Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen."

Transkript

1

2

3

4 1. LEDELSESKOMMENTARER Universitetet i Bergen er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet med forskning, forskningsbasert utdanning og forskerutdanning i alle fagmiljøene. Regnskapet for andre tertial i 2011 er avlagt i samsvar med reglene i relevante statlige regnskapsstandarder, jf kapittel 2. Resultatoppstillingen for inntekter følger Kunnskapsdepartementets (KD) mal. Økonomien ved Universitetet i Bergen er solid, og det er ikke vesentlige utfordringer ved økonomistyringen. Tabell 1. Hovedtall for Universitetet i Bergen, inntekter og kostnader inkl. finansposter Inntektene Inntektene var 13,7 % høyere etter andre tertial (290 mill kroner) enn på samme tidspunkt i Samlet gjaldt 53 mill kroner av økningen tilskudd og overføringer fra andre (BOA), mens 237 mill kroner gjaldt GB. Økningen i inntekter fra GB gjaldt i hovedsak 103 mill kroner som inntektsførte budsjettmidler til utstyr i det nye odontologibygget. Dersom utstyrsmidlene holdes utenfor, var bevilgningen fra KD om lag 6,7 % høyere ved andre tertial i 2011, enn ved andre tertial i Det er solgt 3 bygg for til sammen 45 mill kroner med en regnskapsført gevinst på 26 mill kroner. Inntektene etter andre tertial er samlet sett som budsjettert. Posten for gevinst av salg av anleggsmidler viser noe lavere inntekter enn planlagt etter 2. tertial. Det skyldes forsinkelser i salg av bygg, men posten forventes å bli som budsjettert ved utgangen av året. Det er høyere inntekter innenfor BOA-virksomheten enn budsjettert, i hovedsak fordi det er brukt noe mindre inntekter til investeringsformål enn planlagt etter 2. tertial. Forpliktelsesmodellen regnskapet er satt opp med, gjør at nedgang i investeringer gir økte inntekter (og omvendt). Tilskudd og overføringer fra andre Bidrag fra Norges forskningsråd (NFR) er den største inntektskilden, med 54 %. Økningen i bidrag fra NFR fra andre tertial 2010 til andre tertial i 2011, var 7,9 %. Økningen gjelder 20 mill kroner av 2010-bevilgingen som er inntektsført til Senter for klimadynamikk. Mens det var lavere inntekter fra NFR i første tertial 2011 enn i første tertial i 2010, er inntektene etter annet tertial i 2011 som i EU-inntektene er økt med 63% fra 2.tertial i 2010 til 2.tertial i år. EU-inntektene er nå 32 mill kroner, og årets samlede inntekter kan nærme seg 50 mill kroner. Det er videre økning i inntekter fra stiftelser (20 %), og også inntekter fra andre statlige kilder øker, med SIU som største bidragsyter. Med økte BOA-inntekter, vurderes det som ekstra viktig å ha oppmerksomhet om universitetets egen innsats i BOA- prosjektene. Det vurderes som viktig å ha god oversikt over egenandeler og å arbeide planmessig for fullfinansiering av BOA-prosjektene. Det innebærer at det også er stor oppmerksomhet om dekningsbidrag og om risiko knyttet til eksterne inntekter. Regnskap 2. tertial

5 Tabell 2. Tilskudd og overføringer fra andre (bidragsaktivitet) Kostnadene Tabell 3. Kostnader til lønn og drift Kostnadene økte med 2,7 % fra andre tertial i 2010 til andre tertial i Lønnsutgiftene er de dominerende kostnadene og utgjorde om lag 61 % av kostnadene i de to første tertialene. Veksten i regnskapsførte lønnsutgifter var 2,4 % fra andre tertial 2010 til andre tertial Dette er en lav vekst i utgifter. Figur 1 viser at andelen av universitetets inntekter som brukes til lønn er redusert det siste året. Det har vært lav vekst i utgiftene til lønn, disse er i gjennomsnittet på årsbasis under 60 %. Moderate lønnsoppgjør og at det ikke er stillingsvekst bidrar. Utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget gir økte inntekter og reduserer lønnsandelen av inntektene. I 2011er pensjonskostnadene 1,85 % lavere enn i Andel lønn av all inntekt - 12 mnd gjennomsnitt 64,0 % 62,0 % 60,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 Figur 1. Andel lønn av totale inntekter per måned. Snittberegnet Figur 2 viser fordelingen av årsverk finansiert gjennom GB og BOA som gjennomsnitt for de åtte første månedene hvert år fra 2005 til Regnskap 2. tertial

6 Snitt åv per august , , , , ,0 BOA GB 1 000,0 500, Figur 2. Antall årsverk i gjennomsnitt første 8 måneder siste 6 år Ved utgangen av august 2011 var det årsverk ved universitetet. Til nå i 2011 har det vært en reduksjon i antall rekrutteringsstillinger, i hovedsak BOA- finansierte årsverk. Denne utviklingen følges opp spesielt. Posten for andre driftskostnader etter 2.tertial var 3,8 % høyere ved 2. tertial i Økningen gjelder først og fremst eiendomsdrift, der kostnadene var 9 % høyere enn ved samme tid i fjor. Også kostnadene til kjøp av tidsskrifter økte mer enn gjennomsnittet. Kostnader til reiser, mindre utstyrskjøp og bevertning er noe redusert eller øker mindre enn gjennomsnittet. Samlet var kostnadene i andre tertial noe lavere enn budsjettert (1,6%). Kostnadene til investeringer var 5,4 % høyere enn etter andre tertial i 2010, mens kostnadene til avskrivninger var 1 % høyere, eller om lag 177 mill kroner. Det er forsinkelser i planene og de periodiserte budsjettene for universitetets investeringer. Det visers seg å være vanskelig å ha en realistisk tidsplan for bruk av bevilgninger til byggprosjekter. For eksempel vil lite av utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget bli utgiftsført i år, mens budsjettet forutsetter at om lag 41 mill kroner vil bli brukt til slikt utstyr. Opprettholdelsesgraden etter annet tertial var 0,4, nøyaktig som ved annet tertial i Det er likevel økt vekting for teknisk-viteskapelig utstyr og redusert vekting for inventar og bygg. Tabell 4 indikerer at det bør investeres mer i bygningsinstallasjoner som ventilasjonsanlegg og el-anlegg, etter som denne gruppen har hatt en lav opprettholdelsesgrad de siste årene. Ved ferdigstilling av det nye odontologibygget, vil indikatorene endres. Indikatorene er til hjelp for vurderinger av om investeringsnivået for eiendelsgruppene er riktig. Tabell 4. Forholdet mellom investeringer og verdifall Regnskap 2. tertial

7 Resultat og overføringer Hovedbildet etter 2. tertial er at overføringene øker betydelig. Utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget på 164 mill kroner er stilt til rådighet i 2011 og inntektsføres i sin helhet i år. Av bevilgningen ble 123 mill kroner satt av til 2012-budsjettet tidligere i år, som sparing (jf tabell 5 under). Dette er hovedforklaringen til at det i år er budsjettert med økte overføringer. Det er sannsynlig at forsinkelser vil gjøre at en stor del av resterende midler av bevilgningen også bli overført til Dette gjør at økningen i overføringene innenfor GB blir så stor som den forventes å bli og høyere enn budsjettert. Det går en viss tid mellom bevilgning og gjennomføring i NFR-prosjektene. Det gjør det normalt at overføringen av BOA- midler øker i andre tertial. Når det korrigeres for 20 mill kroner som er gitt til Senter for klimadynamikk, er NFR-overføringene på samme nivå som etter 2. tertial i Tabell 5 under viser utviklingen i KD- og NFR-overføringene slik de er presentert i note 15 i regnskapet. Pågående investeringer og sparing til strategiske formål i 2012 og senere forklarer økningen. Tabell 5. Overføringer knyttet til grunnbevilgningen og NFR (mill kroner) Universitetet har budsjettert et driftsresultat på 89 mill kroner og en overføring på 203 mill av KD- og NFR-midlene i Forsinkelser i byggprosjektene vil bety at resultat og overføringer blir høyere enn dette. Etter andre tertial viser regnskapet et driftsresultat på 254 mill kroner. Overføringene, vurdert etter andre tertial, er samlet 35 mill høyere enn budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til NFR-delen av overføringene. Selv om økningen innenfor GB i hovedsak er knyttet til bygg og utstyr, framgår det også at enkelte fakulteter øker andelen ubrukte midler. Dette er av de forholdene som følges opp internt. Forskutteringsnivået for bygg er økt med 10 mill kroner og er 90 mill kroner. I tillegg er det forskuttert om lag 10 mill kroner til andre formål. Forskutteringene regulerer forpliktelsene til et lavere nivå i en periode med store bygginvesteringer. Balansen Innskuddet på universitetets konsernkonto og øvrige bankkonti er 953 mill kroner. Dette representer en økning på 24 mill kroner. I dette ligger en reduksjon ved at KD har endret tidspunktene for utbetaling av tilskudd og en økning som skyldes økning i overføringer. Virksomhetskapitalen er uendret i andre tertial, etter at den ble skrevet ned med 5 mill kroner i forbindelse med årsregnskapet for Regnskap 2. tertial

8 Gjennomføring av årets budsjett Universitetet i Bergen gjennomfører oppdraget KD har gitt i tildelingsbrevet for 2011, i andre tertial er det gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført forskningsbasert undervisning med forventet omfang og kvalitet. Internasjonale rangeringer viser at universitetets omdømme som internasjonalt forskningsuniversitet er styrket. Det er viktig for universitetets virksomhet å sikre vedlikehold og investeringer i bygg og infrastruktur. Dette har høy prioritet, og det allokeres betydelige midler til dette formålet. Dette arbeidet fortsetter og økte investeringer og driftskostnader innenfor byggområdet vil ventes å kreve større del av universitetets budsjetter i årene fremover. Det må forventes at kostnadene til infrastruktur og husleie vil øke mer enn generell lønns- og priskompensasjon. Økt ressursinnsats til bygg innebærer at utgiftene til lønn reduseres som relativ andel. Lønnsvekst og pensjonskostnadene er utenfor universitetets kontroll, men samtidig svært avgjørende for den økonomiske situasjonen. Universitetet er derfor avhengig av tilstrekkelig lønns- og priskompensasjon. Etter vekst i antallet årsverk frem til 2009, er antallet årsverk ved universitetet stabilt, eller noe redusert. Utviklingen må følges nøye og vurderes som en risiko for kjernevirksomheten ved universitetet. Det er viktig at det til enhver tid er ansatte i de øremerkede stipendiat- og postdoktorstillingene og i universitetets prioriterte rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger. Bergen Sigmund Grønmo Rektor Kari Tove Elvbakken universitetsdirektør 2. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskap 2. tertial

9 Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og andre finansielle eiendeler Regnskap 2. tertial

10 Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Regnskap 2. tertial

11 Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. RESULTATREGNSKAP Regnskap 2. tertial

12 Virksomhet: Universitetet i Bergen Beløp i 1000 NOK Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer Gevinst ved salg av anleggsmidler Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning Regnskap 2. tertial

13 4. BALANSEREGNSKAP Virksomhet: Universitetet i Bergen Beløp i 1000 NOK Note EIENDELER A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser 5 Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Forskuddsbetalinger til leverandører 12 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Regnskap 2. tertial

14 Virksomhet: Universitetet i Bergen Beløp i 1000 NOK Note VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Avsetning NFR ekskl gaveforsterkning Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum avregninger Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld Regnskap 2. tertial

15 Bergen, Sigmund Grønmo Rektor Peter Haugan Gro Therese Lie Kjetil K. Fosshagen Gry Kibsgaard Bjørn-Andres Hind Hanne Kvilhaugsvik Gerd Halmø Johan Fredrik Odfjell Joakim Palme Oddny Miljeteig Kari Tove Elvbakken Universitetsdirektør Regnskap 2. tertial

16 5. NOTER Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Beløp i 1000 NOK Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre departement * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1) Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring 2 Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre Periodens tilskudd /overføring fra NFR brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler - utbetaling av tilskudd/overføring fra NFR til andre Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presentreres som i NFR-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger Sum tilskudd og overføringer (linje 2) Regnskap 2. tertial

17 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts Gevinst ved salg av anleggsmidler eiendom, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje 3) Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Andre Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Pasientinntekter Bøker og kopieringstjenester Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter (linje 4) Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje 5) Sum driftsinntekter Regnskap 2. tertial

18 Note 2 Lønn og sosiale kostnader Beløp i 1000 NOK Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent Premiesats for 2010 har vært 13 prosent Note 3 Andre driftskostnader Beløp i 1000 NOK Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Tidsskrifter Bibliotek- og museumsgjenstander, kunst m.m Frakt, transport og spedisjon Rekvisita, materiell og driftskjøp Kontorkostnader, trykksaker og lignedne Porto, telefon, linjeleie m.m Driftskostnader og egne transpportmidler Representasjon, bevertning, markedsføring Tilskudd med mer Øvrige driftskostnader (*) Sum andre driftskostnader Økningen i husleiekostnadene skyldes at felleskostnader som tidligere er blitt klassifisert som vedlikehold og ombygging leide lokaler nå er inkludert i husleiekostnaden. Regnskap 2. tertial

19 Note 4 Immaterielle eiendeler Beløp i 1000 NOK F&U Rettigheter mv. SUM Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger Ordinære avskrivninger pr Akkumuert avskrivning avgang pr Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider): Virksomhetsspesifikt 5 år / lineært Regnskap 2. tertial

20 Note 5 Varige driftsmidler Beløp i 1000 NOK Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Driftsbygninger Beredskapsanskaffelser Maskiner, transportmidler Annet inventar og utstyr Tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang pr Avgang anskaffelseskost pr Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Nedskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger Ordinære avskrivninger pr y Akkumulerte avskrivninger avgang pr Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert lineært år dekomponert lineært Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Sum Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler bokført verdi av avhendede anleggsmidler Regnskapsmessig gevinst/tap Regnskap 2. tertial

21 Vedr. bygg under arbeid i regi av Statsbygg Byggingen av det nye odontologibygget er nå startet og reises der det tidligere PKI-bygget sto. Planlagt ferdigstillelse er Prosjektet er i regi av Statsbygg og har en styringsramme på NOK 672 mill. Først når bygget blir tatt inn i regnskapet vil eiendeler og gjeld øke med ca NOK 672 mill, og årlige avskrivinger vil også øke. Vedr. leieforhold med kjøpsopsjon * Selskap (bygg) Bokført verdi Langsiktig gjeld Kontraktenes Brutto utløpsår areal m 2 Universitetet i Bergen Eiendom AS kr kr (Seksjonene 3, 5, 6, 7 og i Thormøhlensgt. 55) Nygårdshøyden Eiendom AS kr kr (Nygårdsgaten 5-11 (BT-bygget)) (Jon Lunds plass 3) (Rosenberggt. 39) Nygård skole, S (Sydneshaugen 4, 8, 12 og 14) (Thormøhlensgate 53 (HiB 2)) Magør Eiendom AS kr kr (Harald Hårfagres gt ) ** (Jekteviksbakken 31) Nygård skole, S1*** Sum total kr kr * Opsjonene går ut på å overta byggene til restgjeld ** I Harald Hårfagresgt er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt som er lånefinansiert. Bare den delen av rehabiliteringskostnadene som innebærer standardheving utover det opprinnelige, aktiveres (de andre utgiftsføres direkte og gir store fremførbare underskudd i investeringsperioden). Det er årsaken til at gjelden er høyere enn bokført verdi. *** Nygård skole S1 leies av Bergen kommune for 5+5 år. UiB skal overta leieforholdet når kommunen flytter ut. Disse leieforholdene er ikke aktivert i vår balanse. Vedr. bruksrettigheter og disposisjonsrett i Helse Bergens lokaler Bygg Bruttoareal m 2 Nytt Lab-bygg Sykehusbygg ellers Sum bruksrettingheter St.prp Jonas Lies vei 67 (Studenthuset) Sum bruksrettigheter Helse Bergen Det har vært en gjennomgang med Helse Bergen i Iflg. St. prp.90 skal UiB disponere 4788m2 NETTO m2. Omregningsfaktor på 1,66 (ref. prosjektet med nytt lab-bygg) er benyttet for å finne BRUTTO m2 på I tillegg disponeres lokaler i Jonas Liesvei 67 (Studenthuset). I tillegg leies det lokaler av Helse Bergen. Vedr. tomteforhold knyttet til Helse Bergens grunn UiB og Helse Bergen er enig om at grunnen under Vivariet (Gnr. 161, Bnr. 15) og BB-bygget (Gnr. 161, Bnr. 15) skal eies av UiB. Når hjemmelsforholdet er ordnet av Statsbygg vil disse tomtene bli aktivert i UiBs balanse. Tomtene skal følges disse to byggenes yttervegger. Regnskap 2. tertial

22 Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Beløp i 1000 NOK Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad* Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra selskap XX Mottatt utbytte fra selskap YY Sum mottatt utbytte Renteinntekter er inntekter fra gave og gaveforsterkningskonto Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Gjennomsnitt i perioden Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut) 8 Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011: Fastsatt rente for år 2011: 3,08 % Beregnet rentekostnad på investert kapital*: Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" * Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. Note 7 gjelder ikke for UiB Regnskap 2. tertial

23 Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Beløp i 1000 NOK Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital Kjøp av aksjer Salg av aksjer Nedskrivning av aksjer Bunden virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital Overført fra periodens resultat Nedskriving av aksjer Salg av aksjer Kjøp av aksjer Annen opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Note 9 gjelder ikke for UiB Note 10 Tilskuddsforvaltning Beløp i 1000 NOK Koordinatormindler fra NFR og andre, videreført til partnere Tilskudd til Ole Bull Akademiet Sum tilskuddsforvaltning Regnskap 2. tertial

24 Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Beløp i 1000 NOK Forretningskontor Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Stemme-andel Årets resultat* 2010 Balanseført egenkapital** 2010 Balanseført verdi i virksomhetens regnskap Aksjer Tilknyttet Datter Øvrige Bergen Vitensenter AS 19,0 % 19,0 % Bergen Teknologioverføring AS 40,0 % 40,0 % Samfunns- og Næringslivsforskning AS 1,7 % 20,0 % Sarsia Life Sciense Fund AS 1,8 % 1,8 % SKiBAS 33,3 % 33,3 % Uni Research AS 85,0 % 85,0 % Unifond AS 100,0 % 100,0 % Universitetet i Bergen Eiendom AS 100,0 % 100,0 % Chr. Michelsens Research AS 50,0 % 50,0 % Leieboerinnskudd i Stiftelsen Bryggen Museum 0,0 % 0,0 % Balanseført verdi * Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps årsregnskap ** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps årsregnskap I balanseoppstillingen utgjør aksjeverdiene for Unifond AS, Universitetet i Bergen Eiendom AS, Chr. Michelsen Research AS og Uni Research AS posten Investeringer i datterselskaper (TNOK ). Unifond AS er stiftet i februar Aksjeverdiene for andre selskaper utgjør posten Investeringer i aksjer og andeler TNOK og Tilknyttet selskap TNOK 491 I 2008 skrev UiB ned verdien på aksjene i Samfunns - og Næringslivsforskning AS fra kr til kr i hht statlig regnskapsstandard. I statens kapitalregnskap er denne nedskrivingen ikke foretatt. UiB har 20% stemmeandel ved valg på styre i hht. aksjonæravtale. I 2010 skrev UiB ned verdiene av aksjene i Sarsia Life Sciense Fund AS til kr Universitetsstyret gav i styremøte rektor og universitetsdirektør fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og salg av universitetets aksjer i Sarsia Life Science Fund AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS. Regnskap 2. tertial

25 Note 12 Varebeholdninger Beløp i 1000 NOK Anskaffelseskost Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten Dentalvarer til bruk i studentklinikk Beholdninger beregnet på videresalg Bok-og hefteserier Gave-/souvenir- og kioskvarer Kopikort Sum anskaffelseskost Ukurans Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg Sum ukurans Sum varebeholdninger Note 13 Kundefordringer Beløp i 1000 NOK Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) Sum kundefordringer Aldersfordeling kundefordringer: Ikke forfalt dager dager dager dager dager Over 360 dager Sum Kundefordringene pr er redusert med 8,8 mill sammenlignet med Det er gjort en betydelig økning i avsetning til latent tap. Dette fordi det er knyttet stor usikkerhet til flere store fordringer. Disse fordringene følges opp særskilt. Regnskap 2. tertial

26 Note 14 Andre kortsiktige fordringer Beløp i 1000 NOK Forskuddsbetalt lønn Reiseforskudd, ekskursjonsforskudd, andre forskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Forskuddbetalte kostnader forskuddsbetaling til leverandører syke- og fødselspenger ikke fakturerte inntekter Andre fordringer Fordring på datterselskap m.v* Sum * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Posten Andre fordringer dreier seg i hovedsak om salg av eiendom der UiB ikke har mottatt oppgjør Posten; Andre fordringer på ansatte, dreier seg i hovedsak om reise- og oppholdsstipend for vitenskapelige ansatte som er på forskningstermin i utlandet. Regnskap 2. tertial

27 Note 15 Avregning statlig og bevilgningsfinansiert virksomhet mv.(nettobudsjetterte virksomheter) Beløp i 1000 NOK Avsatt pr. Overført Avgang Tilgang Avsatt pr. Endring i fra virksomhetskapital perioden Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Rekrutteringsstillinger Bibliotekformål ved UB, drift Bibliotekformål ved UB, mediekjøp Museumsformål ved Bergen Museum Sentre og felles satsninger Vitenskapelig utstyr Sentraladministrasjon, IT-infrastruktur og fellesformål Avskrivninger og avskrivningsinntekter Internhusleie betalt til Eiendomsavdelingen Bygningsdrift Forskningssatsninger Administrative systemer Likestilingsarbeid Forskningsetisk komite REK III Førstesemesterstudiet Eksamensavvikling Norsk for fremmedspråkelige Studiesenter i England og Tyskland Ekstern WEB Avsatt til egenfinansiering BOA Holbergprisen inkl. prispenger Etter- og videreutdanning Andre tiltak samt restmidler på drift Sum utsatt virksomhet Strategiske formål Rekrutteringsstillinger til senere perioder Utstyr i nytt odontologibygg (planlagt i 2012) Investeringer i andre bygg planlagt i 2012 og senere Sum strategiske formål Større investeringer Utstyr Studentsenteret Utstyr og tiltak i nytt odontolgibygg (tiltak planlagt i 2011) Rehabilitering av Bergen Museum Div tiltak Bergen Museum Ombygging Kvarteret Museprosjosjekt fase 2 - Statsbygg Universiell utforming Bjerknessenteret samlokalisering Adgangskontrollsystem Museplass Forvaltning av UiBs kulturhistoriske bygg Undervisningsrom Arealanalyse realfagbygget Armauer Hansens Hus (AHH) Biologi, inventar, utstyr, ombygging og inv i tekn infrastruktur Juss II Uteområder Realfagbygget 4. etasje Allegaten 55 nettverkskabling ENØK tiltak - EOS Energimerking bygg Salg og reinvestering i bygg Prosjekter under planlagt vedlikehold Inventar Andre bygg- og vedlikeholdsprosjekter Større investeringer Andre avsetninger Forskuttering forskningstiltak Forskuttering prosjektering nytt odontologibygg Forskutteringer byggprosjekter Forskuttering tungregnemaskin Sum andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet, Dobbeltkompetanse odontologi Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer og statlige etater Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Regnskap 2. tertial

28 Norges forskningsråd Tilskudd fra NFR til humanistiske fagområder Tilskudd fra NFR til matematisk-naturvitenskapelig fagområder Tilskudd fra NFR til medisinsk-odontologiske fagområder Tilskudd fra NFR til samfunnsvitenskapelige fagområder Tilskudd fra NFR til juridiske fagområder Tilskudd fra NFR til fagområder innen psykologi Tilskudd fra NFR til til andre fagområder (2 837) Sum utsatt virksomhet Norges forskningsråd inkl. gaveforsterkning - sumlinje balansen Strategi 0 0 større investeringer 0 0 Andre avsetninger 0 0 Andre avsetninger (gaveforsterkning) 0 Sum Norges forskningsråd ekskl. gaveforsterkning Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum regionale forskningsfond Sum departementer og statlige etater Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet Regnskap 2. tertial

29 Beløp i 1000 NOK Avsatt pr. Overført Avgang Tilgang Avsatt pr. Endring i fra virk perioden Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Kunnskapsdepartementet periodisering KD inntekt i forhold til innbetaling Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål 0 Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål 0 Sum Regionale forskningsfond Andre bidragsytere Norge statlige - netto prosjektgjeld Kommunale og fylkeskommunale - netto prosjektgjeld Organisasjoner - netto prosjekt gjeld Næringsliv/privat - netto prosjektgjeld EU rammeprogram for forskning - netto prosjektgjeld EU undervisning og andre formål - netto prosjektgjeld Stiftelser - netto prosjekt gjeld Andre (Utland ) - netto prosjektgjeld Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgningner og bidrag Gaver og gaveforsterkninger Kreftforeningen Gave/Trond Mohn (Nanoteknologi) Gave/Teknologisatsning petroleumsgeofysikk/stiftelsen Unifob Gaveforsterkning/PET-skanner/NFR Gaveforsterkning/Botanisk forskning/nfr Gaveforsterkning/Teknologisatsning petroliumsfysikk/nfr Gaveforsterkning/Magnetnavigasjon/NFR Gaveforsterkning/Nanoteknologi/NFR Gaveforsterkning/Grunnforskning kreft/nfr Sum gaver og gaveforsterkning Sum gaver og gaveforsterkninger Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Med utsatt virksomhet menes tiltak som er forutsatt gjennomført i Strategiske er tiltak der det er vedtatt å bruke midlene i senere perioder (sparing). Større investeringer er bygginvesteringer. Under andre avsetninger er universitetets forskutteringer ført opp. Forskutteringer muliggjør igangsetting av andre tiltak mot midlertidig inndekning i tiltak som er under sparing eller er forsinket (jmf utsatt virksomhet og strategi). Det er gjort enkelte justeringer i IB mellom tiltakene. Innenfor KD-avsetningen er det forskuttert midler til tiltak innenfor virskomheten slik det går frem av "andre avsetninger". Som forskuttering regnes bevilgninger som er stilt til rådighet for bruk for et tiltak med midleritdig inndekning i utsatt virksomhet, strategiske tiltak eller byggtiltak. Regnskap 2. tertial

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off.

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Møtedato 15.6.10 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet for 2009. Saksframlegg

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 De som er her møter på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 31.12.2007 Virksomhet: Universitetet i Agder Note 31.12.2007 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 693 647 000 665 614 009 Gebyrer og lisenser 1 13 687 Tilskudd og

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter RESULTAT (Beløp i NOK 1.000) Note 31.08.2007 31.08.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap pr.: 30.04.2006 Universitetet i Stavanger Note 30.04.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 238 326 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

1 LEDELSESKOMMENTARER

1 LEDELSESKOMMENTARER Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 7 3 RESULTATREGNSKAPET 10 4 BALANSE 11 5 NOTER 13 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING 29 7 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING FOR NETTOBUDSJETTERTE

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 102/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note 31.12.2008 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 3 175 733 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 513 628 457

Detaljer