Tilsynssak - pleie- og omsorgstjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynssak - pleie- og omsorgstjenesten"

Transkript

1 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /08 Helsetilsynet i Rogaland Postboks STAVANGER Sandnes, Deres ref.: Vår ref : fo Saksbehandler: Frode Otto m.fl. Arkivkode : E: H30 &58 Tilsynssak - pleie- og omsorgstjenesten Helsetilsynet har i brev av 19. februar 2008 bedt Sandnes kommune redegjøre for og informere om kommunens styring av pleie- og omsorgstjenesten. I den forbindelse viser vi også til nylig innsendt redegjørelse etter tilsyn ved Lunde bo- og aktivitetssenter i januar Styringen med hele kommunens virksomhet skjer gjennom de årlige økonomiplanvedtak. Det forutsettes at Helstilsynet er kjent med dette og at rådmannens forslag til økonomiplan fremmes etter en omfattende prosess i den enkelte resultatenhet, fagstaber og kommunens ledergruppe. Når det gjelder omsorgstjenesten spesielt vedtok bystyret i desember 2008 en langsiktig plan for tjenesten fram mot år Planen er vedlagt, vedlegg 1. Rogaland revisjon IKS gjennomførte sommeren 2008 en forvaltningsrevisjon av kvaliteten på sykehjemstilbudet i Sandnes. Hovedinntrykket er at tjenesten har god kvalitet, men revisjonen påpeker likevel forbedringspunkter. Dette har kommunen grepet tak i og tiltakene presenteres i en sak som kommer til politisk behandling i mai. Saken er vedlagt, vedlegg 2. Helsetilsynet har i brevet av 19. februar bedt om informasjon om følgende punkter: Prosedyrer for å sikre at pasienter får grunnleggende behov Helsetilsynet har bedt om å få oversendt kommunens prosedyrer for å sikre at pasienter for dekket grunnleggende behov. I forbindelse med kommunens gjennomgang av Kvalitetsforskriften ble de ulike områdene for grunnleggende behov operasjonalisert og konkretisert i punktene under. Saken ble også behandlet og godkjent av bystyret. Dette er styrende for den pleie- og omsorgstjeneste som ytes. Beboer skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet Beboer skal ha en fast kontaktperson/primærkontakt. Både beboer og pårørende skal ha skriftlig informasjon om kontaktpersonen. Det skal gjennomføres innkomstsamtale med beboer/pårørende. Oppfølgingssamtaler gjennomføres minst en gang årlig. I samarbeid med beboer/pårørende skal det utarbeides en omsorgsplan/pleieplan for den enkelte beboer. Beboer skal ha medbestemmelse i utforming av planen. Omsorgsplan/pleieplan skal alltid være oppdatert. Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes

2 Ved innleggelse skal det gis skriftlig informasjon om tilbudet i Byhagen bo- og aktivitetssenter. Informasjonen skal bl.a. gi en beskrivelse av senteret med daglige rutiner og aktiviteter. Det skal opplyses om hvilke klageinstanser som finnes. Beboer skal ha mulighet for å tilkalle hjelp som skal gis snarest mulig, og innen 5 minutter. Beboer skal ha mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg Alle tjenester skal tilrettelegges individuelt med utgangspunkt i den enkelte beboers helsetilstand, ressurser og behov. Det skal tilrettelegges for ADL-trening (trening i dagliglivets gjøremål). Beboer må ha tilgang på tekniske hjelpemidler som kan lette daglige aktiviteter. (For eksempel rullestol, hjelpebord, spiseredskaper, rullator mv.) Beboer skal ha dekket grunnleggende fysiologiske behov som næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat Meny og servering skal være i tråd med vanlige spise- og mattradisjoner både i henhold til ukerytme, merkedager, helge- og høytidsdager. Det skal også tas hensyn til slike tradisjoner for personer med ikke-norsk bakgrunn. Det skal gis tilbud om alternative middagsmenyer og nødvendig spesialdiett. Måltider skal tilberedes etter Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner Statens ernæringsråd. Beboer skal ha tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise Måltidene skal serveres i en hjemlig atmosfære, herunder tallerkenservering. Det skal settes av nok tid til måltidene slik at beboer kan spise i ro. Beboer skal gis valgmulighet til hvor og når en ønsker å spise. Beboer skal få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner Beboer skal få hjelp til å holde seg velstelt. Beboer skal få dusje ut fra egne ønsker og ut fra hensyn til god hygiene. Beboer skal få komme på toalettet når han/hun har behov for det. Beboer skal få nødvendig hjelp til å ivareta naturlige funksjoner. Beboer skal få tilpasset hjelp ved av- og påkledning Beboer skal gis mulighet til å bruke egne ressurser i av- og påkledningssituasjonen. Beboer skal selv få bestemme hvilke klær han/hun skal ha på seg. Ved innkjøp av personlig tøy skal det tilrettelegges for at beboer deltar slik at innkjøp skjer i tråd med smak og behov. I den grad det er naturlig skal pårørende være delaktig. Beboer skal ha mulighet for normal døgnrytme og unngå uønsket og unødig sengeopphold Beboer skal ha mulighet til å stå opp og legge seg når han/hun ønsker det. Beboer skal gis mulighet for å hvile i løpet av dagen. Ved lengre sengeleie der beboer ikke kan sitte oppe, skal tiltak settes i verk for å forebygge sengeleiets komplikasjoner. Beboer skal ha mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv Det skal vises respekt for at beboers rom/leilighet tilhører privatsfæren Side 2 av 9

3 Beboer skal selv få bestemme sin livsførsel i den grad det ikke får negative konsekvenser for en selv eller andre. Det skal legges til rette for at beboer får utøve sin religion. Rutiner som regulerer beboernes liv skal holdes på et minimum. Beboer skal ha mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet Det skal tilrettelegges for sosialt liv gjennom muligheter for å motta besøk Beboer skal få feire merkedager, for eksempel jul, påske, 17. mai. Beboer skal ha anledning til å komme ut i frisk luft avhengig av eget ønske og helsetilstand. Det skal tilrettelegges for at beboer skal kunne foreta besøk og delta i aktiviteter utenfor senteret. Beboer skal ha tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne Beboer skal få regelmessig tilbud om å overvære kulturelle og sosiale arrangement og tilstelninger. Eventuell egenbetaling kan kun dekke faktiske kostnader. Beboerne skal ha innflytelse på hvilke aktiviteter som skal arrangeres, og selv avgjøre hvilke av disse de vil delta i. Den enkelte beboer skal tilbys tilrettelagte, meningsfulle og kontaktskapende aktiviteter ut fra sine interesser og forutsetninger. Beboer skal få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkelte Sykehjemsbeboerne skal ha tilbud om tilsynslegeordning som sikrer beboerne nødvendig legetilsyn. Byhagen bo- og aktivitetssenter skal ha prosedyrer for tilkalling av legehjelp ved akutte situasjoner. Beboere skal få korrekt medisinering til korrekt tid og på korrekt måte. Byhagen bo- og aktivitetssenter skal ha prosedyrer for legemiddelhåndtering i henhold til forskrifter om legemiddelhåndtering. Behandling og oppfølging skal ivaretas av ansatte med faglig kompetanse for oppgavene. Beboer skal få nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene Beboerne skal få daglig hjelp til å opprettholde god munnhygiene. Beboer skal få tannbehandling hos tannlege ved behov. Beboer skal få en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser Beboere og pårørende skal være trygge på at bistand gis ved livets slutt. Beboer skal ha hjelp for både fysiske og psykiske smerter, og få dekket sine åndelige behov. Beboer skal ha anledning til å ha sine nærmeste hos seg dersom han/hun ønsker det. Det skal vises særskilt omsorg, respekt og omtanke for pårørende i slike situasjoner. Det er prosedyrer for saksbehandling av søknader samt kriterier for å innvilge tjenester. Kriteriene brukes som et grunnlag for saksbehandlerens skjønn. Side 3 av 9

4 Etter et tilsyn på Lura bo- og aktivitetssenter fra Fylkeslegen i Rogaland i januar 1999 ble det utarbeidet en prosedyre som skulle sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Denne prosedyren var slik at det skulle utføres en halvårlig vurdering om grunnleggende behov ble tilfredsstilt. Denne prosedyren er nå erstattet av en prosedyre for IPLOS registrering, vedlegg 3. IPLOS prosedyren legger opp til at det to ganger i året gjøres en større evaluering av brukerens tilstand i tillegg til den daglige rapporteringen. Redegjørelse om hvordan det sikres at pasienter får forsvarlig sykepleie For Sandnes kommune er det viktig å ha god faglig standard på tjenesten. Dette sikres bl.a. ved å ha en stor andel fagutdannet personale i tjenesten. KOSTRA tall fra 2006 viser at i Sandnes har 72 prosent av årsverkene i brukerettede tjenester innen pleie- og omsorg fagutdanning. Andelen av årsverk med høgskoleutdanning er 32 prosent. I storbysamarbeidet ASSS varierer andelen med høgskoleutdanning fra 25 til 38 prosent. Forsvarlig sykepleie sikres også ved at det er gode rutiner for å beskrive hvem som har det sykepleiefaglige ansvaret når avdelingssykepleier/soneleder har fri. Se eksempel fra Rovik bo- og aktivitetssenter under. Kompetanse sikres også ved aktiv satsing på internundervisning samt støtte til ulike typer videreutdanning samt grunnutdanning. Vedlagt er kompetanseplan fra omsorg sør, vedlegg 4. Dokumentasjon av pleie gjøres ved at det utarbeides pleieplaner med problem, mål og tiltak elektronisk i dokumentasjonssystemet Profil. Det er satset på opplæring av personell i både bruk av verktøyet og av selve dokumentasjonen. Ansatte motiveres til å dokumentere og det settes av tid til slikt arbeid. Ved utførelse av standard sykepleieprosedyrer som for eksempel kateterisering utføres dette etter prosedyrebeskrivelser iht. beskrivelser i boken Prosedyrekunnskap i sykepleien, ISBN Boken forefinnes på alle arbeidsplasser. Andre prosedyrer utarbeides etter behov. Dersom det er avvik fra standard prosedyre skal dette dokumenteres i Profil. Hvordan medisinsk undersøkelse og behandling i sykehjem blir forsvarlig dokumentert Det er utarbeidet Retningslinjer for tilsynslegevirksomheten i Sandnes kommune. Disse er tidligere tilsendt til Helsetilsynet i Rogaland og vedlegges derfor ikke. Det er i april 2008 utarbeidet arbeidsbeskrivelse for sykehjemslegene, denne er også kjent for Helstilsynet. Det arbeides med tiden for å oppgradere Profil med en modul som er mer tilpasset sykehjemslegene sine behov for dokumentasjon. Inntil da skjer dokumentasjon for det meste i fortløpende notat i Profil samt at enkelte leger foretrekker papirjournal. Det vises også til kommunens brev av 26. mars 2008 for nærmere redegjørelse om dette temaet. Side 4 av 9

5 Informasjon om autorisasjonsstatus I 1998 ble institusjonstjenester, hjemmetjenester og tjenester til personer med psykisk utviklingshemming samlet under felles ledelse. Kommunen ble delt i 4 omsorgsdistrikt som ledes av en omsorgssjef (tittelen var omsorgsleder i 1998). Det er valgt å ha et ledernivå under omsorgsjefnivået. I forarbeidene til omorganiseringen i 1998 ble dette sagt om ledernivået som avdelingssykepleier og soneleder :..leder vil være faglig og administrativ leder for en sone. Med sone menes det her både hjemmetjenester og institusjonsavdeling/post. De 4 store distriktene har to fagkonsulenter i stab som arbeider både med lederstøtte, kompetanseplanlegging og fagutvikling. I det følgende er alle ledere og fagkonsulenter med autorisasjonsstatus, helsepersonellnummer og hvor lenge autorisasjonen gjelder opplistet. Listen er oppdatert pr 25. april For oversiktens skyld er også ledere som ikke er autorisert helsepersonell, ført opp. Omsorg nord: Omsorg sør: Autorisasjonsstatuperiodlnummer Autorisasjons- Helsepersonell- Omsorgssjef Inger R Bolstad Sykepleier til Omsorg nord Fagkonsulent Ivar Nes Vernepleier til Stedfortreder Fagkonsulent Anna Lima Braut Sykepleier til Avdelingssykepleier Bodil H Osmundsen Sykepleier til Sone A, hjemmetjenester Soneleder Ingunn Lindefjeld Sykepleier til Sone C, hjemmetjenester Soneleder Anny Høyekvam Sykepleier til Sone D, hjemmetjenester Soneleder Gørill T Djuvsland Sykepleier til Sone E, hjemmetjenester Soneleder Marianne Skrettingland Sykepleier til Sone F, hjemmetjenester Avdelingssykepleier Else Storhaug Sykepleier til Bofellesskap Lura, hjemmetjenester Avdelingssykepleier Gerd Vatnedal Sykepleier til Sykehjem Lura 1 og bokollektiv, hjemmetjeneste, Lura 1 Avdelingssykepleier Reidunn Dyskeland Sykepleier til Sykehjem Lura 2 Avdelingssykepleier Astrid R Førli Sykepleier til Sykehjem Lura 3 og bokollektiv, hjemmetjeneste, Lura 3 Autorisasjonsstatuperiodnummer Autorisasjons- Helsepersonell- Omsorgssjef Idar Flåto Vernepleier Omsorg sor Fagkonsulent Nårdin Kjetilstad Sykepleier Stedfortreder Soneleder Birte Moland Sykepleier Sone C, hjemmetjenester Soneleder Berit Haugen Sykepleier Sone B, hjemmetjenester Soneleder Marit S Aanonsen Sykepleier Sone A, hjemmetjenester Avdelingssykepleier Sølvi Gudbrandsen Sykepleier Sykehjem Austrått og bokollektiv/bofellesskap Asutrått, hjemmetjeneste Avdelingssykepleier Randi B Jaasund Sykepleier Sykehjem Lunde Avdelingsleder Anne-Brit Rørtveit Vernepleier Bokollektiv/bofellesskap Lunde, hjemmetjenester Avdelingsleder Torunn K Nome Vernepleier Bofellesskap Lunde, hjememtjenester Side 5 av 9

6 Omsorg øst: Omsorgssjef Sigve Engelsvold Omsorg øst Fagkonsulent Marit Vatle Sykepleier Stedfortreder Fagkonsulent Marit Rettedal Sykepleier Soneleder An-Margith Larsen Sykepleier Sone A, hjemmetjenester Soneleder Irene Tjelta Sykepleier Sone B, hjemmetjenester Soneleder Rita Ims Sykepleier Sone C, hjemmetjenester Avdelingssykepleier Helga H Berge Sykepleier Bokollektiv Rovik, hjemmetjenester Avdelingssykepleier Liv Snefrid Os Sykepleier Sykehjem Rovik Avdelingssykepleier Henning Tornes Sykepleier Sykehjem Rovik Avdelingssykepleier Jadwiga Rojewski Sykepleier Sykehjem Rovik Avdelingssykepleier Bjrørg Pettersen Sykepleier Sykehjem Riska og bokollektiv Riska, hjemmetjenester Omsorg vest: Byhagen bo- og aktivitetssenter: Riskatun: Autorisasjonsstatus Autorisasjonsperiode Helsepersonellnummer Autorisasjonsstatuperiodnummer Autorisasjons- Helsepersonell- Omsorgssjef Steinar Skadberg Sykepleier Omsorg vest Fagkonsulent Liv Oddsen Vernepleier Stedfortreder Fagkonsulent Halla Halldorsdottir Sykepleier Soneleder Anne Kyte Moi Sykepleier Sone C, hjemmetjenester Soneleder Kirsten Astad Sykepleier Sone B, hjemmetjenester Soneleder Evy Bue Sykepleier Sone A, hjemmetjenester Avdelingssykepleier Per Max Svendsen Sykepleier Sykehjem Avdelingssykepleier Katy Grødeland Sykepleier Sykehjem Avdelingssykepleier Anne Lise Gabrielsen Sykepleier Sykehjem og bofellesskap, hjemmetjeneste Avdelingssykepleier Kari Ohma Sykepleier Sykehjem Avdelingssykepleier Janne Barnevik Sykepleier Sykehjem og bofellesskap, hjemmetjeneste Autorisasjonsstatuperiodnummer Autorisasjons- Helsepersonell- Omsorgssjef Toril Rød Sykepleier Byhagen bo- og aktivitetssenter Avdelingssykepleier Synnøve Salte Sykepleier Sykehjem 1. etasje Avdelingssykepleier Violetta Henriksen Sykepleier Sykehjem 2. etasje Autorisasjonsstatuperiodnummer Autorisasjons- Helsepersonell- Resultatenhetsleder Janne Hove Bjørnøy Fysioterapeut Fysio- og ergoterapi Leder Birgit Nesbø Fysioterapeut Riskatun Sykepleier 1 Kristine Os Sykepleier Riskatun Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelser fagkonsulent, avdelingssykepleier/soneleder, sykepleier, hjelpepleier/fagarbeidersykepleier 1, hjelpepleier/fagarbeider og hjelpepleier/fagarbeider 1. Beskrivelsene er vedlagt, vedlegg Side 6 av 9

7 Funksjonsbeskrivelsene for avdelingssykepleier/soneleder sier at autorisasjonen er grunnlaget for det fagansvaret vedkommende har innen sitt område. Det er noen enheter som har leder som ikke er sykepleier, der er det sykepleiefaglige ansvaret lagt til en annen person. Et eksempel på dette er Riskatun der det sykepleiefaglige ansvaret er lagt til sykepleier 1. Dette er kjent for alle ansatte på Riskatun. Vedlagt (vedlegg 11) er også et eksempel på en funksjonsbeskrivelse fra Rovik bo- og aktivitetssenter som beskriver hvem som har det sykepleiefaglige ansvaret på kveldsvakt. Dette er et tidspunkt på døgnet der det er færre sykepleiere på vakt og alle ledere/fagkonsulenter har vanligvis fri. Vedlegg 12 er en beskrivelse av rutiner når det må benyttes bakvakt for å ha sykepleiekompetanse tilgjengelig. Sett fra kommunens synspunkt har vi klare rutiner på hvem som har det overordnede sykepleiefaglige ansvaret både etter Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorgstjeneste 3-2, bokstav c og Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunen 3, femte ledd. Vi vil også minne om at autorisert helsepersonell har et selvstendig ansvar for å utføre sitt arbeid forsvarlig etter Lov om helsepersonell. Systematiske tiltak for å sikre kontroll av at personell har nødvendig autorisasjon Autorisasjonsstatus blir sjekket ved alle ansettelser. Autorisasjonsstatus blir skrevet inn i ansettelsessaken som dokumentasjon på at kontrollen er utført. Saksbehandler har dette ansvaret. Alle ekstravakter gjennomgår også samme sjekk før det skrives avtale om timelønnet arbeid. Denne kontrollen har avdekket noen tilfeller av manglende autorisasjon for hjelpepleier/omsorgsarbeider. Resultatet av kontrollen er avhengig av at registeret til Statens autorisasjonskontor er oppdatert til en hver tid. Våre resultatenheter har meldt at de tar lang tid før autorisasjonsstatus bli endret etter at kritikkverdige forhold er meldt til Helsetilsynet. Det medfører at det kan ansettes personer som står i fare for å miste sin autorisasjon pga tidligere forhold. Spørsmålet som stilles er om Helsetilsynet/Statens autorisasjonskontor har rutiner for å varsle arbeidsgiver om slike endringer. Sandnes kommune har ikke sett nødvendigheten av å innføre rutiner som sjekker allerede ansatt helsepersonell sin autorisasjonsstatus regelmessig. Sandnes kommune har hittil brukt vikarer innleid fra vikarbyrå i beskjeden praksis. I de tilfeller der dette skjer ber ansvarlig innleier om at byrået skal oppgi navn og helsepersonellnummer på vikaren. Overvåkelse av at rutiner og prosedyrer blir fulgt Kvalitetsarbeidet innen pleie- og omsorgstjenesten er organisert på tre nivå. Øverste nivå er kvalitetsutvalget. Kvalitetsutvalget har planlagt 5-6 årlige møter og det består av to omsorgsjefer, 2 fagkonsulenter, rådgiver i fagstab, kommunaldirektør samt to tillitsvalgte. Utvalget er nylig utvidet med kommunelege og en representant fra Riskatun. Distriktene har egne kvalitetsgrupper og det settes ned forbedringsgrupper (ofte distriktsovergripende og tverrfaglig sammensatt) for å løse bestemte oppgaver/utarbeida rutiner og prosedyrer. Det er nylig vedtatt nye rutiner for avviksregistrering ift. kvalitet. Avviksregistreringen omfatter avvik på servicemål/tjenestekvalitet, legemiddelhåndtering og skade på bruker. Avvikene skal grupperes i 4 grupper alt etter alvorlighetsgrad. Kvalitetsgruppene behandler avvikene innen sitt ansvarsområde og avvik skal rapporteres til kvalitetsutvalget kvartalsvis. Side 7 av 9

8 Skjema og rutine for avvik ligger på Nettgauken (intranett) sammen med resten av kvalitetssystemet, vedlegg 13 og 14. Når det gjelder avvik innen HMS-området benyttes det etablerte systemet som er godkjent av HAMU. Avvikene behandles først i den enkelte enhets kvalitetsgruppe før det rapporteres til kvalitetsutvalget kvartalsvis. For legetjenesten sin del er det nylig innført årlige oppfølgingssamtaler mellom sykehjemslege, avdelingssykepleier og kommunelege. Dette er også et virkemiddel for å overvåke og sikre kvaliteten på legetjenesten. Et annen eksempel på kvalitetsovervåking er: Omsorg øst gjennomførte i november/desember 2007 en gjennomgang av oppfølgingen av rutiner vedrørende tannhelsen hos beboere på sykehjem og i hjemmetjenesten. Ansatte ble spurt spørsmål om tannhelsen, spørsmålene omhandlet tannsjekk, pussing av tenner, dokumentasjon, bruk av fluor og avvik. Resultatet gikk tilbake til den enkelte avdeling som igjen rapporterte til distriktets kvalitetsgruppe. Brukernes opplevelse av kvalitet i tjenesten kommer kan komme til uttrykk gjennom brukerundersøkelser. Siste brukerundersøkelse ble gjort høsten 2007 blant brukere av hjemmetjenesten. Denne brukerundersøkelsen gir kommunen god tilbakemelding på mange enkeltspørsmål. Undersøkelsen inneholder et generelt spørsmål om hvordan tjenesten oppleves totalt sett (Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten). Resultatet er dette samlespørsmålet presenteres under. Til sammenligning er det tatt med resultater fra tilsvarende undersøkelser utført i 2006 i de 4 ASSS kommunene som har gjennomført undersøkelser samt Gjesdal, Haugesund og Karmøy. Det foreligger ikke resultater fra disse kommunene i Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten Gjennomsnitt Sandnes 3,51 Omsorg nord 3,48 Omsorg sør 3,44 Omsorg øst 3,50 Omsorg vest 3,68 Gjennomsnitt 55 kommuner 3,6 Bergen (ASSS) 3,3 Drammen (ASSS) 3,3 Kristiansand (ASSS) 3,3 Tromsø (ASSS) 3,1 Gjesdal 3,5 Haugesund 3,4 Karmøy 3,5 Tabellen viser at graden av fornøydhet med tjenesten i Sandnes ligger litt under gjennomsnittet av 55 kommuner i landet i 2006, men likevel over ASSS kommunene. De fleste av de 55 kommunene i landet er små kommuner. Skalaen går fra 1 til 4, med 4 som beste skår. Side 8 av 9

9 Vi beklager sent svar på Helsetilsynets brev. Med hilsen Elin Selvikvåg kommunaldirektør Frode Otto rådgiver Vedlegg: 1. Omsorgsplan for Sandnes kommune Bystyresak forvaltningsrevisjon 3. Prosedyre IPLOS 4. Kompetanseplan 2008 omsorg sør 5. Funksjonsbeskrivelse fagkonsulent 6. Funksjonsbeskrivelse avdelingssykepleier/soneleder 7. Funksjonsbeskrivelse sykepleier 8. Funksjonsbeskrivelse hjelpepleier/fagarbeider 9. Funksjonsbeskrivelse sykepleier1 10. Funksjonsbeskrivelse hjelpepleier1/fagarbeider1 11. Funksjonsbeskrivelse ansvarshavende sykepleier kveld 12. Prosedyre bakvakt 13. Prosedyre avvik 14. Avviksskjema Side 9 av 9

10

11

M E L D I N G E R UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 7. MAI 2008

M E L D I N G E R UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 7. MAI 2008 M E L D I N G E R UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 7. MAI 2008 NR. 14 NR. 15 NR. 16 Lunde bo- og aktivitetssenter svar på tilsynsrapport brev til Helsetilsynet datert 26.03.08. Årsmelding for 2007

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene Velkommen til opplæring i helse- og omsorgslovene Dagen i dag Rettsområdet, bakgrunnen for endringene Fylkesmannens rolle Nytt lovverk: -pasient/brukers rettigheter -kommunens plikter Samtykke som vilkår

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Verdihåndbok for omsorgstjenestene

Verdihåndbok for omsorgstjenestene Verdihåndbok for omsorgstjenestene i Strand kommune Skap gode dager Ettertrykk med tillatelse fra Drammen kommune Skap gode dager Side 2 Omsorgtjenestens filosofi Den enkelte bruker og de pårørende er

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Verdihåndbok for omsorgstjenestene

Verdihåndbok for omsorgstjenestene Verdihåndbok for omsorgstjenestene Omsorgstjenestens filosofi Den enkelte bruker og de pårørende er i sentrum for pleie- og omsorgstjenestenes aktivitet. Tjenesten retter seg i hovedsak mot brukernes grunnleggende

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon

Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon Frogn kommune 15. JANUAR 2009 RAPPORT 1/09 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

RAPPORTERING ETTER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KVALITET PÅ OMSORGSTILBUDET

RAPPORTERING ETTER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KVALITET PÅ OMSORGSTILBUDET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400152 : E: 216 &58 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 10/08 Bystyret

Detaljer

Oversendelse av informasjon - smittevernet ved Rovik bo- og aktivitetssenter

Oversendelse av informasjon - smittevernet ved Rovik bo- og aktivitetssenter Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 21.09.2012 Deres ref: 2012/7652 Vår ref: 201105313-5 Saksbehandler SIGENGE Arkiv: E: G16 Oversendelse av informasjon - smittevernet ved Rovik

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009 Brukerundersøkelse i sykehjem 009 Innhold 1 Om undersøkelsene 1.1 Innledning 1. Målformulering 4 1. Metode og utvalg 6 1..1 Målgruppe og utvalg 6 1.. Datainnsamling 7 1..4 Spørreskjema 7 1..5 Rapportering

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos Eldres Råd

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos Eldres Råd Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7459-3 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Verdighetsgarantien Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos Eldres Råd Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK LEKA KOMMUNE Kvalitet i tjenesten. PLO kontoret

KVALITETSHÅNDBOK LEKA KOMMUNE Kvalitet i tjenesten. PLO kontoret Kvalitet i tjenesten kontoret 2012 Innholdsfortegnelse; 1 BEHOV FOR TRYGGHET 4 1.1 En god dag 5 1.2 Respekt 7 1.3 Trygghet 8 1.4 Forutsigbarhet 10 1.5 Privat liv og styring av eget liv. 11 1.6 Mulighet

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008 Tilsynet ble gjennomført over to dager i tre kommuner/sykehjem i perioden 3. juni til 24. juni 2008 1 Innhold:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/417 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 11.07.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/417 Anette Nordstaa 240.4 Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 11.07.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/417 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 08.09.2014 Rådet for funksjonshemmede 09.09.2014 Helse-

Detaljer

Tjøme kommune Helse og velferd

Tjøme kommune Helse og velferd Tjøme kommune Helse og velferd Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Johnny Steinsvåg 33 06 78 52 17/3969 Dato: 03.05.2017 Johnny Steinsvåg FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE VELKOMMEN TIL Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE 1 Informasjon Generell informasjon om sykehjemmet med tilknyttet dagavdeling Ledelsen består av virksomhetsleder, adminstrasjonskonsulent og

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene - 1 -

Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene - 1 - Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene - 1 - Håndbok i kvalitetsarbeid for ledere i omsorgstjenestene Basert på Kvalitetsforskriften/Verdihåndboka, struktur-, prosess- og pasientindikatorer

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene. Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014

Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene. Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014 Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014 Fylkesmannen og samhandlingsreformen Fylkesmannen skal i tråd med samhandlingsreformen legge til grunn

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Innst. S. nr. 52. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:104 (2006-2007)

Innst. S. nr. 52. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:104 (2006-2007) Innst. S. nr. 52 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:104 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO»

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» Notat som vedlegg til evalueringsrapport; kommunestyre 31.10.2013 BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. «Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS 1 regi, som benyttes av samtlige

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Palliasjon Fysioterapi og ergoterapi Tjenester for voksne

Palliasjon Fysioterapi og ergoterapi Tjenester for voksne Palliasjon Fysioterapi og ergoterapi Tjenester for voksne Organisasjonskart Tittel Solveig Hodne Riska Fagkonsulent Byhagen Ingunn Sveine Ytredal Resultatenhetsleder Byhagen ' Fysioterapeuter med kommunalt

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016. Etat for alders- og sykehjem

Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016. Etat for alders- og sykehjem Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016 Etat for alders- og sykehjem Sentrale lover Etaten yter institusjonsplasser som tildeles etter vedtak fra Etat for forvaltning Helse- og omsorgstjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYTT BO- OG AKTIVITETSSENTER

BYGGEPROGRAM FOR NYTT BO- OG AKTIVITETSSENTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001296 : E: H22 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 14.02.2012 Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.03.2012

Detaljer

Vil din kommune sikre at hjelpetrengende eldre får dekket grunnleggende behov?

Vil din kommune sikre at hjelpetrengende eldre får dekket grunnleggende behov? AKSJON BEDRE ELDREOMSORG 2009 Oslo, den 22.03.2010 Til kommunestyret, eldrerådet og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten Vil din kommune sikre at hjelpetrengende eldre får dekket grunnleggende behov? AKSJON

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ Dato: KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I PLEIE OG OMSORG RAPPORT FRA 1.

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ Dato: KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I PLEIE OG OMSORG RAPPORT FRA 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/3227-1 Dato: 02.06.2006 KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I PLEIE OG OMSORG RAPPORT FRA 1. TERTIAL 2006 INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET

Detaljer

Oslo kommune Bydel Ekeberg-Bekkelaget

Oslo kommune Bydel Ekeberg-Bekkelaget TO TILNÆRMINGER NY ORGANISERING AV PLEIE OG OMSORGSTILBUDET I BYDEL EKEBERG-BEKKELAGET NYTT FOKUS PÅ KVALITETSUTVIKLING OMSTILLINGS- PROSJEKTET BU SAK 77/99 VEDTAK I BYRÅDET SENTRAL STYRINGSGRUPPE LOKAL

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Beboe re på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder...... 2 Beboere på sykehjem vurdert

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009)

Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009) Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009) Virksomhetens adresse: Gudbrandsdalsvegen 235, 2619 Lillehammer

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenesten

Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenesten Byrådssak 235/13 Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenesten JLOL ESARK-03-201300090-43 Hva saken gjelder: Helse og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE 1 INNHOLD Velkommen s.3 Generelt om Rennebu Helsesenter s.4 Bemanning og kompetanse s.5 Sykepleiere og helsefagarbeidere s.5 Assistenter s.5

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer