Versjon 1.0. Årleg Melding for Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF Maldokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0. Årleg Melding for Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF Maldokument"

Transkript

1 Versjon 1.0 Årleg Melding for Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF Maldokument

2 Innhald 1 Innleiing Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag HELSE Hovudområde for styring og oppfølging i Generelt Realistiske og konkrete omstillingstiltak Helsefaglege styringskrav Aktivitet Ressursramme og overordna føringar Raskare tilbake helse og rehabiliteringstenester for sjukmelde Kvalitet, prioritering og pasientrettar Kvalitetssatsinga i Helse Vest RHF Kvalitetsforbetring Prioritering Pasienttryggleik trygge og sikre tenester Tilgjenge og brukarmedverknad Pasientbehandling Heilskaplege pasientforløp og samhandling Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB) Habilitering og rehabilitering Område med særskilt vektlegging Utdanninga av helsepersonell Forsking og innovasjon Forsking Innovasjon Opplæring av pasientar og pårørande Økonomiske krav og rammevilkår Resultatkrav for Rapporteringskrav økonomi Investeringar Låneopptak og driftskredittar Andre forhold Organisatoriske krav Tiltak på personalområdet Utvikling av personalområdet Inkluderande Arbeidsliv (IA), sjukefråvær og uønska deltid m.m Retningslinjer for løns- og pensjonsvilkår for leiarar i statleg eigde føretak Bruk av konsulentar Regionalt leiarprogram Oppfølging av juridisk rammeverk Internkontroll og risikostyring Oppfølging av forholdet til stiftingar Oppfølging av lov om pasientrettar Utvikling på IKT-området Vidareutvikling av Norsk Helsenett SF Elektronisk meldingsutveksling Meldingsløftet Elektroniske reseptar

3 5.3.4 Automatisk frikort rapportering av opplysningar om eigendelar Nytt naudnett Datakvalitet og rapportering Nasjonalt helseregisterprosjekt Prosedyrekodar knytt til psykisk helsevern for vaksne og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbruk Samordning av stabs- og støttefunksjonar Regional samhandling Regionale prosjekt Styrking av regionale initiativ for samla styringsinformasjon Samarbeid med Helse Vest IKT Samarbeid med Apoteka Vest HF Eigedom Utvikling av eigedomsområdet Arealplanarbeidet Vedlikehaldsplanlegging Heilskapleg energiinnovasjon Evaluering av parkeringstilbodet ved sjukehusa Røykfrie inngangsparti ved helseinstitusjonar Landingsplassar for helikopter Innkjøp Andre styringskrav for Samhandlingsreforma økonomiske verkemiddel Legemiddelassistert rehabilitering på rusområdet Samordna kommunikasjon Miljø- og klimapolitikken Prosjekt snøgg-lukking Felles regional mal for styresaker Plandokument Utviklingstrender og rammer Utviklingen innenfor opptaksområdet Økonomiske rammer Personell og kompetanse Bygningskapital, status og utfordringer Strategier og planer i Helse Stavanger HF

4 1 Innleiing 1.1 Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag Styret i Helse Stavanger HF vedtok i styremøte den (sak 056/10 B) Strategiplan for Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF Strategiplanen legger til grunn føringene i Styringsdokumentet 2010 fra Helse Vest RHF om at helseforetakene i hele foretaksgruppen skal ha samme visjon, verdigrunnlag og overordnede mål. Med henvisning til dette har strategiplanen formulert følgende: Visjon: Vi skal fremme helse og livskvalitet. Helse Stavanger HF har valgt som slagord: Vår kompetanse din trygghet. Verdier: Respekt, kvalitet og trygghet. Overordnede mål: Trygge og nære sykehustjenester Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon Basert på utfordringsbildet for Helse Stavanger HF har strategiplanen følgende satsingsområder: Utvikling av kjernevirksomheten Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser Utvikling av samhandling og relasjonsbygging Innenfor de strategiske satsingsområdene er det utformet tiltaksplaner for perioden Idet strategiplanen bygger på den gamle versjonen av Helse 2020, vil planen bli oppdatert i forhold til revidert versjon av Helse HELSE 2020 Helse Stavanger HF har høsten 2010 deltatt i Helse Vest RHF s arbeid med rullering og oppdatering av Helse 2020 for perioden Adm. direktør i Helse Stavanger HF har deltatt i styringsgruppen for revisjon av Helse Helse Stavanger HF har vært representert med 2-3 deltagere i hver av de 6 faggrupper som er nedsatt for å avgi delutredninger i revideringen av Helse 2020, samt ledet en av gruppene. Disse delutredningene har omfattet følgende tema: Framtidas tjenestetilbud - bærekraftig miljø Pasientsikkerhet og kvalitet Prioriteringer Helse og teknologi Effektivitet og kvalitet i servicefunksjonene Økonomi, insentiv og styringsmekanismer

5 Helse Stavanger HF s ledergruppe har avholdt samlinger med Helse Vest RHF og gitt innspill i revisjonsarbeidet. 2 Hovudområde for styring og oppfølging i Generelt Helse Stavanger HF har i 2010 hatt som hovedfokus å få kontroll på økonomien for å frigjøre ressurser til investeringer, forskning og for å styrke kvaliteten på pasientbehandlingen. Status pr. november er et regnskapsført resultat på minus kr. 9,3 mill. Dette er et resultatavvik på minus kr. 33,5 mill. Det arbeides for å oppnå et best mulig resultat pr. utgangen av desember. Likevel erkjenner Helse Stavanger HF at helseforetaket på dette tidspunkt ikke kan innfri det økonomiske resultatkravet i Helse Stavanger HF vil imidlertid gjøre oppmerksom på at helseforetaket har hatt en positiv økonomisk utvikling høsten 2010 og betydelig resultatforbedring målt i forhold til fjoråret. Helse Stavanger HF har i 2010 arbeidet aktivt for å ivareta sentrale pasientrettigheter gjennom å redusere ventetider og unngå fristbrudd. Det har vært en positiv utvikling siste halvår 2010 med reduserte ventetider og reduksjon i antall fristbrudd samlet, og innen de fleste fagområder. Helseforetaket har ultimo 2010 iverksatt ekstraordinære tiltak for å fjerne fristbrudd. I forhold til de helsefaglige krav har Helse Stavanger HF fortsatt utfordringer med mange korridorpasienter og for dårlige epikrisetider innen den somatiske virksomheten. Innen akuttpsykiatrien er det tilnærmet ikke korridorpasienter. Helse Stavanger HF har også betydelige utfordringer knyttet til utskrivingsklare pasienter både i den somatiske og den psykiatriske virksomheten. Helse Stavanger HF har også i 2010 hatt som prioritert oppgave å redusere sykefraværet. Her har det vært en meget positiv utvikling med et gjennomsnittlig sykefravær pr. november 2010 på 5,5 %. Dette er lavest blant helseforetakene i Helse Vest. 2.2 Realistiske og konkrete omstillingstiltak Helse Stavanger HF utarbeidet i budsjettprosessen for 2010 en tiltaksplan med nødvendige omstillingstiltak for å sikre at budsjettkravet kunne oppnås. Planen omfattet tiltak på totalt kr. 79 mill. Planen ble utvidet pr. september 2010 til totalt kr. 91 mill., og er fordelt på kategoriene inntekter, lønn, varekostnader og andre driftskostnader. ha ein omstillingsplan med realistiske og konkrete tiltak som er nødvendige for å nå økonomisk balanse, betre intern organisering og sikre god kvalitet på tenestene. Den økonomiske tiltaksplanen er utarbeidet og fordelt på helseforetakets divisjoner med underliggende resultatenheter. For å kunne innfri resultatkravet fra eier, er det nødvendig å oppnå kalkulert effekt av de vedtatte tiltakene. Planen følges opp månedlig med rapportering til styret og eier, og hvor alle ledernivåer er involert og i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. sikre at omstillingstiltak som kan gi kostnadseffektiv og formålseffektiv drift på lang sikt, blir prioriterte framfor kortsiktige eingongseffektar. 2

6 Helseforetaket har som mål å iverksette tiltak som gir varige effekter. De mest utfordrende tiltakene er knyttet til å redusere ressursbruken samtidig som driften skal ivaretas på en optimal måte. sikre at grunngivinga for og konsekvensane av omstillingstiltaka, og ein realistisk framdriftsplan, skal vere gjort greie for i omstillingsplanen. Helse Stavanger HF har utarbeidet omstillingstiltakene i tråd med dette formålet, og framdriftsplanen og effektene av tiltakene er planlagt å virke i hele året og ikke konsentrert i siste halvår. sikre at det blir etablert rutinar for oppfølging slik at alternative tiltak kan bli sette i verk ved manglande gjennomføring eller realisering av planlagde omstillingstiltak. Metode og rutiner for oppfølging av tiltaksplanen ble utformet i budsjettarbeidet for Metoden ble evaluert og noe endret i september 2010 med formål å gjøre den mer pedagogisk og forståelig. Effekt av tiltakene er blitt målt månedlig på de ulike resultatenhetene og det er kun effekt av de planlagte tiltakene som måles. Andre gevinster som oppstår i driften inkluderes ikke i denne målingen. Som nevnt over ble tiltakene utvidet pr. september 2010 til totalt kr. 91 mill. kroner for hele Pr. utgangen av november 2010 har helseforetaket realisert tiltak for kr. 45 mill. av planlagte kr. 80 mill. Dette gir en realiseringsgrad på 57 %. Grafisk fremstilling av plan og realisering av tiltakene er vist nedenfor: Tiltak SUS 2010 Tiltak i hele tusen Hittil tiltak oppnådd Prog. des Prog. årsslutt Totale tiltak ikkje nytte gevinstar ved sal av eigedom som omstillingstiltak. Helse Stavanger HF har ikke lagt inn og benyttet slike gevinster som innstillingstiltak. 3

7 3 Helsefaglege styringskrav Helse Stavanger HF har i 2010 hatt som prioritert oppgave å følge spesielt opp: forbedre henvisninger fra primærhelsetjenesten, redusere ventetider og fristbrudd, sikre bedre prioriteriringer, forbedre kvaliteten i pasientbehandlingen, unngå korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter, prioritere psykisk helsevern for barn og unge, rusbehandling og rehabilitering/habilitering. Helse Stavanger HF har deltatt med fagfolk i utredningsarbeid og forbedringsprosjekter regionalt og nasjonalt. I de følgende underpunkter er det redegjort for hvordan og med hvilket resultat helseforetaket har fulgt opp styringskravene. 3.1 Aktivitet Ressursramme og overordna føringar det øyremerka tilskotet til rusfeltet og til ordninga Raskare tilbake skal komme i tillegg til, og ikkje i staden for, dei kostnadene som blir finansierte gjennom basisløyvinga. Helse Stavanger HF bekrefter at alle øremerkede tilskudd er merket og brukt i tråd med intensjon og krav. midlane til rusfeltet skal nyttast i samsvar med dei spesielle krava som er sette til gjennomføringa av opptrappingsplanen. Helse Stavanger HF bekrefter at alle midler til rusfeltet er benyttet i tråd med krav i opptrappingsplanen Raskare tilbake helse og rehabiliteringstenester for sjukmelde Raskare tilbake er eit tilbod i tillegg til og uavhengig av anna avtale. Raskare tilbake skal ikkje på nokon måte gå ut over tenester som allereie blir gitt i samsvar med pasientrettslova og prioriteringsforskrifta. Helse Stavanger HF har i 2010 gitt følgende tilbud innen "Raskere tilbake": Tilbud til pasienter med lettere psykiske lidelser (Sola DPS) Tverrfaglig skulder- og ryggtilbud ved Lassa rehabiliteringsavdeling. Tilbud til pasienter med muskel-/skjelettlidelser innen fagfeltene ortopedi og nevrokirurgi. Tilbud til rusmiddelavhengige ved Rogaland A-senter og Psykiatrisk divisjon. Ingen av disse tilbudene har gått ut over andre tjenester i helseforetaket. 4

8 3.2 Kvalitet, prioritering og pasientrettar Kvalitetssatsinga i Helse Vest RHF forankre kvalitetssatsinga i leiinga på alle nivå i føretaket, og m.a. sørgje for merksemd frå leiinga og medverknad frå medarbeidarane knytt til kvalitetsutviklingsprosessar, jf. styresak 124/08. Styresak Helse Vest RHF nr. 124/08 ang. kvalitetssatsingen er presentert for styret i Helse Stavanger HF (sak 018/09 O). I samme sak vedtok styret i Helse Stavanger HF Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Stavanger HF. Strategien bygger på kvalitetssatsingen i Helse Vest RHF. Denne strategien ligger nå til grunn for arbeidet med kvalitetssatsingen i foretaket, og ledelsesfokus og medarbeidermedvirkning er sentrale virkemidler. Arbeid knyttet til kvalitetssatsingen er etablert og blir gjennomført som en kontinuerlig prosess, og helseforetakets seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet koordinerer kontinuerlig en rekke aktiviteter innenfor denne satsingen. delta i kvalitetssatsinga, inkludert styringsgruppe og kvalitetsforum. Helse Stavanger HF deltar med fagfolk og ressurspersoner på alle nivåer i kvalitetssatsingen i Helse Vest. Fagdirektør i Helse Stavanger HF deltar i styringsgruppen for kvalitetssatsingen og 2 representanter fra seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet deltar i regionalt kvalitetsforum. Helse Stavanger HF deltok på årlig regional kvalitetskonferanse med deltakere både fra fagavdelingen og de kliniske divisjonene. gjennomføre og/eller delta i regionale prosjekt innanfor hovudområda kunnskap, pasientfokus, pasienttryggleik, måling av resultat, jf. avtaler om prosjektgjennomføring og deltaking. Helse Stavanger HF deltok i følgende regionale prosjekt i 2010: Kunnskapsbaserte retningslinjer innen helsefag Pasientforløp Feilernæring og rus som risikofaktorer Safe surgery/trygg kirurgi Læring frå uønskede hendelser Mini-HTA LOP (Legemidler og pasientsikkerhet) Pasienterfaringsundersøkelser bidra til at det kjem fram gode søknader om nye prosjekt frå 2011 i samarbeid med dei andre helseføretaka i regionen. Søknadene må forankrast i toppleiinga i helseføretaket. Helse Vest RHF vil konkretisere dette i brev. Helse Stavanger HF har sendt inn 28 søknader om såkornmidler og fått innvilget 9, jf. også kommentar om såkornmidler nedenfor. 5

9 Helse Stavanger HF har fått pådriveransvar for regionalt prosjekt vedrørende faglige revisjoner. Hovedmålet med dette prosjektet er å lage et system for faglige revisjoner på tvers av helseforetakene i regionen. Som en del av prosjektet, skal det gjennomføres revisjoner innen 2 konkrete fagområder: Diagnostisering og behandling av barn med ADHD og bruk av TNFhemmere innen gastroenterologiske sykdommer. Kunnskap som grunnlag for fagleg verksemd bidra i regionalt og nasjonalt arbeid for å gå gjennom avgjerdsprosessane ved innføring av nye, kostbare metodar og medisinar i helsetenesta. Helse Stavanger HF har deltatt i regionalt prosjekt om mini-hta (system for beslutningsstøtte), og i prosjektet har helseforetaket gjennomført 3 pilottester av mini-hta. Helse Stavanger HF skal delta i videreføring av regionalt prosjekt vedrørende mini-hta. bruke databasen som grunnlag før innføring av nye medisinske metodar, og leggje forsking frå kunnskapsoppsummeringar til grunn for medisinsk og anna helsefagleg verksemd. Databasen benyttes i Helse Stavanger HF. Helseføretaket får i oppdrag å: gi minst to eksempel på kvalitetsforbetring som konsekvens av kliniske forskingsprosjekt. Helse Stavanger HF vil nevne følgende 4 eksempler: Spiseproblemer hos mødre Kristine Rørtveit disputerte medio september 2010 på en avhandling om mødre med spiseproblemer. Våren 2010 ga Helse Stavanger HF det første tilbudet til mødre med spiseproblematikk i et gruppeopplegg som varte ni møter der funn fra studien ble lagt inn som undervisning for videre refleksjon i gruppen. Det var i hovedsak tema som hadde som mål å styrke morsrollen og å dempe uhensiktsmessig følelse av skyld og skam. Programmet ble evaluert til å være bra, men alle hadde ønsket at det skulle vare lengre enn de ni ganger. I tillegg tilbys informasjon, undervisning og veiledning til kommuner - både helsestasjon og psykiatrisk hjemmetjeneste Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser (TIPS) TIPS-prosjektet er et godt eksempel på klinisk forskning som har skapt kvalitetsforbedring. TIPS er et tilbud som arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det tar fra folk utvikler mulige psykose-symptomer til behandlingen starter. Tilbudet retter seg særlig mot unge mennesker. Eksperimentet gjennomført i viste at varighet av ubehandlet psykose (VUP) kan reduseres til 4 uker. I årene etterpå er lavterskeltilbudet etablert som en del av akuttavdelingen slik at VUP forblir kort. Inge Joa disputerte i mai 2010 med en oppgave som omhandlet viktigheten av informasjonskampanjer ved tidlig oppdagelse av psykose. MR gir økt kunnskap om hjertesvikt etter hjerteinfarkt Stein Ørn disputerte i 2009 med en avhandling som viste at ny teknologi i dag gjør at man kan studere hjerteinfarkt og hjertefunksjon direkte ved MR-undersøkelse. Resultatene av 6

10 undersøkelsene viste at størrelsen på hjertemuskelskaden er den viktigste enkeltfaktoren for remodellering og senere hjertesviktutvikling. I motsetning til det man har trodd tidligere, hadde plasseringen av hjerteinfarktet liten betydning. Sårtilhelingen var dårligst hos de pasientene som etter 1 uke fremdeles hadde tegn på manglende funksjon i de små årene (kapillærene) som forsynte sårområdet (ca. 30% av pasientene). Disse resultatene er viktige for planleggingen av fremtidige studier og behandling av pasienter med hjerteinfarkt, ved at en nå vet hvilke pasienter som er i risikogrupper som krever spesiell oppfølging. Pasientfokus for å møte pasientane og pasientane sine behov på ein god måte ta verktøyet for lokale pasienterfaringsundersøkingar i bruk når det er ferdigstilt, og etablere ein funksjon i kvart helseføretak for gjennomføring og koordinering av lokale undersøkingar. Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkelser i flere divisjoner i Helse Stavanger HF. Spesielt kan nevnes Psykiatrisk divisjon som gjennomfører pasienterfaringsundersøkelser kontinuerlig, og som presenterer resultater fra disse på helseforetakets internettside. I tillegg har det siden 1995 blitt gjennomført pasienterfaringsundersøkelser blant samtlige dagkirurgiske pasienter. Helse Stavanger HF har deltatt med 2 personer i regionalt prosjekt for utvikling av felles spørreskjema og IKT-verktøy for lokale pasienterfaringsundersøkelser. Helseforetaket deltar p.t. med 1 representant i regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkelser. Nettverket skal bidra til etablering av felles rutiner og felles bruk av IKT-verktøyet. Felles regionalt IKT- verktøy er ikke ferdigstilt og er derfor ikke tatt i bruk. Pasienttryggleik - redusere risiko for utilsikta hendingar Uønska hendingar ansvar for at uønska hendingar og nestenuhell blir rapporterte i Synergi, og at tilstrekkeleg opplæring i bruk av og registrering i systemet er gjennomført. Helse Stavanger HF registrerer i overkant av 2200 uønskede pasientrelaterte hendelser i Synergi pr. år. Antall registrerte saker er forholdsvis stabilt over de 2 siste år. Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet har kartlagt behov for opplæring i Synergi og på bakgrunn av dette arrangert kurs i saksbehandling og uttak av rapporter. I adm. direktørs månedlige driftsorienteringer til styret rapporteres utviklingen i tallet på pasientrelaterte hendelser, fall og legemiddelhendelser i helseforetaket, og oppfølging av aggregerte funn kommenteres. Det planlegges egen styresak våren 2011 vedrørende bruken av helseforetakets avvikssystem, Synergi. Denne vil inneholde en utfyllende beskrivelse av hvordan uønskede hendelser følges opp og hvordan man lærer av disse i foretaket. rapportere til Helse Vest RHF i felles mal når denne er ferdigstilt. Felles mal for rapportering er ikke ferdigstilt. 7

11 ansvar for at alle einingar som driv pasientbehandling har etablert faste, tverrfaglege møte for evaluering av uønska hendingar (skadar, komplikasjonar, legemiddelskadar, unaturlege dødsfall, andre utilsikta hendingar), og bruke evalueringa til læring for å unngå liknande hendingar. Helse Stavanger HF har lokale kvalitetsråd i divisjonene som gjennomgår uønskede hendelser på en systematisk måte med tanke på å finne årsaker - sett i systemperspektiv. Tiltak iverksettes for å unngå at liknende hendelser gjentar seg. Alvorlige pasientrelaterte hendelser og meldepliktige saker etter Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 gjennomgås systematisk i helseforeakets kvalitetsutvalg/skadeutvalg og tiltak foreslås og iverksettes på bakgrunn av dette. De lokale kvalitetsrådene er noe ulike med hensyn til hvilket organisasjonsnivå de befinner seg på, sammensetning og hvilke oppgaver de ivaretar. Der det ikke er eget kvalitetsråd ivaretar ledergruppen i enheten kvalitetsrådets oppgaver med hensyn til behandling av alvorlige pasientrelaterte hendelser og meldepliktige saker. Legemiddeltryggleik bidra med aktuell fagkompetanse i arbeidet med å realisere tilrådingane. Helse Stavanger HF har opprettet en legemiddelkomite som et underutvalg av helseforetakets kvalitetsutvalg. I 2010 har Helse Stavanger HF revidert prosedyrer for legemiddelhåndtering slik at disse er i tråd med ny legemiddelforskrift. Helse Stavanger HF har deltatt meget aktivt i utarbeidelsen av regionalt e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Helse Stavanger HF er representert i regionale prosjekter knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet (LOP). Det er etablert ny metode for farmasøytisk revisjon etter den generelle malen som brukes for intern revisjon i Helse Stavanger HF. Safe Surgery Trygg kirurgi vernar liv ta i bruk sjekklista rutinemessig i alle operative einingar, og rapportere på bruken i felles opplegg når dette er ferdigstilt. Helse Stavanger HF har tatt i bruk sjekklisten for trygg kirurgi i alle operative enheter. Bruk av sjekklisten skal registreres i operasjonsplanleggingsprogrammet. Rapportering av bruk starter fra Måling av resultat som grunnlag for forbetring og synleggjering Kvalitetsregister rapportere data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og andre helseføretak Helse Stavanger HF har i 2010 innrapportert data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Internkontroll 8

12 Helse Stavanger HF har i løpet av 2010 implementert EQS som elektronisk dokumentsstyringssystem. Systemet legger til rette for at styrende dokumenter, prosedyrer og retningslinjer er samlet i ett system og er oppdaterte og tilgjengelige. Internkontroll i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas ved hjelp at ulike verktøy og metoder - for eksempel rutiner for dokumentstyring, læring av uønskede hendelser, risikovurderinger og system for interne revisjoner. I 2010 ble det på foretaksnivå gjennomført interne revisjoner innenfor 3 områder knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Reviderte områder var: Retningslinjer ved transfusjon av blodprodukter Hovedfunn: Rutiner for dobbeltkontroll og identifisering av pasient i forbindelse med blodtransfusjon er ikke tilfredsstillende Tiltak: Det ble utarbeidet en ny overordnet prosedyre for transfusjon av blodprodukter. Prosedyren er godkjent og tilgjengeliggjort for de ansatte i helseforetakets dokumentstyringssystem, EQS. Reviderte divisjoner har iverksatt korrigerende tiltak, og avviket anses lukket. Informasjonsoverføring ved utskrivelse av pasient med behov for kommunal pleie- og omsorgstjeneste Hovedfunn: Innholdet i samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene er i varierende grad kjent. Avdelingene definerer i noen grad omsorgsnivå i kommunene uten at representanter fra kommunen eller fastlege er involvert. Det gjentas med jevne mellomrom overfor avdelingene at det er kommunene som selv skal definere omsorgsnivå. Forståelse og bruk av nasjonale prioriteringsveiledere. Hovedfunn: Vurderingsfristen på 30 dager blir overholdt. Pasienter med rett til helsehjelp og som får svært kort behandlingsfrist, får ikke alltid en bestemt fristdato og informasjon om klagerett. Det gjennomføres i liten grad systematisk opplæring i bruk av prioriteringsveilederene på divisjonsnivå. De reviderte divisjoner har iverksatt korrigerende tiltak, og avvik anses lukket. Det skal gjennomføres flere oppfølgende revisjoner på samme tema i Flere divisjoner har gjennomført egne interne revisjoner i tillegg til dette. Kulturbygging og læring leggje til rette for ein kultur for læring og forbetring, der organisasjonen kollektivt lærer av feil og systemsvikt. Helse Stavanger HF arbeider kontinuerlig for å fremme en god meldekultur og for at organisasjonen kollektivt skal lære av feil og systemsvikt. Kvalitet og pasientsikkerhet er fast punkt på ledermøter på alle nivå i helseforetaket. Helse Stavanger HF har etablert et kvalitetsforum som ledes av seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet og som består av medarbeidere fra alle divisjoner. Medlemmene i kvalitetsforum har spesielt ansvar og/eller oppgaver knyttet til HMS og kvalitet i sine divisjoner. integrere og prioritere systematisk kvalitetsarbeid i verksemda på lik linje med andre hovudoppgåver og som ein del av den daglege verksemda. 9

13 Helse Stavanger HF har etablert et kvalitetssystem som bl.a. inneholder: Kvalitetsmål Kvalitetspolitikk og strategi Dokumentstyringssystem (EQS) som inneholder lover, forskrifter, faglige retningslinjer/standarder og interne prosedyrer System for avviks- og klagebehandling (Synergi) Retningslinjer for risikovurderinger basert på Helse Vest RHF s Retningslinjer for risikostyring System for interne revisjoner System for kontroll med dataregistreringer Kvalitetssystemet inneholder videre følgende elementer: Det foretas måling av prosess- og resultatindikatorer. Det foretas systematiske pasienterfaringsundersøkelser. Det gjennomføres kvalitetsforbedringsprosjekter. Det er etablert kvalitetsutvalg og skadeutvalg på foretaksnivå og kvalitetsråd på divisjonsnivå. I enheter som ikke har kvalitetsråd ivaretas kvalitetsoppfølgingen av enhetenes ledergruppe. På helseforetaksnivå er det avsatt stillingsressurser til å følge opp at kvalitetssystemet fungerer og forbedres. Det er i divisjonene ansatt personer med oppgave å følge opp kvalitet og HMS. Alle disse ressurspersoner deltar i helseforetakets kvalitetsforum. Vedrørende det kvalitetsarbeid som drives i helseforetaket vises det forøvrig til det som framgår av rapporteringen i pkt. 3.2 i denne melding. delta på kvalitetskonferansen og foreslå kandidatar til kvalitetspris. Helse Stavanger HF deltok på kvalitetskonferansen med representanter både fra stabsavdelinger og fra kliniske divisjoner. Foretaket kom også med forslag til kandidater til kvalitetsprisen. bidra til at det kjem fram gode søknader om såkornmiddel til lokale kvalitetsutviklingsprosjekt, og prioritere mellom dei, og følgje dei opp i etterkant. I 2009 ble det startet 6 såkornprosjekter som har pågått i Helse Stavanger HF har i 2010 sendt inn 28 søknader om såkornmidler og fått innvilget Kvalitetsforbetring sikre at informasjon frå sjukehusopphaldet (epikrise) for pasientar med behov for oppfølging blir send tidsnok til å sikre kontinuitet i behandlinga. Helse Stavanger HF har hatt utfordringer med å oppnå målet på 80 % sendte epikriser innen 7 dager. Ved siste registrering i november 2010 var andelen ca. 60 %. Det vil være nødvendig med tiltak på flere områder for å nå det nye målet i 2011 på 100 % sendte epikriser innen 7 dager. Digital diktering er nå innført i helseforetaket. Dette gir mulighet for til enhver tid å ha oversikt over hvor årsaken til forsinkelsen ligger (diktering, skriving, godkjenning og sending). Det settes tidlig i 2011 i gang en aksjon for hele helseforetaket med sikte på å oppfylle epikrisetids-målet. 10

14 Sikre at barn som pårørande får god oppfølging når foreldra er til behandling på sjukehus. Helse Stavanger HF har utpekt 2 barneansvarlige i hver enhet. Begrunnelsen for å utpeke 2 personer er å minske sårbarheten og sikre tilgjengeligheten i tilbudet til barn som pårørende. Alderspsykiatriske og geriatriske enheter er gitt unntak fra ordningen. Det er videre gjennomført følgende tiltak: Et omfattende opplæringsprogram. Felles standardisert perm er delt ut til den enkelte post og poliklinikk Alle barneansvarlige har fått utdelt button påført barneansvarlig slik at de er synlige både for pasienter, pårørende og andre ansatte. Inspirasjonsdag for barneansvarlige med 76 deltagere i høstsemesteret. Undervisning på fagdag gjennomført for oversykepleiere, avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere. Det er i løpet av høsten 2010 laget to brosjyrer som skal være tilgjengelig ved årsskiftet. En brosjyre som deles ut til barn og unge som er pårørende til alvorlig syke og en brosjyre til de voksne Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk. Farger og layout på permer, button og brosjyrer er laget over samme lest slik at pasienter, pårørende og ansatte skal gjenkjenne tiltak som er satt i gang ved Helse Stavanger HF som følge av nytt lovverk. Det er gjennomført risikovurderinger i forhold til implementeringen av det nye lovverket om barneansvarlige, og risikoen for ikke å overholde lovkravene i Helse Stavanger HF vurderes som lav. sikre at det innanfor akuttpsykiatri ikkje er korridorpasientar. Helse Stavanger HF har ikke korridorpasienter i Akutt mottakspost ved Psykiatrisk divisjon. Antallet korridorpasienter ved akutt-/almenpsykiatriske poster i Spesialavdeling for voksne er gjennomsnittlig mindre enn 1. Det er ingen korridorpasienter ved DPS-ene. Akuttberedskapen er godt ivaretatt så vel i Akutt mottakspost som i DPS-ene. sørgje for at det i helseføretaket blir etablert ein mest mogleg likeverdig behandlingspraksis for pasientar som bruker kostnadskrevjande biologiske lækjemiddel for behandling av autoimmune lidingar. Behandlingspraksis skal vere i tråd med dei nasjonale faglege retningslinjene. Alle fagområder skal i tillegg til prioriteringsveilederne også bruke de nasjonale faglige retningslinjer innen sitt fagområde. Som ledd i kvalitetssatsingen i Helse Vest RHF er Helse Stavanger HF i 2011 gitt pådriveransvaret for en intern revisjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Vest på forskrivning og kontrollregime for bruk av TNF-hemmere i gastroenterologi. Revisjonsgrunnlaget er de nasjonale faglige retningslinjene. vidareføre arbeidet til kliniske etikkomitear, og sikre at dei kan behandle etiske problemstillingar innanfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 11

15 Klinisk etikk-komite er etablert i Helse Stavanger HF. Komitéen har månedlige møter hvor både enkeltsaker og generelle etiske problemstillinger blir behandlet. leggje til rette for innsyn frå og ha god dialog med Statens helsetilsyn, og bruke tilbakemeldingar frå tilsynet til læring. Helse Stavanger HF har et godt samarbeid med Helsetilsynet i Rogaland både i enkeltsaker og i forhold til generell samhandling. Det gjennomføres 2 årlige kontaktmøter mellom helseforetaket og Helsetilsynet. Det er i tillegg løpende kontakt mellom adm. direktør i Helse Stavanger HF og Fylkeslegen i Rogaland. Alle tilsynssaker (enkeltsaker) blir sendt til aktuell divisjon for videre oppfølging og behandling. Fagdirektør får regelmessig rapporter som viser oversikt over enkeltsaker hvor Helsetilsynet har konstatert brudd på lov eller forskrift. Fagdirektør får regelmessig rapporter som viser oversikt over saker hvor Helsetilsynet har hatt merknader. Resultater etter tilsyn (systemrevisjoner) fra Helsetilsynet blir forelagt adm. direktør og lagt frem for styret i Helse Stavanger HF i adm. direktørs driftsorienteringer til styret. Disse orienteringene beskriver hvordan helseforetaket har lukket påviste avvik. Styringsparameter: prevalens av sjukehusinfeksjonar (mål: skal reduserast). Helse Stavanger har gjennomført 4 prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner i 2010 med følgende resultater: februar 4,7 %, juni 5,3 %, september 6,1 % og desember 4,1 %. Prevalensen for sykehusinfeksjoner ligger rundt landsgjennomsnittet. Tallene for 2010 viser en svak nedgang i sykehusinfeksjoner i forhold til Nedgangen skyldes en reduksjon i antall postoperative sårinfeksjoner høsten Det har vært økt oppmerksomhet på forebygging av postoperative sårinfeksjoner ved de kirurgiske postene i løpet av høsten. Resultatene fra prevalensmålingene publiseres på intranettet, og det gjøres en løpende vurdering av resultatene for å kunne iversette tiltak om det blir en negativ utvikling. talet på helseinstitusjonar som har barneansvarleg personell (somatiske sjukehus, institusjonar innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige). Helse Stavanger HF har utpekt 2 barneansvarlige i hver enhet, jf. pkt ovenfor. I flere divisjoner er det i tillegg utpekt en koordinerende barneansvarlig. Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger HF er i november 2010 etter søknad fra Mental Helse Norge tildelt kr ,- fra ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering til opprettelse av barnekroker i Psykiatrisk divisjon. Barnekrokene skal gjøre det mer lystbetont for barn som pårørende å komme på besøk Prioritering leggje til grunn dei nasjonale rettleiarane for prioritering av pasientane, og sikre pasientane einskapleg vurdering. 12

16 Prioriteringsveilederne brukes i alle enheter. Helse Stavanger HF ved seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet, har gjennomført undervisning i bruk av nasjonale prioriteringsveiledere i alle divisjoner. Undervisningen har vært spesifikt rettet mot leger som vurderer henvisninger i den enkelte divisjon. Det har også vært gjennomført undervisning ved fagdirektør i Helse Vest RHF med god oppslutning. Det har i tillegg vært avholdt undervisning for kontormedarbeidere som arbeider med henvisninger. Det er i 2010 også utført interne revisjoner i bruk av prioriteringsveilederne ved 2 divisjoner, jf. pkt Pasienttryggleik trygge og sikre tenester følgje opp Helsetilsynet sin rapport Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften (6/2009). Helse Stavanger HF har ikke registret alvorlige avvik i forbindelse med transfusjon av blodkomponenter i Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har gjennom hele 2010 vedlikeholdt et sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Som ledd i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er det i 2010 gjennomført interne revisjoner i forhold til transfusjon av blodkomponenter og -produkter. Med bakgrunn i disse revisjonene har helseforetaket utarbeidet en ny overordnet rutine for "Transfusjon av blodkomponenter og - produkter". følgje opp resultata etter tilsyn utført av Statens strålevern. Statens strålevern avga rapport etter tilsyn ved Helse Stavanger HF med følgende resultat: Avvik 1: Mangelfull systematisk opplæring av leger utenfor radiologisk avdeling. Avvik 2: Mangel på bruk av persondosimetri blant ortopeder og urologer. Avvik 3: Dosemonitoreringen ved røntgenundersøkelser av barn blir ikke konsekvent utført. Avvik 4: Virksomheten har ikke systematisk fulgt opp representative doser som overstiger referanseverdiene ved å kartlegge årsaken og om nødvendig igangsatt dosereduserende tiltak. Avvik 5: Virksomheten utfører ikke systematisk kontroll av samtlige blyfrakker. Avvik 6: Virksomhetens volum på tilknyttet personell med realfaglig kompetanse innen diagnostikk er ikke tilpasset virksomhetens størrelse for å ivareta arbeidsoppgavene iht. forskriften. Avvik 7: Virksomheten har en organisering som ikke klarer å ivareta strålevern, spesielt utenfor radiologisk avdeling. I tillegg var det 12 anmerkninger. Helse Stavanger HF ga tilsvar til Statens strålevern med plan for lukking av avvikene. Siste avvik ble lukket Helse Stavanger HF mottok endelig tilbakemelding fra Statens strålevern med bekreftelse på at tilsynssaken var avsluttet. 13

17 Bidra med fagpersonell til arbeidsgrupper i samband med kampanjen for pasienttryggleik. Arbeidsgruppene blir oppretta av Nasjonal eining for pasienttryggleik, som er sekretariat for kampanjen. Helse Stavanger HF v/fagsjef for kvalitet og pasientsikkerhet deltar i nasjonal ressursgruppe for gjennomføring av pasientsikkerhetskampanjen. Helse Stavanger HF v/seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet vil være sentral i gjennomføring og oppfølging av oppgaver knyttet til kampanjen. Spesielt kan nevnes at seksjonen i 2010 har gjennomført et såkornprosjekt i utprøving av Global trigger tool. Gjennom prosjektet har seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet tilegnet seg kunnskap om metoden og har nå kompetanse til å lære opp andre i Global trigger tool. Erfaringer fra prosjektet vil bli videreført i forbindelse med kampanjen. helseføretaka skal gjere greie for korleis dei arbeidar med å betre pasienttryggleiken. Helse Stavanger HF har etablert system for internkontroll blant annet gjennom ivaretakelse av foretakets avviks- og dokumentsstyringssystem, system for risikostyring og interne revisjoner. Helse Stavanger HF deltar i forbedringsprosjekter knyttet til pasientsikkerhet, for eksempel Safe Surgery, LOP, Global Trigger Tool og Mini-HTA. Det er ellers pågående pasientsikkerhetsarbeid i alle divisjoner, utfra lokale forhold og behov. Et godt eksempel er Psykiatrisk divisjon som driver et aktivt og systematisk arbeid for å redusere skader og bruk av tvang for pasientene gjennom systemopplegget Terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk (TMA). TMA er godt forankret i Psykiatrisk divisjon både organisatorisk og faglig. Arbeidet blir ledet av egen TMA-konsulent i nært samarbeid med TMA Styringsgruppe. Status i dag er at divisjonen klarer å tilby alle ansatte TMA- kurs innen tre måneder etter at de har startet i divisjonen. I forbindelse med Samhandlingsreformen hvor målet er at pasienten skal få hjelp på lavest mulig nivå, har etterspørselen og behovet for TMA-kurs økt hos samarbeidspartnere. Divisjonen anser det som en prioritert oppgave å gi opplæring og veiledning til 1. linjetjenesten. Ved å tilby TMA-kurs til samarbeidspartnerne vil pasienten ha mulighet til å bo og få hjelp på egen hjemmearena Tilgjenge og brukarmedverknad sikre at pasientar og pårørande blir informerte om klagerett. Alle pasienter i Helse Stavanger HF orienteres om klagerett i generelt informasjonsskriv som følger med svar på henvisning. Generell informasjon om klagerett finnes også på helseforetakets internettside. Pasienter innen psykiatri blir orientert om klagemulighet til kontrollkommisjonen og evt. Fylkesmannen i Rogaland i forbindelse med vedtak etter lov om psykisk helsevern og lov om sosiale tjenester. setje i verk tiltak for å betre informasjonen til publikum om dei mest vanlege behandlingstilboda ved sjukehusa. Helse Stavanger HF informerer publikum via helseforetakets internettsider og gjennom Fritt sykehusvalg, samt via fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen. 14

18 Psykistrisk divisjon har egen, forskningsbasert informasjonsstrategi som løper kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten til tjenestene. Helse Stavanger HF arbeider fortløpende med å forbedre informasjonen på internettsiden. Det planlegges utgivelse av en egen publikumsavis i dekke utgifter for brukarrepresentantar slik at ikkje medverknad gir økonomisk tap. Helse Stavanger HF dekker utgiftene til deltagere i brukerutvalget i forbindelse med deltagelse i møter og evt. deltagelse i prosjekter. utgreie, gå gjennom og vurdere ventetida for pasientar med lang ventetid. Setje i verk tiltak for å: a) redusere ventetida for kirurgisk behandling av sjukleg overvekt. b) redusere ventetida for pasientar med hjarteflimmer. Angående punkt a Helse Stavanger HF v/kirurgisk avdeling etablerte tilbud om fedmeoperasjoner høsten Dette året ble 50 pasienter operert. I løpet av 2010 er 130 pasienter operert. Det er ca. 350 pasienter som er henvist for tilstanden hvorav 260 skal vurderes i løpet av 52 uker. Fra vurdering til operativt inngrep har Helse Stavanger HF hatt ukers ventetid. Helseforetaket har laget en konkret plan for hvordan tilbudet i løpet av 2011 skal bli bedre og mer tverrfaglig herunder en viss kapasitetsøkning, også i det kirurgiske tilbudet. Ventetiden er for lang nå, men man er nå i en oppbyggingsfase. Effekten på ventetiden av en kapasitetsøkning vil avhenge av endring i ansøkning til tilbudet. Helse Stavanger HF er i dialog med Krokeidesenteret v/avd. Nærland med tanke på å etablere et tilbud før og etter operasjon for sykelig overvekt og i tillegg eventuelt også for de som ikke skal opereres. Dette vil eventuelt skje i regi av Raskere tilbake. Angående punkt b Dette omfatter pasienter som skal ha ablasjonsbehandling. Helse Stavanger HF utfører ikke denne behandlinga, og pasientene blir henvist til Helse Bergen HF. ha oppdatert informasjon om ventetider på nettsida fritt sjukehusval. Helse Stavanger HF tar ut månedlige rapporter på ventetidene, og har etablert interne purrerutiner for å sikre at informasjonen om ventetidene på nettsiden fritt sykehusvalg er oppdatert. 3.3 Pasientbehandling Helse Stavanger HF har i 2010 arbeidet aktivt med å utvikle tjenestetilbudet til pasientene. Dette er gjort i godt samarbeid med et aktivt brukerutvalg og i samhandling med kommunene både på overordnet ledelsesnivå, mot fagpersonell og på brukernivå. Helse Stavanger HF har fulgt opp de nasjonale strategiene innenfor de ressursrammer helseforetaket har fått tildelt. Dette omfatter følgende nasjonale strategier: o Nasjonal strategi for spesialisthelsetenester for eldre ( ) 15

19 o Nasjonal strategi for kreftområdet ( ) o Nasjonal strategi for diabetesområdet ( ) o Nasjonal strategi for KOLS-området ( ) o Strategiplan for kvinners helse ( ) o Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering ( ) o Nasjonal strategi for førebygging og behandling av astma og allergisjukdommar ( ) o Nasjonal strategi for førebygging av infeksjonar i helsetenesta og antibiotikaresistens ( ) o Nasjonal strategi for førebygging av ulykker som medfører personskade ( ) Heilskaplege pasientforløp og samhandling bidra i arbeidet med å utarbeide/revidere regionale planar for store pasientgrupper som pasientar med dei hyppigaste kreftformene, pasientar med hjerneslag og pasientar i tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Planane skal utviklast i eit forløpsperspektiv og omfatte kommunehelsetenesta og ulike nivå av sjukehusbehandling der dette er relevant. Planane skal identifisere viktige flaskehalsar, f.eks. kapasitet innanfor radiologi og laboratorietenester, rehabiliteringskapasitet, tilgang på spesialistar og eventuelt anna helsepersonell, og kapasitet og kompetanse i kommunehelsetenesta. Relevante faglege retningslinjer (hjerneslag), handlingsprogram (ulike krefttypar) og rapportar frå forløpsgruppene 1, som blei etablerte i samband med samhandlingsreforma 2, skal leggjast til grunn for arbeidet. Bruk av individuell plan er eit viktig element. Helse Stavanger HF søkte og ble tildelt samhandlingsmidler fra Helse Vest RHF i 2010 for at aktuelle fagmilø i 1. og 2. linjetjenesten skal utvikle helhetlige pasientforløp for definerte pasientgrupper (KOLS og barn med psykiske utviklingsforstyrrelser). Prosjektgruppene er etablert og arbeidet startet opp i desember måned, med mål om å være ferdige med forløpene ved utgangen av Bruk av individuell plan vil være ett av virkemidlene for at pasientene skal oppleve et helhetlig pasientforløp, og vil således naturlig knyttes opp til pasientforløpene. I Strategiplanen for Helse Stavanger HF er et av målene helhetlig behandling og effektiv ressursbruk, hvor det står beskrevet at "vi systematiserer behandlingskjedene og utvikler bedre prosesser". Administrerende direktør har besluttet at det skal arbeides med utvikling av helhetlige pasientforløp i Helse Stavanger HF, og at dette skal gis høy prioritet. Arbeidet skal starte primo 2011 med konkretisering av forløp for 50 vanlige tilstander. bidra i nasjonalt arbeid med å utarbeide forslag til styringsvariablar/indikatorar på gode forløp utan uønska brot og forseinkingar for pasientar med dei hyppigaste kreftformene, pasientar med hjerneslag og pasientar innanfor tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Helse Stavanger HF har i 2010 deltatt i nasjonalt arbeid innenfor kreftområdet og pasienter med hjerneslag. 1 Samhandlingsreformen.html?id=

20 Helse Stavanger HF har vært representert i arbeidsgruppe i forbindelse med de regionale helseforetakenes nasjonalstrategi-arbeid gruppe II - anbefalinger angående TSB på nasjonalt nivå. Helse Stavanger HF har deltatt i arbeidsgruppe for å lage nasjonal veileder for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med rus og psykiske lidelser, og deltar i nasjonal arbeidsgruppe for sentrene innen Legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Helsedirektoratet besøkt Helse Stavanger HF ved Psykiatrisk divisjon, avdeling for unge voksne og KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning) for å bli orientert om hvordan man arbeider med og planlegger tjenesteutviklingen. Det har nok bidratt til at Helse Stavanger HF ved KORFOR fikk oppdraget med å lage grunnlaget for Stortingsmeldingen om rus våren 2011 og bidratt til at Helse Stavanger HF ved Avdeling for unge voksne i samarbeid med mange kommuner har fått økonomisk støtte til flere samhandlingstiltak. setje i verk tiltak på systemnivå for at rettleiingsplikta overfor kommunehelsetenesta blir sikra. Dette inneber for eksempel å etablere system som sikrar godt tilgjenge til kompetent fagleg rådgiving for fastlegar og legar i vakt, og system som sikrar at kompetanseoverføring til kommunehelsetenesta er ein integrert del av all ambulant verksemd. Helse Stavanger HF har etablert en bilateral hospiteringsordning med alle kommuner innenfor alle helsefag. Ordningen har fokus på pasientforløp og formålet med ordningen er å bedre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten, styrke samhandlingskompetansen, gi pasientene tjenestetilbud på lavest effektive omsorgsnivå samt sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tilbudet. I tillegg legger ordningen vekt på å bygge faglige nettverk på ulike nivå og mellom ulike fagprofesjoner, samt styrke den enkeltes fagkompetanse. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er til stede en dag i uken på alle helsestasjoner og veileder kommuner og barnevernet i enkeltsaker. Psykiatrisk divisjons enhet for spiseforstyrrelser og Eldremedisinsk senter har et aktivt veiledningstilbud til kommunene og pårørende. Alle DPS-ene har utstrakt veiledning til kommunale botiltak. Kurs med interesse for 1. linjetjenesten annonseres på helseforetakets internettside. I regi av PKO (praksiskonsulentordningen) ved Helse Stavanger HF er det etablert et sykehjemsforum med mål å bygge opp og spre kompetanse i sykehjemmene. Sykehusleger og sykepleiere inviteres både som foredragsholdere og deltakere. Helse Stavanger HF driver i samarbeid med kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal prosjektet Dalane lokalmedisinske senter (Dalane LMS). Dalane LMS har i samhandling med kommunene utviklet en rekke tiltak som eksempelvis: Felles organisering av faglige miniseminarer med emner som f. eks. KOLS, etikk, palliasjon og diatetes. Opplæring gjennom KOLS-koffert for pasienten i hjemmet i samhandling med hjemmetjenesten i kommunene. Opplæring av lokale ressurspersoner i nedslagsfeltet ifm oppstart av KOLSprosjektet, og etablering av et felles fagnettverk. Ambulant opplæring i hjemmet som ledd KOLS-pasientforløpsarbeid, for å forhindre reinnleggelser (f. eks. slimmobiliserende/fysioterapi teknikker). 17

21 Opplæring av pasienter og pårørende - i samarbeid med lokal ressurspersoner, samt hospitering for lokale fagpersoner. Ambulant opplæringstiltak (tverrfaglig) i forbindelse med overføring av pasienter fra sengposten til kommunale instanser f. eks. sykehjem. Helse Stavanger HF driver et samarbeidsprosjekt med Sandnes kommune om ambulant sykepleietjeneste, herunder mulighet for sykehjemslegene i Sandnes til å kontakte geriater i sykehus på egen vakttelefon fram til kl på hverdager. Som ledd i etterutdanning for allmennleger arrangerer legeforeningen kurs av en ukes varighet både vår og høst. På disse kursene inviteres sykehusleger inn som foredragsholdere og/eller deltakere, avhengig av valgte tema. Disse kursene oppleves veldig positive og nyttige i samhandlingen mellom nivåene. Leger ved Psykiatrisk divisjon driver veiledningsgrupper for allmennleger etter BALINTmodellen. Praksisnytt som utgis i regi av PKO-ordningen ved foretaket, fungerer ellers som et organ for formidling av informasjon, styrket kommunikasjon og samarbeid mellom allmennpraksis, sykehus og privat spesialistpraksis. Alle divisjoner utarbeider telefonlister med oversikt over leger i helseforetaket som primærlegene kan kontakte. Telefonlistene oppgis til sentralbordet og det orienteres om disse i Praksisnytt. Fastlegers direkte telefonnummer holdes til en hver tid oppdatert og legges tilgjengelig for sykehusets leger, AMK-sentralen og sentralbordet. ha ansvar for følgjeteneste for gravide til fødeinstitusjon. Ansvaret er overført til helseføretaka frå 1. januar I følgje tilleggsdokument til Styringsdokument 2009 skal det også bli utarbeidd ein fleirårig heilskapleg og lokalt tilpassa plan for fødetilbodet i opptaksområdet saman med dei kommunane det gjeld. Helse Vest RHF vil komme tilbake til oppfølginga av dette i eit eige brev. Kvinne- og barnedivisjonen i Helse Stavanger HF har i 2010 utarbeidet en plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i samarbeid med kommunene og andre eksterne instanser. Kvinne- og barnedivisonen deltar også i den regionale gruppen som utreder en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Av utredninger fra bl.a. Helsedirektoratet og i St. meld. nr. 12 ( ) En gledelig begivenhet, framgår det at gravide med lengre reisevei enn 1 ½ time til fødeinstitusjonen har krav på følgetjeneste. Det er ingen i Helse Stavanger HFs nedslagsområde som har lengre reisetid. Nå er det kommunene Strand, Hjelmeland og Forsand som yter følgetjeneste av jordmor til fødsler. Siden gravide som tilhører Helse Stavanger HF s opptaksområde som nevnt har kortere reisetid til sykehuset enn 1 ½ time ser Helse Stavanger HF ikke nå behov for opprette nye ordninger med følgetjeneste. gi samhandlings- og koordineringsfunksjonen ei tydeleg leiingsmessig og organisatorisk forankring. Helse Stavanger HF har i flere år hatt en egen samhandlingsseksjon i adm. direktørs stab. Arbeidet er høyt priorietert og godt forankret i helseforetakets ledergruppe og utvidet 18

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011.

Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011. Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011. 1 2 3 4 5 6 Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer