2012 et år med samhandling i fokus!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 et år med samhandling i fokus!"

Transkript

1

2 2012 et år med samhandling i fokus! 1. januar 2012 gikk startskuddet for Samhandlingsreformen, en stor nasjonal helse- og omsorgsreform som gradvis skal innføres over flere år. Dette innebærer at kommunene fikk ansvar for de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset som trenger oppfølging kommunalt, fra dag 1. For å klare denne utfordringen ble det ved Helsehuset opprettet totalt 19 nye korttidsplasser ved avdeling 1. Dette har fungert meget bra og vi har totalt betalt sykehuset for 8 overliggerdøgn i året som har gått. Det er positivt at pasienter som er innlagt ved sykehuset ikke behøver å ligge der lenger enn nødvendig og pasienter/pårørende har rapportert at de er fornøyd med tilbudet de får i kommunen. Kompetansen ved våre korttidsavdelinger på Kruseløkka og Helsehuset er god. Funksjonen pasientkoordinator har fungert etter intensjonen, men er meget ressurskrevende. Vi har valgt at pasientkoordinator i stor grad møter pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset for å ivareta en god dialog. Kommunens medfinansiering av sykehusbehandlinger har vi fulgt måned for måned med stor spenning. Det stipulerte beløpet ved årets start på 53,5 mill blir ved årets oppgjør 0,15 mill lavere, noe vi er fornøyde med. Det er mye usikkerhet knyttet til dette med medfinansiering og reformens intensjoner var at dette skulle være et økonomisk incitament for kommunen. Dette kan vi ikke se at det er. For å redusere behandling i sykehus må vi blant annet redusere sykdom i befolkningen gjennom et godt helsefremmende og forebyggende arbeid. Øremerkede midler til en styrking av dette arbeidet er ikke ivaretatt i reformen så langt. I 2012 startet planleggingen av kommunale øyeblikkelig hjelp senger som skal starte i Planen er at 4 av de 19 korttidsplassene ved Helsehuset blir øyeblikkelig hjelp senger fra slutten av januar. Målene med samhandlingsreformen er at pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Helsetjenestene skal være mer helhetlige og koordinerte for brukerne. Som en følge av dette forventes det at noen oppgaver som i dag gjøres i spesialisthelsetjenesten skal overføres til kommunene. I 2012 startet vi opp flere ulike tiltak. For å forebygge sykdom og redusere forverring av eksisterende sykdom, startet Frisklivsentral opp fra sommeren. Temaene i Friskliv er røykeavvenning, kostholdskurs og fysisk aktivitet. Friskliv er bemannet med koordinator, fysioterapeuter, lege og ernæringsfysiolog. Tiltaket er midlertidig og skal evalueres. Utvidet tilbud fysioterapi ble opprettet for å styrke tilbudet innen behandling og rehabilitering. Planlegging av diabetes- og sårpoliklinikk med oppstart på slutten av året blir også et spennende tiltak å følge videre. Et interessant prosjekt rundt helhetlig forebygging for barn og unge startet opp i Dette er et samarbeid mellom ulike kommunale instanser og Østfold fylkeskommune. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre. I alle deler av vår tjeneste står kvalitet og kompetanse sentralt. Den systematiske kompetansehevingen har fortsatt i året som har gått. Samarbeidsavtale med sykehuset om ambulant team fortsetter og ambulant sykepleier er tilsatt i fast stilling for å bistå de som arbeider på sykehjem og i hjemmetjenesten. Ved Helsehuset er det etablert et ferdighetsrom beregnet for praktisk trening for personalet. Vi har tilbudt 35 sykepleiere og noen fysioterapeuter videreutdanning i akuttgeriatri ved kjøp av en klasse ved Høyskolen Østfold. Det arrangeres ulike typer kurs i kommunens regi. I 2012 ble 50 pasienter fra våre sykehjem innlagt i sykehus mot 180 i 2008, dvs at mange som tidligere var innlagt nå får god behandling ved sykehjemmene og slipper sykehusinnleggelse. Et positivt tiltak som startet i 2012 er mobilt røntgen ved våre sykehjem, noe som betyr at pasienter slipper å reise til sykehuset. Det kan forekomme feil og avvik i våre tjenester. Et systematisk arbeid med åpenhet rundt klager og avvik der alle drar lasset sammen, er viktig i

3 forbedringsarbeidet. Alt kvalitetsarbeid er tuftet på gode verdier og holdninger. Brukerundersøkelser benyttes i de ulike tjenestene for å få fakta om brukernes opplevelser og erfaringer. Det er jevnt over gode resultater av brukerundersøkelsene. Resultatene er nyttig informasjon som brukes i vårt forbedringsarbeid. Det satses også på Velferdsteknologi og i 2012 er arbeidet med Handlingsprogram for velferdsteknologi i gang. Prosjektet e-senior er under planlegging og skal gjøre det enklere og tryggere for eldre i eget hjem ved bruk av ny teknologi. I 2012 har kommunen hatt dialog med sykehuset om overtagelse av Sarpsborg sykehus til vårt fremtidige Helsehus. Vi håper vi overtar deler av sykehuset fra 2014 og resten når det nye sykehuset på Kalnes er ferdig! Vi ser framover, vi skal være offensive og vi skal bli blant de beste når det gjelder Samhandlingsreformen. Kommunen har fått mye positiv omtale av satsingen og vi har vært etterspurte i forhold til ulike konferanser og kurs for å fortelle om vår satsing. Dette er god omdømmebygging! Med systematisk planlegging og utvikling av tjenester for innbyggerne skal vi ruste oss til å møte fremtidens helseutfordringer. Mye er bra i Sarpsborg! og enda bedre skal det bli! God lesning! Øivind W. Johansen helsesjef Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansieringen gjennomføres ved at kommunen innbetaler ett a-kontobeløp hver måned. For Sarpsborg har dette a-konto beløpet vært på kr for de første syv månedene. På grunn av større forbruk enn det som var forventet ble beløpet justert de siste fem månedene til kr Forventet kostnad ved årets begynnelse var Total innbetalt fra Sarpsborg kommune er Foreløpig innrapportert forbruk er Dette gir et foreløpig resultat som viser at kommunen har betalt inn ,- mer enn det som var forventet kostnad, og ,- mer i forhold til det som ligger ann til å være endelige produksjonstall. Utskrivningsklare I forkant av Samhandlingsreformen så vi at en av utfordringene ville være å følge opp pasienter som var innlagt på sykehuset, og som ville ha behov for kommunale tjenester ved utskrivning. En av følgene av Samhandlingsreformen var at kommunene skulle betale en døgnpris for utskrivningsklare pasienter som ble liggende over utskrivningsklar dato. For Sarpsborg kommune var dette beregnet utfra tidligere erfaringer til å dreie seg om ca døgn per år, eller en kostnad på nesten 5 mill. Vi så derfor tidlig at vi måtte få til en løsning slik at vi sikret samhandlingen med sykehuset, og fikk til en smidigere overgang mellom sykehuset og kommunale tjenester. En konsekvens av dette var at det ble opprettet en egen stilling som pasientkoordinator som skulle ha kontakt med pasientene mens de lå på sykehuset, og koordinere og tilrettelegge for at de fikk nødvendig hjelp når de ble utskrevet. Resultatet av dette arbeidet er at det for 2012 er registrert 8 overliggerdøgn

4 Bofellesskap Leilighetskomplekser med heldøgns bemanning er svært populært, det ble registrert 104 søknader om bofellesskap. Det var 25 ledige bofellesskap; 10 bofellesskap for demente, 5 på Vartun Bosenter og 10 ordinære bofellesskapsleiligheter. Korttidsplasser I 2012 økte antall korttidsplasser med 13 plasser på Helsehuset Sarpsborg. Det er 19 korttidsplasser og 6 rehabiliteringsplasser på Helsehuset og 40 korttidsplasser på Kruseløkka sykehjem. Det er et stort jevnt trykk på korttidsplasser, det er i gjennomsnitt registrert 40 søknader om korttid i måneden. Langtidsplasser Vi har 353 langtidsplasser fordelt på 5 sykehjem. Det var 160 ledige langtidsplasser i I gjennomsnitt er det registrert 22 søknader om langtid i måneden. Pasientkoordinator har i løpet av året vært i kontakt med 1237 innlagte pasienter på sykehuset. Det utgjør omtrent 8% av totalt innlagte pasienter ved sykehuset som kommer fra Sarpsborg. Hovedvekten av de pasientene hun har vært i kontakt med er over 60 år. Dette tiltaket har vist seg å være meget vellykket. Det har gitt ett bedre samarbeid mellom sykehuset og de kommunale tjenestene. Vi opplever en stadig bedring i kompetansen på sykehuset om hvilke tjenester de kan forvente at kommunen kan bistå med. Men den viktigste effekten er at pasientene har fått en enklere overgang og mer tilpassede tjenester når de ble utskrevet fra sykehuset. Den økonomiske effekten har vært at vi har redusert antall overliggerdøgn som vi må betale for til i underkant av 10 døgn for hele De kommunale tjenestene opplever dette også som positivt fordi de er bedre forberedt før pasientene blir skrevet ut. Faktaboks pasientkoordinator Antall pasienter totalt 1237 Antall pasienter over 60 år 1121 Antall liggedøgn totalt Gjennomsnittlig liggetid totalt 8,6 døgn Utskrevet til hjemmet 672 Utskrevet til tidsbegrensede heldøgnstjenester 489 Utskrevet til langtidsplass 10 Samarbeidsavtale mellom Sarpsborg kommune og Rakkestad kommune Sarpsborg kommune har inngått en samarbeidsavtale med Rakkestad kommune vedrørende smittevern og miljørettet helsevern, gjeldende fra 1. juli Hittil synes vi at samarbeidet har fungert svært godt. Friluftsbad Sommeren 2012 ble det tatt 2 runder med badevannsprøver ved 11 badeplasser i Sarpsborg kommunen, og 3 badeplasser i Rakkestad kommune. Resultatene ble fortløpende presentert på kommunenes hjemmesider. Badevannskvaliteten i kommunene var gjennomgående av god kvalitet ut fra vurderinger etter Nasjonalt folkehelseinstitutts Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Tunevannet Pga. problemer med blågrønne alger, ble Tunevannet fulgt tettere opp enn de andre

5 badeplassene. Det ble tatt badevannsprøver fem ganger i løpet av sommeren. 9. august var algekonsentrasjonen så høy at vi dessverre måtte fraråde bading. Pressemelding ble sendt ut. Godkjenninger Det er i 2012 behandlet søknader og fattet vedtak om godkjenning av 4 virksomheter etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsyn/Befaringer I Sarpsborg kommune er det i 2012 gjennomført: 73 tilsyn 45 befaringer I Rakkestad kommune er det i 2012 gjennomført: 10 befaringer Kurs/kompetanseheving Miljørettet helsevern rådgiverne har deltatt på følgende kompetansehevende arrangement: Fagdag, Samarbeid om universell utforming i Sarpsborg, Sarpsborg rådhus, 12. januar Inneklimadagen 2012, Helsedirektoratets lokaler, 13. februar Brukerforum for RiskManager kvalitetssystem, Ålesund, april Årskonferanse, Forum for miljø og helse, Fornebu mai Seminar om tobakkskadeforebygging, Inspiria, 31. mai Fagsamling for miljørettet helsevern i Østfold, Sarpsborg rådhus 13. desember Diverse (Strategisk arbeid) Miljørettet helsevern rådgiverne og kommuneoverlegen har gjennom året gitt uttalelser til diverse planer og saker og deltatt i ulike faggrupper/arbeidsgrupper. Friskliv Sarpsborg startet opp 23. mai 2012, med 2 x 50 % fysioterapeut og 50 % koordinator. Oppstart Det ble gjennomført helsesamtaler, testing (oppstart og avslutning) og 3 økter fysisk aktivitet pr uke fra oppstart, og vi fikk en solid start til tross for sommer og ferieavvikling. Fastlegene henviser via frisklivsresept og 3 av dem var svært aktive i oppstartsfasen. Etter en artikkel i SA har det kommet deltagere fra flere fastleger. Fra oktober ble aktivitetstilbudet økt til 7 økter pr uke (styrke, intervall, gågruppe, spinning og kombinasjonsøkter). BRA MAT for bedre helse kurs Utover høsten startet vi også opp Bra Mat for bedre helse kurs. Det ble tilknyttet en klinisk ernæringsfysiolog i 20 % stilling som tok over kursdriften. Det ble avholdt 4 kurs i 2012 med til sammen 30 deltagere. Tobakkavvenning Fastlege Kenneth Gutterup gjennomførte 2 tobakkavvenningskurs, der første kurs ble avhold for ansatte ved Helsehuset. 5 meldte seg på, 4 fullførte kurset og 2 var røykfrie etter ½ år. Til kurs II var det 9 påmeldte via resept, 4 møtte ikke opp (en av dem har sluttet på egenhånd). De som gjennomførte skal inn til ½ årssamtale i mars. Friskliv Sarpsborg har hatt en flying start sammenlignet med andre Frisklivssentraler i landet og med få midler hjelper vi mange til livsstilsendring og bedre helse! Kommentarer fra deltagere: Jeg hadde aldri kommet i gang med fysisk aktivitet hvis det ikke hadde vært for denne resepten Fysisk aktivitet er jo gøy, at jeg ikke har gjort dette før Nå skjønner jeg hva ferdigmat inneholder, og lager mat fra bunnen av i stedet

6 Tall fra 2012: Antall deltagere: 79 Antall resepter: 89 (10 deltagere med to reseptperioder) Henvisningsårsak Ikke oppgitt Fastlege Totalsum Diabetes Hjerte/kar/blodtrykk 3 3 Innaktivitet 1 1 Kosthold 1 1 Luftveier/lunger 1 1 Muskel/skjellplager 1 1 Overvekt Røykeslutt Totalsum Yrkesstatus Antall Ikke oppgitt 11 Arbeidsledig 6 Pensjonist 3 Student 2 Sykemeldt 11 Uføretrygdet 26 Yrkesaktiv deltid 14 Yrkesaktiv heltid 16 Alder Antall Flere freske folk 60+. Prosjektet har hatt tre hovedsatsinger; hvordan leve et godt liv og holde meg i form, aktiviteter ute, og aktiviteter innendørs. Gjennom satsingen Lyst på livet er det ved frivilligsentralene startet to Livscafeèr. Her arbeider seniorer med å forbedre livsområder; sikkerhet i hjemmet, kosthold, fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. Stien for alle ble åpnet under friluftslivets uke i september, den ligger ved lysløypa på Kurland. Ballaktiviteten bowls er startet opp inne i Kulturkvartalet, og videreføres på EPA hver mandag. Egen Timeplan med flere aktiviteter er tilgjengelig ved betaling til servicetorget. Helhetlig forebygging for barn og unge Gjennom et 3årig prosjekt settes fokus på forebygging for alle barn 0-19 år. Fylkeskommunen har bedt Sarpsborg kommune å lage en helhetlig strategi/løp innen området rus, psykisk helse og kriminalforebygging. Enhet helse leder prosjektet og oppvekst, helse og sosial og kultur deltar sammen med samarbeidspartner Inspiria og KoRus-Øst. Oppstart er forskjøvet fram til januar 2013, og forprosjektet skal gi status for målgruppa med bl. a gjennomføring av undersøkelsen Ungdata. Aktiv på Dagtid. Sammen med andre gode tiltak som Sarpsborg kommune har etablert for de ansatte, har turnusarbeidere innen helse og sosial økt mulighet for fysisk aktivitet som et eget forebyggende tiltak under Aktiv på dagtid. Tiltaket ble evaluert av både deltakere og lederne i løpet av året. Det resulterte i en ny periode med samme målgruppe for året 2012/13, da med mer fokus på å trene sammen. I Sarpsborg er det større bruk av den ordinære Aktiv på dagtid ordningen enn i fylkets andre kommuner, innbyggerne i Sarpsborg får derfor en stor del av de midlene NAV har avsatt til formålet. Ansvarlig akoholhåndtering Ansvarlig alkoholhåndtering er felles betegnelse for samarbeid i Nedre Glomma for trivelig utemiljø og unngå overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg har alle satt krav om Ansvarlig vertskapskurs for styrere og stedfortredere i bedrifter som søker skjenkebevilling i perioden Kommunene samarbeider med utelivsbransjen, politiet og den felles kontrolløren. Gjennom Ansvarlig vertskapskurs er nå ca 350 av 500 personer i utelivsbransjen kurset. Politiet har fått opplæring ny arbeidsmetode STAD modellen. Samarbeidet med utelivsbransjen skaper et tryggere miljø i sentrum. Sarpsborg leder nå samarbeidet med forumet MAKS og arbeidsgrupper. Nedre Glomma er foregangsområde for å gjennomføre et slikt bredt samarbeid.

7 AV-OG-TIL har satt søkelyset på alkovett på arbeidsplassen. På stands i kommunen har politikere, arbeidsgivere og ansatte fått informasjon og kunnskap om blant annet e-verktøyet AV-OG-TIL Prat og alkoholpolicy. Ordføreren har vært aktiv på sosiale medier og fulgt opp arbeidet i Politiråd blant annet. Dette er lagt merke til i AV-OG-TIL sentralt der det er lagt ut bilder fra Sarpsborg. Fokusuka i november hadde tema Hvor mange glass tåler barnet ditt. Prosjektet Fargerikt & nært ved Sandesundsveien skole har pågått i tre år og er avsluttet med gode erfaringer og verktøy for videre arbeid. Målet er aktiv fritid for barna, aktive foresatte, sosialt fellesskap og møteplasser. Det er utviklet en egen modell for kartlegging av behov og tidlig intervensjon. Det har også resultert i et eget delprosjekt Kulturprosjektet, med involvering av hele skolen. Ledelse, elever og foresatte arbeider sammen om kulturelle aktiviteter fram mot nytt skolebygg. Verdensdagen for psykisk helse Tema for året var Ungdom og psykisk helse- gylne øyeblikk i hverdagen! Alle 8.klassinger(675) deltok på Kreativ bysti -aktivitetsløype med fysisk aktivitet og innlagt læring om psykisk helse 10.oktober; hjelpeapparat og frivillige organisasjoner. Det var separat oppfølging med stands og mulighet for dialog på alle ungdomsskolene uka etter. Fritidsklubbene ble for første gang invitert til å være med, Valaskjold hadde eget arrangement. Bred oppslutning tverretatlig fra organisasjoner og hjelpeapparat gjør dette mulig. Kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet i henhold til lov og forskrift er en kontinuerlig og systematisk jobb. Kvalitetsutvalget skal være pådriver i kvalitetsarbeidet, dette i tett samarbeid med enhetene. For 2012 har Kvalitetsutvalget fulgt opp følgende: Farmasøyt møter: gjennomgang årsrapport 2011 plan for 2012 Prosedyrer Gerica revidert og nye Prosedyrer PDA revidert og nye Prosedyrer legemiddelhåndtering og hjemmetjenester nivå 2 Prosedyrer for rustjenesten nivå 2 Serviceerklæringer er omgjort til informasjonsbrosjyrer Prosedyrer saksbehandling hjemmetjenesten revidert og nye Prosedyrer smittevern- revidert og nye Igangsette revisjon av saksbehandlingsprosedyrer heldøgn Kvalitetsutvalget: vurdering av arbeidsform, mandat og sammensetning Kvalitetsutvalget fikk fra 1.oktober 2012 ny gruppesammensetning: Leder: Øivind Werner Johansen, helsesjef/ enhetsleder helse Sekretær: Renate Borgmo, kvalitetsrådgiver helseog omsorg Medlem: Bente Berg-Haugli, rådgiver saksbehandling Kvalitetsutvalget inviterer berørte parter inn til møtene etter tema og behov. Det er nå tre aktive fagnettverk innenfor helse- og omsorg. Fagnettverk dokumentasjon, leder Tone Marie Svendsen Fagnettverk saksbehandling, leder Bente Berg- Haugli Fagnettverk kvalitet, leder Renate Borgmo Kvalitetsutviklingsarbeidet innenfor helse- og omsorg er fortløpende under utvikling, revidering,

8 vedlikehold og evaluering. Høsten 2012 startet en planleggingsprosess av innhold og oppbygging, nivå 2, Helse- og omsorg. Ny oppbygging er forventet klar medio juni Prosedyrene skal i størst mulig grad løftes fra nivå 3 til nivå 2. Dette for å sikre enhetlige prosedyrer som angir en felles kvalitetsstandard i kommunen og bidrar til å sikre forutsigbarhet og likebehandling av brukerne. personlig assistanse 24 klager på tjenesteutøvelse/drift 1 klage på fastlege 1 klage vedrørende hjemsending fra Sykehuset Østfold 1 klage på legevakt Målet med all avviksbehandling er læring og forbedring. Systemet skal bidra til økt fokus på rutinene, at avvik meldes og rettes opp, samt at praksis forbedres som følge av det meldte avviket ved at tiltak iverksettes. Tiltakene skal hindre gjentakelse eller begrense skade av uønskede hendelser. Avvik ble ført elektronisk i RiskManager fra Sammenlignet med avviksregistreringen for 2011 har det vært en økning av antall registeringer for kommuneområde helse- og sosial i klager på boligtildeling 1 klage på avslag av dagsenterplass 1 klage på avlastningstiltak 1 klage på brukerstyrt År: Eksterne forbedringsforslag Interne forbedringsforslag HMS Informasjonssikkerhet og personvern Tjenestekvalitet Totalt Sarpsborg kommune har gjennom flere år hatt stort fokus på dokumentasjon av helsehjelp. Ønske er å benytte elektronisk pasientjournal mest mulig. Per i dag benyttes både papirbasert dokumentasjonssystem og elektronisk pasientjournal. For å ta et skritt i riktig retning har fokuset de siste årene lagt på tiltaksplaner (pleieplan) i fagprogrammet Gerica. Det er bestemt at alle pasienter i Sarpsborg kommune skal ha tiltaksplan. De fleste har en papirbasert pleieplan denne skal nå inn i den elektroniske pasientjournalen. Siden det er blitt jobbet over en lengre periode med dette er det svært få av tjenestene i kommunen som nå ikke benytter den

9 elektroniske pasientjournalen til tiltaksplan/ pleieplan. Fokuset for 2012 har vært sykehjemmene og det har blitt gitt mye opplæring. Når det gjelder IPLOS har utfordringen for 2012 vært at veilederen bygger på det gamle lovverket. I januar 2012 fikk vi et nytt lovverk, Helse og omsorgstjenesteloven, som er istedenfor kommune -helsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. I tillegg startet samhandlingsreformen i januar 2012 som også gir IPLOS dokumentasjonen noen utfordringer, slik veilederen fremstår i dag. Helsedirektoratet forventer at ny veileder skal være på plass på nyåret har vært et år hvor fokuset på velferdsteknologi og innovasjon i omsorg har hatt stort fokus. Arbeidsgruppen for velferdsteknologi Denne gruppen har gjennom året arbeidet godt sammen, og er en gruppe som har et sterkt eierforhold til både dens interne arbeid i kommunen og som kommunens prosjektgruppe i esenior. Deltakere i gruppen som ledes fra enhet helse er: Tore Hansen - enhet plan og samfunnsutvikling Peter Trede - enhet kommunikasjon og service Kjærsti Skjøren Lassen enhet forebyggende tjenester Kristin Næss enhet helse esenior Enklere og tryggere hverdag i eget hjem! I tillegg deltar en ansatt fra pleie og omsorg. Gruppen arbeider med å forberede Handlingsprogram for velferdsteknologi som skal behandles i bystyret før sommeren Det har ved flere anledninger blitt fremhevet av utenforstående (samarbeidende kommuner, Høyskolen i Østfold m.fl.) at gruppen har en bred faglig kompetanse som evner å se utover egne fagområder og tenke helhetlige løsninger. Gruppens medlemmer holder seg godt informert om fagområdet gjennom seminardeltakelse og artikkeldeling. Prosjektet har hatt stort fokus i Et grundig arbeid har vært gjennomført ved å definere målgrupper og å identifisere gevinstrealisering for Sarpsborg kommune. I juni og august 2012 ble det avholdt fokusgruppemøter hvor eldre fra Sarpsborg har deltok og ga viktig informasjon om hva som er deres fokus i forhold til fremtidens utfordringer. Over 40 eldre deltok i disse møtene og representerte ulike foreninger og lag (Lokallaget for KOLS i Sarpsborg, eldrerådet, fagforbundets pensjonistforening, sanitetskvinner og andre interesserte). I tillegg var representanter fra de politiske partier i bystyret invitert til deltakelse. Informasjonen fra disse møtene har dannet grunnlag for planlegging av pilotprosjektet og dialogkonferanse for leverandører som ble avholdt i september med Sarpsborg kommune som vert. Konferansen var svært vellykket og har fått gode tilbakemeldinger fra leverandørene. Over 50 firma var påmeldt og til sammen var det 110 deltakere på konferansen. Leverandører ble invitert til å levere innspill til teknologiske løsninger ut fra fokuset de eldre i Sarpsborg kommune presenterte.

10 Innovativ offentlig anskaffelse Pilotperioden i esenior er fra Da skal velferdsteknologiske løsninger som vil møte Sarpsborg kommunes behov utprøves. Sarpsborg kommune stiller til rådighet 25 hjem som en testlab for velferdsteknologi.

11 Innføring av PDA - Personlig Digital Assistent - i hjemmetjenesten en fordel at vi nå har én journal, og at informasjonsflyten er enklere. Fakturering i Gerica - det elektroniske pasientjournalsystemet I tillegg til automatisk fakturering av korttid, faktureres nå trygghetsalarmer og vask av tøy. Arbeid med å fakturere praktisk bistand automatisk i Gerica er påbegynt. Meldingsutveksling I 2011 ble det etablert meldingsutveksling med NAV. I 2012 fortsatte arbeidet med å legge til rette for kommunikasjon med andre partnere som legevakt, fastleger og sykehus. Fastlegene og ansatte som har tatt dette i bruk er godt fornøyde og ser på meldingsutveksling som et effektivt verktøy. Pilotering med Sykehuset Østfold er planlagt å starte opp i første kvartal I henhold til informasjon fra Helsedepartementet skal alle kommunene være klare med meldingsutveksling i løpet av Legemodulen i Gerica Legemodulen i Gerica er innført og brukes av alle sykehjemslegene. De ansatte ser det som Gerica Plan Gerica Plan er et administrasjonsverktøy og et forbedringsverktøy for planlegging og kommunikasjon. Prosjektet for å innføre Gerica Plan er påbegynt, og vil tas i bruk i løpet av Gerica support I 2012 ble det påstartet et arbeid med å legge til rette for en mer effektiv support for brukere av Gerica. Saker som angår Gerica meldes først til superbrukere i hver enhet. Hvis de trenger ytterligere bistand skal saken meldes videre til Den nye supportlinjen starter opp i januar Brukerundersøkelser Det ble i 2012 gjennomført brukerundersøkelser blant brukere av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og bofellesskap. Selv om noe er forandret i undersøkelsen siden forrige måling i 2009, vil resultatene kunne sammenliknes med denne. Enhetens analysekompetanse er styrket i forhold til dette arbeidet. Ferdighetsrom på Helsehuset Det ble opprettet et ferdighetsrom med en simulatordukke og annet simuleringsutstyr, som brukes til å øve praktiske sykepleieprosedyrer. Sarpsborgklasse i akuttgeriatri Sarpsborg kommune arrangerer en ett-årig deltidsutdanning for ansatte med høgskoleutdanning gjennom SKUT på Høgskolen i Østfold med start i september Denne utdanningen utgjør 30 studiepoeng, og vil gi et kompetanseløft i mange tjenester. Legemiddelhåndtering I tillegg til legemiddelopplæringen for fagutdannede, gjennomførte ca. 140 høgskoleutdannede oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering i Dette tilbudet opprettholdes i Prosjekt «når samhandling kreves» Sarpsborg kommune ble i 2012 deltaker i et prosjektarbeid sammen med Høyskolen i Østfold, Sykehuset Østfold samt Fredrikstad og Halden kommuner der formålet er å fremme studenters samhandlingskompetanse. Tiltakene som utprøves i prosjektet er blant annet hensiktsmessige opplæringsprogrammer for ansatte og ny praksismodell for Bachelorstudenter i sykepleie. Prosjektet avsluttes i 2013.

12 Læringsportalen og E-læring Sarpsborg kommune anskaffet i 2012 en ny plattform for opplæring «Læringsportalen». Her melder medarbeidere seg på kurs, og ny funksjonalitet utvikles fortløpende. Portalen gir mulighet til å utvikle E-læringskurs, dette arbeidet startet i 2012 og vil få ytterligere fokus i Sarpsborg kommune har de siste fire årene hatt avtale med Sykehuset i Østfold og ambulerende team ved korttidsposten. Teamet bistår kommunens fem sykehjem med veiledning, undervisning og praktisk hjelp og ved prosedyrer som for eksempel blodtransfusjoner. Dermed slipper pasienten å reise til sykehuset for behandling. De hyppigste diagnosene for innleggelse på sykehus var: fallskade, mistanke om brudd, som regel lårhalsbrudd (7), lungebetennelse (9), magesmerter (6), mistanke om hjerneinfarkt (4), blødninger (5). Sykehjemslege 57, legevaktslege 7 og andre blant annet SØF og AMK 26. I tillegg har man hatt et mobilt røntgenteam som har reist rundt på de forskjellige sykehjemmene i Sarpsborg og Fredrikstad - tilgjengelig på hverdager i kontortid. Dette har vært et forsøksprosjekt som man håper kan videreføres og forsterkes. Tilgangen på røntgen på dagtid har forhindret sykehusinnleggelser. Man har for eksempel kunnet avklare eventuelle bruddskader etter fall. I 2012 har 92 pasienter fått utvidet behandling i form av intravenøs behandling med antibiotika og/ eller væske og dermed unngått sykehusinnleggelse. I samme periode hadde 50 pasienter behov for sykehusinnleggelse. Sykehusinnleggelser fra sykehjem viser også i 2012 en nedgang - slik man har sett tidligere år. I 2009 ble 90 pasienter registrert innlagt på sykehus som var en halvering sammenlignet med Årsaken til dette mener vi er fokus på forebygging og et bedret klinisk blikk. Antall pasienter som har fått utvidet behandling ved våre sykehjem har økt sammenlignet med året før. Hvis man ser på hvem som har igangsatt behandlingen ser det tross alt ut som tallene for utvidet behandling er ganske stabile sammenliknet med Økningen totalt kan forklares ved at kommunen har tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset fra dag én i Dette har medført at korttidspostene ved Kruseløkka sykehjem og Helsehuset har kontinuert utvidet behandling ordinert fra SØF, 24 pasienter. De hyppigste diagnosene er lungebetennelse (42), urinveisinfeksjon (12) og andre infeksjoner inkludert de med ukjent fokus (10), dehydrering (10). Av de 50 pasientene som ble lagt inn på sykehuset henviste sykehjemslegene 19 av pasientene, legevaktslegen 27 av pasientene og andre (AMK og SØF) 4 pasienter. Når andre enn sykehjemslegene legger pasientene inn skjer innleggelsene som ventet på kveldstid og helg.

13 Sarpsborg kommune har 44 fastleger. Allmennlegeutvalget (ALU) er fastlegenes møtearena. Her deltar også kommuneoverlegen for å avklare problemstillinger og svare på spørsmål. Tillitsvalgt for fastlegene og to valgte representanter fra ALU deltar i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU). Dette er en viktig samarbeidsarena for kommunen, som deltar med helsesjef og to kommuneoverleger. I tillegg til egen legepraksis har fastlegene offentlige oppgaver i helsestasjon, skoler, fengsel og sykehjem. Fastlegene er også forpliktet til å delta i legevaktsarbeid. Det ble i 2012 registrert pasientkontakter i journal på legevakten for Sarpsborg og Rakkestad. Det er registrert telefonkonsultasjoner og legekonsultasjoner i pasientjournal. Tall fra telefonsentralen viser flere telefonhenvendelser til legevakten. Dette er andre typer henvendelser som ikke skal journalføres. Totalt var det telefonsamtaler i Det er en liten økning i telefonkonsultasjoner - ca. 2 % sammenliknet med 2011, mens legekonsultasjoner har økt med ca. 10 %. Vi ser to forklaringer på denne utviklingen. Nytt system for hastegradsvurdering ble tatt i bruk på legevakten januar Dette gir pasientene bedre informasjon om hva som skal vurderes på legevakt og hva som kan vurderes av fastlege. Den andre forklaringen kan være at legevakten i 2012 har hatt beredskapslege tilgengelig på dagtid for ø-hjelp. Dette fører til at flere konsultasjoner håndteres på legevakten på dagtid i stedet for at de pålegges fastleger. Det er foretatt 350 sykebesøk, en økning på ca. 14 % Nødnett Innføring av nytt digitalt nødnett har også i 2012 hatt fokus. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten ved AMK sentral og Sarpsborg kommune ved legevakten i forhold til akutte oppdrag - såkalte røde responser - ble ikke ferdig avklart i Dette er løftet til Administrativt samarbeidsutvalg. Trygghetsalarm Legevakten betjener trygghetsalarmene fra Sarpsborg og Rakkestad. Det er i 2012 registrert 9049 alarmer hvorav 4306 er videreformidlet til hjemmesykepleien. Dette er en markert nedgang fra 2011 med ca. 30 % og kan forklares ved den gjennomgang og endring som ble gjort med organisering av trygghetsalarmene i Når vi ser på alarmårsaker er det fremdeles over halvparten av alarmene som handler om tilrettelegging og ikke øyeblikkelig hjelp. Føre var Samarbeidet mellom legevakten, Kompetansesenteret for rus og psykisk helse (KORPH) og Barne- og

14 familieteamet har i 2012 ført til at 56 nye pasienter er formidlet videre til et lavterskeltilbud i kommunen. man skal komme til legevakten med og at det kan bli lang ventetid for de som kommer med en problemstilling som gir lav hastegrad. Registrering av voldsskader Det ble i 2011 registrert 102 voldsskader der pasientene fikk tilbud om fotografering for å sikre bevis ved eventuell anmeldelse. Av disse sakene er 24 tilfeller registrert som vold i nære relasjoner. Dette er tilnærmet identisk med tallene fra i fjor. Hastegradsvurdering av pasienter. Tidlig i 2012 ble nytt system for hastegradsvurdering innført. Vi ser at de fleste av henvendelsene havner i kategorien oransje og gul, dvs. at dette er pasienter som bør vurderes forholdsvis raskt på legevakten. Fremdeles er rundt en tredjedel av henvendelsene grønne og noen blå. Disse kan i utgangspunktet håndteres av fastlege. Vi mener å se at informasjon som gis til pasientene rundt hastegradsvurdering gir økt forståelse for hva Antall besøk utenlandsvaksinasjon: 1925 (I 2011 var antallet til sammenlikn::2029) Antall konsultasjonsgebyr: 1810 (2011: 1877) Antall besøk tuberkulosekontroll: 356 (I 2011 var antallet: 410) Antallet henviste til lungemed. poliklinikk:7 (2011:11) Vi ser at flere og flere bestiller time og får veiledning pr. e-post: Antall e-post-kons henvendelser: 827 (2011:479) Antall tlf.- kons henvendelser:1091 (2011:1278) Flere av helsesøstrene på vaksinasjonskontoret har også bistått forebyggende tjenester med vaksinasjon av årets russekull mot meningokokkinfeksjon (smittsom hjernehinnebetennelse). Planlegging av neste års vaksinasjon er allerede i gang og det er ønskelig å få vaksinert alle elevene i videregående skoler etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonskontoret har også vært ansvarlig for bestilling, mottak av- og videresending av meningokokk vaksinen til de respektive skoler. Kontoret har også hatt ansvar for inn- og utbetaling av vaksinen. Det er gjennomført 6 teammøter i 2012 for de ansatte på vaksinasjonskontoret samt leder av team legevakt, Trond Due Hansen og nytilsatt smittevernoverlege Astrid Rutherford. I tillegg har en helsesøster vært ute på undervisningsoppdrag på skoler 2 ganger i forbindelse med klasseutenlandsreise. En stor oppgave i 2012 har som i 2011 vært å etterregistrere influensavaksiner elektronisk. Vi har etterregistrert alle fra hjemmetjenesten og sykehjemmene, samt flere legekontor. Dermed har

15 vi opprettet elektroniske journaler på mange flere personer i 2012 som gjør det enklere og mer kvalitetssikkert å hente opp registrerte influensavaksiner satt i kommunen. Vårt journalsystem på vaksinasjonskontoret sender automatisk vaksinedokumentasjon til sysvak (Folkehelseinstituttets database over vaksinasjoner) - noe som har blitt lovpålagt fra Det har i 2012 vært relativt mange tilfeller av diaré som er forårsaket av bakterien Campylobakter. Denne bakterien smitter via fjørfe produkter og ikke-desinfisert drikkevann. I Norge er nærmere 60% av tilfellene smittet ved utenlandsopphold, spesielt i Middelhavsområdet og Asia. Befolkningens økende reiseaktivitet er nok en forklaring på at vi har såpass mange tilfeller av denne sykdommen. I likhet med resten av landet, har vi Sarpsborg hatt en betydelig økning i forekomsten av kikhoste, særlig hos eldre barn og unge. Større barn, ungdom og voksne er ikke lenger beskyttet av vaksinen de fikk som barn. Bedre mulighet for laboratoriediagnostikk og økt oppmerksomhet hos leger og pasienter er trolig også en del av forklaringen på økningen, som ikke skyldes vaksinesvikt. Høsten 2012 hadde vi et utbrudd av VRE- Vancomycinresistente enterokokker - i Østfold. Disse tarmbakteriene er resistente mot ulike typer antibiotika, og er spesielt farlig for pasienter med nedsatt immunforsvar. Man ønsker dermed å hindre smittespredning i sykehus og andre institusjoner. Vi hadde et tett og godt samarbeid med Sykehuset Østfold og klarte dermed å begrense spredningen i forbindelse med overføring av pasienter mellom sykehus og kommunale institusjoner.

16 Som en del av kommuneområde helse og sosial har enheten ansvar for myndighetsutøvelse, strategisk arbeid og utvikling av helse og sosiale tjenester i Sarpsborg kommune. Enhetens målsetting Legge til rette for folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold for innbyggerne. Bidra til å redusere risiko for sykdom og skade. Medvirke til gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Bidra til at helse- og omsorgstjenestene er av god kvalitet. Enheten skal nå sine mål ved: å ha oversikt over forhold som påvirker helse og trivsel (Fakta om Sarpsborg) å fremskaffe kunnskap om hva som påvirker folkehelsen og hvordan den utvikler seg (Kunnskap som veiviser) å formidle kunnskap og gi råd om hvordan fremme god helse og forebygge Grunnpilarene i enhetens arbeid er brukerfokus og god kvalitet. Enhet helse Sarpsborg kommune P.b Sarpsborg Telefon: E-post: Vi er på nett com.kunnskap som veiviser

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

2011 et år med samhandling i fokus!

2011 et år med samhandling i fokus! 2011 et år med samhandling i fokus! Året 2011 har i stor grad vært preget av arbeidet med Samhandlingsreformen og forberedelsene til første etappe i reformen som starter i 2012. Sarpsborg kommune er offensive

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen

Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad. Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Helhetlig grep på velferdsteknologi i Fredrikstad Prosjektkoordinator Ulf Harry Evensen og prosjektleder Thomas Andersen Gardermoen 6.november 2013 Fakta om Fredrikstad kommune Ca 76.000 innbyggere, en

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Samhandlingsforum 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

God lesning! Helsesjefen

God lesning! Helsesjefen 2013 det andre året med Samhandlingsreformen! I 2012 gikk startskuddet for Samhandlingsreformen, en stor nasjonal helse- og omsorgsreform som skal gradvis innføres over flere år. Året 2013 er altså det

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013

Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013 Tord Moltumyr kommuneoverlege / helsesjef Meland kommune tord.moltumyr@meland.kommune.no Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013 Nordhordland

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Fagkurs NSF 2. desember 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten?

Virtuell avdeling. - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling - et nødvendig bindeledd i oppfølging av den utskrevne multisyke eldre pasienten? Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester 5 hovedoppgaver

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått?

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Sigrid J. Askum, KS Helse Nasjonal erfaringskonferanse for utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet Hvordan går det? Forpliktende samarbeidsavtaler

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, tord.moltumyr@meland.kommune.no Nordhordland + Gulen: 9 kommuner - Ca. 40.000 innbyggere Helsehusprosjekt.

Detaljer

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Fagdag koordinerende enhet og koordinatorer 12.juni 2015 Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Fakta om Fredrikstad kommune

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Friskliv på Innherred, Utviklingssentral Midt Norge 2014-2016 Friskliv på Innherred en partnerskapsmodell Frivillige lag og organisasjoner Private

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Samhandlingsreformen; Erfaringer og utfordringer/ muligheter Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde gård, Brekstad 12. mars 2013

Samhandlingsreformen; Erfaringer og utfordringer/ muligheter Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde gård, Brekstad 12. mars 2013 Samhandlingsreformen; Erfaringer og utfordringer/ muligheter Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde gård, Brekstad 12. mars 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Samhandlingsreformen;

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre

Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre Lars E. Hanssen, direktør Statens helsetilsyn NSH-konferanse: Helsetjenester til eldre, 26. og 27.september 2011 1 Tilsyn med tjenester

Detaljer

«TJENESTENS VERDI. BRUKERENS OPPLEVELSE - EN VIKTIG INDIKATOR» v/brit Krøvel, Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i M&R

«TJENESTENS VERDI. BRUKERENS OPPLEVELSE - EN VIKTIG INDIKATOR» v/brit Krøvel, Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i M&R «TJENESTENS VERDI. BRUKERENS OPPLEVELSE - EN VIKTIG INDIKATOR» v/brit Krøvel, Leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i M&R KVALITETSINDIKATORSYSTEMET For helse- og omsorgstjenestene innebærer

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk)

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) 10. mai 2012 - Rådmann Osmund Kaldheim Disposisjon: Fakta om Drammen

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer