PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE"

Transkript

1 PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleiefag 2007/2008

2 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 3 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 4 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER I VEILEDEDE PRAKSISSTUDIER. 5 RETNINGSLINJER ANGÅENDE STUDENTMÅL I PRAKSIS 7 MÅLTAKSONOMIER 8 KUNNSKAPSMÅL FERDIGHETSMÅL HOLDNINGSSMÅL PROGRESJONSSTIGE 10 SKRIFTLIG REFLEKSJON I PRAKSIS 11 REFLEKSJONSBOK/DAGSPLAN/EVALUERINGSPORTEFØLJE 12 FORSLAG TIL STRUKTUR OG INNHOLD I SKRIFTLIG REFLEKSJON 13 REFLEKSJONSTID (R-TID) 14 DOKUMENTASJON I PRAKSIS 15 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER DER STUDENTEN VISER IKKE TILFREDSSTILLENDE NIVÅ OG/ELLER PROGRESJON. 16 VARSEL OM MULIG IKKE BESTÅTT PRAKSIS IKKE BESTÅTT I PRAKSIS 17 OVERFØRINGSSAMTALE 18 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG 19 VURDERING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG 20 2

3 Seksjn fr sykepleiefag PRAKSISSTUDIER Praksisstudier er fellesbegrepet fr de undervisnings- g læringssituasjner hvr studentene arbeider med sykepleiefaglige prblemer g utfrdringer i praksis. Hvedtyngden av praksisstudiet inngår sm deler av sykepleiens kunnskapsmråder, men kan gså være deler av sykepleiens samfunnsvitenskapelige g medisinsk/naturvitenskapelige grunnlag. Pasient/klientrettet praksis fregår i klinisk praksis, flere av praksisperidene betegnes veiledet praksis (VP) g målet fr disse praksisstudier er: Studentene skal få øvelse i å anvende kunnskap (teri). Dette skjer dels ved å se etter sammenhenger mellm det teretiske lærestff g virkeligheten, g dels ved å praktisere de handlingsstrategier g metder sm er gjennmgått teretisk. Studentene skal «hente» kliniske kunnskaper. Mye viktig lærestff fr sykepleierstudenter er ikke nedskrevet, men freligger sm tradisjner g erfaringsstff blant de sm utøver sykepleie. Dette stffet må bli studentene til del, g de må lære å samle g systematisere dette. Likedan må de selv gjøre erfaringer (pplevelseskunnskap) med å utøve sykepleie i reelle situasjner. Studentene skal ppøve ferdigheter. Sykepleierens kliniske ferdigheter fr yrkesutøvelse er av både mellmmenneskelig, praktisk g kunnskapsmessig karakter. Studentene trenger å lære g øve seg i disse ferdigheter under veiledning. Nyansering g individualisering av prinsipielle arbeidsmåter g metder er viktig, likeledes refleksjn ver prblemstillinger knyttet til å vise pasient/klient respekt, likeverd g medbestemmelse. Studentene skal ppleve yrkets karakter g utfrdringer. Det er viktig at studentene får pplevelser av hva sykepleiefunksjnene innebærer. De utdannes til å gå inn i, g videreutvikle en yrkesrlle, g til dette trengs nærhet ver tid i praksisfeltet. Yrkesutøvelse i samarbeid med pasient, pårørende g behandlings-team er en viktig læreerfaring. Det er likedan viktig med realitetsrientering i frhld til faglige krav g et helsevesen i stadig endring. Studentene skal ppøves i ansvarlighet. Sykepleierens ansvarsmråde er mfattende g stiller yrkesutøveren verfr stre utfrdringer. Det er viktig med høy etisk standard g bevissthet. Dette gjelder både i frhld til faglige krav til yrkesutøveren, g den mellmmenneskelige samhandling. Funksjnsdyktighet innen dette mrådet frutsetter ppøvelse i å ta ansvar fr egen læring g fr sykepleie til individer g grupper. Studentene skal utvikle etisk kmpetanse g evne til etisk refleksjn, g vise dette i praktisk handling. 3

4 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. Skjema fr ppsett av vaktplan finnes på ClassFrnter/ Infrm AH /Praksisstudier Det kan gdkjennes inntil 10% fravær. a) Studenten setter pp egen vaktplan fr praksisperiden i samarbeid med sykepleier på praksisstedet. Vaktplanen skal gdkjennes av lærer/lektr. b) Studentene samarbeider evt. m ppsett av turnus på tvers av semestrene c) Vaktplanen utarbeides fr minst 3 uker til enhver tid, helst fr hele periden. d) Vaktplanen skal være tilgjengelig på avdelingen. e) Arbeidstiden er minimum 30 timer per uke frdelt enten på 7,5 timer eller 6 timer per dag. Studenten følger vanligvis hele vakter. f) Ca. 25 % av vaktene bør være senvakter. Vaktplanen bør gså innehlde nattevakter g helgevakter. g) Endring av vakter gjøres i samarbeid med avdelingssykepleier g høgsklelærer/lektr. h) Fravær g endringer skal påføres vaktplanen av praksisstedet g/eller studenten. i) Studiedager g fridager frdeles ver hele uken, ikke bare på fredager eller mandager. j) Vaktplan leveres til høgsklelærer/lektr ved slutten av periden. k) Vaktplan skal skrives med blekk/kulepenn. l) Studenten kan ikke ta fri hele uker. Studiepengene skal frdeles ver hele praksisperiden. I følge Rammeplanen tilsvarer èn uke 1,5 studiepeng = 40 timers studieinnsats. Etter avtale kan studiedager tilbringes på praksisplassen, dersm studenten trenger mer trening i klinisk praksis. Det tas frbehld med hensyn til at det må være plass i det aktuelle praksissted, g avtalene skal gdkjennes. Jfr. punkt a). 4

5 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER I VEILEDEDE PRAKSISSTUDIER. (Utarbeidet i samarbeid med Oppland sentralsykehus, avd. Gjøvik, Lillehammer g Reinsvll tidligere GFS, LFS g OPS, nå Sykehuset Innlandet, avd. Gjøvik, Lillehammer, Reinsvll) Sykepleiestudentens ansvar - Setter pp vaktplan med kntaktsykepleier på de pster hvr det ikke er sentralisert praksis. - Setter pp egne mål innenfr semesterets/studie-enhetens hvedmål. - Tar initiativ til å ppsøke g planlegge læresituasjner. - Utfører sykepleie på en måte sm sikrer pasientens trygghet (dette frutsetter klargjøring av egen kmpetanse). - Gir kntinuerlig skriftlig g muntlig rapprt m sykepleien sm utføres. - Nyttiggjør seg tilgjengelig litteratur g metdebøker. - Underviser pasienter g pårørende. - Underviser medarbeidere, bl.a. ved å framlegge administrative/pedaggiske pleieplaner g prsjektppgaver. - Tar pp til diskusjn ulike sider av sykepleien på en knstruktiv måte. - Har ansvar fr å ta pp g/eller klargjøre frhld sm kan virke hemmende på egen læring. - Reflekterer ver praksis/studiesituasjnen g sykepleiefunksjnen. - Skriver dagsplaner, sm gså innehlder en selvevaluering av egen studieinnsats g faglig utvikling. - Gjør seg kjent med g nyttiggjør seg midt- g sluttvurdering. Høgsklelærer/lektrs ansvar - Gdkjenner vaktplan. - Utarbeider vaktplan på de pster hvr det er sentralisert praksis. - Veileder studenter i å skrive egne mål, samt dag-/ukeplaner. - Tilrettelegger læresituasjner sammen med praksisveileder / kntaktsykepleier / avdelingspersnalet. - Veileder, underviser g vurderer studenten. - Tar det pedaggiske g praktiske ansvar fr målsamtaler, midt- g sluttvurdering. - Orienterer avdelingen m hvrdan han/hun kan treffes - Er rllemdell fr studentene. - Stimulerer studentene til å ta pp frhld sm kan virke hemmende på læring. - Veileder studentene i å sammenhlde teri g praksis. - Bidrar til at teri blir et redskap til å vurdere/reflektere ver praksis. - Veileder studentene slik at de utvikler evne til å se det allmenne i enkelthendelsene, 5

6 samtidig sm de tar hensyn til det spesielle i situasjnen. - Har ansvar fr vurdering av studentene, skriver/fyller ut vurderingsskjema. - Overhlder frister fr varsling av mulig ikke bestått i praksisstudier, g sørger fr ppfølging i denne periden ved høgsklelektr/høgsklelærer Praksisveileders ansvar - Gjøre seg kjent med studentenes frmelle frberedthet g mål fr praksisperiden. - Deltar i målsamtaler, midt g sluttvurdering. - Samler data m studentenes utvikling i praksis. - Veileder studenter i praksis etter avtale med kntaktsykepleier/student ved f.eks å: ha trekantsamtaler - finne læresituasjner - gå sammen med enkeltstudenter i praksis - lære pp i praktiske prsedyrer etc. - Er rllemdell fr studentene. - Trekker inn lærere ved behv. - Kan trekke ut studentene til gruppeveiledning. - Praksisveileders arbeidsmråde er praksis, g er å betrakte sm en støtte g ressurspersn fr både studenter, avdelingen g lærere. Hun/han fritas fr lærermøter etc., men bør delta på praksismøter sammen med øvrige lærere i studieenheten. Kntaktsykepleiers ansvar (På enkelte pster er veiledning av studenter et fellesansvar, ne sm gjør betegnelsen kntaktsykepleier uaktuell). - Er praksisveileders faste kntaktpersn ved praksisplassen. - Følger pp studenten i det daglige arbeidet i samarbeid med pleiepersnalet. - Gir studenten frtløpende vurdering. - Er rllemdell fr studenten. - Deltar i målsamtale, midt- g sluttvurdering. 6

7 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER ANGÅENDE STUDENTMÅL I PRAKSIS Mål brukes fr å si ne m hva du skal beherske når aktuell veiledet praksis er avsluttet. Læringsmål viser både innhld g nivå. Undervisningsplan g vurderingsskjema gir rammene fr både innhld g nivå. Måltaksnmi gir eksempler på verb sm kan være til hjelp når du skal frmulere mål (se nedenfr). HENSIKTEN MED MÅL Vise nivå g prgresjn. Beskrive framgangsmåten fr å nå målene. Være klare g frståelig frmulert. KRAV TIL MÅL Knkrete - de må si ne m hva studenten skal lære. Realistiske/ppnåelige i frhld til praksisperiden. Realistiske/ppnåelige i frhld til egen kmpetanse. Relevante - de må være i samsvar med utdanningens mål g studieenhetens/semesterets mål. Målbare - det må være mulig å vurdere m målet er nådd. Individuelle i frhld til studenten g praksisstede STRUKTUR AV MÅL Målene skal utfrmes individuelt. Alternativer kan være: Pleieplanstruktur. Kunnskaps-, ferdighets- g hldningsmål. Sykepleierens funksjnsmråder. ANVENDELSE AV MÅL Mål skal skrives så tidlig sm mulig i praksisperiden. Studenten kan få veiledning i å sette mål. Målene frelegges kntaktsykepleier g lærer/lektr. Lærer/lektr gdkjenner målene. Målene brukes sm styringsredskap i daglig, ukentlig planlegging g gjennmføring av praksisstudiet. Målene brukes aktivt i samtaler, veiledninger g vurderinger. Målene kan evalueres g justeres underveis. 7

8 Seksjn fr sykepleiefag MÅLTAKSONOMIER Beskriver hvrdan kunnskap, ferdigheter g hldninger utvikles g gir frslag til hvilke verb sm kan benyttes til å beskrive egen prgresjn g ønsket målnivå fr egen praksisperide. (se figurer side 13) Kunnskapsmål viser til den frståelse g innsikt du skal tilegne deg på det teretiske mrådet. Ferdighetsmål dreier seg m mtriske g kmmunikative ferdigheter. Hldningsmål kan frklares sm handlingsberedskapen til en persn. Hldninger angår gså meninger g følelser g består vanligvis av en tanke-, en følelses- g en handlingskmpnent. Kunnskaper g ferdigheter er lettere å måle enn hldninger. KUNNSKAPSMÅL TAKSONOMI VISES GJENNOM 6 Vurdering: Freta vurderinger Bedømme,vurdere,drøfte,avgjøre,diskutere,knkludere,frsvare,begrunne,kritisere,gdta, ut fra ulike kriterier frkaste 5 Syntese: Skape ne nytt, lage regler, Kmbinere, freslå, velge, trekke slutninger, presisere, ppsummere, generalisere, trekke slutninger frmulere regler 4 Analyse: Løse ppgaver på egen hånd Analysere, dele pp, finne ut, gjøre rede fr, undersøke, klassifisere, sammenligne, identifisere 3 Anvendelse: Bruke tilegnede kunnskaper på andre Frutsi, bruke, knstruere, finne, beregne, anvende, registrere, demnstrere, frtelle med ppgaver eller i andre situasjner egne rd 2 Frståelse: Gjengivelse med egne rd eller frklaring Frklare, bekrefte, påvise, betegne, frmulere, vise, angi (u)likheter eller frtlkning 1 Hukmmelse: Gjenkjennelse eller gjengivelse av faglig innhld Gjenkjenne, navngi, definere, liste pp, gjenta, beskrive, skjelne, referere, presentere, FERDIGHETSMÅL TAKSONOMI 6.Bearbeide g (videre-) utvikle handlinger: Tilpasse handling til egne frutsetn. g tilstrebe hensiktsm. handling 5.Sammensatte handlinger: Kmbinere ulike handlinger 4 Vanemessig handling: Utføre handlinger sm er tillært uten å tenke ne særlig ver det 3 Etterligning g planløs prøving av handling: Den atferd sm er bservert under øvelse VISES GJENNOM Imprvisere, kmbinere, beherske, frandre, variere, frbedre, frnye, videreutvikle, mestre Fremstille, lage, bearbeide, reparere, mntere, demntere, vise hurtighet, presisjn, uthldenhet Justere, bruke, benytte, tilpasse, sette sammen, rette feil, utføre, vedlikehlde, gjennmføre Imitere, etterligne, kpiere, gjenta, frsøke, prøve, freta 2 Innstilt på å handle: Ha frutsetninger g innstillinger til det å gjøre ne Frberede, delta, bestemme seg fr, avgjøre/velge, knsentrere seg m, vise interesse, erklære seg klar til 1 Bli ppmerksm på: Bli klar ver ne via elt eller flere sanserganer Oppdage, gjenkjenne, registrere, se, høre, lytte, smake, lukte, iaktta; bli klar ver, bservere, mtta inntrykk 8

9 HOLDNINGSSMÅL TAKSONOMI 5 Frhlder seg til verdier: A gjøre et virkelighetssyn, menneskesyn eller verdisyn til sitt eget 4 Organiserer: Tar inn ver seg en verdi eller et verdisyn 3 Verdsetter: Er verbevist, setter pris på eller trr på fenmenet 2 Reagerer på: En begynnende følelsesmessig akseptering av fenmenet 1 Er mttagelig fr: Blir følelsesmessig innstilt på at visse mennesker, dyr, ting, situasjner, ideer, synspunkter g lignende finnes VISES GJENNOM Generalisere, frkaste, velge, gjøre til sitt eget, mtsette seg, bekjempe, integrere, gjennmføre, frandre, vurdere kritisk, påvirke, verbevise Bedømme, avklare, beslutte, utvikle, avgjøre, internalisere, se ulikheter, se frbindelser, avveie, identifisere seg med Anerkjenne, sette pris på, vise respekt fr, etterligne, fretrekke, etterleve, identifisere seg med, stille seg i spissen fr, ta initiativ til, ta vare på, ta ansvar fr Adlyde, etterkmme, tåle, akseptere, hlde ut, tlerere, engasjere seg, ta ansvar fr, legge seg brt i, følge pp, like, glede seg ver, gjennmskue Være klar ver, ppmerksm på, pptatt av, innstilt på, følsm verfr, ppfatte, ppdage, registrere, ta i betraktning, være seg bevisst, bservere (Buberg, L.I. g Hasselvaagbakke, E., 2004, s.61-79) 9

10 Seksjn fr sykepleiefag PROGRESJONSSTIGE Høgsklen i Gjøvik har sammen med flere av avdelingene i Sykehuset Innlandet utarbeidet prgresjnstiger sm ivaretar praksisperidens mål slik de er beskrevet i Undervisningsplanen g tilhørende vurderingsskjema. Prgresjnsstigene er et arbeidsredskap sm helt eller delvis erstatter målbeskrivelser. De synliggjør frventet prgresjn innen hver praksisperide g fra peride til peride. Studentene skriver individuelle læringsmål i tillegg til prgresjnsstigen der det er behv. Prgresjnsstigene er knkret på enkelte målmråder, ne mindre knkret på andre. Det kan være hensiktsmessig at studenten utarbeider mer knkrete mål på sistnevnte. Det samme gjelder andre individuelle mål sm studenten har. 10

11 Seksjn fr sykepleiefag SKRIFTLIG REFLEKSJON I PRAKSIS Både teretisk g praktisk kunnskap utvikles gjennm studentens refleksjn ver de handlinger g erfaringer hun/han får i praksissituasjner. Ved HiG, seksjn fr sykepleiefag, vil du sm student møte frskjellige hjelpemidler i denne refleksjnsprsessen, sm refleksjnsbk, dag- g ukeplaner, vurderingsprtefølje alt etter hvilken studieenhet du er i. Nen av studieenhetene gir egne veiledninger til den aktuelle skriftlige refleksjn. Den verrdna hensikten med skriftlig refleksjn i praksis er læring 11

12 Seksjn fr sykepleiefag REFLEKSJONSBOK/DAGSPLAN/VURDERINGSPORTEFØLJE Hensikten - Er relatert til egne g studieenhetens mål - Planlegger g strukturerer sine dager i praksis - Reflekterer ver g bearbeider egne erfaringer i praksis Reflekterer ver prblemstillinger i praksis - Reflekterer ver egne handlinger i praksis - Bevisstgjør egne følelser g hldninger i knkret pplevde situasjner - Bevisstgjør egne etiske vurderinger i knkret pplevde situasjner - Kbler erfaringene til sine teretiske g praktiske kunnskaper - Vurderer hvrdan det lærte kan brukes i praksis - Får et utgangspunkt fr tilbakemelding, dialg g veiledningssamtaler med kntaktsykepleier, praksisveileder, lærer g medstudenter - Får trening i fagskriving - Vurderer seg selv Veiledning i skriving g bruk a) Vakttype g dat. b) Velge hvilke(t) av sine mål de ønsker å arbeide med fr den enkelte dag. c) Planlegge/beskrive sine sykepleieppgaver g fkus fr den enkelte ukedag, eller knkret situasjn relatert til valgt(e) mål. d) Reflektere ver erfaringer, handlinger, prblemstillinger, egne følelser g reaksjner knyttet til dagen eller en knkret situasjn. e) Reflektere ver kunnskaper sm var eller kunne vært brukt i planleggingen g gjennmføringen av dagen eller den knkrete situasjnen. f) I kmmunehelsetjenesten, 3. studieenhet, vurdere knklusjnene i frhld til Kvalitetsfrskriftene, 1997 g) Vurdere hvrdan det lærte kan brukes i praksis h) Vurdere egen planlegging g gjennmføring av dagen eller situasjnen. Vurdere egen studieinnsats i frhld til planlegging, gjennmføring g mål. i) Legge fram plan, refleksjn g egenvurdering fr kntaktsykepleier, praksisveileder g lærer/lektr. En eller flere av disse gir tilbakemelding/vurderer studentens planlegging, gjennmføring, refleksjn g/eller egenvurdering. j) Reflektere ver g /eller vurdere egen studieinnsats, planlegging g /eller funksjn i siste uke. Reflektere ver egen læring siste uke g hvrdan de kan bruke dette videre. Planlegge i grve trekk hvilke mål de kan arbeide med neste uke. k) Kntaktsykepleier, praksisveileder g/eller lærer kan peke på mål studenten kan/bør arbeide med eller frdype seg i. 12

13 Seksjn fr sykepleiefag FORSLAG TIL STRUKTUR OG INNHOLD I SKRIFTLIG REFLEKSJON Begynn med å velge en sykepleiesituasjn du har vært i g sm du ønsker å skrive m. Beskriv situasjnen (erfaringen, prblemstillingen eller handlingen) se pkt. d) ver - Hva skjer? - Hva skjedde? Skriv dine refleksjner: - Hvrfr skjedde det? - Hvrfr gikk det sm det gikk? - Hvilke spørsmål/ prblemstillinger synliggjrde situasjnen? - Hvilke tanker, følelser g reaksjner hadde jeg i situasjnen? - Hvilke kunnskaper brukte jeg eller kunne jeg brukt? - Hva betyr det? - Hvilke knklusjner kan trekkes? - Hva var det gdt fr? - Hva har jeg lært? - Hvrdan kan jeg anvende det jeg har lært videre? Skriv hvrdan du evaluerer dine handlinger g din studieinnsats - Hvrdan var egen planlegging g gjennmføring av dagen eller situasjnen? - Er du nærmere målet? - Hva bør du øve mer på? - Hva vil jeg frdype meg i jbbe videre med? - Hvrdan har studieinnsatsen din vært? - Hva kan du gjøre bedre g hvrdan vil du nå det? Les mer m erfaringslæringskjeden g erfaringslæring i studentgrupper (Fagermen, Slveig 1993 s ) 13

14 Seksjn fr sykepleiefag REFLEKSJONSTID (R-TID) Dette er vakter eller deler av vakter der studentene ikke er i direkte pasientkntakt, men arbeider med aktuelle praksistema under veiledning. R-vakten er en del av veiledet praksis. Den er bligatrisk g innsatsen blir vurdert på lik linje med vakter i avdelingen. Studenten får på frhånd beskjed g tid, sted g når de skal bruke arbeidstøy på disse vaktene. Studentene blir frdelt i grupper med en ansvarlig høgsklelærer/lektr (evt. praksisveileder). Mål Studentene integrerer teri g praksis ved å identifisere prblemer i praksis analysere prblemer g krav i praksis kmplettere det med et fagteretisk perspektiv ved bruk av kilder ppøve evnen til systematisk refleksjn ver sammenhenger mellm pasienters symptmer, parametre, diagnstiske funn g behv fr sykepleie reflektere ver betydningen av ansvarlighet ppøve prblemløsningsevne Studentene ppøver evne til refleksjn sm grunnlag fr egen læring g faglig g persnlig utvikling ved å reflektere ver egen læring g læresituasjner reflektere ver egne g andres hldninger g etiske kmpetanse ppøve kmpetansen i refleksjn-i-praksis g refleksjn-ver-praksis øve seg på å være en undrende praktiker Tema Vil variere ut fra hvedfkus fr den sekvens studentene gjennmfører. Tidlig i praksis- periden bør R- vakten være lærerstyrt, fr så å være mer studentstyrt etter hvert. Studentstyrt vil si at studentene har ansvar fr frslag til innhld, evt. gså planlegging g gjennmføring. Temaene tar utgangspunkt i studentenes undring eller erfaringer i praksis g kunnskap hentet fra praksis. Temaene inkluderer både sykepleievitenskapelig, naturvitenskapelig g samfunnsvitenskapelig kunnskapsmråde. Metder prblembasert læring sykepleiefrtellinger/situasjner rllespill case veiledning g systematisk veiledning skriftlig eller muntlig refleksjn Gjennmføring Det frventes at studentene bringer pplevelser, situasjner g prblemer med til R-vakten. Ved studentstyrt R-vakt skal studentene finne relevante g aktuelle tema g frberede seg til R-vakten. Aktivitet blant studentene er en frutsetning. Refleksjn krever både aktivitet g tenkning. 14

15 Seksjn fr sykepleiefag DOKUMENTASJON I PRAKSIS Generelle kriterier fr sykepleie dkumentasjn Datainnsamling g annymisering av data må gjøres på lvlig måte. Blir pasientdata tatt i bruk i læresituasjner g pleieplanskriving utenfr behandlingsstedet, har studenten ansvar fr å mskrive persndata, slik at pasienten ikke er gjenkjennelig i skriftlig materiale. Studenten bør søke råd hs praksisstedets sykepleiere eller hs høgsklelærer/lektr. Henvisninger i frhld til bevaring av pasientens annymitet: bibliteket, Retningslinjer fr ppgaveskriving, kapittel 5 Det stilles samme faglige g juridiske krav til administrativ g pedaggisk pleieplan. Sykepleiedkumentasjn utarbeidet i frbindelse med klinisk praksis må vise at den kan anvendes i praksis. En administrativ pleieplan er en sykepleiefaglig planlegging g dkumentasjn av sykepleie til en pasient. Faglige krav til frmuleringer i sykepleiedkumentasjn Sykepleiedkumentasjn er en sykepleiefaglig planlegging av sykepleie gitt til en pasient. Hensikten med denne sykepleiedkumentasjnen er å gi studentene trening g erfaring i å anvende sine kunnskaper i teri g praksis til å planlegge g dkumentere sykepleien de utfører. Juridiske krav til sykepleiedkumentasjn Det stilles juridiske krav til sykepleiedkumentasjn, i henhld til enhver tids gjeldende lver g frskrifter. Dette plikter sykepleiere g sykepleiestudenter å gjøre seg kjent med. Studieenhetens krav til studentens sykepleiedkumentasjn Studentene har ulikt fkus i sykepleiedkumentasjn i frhld til den aktuelle praksisperidens mål. Den innleverte sykepleiedkumentasjn vil bli vurdert g gitt tilbakemelding på av høgsklelærer/lektr. Innhldet i sykepleiedkumentasjn Under utarbeidelse av sykepleiedkumentasjn tar studenten utgangspunkt i pasientsituasjner hvr studenten har praksis. Den kan bygge på en allerede eksisterende g utarbeidet dkumentasjn av avdelingen, men må innehlde de generelle punktene sm kmmer nedenfr: Datainnsamling/anamnese Prblem/behvsidentifisering Mål eller ønsket/frventet resultat/atferd Tiltak/sykepleiehandlinger/pasienthandlinger Evaluering/rapprt 15

16 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER DER STUDENTEN VISER IKKE TILFREDSSTILLENDE NIVÅ OG/ELLER PROGRESJON. Høgsklelærer/lektr g sykepleier i praksisfeltet har hvedansvar fr veiledning g vurdering av studenten. Kntaktsykepleier eller praksisveileder tar kntakt med ansvarlig høgsklelærer/lektr når tvil m studentens faglige nivå eller prgresjn ppstår. Studenten infrmeres g får tilbakemelding m den vurdering sm gjøres. Tidspunkt fr g innhld i slike samtaler dkumenteres. Høgsklelærer/lektr g praksisveileder/kntaktsykepleier vurderer behvet fr å priritere studenten m.h.t. ppfølging av lærer g /eller praksisveileder/kntaktsykepleier. Vurderingen gjøres ut fra hvilke mråder studenten må arbeide med. Dersm studentens nivå g prgresjn vurderes til ikke bestått i frhld til de mål sm er satt fr studieenheten, må studenten varsles i henhld til Prsedyre ved mulig ikke bestått g ikke bestått i praksis i Internt praksisreglement. Høgsklelærer/lektr er ansvarlig fr begrunnelsen fr varslingen m mulig ikke bestått praksisperide. Ved varsling m mulig ikke-bestått praksis, pririterer høgsklelærer/lektr ppfølging av studenten tilstrekkelig til å danne seg et vurderingsgrunnlag av studentens nivå g prgresjn i siste peride. Det frventes at studenten tilrettelegger sin turnus etter praksisveileder/kntaktsykepleier/lærer, slik at studenten synliggjør seg g sikrer kntinuitet i ppfølging g veiledning, g slik at vurderingsgrunnlaget blir tilstrekkelig. Det må presiseres at en psitiv utvikling i seg selv ikke er nk fr å bestå periden. Resultatet av en psitiv utvikling må bety at studenten har nådd de mål sm er satt fr periden. Høgsklelærer/lektr har sm representant fr høgsklen, beslutningsansvaret fr studentens evaluering i praksis. Før beslutningen tas, vektlegges samarbeid m vurderingen med praksisstedets sykepleiere g evt. praksisveileder. Ved behv kan studieprgramansvarlig ved seksjn fr sykepleiefag trekkes inn. Høgsklelærer/lektr har ansvar fr det sm nedtegnes på vurderingsskjema, men vurdering g nedtegning kan delegeres til kntaktsykepleier/praksisveileder. Ved ikke-bestått praksis er det høgsklen v/studieprgramansvarlig sm har ansvaret fr å tilrettelegge videre studiefrløp. 16

17 Dat: Unntatt ffentlighet Deres dat Deres referanse Seksjn fr sykepleiefag Navn Adresse Pststed VARSEL OM MULIG IKKE BESTÅTT PRAKSIS Du varsles med dette m Mulig ikke-bestått praksis ved XXXXXXXXXXXxXXXX., xx. Studieår. Dine prestasjner i praksis er vurdert i frhld til kriterier fr vurdering av praksis xx - xx i undervisningsplanen xxxxx g begrunnelsen fr varslingen er: Klinisk sykepleie Argumenter i frhld til studentens praksis Undervisende g veiledende funksjn Argumenter i frhld til studentens praksis Administrasjn g lederskap Argumenter i frhld til studentens praksis Samarbeid Argumenter i frhld til studentens praksis Etikk Argumenter i frhld til studentens praksis Planlagt ppfølging fra student g høgsklens side - presisering m hva studenten bør jbbe videre med fr å bestå praksisperiden: Det settes av tid fr et veilednings- g ppfølgingsmøte den 13/6-96. Sluttvurdering vil finne sted den 15/ høgsklelærer/lektr VEDLEGG: 1. Kpi av vurderingsskjemaet, midtvurdering 17

18 Dat: Seksjn fr sykepleiefag Deres dat Deres referanse Gjøvik den / - TIL STUDENT OVERFØRINGSSAMTALE DET VIL BLI HOLDT OVERFØRINGSSAMTALE MELLOM TIDLIGERE PRAKSISLÆRER OG KOMMENDE PRAKSISLÆRER FOR DEG. HENSIKTEN MED OVERFØRINGSSAMTALEN ER Å TILRETTELEGGE PRAKSISSTUDIET. OVERFØRINGSSAMTALEN VIL FINNE STED: DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA HVIS DU ØNSKER. MED HILSEN Høgsklelærer/lektr 18

19 Seksjn fr sykepleiefag RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG Pedaggisk framlegg skal frberedes g gjennmføres i gruppe i studieenhet 2, individuelt i studieenhet 3. Hensikt anvendelse av kunnskap fra ulike fag/kunnskapsmråder i sykepleie undervisningsøvelse-planlegging g gjennmføring av en undervisningssituasjn/fagdiskusjn Målgruppe studenter avdelingspersnalet helsearbeidere i eller utenfr institusjn pasientgruppe Gjennmføring tidspunkt fr det pedaggiske framlegg synliggjøres i studentens målsetting g tidsplan fr praksisperiden planlegging av pedaggisk framlegg skjer på studiedager gjennmføring g vurdering av det pedaggiske framlegg kan inngå i praksistiden det gis en time bligatrisk veiledning av høgsklelærer/lektr i en av de avtalte refleksjnsvaktene eller veiledningsgruppene det gis veiledning på tema, målgruppe, relevans fr sykepleie, innhld, undervisningsmetde, dispnering av tid g valg av litteratur eller kilde frslag til tema g valgt målgruppe sendes høgsklelærer/lektr i gd tid før avtalt veiledningstime gjennmføringen av det pedaggiske framlegget etterfølges av ca. 15 min. muntlig vurdering studenten(e) frventes å vurdere seg selv, samt mtta vurdering av de tilstedeværende, så sm høgsklelærer/lektr, kntaktsykepleier, praksisveileder g målgruppen det vil bli gitt skriftlig vurdering sm vedlegges vurderingsskjema skriftlig vurdering gis av høgsklelærer/lektr, praksisveileder eller kntaktsykepleier etter avtale dem imellm Veiledende dispsisjn fr framlegget tematisering med sykepleiefkus med relevans fr praksis målgruppe g antall deltagere framleggets hensikt framleggets varighet beregnes til ca. 30 min., hvrav 10 min. dispneres til dialg, spørsmål g tilbakemelding valg av undervisningsmetde valg av relevant innhld g mengde m.h.t. dispnering av tid valg av litteratur g kilder 19

20 Seksjn fr sykepleiefag VURDERING AV PEDAGOGISK FRAMLEGG Gjennmført g gdkjent pedaggisk framlegg Studieenhet Vurderingskriterier studenten(e)s planlegging studenten(e)s frberedthet ppnåelse av hensikt med framlegget synlig sykepleiefkus med faglig frankring valg av undervisningsmetde g bruk av hjelpemidler presentasjn g framstilling eks., tydelig tale, temp, kmmunikasjn, ppmerksmhet på målgruppa. lgisk ppbygning med ppstart g avslutning, innhld g dispnering av tid ved gjennmføringen framleggets innhld; interessant, ny eller kjent kunnskap hva har vi/jeg ppnådd m.h.t. pedaggisk framlegg Kmmentarer: GODKJENT / IKKE GODKJENT STUDENT: TEMA: STED / AVD.: DATO: LÆRER / VEILEDER: 20

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2010/2011 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Praksishefte HERG202P

Praksishefte HERG202P Prgram fr ergterapeututdanning Navn: Praksissted: Praksishefte HERG202P HERG Dette heftet gjelder fr 2. skleår g er ment sm en veileder til praksisveileder, student g emneveileder. Her finnes blant annet

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Et forslag til moduler. Lesing og skriving

Et forslag til moduler. Lesing og skriving Et frslag til mduler Lesing g skriving INNHOLDSFORTEGNELSE Frrd Grunnlaget Kartlegging Mdulene Lesing Mdul 1: Lesemåter Mdul 2: Målretting g førfrståelse Mdul 3: Lesefrståelse g metakgnisjn Mdul 4: Ordfrråd

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking Infrmasjnshefte fr kandidater til autrisasjnsprøven i tlking Autrisasjnsprøven i tlking Fakultet fr lærerutdanning g internasjnale studier Seksjn fr studieadministrasjn g internasjnalisering Innhld 1.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard

Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard Gde g mindre gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Cllard NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper,

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr.

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr. Hva kan læreren gjøre fr å skape psitive erfaringer hs de krppsøvingsusikre elevene på mellmtrinnet? av Maren Clausen Kandidatnr. 148 Veileder: Inger Marie Vingdal, Krppsøving Bachelrppgave i GLU 1-7 G1PEL3900

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale Sluttrapprt fra NRLUs arbeidsgruppe m ny praksislæreravtale 1. februar 2015 1 Innhld Oppnevning g mandat... 3 Oppsummering av arbeidet i gruppen... 5 Gjennmgang av arbeidsgruppens mandat punkt fr punkt...

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Studieplan. studieår 2014 2016. Videreutdanning Sped- og småbarns psykiske helse. 60 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan. studieår 2014 2016. Videreutdanning Sped- og småbarns psykiske helse. 60 studiepoeng. kull 2014 høst Studieplan studieår 2014 2016 Videreutdanning Sped- g småbarns 60 studiepeng kull 2014 høst HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus Drammen Pstbks 7053, 3007 Drammen HBV Fakultet

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Levende verdier i sykehjemmet

Levende verdier i sykehjemmet Levende verdier i sykehjemmet "Trygg g glad i Rød avdeling" Et verdiprsjekt ved Haugvll sykehjem, Enhet Omsrgstjenester Haugvll, Sarpsbrg Kmmune 2013 Sammendrag Verdiprsjektet Levende verdier i sykehjemmet

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer