Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen."

Transkript

1

2

3

4 1. LEDELSESKOMMENTARER Universitetet i Bergen er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet med forskning, forskningsbasert utdanning og forskerutdanning i alle fagmiljøene. Regnskapet for andre tertial i 2011 er avlagt i samsvar med reglene i relevante statlige regnskapsstandarder, jf kapittel 2. Resultatoppstillingen for inntekter følger Kunnskapsdepartementets (KD) mal. Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen. Tabell 1. Hovedtall for Universitetet i Bergen, inntekter og kostnader inkl. finansposter Inntektene Inntektene var 13,7 % høyere etter andre tertial (290 mill kroner) enn på samme tidspunkt i Samlet gjaldt 53 mill kroner av økningen tilskudd og overføringer fra andre (BOA), mens 237 mill kroner gjaldt GB. Økningen i inntekter fra GB gjaldt i hovedsak 103 mill kroner som inntektsførte budsjettmidler til utstyr i det nye odontologibygget. Dersom utstyrsmidlene holdes utenfor, var bevilgningen fra KD om lag 6,7 % høyere ved andre tertial i 2011, enn ved andre tertial i Det er solgt 3 bygg for til sammen 45 mill kroner med en regnskapsført gevinst på 26 mill kroner. Inntektene etter andre tertial er samlet sett som budsjettert. Posten for gevinst av salg av anleggsmidler viser noe lavere inntekter enn planlagt etter 2. tertial. Det skyldes forsinkelser i salg av bygg, men posten forventes å bli som budsjettert ved utgangen av året. Det er høyere inntekter innenfor BOA-virksomheten enn budsjettert, i hovedsak fordi det er brukt noe mindre inntekter til investeringsformål enn planlagt etter 2. tertial. Forpliktelsesmodellen regnskapet er satt opp med, gjør at nedgang i investeringer gir økte inntekter (og omvendt). Tilskudd og overføringer fra andre Bidrag fra Norges forskningsråd (NFR) er den største inntektskilden, med 54 %. Økningen i bidrag fra NFR fra andre tertial 2010 til andre tertial i 2011, var 7,9 %. Økningen gjelder 20 mill kroner av 2010-bevilgingen som er inntektsført til Senter for klimadynamikk. Mens det var lavere inntekter fra NFR i første tertial 2011 enn i første tertial i 2010, er inntektene etter annet tertial i 2011 som i EU-inntektene er økt med 63% fra 2.tertial i 2010 til 2.tertial i år. EU-inntektene er nå 32 mill kroner, og årets samlede inntekter kan nærme seg 50 mill kroner. Det er videre økning i inntekter fra stiftelser (20 %), og også inntekter fra andre statlige kilder øker, med SIU som største bidragsyter. Med økte BOA-inntekter, vurderes det som ekstra viktig å ha oppmerksomhet om universitetets egen innsats i BOA- prosjektene. Det vurderes som viktig å ha god oversikt over egenandeler og å arbeide planmessig for fullfinansiering av BOA-prosjektene. Det innebærer at det også er stor oppmerksomhet om dekningsbidrag og om risiko knyttet til eksterne inntekter. Regnskap 2. tertial

5 Tabell 2. Tilskudd og overføringer fra andre (bidragsaktivitet) Kostnadene Tabell 3. Kostnader til lønn og drift Kostnadene økte med 2,7 % fra andre tertial i 2010 til andre tertial i Lønnsutgiftene er de dominerende kostnadene og utgjorde om lag 61 % av kostnadene i de to første tertialene. Veksten i regnskapsførte lønnsutgifter var 2,4 % fra andre tertial 2010 til andre tertial Dette er en lav vekst i utgifter. Figur 1 viser at andelen av universitetets inntekter som brukes til lønn er redusert det siste året. Det har vært lav vekst i utgiftene til lønn, disse er i gjennomsnittet på årsbasis under 60 %. Moderate lønnsoppgjør og at det ikke er stillingsvekst bidrar. Utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget gir økte inntekter og reduserer lønnsandelen av inntektene. I 2011er pensjonskostnadene 1,85 % lavere enn i Andel lønn av all inntekt - 12 mnd gjennomsnitt 64,0 % 62,0 % 60,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 Figur 1. Andel lønn av totale inntekter per måned. Snittberegnet Figur 2 viser fordelingen av årsverk finansiert gjennom GB og BOA som gjennomsnitt for de åtte første månedene hvert år fra 2005 til Regnskap 2. tertial

6 Snitt åv per august , , , , ,0 BOA GB 1 000,0 500, Figur 2. Antall årsverk i gjennomsnitt første 8 måneder siste 6 år Ved utgangen av august 2011 var det årsverk ved universitetet. Til nå i 2011 har det vært en reduksjon i antall rekrutteringsstillinger, i hovedsak BOA- finansierte årsverk. Denne utviklingen følges opp spesielt. Posten for andre driftskostnader etter 2.tertial var 3,8 % høyere ved 2. tertial i Økningen gjelder først og fremst eiendomsdrift, der kostnadene var 9 % høyere enn ved samme tid i fjor. Også kostnadene til kjøp av tidsskrifter økte mer enn gjennomsnittet. Kostnader til reiser, mindre utstyrskjøp og bevertning er noe redusert eller øker mindre enn gjennomsnittet. Samlet var kostnadene i andre tertial noe lavere enn budsjettert (1,6%). Kostnadene til investeringer var 5,4 % høyere enn etter andre tertial i 2010, mens kostnadene til avskrivninger var 1 % høyere, eller om lag 177 mill kroner. Det er forsinkelser i planene og de periodiserte budsjettene for universitetets investeringer. Det visers seg å være vanskelig å ha en realistisk tidsplan for bruk av bevilgninger til byggprosjekter. For eksempel vil lite av utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget bli utgiftsført i år, mens budsjettet forutsetter at om lag 41 mill kroner vil bli brukt til slikt utstyr. Opprettholdelsesgraden etter annet tertial var 0,4, nøyaktig som ved annet tertial i Det er likevel økt vekting for teknisk-viteskapelig utstyr og redusert vekting for inventar og bygg. Tabell 4 indikerer at det bør investeres mer i bygningsinstallasjoner som ventilasjonsanlegg og el-anlegg, etter som denne gruppen har hatt en lav opprettholdelsesgrad de siste årene. Ved ferdigstilling av det nye odontologibygget, vil indikatorene endres. Indikatorene er til hjelp for vurderinger av om investeringsnivået for eiendelsgruppene er riktig. Tabell 4. Forholdet mellom investeringer og verdifall Regnskap 2. tertial

7 Resultat og overføringer Hovedbildet etter 2. tertial er at overføringene øker betydelig. Utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget på 164 mill kroner er stilt til rådighet i 2011 og inntektsføres i sin helhet i år. Av bevilgningen ble 123 mill kroner satt av til 2012-budsjettet tidligere i år, som sparing (jf tabell 5 under). Dette er hovedforklaringen til at det i år er budsjettert med økte overføringer. Det er sannsynlig at forsinkelser vil gjøre at en stor del av resterende midler av bevilgningen også bli overført til Dette gjør at økningen i overføringene innenfor GB blir så stor som den forventes å bli og høyere enn budsjettert. Det går en viss tid mellom bevilgning og gjennomføring i NFR-prosjektene. Det gjør det normalt at overføringen av BOA- midler øker i andre tertial. Når det korrigeres for 20 mill kroner som er gitt til Senter for klimadynamikk, er NFR-overføringene på samme nivå som etter 2. tertial i Tabell 5 under viser utviklingen i KD- og NFR-overføringene slik de er presentert i note 15 i regnskapet. Pågående investeringer og sparing til strategiske formål i 2012 og senere forklarer økningen. Tabell 5. Overføringer knyttet til grunnbevilgningen og NFR (mill kroner) Universitetet har budsjettert et driftsresultat på 89 mill kroner og en overføring på 203 mill av KD- og NFR-midlene i Forsinkelser i byggprosjektene vil bety at resultat og overføringer blir høyere enn dette. Etter andre tertial viser regnskapet et driftsresultat på 254 mill kroner. Overføringene, vurdert etter andre tertial, er samlet 35 mill høyere enn budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til NFR-delen av overføringene. Selv om økningen innenfor GB i hovedsak er knyttet til bygg og utstyr, framgår det også at enkelte fakulteter øker andelen ubrukte midler. Dette er av de forholdene som følges opp internt. Forskutteringsnivået for bygg er økt med 10 mill kroner og er 90 mill kroner. I tillegg er det forskuttert om lag 10 mill kroner til andre formål. Forskutteringene regulerer forpliktelsene til et lavere nivå i en periode med store bygginvesteringer. Balansen Innskuddet på universitetets konsernkonto og øvrige bankkonti er 953 mill kroner. Dette representer en økning på 24 mill kroner. I dette ligger en reduksjon ved at KD har endret tidspunktene for utbetaling av tilskudd og en økning som skyldes økning i overføringer. Virksomhetskapitalen er uendret i andre tertial, etter at den ble skrevet ned med 5 mill kroner i forbindelse med årsregnskapet for Regnskap 2. tertial

8 Gjennomføring av årets budsjett Universitetet i Bergen gjennomfører oppdraget KD har gitt i tildelingsbrevet for 2011, i andre tertial er det gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført forskningsbasert undervisning med forventet omfang og kvalitet. Internasjonale rangeringer viser at universitetets omdømme som internasjonalt forskningsuniversitet er styrket. Det er viktig for universitetets virksomhet å sikre vedlikehold og investeringer i bygg og infrastruktur. Dette har høy prioritet, og det allokeres betydelige midler til dette formålet. Dette arbeidet fortsetter og økte investeringer og driftskostnader innenfor byggområdet vil ventes å kreve større del av universitetets budsjetter i årene fremover. Det må forventes at kostnadene til infrastruktur og husleie vil øke mer enn generell lønns- og priskompensasjon. Økt ressursinnsats til bygg innebærer at utgiftene til lønn reduseres som relativ andel. Lønnsvekst og pensjonskostnadene er utenfor universitetets kontroll, men samtidig svært avgjørende for den økonomiske situasjonen. Universitetet er derfor avhengig av tilstrekkelig lønns- og priskompensasjon. Etter vekst i antallet årsverk frem til 2009, er antallet årsverk ved universitetet stabilt, eller noe redusert. Utviklingen må følges nøye og vurderes som en risiko for kjernevirksomheten ved universitetet. Det er viktig at det til enhver tid er ansatte i de øremerkede stipendiat- og postdoktorstillingene og i universitetets prioriterte rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger. Bergen Sigmund Grønmo Rektor Kari Tove Elvbakken universitetsdirektør 2. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskap 2. tertial

9 Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og andre finansielle eiendeler Regnskap 2. tertial

10 Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Regnskap 2. tertial

11 Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. RESULTATREGNSKAP Regnskap 2. tertial

12 Virksomhet: Universitetet i Bergen Beløp i 1000 NOK Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer Gevinst ved salg av anleggsmidler Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning Regnskap 2. tertial

13 4. BALANSEREGNSKAP Virksomhet: Universitetet i Bergen Beløp i 1000 NOK Note EIENDELER A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser 5 Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Forskuddsbetalinger til leverandører 12 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Regnskap 2. tertial

14 Virksomhet: Universitetet i Bergen Beløp i 1000 NOK Note VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Avsetning NFR ekskl gaveforsterkning Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum avregninger Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld Regnskap 2. tertial

15 Bergen, Sigmund Grønmo Rektor Peter Haugan Gro Therese Lie Kjetil K. Fosshagen Gry Kibsgaard Bjørn-Andres Hind Hanne Kvilhaugsvik Gerd Halmø Johan Fredrik Odfjell Joakim Palme Oddny Miljeteig Kari Tove Elvbakken Universitetsdirektør Regnskap 2. tertial

16 5. NOTER Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Beløp i 1000 NOK Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre departement * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1) Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring 2 Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre Periodens tilskudd /overføring fra NFR brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd/overføring fra NFR til andre Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presentreres som i NFR-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger Sum tilskudd og overføringer (linje 2) Regnskap 2. tertial

17 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts Gevinst ved salg av anleggsmidler eiendom, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje 3) Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Andre Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Pasientinntekter Bøker og kopieringstjenester Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter (linje 4) Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje 5) Sum driftsinntekter Regnskap 2. tertial

18 Note 2 Lønn og sosiale kostnader Beløp i 1000 NOK Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent Premiesats for 2010 har vært 13 prosent Note 3 Andre driftskostnader Beløp i 1000 NOK Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Tidsskrifter Bibliotek- og museumsgjenstander, kunst m.m Frakt, transport og spedisjon Rekvisita, materiell og driftskjøp Kontorkostnader, trykksaker og lignedne Porto, telefon, linjeleie m.m Driftskostnader og egne transpportmidler Representasjon, bevertning, markedsføring Tilskudd med mer Øvrige driftskostnader (*) Sum andre driftskostnader Økningen i husleiekostnadene skyldes at felleskostnader som tidligere er blitt klassifisert som vedlikehold og ombygging leide lokaler nå er inkludert i husleiekostnaden. Regnskap 2. tertial

19 Note 4 Immaterielle eiendeler Beløp i 1000 NOK F&U Rettigheter mv. SUM Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akkumuert avskrivning avgang pr Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider): Virksomhetsspesifikt 5 år / lineært Regnskap 2. tertial

20 Note 5 Varige driftsmidler Beløp i 1000 NOK Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Driftsbygninger Beredskapsanskaffelser Maskiner, transportmidler Annet inventar og utstyr Tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskost pr Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Nedskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger Ordinære avskrivninger pr y Akkumulerte avskrivninger avgang pr Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert lineært år dekomponert lineært Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Sum Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler bokført verdi av avhendede anleggsmidler Regnskapsmessig gevinst/tap Regnskap 2. tertial

21 Vedr. bygg under arbeid i regi av Statsbygg Byggingen av det nye odontologibygget er nå startet og reises der det tidligere PKI-bygget sto. Planlagt ferdigstillelse er Prosjektet er i regi av Statsbygg og har en styringsramme på NOK 672 mill. Først når bygget blir tatt inn i regnskapet vil eiendeler og gjeld øke med ca NOK 672 mill, og årlige avskrivinger vil også øke. Vedr. leieforhold med kjøpsopsjon * Selskap (bygg) Bokført verdi Langsiktig gjeld Kontraktenes Brutto utløpsår areal m 2 Universitetet i Bergen Eiendom AS kr kr (Seksjonene 3, 5, 6, 7 og i Thormøhlensgt. 55) Nygårdshøyden Eiendom AS kr kr (Nygårdsgaten 5-11 (BT-bygget)) (Jon Lunds plass 3) (Rosenberggt. 39) Nygård skole, S (Sydneshaugen 4, 8, 12 og 14) (Thormøhlensgate 53 (HiB 2)) Magør Eiendom AS kr kr (Harald Hårfagres gt ) ** (Jekteviksbakken 31) Nygård skole, S1*** Sum total kr kr * Opsjonene går ut på å overta byggene til restgjeld ** I Harald Hårfagresgt er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt som er lånefinansiert. Bare den delen av rehabiliteringskostnadene som innebærer standardheving utover det opprinnelige, aktiveres (de andre utgiftsføres direkte og gir store fremførbare underskudd i investeringsperioden). Det er årsaken til at gjelden er høyere enn bokført verdi. *** Nygård skole S1 leies av Bergen kommune for 5+5 år. UiB skal overta leieforholdet når kommunen flytter ut. Disse leieforholdene er ikke aktivert i vår balanse. Vedr. bruksrettigheter og disposisjonsrett i Helse Bergens lokaler Bygg Bruttoareal m 2 Nytt Lab-bygg Sykehusbygg ellers Sum bruksrettingheter St.prp Jonas Lies vei 67 (Studenthuset) Sum bruksrettigheter Helse Bergen Det har vært en gjennomgang med Helse Bergen i Iflg. St. prp.90 skal UiB disponere 4788m2 NETTO m2. Omregningsfaktor på 1,66 (ref. prosjektet med nytt lab-bygg) er benyttet for å finne BRUTTO m2 på I tillegg disponeres lokaler i Jonas Liesvei 67 (Studenthuset). I tillegg leies det lokaler av Helse Bergen. Vedr. tomteforhold knyttet til Helse Bergens grunn UiB og Helse Bergen er enig om at grunnen under Vivariet (Gnr. 161, Bnr. 15) og BB-bygget (Gnr. 161, Bnr. 15) skal eies av UiB. Når hjemmelsforholdet er ordnet av Statsbygg vil disse tomtene bli aktivert i UiBs balanse. Tomtene skal følges disse to byggenes yttervegger. Regnskap 2. tertial

22 Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Beløp i 1000 NOK Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad* Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra selskap XX Mottatt utbytte fra selskap YY Sum mottatt utbytte Renteinntekter er inntekter fra gave og gaveforsterkningskonto Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Gjennomsnitt i perioden Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut) 8 Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011: Fastsatt rente for år 2011: 3,08 % Beregnet rentekostnad på investert kapital*: Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" * Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. Note 7 gjelder ikke for UiB Regnskap 2. tertial

23 Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Beløp i 1000 NOK Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital Kjøp av aksjer Salg av aksjer Nedskrivning av aksjer Bunden virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital Overført fra periodens resultat Nedskriving av aksjer Salg av aksjer Kjøp av aksjer Annen opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Note 9 gjelder ikke for UiB Note 10 Tilskuddsforvaltning Beløp i 1000 NOK Koordinatormindler fra NFR og andre, videreført til partnere Tilskudd til Ole Bull Akademiet Sum tilskuddsforvaltning Regnskap 2. tertial

24 Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Beløp i 1000 NOK Forretningskontor Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Stemme-andel Årets resultat* 2010 Balanseført egenkapital** 2010 Balanseført verdi i virksomhetens regnskap Aksjer Tilknyttet Datter Øvrige Bergen Vitensenter AS 19,0 % 19,0 % Bergen Teknologioverføring AS 40,0 % 40,0 % Samfunns- og Næringslivsforskning AS 1,7 % 20,0 % Sarsia Life Sciense Fund AS 1,8 % 1,8 % SKiBAS 33,3 % 33,3 % Uni Research AS 85,0 % 85,0 % Unifond AS 100,0 % 100,0 % Universitetet i Bergen Eiendom AS 100,0 % 100,0 % Chr. Michelsens Research AS 50,0 % 50,0 % Leieboerinnskudd i Stiftelsen Bryggen Museum 0,0 % 0,0 % Balanseført verdi * Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps årsregnskap ** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps årsregnskap I balanseoppstillingen utgjør aksjeverdiene for Unifond AS, Universitetet i Bergen Eiendom AS, Chr. Michelsen Research AS og Uni Research AS posten Investeringer i datterselskaper (TNOK ). Unifond AS er stiftet i februar Aksjeverdiene for andre selskaper utgjør posten Investeringer i aksjer og andeler TNOK og Tilknyttet selskap TNOK 491 I 2008 skrev UiB ned verdien på aksjene i Samfunns - og Næringslivsforskning AS fra kr til kr i hht statlig regnskapsstandard. I statens kapitalregnskap er denne nedskrivingen ikke foretatt. UiB har 20% stemmeandel ved valg på styre i hht. aksjonæravtale. I 2010 skrev UiB ned verdiene av aksjene i Sarsia Life Sciense Fund AS til kr Universitetsstyret gav i styremøte rektor og universitetsdirektør fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og salg av universitetets aksjer i Sarsia Life Science Fund AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS. Regnskap 2. tertial

25 Note 12 Varebeholdninger Beløp i 1000 NOK Anskaffelseskost Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten Dentalvarer til bruk i studentklinikk Beholdninger beregnet på videresalg Bok-og hefteserier Gave-/souvenir- og kioskvarer Kopikort Sum anskaffelseskost Ukurans Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg Sum ukurans Sum varebeholdninger Note 13 Kundefordringer Beløp i 1000 NOK Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) Sum kundefordringer Aldersfordeling kundefordringer: Ikke forfalt dager dager dager dager dager Over 360 dager Sum Kundefordringene pr er redusert med 8,8 mill sammenlignet med Det er gjort en betydelig økning i avsetning til latent tap. Dette fordi det er knyttet stor usikkerhet til flere store fordringer. Disse fordringene følges opp særskilt. Regnskap 2. tertial

26 Note 14 Andre kortsiktige fordringer Beløp i 1000 NOK Forskuddsbetalt lønn Reiseforskudd, ekskursjonsforskudd, andre forskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Forskuddbetalte kostnader forskuddsbetaling til leverandører syke- og fødselspenger ikke fakturerte inntekter Andre fordringer Fordring på datterselskap m.v* Sum * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Posten Andre fordringer dreier seg i hovedsak om salg av eiendom der UiB ikke har mottatt oppgjør Posten; Andre fordringer på ansatte, dreier seg i hovedsak om reise- og oppholdsstipend for vitenskapelige ansatte som er på forskningstermin i utlandet. Regnskap 2. tertial

27 Note 15 Avregning statlig og bevilgningsfinansiert virksomhet mv.(nettobudsjetterte virksomheter) Beløp i 1000 NOK Avsatt pr. Overført Avgang Tilgang Avsatt pr. Endring i fra virksomhetskapital perioden Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Rekrutteringsstillinger Bibliotekformål ved UB, drift Bibliotekformål ved UB, mediekjøp Museumsformål ved Bergen Museum Sentre og felles satsninger Vitenskapelig utstyr Sentraladministrasjon, IT-infrastruktur og fellesformål Avskrivninger og avskrivningsinntekter Internhusleie betalt til Eiendomsavdelingen Bygningsdrift Forskningssatsninger Administrative systemer Likestilingsarbeid Forskningsetisk komite REK III Førstesemesterstudiet Eksamensavvikling Norsk for fremmedspråkelige Studiesenter i England og Tyskland Ekstern WEB Avsatt til egenfinansiering BOA Holbergprisen inkl. prispenger Etter- og videreutdanning Andre tiltak samt restmidler på drift Sum utsatt virksomhet Strategiske formål Rekrutteringsstillinger til senere perioder Utstyr i nytt odontologibygg (planlagt i 2012) Investeringer i andre bygg planlagt i 2012 og senere Sum strategiske formål Større investeringer Utstyr Studentsenteret Utstyr og tiltak i nytt odontolgibygg (tiltak planlagt i 2011) Rehabilitering av Bergen Museum Div tiltak Bergen Museum Ombygging Kvarteret Museprosjosjekt fase 2 - Statsbygg Universiell utforming Bjerknessenteret samlokalisering Adgangskontrollsystem Museplass Forvaltning av UiBs kulturhistoriske bygg Undervisningsrom Arealanalyse realfagbygget Armauer Hansens Hus (AHH) Biologi, inventar, utstyr, ombygging og inv i tekn infrastruktur Juss II Uteområder Realfagbygget 4. etasje Allegaten 55 nettverkskabling ENØK tiltak - EOS Energimerking bygg Salg og reinvestering i bygg Prosjekter under planlagt vedlikehold Inventar Andre bygg- og vedlikeholdsprosjekter Større investeringer Andre avsetninger Forskuttering forskningstiltak Forskuttering prosjektering nytt odontologibygg Forskutteringer byggprosjekter Forskuttering tungregnemaskin Sum andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet, Dobbeltkompetanse odontologi Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer og statlige etater Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Regnskap 2. tertial

28 Norges forskningsråd Tilskudd fra NFR til humanistiske fagområder Tilskudd fra NFR til matematisk-naturvitenskapelig fagområder Tilskudd fra NFR til medisinsk-odontologiske fagområder Tilskudd fra NFR til samfunnsvitenskapelige fagområder Tilskudd fra NFR til juridiske fagområder Tilskudd fra NFR til fagområder innen psykologi Tilskudd fra NFR til til andre fagområder (2 837) Sum utsatt virksomhet Norges forskningsråd inkl. gaveforsterkning - sumlinje balansen Strategi 0 0 større investeringer 0 0 Andre avsetninger 0 0 Andre avsetninger (gaveforsterkning) 0 Sum Norges forskningsråd ekskl. gaveforsterkning Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum regionale forskningsfond Sum departementer og statlige etater Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet Regnskap 2. tertial

29 Beløp i 1000 NOK Avsatt pr. Overført Avgang Tilgang Avsatt pr. Endring i fra virk perioden Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Kunnskapsdepartementet periodisering KD inntekt i forhold til innbetaling Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål 0 Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål 0 Sum Regionale forskningsfond Andre bidragsytere Norge statlige - netto prosjektgjeld Kommunale og fylkeskommunale - netto prosjektgjeld Organisasjoner - netto prosjekt gjeld Næringsliv/privat - netto prosjektgjeld EU rammeprogram for forskning - netto prosjektgjeld EU undervisning og andre formål - netto prosjektgjeld Stiftelser - netto prosjekt gjeld Andre (Utland ) - netto prosjektgjeld Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgningner og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Kreftforeningen Gave/Trond Mohn (Nanoteknologi) Gave/Teknologisatsning petroleumsgeofysikk/stiftelsen Unifob Gaveforsterkning/PET-skanner/NFR Gaveforsterkning/Botanisk forskning/nfr Gaveforsterkning/Teknologisatsning petroliumsfysikk/nfr Gaveforsterkning/Magnetnavigasjon/NFR Gaveforsterkning/Nanoteknologi/NFR Gaveforsterkning/Grunnforskning kreft/nfr Sum gaver og gaveforsterkning Sum gaver og gaveforsterkninger Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Med utsatt virksomhet menes tiltak som er forutsatt gjennomført i Strategiske er tiltak der det er vedtatt å bruke midlene i senere perioder (sparing). Større investeringer er bygginvesteringer. Under andre avsetninger er universitetets forskutteringer ført opp. Forskutteringer muliggjør igangsetting av andre tiltak mot midlertidig inndekning i tiltak som er under sparing eller er forsinket (jmf utsatt virksomhet og strategi). Det er gjort enkelte justeringer i IB mellom tiltakene. Innenfor KD-avsetningen er det forskuttert midler til tiltak innenfor virskomheten slik det går frem av "andre avsetninger". Som forskuttering regnes bevilgninger som er stilt til rådighet for bruk for et tiltak med midleritdig inndekning i utsatt virksomhet, strategiske tiltak eller byggtiltak. Regnskap 2. tertial