Problemløsende metode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemløsende metode"

Transkript

1 KAPITTL 3 Møtet med brukeren Arbeidsoppgaver 1 Gå sammen to og to. Ta utgangspunkt i en bruker du har møtt i praksis. Kapittel 4 Diskuter med medelever brukermedvirkning i forhold til den brukeren. Hva var bra? Hva kan bli bedre? 2 Lag et forslag til hvordan spen kan praktisere brukermedvirkning i morgenstellet hos Lars. Diskuter forslaget med medelever. 3 Drøft historien om Karin med medelever i forhold til Menneskerettighetserklæringen. 4 Diskuter med medelever: Hva er et demokratisk prinsipp? Bruk eksempler fra pleie- og omsorgstjenesten. 5 Finn fem brukerorganisasjoner og beskriv hva de arbeider med. 6 Gå sammen i grupper. Lag en veggavis som illustrerer innholdet i pasientrettighetsloven. 7 Gå til og finn ut hva som står om individuell plan i pasientrettighetsloven, kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernlov. 8 Gå til nettstedet til kommunen og finn ut hva som står der om individuell plan. 9 Gi eksempler på brukere som kan ha behov for individuell plan. WWW brukermedvirkning, pasientrettigheter, pasientrettighetsloven, individuell plan, Statens helsetilsyn, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Lovdata Fra Læreplanen Målet med opplæringen er at eleven skal kunne Hvilke ord fra dette kapitlet skal inn i ordboka di? gjøre rede for ulike tiltaks-, pleie- og omsorgsplaner som brukes i pleie- og omsorgstjenesten, og lage egne forslag til planer Familien Berg har nettopp flyttet. De hadde gledet seg til å flytte inn i nytt hus, men Caroline på 10 år er ikke særlig fornøyd. «Det er ingen som vil leke med meg,» sier hun. Hun sier at ingen erter eller plager henne. Foreldrene Randi og Geir foreslår at de snakker med kontaktlæreren hennes om problemet. Caroline synes det er greit. Hun sier at læreren er snill, og at det er lett å snakke med ham. De ringer til ham samme ettermiddag. Læreren har heller ikke observert at noen plager eller 44 45

2 erter Caroline, men han lover at han skal holde et øye med hvordan hun har det sammen med de andre elevene. Så foreslår han at Caroline kan arbeide i gruppe sammen med noen av jentene som bor i nærheten av henne. De blir enige om å snakke sammen igjen om en ukes tid. tter en uke er Caroline fremdeles mye alene i friminuttene. «Jeg tør ikke spørre om å få leke med de andre,» sier hun. Hun leker heller ikke med de jentene hun er i gruppe sammen med. Læreren spør om hvilke interesser Caroline har. Hun forteller at hun spilte fotball der de bodde før. Hun er faktisk ganske flink. Læreren sier at flere av jentene i klassen spiller fotball. Han foreslår at Caroline tar kontakt med fotballgruppa i idrettslaget. Dessuten kan de spille fotball neste gang de har kroppsøving. Da får Caroline leke sammen med de andre i en situasjon som hun behersker og føler seg trygg i. Randi spør om Caroline har lyst til å invitere jentene i klassen på en liten innflyttingsfest. Kartlegging De kartlegger Carolines ressurser og behov, og de finner ut hva som er problemet. De vurderer opplysningene eller datasamlingen. n ressurs er at Caroline har tillit til læreren sin. Det er heller ingen som erter eller plager henne. Derfor tror ikke læreren at noen misliker henne. De har bare ikke blitt ordentlig kjent med henne ennå. Problemet er at Caroline ikke har noen å leke med. Det er et udekket behov. Hun er så sjenert at hun trenger hjelp til å bli kjent med klassekameratene. De setter mål Hva er det Caroline, Randi og Geir ønsker å oppnå når de tar kontakt med læreren til Caroline? Det viktigste er at Caroline skal ha det bra, at hun trives. For å trives må hun føle at de andre i klassen liker henne og vil være venner med henne sagt med Carolines ord: Hun må ha noen å leke med. ksempel på kortsiktig mål Caroline leker med de andre i friminuttene. relevant = som vedkommer saken, som har betydning i den sammenhengen det er snakk om Hva skjer? Caroline trives ikke på det nye stedet. Randi og Geir bekymrer seg for datteren sin når de ser at hun ikke trives. De tar kontakt med læreren for å få hjelp til å løse situasjonen. Det som skjer videre, kan vi oppsummere slik: De samler inn data. De kartlegger Carolines ressurser og behov, og de finner ut hva som er problemet. De setter mål. De planlegger og gjennomfører tiltak. De vurderer situasjonen på nytt. ksempel på langsiktig mål Caroline trives på skolen og har gode venner som hun er sammen med både på skolen og i fritiden. De planlegger og gjennomfører tiltak Hva kan de gjøre for å nå målene? I første omgang får Caroline arbeide i gruppe sammen med noen som bor i nærheten av henne. Kanskje vil problemet løse seg hvis hun blir kjent med dem og blir trygg på dem. ressurs = her: styrke eller fordeler i en gitt situasjon, for eksempel egenskaper, interesser og ferdigheter hos en person. Det kan også være positive faktorer i miljøet De samler inn data Sammen prøver de å få fram opplysninger om hva som virker inn på trivselen til Caroline. ksempler på relevante data de samler inn, er at Caroline nettopp har flyttet og kjenner ingen på det nye stedet som regel er alene i friminuttene er sjenert overfor de andre i klassen ikke blir ertet eller plaget har tillit til læreren De vurderer situasjonen på nytt tter en uke snakker Caroline og foreldrene med læreren igjen. De vurderer situasjonen. Den har ikke blitt bedre for Caroline. Det var ikke nok at hun kom i gruppe sammen med noen av de andre jentene. De må gjøre noe mer. Læreren får vite at Caroline er flink til å sparke fotball. Det er en ny opplysning til datasamlingen. pplysningen sier noe om Carolines ressurser, noe hun liker og er flink til. Caroline har flere ressurser som de ikke har utnyttet. Hun har foreldre som vil hjelpe henne. De har en god familiesituasjon. Caroline, læreren og foreldrene bestemmer flere tiltak som de gjennomfører: Caroline tar kontakt med fotballgruppa i idrettslaget. Klassen spiller fotball neste gang de har kroppsøving. Caroline inviterer jentene i klassen på innflyttingsfest

3 Har du opplevd situasjoner hvor det kunne ha hjulpet deg å bruke problemløsende metode? De er fremdeles enige om at målet må være at Caroline skal ha lekekamerater og trives på skolen. I tiden framover må både foreldrene til Caroline og læreren observere hvordan situasjonen utvikler seg. Det er viktig at Caroline selv forteller hvordan hun har det. Fører tiltakene til at Caroline får venner og trives? Hvis ikke, må de prøve å finne ut hvorfor. r det noe de ikke vet om forholdet mellom Caroline og de andre i klassen? Burde de ha gått fram på annen måte? en prosess Problemer Hvilke behov har brukeren og eventuelt familien problemer med å få oppfylt? Hva er det de har problemer med fysisk, psykisk, sosialt, åndelig eller kulturelt? Mål Hva vil brukeren, familien og du arbeide fram mot? Vil de kortsiktige og langsiktige målene være like? prosess = utvikling, forløp der det som skjer eller det vi gjør, påvirker den videre utviklingen. Vi lærer av og bygger videre på de erfaringene vi gjør underveis I eksemplet med Caroline ser vi hvordan hun, foreldrene og læreren går inn i en prosess for å løse problemet. De setter ord på problemet setter opp mål forsøker å finne ut hva det er best å gjøre lærer underveis og bygger videre på de erfaringene de gjør Deretter skaffer de nye opplysninger til datasamlingen vurderer de målene på nytt gjennomfører de nye tiltak vurderer de hele situasjonen en gang til De punktene vi brukte for å beskrive utviklingen, er trinnene i det vi kaller problemløsende metode. Metoden blir brukt på flere områder innenfor samfunn og næringsliv for å sikre målrettet styring, sikre hensiktsmessige arbeidsmetoder og lære av og bygge videre på de erfaringene en gjør. Ressurser Hvilke evner, muligheter og ubrukte ressurser (fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle) har brukeren og familien? Tiltak Ta utgangspunkt i behov og ressurser. Hva vil du gjøre sammen med brukeren og eventuelt familien for å løse problemene? Dataanalyse Data Hvilke fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle opplysninger har du om brukeren og familien? valuering Hva vil du, brukeren og eventuelt familien gjøre for å avklare om målene er nådd? Hvordan vil dere komme videre? rekkefølgen av punktene? 48 49

4 i sykepleie Alle brukere er forskjellige. m noen har samme sykdom, betyr ikke det at de trenger akkurat samme hjelp. Derfor er det ikke nok å ha oppskrifter på hva vi skal gjøre i bestemte situasjoner. Vi må tenke helhetlig og tilpasse hjelpen til hver enkelt. Det gjør vi ved å ta hensyn til ressursene, behovene og hvilke aktiviteter som er viktige for hver enkelt. På og 1970-tallet begynte man å ta i bruk problemløsende metode i forbindelse med sykepleie. Her blir metoden ofte omtalt som sykepleieprosessen. Den beskriver hvordan vi kan gå fram for å sikre helhetlig og individuell sykepleie. Vi skal gå gjennom trinnene på nytt for å se hvordan vi kan bruke problemløsende metode til å planlegge og utføre hjelp og pleie til brukere som trenger det. Roger Larsen, 85 år, bor på Vang bo- og servicesenter. I går og i dag har det vært vått av urin i senga hans om morgenen, noe han er tydelig brydd over. Samle inn data Å samle inn data innebærer å få fram alle opplysninger som betyr noe i denne situasjonen. Det gjør vi ved å snakke med brukeren observere brukeren observere det fysiske miljøet til brukeren snakke med pårørende utveksle informasjon på rapportmøter lese skriftlige rapporter, pleieplaner og eventuelt journaler lese faglitteratur I dag snakket helsefagarbeider Marit med Larsen om hva han tror er problemet med vannlating om natten. tterpå snakker personalet sammen på rapportmøtet. Larsen har aldri hatt «uhell» på dagtid. Han trenger heller ikke hjelp for å gå på toalettet. Men han bruker litt lang tid fordi han er dårlig til beins og avhengig av stokk. Kartlegge brukerens ressurser og behov formulere problemet Vi vurderer alle opplysningene (datasamlingen). Det gir oss et bilde av hva som er brukerens problem, eller hvilke hjelpebehov han har. Vi må ta hensyn til samspillet mellom fysiske, psykiske, sosiale og åndelige faktorer. Det er viktig at vi finner ut hva som er brukerens styrke (ressurser) i forhold til problemet, slik at vi kan ta hensyn til dem når vi planlegger hva vi skal gjøre. Larsens problem er at han ikke kommer seg raskt nok til wc om natten. Ressursene er at han kjenner trang til å late vannet, og at han har full kontroll og er selvhjulpen på dagtid. Sette mål Vi må vite hva brukeren ønsker å oppnå før vi bestemmer hvilke tiltak vi skal gjennomføre. Alvorlig syke eller sterkt pleietrengende brukere kan ikke alltid vurdere det selv. Da kan vi samarbeide med familien om å lage et mål for dem. Målsettingen skal tjene flere hensikter. Derfor må formuleringen av målene tilfredsstille visse krav. Hensikt Målet skal virke samlende, slik at alle arbeider i samme retning virke motiverende være et utgangspunkt for å evaluere det som blir gjort Som helsefagarbeider vil du bruke mye tid sammen med brukeren. Kan 2 linjer kuttes? Krav Å observere og rapportere er en viktig del av ansvarsområdet ditt. Målet må forholde seg til problemet (være relevant) Du kan lese mer om dette i boka God kommunikasjon. beskrive en ønsket tilstand eller aktivitet være realistisk, men samtidig noe å strekke seg etter være oppnåelig i overskuelig framtid være konkret (målbart) ha tidsangivelse 50 Det kan være nødvendig å ha både langsiktige og kortsiktige mål. 51

5 KAPITTL 1 Temperaturregulering Mål i forhold til Larsens problem er at innen en uke slipper Larsen å oppleve at det kommer urin i senga er Larsen selvhjulpen med vannlatingen, også om natten Planlegge og gjennomføre tiltak I samarbeid bestemte Larsen og personalet: Larsen får en urinflaske i stativ på sengekanten om natten. Personalet informerer om at han bør sitte oppreist ved vannlating og hvorfor. tter vannlating tilkaller Larsen nattpersonalet, slik at han får ny urinflaske. Tiltak er det som brukeren, personalet og eventuelt familien gjør for å nå målene. Vi bestemmer tiltakene ut fra en bred, faglig vurdering. Her er det valuere sykepleien flere hensyn å ta, blant annet: Vi må vurdere om det vi gjør, fører til ønsket resultat. Det gjør vi fortløpende Hvilke ressurser har brukeren? Hva kan han gjøre selv? både i samarbeid med brukeren og tverrfaglig i personalgruppa. Arbeidet Hvordan kan vi legge det ytre miljøet til rette på best mulig måte? fortsetter som planlagt hvis problemet fremdeles er aktuelt, og det ser ut til I hvor stor grad er det naturlig og ønskelig å trekke inn familie og nære at tiltakene fører til målet. I motsatt fall må vi se nærmere på hvorfor vi ikke venner? når målet. Årsakene kan ligge i alle leddene av den problemløsende prosessen, for eksempel hvis Vi må bestemme brukerens tilstand eller situasjon har endret seg hva som skal gjøres innsamlingen av data har vært utilstrekkelig hvordan det skal gjøres vi har et feilaktig bilde av brukerens ressurser, behov og problemer hvem som skal gjøre det målet var urealistisk når vi skal gjøre det tiltakene ikke var hensiktsmessige eller ikke ble utført slik det var tenkt Det viktigste er hva brukeren selv mener. Derfor må han delta i beslutningene i størst mulig grad. Som helsefagarbeider har du viktige oppgaver og stort ansvar for å gjennomføre tiltakene. Ut fra brukerens evne til egenomsorg vil du gi pleie på tre ulike nivåer. Du skal Morgenen etter at de iverksatte tiltakene, var senga tørr. Larsen gav uttrykk for at han var fornøyd. Han hadde brukt flasken bare én gang. tterpå trakk han i ringesnora og la seg til å sove videre. Faktisk sov han nesten allerede da Jan kom stille inn for å skifte urinflaske. informere, veilede og støtte, slik at brukeren kan utføre alle aktivitetene selv eller gi praktisk hjelp, så brukeren kan utføre deler av aktivitetene selv eller utføre aktiviteter for brukeren når han eller hun ikke greier det selv pleieplan = den skriftlige planen for pleien til en bestemt bruker Pleieplan Problemløsende prosess er en god metode når du skal hjelpe andre mennesker. Men det er ikke mulig å huske på alle planer og alt som skjer. Derfor må vi skrive ned mye av det som foregår. n pleieplan er den skriftlige planen for pleien til en bestemt bruker. Den bør inneholde informasjon om brukerens behov eller problem og om ressursene mål for brukeren konkrete og detaljerte tiltak rapport om observasjoner og hendelser som har betydning for det aktuelle problemet eller behovet evaluering 52 53

6 n god pleieplan tar utgangspunkt i brukerens individuelle behov og ressurser samtidig som den tar hensyn til diagnose og symptomer. Den bidrar til individuell og helhetlig pleie flyt i informasjon og kommunikasjon mellom brukeren og personalet og personalet imellom å dokumentere pleien å evaluere pleien fordi det er gunstig å ha et skriftlig utgangspunkt i denne delen av prosessen å bevisstgjøre personalet i forhold til å sette brukerne i sentrum ksempel på oppsett Dato Problem Ressurser Mål Tiltak Rapport og evaluering ver ser du et eksempel på en administrativ pleieplan. Pleieplanen kalles administrativ fordi vi bruker den til å administrere sykepleien til en bestemt bruker. Som regel bruker vi spesielt tilpassede skjemaer eller dataprogrammer. De fire første rubrikkene beskriver planlegging og forhold i situasjonen til brukeren i øyeblikket. I den siste rubrikken er det plass til å notere observasjoner, rapport og evaluering. For å lære å skrive pleieplan trenger du å trene på det gjennom hele læretiden. fte vil utgangspunktet være en beskrivelse av situasjonen til en tenkt bruker en case. Da kan du ikke bruke den siste rubrikken på samme måte som i en administrativ pleieplan. Derimot vil du lære mye av å skrive ned den faglige begrunnelsen for de tiltakene du foreslår. Dette kalles en pedagogisk pleieplan. Dato Problem Ressurser Mål Tiltak Begrunnelse for tiltak Du må alltid skrive en datasamling først for å ha tilstrekkelig grunnlag til å lage pleieplan. kan ha andre navn er en måte å tenke på når vi skal velge framgangsmåte i en gitt situasjon. Vi har vist hvordan vi kan bruke metoden i forbindelse med sykepleie. På samme måte kan vi bruke den i andre sammenhenger der vi tilbyr hjelp til en person. ADL og aktivitetsanalyse ADL er en forkortelse for det engelske «Activities of Daily Living». Det betyr aktiviteter i dagliglivet. Det er det vi må gjøre regelmessig for å greie oss i hverdagen. ksempler på slike aktiviteter er å vaske og stelle seg velge riktige klær i forhold til vær og temperatur rydde og vaske i huset eller leiligheten planlegge og gjøre innkjøp lage mat og spise være sammen med andre ta ansvar for egen økonomi forholde seg til klokka og holde avtaler Som helsefagarbeider vil du treffe mange brukere som trenger hjelp til å utføre aktiviteter i dagliglivet ADL. Alle trenger å være aktive på en eller annen måte, men ikke alle greier det uten hjelp. Da blir det din oppgave å hjelpe dem med å finne de riktige aktivitetene. Bli enig med brukeren om hva hun greier å gjøre selv, og hva andre må gjøre for henne. gså her kan du bruke problemløsende metode. I denne sammenhengen kaller vi det aktivitetsanalyse. Aktivitetsanalyse består av analyse av brukerens situasjon, der vi blant annet kartlegger fysiske, psykiske og sosiale ressurser analyse av aktiviteten, der vi kan dele aktiviteten inn i mindre delaktiviteter for å finne ut hva brukeren kan greie selv, og hva hun trenger hjelp til

7 Hovedpunkter er en måte å tenke og arbeide på som bidrar til å gi individuelt tilpasset hjelp og omsorg. Metoden består av datasamling, kartlegging av brukerens ressurser og hjelpebehov eller problemer, målsetting, planlegging og gjennomføring av tiltak og vurdering og evaluering av tiltakene. Når vi bruker problemløsende metode, kan vi skrive ned i en pleieplan det vi tenker og gjør. n pleieplan er den skriftlige planen for hvordan vi hjelper en bestemt bruker. Vi skiller mellom administrative og pedagogiske pleieplaner. Administrative pleieplaner blir brukt i forhold til virkelige brukere. Pedagogiske pleieplaner blir mest brukt i undervisning. kan også ha andre navn, for eksempel aktivitetsanalyse. Navnet på den skriftlige dokumentasjonen kan være aktivitetsplan eller tiltaksplan Kan jeg? 1 Hva er problemløsende metode, og hva er hensikten med å bruke den? 2 Hva er trinnene i den problemløsende metoden? 3 Forklar hva vi mener med at metoden skaper en prosess. 4 Forklar kort hvordan vi kan bruke problemløsende metode i sykepleie. 5 Hva er en pleieplan, og hva bør den inneholde? 6 Nevn fordeler med å bruke pleieplaner i sykepleie. 7 Hva er forskjellen mellom en administrativ og en pedagogisk pleieplan? 8 Hva er aktivitetsanalyse? ppgaver 1 Snakk sammen to og to. Forklar hverandre etter tur hva vi mener med: problemløsende metode datasamling ressurser mål tiltak begrunnelse for tiltak evaluering 2 Ta utgangspunkt i eksemplet med Roger Larsen og hans problem med vannlating om natten. Bruk de opplysningene som kommer fram gjennom bruk av problemløsende metode, og lag en pedagogisk pleieplan i forhold til dette problemet. Hvilke opplysninger skal stå i hvilke rubrikker? Hvordan vil du begrunne tiltakene? Hvordan vil det se ut hvis du lager en administrativ pleieplan? Sammenlikn og drøft dette i klassen. 3 Del dere inn i grupper på tre til fire elever. Ta utgangspunkt i deres egen skolehverdag. Diskuter om og eventuelt hvordan dere kan bruke problemløsende metode i skolearbeidet. Presenter et forslag for de andre gruppene. 4 Du arbeider som hjelpepleier på et bo- og servicesenter. n av beboerne er Amanda Berg, en enke på 88 år som er her for å trene seg opp etter at hun brakk lårhalsen. Det ser ut til å gå bra, og om en uke reiser hun hjem. Det gleder hun seg til. Hun er vant til å greie seg selv, og hun har flere gode venninner i nabolaget. De besøker hverandre og går turer sammen. Nå kommer Amanda Berg til deg og klager over at «magen har blitt så treg». Lag en pedagogisk pleieplan som viser hvordan du vil gå fram for å hjelpe Amanda Berg med dette problemet. (Bruk de kunnskapene du har fra før. Du kan også lese på egen hånd om forstoppelse, men det er ikke disse kunnskapene som er det viktigste i forhold til denne oppgaven. Poenget er at du får et innblikk i hvordan du kan skrive en pleieplan.) WWW ADL, aktivitetsanalyse, problemløsende metode, sykepleieprosessen Hvilke ord fra dette kapitlet skal inn i ordboka di? 56 57

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering Skolekonkurranse Halvårs-vurdering HELSEFAGARBEIDER 2015/2016 Kirkenes Videregående Skole Innholdsfortegnelse Del 1 Tema Pasientopplysninger Case Livshistorie Arbeidsoppgaver Del 2 Praktisk gjennomføring

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune

En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune Mal og veileder for. Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være i Vadsø kommune Her er det forsøkt gitt en enkel veileder i forhold til

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 ArcticSkills 2016 Fylkesuttak til Arctic Skills 2016 Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 1 INNHOLSFORTEGNELSE Del 1 o Tema for begge oppgavene. o Pasientopplysninger

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Pårørendeundersøkelse i boliger. 1. Syns du at bruker blir behandlet med høflighet? Pårørendeundersøkelse i boliger 28.04.2014 15:40 100% 90% 80%

Pårørendeundersøkelse i boliger. 1. Syns du at bruker blir behandlet med høflighet? Pårørendeundersøkelse i boliger 28.04.2014 15:40 100% 90% 80% Pårørendeundersøkelse i boliger 1. Syns du at bruker blir behandlet med høflighet? 10 9 8 7 6 5 56.3% 37.5% 1 6.3% 0. 0. 0. 1 Aldri 2 Sjelden 3 Av og til 4 Oftest 5 Alltid Aldri 0, Sjelden 0, Av og til

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting MUNTLIGE AKTIVITETER 1 Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting TRE MUNTLIGE FERDIGHETER Spontan samhandling / interaksjon Muntlig produksjon / presentasjon Å lytte og forstå 2 SPONTAN SAMHANDLING

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Olle vil bestemme selv

Olle vil bestemme selv Olle vil bestemme selv Om selvstendighet og selvbestemmelse Nina Skauge Nina Skauge To barn: Kristine (34) bor i København med familie Bendik (28) bor i bofellesskap i Bergen Utdannet grafisk designer

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring En metode for å veilede elever til en mer positiv elevrolle Fra bekymring til forandring gjennom samtale, veiledning

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

SPoR Vestfold. Samhandling psykiatri og rus

SPoR Vestfold. Samhandling psykiatri og rus SPoR Vestfold Samhandling psykiatri og rus Deltakere Kommunene Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik NAV Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Overordnet formål å sikre helhetlig, sammenhengende

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Anny S. Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette B. Nilsen Opplæringspakke-rehabilitering

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Persondata. Kartlegging. Kosthold. Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr. Navn foresatte. Hvem følger barnet i prosjektet?

Persondata. Kartlegging. Kosthold. Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr. Navn foresatte. Hvem følger barnet i prosjektet? Persondata Navn Adresse Navn foresatte Far: Mb: Hvem bor barnet hos til daglig? Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr Postnr/Sted Mor: Mb: Viktige hendelser /belastninger nå Hvem følger barnet

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

KOGNITIV TERAPI VED SØVNLØSHET

KOGNITIV TERAPI VED SØVNLØSHET 1 KOGNITIV TERAPI VED SØVNLØSHET 2 "Kognitiv" er et fremmedord for tankevirksomhet. Kognitiv terapi tar utgangspunkt i at våre følelser og vår atferd i stor grad er styrt av hvordan vi tenker om saker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Velkommen til Trondheim!

Velkommen til Trondheim! Velkommen til Trondheim! 12.15 Registrering og litt mat Program 12.45 Velkommen til Trondheim v/klara Borgen, programleder Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune 13.00 Om leverandørdialog og samspill

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer