Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) Fylkesutvalget Fylkestinget Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Sammendrag Fylkestinget har gitt fylkesrådmannen i oppdrag, sammen med VKT og Tønsberg kommune, å sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak. I saken redegjøres det for organisering og gjennomføring av dette arbeidet. Å etablere et permanent anlegg innen oppstart av anbudsperioden har vist seg svært vanskelig å få til. Det er behov for flere prinsipielle drøftinger og avklaringer av blant annet eierskap og finansiering av tomt, bygninger og anlegg for biogasstanking. Det er derfor foreslått at det utarbeides en strategi for bussanlegg i Vestfold før det etableres permanente anlegg. Det er videre søkt etter egnet tomt for en midlertidig bussoppstilling for anbudsperioden 8+2 år i Tønsberg-området. Det er gjort et bredt søk og vurdert flere tomter. Det er inngått opsjonsavtale om leie av tomt på Ås. Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget godkjenner at opsjonsavtale, som beskrevet i saken, om leie av bygninger og grunn for bussoppstillingsplass (jfr vedtak i sak FT 97/14) på del av eiendommen Gnr 14/Bnr18 i Tønsberg kommune tilbys tilbyderne i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Opsjonsavtalen kan transporteres til vinner av anbud om bussrutetransport i Tønsberg og omegn. 2. Fylkesrådmannen starter arbeidet med en strategi for bussanlegg i Vestfold. Strategien legges fram for politisk behandling før sommeren Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann 1

2 Sverre Høifødt direktør Vedlegg: - Notat: Eierskap, selskapsform, kjøp eller leie og utleie - Rapport: Oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området, Norconsult Opsjonsavtale Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker. Direktelink til Politiske møter og saker: 2

3 Innledning: Saken omhandler oppfølging av fylkestingsvedtak fra desember 2015 vedrørende: - bruk av biogass som drivstoff for busser i Vestfold - etablering av fast oppstillingsplass for buss med mulighet for tanking av biodrivstoff. Saksutredning: Bakgrunn Ved Fylkestingets behandling av sak FT 97/14 Melding Utlysing av anbud for kollektivtrafikken i Tønsberg-området ble Fylkestinget orientert om forestående anbudsutlysing. Saken beskriver rolle- og ansvarsfordeling mellom Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT), anskaffelsesregelverk, anbudsprosessen, form, framdrift og innhold. Det vises til saken for utfyllende informasjon. Fylkestinget fattet følgende vedtak: 1. Fra og med foreliggende anbudsrunde skal minst 70 prosent av ruteproduksjonen i de ulike anbud i Vestfold baseres på biogass som drivstoff. 2. Fylkesrådmannen bes, sammen med VKT og Tønsberg kommune, sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak. 3. Det er et mål fra Fylkestinget at ovenstående, isolert sett, ikke skal svekke kollektivtilbudet. Oppfølging av vedtakets pkt 1; Minst 70% av ruteproduksjonen baseres på biogass som drivstoff Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) har våren 2015 lyst ut anbudskonkurranse for rutekjøring i Tønsberg & omegn fra 01. juli Det er i anbudsdokumentene stilt følgende krav: «Utøver skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall busser som benytter biogass for å møte kravet om at minimum 70% av antall rutekilometer årlig produseres med biogass som drivstoff.» Det er videre lagt inn insitamentsordning for bruk av biogass ut over kravet på 70%: «Dersom utøver kan dokumentere at mer enn 70% av antall rutekilometer på årsbasis er produsert med materiell som benytter biogass som drivstoff, godtgjøres utøver med NOK 2,00 pr rutekilometer for det antall rutekilometer som overstiger 70% kravet. Dette beløpet er ikke gjenstand for regulering.» Fylkestingets vedtak pkt 1. anses oppfylt for denne kontrakten. Politiske føringer vil bli innarbeidet i kommende anbudsutlysninger. Oppfølging av vedtakets pkt 2; Etablering av oppstillingsplass Prosess Det er samarbeidet med Tønsberg kommune og Vestviken kollektivtrafikk om oppfølging av vedtaket. 3

4 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i møte orientert om igangsatt arbeid med etablering av bussoppstillingsplass. Fylkesutvalget ble orientert om organisering, mandat og framdrift 05. mars 2015 i sak 29/15: Organisering og mandat Hensikt Arbeidet skal tilrettelegge for etablering av et oppstillingsanlegg for buss, med mulighet for fylling av drivstoff. Det skal legges til rette for nattfylling av biogass. Anlegget skal stilles til disposisjon for den operatøren som vinner anbudet for kollektivtrafikk i Tønsberg-området. Anbudsdokumentene er kunngjort og frist for innlevering er satt til 24. april 2015 (senere endret til ). Det er en ambisjon at anlegget skal kunne tas i bruk ved oppstart av anbudsperioden, Vfk engasjerer ekstern prosessleder for gjennomføring av arbeidet. Aktørene: Vestfold fylkeskommune, VKT, Tønsberg kommune Avklaring av ansvar og roller Tønsberg kommune: Ansvar for, i dialog med aktørene, å stille egnet areal til disposisjon, ferdig regulert slik at det vil være mulig å ferdigstille anlegget innen Et spleiselag mellom VFK og Tønsberg kommune tar ansvar for risikoen for oppstart av reguleringsplan. Vfk: Ansvar for prosessledelse, framdrift og politiske avklaringer underveis. VKT: Innarbeide opplysninger om tilbud om bussoppstillingsanlegg i anbudsdokumentene Utarbeide forslag til kravspesifikasjon for bussoppstillingsanlegg. Arbeidet skal avklare: - Lokalisering - Betingelser for bruk av arealet - Beskrivelse av et bussoppstillingsanlegg - Kostnader og finansiering - Eierskap bussoppstillingsanlegg - Juridiske vurdering av forholdet til konkurranselovgivningen - Eventuell midlertidig oppstillingsplass Organisering Styringsgruppe Vfk, VKT, Tønsberg kommune på rådmannsnivå Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for arbeidet. Politisk referansegruppe To politikere, oppnevnt av HSAM To politikere, oppnevnt av Tønsberg kommune Administrativ arbeidsgruppe Ledes av regional Vfk v regional, stab (eiendom, jus, økonomi), VKT, Tbg kommune 4

5 Norconsult er engasjert til prosessledelse. Deres rapport følger som vedlegg til saken. Norconsult står ansvarlig for innholdet i rapporten. Det ble i april arrangert studietur til Nobinas bussanlegg på Grorud i Oslo. Sentrale problemstillinger ved etablering av bussoppstillingsplass for biogassbusser Et bussanlegg er i utgangspunktet et område for parkering av busser når de ikke er i ordinær trafikk. Et slikt anlegg vil normalt ha plass til flere busser og vil inneholde fasiliteter som utendørs oppstillingsplasser, tankingsanlegg for drivstoff, vask- og servicehall, verkstedsfasiliteter, kontorplasser for trafikkledelse, pauserom og garderobe for sjåfører mv. Det er i fylkestingets vedtak ikke definert hvilke funksjoner oppstillingsanlegget skal ha. Det er stilt krav om at oppstillingsanlegget skal ha mulighet for fylling av biogass både fra rør og flak. Gass som ikke leveres via rørnettet kan leveres på flak, dvs. komprimert og levert fra bil. For hurtigfylling kreves anlegg for ytterligere komprimering før tanking. Det er en fordel å legge bussoppstillingsplassen slik at det blir minst mulig kjøring før og etter rutekjøringen (posisjonskjøring). Derfor har busselskapene ofte valgt å ha flere oppstillingsplasser for bussene. Større oppstillingsplass med nattfylling i tankingsanlegg for gassbusser vil påvirke driftsmodellen for selskapene. Posisjonskjøring og transport av sjåfører til og fra sjåførbytte kan være en vesentlig kostnad. Som eksempel kan det nevnes at Nettbuss til skyss av sjåfører mellom bussoppstillingsanlegget i Kobbervikdalen og Bragernes brukte to minibusser og 13 årsverk. Eierskap, selskapsform, kjøp eller leie og utleie Det er utarbeidet notat om eierskap, selskapsform, kjøp eller leie og utleie. Notatet er vedlagt saken. Det vises til dette for detaljer. Fylkeskommunen har innhentet en juridisk vurdering fra advokat Hans Cappelen vedr. ulike eiermodeller for tomten. Cappelens vurderinger framgår av notatet. Det er ikke gitt noen føringer i fylkestingets vedtak av i sak 97/14, HSAMs vedtak av i sak 87/14 eller mandatet til arbeidsgruppen om hvem som skal være eier eller leier av tomten for bussoppstillingsplassen, eller hvem som skal være eier eller leier av bygninger på tomten f.eks. vaskehall, verksted, kantine, kontorer mv., eller hvem som skal være eier eller leier av biogassanlegg (stikkledning, tanker, rør og påfyllingsanlegg) eller hvem som skal være eier eller leier av bussanlegget. Selskapsform Flere eieralternativer kan tenkes for tomten, bygninger på tomten, biogassanlegg eller for bussanlegget. Aktuelle selskapsformer kan være aksjeselskap, kommunalt foretak, fylkeskommunalt foretak eller interkommunalt selskap. Hvem som er eier av selskapet, kan også ha ulike varianter, f.eks. kan et aksjeselskap eies av andre enn fylkeskommunen eller bare av fylkeskommunen, eller en kombinasjon av fylkeskommunen og private eller offentlige aktører. Bussanlegget I vedtak av fylkestinget av er det besluttet at «det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen 5

6 », og at «det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak». Fylkestinget har i sitt vedtak ikke nevnt noe om etablering av bussanlegg, dvs. vaskehall, verksted, kantine, kontorer mv. Det er derfor ikke vurdert eierskap for bussanlegg i saken. Eie, leie eller feste tomt En tomt kan kjøpes av VFK, VKT eller Tønsberg kommune alene eller et sameie mellom en eller flere nevnte aktører. Tomt kan også erverves av selskap som nevnt ovenfor. Om eiendommen kjøpes, leies eller festes vil ha betydning for kjøpesum, grunnleie eller leie, dvs. hvilket beløp som bevilges til formålet. I forhold til regler om offentlige anskaffelser, vil det også være forskjell om fylkeskommunen kjøper en tomt eller leier en tomt. Kjøp av tomt er ikke omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Leie av en tomt er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, men ikke forskrift om offentlige anskaffelser. Utfordringen for fylkeskommunen er å finne en løsning mht eierskap, selskapsform, leie/kjøp og utleie/salg som er slik at man unngår unødvendige kostnader som følge av regelverket for mva og momskompensasjon. Som følge av at det vil bli vurdert strategi for bussanlegg i Vestfold som omtalt i saken, vil en komme tilbake til vurdering av permanent tomt for bussoppstillingsplass. Det er derfor i denne omgangen kun vurdert en løsning for kontraktens varighet, dvs. 8+2 år. Fylkeskommunen har med grunnlag i Cappelens vurderinger ønsket å være en tilrettelegger for tomt for bussanlegg, og har ikke ønsket å gå inn som eier, leier eller fester av tomteareal. Fylkeskommunen vil inngå en intensjonsavtale som kan transporteres til tilbyder i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Eierskap til anlegg for biogasstanking Også for anlegg for biogasstanking kan det være aktuelt med ulike selskapsformer eller eieralternativer. For andre anlegg for biogasstanking i Norge, er det vanlig at bussoperatør gjør en avtale direkte med gassleverandør hvor prisen for gassen gjenspeiler volum og avskrivinger på anlegg for biogasstanking. Det henvises til rapport fra Norconsult. Siden det er valgt et midlertidig anlegg for år, og det ikke er vanlig i bransjen, har fylkeskommunen ikke funnet grunnlag for å gå inn som eier av anlegg for biogasstanking. Fylkeskommunen overlater derfor til bussoperatør å inngå avtale direkte med gassleverandør om anlegg for biogasstanking. Mulige tomtevalg Arealbehov (-krav til permanent og midlertidig anlegg) For et permanent anlegg er det vurdert bussanlegg for 100 busser med mulighet for tanking fra rør(nattfylling) og tanking fra flak(hurtigfylling), samt parkering for ansatte (ca. 60 plasser). Det er også lagt til grunn at et bussanlegg har behov for administrasjonslokaler og verksted med vaskehall på ca 1500 m2. Arealbehovet er anslått til ca 30 mål. For et midlertidig anlegg er det tatt utgangspunkt i at det skal kunne dekke behovet i denne anbudsperioden. Det er forutsatt et tankingsanlegg for biogass til 70 busser. Det er i 6

7 Norconsults rapport vist noen prinsipielle løsninger for et slikt anlegg. Det er for et midlertidig anlegg lagt til grunn at det stilles til disposisjon en egnet tomt, vurdert etter gitte kriterier, der det er mulig å etablere tankingsanlegg og tilfredsstillende fasiliteter innen oppstart av anbudsperioden. Prosess for å finne egnet område For å avdekke mulige arealer for midlertidig bussoppstilling er kommunens kartverk benyttet. Muligheten for tilgjengelige tomter er drøftet med megler. Megler har forespurt flere aktører om tilbud. Aktuelle tomtelokaliteter er vurdert i forhold til kriteriene nedenfor. Det er i arbeidet gjort vurdering av mange ulike tomtealternativ. For kart og en nærmere beskrivelse av de enkelte tomtealternativene henvises til rapporten fra Norconsult. Det ble i første vurdering søkt etter egnet areale for et permanent anlegg. Tønsberg kommune har vurdert 6 aktuelle områder for et permanent anlegg og kommet fram til Gulli- Nauen som mest aktuelt. Området er lagt inn som forslag i kommuneplanens arealdel. Tomten har et fall på mellom 12 og 15 meter. For å få en hensiktsmessig utnyttelse bør bussoppstilling etableres på 2 plan. Disse forstøttes med murer på ca 5 meters høyde. Det må påregnes vesentlige kostnader til opparbeiding. Det er stort potensiale for funn av kulturminner. Det er registrert et betydelig antall kulturminner i området rundt den aktuelle lokaliteten. Det må foretas kulturminneregistrering. Avhengig av hva som registreres kan det være behov for mer omfattende undersøkelser. Mellom pendlerparkeringen og den tiltenkte tomten går det en boligvei/gårdsvei som også fungerer som skoleveg for barn som bor på denne siden av E18 og sogner til skole på Barkåker. Vegen er uten fortau eller gang-/ sykkelveg. Forholdene for myke trafikanter må utredes nærmere og avbøtende tiltak vurderes. Tønsberg kommune har satt opp en framdriftsplan for Gulli Nauen som er rask, men mulig å gjennomføre. Den viser at anlegget tidligst kan stå klart mars Nødvendigheten av regulering og utredninger gjør at tomten ikke kan bebygges og ferdigstilles innenfor fristen satt til Undersøkelser og utredninger som vil kunne bli avkrevd i forbindelse med planarbeidet, samt mulige funn i forbindelse med undersøkelser som gjøres underveis kan medføre at planprosessen tar lengre tid enn det minimum som det er lagt opp til. Kommuneplanen i Tønsberg er ikke godkjent og det knytter seg usikkerhet til den videre godkjenningsprosessen for det utpekte tomtearealet. Arealet antas å kunne utvides i den pågående prosessen. Arealet er uregulert og må reguleres til de aktuelle formålene. I forbindelse med eller i forkant av en reguleringsplan er det en rekke tema må utredes deriblant grunnforhold, kulturminner, naturmangfold, trafikale forhold og konsekvenser. Gulli-Nauen vurderes ut fra en helhetsvurdering av risikoen og gjennomføringsmuligheter til ikke å være et alternativ i denne anbudsrunden. Det er kommet opp en rekke spørsmål som det er behov for å drøfte før etablering av et permanent bussoppstillingsanlegg. Hva er intensjonen med etablering av bussanlegg i Vestfold? Hvilken rolle skal fylkeskommunen ta? Skal det eies, leies? Hvem skal eventuelt eie anleggene? Hva skal et bussanlegg omfatte? Hvordan skal anlegget finansieres? Tiden fram til oppstart av anbudet vurderes å være for kort til å finne alternativt område for et permanent anlegg uten at det er tatt en prinsipiell drøfting av disse spørsmålene. Begrenset tid vil begrense tilfanget av tomter fordi bruk av et område til bussoppstilling kan kreve utredning, regulering eller omregulering og opparbeiding. Store deler av arealene i Tønsberg 7

8 kommune er båndlagt til bypakke Tønsberg og til bevaring av natur- og kulturmiljø og kan ikke vurderes nå. Det anbefales derfor å utarbeide en strategi for fylkeskommunens rolle og engasjement i bussanlegg før det arbeides videre med permanent anlegg. En rekke tomter er vurdert med tanke på å skulle fungere som bussoppstillingsanlegg i 8+2 år. I vurderingen er det lagt inn færre krav til innhold enn i det opprinnelige permanente anlegget. Det overlates til bussoperatøren å inngå nødvendige avtaler med tomteeier og gassleverandør. Nobinas nye anlegg på Grorud er et eksempel på en måte å organisere bussanlegg på. Tomt ble leiet av Rom eiendom. Alle eiendeler var leaset. Anlegg for leveranse av gass er bygget av AGA. Nobina betaler for anlegget ved å kjøpe gassen. Nobina bruker Aga så lenge de har anlegget. Bussmateriellet ble leaset av eget finansieringsselskap. Tomtevalg for et midlertidig anlegg er vurdert etter disse kriteriene: - Planstatus og egnethet på avsatt eller regulert formål - Tomtens arrondering og egnethet for oppstilling av buss - Planmyndighetens holdning til formål og plassering (Tønsberg kommune) - Avstand til E18/ Tønsberg - Risiko vedrørende utenforliggende prosesser og usikkerhet i forhold til opparbeidelse og kostnader. - Manglende tilbud fra eiere Følgende tomter ble vurdert, men forkastet i første runde: Tomt ved Kjelle, GnrBnr 51/310??? Kan være flere GBnr Solkilen Ås nord Baråker øst Taranrød Område ved Fjordgata 2 Området er besluttet brukt til felles legevakt for 9 kommuner og er derfor uaktuelt. Området er under regulering til boliger. Kommunens vurdering er at denne tomten på dette stadium og med aktuelt reguleringsformål ikke er aktuell for bussoppstilling. Skogsområde grensende til Jarlsberg flyplass Området ligger i LNF området og er i forslag til kommuneplan avsatt til bevaring kulturmiljø og er derfor ikke aktuelt. Område øst på Barkåker er avstatt i kommuneplanen. Infrastruktur internt for området er ikke opparbeidet. Krav til regulering tilsier at det vil være vanskelig å få etablert bussoppstillingsplass i området innen gitte frister. Området antas å ligge for langt unna bussterminalen. Området benyttes til parkering i dag. Tilbyder har ikke inngitt tilbud på leie etter forespørsel. Gjenstående tomtealternativ er undersøkt nærmere for å kunne vurdere om de kan være egnet for en oppstillingsplass for 70 busser som skal kunne tanke biogass både fra rør og fra flak. Norconsults rapport gir en mer utfyllende beskrivelse av tomtene. Aktuelle tomtevalg for et midlertidig anlegg er vurdert etter disse kriteriene: - Leiepris tomteareal - Stipulerte kostnader for opparbeidelse av tomten - Tomtens arrondering og egnethet for oppstilling av buss - Planmyndighetens holdning til formål og plassering (Tønsberg kommune) 8

9 - Varighet av leiekontrakten - Vilkår i tilbudene - Risiko vedrørende utenforliggende prosesser og usikkerhet i forhold til opparbeidelse og kostnader Gjenstående tomtealternativer er: Åskollen Ås øst Måkeveien Baråker nord Korten mål, må reguleres eller benyttes på dispensasjon, ikke opparbeidet pt 6-9 mål regulert til offentlig formål, avsatt til næringsformål i kommuneplanen, planmyndighetene er positive til bussoppstilling på lokasjonen. Tilnærmet ferdig opparbeidet tomteareal. Tilbyr tilpassing av alle aktuelle bygningsfasiliteter i tillegg til bussoppstilling. Gunstig lokalisering. Begrenset areal antatt ikke tilstrekkelig for samlet bussoppstilling og nattanking av biogass. Planmyndigheten ønsker ikke økt tungtrafikk i sentrum. Ferdig regulert område. Ferdig opparbeidet og pukket. Med infrastruktur. Det skal etableres bilgummiverksted for tunge kjøretøyer og storbilvaskeri. Det tilbys oppsjon på verksted og administrasjonslokaler. Gunstig lokalisering. Regulert og avsatt i kommuneplanen til aktuelt formål. Utfordrende grunnforhold, utfordrende i forhold til høyvansstand, høye opparbeidelseskostnader. Tilbudt varighet på leieavtale er kortere en transportørenes kontrakt. Konklusjoner Det er innhentet tilbud fra Åskollen, Ås øst, Måkeveien, Barkåker nord og Korten. Etter en samlet vurdering har fylkesrådmannen valgt å gå inngå opsjonsavtale med Åshaugveien 39 AS om leie av Ås øst. Det henvises til rapporten fra Norconsult for nærmere detaljer. Fylkeskommunens tilbud til vinner av Anbud 2016 Vestfold Det er inngått opsjonsavtale med Åshaugveien 39 AS, kalt Ås øst i tabellen over, om leie av en bygning og grunn på del av eiendommen Gnr 14/Bnr18 i Tønsberg kommune. En sladdet versjon av avtalen er vedlagt saken. De forretningsmessige vilkårene i avtalen er tatt ut av tilbyder ut fra konkurransehensyn. Avtalen kan transporteres videre til vinner av Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Opsjonen er gjeldende fram til Det vil være opp til anbudsvinner å benytte seg av tilbudet som er framforhandlet av fylkeskommunen. Opsjonsavtalen bortfaller dersom Fylkestinget ved behandling av saken den 21. mai 2015 ikke godkjenner/ vedtar Opsjonsavtalen. Prosess overfor tilbydere i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Fylkeskommunens tilbud om oppstillingsplass kan ha betydning for tilbydernes valg av oppstillingsplass og for driftsmodellen. Tilbyderne skal ha tilgang til lik informasjon til samme tid. VKT kunngjorde 06. februar 2015 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Frist for innlevering av tilbud er satt til 15. juni kl VKT har 30. april 2015 lagt ut følgende på sin nettside: «Melding 3 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Det vises til Konkurransebetingelsene pkt 3.3: 9

10 I perioden fram til frist for innlevering av tilbudet har VKT rett til å foreta rettelser, suppleringer, eller endringer av konkurransegrunnlaget. Eventuelle oppdateringer vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere på VKTs hjemmeside. Om nødvendig vil VKT forlenge fristen for innlevering av tilbud. Pkt 1: Denne Melding 3 gjelder til bestemmelsene i Konkurransebetingelsene pkt Utøvers lokalisering, og kjøp av varer og tjenester Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler. Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har planer om å etablere en oppstillingsplass for busser, med ferdigstillelse innen Tilrettelegging for lagring og fylling av biogass inngår i disse planene. Selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve biogass) planlegger å kunne levere biogass til de biogassbussene som utøver vil benytte i denne kontrakten. Utøver plikter å vurdere tilbud også fra disse opp mot andre løsninger og tilbydere. VKT ønsker med dette å opplyse at Vestfold fylkeskommunes administrasjon nå ferdigstiller en sak for behandling i Fylkestinget om etablering av oppstillingsplass for busser i Tønsbergområdet. Framdriftsplan for denne saken er som følger: Sakspapirer til fylkestingsak og evt. underliggende dokumenter er planlagt ferdigstilt den 11. mai Politisk behandling av denne saken er planlagt i fylkestingmøte den 21. mai VKT vil, når sakspapirer og evt. underliggende dokumenter foreligger, legge dette ut i form av en melding på oppdragsgivers hjemmesider på adressen VKT vil, når fylkestinget har behandlet saken, legge ut fylkestingets vedtak i form av en melding på oppdragsgivers hjemmesider på adressen I denne Melding 3 blir Konkurransegrunnlaget Konkurransebetingelser pkt. 3.4 Fremdriftsplan endret som følger: Fremdriftsplan endret som følger: Konkurransen kunngjøres Frist for å stille spørsmål til tilbudsgrunnlaget Frist for innlevering av tilbud kl. 12:00 Tilbudsåpning kl. 13:00 Vedståelsesfrist (3 måneder fra tilbudsfristen) Valg av tilbyder, som det skal inngås kontrakt med, antas å finne sted i løpet av juli 2015, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode tilbudet er bindende jf. vedståelsesfristen. Oppstart av oppdraget er fredag den 1.juli 2016.» Strategi for bussanlegg i Vestfold Arbeidet med søk etter egnede tomter for et bussoppstillingsanlegg har generert mange spørsmål. Hva er intensjonen med etablering av bussanlegg i Vestfold? Skal det eies, leies? Hvem skal eventuelt eie anleggene? Hva skal et bussanlegg omfatte? Kan vi risikere å styre bussoperatørene på områder der operatørene selv sitter med spisskompetanse for å finne optimale driftsmodeller? 10

11 Flere av problemstillingene vil også gjelde større og mindre kollektivknutepunkt og terminaler. Ulike fylker har valgt ulike modeller for etablering av bussanlegg. Det som er gjennomgående er at der det er vanskelig å finne gode bussoppstillingsplasser engasjerer fylkeskommunen seg for å sikre gode løsninger både med tanke på miljø og økonomi. Det anbefales å starte et arbeid med å finne ut hva som er den gode løsningen for Vestfold knyttet til bussanlegg. Det kan være hensiktsmessig å se på hvor kollektivknutepunktene skal etableres samtidig som en ser på hvor og hvordan fylkeskommunen skal engasjere seg i oppstillingsplasser for bussene i Vestfold. Fylkesrådmannens bemerkninger: Fylkesrådmannen har innenfor den korte tiden fra vedtaket i desember bestrebet seg på å finne en løsning som er praktisk gjennomførbar, som ivaretar Fylkestingets vedtak og som tar hensyn til tilbydere i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Det er nå fremforhandlet en løsning som vurderes som tilfredsstillende. Det vil være opp til anbudsvinneren å velge å benytte tilbudet. Fylkestingets vedtak om bruk av biogass i ruteproduksjonen gjelder ikke bare for pågående anbudsrunde i Tønsberg & omegn, men også for kommende anbudsrunder i resten av fylket. Spørsmålene som har kommet opp i forbindelse med arbeidet viser at det er behov for prinsipielle drøftinger og avklaringer før etablering av permanente bussanlegg. Fylkesrådmannen ønsker derfor at det utarbeides en strategi for fylkeskommunens engasjement i bussanlegg. Det vil være naturlig at en strategi for bussanlegg også omfatter annen infrastruktur av betydning for lokal busstrafikk, slik som knutepunkter og terminaler. Anbudskontrakt i Nordre Vestfold går fram til 2017, med opsjon på forlengelse til En strategi for bussanlegg i Vestfold bør legges fram før sommeren

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer