Referat fra drøftingsmøte 16. mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra drøftingsmøte 16. mars 2007"

Transkript

1 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 16. mars 2007 Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad, FFU/personalsjef, Jan-Erik Hansen, økonomisjef, Inger- Lise Balandin, klinikksjef Klinikk psykisk helsevern og rus, Kristine Brevik, konst. klinikksjef, Hammerfest, Hanne Bentsen, konst. klinikksjef, Kirkenes, Violet Bjørgve, administrasjonsleder, Jens B. Herstad, referent. Arbeidstakersiden: Ally Nyheim, Fagforbundet, Odd Oskarsen, KFO, Marte Vibstad Båtstrand, NSF, Eirik Lind Irgens, NFF, Tone Bjerknes, HVO. Varighet: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen bemerkninger til dette. Det ble fra direktøren tatt opp at deler av drøftingsgrunnlaget var sendt ut mindre enn en uke før drøftingsmøtet. Det var innkalt til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven 8-2, HA 30 jf. 28. Saksliste: Styresaker til drøfting 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Kronikersatsingen 3. Sykestueprosjektet 4. Årsmeldingen 5. God Vakt/Arbeidstilsynet 6. Orientering om regnskap pr februar - avviksrapport 7. Budsjett 2007 tiltak 8. Årsavslutning 9. Ambulanseplan 10. Foretakets boligpolitikk 2. Kronikersatsingen Orienteringssak. Eva H. Pedersen redegjorde for utkastet til saksfremlegg og handlingsplanen for kronikersatsingen fra 2007 frem til Ønsket er en økning av sengekapasiteten fra 8 til 10 senger og heving av kompetansen innen nevrologisk utredning. Innstillingen til styret er at saken tas til orientering og at det jobbes videre med konkretiseringen av planen innenfor gjeldende økonomiske rammer. Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: * Avd: Personal Saksbehandler: Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: Avd tlf: Jens B. Herstad 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest Epost sekretariat: Avd faks: Dir. tlf: Kontonr: Org nr: Internett: Avd e-post: Saksbehandler e-post: MVA NO

2 Det kommer nye koder for rehabilitering fra Handlingsplanen er bra og forslagene/argumentene er gode. Saksfremlegget er godt. 3. Sykestueprosjektet Orienteringssak. Eva H. Pedersen redegjorde for utkastet til saksfremlegg og utkastet til tilrådning. Tilrådningen blir tredelt. Hvordan vil HN arbeide for å sikre finansieringen av sykestueprosjektet/sykestueplassene? Svar: Direktøren vil jobbe for at dette kommer i tillegg til den allerede bevilgede styrkingen av rammen. Hvordan skal man sikre bemanningen i henhold til planen og kostnadsdekningen for dette? Svar: Dersom det skal økes til aktiv vakt døgnet rundt må det tilføres midler for dette. 4. Årsmelding 2006 Økonomisjef Jan-Erik Hansen redegjorde for bakgrunnen for årsmeldingen og saksfremlegget. Årlig melding 2006 er allerede lagt frem for styret, og det er hensiktsmessig med en mer tematisk sortert melding om foretakets virksomhet i foregående år, også delvis sett i forhold til andre forhold, blant annet pasientbehandling og aktivitet. Årsmeldingen er dette fremlegget. Innspill fra de tillitsvalgte tas gjerne imot. Det er ønskelig med egne punkt om ansatte og ansattes medvirkning, samt HMS. Svar: Dette er en god ide og vil bli vurdert. Økningen i stillingsprosent for HVO vil bli tatt inn. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for hovedverneombudene Forholdet mellom beleggsprosent (øker) og DRG-poeng (synker) ble tatt opp, samt epikrisetid (for høy). Svar: Her vil det bli tatt inn kommentarer. Forskningsfinansiering utenfra i størrelsesorden 1,5-3 mill ble tatt opp hvilke kilder er dette og hvem omfattes? Svar: Dette er i all hovedsak HN-midler som går som dr. gradsmidler. Noe kan komme fra andre kilder. Pilotprosjektet i forhold til medarbeidertilfredshetsundersøkelsen ble tatt opp, i og med at dette er et prosjekt i 2007, på samme måte som arbeidsglede-prosjektet. Dette er HN-initierte prosjekter. Svar: Dette vil bli presisert nærmere. Kommentarer til en del av de tallene som fremkommer i meldingen kunne vært nyttig som utfyllende informasjon. Svar: Korridorpasienter og strykninger vil bli kommentert, klinikksjefene melder til økonomiavdelingen. 2

3 Forholdet mellom årsverk og ansatte og ble tatt opp, da det er kommentert for Klinikk psykisk helsevern og rus, men ikke for de andre klinikkene. Svar: Punktet strykes, da dette vanskelig blir korrekt uten lange forklaringer. 5. God Vakt/Arbeidstilsynet FFU/personalsjef Erik Fjeldstad redegjorde for statusrapporten, saksfremlegget som kommer og tilrådning til styret. Vi har totalt 9 avvik, 7 avvik som skal lukkes innen 1. april, 1 innen 1. mai og 1 innen 1. juli. Systematikken i arbeidet er god, det er viktig å få implementert HMS-arbeidet i virksomheten fra topp til bunn. Generelt: Gledelig fremdrift i forhold til påleggene. Statusrapporten er bra, det er første gang dette foreligger etter at påleggene ble gitt. Stillingsprosent hovedverneombud: Svar: Skrives om slik at det blir klarere. Pålegget i forhold til opplæring om egen arbeidssituasjon pålegg 6: Svar: Dette er rettet mot situasjonen på den enkelte avdeling. Dette kartlegges gjennom spørreundersøkelser. Opplæringsplanen gjennomgås for å sikre opplæring av de ansatte. Toplantenkning, både på avdeling og foretak. 6. Orientering om regnskap pr februar - avviksrapport Økonomisjef Jan-Erik Hansen redegjorde for status for regnskapet pr. februar. Det er avvik i forhold til budsjettet, og tendensen går i retning underskudd for året sett under ett. Hammerfest: Det er lavere aktivitet (DRG) enn forventet. Medikamentkostnadene svinger, dette er påregnelig sett over de siste årene. Kirkenes: Økte kostnader og lavere aktivitet enn forventet. Dette henger sammen med lønn og DRG-inntekter. Lønn: Omtrent på budsjett, liten nedgang på overtid i forhold til i fjor. Forbruk av månedsverk er på linje med 2006, vi har ikke klart en reduksjon pr. februar. Hvorfor er februar en så dårlig måned for Hammerfest? Svar: Dette henger sammen med svikt i DRG-inntektene, men dette svinger litt over året og fordeler seg jevnt over tid. Dette er nyansert og vanskelig å forklare enkelt. Det er en ambisjon å søke å øke inntektene noe. Hva er lagertransaksjoner? 3

4 Svar: Dette henger sammen med varekostnader og lagerbeholdningsstyring i lagersystemet. Det er forholdet i tid mellom innkjøp til foretaket og kostnadsføring på avdelingene som på papiret ser ut som økte kostnader. Økte lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret? Svar: Lønnsoppgjøret for Akademikerne kommer fra , og vil gi øket lønnskostnader for denne gruppen i etterkant ved utbetaling. Det er positivt med en stor prosentvis nedgang i sykefraværet, men vi vet ikke mye om bakgrunnen for dette, og det er viktig å få klarhet i dette. En kunnskap om hva som vil virke er viktig for å fortsette den gode trenden. Forholdet mellom sykefravær, overtidsbruk og innføring av EPJ kan forklare noe av reduksjonen i produksjonen så langt i år? Oppsummering fra Eva H. Pedersen: Styringsmål: - 15 millioner, dette opprettholdes pr. februar, og vil vurderes fremover. Vi har et stabilt problem på somatikk i forhold til aktivitet/kapasitet/inntekt/utgift. Det er mulig at vi må redusere aktivitetsmålene, men dette vil også medføre inntektsreduksjon. Klinikkene vurderer tiltak fortløpende. Det kommer til å komme et øket fokus på rapportering og kostnadskontroll fra styret og HN. 7. Budsjett 2007 tiltak Eva H. Pedersen redegjorde for utkastet til saksfremlegg. Fokus blir rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes, koding og sykefravær. Klinikkvis rapportering blir vedlegg til saksfremlegget. Status rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes: Svar: Direktøren foreslår at rehabiliteringsavdelingen blir opprettholdt. Forbehold om endelig godkjenning fra styret, til nå er styremedlemmene kun orientert/forespurt pr. telefon. Innsparingen må tas inn andre steder, jf. saksfremlegget. Vaktendringen på operasjonsavdelingen i Hammerfest blir dette tiltaket vurdert og eventuelt endret om det viser seg at den forventede effekten blir liten? Svar: Dette står fast, og det er en prosess i forhold til å vurdere nyansene i hvordan man skal løse dette. Tillitsvalgte er inne i denne prosessen. Redegjørelse for årsverkreduksjon/besparelser på Klinikk Kirkenes? Svar: Ernæringsfysiolog går 40 % over til Klinikk psykisk helsevern og rus. Tiltaket skal evalueres i høst. Det hadde vært ønskelig med en ytterligere satsing på dette feltet. En habiliteringsstilling står pt vakant, dette er en stilling som er utlyst med få søkere. Dette er en besparelsesmulighet inntil vi finner andre muligheter. Diverse poster: Blant annet sommerstenging på rehabiliteringsavdelingen, reduksjon i vikarbruk på denne og andre avdelinger, permitteringer av de ansatte på rehabiliteringsavdelingen er et mulig alternativ. Sommerstengningen bør drøftes i foretaks-amu. Overføring av Håja og Prestøya barnehager er ikke drøftet med tillitsvalgte. Blir dette gjort? Svar: Ja dette blir drøftet innen kort tid. Det savnes risikoanalyser på innsparingstiltakene som er foreslått. Dette gjelder særlig i forhold til HMS-konsekvenser. Hva er status på dette feltet? 4

5 Svar: Konsekvenser av omlegginger skal risikovurderes i forhold til de ansatte, også ved mindre endringer. Virkningen for den enkelte kan være dramatisk. Det er viktig med informasjonsflyt. Klinikk Hammerfest: Prosessene i avdelingene går i arbeidsgrupper, og det skal gjøres risikovurderinger og amu-behandling av tiltakene. De enkelte tiltakene er ikke drøftet og de tillitsvalgte har ikke gått inn for tiltakene som er beskrevet. Spørsmål til enkelte punkter i innsparingstiltakene. Oppsummering: I Helse Nords oppdragsdokument til Helse Finnmark under punktet områder som skal vektlegges spesielt er et av områdene ortopedi: Avvikling av spesialisert ortopedisk bakvakt i Kirkenes. Direktøren vil følge opp dette. Sykefraværet ser ut til å begrense bruken av overtid og lønnskostnader. Dette er positivt, og ser ut til å virke. Bedre koding ser ikke ut til å ha fått noen vesentlig effekt, blant annet ligger pasientstrømmen/aktiviteten under det budsjetterte. Rapporteringen vil gå på hva som er iverksatt og at man prøver å si noe om effektene av tiltakene. Klinikksjefene forlot møtet etter denne saken. 8. Årsavslutning/årsregnskap Økonomisjef Jan-Erik Hansen redegjorde for saksfremlegget, prosessen og regelverket bak og årsavslutningen og årsregnskapet. Underskudd på 105 millioner, dette er ca 60 mill i underskudd i forhold til styringsmålet. Ordinært resultat ca 99 millioner, etter avskrivning (barnehagene) og ekstraordinære inntekter.. Notene om kontantstrøm i investeringprosjektene Svar: Dette er forholdet mellom kostnader som betales og for eksempel avskrivninger. Dette er forholdene som korrigeres for. Salg av div eiendommer har gitt en inntekt på ca 11 millioner. Øremerkede tilskudd, note 3: Svar: Syketransport 168 millioner, arbeidsgiveravgift ca 8 millioner. DRG-poeng sjekkes. Note om forventet avkastning på pensjonsmidlene. Svar: Pensjon er et komplisert felt og en stor kostnad for oss i og med at vi har mange i arbeid. Prosessen om avkastning og kostnader er komplisert og informasjonen er ikke lett å fremstille enkelt. Kostnadene på pensjon er lavere enn budsjettert etter tilbakemelding fra KLP og avkastningen er bedre, noe som fører til lavere kostnad i det store bildet. God regnskapsskikk er fastsatt av KLP i dette spørsmålet. Endring av rentesatsene betyr mye for våre kostnader. 9. Ambulanseplan Erik Fjeldstad redegjorde for saksfremlegget, tilrådningen og ambulanseplanen, SINTEF-rapporten om fremtidige ambulanseorganisering og høringsuttalelsene. Punktet om driftsorganisasjonen blir 5

6 lagt frem senere. Det ligger store utfordringer i dette, det kommer store endringer på dette feltet. Vi får antakelig mellom 150 og 200 nye ansatte. Finansiering blir viktig. Eva H. Pedersen supplerte i forhold til organiseringen. Det ligger an til å bli en felles organisasjon og organisering for hele fylket. Det er viktig å gå mer i dybden på dette feltet. Det kom ingen store innvendinger mot fremlegget. Det er et omfattende og godt dokument som er lagt frem. Gruppen har gjort en god og grundig jobb. Kommentar ang kostnader/økt rammetildeling: Det er viktig at styret er klar over at dersom overtakelsen av ambulansetjenesten ikke følges av økte rammer vil overtagelsen få negative konsekvenser for foretakets økonomiske situasjon. Det er positivt at AMK-organisering avventes i forhold til HN RHFs arbeid på dette feltet. Svar: Det er viktig at vi signaliserer at det er viktig å beholde kontrollen over pasientlogistikken i Finnmark. Om det blir en eller to er mindre viktig, det viktigste blir at vi må ha AMK-sentral i fylket. Ambulanseplanen som er fremlagt av arbeidsgruppen er enstemmig. Endring i pkt 7, det skal være i henhold til avtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Tilsetting av sykepleiere i ambulansetjenesten kan medføre positive ringvirkninger i forhold til å bruke disse også på sykestuene i distriktene. Ressursutnyttelse av personell både på båt og bil må drøftes. Leie eller eie garasjer? Innstilling til styret Hvor stor blir utvidelsen av stillinger i driftsorganisasjonen? Pt har vi 2 stillinger, det er foreslått en utvidelse opp mot 11 stillinger. 10. Foretakets boligpolitikk Økonomisjef Jan-Erik Hansen redegjorde for saksfremlegget med utgangspunkt i oppsummeringen. Det er en god del problemstillinger som må tas opp og vurderes. Viktig at vi har tilstrekkelig med boliger til de tilsatte, uavhengig av om de er definert som kjenekompetanse/kritisk kompetanse eller ikke. Det bør beholdes boliger slik at vi kan tilby dette. Skepsis til økning av husleie så lenge boligene ikke oppgraderes. Svar: Dette må vurderes så lenge det er et mål at boligmassen skal være selvfinansierende. Det er et valg mellom subsidiering av boligene og bruk av disse ressursene på andre felt. Det er viktig med en kartlegging av behovet i klinikkene på de forskjellige stedene. 6

7 Svar: Vi hadde hatt store problemer med rekruttering dersom vi ikke hadde hatt den boligmassen vi har, særlig i Hammerfest, men også i Kirkenes. Fortrinnsrett for de ansatte om disse ønsker å kjøpe er en positiv tanke. Redusert pris for ansatte eller markedspris? Svar: Det bør selges til markedspris med en fortrinnsrett til å tre inn i høyeste bud. Organisering (avdeling eller eget selskap) bør avhenge av behovet og boligmassen. Dette må konsekvensvurdering i forhold til rekruttering, kontroll over boligene og kostnadene ved å ha en annen organisering enn i dag. Svar: Dette avhenger av de råd vi får og kostnader/gevinster. Det er viktig at organiseringen blir hensiktsmessig. Organiseringen blir uansett et viktig punkt i saken. Fordeler og ulemper ved forskjellige organiseringer bør konsekvensvurderes og vi må få signaler fra styret på i hvilken retning det skal arbeides. Møtet avsluttet kl Jens B. Herstad /s/ Referent 7

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08.

PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08. Tid: Fredag 25.1.08 kl 09-1100 PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08. Til stede: Fra foretaksledelsen: Adm direktør Eva Håheim Pedersen, Økonomisjef Jan Erik Hansen, Driftssjef Hanne

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Det avholdes styremøte i Helse Finnmark HF, 19. februar 2004 kl. 14.00. Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, møterom i administrasjonen. Saksliste: Sak 2/2004

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015 Saksnummer 25/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR 25. MAI OG STYREMØTE 26. MAI 2011 I HAMMERFEST

INNKALLING TIL STYRESEMINAR 25. MAI OG STYREMØTE 26. MAI 2011 I HAMMERFEST Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer