Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) Fylkesutvalget Fylkestinget Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Sammendrag Fylkestinget har gitt fylkesrådmannen i oppdrag, sammen med VKT og Tønsberg kommune, å sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak. I saken redegjøres det for organisering og gjennomføring av dette arbeidet. Å etablere et permanent anlegg innen oppstart av anbudsperioden har vist seg svært vanskelig å få til. Det er behov for flere prinsipielle drøftinger og avklaringer av blant annet eierskap og finansiering av tomt, bygninger og anlegg for biogasstanking. Det er derfor foreslått at det utarbeides en strategi for bussanlegg i Vestfold før det etableres permanente anlegg. Det er videre søkt etter egnet tomt for en midlertidig bussoppstilling for anbudsperioden 8+2 år i Tønsberg-området. Det er gjort et bredt søk og vurdert flere tomter. Det er inngått opsjonsavtale om leie av tomt på Ås. Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget godkjenner at opsjonsavtale, som beskrevet i saken, om leie av bygninger og grunn for bussoppstillingsplass (jfr vedtak i sak FT 97/14) på del av eiendommen Gnr 14/Bnr18 i Tønsberg kommune tilbys tilbyderne i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Opsjonsavtalen kan transporteres til vinner av anbud om bussrutetransport i Tønsberg og omegn. 2. Fylkesrådmannen starter arbeidet med en strategi for bussanlegg i Vestfold. Strategien legges fram for politisk behandling før sommeren Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann 1

2 Sverre Høifødt direktør Vedlegg: - Notat: Eierskap, selskapsform, kjøp eller leie og utleie - Rapport: Oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området, Norconsult Opsjonsavtale Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker. Direktelink til Politiske møter og saker: 2

3 Innledning: Saken omhandler oppfølging av fylkestingsvedtak fra desember 2015 vedrørende: - bruk av biogass som drivstoff for busser i Vestfold - etablering av fast oppstillingsplass for buss med mulighet for tanking av biodrivstoff. Saksutredning: Bakgrunn Ved Fylkestingets behandling av sak FT 97/14 Melding Utlysing av anbud for kollektivtrafikken i Tønsberg-området ble Fylkestinget orientert om forestående anbudsutlysing. Saken beskriver rolle- og ansvarsfordeling mellom Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT), anskaffelsesregelverk, anbudsprosessen, form, framdrift og innhold. Det vises til saken for utfyllende informasjon. Fylkestinget fattet følgende vedtak: 1. Fra og med foreliggende anbudsrunde skal minst 70 prosent av ruteproduksjonen i de ulike anbud i Vestfold baseres på biogass som drivstoff. 2. Fylkesrådmannen bes, sammen med VKT og Tønsberg kommune, sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak. 3. Det er et mål fra Fylkestinget at ovenstående, isolert sett, ikke skal svekke kollektivtilbudet. Oppfølging av vedtakets pkt 1; Minst 70% av ruteproduksjonen baseres på biogass som drivstoff Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) har våren 2015 lyst ut anbudskonkurranse for rutekjøring i Tønsberg & omegn fra 01. juli Det er i anbudsdokumentene stilt følgende krav: «Utøver skal til enhver tid ha et tilstrekkelig antall busser som benytter biogass for å møte kravet om at minimum 70% av antall rutekilometer årlig produseres med biogass som drivstoff.» Det er videre lagt inn insitamentsordning for bruk av biogass ut over kravet på 70%: «Dersom utøver kan dokumentere at mer enn 70% av antall rutekilometer på årsbasis er produsert med materiell som benytter biogass som drivstoff, godtgjøres utøver med NOK 2,00 pr rutekilometer for det antall rutekilometer som overstiger 70% kravet. Dette beløpet er ikke gjenstand for regulering.» Fylkestingets vedtak pkt 1. anses oppfylt for denne kontrakten. Politiske føringer vil bli innarbeidet i kommende anbudsutlysninger. Oppfølging av vedtakets pkt 2; Etablering av oppstillingsplass Prosess Det er samarbeidet med Tønsberg kommune og Vestviken kollektivtrafikk om oppfølging av vedtaket. 3

4 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i møte orientert om igangsatt arbeid med etablering av bussoppstillingsplass. Fylkesutvalget ble orientert om organisering, mandat og framdrift 05. mars 2015 i sak 29/15: Organisering og mandat Hensikt Arbeidet skal tilrettelegge for etablering av et oppstillingsanlegg for buss, med mulighet for fylling av drivstoff. Det skal legges til rette for nattfylling av biogass. Anlegget skal stilles til disposisjon for den operatøren som vinner anbudet for kollektivtrafikk i Tønsberg-området. Anbudsdokumentene er kunngjort og frist for innlevering er satt til 24. april 2015 (senere endret til ). Det er en ambisjon at anlegget skal kunne tas i bruk ved oppstart av anbudsperioden, Vfk engasjerer ekstern prosessleder for gjennomføring av arbeidet. Aktørene: Vestfold fylkeskommune, VKT, Tønsberg kommune Avklaring av ansvar og roller Tønsberg kommune: Ansvar for, i dialog med aktørene, å stille egnet areal til disposisjon, ferdig regulert slik at det vil være mulig å ferdigstille anlegget innen Et spleiselag mellom VFK og Tønsberg kommune tar ansvar for risikoen for oppstart av reguleringsplan. Vfk: Ansvar for prosessledelse, framdrift og politiske avklaringer underveis. VKT: Innarbeide opplysninger om tilbud om bussoppstillingsanlegg i anbudsdokumentene Utarbeide forslag til kravspesifikasjon for bussoppstillingsanlegg. Arbeidet skal avklare: - Lokalisering - Betingelser for bruk av arealet - Beskrivelse av et bussoppstillingsanlegg - Kostnader og finansiering - Eierskap bussoppstillingsanlegg - Juridiske vurdering av forholdet til konkurranselovgivningen - Eventuell midlertidig oppstillingsplass Organisering Styringsgruppe Vfk, VKT, Tønsberg kommune på rådmannsnivå Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for arbeidet. Politisk referansegruppe To politikere, oppnevnt av HSAM To politikere, oppnevnt av Tønsberg kommune Administrativ arbeidsgruppe Ledes av regional Vfk v regional, stab (eiendom, jus, økonomi), VKT, Tbg kommune 4

5 Norconsult er engasjert til prosessledelse. Deres rapport følger som vedlegg til saken. Norconsult står ansvarlig for innholdet i rapporten. Det ble i april arrangert studietur til Nobinas bussanlegg på Grorud i Oslo. Sentrale problemstillinger ved etablering av bussoppstillingsplass for biogassbusser Et bussanlegg er i utgangspunktet et område for parkering av busser når de ikke er i ordinær trafikk. Et slikt anlegg vil normalt ha plass til flere busser og vil inneholde fasiliteter som utendørs oppstillingsplasser, tankingsanlegg for drivstoff, vask- og servicehall, verkstedsfasiliteter, kontorplasser for trafikkledelse, pauserom og garderobe for sjåfører mv. Det er i fylkestingets vedtak ikke definert hvilke funksjoner oppstillingsanlegget skal ha. Det er stilt krav om at oppstillingsanlegget skal ha mulighet for fylling av biogass både fra rør og flak. Gass som ikke leveres via rørnettet kan leveres på flak, dvs. komprimert og levert fra bil. For hurtigfylling kreves anlegg for ytterligere komprimering før tanking. Det er en fordel å legge bussoppstillingsplassen slik at det blir minst mulig kjøring før og etter rutekjøringen (posisjonskjøring). Derfor har busselskapene ofte valgt å ha flere oppstillingsplasser for bussene. Større oppstillingsplass med nattfylling i tankingsanlegg for gassbusser vil påvirke driftsmodellen for selskapene. Posisjonskjøring og transport av sjåfører til og fra sjåførbytte kan være en vesentlig kostnad. Som eksempel kan det nevnes at Nettbuss til skyss av sjåfører mellom bussoppstillingsanlegget i Kobbervikdalen og Bragernes brukte to minibusser og 13 årsverk. Eierskap, selskapsform, kjøp eller leie og utleie Det er utarbeidet notat om eierskap, selskapsform, kjøp eller leie og utleie. Notatet er vedlagt saken. Det vises til dette for detaljer. Fylkeskommunen har innhentet en juridisk vurdering fra advokat Hans Cappelen vedr. ulike eiermodeller for tomten. Cappelens vurderinger framgår av notatet. Det er ikke gitt noen føringer i fylkestingets vedtak av i sak 97/14, HSAMs vedtak av i sak 87/14 eller mandatet til arbeidsgruppen om hvem som skal være eier eller leier av tomten for bussoppstillingsplassen, eller hvem som skal være eier eller leier av bygninger på tomten f.eks. vaskehall, verksted, kantine, kontorer mv., eller hvem som skal være eier eller leier av biogassanlegg (stikkledning, tanker, rør og påfyllingsanlegg) eller hvem som skal være eier eller leier av bussanlegget. Selskapsform Flere eieralternativer kan tenkes for tomten, bygninger på tomten, biogassanlegg eller for bussanlegget. Aktuelle selskapsformer kan være aksjeselskap, kommunalt foretak, fylkeskommunalt foretak eller interkommunalt selskap. Hvem som er eier av selskapet, kan også ha ulike varianter, f.eks. kan et aksjeselskap eies av andre enn fylkeskommunen eller bare av fylkeskommunen, eller en kombinasjon av fylkeskommunen og private eller offentlige aktører. Bussanlegget I vedtak av fylkestinget av er det besluttet at «det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen 5

6 », og at «det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak». Fylkestinget har i sitt vedtak ikke nevnt noe om etablering av bussanlegg, dvs. vaskehall, verksted, kantine, kontorer mv. Det er derfor ikke vurdert eierskap for bussanlegg i saken. Eie, leie eller feste tomt En tomt kan kjøpes av VFK, VKT eller Tønsberg kommune alene eller et sameie mellom en eller flere nevnte aktører. Tomt kan også erverves av selskap som nevnt ovenfor. Om eiendommen kjøpes, leies eller festes vil ha betydning for kjøpesum, grunnleie eller leie, dvs. hvilket beløp som bevilges til formålet. I forhold til regler om offentlige anskaffelser, vil det også være forskjell om fylkeskommunen kjøper en tomt eller leier en tomt. Kjøp av tomt er ikke omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Leie av en tomt er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, men ikke forskrift om offentlige anskaffelser. Utfordringen for fylkeskommunen er å finne en løsning mht eierskap, selskapsform, leie/kjøp og utleie/salg som er slik at man unngår unødvendige kostnader som følge av regelverket for mva og momskompensasjon. Som følge av at det vil bli vurdert strategi for bussanlegg i Vestfold som omtalt i saken, vil en komme tilbake til vurdering av permanent tomt for bussoppstillingsplass. Det er derfor i denne omgangen kun vurdert en løsning for kontraktens varighet, dvs. 8+2 år. Fylkeskommunen har med grunnlag i Cappelens vurderinger ønsket å være en tilrettelegger for tomt for bussanlegg, og har ikke ønsket å gå inn som eier, leier eller fester av tomteareal. Fylkeskommunen vil inngå en intensjonsavtale som kan transporteres til tilbyder i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Eierskap til anlegg for biogasstanking Også for anlegg for biogasstanking kan det være aktuelt med ulike selskapsformer eller eieralternativer. For andre anlegg for biogasstanking i Norge, er det vanlig at bussoperatør gjør en avtale direkte med gassleverandør hvor prisen for gassen gjenspeiler volum og avskrivinger på anlegg for biogasstanking. Det henvises til rapport fra Norconsult. Siden det er valgt et midlertidig anlegg for år, og det ikke er vanlig i bransjen, har fylkeskommunen ikke funnet grunnlag for å gå inn som eier av anlegg for biogasstanking. Fylkeskommunen overlater derfor til bussoperatør å inngå avtale direkte med gassleverandør om anlegg for biogasstanking. Mulige tomtevalg Arealbehov (-krav til permanent og midlertidig anlegg) For et permanent anlegg er det vurdert bussanlegg for 100 busser med mulighet for tanking fra rør(nattfylling) og tanking fra flak(hurtigfylling), samt parkering for ansatte (ca. 60 plasser). Det er også lagt til grunn at et bussanlegg har behov for administrasjonslokaler og verksted med vaskehall på ca 1500 m2. Arealbehovet er anslått til ca 30 mål. For et midlertidig anlegg er det tatt utgangspunkt i at det skal kunne dekke behovet i denne anbudsperioden. Det er forutsatt et tankingsanlegg for biogass til 70 busser. Det er i 6

7 Norconsults rapport vist noen prinsipielle løsninger for et slikt anlegg. Det er for et midlertidig anlegg lagt til grunn at det stilles til disposisjon en egnet tomt, vurdert etter gitte kriterier, der det er mulig å etablere tankingsanlegg og tilfredsstillende fasiliteter innen oppstart av anbudsperioden. Prosess for å finne egnet område For å avdekke mulige arealer for midlertidig bussoppstilling er kommunens kartverk benyttet. Muligheten for tilgjengelige tomter er drøftet med megler. Megler har forespurt flere aktører om tilbud. Aktuelle tomtelokaliteter er vurdert i forhold til kriteriene nedenfor. Det er i arbeidet gjort vurdering av mange ulike tomtealternativ. For kart og en nærmere beskrivelse av de enkelte tomtealternativene henvises til rapporten fra Norconsult. Det ble i første vurdering søkt etter egnet areale for et permanent anlegg. Tønsberg kommune har vurdert 6 aktuelle områder for et permanent anlegg og kommet fram til Gulli- Nauen som mest aktuelt. Området er lagt inn som forslag i kommuneplanens arealdel. Tomten har et fall på mellom 12 og 15 meter. For å få en hensiktsmessig utnyttelse bør bussoppstilling etableres på 2 plan. Disse forstøttes med murer på ca 5 meters høyde. Det må påregnes vesentlige kostnader til opparbeiding. Det er stort potensiale for funn av kulturminner. Det er registrert et betydelig antall kulturminner i området rundt den aktuelle lokaliteten. Det må foretas kulturminneregistrering. Avhengig av hva som registreres kan det være behov for mer omfattende undersøkelser. Mellom pendlerparkeringen og den tiltenkte tomten går det en boligvei/gårdsvei som også fungerer som skoleveg for barn som bor på denne siden av E18 og sogner til skole på Barkåker. Vegen er uten fortau eller gang-/ sykkelveg. Forholdene for myke trafikanter må utredes nærmere og avbøtende tiltak vurderes. Tønsberg kommune har satt opp en framdriftsplan for Gulli Nauen som er rask, men mulig å gjennomføre. Den viser at anlegget tidligst kan stå klart mars Nødvendigheten av regulering og utredninger gjør at tomten ikke kan bebygges og ferdigstilles innenfor fristen satt til Undersøkelser og utredninger som vil kunne bli avkrevd i forbindelse med planarbeidet, samt mulige funn i forbindelse med undersøkelser som gjøres underveis kan medføre at planprosessen tar lengre tid enn det minimum som det er lagt opp til. Kommuneplanen i Tønsberg er ikke godkjent og det knytter seg usikkerhet til den videre godkjenningsprosessen for det utpekte tomtearealet. Arealet antas å kunne utvides i den pågående prosessen. Arealet er uregulert og må reguleres til de aktuelle formålene. I forbindelse med eller i forkant av en reguleringsplan er det en rekke tema må utredes deriblant grunnforhold, kulturminner, naturmangfold, trafikale forhold og konsekvenser. Gulli-Nauen vurderes ut fra en helhetsvurdering av risikoen og gjennomføringsmuligheter til ikke å være et alternativ i denne anbudsrunden. Det er kommet opp en rekke spørsmål som det er behov for å drøfte før etablering av et permanent bussoppstillingsanlegg. Hva er intensjonen med etablering av bussanlegg i Vestfold? Hvilken rolle skal fylkeskommunen ta? Skal det eies, leies? Hvem skal eventuelt eie anleggene? Hva skal et bussanlegg omfatte? Hvordan skal anlegget finansieres? Tiden fram til oppstart av anbudet vurderes å være for kort til å finne alternativt område for et permanent anlegg uten at det er tatt en prinsipiell drøfting av disse spørsmålene. Begrenset tid vil begrense tilfanget av tomter fordi bruk av et område til bussoppstilling kan kreve utredning, regulering eller omregulering og opparbeiding. Store deler av arealene i Tønsberg 7

8 kommune er båndlagt til bypakke Tønsberg og til bevaring av natur- og kulturmiljø og kan ikke vurderes nå. Det anbefales derfor å utarbeide en strategi for fylkeskommunens rolle og engasjement i bussanlegg før det arbeides videre med permanent anlegg. En rekke tomter er vurdert med tanke på å skulle fungere som bussoppstillingsanlegg i 8+2 år. I vurderingen er det lagt inn færre krav til innhold enn i det opprinnelige permanente anlegget. Det overlates til bussoperatøren å inngå nødvendige avtaler med tomteeier og gassleverandør. Nobinas nye anlegg på Grorud er et eksempel på en måte å organisere bussanlegg på. Tomt ble leiet av Rom eiendom. Alle eiendeler var leaset. Anlegg for leveranse av gass er bygget av AGA. Nobina betaler for anlegget ved å kjøpe gassen. Nobina bruker Aga så lenge de har anlegget. Bussmateriellet ble leaset av eget finansieringsselskap. Tomtevalg for et midlertidig anlegg er vurdert etter disse kriteriene: - Planstatus og egnethet på avsatt eller regulert formål - Tomtens arrondering og egnethet for oppstilling av buss - Planmyndighetens holdning til formål og plassering (Tønsberg kommune) - Avstand til E18/ Tønsberg - Risiko vedrørende utenforliggende prosesser og usikkerhet i forhold til opparbeidelse og kostnader. - Manglende tilbud fra eiere Følgende tomter ble vurdert, men forkastet i første runde: Tomt ved Kjelle, GnrBnr 51/310??? Kan være flere GBnr Solkilen Ås nord Baråker øst Taranrød Område ved Fjordgata 2 Området er besluttet brukt til felles legevakt for 9 kommuner og er derfor uaktuelt. Området er under regulering til boliger. Kommunens vurdering er at denne tomten på dette stadium og med aktuelt reguleringsformål ikke er aktuell for bussoppstilling. Skogsområde grensende til Jarlsberg flyplass Området ligger i LNF området og er i forslag til kommuneplan avsatt til bevaring kulturmiljø og er derfor ikke aktuelt. Område øst på Barkåker er avstatt i kommuneplanen. Infrastruktur internt for området er ikke opparbeidet. Krav til regulering tilsier at det vil være vanskelig å få etablert bussoppstillingsplass i området innen gitte frister. Området antas å ligge for langt unna bussterminalen. Området benyttes til parkering i dag. Tilbyder har ikke inngitt tilbud på leie etter forespørsel. Gjenstående tomtealternativ er undersøkt nærmere for å kunne vurdere om de kan være egnet for en oppstillingsplass for 70 busser som skal kunne tanke biogass både fra rør og fra flak. Norconsults rapport gir en mer utfyllende beskrivelse av tomtene. Aktuelle tomtevalg for et midlertidig anlegg er vurdert etter disse kriteriene: - Leiepris tomteareal - Stipulerte kostnader for opparbeidelse av tomten - Tomtens arrondering og egnethet for oppstilling av buss - Planmyndighetens holdning til formål og plassering (Tønsberg kommune) 8

9 - Varighet av leiekontrakten - Vilkår i tilbudene - Risiko vedrørende utenforliggende prosesser og usikkerhet i forhold til opparbeidelse og kostnader Gjenstående tomtealternativer er: Åskollen Ås øst Måkeveien Baråker nord Korten mål, må reguleres eller benyttes på dispensasjon, ikke opparbeidet pt 6-9 mål regulert til offentlig formål, avsatt til næringsformål i kommuneplanen, planmyndighetene er positive til bussoppstilling på lokasjonen. Tilnærmet ferdig opparbeidet tomteareal. Tilbyr tilpassing av alle aktuelle bygningsfasiliteter i tillegg til bussoppstilling. Gunstig lokalisering. Begrenset areal antatt ikke tilstrekkelig for samlet bussoppstilling og nattanking av biogass. Planmyndigheten ønsker ikke økt tungtrafikk i sentrum. Ferdig regulert område. Ferdig opparbeidet og pukket. Med infrastruktur. Det skal etableres bilgummiverksted for tunge kjøretøyer og storbilvaskeri. Det tilbys oppsjon på verksted og administrasjonslokaler. Gunstig lokalisering. Regulert og avsatt i kommuneplanen til aktuelt formål. Utfordrende grunnforhold, utfordrende i forhold til høyvansstand, høye opparbeidelseskostnader. Tilbudt varighet på leieavtale er kortere en transportørenes kontrakt. Konklusjoner Det er innhentet tilbud fra Åskollen, Ås øst, Måkeveien, Barkåker nord og Korten. Etter en samlet vurdering har fylkesrådmannen valgt å gå inngå opsjonsavtale med Åshaugveien 39 AS om leie av Ås øst. Det henvises til rapporten fra Norconsult for nærmere detaljer. Fylkeskommunens tilbud til vinner av Anbud 2016 Vestfold Det er inngått opsjonsavtale med Åshaugveien 39 AS, kalt Ås øst i tabellen over, om leie av en bygning og grunn på del av eiendommen Gnr 14/Bnr18 i Tønsberg kommune. En sladdet versjon av avtalen er vedlagt saken. De forretningsmessige vilkårene i avtalen er tatt ut av tilbyder ut fra konkurransehensyn. Avtalen kan transporteres videre til vinner av Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Opsjonen er gjeldende fram til Det vil være opp til anbudsvinner å benytte seg av tilbudet som er framforhandlet av fylkeskommunen. Opsjonsavtalen bortfaller dersom Fylkestinget ved behandling av saken den 21. mai 2015 ikke godkjenner/ vedtar Opsjonsavtalen. Prosess overfor tilbydere i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Fylkeskommunens tilbud om oppstillingsplass kan ha betydning for tilbydernes valg av oppstillingsplass og for driftsmodellen. Tilbyderne skal ha tilgang til lik informasjon til samme tid. VKT kunngjorde 06. februar 2015 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Frist for innlevering av tilbud er satt til 15. juni kl VKT har 30. april 2015 lagt ut følgende på sin nettside: «Melding 3 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Det vises til Konkurransebetingelsene pkt 3.3: 9

10 I perioden fram til frist for innlevering av tilbudet har VKT rett til å foreta rettelser, suppleringer, eller endringer av konkurransegrunnlaget. Eventuelle oppdateringer vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere på VKTs hjemmeside. Om nødvendig vil VKT forlenge fristen for innlevering av tilbud. Pkt 1: Denne Melding 3 gjelder til bestemmelsene i Konkurransebetingelsene pkt Utøvers lokalisering, og kjøp av varer og tjenester Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler. Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har planer om å etablere en oppstillingsplass for busser, med ferdigstillelse innen Tilrettelegging for lagring og fylling av biogass inngår i disse planene. Selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve biogass) planlegger å kunne levere biogass til de biogassbussene som utøver vil benytte i denne kontrakten. Utøver plikter å vurdere tilbud også fra disse opp mot andre løsninger og tilbydere. VKT ønsker med dette å opplyse at Vestfold fylkeskommunes administrasjon nå ferdigstiller en sak for behandling i Fylkestinget om etablering av oppstillingsplass for busser i Tønsbergområdet. Framdriftsplan for denne saken er som følger: Sakspapirer til fylkestingsak og evt. underliggende dokumenter er planlagt ferdigstilt den 11. mai Politisk behandling av denne saken er planlagt i fylkestingmøte den 21. mai VKT vil, når sakspapirer og evt. underliggende dokumenter foreligger, legge dette ut i form av en melding på oppdragsgivers hjemmesider på adressen VKT vil, når fylkestinget har behandlet saken, legge ut fylkestingets vedtak i form av en melding på oppdragsgivers hjemmesider på adressen I denne Melding 3 blir Konkurransegrunnlaget Konkurransebetingelser pkt. 3.4 Fremdriftsplan endret som følger: Fremdriftsplan endret som følger: Konkurransen kunngjøres Frist for å stille spørsmål til tilbudsgrunnlaget Frist for innlevering av tilbud kl. 12:00 Tilbudsåpning kl. 13:00 Vedståelsesfrist (3 måneder fra tilbudsfristen) Valg av tilbyder, som det skal inngås kontrakt med, antas å finne sted i løpet av juli 2015, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode tilbudet er bindende jf. vedståelsesfristen. Oppstart av oppdraget er fredag den 1.juli 2016.» Strategi for bussanlegg i Vestfold Arbeidet med søk etter egnede tomter for et bussoppstillingsanlegg har generert mange spørsmål. Hva er intensjonen med etablering av bussanlegg i Vestfold? Skal det eies, leies? Hvem skal eventuelt eie anleggene? Hva skal et bussanlegg omfatte? Kan vi risikere å styre bussoperatørene på områder der operatørene selv sitter med spisskompetanse for å finne optimale driftsmodeller? 10

11 Flere av problemstillingene vil også gjelde større og mindre kollektivknutepunkt og terminaler. Ulike fylker har valgt ulike modeller for etablering av bussanlegg. Det som er gjennomgående er at der det er vanskelig å finne gode bussoppstillingsplasser engasjerer fylkeskommunen seg for å sikre gode løsninger både med tanke på miljø og økonomi. Det anbefales å starte et arbeid med å finne ut hva som er den gode løsningen for Vestfold knyttet til bussanlegg. Det kan være hensiktsmessig å se på hvor kollektivknutepunktene skal etableres samtidig som en ser på hvor og hvordan fylkeskommunen skal engasjere seg i oppstillingsplasser for bussene i Vestfold. Fylkesrådmannens bemerkninger: Fylkesrådmannen har innenfor den korte tiden fra vedtaket i desember bestrebet seg på å finne en løsning som er praktisk gjennomførbar, som ivaretar Fylkestingets vedtak og som tar hensyn til tilbydere i Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Det er nå fremforhandlet en løsning som vurderes som tilfredsstillende. Det vil være opp til anbudsvinneren å velge å benytte tilbudet. Fylkestingets vedtak om bruk av biogass i ruteproduksjonen gjelder ikke bare for pågående anbudsrunde i Tønsberg & omegn, men også for kommende anbudsrunder i resten av fylket. Spørsmålene som har kommet opp i forbindelse med arbeidet viser at det er behov for prinsipielle drøftinger og avklaringer før etablering av permanente bussanlegg. Fylkesrådmannen ønsker derfor at det utarbeides en strategi for fylkeskommunens engasjement i bussanlegg. Det vil være naturlig at en strategi for bussanlegg også omfatter annen infrastruktur av betydning for lokal busstrafikk, slik som knutepunkter og terminaler. Anbudskontrakt i Nordre Vestfold går fram til 2017, med opsjon på forlengelse til En strategi for bussanlegg i Vestfold bør legges fram før sommeren

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Akershus vest 2009 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Beskrivelse av hele bussanlegget

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Oppstillingsplass for buss i Tønsberg

Oppstillingsplass for buss i Tønsberg Vestfold fylkeskommune Oppstillingsplass for buss i Tønsberg Rapport Mai 2015 2015-05-07 Oppdragsnr.: 5151594 Rev. Dato: 2015.07.05 Beskrivelse Vurdering av alternativer for oppstillingsplass for biogassdrevne

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvilerom og toaletter ------------------------------------------------------------------------ 2 2. Forutsetninger

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon 1.1 25.09.2015. Anleggsbeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 4. Versjon 1.1 25.09.2015. Anleggsbeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 4 Versjon 1.1 25.09.2015 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MULIGE TILPASNINGER AV KJUL BUSSANLEGG... 2 3 HVILEROM OG TOALETTER... 3 4 FORUTSETNINGER...

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Enebakk Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Enebakk Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Enebakk Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Gjerdrum og Nannestad. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Gjerdrum og Nannestad. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 4 Versjon 0.8 18.08.2017 Anleggsbeskrivelse for ruteområde Gjerdrum og Nannestad Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 2 BESKRIVELSE AV KOPPERUDMOEN

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Enebakk. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Enebakk. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 4 Versjon 0.9 23.08.2017 Anleggsbeskrivelse for ruteområde Enebakk Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 BUSSANLEGG... 2 2 BESKRIVELSE AV ENEBAKK BUSSANLEGG...

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Innføring av gassbusser i Bergen. Driftssjef Bjarte Årvik, Skyss. Gardermoen, 9. november 2011

Innføring av gassbusser i Bergen. Driftssjef Bjarte Årvik, Skyss. Gardermoen, 9. november 2011 Innføring av gassbusser i Bergen Driftssjef Bjarte Årvik, Skyss Gardermoen, 9. november 2011 Disposisjon Om Skyss Bergen var først ute med naturgassbusser i større skala Skyss sin prosess knyttet til anskaffelse

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Arkivsak-dok. 201314604-31 Arkivkode ---/L04 Saksbehandler Linda Lomeland Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 19/15 Fylkestinget 12.03.2015 Bypakke Tønsbergregionen.

Detaljer

Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelsen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelsen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Bussdepot til disposisjon i perioden august 2019 august 2029... 3 2. Avtaleforhold... 3 3. Bussdepot... 3 3.1. Sandmoen bussdepot

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold

Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold Arkivsak-dok. 201105866-20 Arkivkode 123/P11 Saksbehandler Torstein Kiil Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 24.04.2014 42/14 Godkjenning av planprogram for revisjon av regional plan for kystsonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Abels gate - Opsjonsavtale Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/ innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Abels gate - Opsjonsavtale Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/ innstilling: Saksframlegg Abels gate - Opsjonsavtale Arkivsaksnr.: 06/43407 Forslag til vedtak/ innstilling: 1. Formannskapet vedtar at det er en kommunal oppgave å bidra til og tilrettelegge for etablering av studentboliger

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Nytt biogassanlegg i Rådalen. Vedr. bruk av biogass som drivstoff for gassbusser i Bergen.

Nytt biogassanlegg i Rådalen. Vedr. bruk av biogass som drivstoff for gassbusser i Bergen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Fagnotat Saksnr.: 200608116-111 Emnekode: VAA-5442 Saksbeh: SOT Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Vann- og avløpsetaten Dato: 30.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon.

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon. SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/1055 Dok.nr: 17/8081 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 12.06.2017 Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Arkivsak. Nr.: 2013/1197-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse 1. OM LEIETAKER Leietaker er Oslo Kommune ved Utdanningsetaten. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter: Grunnskolen Videregående opplæring

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

VERDIVURDERING av Uregulert tomteareal

VERDIVURDERING av Uregulert tomteareal VERDIVURDERING av Uregulert tomteareal Årnseth byggefelt Rissa kommune UTARBEIDET AV: Takst-Forum Trøndelag AS Sorgenfriveien 9 7037 Trondheim Rapportansvarlig: 18. september 2015 Takstmann NTF Csaba Tørø

Detaljer

GBNR 18/16 - FRADELING AV BOLIGTOMT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE

GBNR 18/16 - FRADELING AV BOLIGTOMT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE GBNR 18/16 - FRADELING AV BOLIGTOMT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 18/16 - Fradeling Tiltakshaver: Leonhard Bjånes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Aurskog-Høland. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Aurskog-Høland. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 4 Versjon 0.8 23.08.2017 Anleggsbeskrivelse for ruteområde Aurskog-Høland Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 2 BESKRIVELSE AV BJØRKELANGEN

Detaljer

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS Arkivsaksnr.: 10/2027-13 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering 1 Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 28.04. 2-16/17 Overordnet styringsgruppe 15.05. 2-16/17 Tertialrapportering 1 Sammendrag Bypakke

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse. Busstjenester Linje

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse. Busstjenester Linje Vedlegg 4 Versjon 1.1 17.03.2016 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Linje 25 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 3 BRUK AV ANDRE BUSSANLEGG... 32 4 KRAV TIL BUSSANLEGG...

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Overordnet styringsgruppe 15.05.2017 2-2017 19/17 Videre prosess og fremdrift for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune

Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune Vi inviterer interessenter til samarbeid med Levanger kommune i utvikling av anbudet.

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Salg av tomter på Kalstadheia. Kjøp under ,- kr eks. MVA

Salg av tomter på Kalstadheia. Kjøp under ,- kr eks. MVA RISØR KOMMUNE Enhet for Plan- og byggesak Aktuelle tilbydere Anbudskonkurranse: Salg av tomter på Kalstadheia. Kjøp under 500 000,- kr eks. MVA Risør kommune søker profesjonell bistand til å selge boligtomter

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Tjenester innen Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendommer INNHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Horten kommune 20 04 13 KST 020/13 Vedtak: oppdatert pr 04 06 13 1 Kommunestyret ser positivt på muligheten for

Detaljer

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET»

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» j.. m. _ "L I : l =:2i.f ans:.f ~f..._.._..._...,.n_._...» AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» Del A: Områderegulering/ Vann- og avløpsplan 1. Avtaleparter Parter i avtalen er: 1. Rissa kommune

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer