PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleiefag 2007/2008

2 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 3 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 4 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER I VEILEDEDE PRAKSISSTUDIER. 5 RETNINGSLINJER ANGÅENDE STUDENTMÅL I PRAKSIS 7 MÅLTAKSONOMIER 8 KUNNSKAPSMÅL FERDIGHETSMÅL HOLDNINGSSMÅL PROGRESJONSSTIGE 10 SKRIFTLIG REFLEKSJON I PRAKSIS 11 REFLEKSJONSBOK/DAGSPLAN/EVALUERINGSPORTEFØLJE 12 FORSLAG TIL STRUKTUR OG INNHOLD I SKRIFTLIG REFLEKSJON 13 REFLEKSJONSTID (R-TID) 14 DOKUMENTASJON I PRAKSIS 15 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER DER STUDENTEN VISER IKKE TILFREDSSTILLENDE NIVÅ OG/ELLER PROGRESJON. 16 VARSEL OM MULIG IKKE BESTÅTT PRAKSIS IKKE BESTÅTT I PRAKSIS 17 OVERFØRINGSSAMTALE 18 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG 19 VURDERING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG 20 2

3 Seksjn fr sykepleiefag PRAKSISSTUDIER Praksisstudier er fellesbegrepet fr de undervisnings- g læringssituasjner hvr studentene arbeider med sykepleiefaglige prblemer g utfrdringer i praksis. Hvedtyngden av praksisstudiet inngår sm deler av sykepleiens kunnskapsmråder, men kan gså være deler av sykepleiens samfunnsvitenskapelige g medisinsk/naturvitenskapelige grunnlag. Pasient/klientrettet praksis fregår i klinisk praksis, flere av praksisperidene betegnes veiledet praksis (VP) g målet fr disse praksisstudier er: Studentene skal få øvelse i å anvende kunnskap (teri). Dette skjer dels ved å se etter sammenhenger mellm det teretiske lærestff g virkeligheten, g dels ved å praktisere de handlingsstrategier g metder sm er gjennmgått teretisk. Studentene skal «hente» kliniske kunnskaper. Mye viktig lærestff fr sykepleierstudenter er ikke nedskrevet, men freligger sm tradisjner g erfaringsstff blant de sm utøver sykepleie. Dette stffet må bli studentene til del, g de må lære å samle g systematisere dette. Likedan må de selv gjøre erfaringer (pplevelseskunnskap) med å utøve sykepleie i reelle situasjner. Studentene skal ppøve ferdigheter. Sykepleierens kliniske ferdigheter fr yrkesutøvelse er av både mellmmenneskelig, praktisk g kunnskapsmessig karakter. Studentene trenger å lære g øve seg i disse ferdigheter under veiledning. Nyansering g individualisering av prinsipielle arbeidsmåter g metder er viktig, likeledes refleksjn ver prblemstillinger knyttet til å vise pasient/klient respekt, likeverd g medbestemmelse. Studentene skal ppleve yrkets karakter g utfrdringer. Det er viktig at studentene får pplevelser av hva sykepleiefunksjnene innebærer. De utdannes til å gå inn i, g videreutvikle en yrkesrlle, g til dette trengs nærhet ver tid i praksisfeltet. Yrkesutøvelse i samarbeid med pasient, pårørende g behandlings-team er en viktig læreerfaring. Det er likedan viktig med realitetsrientering i frhld til faglige krav g et helsevesen i stadig endring. Studentene skal ppøves i ansvarlighet. Sykepleierens ansvarsmråde er mfattende g stiller yrkesutøveren verfr stre utfrdringer. Det er viktig med høy etisk standard g bevissthet. Dette gjelder både i frhld til faglige krav til yrkesutøveren, g den mellmmenneskelige samhandling. Funksjnsdyktighet innen dette mrådet frutsetter ppøvelse i å ta ansvar fr egen læring g fr sykepleie til individer g grupper. Studentene skal utvikle etisk kmpetanse g evne til etisk refleksjn, g vise dette i praktisk handling. 3

4 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. Skjema fr ppsett av vaktplan finnes på ClassFrnter/ Infrm AH /Praksisstudier Det kan gdkjennes inntil 10% fravær. a) Studenten setter pp egen vaktplan fr praksisperiden i samarbeid med sykepleier på praksisstedet. Vaktplanen skal gdkjennes av lærer/lektr. b) Studentene samarbeider evt. m ppsett av turnus på tvers av semestrene c) Vaktplanen utarbeides fr minst 3 uker til enhver tid, helst fr hele periden. d) Vaktplanen skal være tilgjengelig på avdelingen. e) Arbeidstiden er minimum 30 timer per uke frdelt enten på 7,5 timer eller 6 timer per dag. Studenten følger vanligvis hele vakter. f) Ca. 25 % av vaktene bør være senvakter. Vaktplanen bør gså innehlde nattevakter g helgevakter. g) Endring av vakter gjøres i samarbeid med avdelingssykepleier g høgsklelærer/lektr. h) Fravær g endringer skal påføres vaktplanen av praksisstedet g/eller studenten. i) Studiedager g fridager frdeles ver hele uken, ikke bare på fredager eller mandager. j) Vaktplan leveres til høgsklelærer/lektr ved slutten av periden. k) Vaktplan skal skrives med blekk/kulepenn. l) Studenten kan ikke ta fri hele uker. Studiepengene skal frdeles ver hele praksisperiden. I følge Rammeplanen tilsvarer èn uke 1,5 studiepeng = 40 timers studieinnsats. Etter avtale kan studiedager tilbringes på praksisplassen, dersm studenten trenger mer trening i klinisk praksis. Det tas frbehld med hensyn til at det må være plass i det aktuelle praksissted, g avtalene skal gdkjennes. Jfr. punkt a). 4

5 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER I VEILEDEDE PRAKSISSTUDIER. (Utarbeidet i samarbeid med Oppland sentralsykehus, avd. Gjøvik, Lillehammer g Reinsvll tidligere GFS, LFS g OPS, nå Sykehuset Innlandet, avd. Gjøvik, Lillehammer, Reinsvll) Sykepleiestudentens ansvar - Setter pp vaktplan med kntaktsykepleier på de pster hvr det ikke er sentralisert praksis. - Setter pp egne mål innenfr semesterets/studie-enhetens hvedmål. - Tar initiativ til å ppsøke g planlegge læresituasjner. - Utfører sykepleie på en måte sm sikrer pasientens trygghet (dette frutsetter klargjøring av egen kmpetanse). - Gir kntinuerlig skriftlig g muntlig rapprt m sykepleien sm utføres. - Nyttiggjør seg tilgjengelig litteratur g metdebøker. - Underviser pasienter g pårørende. - Underviser medarbeidere, bl.a. ved å framlegge administrative/pedaggiske pleieplaner g prsjektppgaver. - Tar pp til diskusjn ulike sider av sykepleien på en knstruktiv måte. - Har ansvar fr å ta pp g/eller klargjøre frhld sm kan virke hemmende på egen læring. - Reflekterer ver praksis/studiesituasjnen g sykepleiefunksjnen. - Skriver dagsplaner, sm gså innehlder en selvevaluering av egen studieinnsats g faglig utvikling. - Gjør seg kjent med g nyttiggjør seg midt- g sluttvurdering. Høgsklelærer/lektrs ansvar - Gdkjenner vaktplan. - Utarbeider vaktplan på de pster hvr det er sentralisert praksis. - Veileder studenter i å skrive egne mål, samt dag-/ukeplaner. - Tilrettelegger læresituasjner sammen med praksisveileder / kntaktsykepleier / avdelingspersnalet. - Veileder, underviser g vurderer studenten. - Tar det pedaggiske g praktiske ansvar fr målsamtaler, midt- g sluttvurdering. - Orienterer avdelingen m hvrdan han/hun kan treffes - Er rllemdell fr studentene. - Stimulerer studentene til å ta pp frhld sm kan virke hemmende på læring. - Veileder studentene i å sammenhlde teri g praksis. - Bidrar til at teri blir et redskap til å vurdere/reflektere ver praksis. - Veileder studentene slik at de utvikler evne til å se det allmenne i enkelthendelsene, 5

6 samtidig sm de tar hensyn til det spesielle i situasjnen. - Har ansvar fr vurdering av studentene, skriver/fyller ut vurderingsskjema. - Overhlder frister fr varsling av mulig ikke bestått i praksisstudier, g sørger fr ppfølging i denne periden ved høgsklelektr/høgsklelærer Praksisveileders ansvar - Gjøre seg kjent med studentenes frmelle frberedthet g mål fr praksisperiden. - Deltar i målsamtaler, midt g sluttvurdering. - Samler data m studentenes utvikling i praksis. - Veileder studenter i praksis etter avtale med kntaktsykepleier/student ved f.eks å: ha trekantsamtaler - finne læresituasjner - gå sammen med enkeltstudenter i praksis - lære pp i praktiske prsedyrer etc. - Er rllemdell fr studentene. - Trekker inn lærere ved behv. - Kan trekke ut studentene til gruppeveiledning. - Praksisveileders arbeidsmråde er praksis, g er å betrakte sm en støtte g ressurspersn fr både studenter, avdelingen g lærere. Hun/han fritas fr lærermøter etc., men bør delta på praksismøter sammen med øvrige lærere i studieenheten. Kntaktsykepleiers ansvar (På enkelte pster er veiledning av studenter et fellesansvar, ne sm gjør betegnelsen kntaktsykepleier uaktuell). - Er praksisveileders faste kntaktpersn ved praksisplassen. - Følger pp studenten i det daglige arbeidet i samarbeid med pleiepersnalet. - Gir studenten frtløpende vurdering. - Er rllemdell fr studenten. - Deltar i målsamtale, midt- g sluttvurdering. 6

7 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER ANGÅENDE STUDENTMÅL I PRAKSIS Mål brukes fr å si ne m hva du skal beherske når aktuell veiledet praksis er avsluttet. Læringsmål viser både innhld g nivå. Undervisningsplan g vurderingsskjema gir rammene fr både innhld g nivå. Måltaksnmi gir eksempler på verb sm kan være til hjelp når du skal frmulere mål (se nedenfr). HENSIKTEN MED MÅL Vise nivå g prgresjn. Beskrive framgangsmåten fr å nå målene. Være klare g frståelig frmulert. KRAV TIL MÅL Knkrete - de må si ne m hva studenten skal lære. Realistiske/ppnåelige i frhld til praksisperiden. Realistiske/ppnåelige i frhld til egen kmpetanse. Relevante - de må være i samsvar med utdanningens mål g studieenhetens/semesterets mål. Målbare - det må være mulig å vurdere m målet er nådd. Individuelle i frhld til studenten g praksisstede STRUKTUR AV MÅL Målene skal utfrmes individuelt. Alternativer kan være: Pleieplanstruktur. Kunnskaps-, ferdighets- g hldningsmål. Sykepleierens funksjnsmråder. ANVENDELSE AV MÅL Mål skal skrives så tidlig sm mulig i praksisperiden. Studenten kan få veiledning i å sette mål. Målene frelegges kntaktsykepleier g lærer/lektr. Lærer/lektr gdkjenner målene. Målene brukes sm styringsredskap i daglig, ukentlig planlegging g gjennmføring av praksisstudiet. Målene brukes aktivt i samtaler, veiledninger g vurderinger. Målene kan evalueres g justeres underveis. 7

8 Seksjn fr sykepleiefag MÅLTAKSONOMIER Beskriver hvrdan kunnskap, ferdigheter g hldninger utvikles g gir frslag til hvilke verb sm kan benyttes til å beskrive egen prgresjn g ønsket målnivå fr egen praksisperide. (se figurer side 13) Kunnskapsmål viser til den frståelse g innsikt du skal tilegne deg på det teretiske mrådet. Ferdighetsmål dreier seg m mtriske g kmmunikative ferdigheter. Hldningsmål kan frklares sm handlingsberedskapen til en persn. Hldninger angår gså meninger g følelser g består vanligvis av en tanke-, en følelses- g en handlingskmpnent. Kunnskaper g ferdigheter er lettere å måle enn hldninger. KUNNSKAPSMÅL TAKSONOMI VISES GJENNOM 6 Vurdering: Freta vurderinger Bedømme,vurdere,drøfte,avgjøre,diskutere,knkludere,frsvare,begrunne,kritisere,gdta, ut fra ulike kriterier frkaste 5 Syntese: Skape ne nytt, lage regler, Kmbinere, freslå, velge, trekke slutninger, presisere, ppsummere, generalisere, trekke slutninger frmulere regler 4 Analyse: Løse ppgaver på egen hånd Analysere, dele pp, finne ut, gjøre rede fr, undersøke, klassifisere, sammenligne, identifisere 3 Anvendelse: Bruke tilegnede kunnskaper på andre Frutsi, bruke, knstruere, finne, beregne, anvende, registrere, demnstrere, frtelle med ppgaver eller i andre situasjner egne rd 2 Frståelse: Gjengivelse med egne rd eller frklaring Frklare, bekrefte, påvise, betegne, frmulere, vise, angi (u)likheter eller frtlkning 1 Hukmmelse: Gjenkjennelse eller gjengivelse av faglig innhld Gjenkjenne, navngi, definere, liste pp, gjenta, beskrive, skjelne, referere, presentere, FERDIGHETSMÅL TAKSONOMI 6.Bearbeide g (videre-) utvikle handlinger: Tilpasse handling til egne frutsetn. g tilstrebe hensiktsm. handling 5.Sammensatte handlinger: Kmbinere ulike handlinger 4 Vanemessig handling: Utføre handlinger sm er tillært uten å tenke ne særlig ver det 3 Etterligning g planløs prøving av handling: Den atferd sm er bservert under øvelse VISES GJENNOM Imprvisere, kmbinere, beherske, frandre, variere, frbedre, frnye, videreutvikle, mestre Fremstille, lage, bearbeide, reparere, mntere, demntere, vise hurtighet, presisjn, uthldenhet Justere, bruke, benytte, tilpasse, sette sammen, rette feil, utføre, vedlikehlde, gjennmføre Imitere, etterligne, kpiere, gjenta, frsøke, prøve, freta 2 Innstilt på å handle: Ha frutsetninger g innstillinger til det å gjøre ne Frberede, delta, bestemme seg fr, avgjøre/velge, knsentrere seg m, vise interesse, erklære seg klar til 1 Bli ppmerksm på: Bli klar ver ne via elt eller flere sanserganer Oppdage, gjenkjenne, registrere, se, høre, lytte, smake, lukte, iaktta; bli klar ver, bservere, mtta inntrykk 8

9 HOLDNINGSSMÅL TAKSONOMI 5 Frhlder seg til verdier: A gjøre et virkelighetssyn, menneskesyn eller verdisyn til sitt eget 4 Organiserer: Tar inn ver seg en verdi eller et verdisyn 3 Verdsetter: Er verbevist, setter pris på eller trr på fenmenet 2 Reagerer på: En begynnende følelsesmessig akseptering av fenmenet 1 Er mttagelig fr: Blir følelsesmessig innstilt på at visse mennesker, dyr, ting, situasjner, ideer, synspunkter g lignende finnes VISES GJENNOM Generalisere, frkaste, velge, gjøre til sitt eget, mtsette seg, bekjempe, integrere, gjennmføre, frandre, vurdere kritisk, påvirke, verbevise Bedømme, avklare, beslutte, utvikle, avgjøre, internalisere, se ulikheter, se frbindelser, avveie, identifisere seg med Anerkjenne, sette pris på, vise respekt fr, etterligne, fretrekke, etterleve, identifisere seg med, stille seg i spissen fr, ta initiativ til, ta vare på, ta ansvar fr Adlyde, etterkmme, tåle, akseptere, hlde ut, tlerere, engasjere seg, ta ansvar fr, legge seg brt i, følge pp, like, glede seg ver, gjennmskue Være klar ver, ppmerksm på, pptatt av, innstilt på, følsm verfr, ppfatte, ppdage, registrere, ta i betraktning, være seg bevisst, bservere (Buberg, L.I. g Hasselvaagbakke, E., 2004, s.61-79) 9

10 Seksjn fr sykepleiefag PROGRESJONSSTIGE Høgsklen i Gjøvik har sammen med flere av avdelingene i Sykehuset Innlandet utarbeidet prgresjnstiger sm ivaretar praksisperidens mål slik de er beskrevet i Undervisningsplanen g tilhørende vurderingsskjema. Prgresjnsstigene er et arbeidsredskap sm helt eller delvis erstatter målbeskrivelser. De synliggjør frventet prgresjn innen hver praksisperide g fra peride til peride. Studentene skriver individuelle læringsmål i tillegg til prgresjnsstigen der det er behv. Prgresjnsstigene er knkret på enkelte målmråder, ne mindre knkret på andre. Det kan være hensiktsmessig at studenten utarbeider mer knkrete mål på sistnevnte. Det samme gjelder andre individuelle mål sm studenten har. 10

11 Seksjn fr sykepleiefag SKRIFTLIG REFLEKSJON I PRAKSIS Både teretisk g praktisk kunnskap utvikles gjennm studentens refleksjn ver de handlinger g erfaringer hun/han får i praksissituasjner. Ved HiG, seksjn fr sykepleiefag, vil du sm student møte frskjellige hjelpemidler i denne refleksjnsprsessen, sm refleksjnsbk, dag- g ukeplaner, vurderingsprtefølje alt etter hvilken studieenhet du er i. Nen av studieenhetene gir egne veiledninger til den aktuelle skriftlige refleksjn. Den verrdna hensikten med skriftlig refleksjn i praksis er læring 11

12 Seksjn fr sykepleiefag REFLEKSJONSBOK/DAGSPLAN/VURDERINGSPORTEFØLJE Hensikten - Er relatert til egne g studieenhetens mål - Planlegger g strukturerer sine dager i praksis - Reflekterer ver g bearbeider egne erfaringer i praksis Reflekterer ver prblemstillinger i praksis - Reflekterer ver egne handlinger i praksis - Bevisstgjør egne følelser g hldninger i knkret pplevde situasjner - Bevisstgjør egne etiske vurderinger i knkret pplevde situasjner - Kbler erfaringene til sine teretiske g praktiske kunnskaper - Vurderer hvrdan det lærte kan brukes i praksis - Får et utgangspunkt fr tilbakemelding, dialg g veiledningssamtaler med kntaktsykepleier, praksisveileder, lærer g medstudenter - Får trening i fagskriving - Vurderer seg selv Veiledning i skriving g bruk a) Vakttype g dat. b) Velge hvilke(t) av sine mål de ønsker å arbeide med fr den enkelte dag. c) Planlegge/beskrive sine sykepleieppgaver g fkus fr den enkelte ukedag, eller knkret situasjn relatert til valgt(e) mål. d) Reflektere ver erfaringer, handlinger, prblemstillinger, egne følelser g reaksjner knyttet til dagen eller en knkret situasjn. e) Reflektere ver kunnskaper sm var eller kunne vært brukt i planleggingen g gjennmføringen av dagen eller den knkrete situasjnen. f) I kmmunehelsetjenesten, 3. studieenhet, vurdere knklusjnene i frhld til Kvalitetsfrskriftene, 1997 g) Vurdere hvrdan det lærte kan brukes i praksis h) Vurdere egen planlegging g gjennmføring av dagen eller situasjnen. Vurdere egen studieinnsats i frhld til planlegging, gjennmføring g mål. i) Legge fram plan, refleksjn g egenvurdering fr kntaktsykepleier, praksisveileder g lærer/lektr. En eller flere av disse gir tilbakemelding/vurderer studentens planlegging, gjennmføring, refleksjn g/eller egenvurdering. j) Reflektere ver g /eller vurdere egen studieinnsats, planlegging g /eller funksjn i siste uke. Reflektere ver egen læring siste uke g hvrdan de kan bruke dette videre. Planlegge i grve trekk hvilke mål de kan arbeide med neste uke. k) Kntaktsykepleier, praksisveileder g/eller lærer kan peke på mål studenten kan/bør arbeide med eller frdype seg i. 12

13 Seksjn fr sykepleiefag FORSLAG TIL STRUKTUR OG INNHOLD I SKRIFTLIG REFLEKSJON Begynn med å velge en sykepleiesituasjn du har vært i g sm du ønsker å skrive m. Beskriv situasjnen (erfaringen, prblemstillingen eller handlingen) se pkt. d) ver - Hva skjer? - Hva skjedde? Skriv dine refleksjner: - Hvrfr skjedde det? - Hvrfr gikk det sm det gikk? - Hvilke spørsmål/ prblemstillinger synliggjrde situasjnen? - Hvilke tanker, følelser g reaksjner hadde jeg i situasjnen? - Hvilke kunnskaper brukte jeg eller kunne jeg brukt? - Hva betyr det? - Hvilke knklusjner kan trekkes? - Hva var det gdt fr? - Hva har jeg lært? - Hvrdan kan jeg anvende det jeg har lært videre? Skriv hvrdan du evaluerer dine handlinger g din studieinnsats - Hvrdan var egen planlegging g gjennmføring av dagen eller situasjnen? - Er du nærmere målet? - Hva bør du øve mer på? - Hva vil jeg frdype meg i jbbe videre med? - Hvrdan har studieinnsatsen din vært? - Hva kan du gjøre bedre g hvrdan vil du nå det? Les mer m erfaringslæringskjeden g erfaringslæring i studentgrupper (Fagermen, Slveig 1993 s ) 13

14 Seksjn fr sykepleiefag REFLEKSJONSTID (R-TID) Dette er vakter eller deler av vakter der studentene ikke er i direkte pasientkntakt, men arbeider med aktuelle praksistema under veiledning. R-vakten er en del av veiledet praksis. Den er bligatrisk g innsatsen blir vurdert på lik linje med vakter i avdelingen. Studenten får på frhånd beskjed g tid, sted g når de skal bruke arbeidstøy på disse vaktene. Studentene blir frdelt i grupper med en ansvarlig høgsklelærer/lektr (evt. praksisveileder). Mål Studentene integrerer teri g praksis ved å identifisere prblemer i praksis analysere prblemer g krav i praksis kmplettere det med et fagteretisk perspektiv ved bruk av kilder ppøve evnen til systematisk refleksjn ver sammenhenger mellm pasienters symptmer, parametre, diagnstiske funn g behv fr sykepleie reflektere ver betydningen av ansvarlighet ppøve prblemløsningsevne Studentene ppøver evne til refleksjn sm grunnlag fr egen læring g faglig g persnlig utvikling ved å reflektere ver egen læring g læresituasjner reflektere ver egne g andres hldninger g etiske kmpetanse ppøve kmpetansen i refleksjn-i-praksis g refleksjn-ver-praksis øve seg på å være en undrende praktiker Tema Vil variere ut fra hvedfkus fr den sekvens studentene gjennmfører. Tidlig i praksis- periden bør R- vakten være lærerstyrt, fr så å være mer studentstyrt etter hvert. Studentstyrt vil si at studentene har ansvar fr frslag til innhld, evt. gså planlegging g gjennmføring. Temaene tar utgangspunkt i studentenes undring eller erfaringer i praksis g kunnskap hentet fra praksis. Temaene inkluderer både sykepleievitenskapelig, naturvitenskapelig g samfunnsvitenskapelig kunnskapsmråde. Metder prblembasert læring sykepleiefrtellinger/situasjner rllespill case veiledning g systematisk veiledning skriftlig eller muntlig refleksjn Gjennmføring Det frventes at studentene bringer pplevelser, situasjner g prblemer med til R-vakten. Ved studentstyrt R-vakt skal studentene finne relevante g aktuelle tema g frberede seg til R-vakten. Aktivitet blant studentene er en frutsetning. Refleksjn krever både aktivitet g tenkning. 14

15 Seksjn fr sykepleiefag DOKUMENTASJON I PRAKSIS Generelle kriterier fr sykepleie dkumentasjn Datainnsamling g annymisering av data må gjøres på lvlig måte. Blir pasientdata tatt i bruk i læresituasjner g pleieplanskriving utenfr behandlingsstedet, har studenten ansvar fr å mskrive persndata, slik at pasienten ikke er gjenkjennelig i skriftlig materiale. Studenten bør søke råd hs praksisstedets sykepleiere eller hs høgsklelærer/lektr. Henvisninger i frhld til bevaring av pasientens annymitet: bibliteket, Retningslinjer fr ppgaveskriving, kapittel 5 Det stilles samme faglige g juridiske krav til administrativ g pedaggisk pleieplan. Sykepleiedkumentasjn utarbeidet i frbindelse med klinisk praksis må vise at den kan anvendes i praksis. En administrativ pleieplan er en sykepleiefaglig planlegging g dkumentasjn av sykepleie til en pasient. Faglige krav til frmuleringer i sykepleiedkumentasjn Sykepleiedkumentasjn er en sykepleiefaglig planlegging av sykepleie gitt til en pasient. Hensikten med denne sykepleiedkumentasjnen er å gi studentene trening g erfaring i å anvende sine kunnskaper i teri g praksis til å planlegge g dkumentere sykepleien de utfører. Juridiske krav til sykepleiedkumentasjn Det stilles juridiske krav til sykepleiedkumentasjn, i henhld til enhver tids gjeldende lver g frskrifter. Dette plikter sykepleiere g sykepleiestudenter å gjøre seg kjent med. Studieenhetens krav til studentens sykepleiedkumentasjn Studentene har ulikt fkus i sykepleiedkumentasjn i frhld til den aktuelle praksisperidens mål. Den innleverte sykepleiedkumentasjn vil bli vurdert g gitt tilbakemelding på av høgsklelærer/lektr. Innhldet i sykepleiedkumentasjn Under utarbeidelse av sykepleiedkumentasjn tar studenten utgangspunkt i pasientsituasjner hvr studenten har praksis. Den kan bygge på en allerede eksisterende g utarbeidet dkumentasjn av avdelingen, men må innehlde de generelle punktene sm kmmer nedenfr: Datainnsamling/anamnese Prblem/behvsidentifisering Mål eller ønsket/frventet resultat/atferd Tiltak/sykepleiehandlinger/pasienthandlinger Evaluering/rapprt 15

16 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER DER STUDENTEN VISER IKKE TILFREDSSTILLENDE NIVÅ OG/ELLER PROGRESJON. Høgsklelærer/lektr g sykepleier i praksisfeltet har hvedansvar fr veiledning g vurdering av studenten. Kntaktsykepleier eller praksisveileder tar kntakt med ansvarlig høgsklelærer/lektr når tvil m studentens faglige nivå eller prgresjn ppstår. Studenten infrmeres g får tilbakemelding m den vurdering sm gjøres. Tidspunkt fr g innhld i slike samtaler dkumenteres. Høgsklelærer/lektr g praksisveileder/kntaktsykepleier vurderer behvet fr å priritere studenten m.h.t. ppfølging av lærer g /eller praksisveileder/kntaktsykepleier. Vurderingen gjøres ut fra hvilke mråder studenten må arbeide med. Dersm studentens nivå g prgresjn vurderes til ikke bestått i frhld til de mål sm er satt fr studieenheten, må studenten varsles i henhld til Prsedyre ved mulig ikke bestått g ikke bestått i praksis i Internt praksisreglement. Høgsklelærer/lektr er ansvarlig fr begrunnelsen fr varslingen m mulig ikke bestått praksisperide. Ved varsling m mulig ikke-bestått praksis, pririterer høgsklelærer/lektr ppfølging av studenten tilstrekkelig til å danne seg et vurderingsgrunnlag av studentens nivå g prgresjn i siste peride. Det frventes at studenten tilrettelegger sin turnus etter praksisveileder/kntaktsykepleier/lærer, slik at studenten synliggjør seg g sikrer kntinuitet i ppfølging g veiledning, g slik at vurderingsgrunnlaget blir tilstrekkelig. Det må presiseres at en psitiv utvikling i seg selv ikke er nk fr å bestå periden. Resultatet av en psitiv utvikling må bety at studenten har nådd de mål sm er satt fr periden. Høgsklelærer/lektr har sm representant fr høgsklen, beslutningsansvaret fr studentens evaluering i praksis. Før beslutningen tas, vektlegges samarbeid m vurderingen med praksisstedets sykepleiere g evt. praksisveileder. Ved behv kan studieprgramansvarlig ved seksjn fr sykepleiefag trekkes inn. Høgsklelærer/lektr har ansvar fr det sm nedtegnes på vurderingsskjema, men vurdering g nedtegning kan delegeres til kntaktsykepleier/praksisveileder. Ved ikke-bestått praksis er det høgsklen v/studieprgramansvarlig sm har ansvaret fr å tilrettelegge videre studiefrløp. 16

17 Dat: Unntatt ffentlighet Deres dat Deres referanse Seksjn fr sykepleiefag Navn Adresse Pststed VARSEL OM MULIG IKKE BESTÅTT PRAKSIS Du varsles med dette m Mulig ikke-bestått praksis ved XXXXXXXXXXXxXXXX., xx. Studieår. Dine prestasjner i praksis er vurdert i frhld til kriterier fr vurdering av praksis xx - xx i undervisningsplanen xxxxx g begrunnelsen fr varslingen er: Klinisk sykepleie Argumenter i frhld til studentens praksis Undervisende g veiledende funksjn Argumenter i frhld til studentens praksis Administrasjn g lederskap Argumenter i frhld til studentens praksis Samarbeid Argumenter i frhld til studentens praksis Etikk Argumenter i frhld til studentens praksis Planlagt ppfølging fra student g høgsklens side - presisering m hva studenten bør jbbe videre med fr å bestå praksisperiden: Det settes av tid fr et veilednings- g ppfølgingsmøte den 13/6-96. Sluttvurdering vil finne sted den 15/ høgsklelærer/lektr VEDLEGG: 1. Kpi av vurderingsskjemaet, midtvurdering 17

18 Dat: Seksjn fr sykepleiefag Deres dat Deres referanse Gjøvik den / - TIL STUDENT OVERFØRINGSSAMTALE DET VIL BLI HOLDT OVERFØRINGSSAMTALE MELLOM TIDLIGERE PRAKSISLÆRER OG KOMMENDE PRAKSISLÆRER FOR DEG. HENSIKTEN MED OVERFØRINGSSAMTALEN ER Å TILRETTELEGGE PRAKSISSTUDIET. OVERFØRINGSSAMTALEN VIL FINNE STED: DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA HVIS DU ØNSKER. MED HILSEN Høgsklelærer/lektr 18

19 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG Pedaggisk framlegg skal frberedes g gjennmføres i gruppe i studieenhet 2, individuelt i studieenhet 3. Hensikt anvendelse av kunnskap fra ulike fag/kunnskapsmråder i sykepleie undervisningsøvelse-planlegging g gjennmføring av en undervisningssituasjn/fagdiskusjn Målgruppe studenter avdelingspersnalet helsearbeidere i eller utenfr institusjn pasientgruppe Gjennmføring tidspunkt fr det pedaggiske framlegg synliggjøres i studentens målsetting g tidsplan fr praksisperiden planlegging av pedaggisk framlegg skjer på studiedager gjennmføring g vurdering av det pedaggiske framlegg kan inngå i praksistiden det gis en time bligatrisk veiledning av høgsklelærer/lektr i en av de avtalte refleksjnsvaktene eller veiledningsgruppene det gis veiledning på tema, målgruppe, relevans fr sykepleie, innhld, undervisningsmetde, dispnering av tid g valg av litteratur eller kilde frslag til tema g valgt målgruppe sendes høgsklelærer/lektr i gd tid før avtalt veiledningstime gjennmføringen av det pedaggiske framlegget etterfølges av ca. 15 min. muntlig vurdering studenten(e) frventes å vurdere seg selv, samt mtta vurdering av de tilstedeværende, så sm høgsklelærer/lektr, kntaktsykepleier, praksisveileder g målgruppen det vil bli gitt skriftlig vurdering sm vedlegges vurderingsskjema skriftlig vurdering gis av høgsklelærer/lektr, praksisveileder eller kntaktsykepleier etter avtale dem imellm Veiledende dispsisjn fr framlegget tematisering med sykepleiefkus med relevans fr praksis målgruppe g antall deltagere framleggets hensikt framleggets varighet beregnes til ca. 30 min., hvrav 10 min. dispneres til dialg, spørsmål g tilbakemelding valg av undervisningsmetde valg av relevant innhld g mengde m.h.t. dispnering av tid valg av litteratur g kilder 19

20 Seksjn fr sykepleiefag VURDERING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG Gjennmført g gdkjent pedaggisk framlegg Studieenhet Vurderingskriterier studenten(e)s planlegging studenten(e)s frberedthet ppnåelse av hensikt med framlegget synlig sykepleiefkus med faglig frankring valg av undervisningsmetde g bruk av hjelpemidler presentasjn g framstilling eks., tydelig tale, temp, kmmunikasjn, ppmerksmhet på målgruppa. lgisk ppbygning med ppstart g avslutning, innhld g dispnering av tid ved gjennmføringen framleggets innhld; interessant, ny eller kjent kunnskap hva har vi/jeg ppnådd m.h.t. pedaggisk framlegg Kmmentarer: GODKJENT / IKKE GODKJENT STUDENT: TEMA: STED / AVD.: DATO: LÆRER / VEILEDER: 20

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2010/2011 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2009/2010 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2015-2016 Høgskolen i Gjøvik, Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie Høgskolen i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2015.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE. Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE. Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015 HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015 Revidert oktober 2014 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Praksishefte HERG202P

Praksishefte HERG202P Prgram fr ergterapeututdanning Navn: Praksissted: Praksishefte HERG202P HERG Dette heftet gjelder fr 2. skleår g er ment sm en veileder til praksisveileder, student g emneveileder. Her finnes blant annet

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Lanseringsknferansen fr fagskletilsynsfrskriften 15. januar 2014 Magnus Strand Hauge Tilsyn med mastergradsstudier i histriskfilsfiske

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Et forslag til moduler. Lesing og skriving

Et forslag til moduler. Lesing og skriving Et frslag til mduler Lesing g skriving INNHOLDSFORTEGNELSE Frrd Grunnlaget Kartlegging Mdulene Lesing Mdul 1: Lesemåter Mdul 2: Målretting g førfrståelse Mdul 3: Lesefrståelse g metakgnisjn Mdul 4: Ordfrråd

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014 LUB i tråd med NKR Osl 3. nvember 2014 Tema fr blken Erfaringer fra høsten 2013 Det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket (NKR) Nytteverdi Hva er læringsutbytte Prgresjnen i NKR Erfaringer fra våren 2014:

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Hvilke forventninger hadde du til UTV3091, og er forventningene innfridd?

Hvilke forventninger hadde du til UTV3091, og er forventningene innfridd? Det er viktig fr videre arbeid med UTV3091 å få så mye tilbakemelding sm mulig, spesielt av deg sm nettpp har tatt emnet. Takk fr at du tar deg tid til å svare her. Hvilke frventninger hadde du til UTV3091,

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking Infrmasjnshefte fr kandidater til autrisasjnsprøven i tlking Autrisasjnsprøven i tlking Fakultet fr lærerutdanning g internasjnale studier Seksjn fr studieadministrasjn g internasjnalisering Innhld 1.

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard Gde g mindre gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Cllard NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn

Årsplan: Naturfag 5 trinn Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer