helst i samarbeid med pasienten- beskriv funksjonsnivå i tekstfelt, levér informasjonsskriv. Følg veileder. Ernæring (jf. prosedyre ernæring) Opprett ernæringsjournal, legg inn vekt/høyde, BMI vurder risiko for underernæring, evt ta MUST, iverksett tiltak avhengig av resultat kartlegge ernæringsstatus, kost/diett, spesielle hensyn, Tannstatus Søvn/hvile: døgnrytme, vaner, spesielle hensyn/bruk av medikamenter Hukommelse: hukommelse/orienteringsevne utfordringer? Demens diagnose ja/nei, hvis ja - satt av fastlege eller spesialisthelsetjeneste og når.., sykdomsforløp Livssyn/kultur er det hensyn som skal tas relatert til livssyn og eller kultur Interesser/aktiviteter: Hva liker pasienten av aktiviteter, hobbyer, levere ut skjema for livshistorie Avtaler: tidspunkt for oppfølgingssamtale hvem ønsker beboer/pasient at skal delta i samtalene Rutiner: vekt, høyde, BMI, BT/Innkomststatus etter behov, Temp dersom behov Side 22 Ingunn Finsveen, Konsens.

Innkomst og årskontroll i sykehjem

Innkomst og årskontroll i sykehjem Innkomst og årskontroll i sykehjem Hilde Odden Rom Fagansvarlig langtidsavdelingene Manglet rutiner for innkomst Hvorfor? Tilfeldigheter og personavhengig Årskontrollen hadde bare bestått av blodprøver

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid KS læringsnettverk 21.05.2015 Even Thornquist Holmestrand kommune Marit Strandquist Konsens Værmelding, kart og riktig utstyr

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder FLERE BLIR BEDRE Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder Fra livsglede til pasientforløp Østre Agder Harry Svendsens suksesskriterier 1. Møtepunkt hver mnd. ordførere, rådmenn og helse og omsorgsledere

Detaljer

Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid KIV lederforum 15.01.2015 Marit Strandquist Konsens Spesialisert på kvalitets- og ressursstyring helse- og omsorgstjenesten i kommuner Erfaring

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Definisjon

Samstemming av legemiddellister. Definisjon Samstemming av legemiddellister Definisjon Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold SiV HF og Nøtterøy kommune Reidar Kloster, nevrolog, behandlingslinjeansvarlig lege Gardermoen 27.10.2010 Hjerneslag fra hjem til hjem

Detaljer

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Beregningsmodell Suksesskriterier Fordypningskonferanse Arendal, 04.11.2014 Fra presentasjon av hverdagsrehabilitering i

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten?

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester 5 hovedoppgaver

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Hanna H. Nilsen Erfaringskonferansen 5. desember 2014 Per Christian Andersen Helse og Omsorgskomiteen 5.februar 2015 Bakgrunn

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland kari.sunnevag@bergen.kommune.no Tilsyn, rapporter og veiledere Innsatsområder Hva lærer deltakerne på læringsnettverk?

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Pilotprosjektet St. Olavs Hospital

Pilotprosjektet St. Olavs Hospital Pilotprosjektet St. Olavs Hospital Mål: Økt kompetanse om fall og fallforebygging blant ansatte i de tre pilotavdelingene. Utvalgte avdelinger innsatsområde Fall vd. for geriatri vd. for ortopedi/traumatologi

Detaljer

Tavlemøter - et nyttig verktøy i pasientsikkerhetsarbeidet. Ragnhild Eikaas Bøhm Sykehjemslege Nygård Bo-og Behandlingssenter

Tavlemøter - et nyttig verktøy i pasientsikkerhetsarbeidet. Ragnhild Eikaas Bøhm Sykehjemslege Nygård Bo-og Behandlingssenter Tavlemøter - et nyttig verktøy i pasientsikkerhetsarbeidet Ragnhild Eikaas Bøhm Sykehjemslege Nygård Bo-og Behandlingssenter Nygård Bo -og Behandlingssenter - 160 plasser; Langtid, Korttid, Rehabilitering,

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Forløp og saksgang for slagpasienter

Forløp og saksgang for slagpasienter Forløp og saksgang for slagpasienter Beskrivelsen av forløpet tar utgangspunkt i pasienter innlagt ved Slagenhet v. UNN- Narvik. AKUTT FASE Diagnostisering, vurdering om trombolysebehandling er aktuelt

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Nettverkskart Innkomst samtale Palliativ plan Etterlatte samtaler Barneark

Nettverkskart Innkomst samtale Palliativ plan Etterlatte samtaler Barneark Nettverkskart Innkomst samtale Palliativ plan Etterlatte samtaler Barneark NETTVERKSKART Bruker: Utdanning /Yrke Ektefelle/Samboer: Utdanning /Yrke Barn: Barnebarn: Oldebarn: Barn: Barnebarn: Oldebarn:

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

IKOS elektronisk tavle

IKOS elektronisk tavle USHT Vestfold Andebu Holmestrand Horten Lardal Moss Nes Nøtterøy Sande- Stokke Konsens.fjord IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og omsorgstjeneste Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke Føringer - innhenting av brukererfaringer Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger. Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik

Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger. Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik Samhandlingsreformen Mer medisinsk behandling i kommunene Økt tverrfaglig samhandling både

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

I Trygge Hender på Rokilde

I Trygge Hender på Rokilde I Trygge Hender på Rokilde Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 70 pasienter fordelt på 4 etasjer Pilotavdeling: Somatisk sykehjemsavdeling 17 langtidspasienter

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

KVALITETSKONFERANSEN 2009

KVALITETSKONFERANSEN 2009 Kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse KVALITETSKONFERANSEN 2009 Kompasskoordinatorer Kaja H. Omland og Ingunn Finsveen Prosjektleder Marit Strandquist ArbeidsmiljølovenPersonopplysningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

IKOS hos oss Veileder Trinn 2

IKOS hos oss Veileder Trinn 2 IKOS hos oss Veileder Trinn 2 Innhold 1. Finn frem i IKOS hos oss... 2 1.1 Sorter listen med brukere... 2 1.2 Søk og finn et utvalg brukere... 3 1.3 Se historikk... 3 2. Status... 4 2.1 Legg til bruker...

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang.

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang. Prosedyre for samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang (LMG) i Aure og Tustna Sjukeheim for pasienter med langtidsopphold og andre. Prosedyren tar utgangspunkt i nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister

Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokumentet er tilpasset bruk i sykehus. Prosesser for innsatsområdet Samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database,

Detaljer

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten Rapport publisert 19.12.2014 Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Åssiden helse- og omsorgsdistrikt... 4 3. Modell for samtykkevurdering.... 5

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt. Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl.

PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt. Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl. PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl. 167 St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Mona Michelet

Mona Michelet Mona Michelet 02.03.2016 Norge har som ett av få land gitt ansvaret for demensutredning av personer over 65 år til primærhelsetjenesten. Demensutredning bør skje i et samarbeid mellom fastlegen og kommunens

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

Integrated care for chronic conditions: a multi-method controlled evaluation

Integrated care for chronic conditions: a multi-method controlled evaluation 1 Helge Garåsen, 1.amanuensis, ISM, NTNU Integrated care for chronic conditions: a multi-method controlled evaluation Samhandlingskjeden kronisk syke Name, title of the presentation 2 Samhandlingskjede

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.1:Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a)

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Prosjekt Diagnoseregistrering i Stange kommune

Prosjekt Diagnoseregistrering i Stange kommune Prosjekt Diagnoseregistrering i Stange kommune Stange kommune Nesten 20 000 innbyggere Utstrekning: fra Hamar i nord til Minnesund i sør Skog - og jordbrukskommune Men innholder også tettbebyggelse inntil

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Samhandlingsreformen, oppfølging av personer utskrivningsklare fra sykehus. 2013: Opprettet 3 team med «samhandlingsmidler»

Samhandlingsreformen, oppfølging av personer utskrivningsklare fra sykehus. 2013: Opprettet 3 team med «samhandlingsmidler» Rehab.konferanse Kalnes 3.februar 2016 Bakgrunn Samhandlingsreformen, oppfølging av personer utskrivningsklare fra sykehus 2013: Opprettet 3 team med «samhandlingsmidler» Utviklingsprosjekt 2,5 år organisert

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Trygghetspakke 3. Sigrid Aketun. Morten Thorgersen, Helseetaten. en integrert del av daglig drift

Trygghetspakke 3. Sigrid Aketun. Morten Thorgersen, Helseetaten. en integrert del av daglig drift Trygghetspakke 3 en integrert del av daglig drift Sigrid Aketun Morten Thorgersen, Helseetaten GPS lokaliseringsteknologi Hovedmål : «fra prosjekt til drift» Mange kommuner prøvde ut GPS. Vi ønsket: Å

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold

Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold 1. Navn på tiltaket det søkes midler til Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer