Problemløsende metode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemløsende metode"

Transkript

1 KAPITTL 3 Møtet med brukeren Arbeidsoppgaver 1 Gå sammen to og to. Ta utgangspunkt i en bruker du har møtt i praksis. Kapittel 4 Diskuter med medelever brukermedvirkning i forhold til den brukeren. Hva var bra? Hva kan bli bedre? 2 Lag et forslag til hvordan spen kan praktisere brukermedvirkning i morgenstellet hos Lars. Diskuter forslaget med medelever. 3 Drøft historien om Karin med medelever i forhold til Menneskerettighetserklæringen. 4 Diskuter med medelever: Hva er et demokratisk prinsipp? Bruk eksempler fra pleie- og omsorgstjenesten. 5 Finn fem brukerorganisasjoner og beskriv hva de arbeider med. 6 Gå sammen i grupper. Lag en veggavis som illustrerer innholdet i pasientrettighetsloven. 7 Gå til og finn ut hva som står om individuell plan i pasientrettighetsloven, kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernlov. 8 Gå til nettstedet til kommunen og finn ut hva som står der om individuell plan. 9 Gi eksempler på brukere som kan ha behov for individuell plan. WWW brukermedvirkning, pasientrettigheter, pasientrettighetsloven, individuell plan, Statens helsetilsyn, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Lovdata Fra Læreplanen Målet med opplæringen er at eleven skal kunne Hvilke ord fra dette kapitlet skal inn i ordboka di? gjøre rede for ulike tiltaks-, pleie- og omsorgsplaner som brukes i pleie- og omsorgstjenesten, og lage egne forslag til planer Familien Berg har nettopp flyttet. De hadde gledet seg til å flytte inn i nytt hus, men Caroline på 10 år er ikke særlig fornøyd. «Det er ingen som vil leke med meg,» sier hun. Hun sier at ingen erter eller plager henne. Foreldrene Randi og Geir foreslår at de snakker med kontaktlæreren hennes om problemet. Caroline synes det er greit. Hun sier at læreren er snill, og at det er lett å snakke med ham. De ringer til ham samme ettermiddag. Læreren har heller ikke observert at noen plager eller 44 45

2 erter Caroline, men han lover at han skal holde et øye med hvordan hun har det sammen med de andre elevene. Så foreslår han at Caroline kan arbeide i gruppe sammen med noen av jentene som bor i nærheten av henne. De blir enige om å snakke sammen igjen om en ukes tid. tter en uke er Caroline fremdeles mye alene i friminuttene. «Jeg tør ikke spørre om å få leke med de andre,» sier hun. Hun leker heller ikke med de jentene hun er i gruppe sammen med. Læreren spør om hvilke interesser Caroline har. Hun forteller at hun spilte fotball der de bodde før. Hun er faktisk ganske flink. Læreren sier at flere av jentene i klassen spiller fotball. Han foreslår at Caroline tar kontakt med fotballgruppa i idrettslaget. Dessuten kan de spille fotball neste gang de har kroppsøving. Da får Caroline leke sammen med de andre i en situasjon som hun behersker og føler seg trygg i. Randi spør om Caroline har lyst til å invitere jentene i klassen på en liten innflyttingsfest. Kartlegging De kartlegger Carolines ressurser og behov, og de finner ut hva som er problemet. De vurderer opplysningene eller datasamlingen. n ressurs er at Caroline har tillit til læreren sin. Det er heller ingen som erter eller plager henne. Derfor tror ikke læreren at noen misliker henne. De har bare ikke blitt ordentlig kjent med henne ennå. Problemet er at Caroline ikke har noen å leke med. Det er et udekket behov. Hun er så sjenert at hun trenger hjelp til å bli kjent med klassekameratene. De setter mål Hva er det Caroline, Randi og Geir ønsker å oppnå når de tar kontakt med læreren til Caroline? Det viktigste er at Caroline skal ha det bra, at hun trives. For å trives må hun føle at de andre i klassen liker henne og vil være venner med henne sagt med Carolines ord: Hun må ha noen å leke med. ksempel på kortsiktig mål Caroline leker med de andre i friminuttene. relevant = som vedkommer saken, som har betydning i den sammenhengen det er snakk om Hva skjer? Caroline trives ikke på det nye stedet. Randi og Geir bekymrer seg for datteren sin når de ser at hun ikke trives. De tar kontakt med læreren for å få hjelp til å løse situasjonen. Det som skjer videre, kan vi oppsummere slik: De samler inn data. De kartlegger Carolines ressurser og behov, og de finner ut hva som er problemet. De setter mål. De planlegger og gjennomfører tiltak. De vurderer situasjonen på nytt. ksempel på langsiktig mål Caroline trives på skolen og har gode venner som hun er sammen med både på skolen og i fritiden. De planlegger og gjennomfører tiltak Hva kan de gjøre for å nå målene? I første omgang får Caroline arbeide i gruppe sammen med noen som bor i nærheten av henne. Kanskje vil problemet løse seg hvis hun blir kjent med dem og blir trygg på dem. ressurs = her: styrke eller fordeler i en gitt situasjon, for eksempel egenskaper, interesser og ferdigheter hos en person. Det kan også være positive faktorer i miljøet De samler inn data Sammen prøver de å få fram opplysninger om hva som virker inn på trivselen til Caroline. ksempler på relevante data de samler inn, er at Caroline nettopp har flyttet og kjenner ingen på det nye stedet som regel er alene i friminuttene er sjenert overfor de andre i klassen ikke blir ertet eller plaget har tillit til læreren De vurderer situasjonen på nytt tter en uke snakker Caroline og foreldrene med læreren igjen. De vurderer situasjonen. Den har ikke blitt bedre for Caroline. Det var ikke nok at hun kom i gruppe sammen med noen av de andre jentene. De må gjøre noe mer. Læreren får vite at Caroline er flink til å sparke fotball. Det er en ny opplysning til datasamlingen. pplysningen sier noe om Carolines ressurser, noe hun liker og er flink til. Caroline har flere ressurser som de ikke har utnyttet. Hun har foreldre som vil hjelpe henne. De har en god familiesituasjon. Caroline, læreren og foreldrene bestemmer flere tiltak som de gjennomfører: Caroline tar kontakt med fotballgruppa i idrettslaget. Klassen spiller fotball neste gang de har kroppsøving. Caroline inviterer jentene i klassen på innflyttingsfest

3 Har du opplevd situasjoner hvor det kunne ha hjulpet deg å bruke problemløsende metode? De er fremdeles enige om at målet må være at Caroline skal ha lekekamerater og trives på skolen. I tiden framover må både foreldrene til Caroline og læreren observere hvordan situasjonen utvikler seg. Det er viktig at Caroline selv forteller hvordan hun har det. Fører tiltakene til at Caroline får venner og trives? Hvis ikke, må de prøve å finne ut hvorfor. r det noe de ikke vet om forholdet mellom Caroline og de andre i klassen? Burde de ha gått fram på annen måte? en prosess Problemer Hvilke behov har brukeren og eventuelt familien problemer med å få oppfylt? Hva er det de har problemer med fysisk, psykisk, sosialt, åndelig eller kulturelt? Mål Hva vil brukeren, familien og du arbeide fram mot? Vil de kortsiktige og langsiktige målene være like? prosess = utvikling, forløp der det som skjer eller det vi gjør, påvirker den videre utviklingen. Vi lærer av og bygger videre på de erfaringene vi gjør underveis I eksemplet med Caroline ser vi hvordan hun, foreldrene og læreren går inn i en prosess for å løse problemet. De setter ord på problemet setter opp mål forsøker å finne ut hva det er best å gjøre lærer underveis og bygger videre på de erfaringene de gjør Deretter skaffer de nye opplysninger til datasamlingen vurderer de målene på nytt gjennomfører de nye tiltak vurderer de hele situasjonen en gang til De punktene vi brukte for å beskrive utviklingen, er trinnene i det vi kaller problemløsende metode. Metoden blir brukt på flere områder innenfor samfunn og næringsliv for å sikre målrettet styring, sikre hensiktsmessige arbeidsmetoder og lære av og bygge videre på de erfaringene en gjør. Ressurser Hvilke evner, muligheter og ubrukte ressurser (fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle) har brukeren og familien? Tiltak Ta utgangspunkt i behov og ressurser. Hva vil du gjøre sammen med brukeren og eventuelt familien for å løse problemene? Dataanalyse Data Hvilke fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle opplysninger har du om brukeren og familien? valuering Hva vil du, brukeren og eventuelt familien gjøre for å avklare om målene er nådd? Hvordan vil dere komme videre? rekkefølgen av punktene? 48 49

4 i sykepleie Alle brukere er forskjellige. m noen har samme sykdom, betyr ikke det at de trenger akkurat samme hjelp. Derfor er det ikke nok å ha oppskrifter på hva vi skal gjøre i bestemte situasjoner. Vi må tenke helhetlig og tilpasse hjelpen til hver enkelt. Det gjør vi ved å ta hensyn til ressursene, behovene og hvilke aktiviteter som er viktige for hver enkelt. På og 1970-tallet begynte man å ta i bruk problemløsende metode i forbindelse med sykepleie. Her blir metoden ofte omtalt som sykepleieprosessen. Den beskriver hvordan vi kan gå fram for å sikre helhetlig og individuell sykepleie. Vi skal gå gjennom trinnene på nytt for å se hvordan vi kan bruke problemløsende metode til å planlegge og utføre hjelp og pleie til brukere som trenger det. Roger Larsen, 85 år, bor på Vang bo- og servicesenter. I går og i dag har det vært vått av urin i senga hans om morgenen, noe han er tydelig brydd over. Samle inn data Å samle inn data innebærer å få fram alle opplysninger som betyr noe i denne situasjonen. Det gjør vi ved å snakke med brukeren observere brukeren observere det fysiske miljøet til brukeren snakke med pårørende utveksle informasjon på rapportmøter lese skriftlige rapporter, pleieplaner og eventuelt journaler lese faglitteratur I dag snakket helsefagarbeider Marit med Larsen om hva han tror er problemet med vannlating om natten. tterpå snakker personalet sammen på rapportmøtet. Larsen har aldri hatt «uhell» på dagtid. Han trenger heller ikke hjelp for å gå på toalettet. Men han bruker litt lang tid fordi han er dårlig til beins og avhengig av stokk. Kartlegge brukerens ressurser og behov formulere problemet Vi vurderer alle opplysningene (datasamlingen). Det gir oss et bilde av hva som er brukerens problem, eller hvilke hjelpebehov han har. Vi må ta hensyn til samspillet mellom fysiske, psykiske, sosiale og åndelige faktorer. Det er viktig at vi finner ut hva som er brukerens styrke (ressurser) i forhold til problemet, slik at vi kan ta hensyn til dem når vi planlegger hva vi skal gjøre. Larsens problem er at han ikke kommer seg raskt nok til wc om natten. Ressursene er at han kjenner trang til å late vannet, og at han har full kontroll og er selvhjulpen på dagtid. Sette mål Vi må vite hva brukeren ønsker å oppnå før vi bestemmer hvilke tiltak vi skal gjennomføre. Alvorlig syke eller sterkt pleietrengende brukere kan ikke alltid vurdere det selv. Da kan vi samarbeide med familien om å lage et mål for dem. Målsettingen skal tjene flere hensikter. Derfor må formuleringen av målene tilfredsstille visse krav. Hensikt Målet skal virke samlende, slik at alle arbeider i samme retning virke motiverende være et utgangspunkt for å evaluere det som blir gjort Som helsefagarbeider vil du bruke mye tid sammen med brukeren. Kan 2 linjer kuttes? Krav Å observere og rapportere er en viktig del av ansvarsområdet ditt. Målet må forholde seg til problemet (være relevant) Du kan lese mer om dette i boka God kommunikasjon. beskrive en ønsket tilstand eller aktivitet være realistisk, men samtidig noe å strekke seg etter være oppnåelig i overskuelig framtid være konkret (målbart) ha tidsangivelse 50 Det kan være nødvendig å ha både langsiktige og kortsiktige mål. 51

5 KAPITTL 1 Temperaturregulering Mål i forhold til Larsens problem er at innen en uke slipper Larsen å oppleve at det kommer urin i senga er Larsen selvhjulpen med vannlatingen, også om natten Planlegge og gjennomføre tiltak I samarbeid bestemte Larsen og personalet: Larsen får en urinflaske i stativ på sengekanten om natten. Personalet informerer om at han bør sitte oppreist ved vannlating og hvorfor. tter vannlating tilkaller Larsen nattpersonalet, slik at han får ny urinflaske. Tiltak er det som brukeren, personalet og eventuelt familien gjør for å nå målene. Vi bestemmer tiltakene ut fra en bred, faglig vurdering. Her er det valuere sykepleien flere hensyn å ta, blant annet: Vi må vurdere om det vi gjør, fører til ønsket resultat. Det gjør vi fortløpende Hvilke ressurser har brukeren? Hva kan han gjøre selv? både i samarbeid med brukeren og tverrfaglig i personalgruppa. Arbeidet Hvordan kan vi legge det ytre miljøet til rette på best mulig måte? fortsetter som planlagt hvis problemet fremdeles er aktuelt, og det ser ut til I hvor stor grad er det naturlig og ønskelig å trekke inn familie og nære at tiltakene fører til målet. I motsatt fall må vi se nærmere på hvorfor vi ikke venner? når målet. Årsakene kan ligge i alle leddene av den problemløsende prosessen, for eksempel hvis Vi må bestemme brukerens tilstand eller situasjon har endret seg hva som skal gjøres innsamlingen av data har vært utilstrekkelig hvordan det skal gjøres vi har et feilaktig bilde av brukerens ressurser, behov og problemer hvem som skal gjøre det målet var urealistisk når vi skal gjøre det tiltakene ikke var hensiktsmessige eller ikke ble utført slik det var tenkt Det viktigste er hva brukeren selv mener. Derfor må han delta i beslutningene i størst mulig grad. Som helsefagarbeider har du viktige oppgaver og stort ansvar for å gjennomføre tiltakene. Ut fra brukerens evne til egenomsorg vil du gi pleie på tre ulike nivåer. Du skal Morgenen etter at de iverksatte tiltakene, var senga tørr. Larsen gav uttrykk for at han var fornøyd. Han hadde brukt flasken bare én gang. tterpå trakk han i ringesnora og la seg til å sove videre. Faktisk sov han nesten allerede da Jan kom stille inn for å skifte urinflaske. informere, veilede og støtte, slik at brukeren kan utføre alle aktivitetene selv eller gi praktisk hjelp, så brukeren kan utføre deler av aktivitetene selv eller utføre aktiviteter for brukeren når han eller hun ikke greier det selv pleieplan = den skriftlige planen for pleien til en bestemt bruker Pleieplan Problemløsende prosess er en god metode når du skal hjelpe andre mennesker. Men det er ikke mulig å huske på alle planer og alt som skjer. Derfor må vi skrive ned mye av det som foregår. n pleieplan er den skriftlige planen for pleien til en bestemt bruker. Den bør inneholde informasjon om brukerens behov eller problem og om ressursene mål for brukeren konkrete og detaljerte tiltak rapport om observasjoner og hendelser som har betydning for det aktuelle problemet eller behovet evaluering 52 53

6 n god pleieplan tar utgangspunkt i brukerens individuelle behov og ressurser samtidig som den tar hensyn til diagnose og symptomer. Den bidrar til individuell og helhetlig pleie flyt i informasjon og kommunikasjon mellom brukeren og personalet og personalet imellom å dokumentere pleien å evaluere pleien fordi det er gunstig å ha et skriftlig utgangspunkt i denne delen av prosessen å bevisstgjøre personalet i forhold til å sette brukerne i sentrum ksempel på oppsett Dato Problem Ressurser Mål Tiltak Rapport og evaluering ver ser du et eksempel på en administrativ pleieplan. Pleieplanen kalles administrativ fordi vi bruker den til å administrere sykepleien til en bestemt bruker. Som regel bruker vi spesielt tilpassede skjemaer eller dataprogrammer. De fire første rubrikkene beskriver planlegging og forhold i situasjonen til brukeren i øyeblikket. I den siste rubrikken er det plass til å notere observasjoner, rapport og evaluering. For å lære å skrive pleieplan trenger du å trene på det gjennom hele læretiden. fte vil utgangspunktet være en beskrivelse av situasjonen til en tenkt bruker en case. Da kan du ikke bruke den siste rubrikken på samme måte som i en administrativ pleieplan. Derimot vil du lære mye av å skrive ned den faglige begrunnelsen for de tiltakene du foreslår. Dette kalles en pedagogisk pleieplan. Dato Problem Ressurser Mål Tiltak Begrunnelse for tiltak Du må alltid skrive en datasamling først for å ha tilstrekkelig grunnlag til å lage pleieplan. kan ha andre navn er en måte å tenke på når vi skal velge framgangsmåte i en gitt situasjon. Vi har vist hvordan vi kan bruke metoden i forbindelse med sykepleie. På samme måte kan vi bruke den i andre sammenhenger der vi tilbyr hjelp til en person. ADL og aktivitetsanalyse ADL er en forkortelse for det engelske «Activities of Daily Living». Det betyr aktiviteter i dagliglivet. Det er det vi må gjøre regelmessig for å greie oss i hverdagen. ksempler på slike aktiviteter er å vaske og stelle seg velge riktige klær i forhold til vær og temperatur rydde og vaske i huset eller leiligheten planlegge og gjøre innkjøp lage mat og spise være sammen med andre ta ansvar for egen økonomi forholde seg til klokka og holde avtaler Som helsefagarbeider vil du treffe mange brukere som trenger hjelp til å utføre aktiviteter i dagliglivet ADL. Alle trenger å være aktive på en eller annen måte, men ikke alle greier det uten hjelp. Da blir det din oppgave å hjelpe dem med å finne de riktige aktivitetene. Bli enig med brukeren om hva hun greier å gjøre selv, og hva andre må gjøre for henne. gså her kan du bruke problemløsende metode. I denne sammenhengen kaller vi det aktivitetsanalyse. Aktivitetsanalyse består av analyse av brukerens situasjon, der vi blant annet kartlegger fysiske, psykiske og sosiale ressurser analyse av aktiviteten, der vi kan dele aktiviteten inn i mindre delaktiviteter for å finne ut hva brukeren kan greie selv, og hva hun trenger hjelp til

7 Hovedpunkter er en måte å tenke og arbeide på som bidrar til å gi individuelt tilpasset hjelp og omsorg. Metoden består av datasamling, kartlegging av brukerens ressurser og hjelpebehov eller problemer, målsetting, planlegging og gjennomføring av tiltak og vurdering og evaluering av tiltakene. Når vi bruker problemløsende metode, kan vi skrive ned i en pleieplan det vi tenker og gjør. n pleieplan er den skriftlige planen for hvordan vi hjelper en bestemt bruker. Vi skiller mellom administrative og pedagogiske pleieplaner. Administrative pleieplaner blir brukt i forhold til virkelige brukere. Pedagogiske pleieplaner blir mest brukt i undervisning. kan også ha andre navn, for eksempel aktivitetsanalyse. Navnet på den skriftlige dokumentasjonen kan være aktivitetsplan eller tiltaksplan Kan jeg? 1 Hva er problemløsende metode, og hva er hensikten med å bruke den? 2 Hva er trinnene i den problemløsende metoden? 3 Forklar hva vi mener med at metoden skaper en prosess. 4 Forklar kort hvordan vi kan bruke problemløsende metode i sykepleie. 5 Hva er en pleieplan, og hva bør den inneholde? 6 Nevn fordeler med å bruke pleieplaner i sykepleie. 7 Hva er forskjellen mellom en administrativ og en pedagogisk pleieplan? 8 Hva er aktivitetsanalyse? ppgaver 1 Snakk sammen to og to. Forklar hverandre etter tur hva vi mener med: problemløsende metode datasamling ressurser mål tiltak begrunnelse for tiltak evaluering 2 Ta utgangspunkt i eksemplet med Roger Larsen og hans problem med vannlating om natten. Bruk de opplysningene som kommer fram gjennom bruk av problemløsende metode, og lag en pedagogisk pleieplan i forhold til dette problemet. Hvilke opplysninger skal stå i hvilke rubrikker? Hvordan vil du begrunne tiltakene? Hvordan vil det se ut hvis du lager en administrativ pleieplan? Sammenlikn og drøft dette i klassen. 3 Del dere inn i grupper på tre til fire elever. Ta utgangspunkt i deres egen skolehverdag. Diskuter om og eventuelt hvordan dere kan bruke problemløsende metode i skolearbeidet. Presenter et forslag for de andre gruppene. 4 Du arbeider som hjelpepleier på et bo- og servicesenter. n av beboerne er Amanda Berg, en enke på 88 år som er her for å trene seg opp etter at hun brakk lårhalsen. Det ser ut til å gå bra, og om en uke reiser hun hjem. Det gleder hun seg til. Hun er vant til å greie seg selv, og hun har flere gode venninner i nabolaget. De besøker hverandre og går turer sammen. Nå kommer Amanda Berg til deg og klager over at «magen har blitt så treg». Lag en pedagogisk pleieplan som viser hvordan du vil gå fram for å hjelpe Amanda Berg med dette problemet. (Bruk de kunnskapene du har fra før. Du kan også lese på egen hånd om forstoppelse, men det er ikke disse kunnskapene som er det viktigste i forhold til denne oppgaven. Poenget er at du får et innblikk i hvordan du kan skrive en pleieplan.) WWW ADL, aktivitetsanalyse, problemløsende metode, sykepleieprosessen Hvilke ord fra dette kapitlet skal inn i ordboka di? 56 57