Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Marienlyst Park Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie avholdes mandag 16. april 2012 kl i Menighetshuset, Slemdalsveien 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Fjernsynsovervåkning. Fra styret. B) Oppbygging av kapital for vedlikehold stort kr. 10 mill. Fra styret. C) Utleie av garasjeplasser til personer med fast adresse. Fra styret. D) Styrehonorar økes. Fra styret. E) Ekstra dører i slusene. Fra styret. F) Endring av vedtektene. Fra Arild Ruus Simensen. G) Kostnader for luftfiltre inkluderes i felleskostnader. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Marienlyst Park Boligsameie Einar Lyford /s/ Jesper Makholm /s/ Dagfinn Nyhus /s/ Eilert Stang Lund /s/

3 Side 3 Marienlyst Park Boligsameie ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Einar Lyford Gydas Vei 18 Styremedlem Jesper Makholm Gydas Vei 16 Styremedlem Dagfinn Nyhus Suhms Gate 28 Styremedlem Eilert Stang Lund Suhms Gate 24 Varamedlem Johan Von Der Fehr Gydas Vei 28 Valgkomiteen Valgkomite Annie Dahl Gydas Vei 24 Valgkomite Arve Finkenhavn Gydas Vei 18 Valgkomite Arild Ruus Simensen Suhms Gate 30 Styrets medlemmer består i dag av ingen kvinner og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 254 seksjoner pluss felleslokale. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune og har adresse: Suhms Gate Gydas Vei Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 Side 4 Marienlyst Park Boligsameie Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Øivind Løvstad som kan kontaktes på telefon eller e-post: Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Vektertjeneste Sameiet har avtale med G4S om vakthold. Dersom seksjonseier har behov for assistanse, ta kontakt på telefon Parkering Det følger en garasjeplass med til hver seksjon. Det finnes ikke egne plasser for el-biler. Motorsykler kan leie egne tilpassede plasser fra sameiet. El-biler må få montert eget strømuttak ved parkingsplass og betale en årlig avgift for strøm til sameiet. Montering av strømuttak avtales med vaktmester. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning AS ved saksbehandler. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten som sameiet skal dekke økonomisk, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr og ved øvrige skader er egenandelen på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiers ansvar å skaffe og montere utstyret samt kontrollere at utstyret er i orden.

5 Side 5 Marienlyst Park Boligsameie HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS tilbyr i samarbeid med Get en rabattavtale for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft og fjernvarme. Sameiet får levert elektrisk kraft fra LOS AS (Agder Energi) gjennom Hafslund Nett AS. Fjernvarme leveres fra Hafslund Fjernvarme ASA. Avregning og fakturering gjøres fra 1. Januar 2012 gjennom Inergi AS. Årsoppgjør (siste) for 2011 blir gjort av Hafslund Fakturaservice AS. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger større enn 50 m 2 som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2011 Byttet defekte takvifter med vifter som har vesentlig lengre levetid. Forberedelse av utbedring av fasadene

6 Side 6 Marienlyst Park Boligsameie Styrets arbeid Styrets arbeid har i 2011 omfattet ordinær drift av sameiet samt prosjekt- og oppfølgingsarbeid overfor PEAB AS og andre sentrale leverandører. I tillegg utarbeidet styret en plan for bedret skallsikring av hele boligmassen for beslutning i ekstraordinært sameiermøte. En nærmere orientering om de sentrale prosjektene er omtalt i styrets rundskriv til seksjonseierne og leietagere i slutten av januar Når det gjelder innhenting av informasjon knyttet til anvendt glasskvalitet i sameiet har PEAB AS avvist å forlenge foreldelsesfristen for klager ytterligere utover 1. februar Klagefristen var opprinnelig 1. juli 2011, men ble først forlenget av PEAB AS til 1.november 2011 og deretter til 1. februar Styret har sendt forliksklage til Oslo Tingrett 30.januar 2012 for å avbryte foreldelsesfristen. PEAB AS hevder at sameiet har mottatt all relevant informasjon om glass og glasskvalitet i FDV mappene, noe styret bestrider. Utbedring av feil på varmestyringsanlegget i 81 seksjoner er gjennomført, men det gjenstår forhandlinger med leverandør om 45 leiligheter hvor nye eier har overtatt, samt utstedelse og tilsending av garantier og brukerveiledninger. Peab har nektet å godkjenne disse reklamasjoner. Oppfølgingsarbeidet med PEAB AS og Malthe-Winje AS/Intelli AS i denne saken er krevende og mye tid brukes til møter, telefoner og purringer. PEAB AS har etablert en prosjekteringsgruppe for gjennomføring av utbedringen av fasadene. Informasjon om dette er gitt i ovennevnte rundskriv fra januar, og representanter fra PEAB AS informerte om dette på ekstraordinært sameiermøte i november. Sameiet har en representant i prosjektgruppen. Denne deltakelsen er meget tids- og kompetansekrevende. Prosjektgruppen har fra høsten 2011 hatt ukentlige heldagsmøter. Denne møtefrekvens vil fortsette inntil videre i Utbedringsarbeidet vil starte med Blokk B i uke Stillas vil bli satt opp ultimo mars. Sameiets driftsrutiner og oppfølgingsarbeid mot leverandører av ulike tjenester er godt på plass, men i de fleste sammenhenger krever dette kontinuerlig oppfølging av leverte tjenester, kontrakter, arbeidskvalitet og fakturerte beløp. Dette er et område som vil forbli en ressurskrevende oppgave for sameiets styre. Styret har gjennomført 9 styremøter og arrangert 1 ordinært og 1 ekstraordinært sameiermøte i Administrasjon og styre. Styret administrerer sameiet i et nært samarbeid med sameiets vaktmester. Vaktmester deltar på alle styremøter. Arbeidet i styret har fungert meget bra i 2011.

7 Side 7 Marienlyst Park Boligsameie Styreleder, styremedlem og varamedlem som er på valg i 2012, har meddelt valgkomiteen i møte 1. november 2011 at de er villige til å gjenvelges. Styret anbefalte i møtet å utvide styret fra 2012 med et medlem fortrinnsvis med bygningsmessig kompetanse grunnet forventet høy arbeidsbyrde og intensitet knyttet til alle de prosjektene som skal gjennomføres i 2012 og Kontinuitet knyttet til de prosjekter som er i gang, og som vil bli startet i 2012, er viktig Styret vurderer at normal drift uten belastning av store prosjekter som beskrevet, ikke vil inntreffe før i løpet av Attestering av regninger. Alle sameiets utgifter gjennomgås av styreleder og et styremedlem og vurderes fortløpende. Kostnadskontrollen måles hele tiden mot styrets rekvisisjoner og serviceavtaler. Særlig er sameiets del av energikostnader vanskelig å budsjettere og løpende kontrollere grunnet dårlige estimater fra faktureringsselskap med varierende periodisering og prising fra kraftleverandør, nettleverandør og fjernvarmeleverandør. Styret ser det derfor som en fordel at sameiet fra 1.januar 2012 har etablert kontrakt med nytt avregnings- og faktureringsselskap. Heiser. Vedlikeholdskostnadene for 13 heiser er en vesentlig post på sameiets totale kostnader. Selv om antallet feil har gått noe ned, er det fremdeles for mange serviceutrykninger for å sette i gang heiser som ikke går, eller som må ha reparasjoner. Det er primært heisdørene som er det svake leddet. Alle beboere oppfordres til å følge den brukerveiledning som er oppslått i heisene, herunder å informere besøkende om det samme. En særlig oppfordring rettes til dem som leier ut sine seksjoner om at alle leieboere oppfordres til å vise aktsomhet. Dørene kan kun holdes åpne ved å dekke til fotocellen i døren. Holdes døren åpen med makt stopper heisen. Sikkerhet. G4S Vektertjeneste, utfører faste nattpatruljer, samt ved utvalgte anledninger bruk av hundepatruljer. Mange beboere etterlever fortsatt ikke det absolutte kravet om å observere og forsikre seg om at garasjeporten lukkes helt igjen bak bilen ved inn- og utkjøring av garasjen. Dessuten har det vist seg at uvedkommende altfor lett slipper inn sammen med beboere uten å måtte vise nøkkel eller annen legitimasjon. Dette øker risikoen for mulige innbrudd eller andre kriminelle angrep. Den sikreste måten å redusere innbruddsrisikoen er at alle beboere viser at de forstår alvoret i denne situasjonen. Seksjonseiere og leietakere må forhindre at uvedkommende kommer seg inn i boligområdet ved å be om fremvisning av nøkkel i tvilstilfeller. Dessverre er det fremdeles mange beboere som reagerer meget negativt når de blir tilsnakket om dette. Kriminalitet. Fortsatt opplever sameiet jevnlige innbrudd i garasjeanlegget. Årsakene er nok sammensatt, men så lenge det finns utbytte for tyvene, vil innbruddene fortsette. Bedring av skallsikring skal medføre at boligsameiet utvikles til et stadig sikrere sted for alle sameiere å bo og ferdes uansett tidspunkt.

8 Side 8 Marienlyst Park Boligsameie For å redusere uvedkommende personers aktivitet i sameiets fellesarealer, må lett omsettelige verdigjenstander som dyre sykler, ski, golfbager, tv skjermer osv, skjules godt eller fjernes fra bodene. Dersom seksjonseiere ser noe som virker påfallende og mistenkelig i sameiets område og i garasjen, skal Politiet kontaktes på Tlf: , eller G4S - Tlf: På dagtid kan også vaktmester kontaktes. Styret fraråder beboerne å ordne slike saker selv med den risiko dette kan medføre for den enkelte. Styret ber fortsatt om at samtlige tyverier anmeldes til Politiet. Vaktmester. Tjenesten har i året som har gått blitt ytterligere utvidet slik at vaktmester Øivind Løvstad etter hvert gjennomfører de fleste av sameiets praktiske oppgaver. Vaktmester Løvstad leverer i tillegg en betydelig del tjenester direkte til sameiets beboere. Hans kompetanse omfatter samtlige installasjoner og innretninger i sameiet. Løvstads kontrakt med Intelli AS avsluttes fra mai Vaktmester har hittil stått forlevering av og distribusjon av filtre til seksjonene. Denne ordningen vil bli endret. Styret vil orientere om dette når endelig arrangement er etablert. Styret anbefaler at man kontakter vaktmester ved spørsmål i tilknytning til egen seksjon eller fellesarealer. Løvstad treffes på e-post; eller på tlf: Styret vil fremheve Øivinds meget servicemessige holdning, det høye kvalitetsmessige arbeide og hans gode tekniske kompetanse, men samtidig be om at han ikke blir belastet for mye med oppgaver som seksjonseiere lett kan ordne selv. Sameiet er i en unik situasjon med å ha en vaktmester som hele tiden har hånden på sameiets puls og står klar til å løse store og små problemer. Fellesleiligheten "1013". Leiligheten står til disposisjon for alle seksjonseiere. Se regler for leie på sameiets hjemmeside. Brannvarsling. Marienlyst Park er tilsluttet Oslo Brannvesen og ved enhver alarm som løses ut p.g.a. varmeutvikling vil brannvesen automatisk tilkalles. I hver enkelt leilighet er det en røykmelder som kun varsler i den enkelte leilighet ved røyk. I tillegg er det en detektor som løser ut på varme (=brann) og denne vil forårsake alarmsignal i hele blokken der leiligheten ligger. Alarmsignal vil samtidig gå i hele garasjeanlegget. I garasjeanlegget sitter det detektorer som løser ut på varme, også disse vil utløse brannalarm for alle blokkene. Det samme skjer dersom håndmelder knuses/utløses. Sprinkleranlegg løser ut ved brann lokalt på stedet (garasjen) der det er varmeutvikling. Alle signaler er testet mot Oslo Brannvesen (OB), og OB har videre befart anlegget og lagt inn nøkler i nøkkelboksene. Ved alarm skal man evakuere egen leilighet og gå ned trappen og ut av blokken. Heis skal ikke benyttes. Ved alarm er det ingen ting sameiet eller andre kan gjøre med brannsentralen, da Brannvesenet får beskjed direkte og vil møte opp uansett. Brannsentral er lokalisert i Suhmsgt. 24, i fellesleiligheten. Signal og utløst detektor må finnes av brannvesenet og sjekkes før anlegget nullstilles og det gis tillatelse til at man kan gå inn igjen. Brannsentralen er lokalisert i fellesleigheten i

9 Side 9 Marienlyst Park Boligsameie Suhmsgt. 24. Signal og utløst detektor må finnes av brannvesenet og sjekkes før anlegget nullstilles og det gis tillatelse til at man kan gå inn igjen. Seksjonseiere skal påse at alle rømningsveier ikke inneholder noe som kan hindre fri ferdsel. Dette gjelder alle mellomganger, trapper og trappeavsatser. Garasjen. Ifølge sameiets ordensregler skal gjenstander som oppbevares i garasjen oppbevares inne i bod. Mange beboere stabler fremdeles gjenstander og søppel utenfor bodene. Dette medfører bl.a. at brannfare øker, og at en del biler plasseres ugunstig for fremkommeligheten for andre, samt at renhold vanskeliggjøres. Det er et absolutt krav for alle seksjonseiere at gjenstander oppbevares inne i boden. Boddøren skal være låst. Gjenstander som henger høyt på veggen i garasjen, og som ikke er til hinder for andre, aksepteres. Styret minner om muligheten for å leie parkeringsplass til tohjulinger i garasjen samt at elektriske biler skal montere egen stikkontakt for ladning. Alle biler, tilhengere og tohjulinger skal plasseres i oppmerkete felt. Garasjen rengjøres normalt to ganger årlig. Styret ber om at rengjøringsvarsel respekteres, slik at alle biler, hengere og annet blir fjernet. Bare på denne måten kan rengjøringen får ønsket effekt. Gasspeiser. Seksjoner som har gasspeis plikter selv å etablere serviceavtale for vedlikehold av installasjonen. Felles utearealer. Styret har i 5 år hatt en omfattende skjøtselsavtale for grøntarealene med ISS Facility Services AS, Landscaping. Grøntområdene må vedlikeholdes og stelles etter spesifikke anvisninger for å beholde sin egenart og skjønnhet. Styret har nær oppfølging av dette arbeidet. Det er styrets oppfatning at grøntarealene utgjør en meget stor del av den trivsel vi alle har som beboere av et pent og veldrevet sameie. Styret har vært godt fornøyd både med utførelse og fremdrift av vedlikeholdsarbeidet og samarbeidet med representanter for ISS. Styret har på denne bakgrunn forlenget skjøtselsavtalen med nye 5 år, men med adgang for Marienlyst Park til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Styret har prioritert arbeidet med grøntområdene ved at styrets varamedlem har hatt dette som sin hovedoppgave. Dette har fungert meget godt. Styret vil påse at grøntarealer blir tatt vare på i den perioden utbedringsarbeider foregår knyttet til fasadene. Grøntarealene skal dokumenteres med bilder og beskrivelser, og settes tilbake i samme stand ved anleggsarbeidenes slutt som før utbedringsarbeidene startet.

10 Side 10 Marienlyst Park Boligsameie Ventilasjon i leilighetene. Som alle nå er bedre kjent med er leilighetenes inneklima avhengig av vedlikehold og ettersyn av filtre og vifter. I tillegg til å skifte filtre i lufteventiler to ganger årlig, er det også helt nødvendig å rengjøre filter til avtrekksvifte over komfyr minst like ofte. Manglende renhold i komfyrfilteret forringer sugeevnen, og derfor ventilasjonseffekten betydelig. Dette er særlig viktig informasjon for dem som leier ut sin seksjon. Produksjon og distribusjon av filtre er ivaretatt av vaktmester. Ny ordning vil bli introdusert senere i Det er også i 2011 skiftet mange defekte vifter. Dessuten er montering av en ny type vifter med lang levetid igangsatt for å redusere kostnadene på sikt, bedre avtrekket for enkelte seksjoner og avdempe svært sjenerende viftestøy for en del seksjonseiere. Avfall. Søppeldeponiene ser etter hvert ut til å ta av for den kapasitet sameiet trenger. Kildesorteringen må respekteres av alle beboere og leietakere skal ha denne informasjonen direkte fra seksjonseier. For øvrig anmodes alle om å finne søppelkasser som fortsatt ikke er fulle, slik at lokkene går igjen. Papp skal alltid slås sammen. Større gjenstander eller andre ting som ikke naturlig skal finne sin plass i søppeldeponiene SKAL IKKE bare plasseres utenfor søppelkassene eller søppelskurene. De beboere som har slike behov, må arrangere egen transport til Oslo Kommunes søppelområder. Styret håper at seksjonseiere og evt. deres leietakere også forstår at slike problemer må løses av andre når eget ansvar settes til side. Utleie av seksjoner. Fordi sameiet har opp mot 30 % av seksjonene bebodd av andre enn seksjonseieren selv er det svært viktig at seksjonseiere besørger tilstrekkelig informasjon til sine leietakere. Særlig gjelder dette husorden, garasje og søppelhåndtering, men også for merking av postkasser, dørklokker mv. Sameiet aksepterer ikke midlertidige lapper eller innretninger for å merke nye leietakeres postkasser og ringeklokker. Seksjonseier plikter å informere styret/forretningsfører i god tid før innflytting av ny leietaker slik at formaliteter i form av korrekt skilting kan ordnes forut for innflytting. Seksjonseier faktureres direkte for skilt utarbeidet fra provisoriske lapper på postkasser og dørklokker. Støy - Husbråk. Det har det siste året vært registrert noen problemer med støy i sameiet. Særlig gjelder dette fra leiligheter som er utleid. Styret oppfordrer, jfr. ovenfor, leilighetenes eiere til å instruere leietagere i hvilke regler som gjelder for sameiet. Det vises spesielt til husordensreglene, også lagt ut på sameiets hjemmeside. Berørte naboer MÅ i tilfelle støy eller annen sjenerende adferd varsle styret og gi opplysninger om grunnlaget for klage, navn på den det klages på, dato, tidspunkt og seksjons/leilighetsnummer mv. Uten denne type informasjon vil klager som hovedregel ikke kunne behandles. Informasjon om styrets løpende arbeid. Styret har i 2011 lagt ut styreprotokoller fra de styremøtene som har vært gjennomført i I tillegg er det informert om utbedringsarbeidet med fasadene på ordinært og ekstraordinært sameiermøte. Styret distribuerer også årlig et omfattende informasjonsskriv til seksjonseierne om vesentlige saker. I 2011 er det også blitt informert om utbedringsarbeide knyttet til varmestyringsanlegget hvor styret gjennom fullmakter har representert 126 seksjonseiere overfor PEAB AS/Intelli AS.

11 Side 11 Marienlyst Park Boligsameie Formidling av informasjon til andre beboere. All informasjon, om kjøp, salg eller annet kan KUN formidles på informasjonstavlene over postkassene. Oppslag må dateres. All annen info vil fjernes. Ukritisk oppklistring av info etterlater som regel stygge merker og flekker. Dette må unngås.

12 Side 12 Marienlyst Park Boligsameie ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av refusjoner fra Gjensidige, innflyttingsgebyr og salg av nøkler. Andre inntekter er fullstendige, men ser man bort fra refusjoner er de lavere enn tidligere år pga. bortfall av leieinntekter fra utleie til barnehage. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Vesentlige avvik skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at vedlikehold brannsikring ligger kr ,- over budsjett, mens vedlikehold bygninger ligger kr ,- under budsjett og vedlikehold heiser kr ,- under budsjett. Vedlikehold VVS ligger kr ,- over budsjett og vedlikehold garasjeanlegg ligger kr ,- over budsjett. På grunn av at Hafslund fakturerte for lave à konto beløp i 2010, er 2011 regnskapet belastet med ca. kr ,- ( ,- Sentralvarme og el.strøm). Ideelt sett burde dette vært belastet 2010, men Hafslund justerte ikke for høyere energipriser og forbruk i løpet av senhøst og tidlig vinter. Justering kom først fra Dette har derfor ført til at regnskapet er belastet med sterkt forhøyete à konto beløp i Avregningen av 2011 forbruket er ennå ikke mottatt. Oppfølging av denne posten vil bli spesielt overvåket i inneværende år og neste budsjettperiode. For andre driftskostnader ligger disse totalt sett på budsjett. De forskjellige postene ligger nær budsjett, med unntak av renhold som ligger kr ,- over budsjett og andre fremmede tjenester (hovedsakelig mobilt vakthold og måleravlesninger) som ligger kr ,- under budsjett. For konsulenttjenester er avviket delt mellom juridisk bistand som ligger kr ,- over budsjett og andre konsulenttjenester som ligger kr ,- over budsjett. Resultat Årets resultat på minus kr ,- foreslås avregnet mot egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

13 Side 13 Marienlyst Park Boligsameie BUDSJETT FOR 2012 Til orientering legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold hvorav er ekstraordinært knyttet til skallsikringsprosjektet. Dette er dekket inn med egen ekstraordinær innbetaling. Dersom sameiermøtet 2012 beslutter å investere i fjernsynsovervåking, vil dette bli innarbeidet i budsjettet. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 antas å øke med ca. 10 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ingen lån. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Marienlyst Park Boligsameie Einar Lyford /s/ Jesper Makholm /s/ Dagfinn Nyhus /s/ Eilert Stang Lund /s/

14 14 Marienlyst Park Boligsameie Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Marienlyst Park Boligsameie REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Marienlyst Park Boligsameie som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Marienlyst Park Boligsameie per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

15 15 Marienlyst Park Boligsameie Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 26. mars 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor

16 16 Marienlyst Park Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter Innbetaling skallsikring SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

17 17 Marienlyst Park Boligsameie BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Nordea fastrente Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / STYRET FOR MARIENLYST PARK BOLIGSAMEIE EINAR LYFORD /S/ JESPER MAKHOLM /S/ DAGFINN NYHUS /S/ EILERT STANG LUND /S/

18 18 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Leieinntekter festlokale / "1013" Aftenposten, erstatning for tapt nøkkel 500 Strømleie for parkering av El-bil Gjensidige, erstatning skade på port Opprydning reskontro Innflyttingsgebyrer Salg av portåpnere Refusjon fra beboer for skade v/flytting Tilbakeført gammel faktura-avsetning SUM ANDRE INNTEKTER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr ,-. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Netcam Norge AS SUM KONSULENTHONORAR

19 19 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjons anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -143 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el. bereder -791 Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

20 20 Marienlyst Park Boligsameie NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 858 Renter av sparekonto i OBOS Renter av bedriftskonto i Nordea 385 Renter av fastrentekonto i Nordea Renter av for sent innbetalte felleskostnader 501 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Morarenter SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Fakturagebyr -450 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -450

21 Side 21 Marienlyst Park Boligsameie 5. INNKOMNE FORSLAG. A. Fjernsynsovervåkning. Fra: Styret i Marienlyst Park BS. Styret fremmet i ekstraordinært sameiermøte 8. november 2011 en rekke ulike tiltak for beslutning knyttet til å oppgradere skallsikringen i sameiets boligmassse og garasjeanlegg. Alle foreslåtte tiltak bortsett fra ett, ble besluttet iverksatt med tilnærmet enstemmighet i avstemmingen. Styrets forslag om å rehabilitere nåværende fjernsynsovervåking (6 kameraer) gjennom å montere opptil 22 nye kameraer, ble vedtatt med simpelt flertall 69(53,9%) for og 59 (46,1%) mot. Styret fremmer denne saken på nytt overfor sameiermøtet for å kartlegge om oppslutningen omkring dette forslaget kan få en høyere tilslutning enn det som ble oppnådd på ekstraordinært sameiermøte, helst kvalifisert flertall, 2/3 for. Bakgrunnen er at Personopplysningloven kan sette krav om at et slikt øket flertall vil være ønskelig for denne type saker. Styret har allerede meldt både Fjernsynsovervåking og Adgangskontroll til Datatilsynet innenfor de regler de forvalter. Begrunnelsen for at Styret fremmer denne saken på nytt er følgende: Styret ser på fjernsynsovervåking som en vesentlig integrert del av den skallsikring som nå er besluttet gjennomført (adgangskontroll, mobilnett i garasje, metallskinneforsterkning på dører) i tillegg til hva den enkelte seksjonseier utøver av tiltak på egen hånd. Med nytt elektronisk adgangssystem vil det i alle relevante dører inngå en mikrobryter som skal bekrefte til overvåkingssystemet at dører er lukket og låseklaff på plass etter en godkjent adgang. Hvis den ikke lukkes går det en alarm direkte til en utvalgt vakt. Sameiet har ikke kunnet tilegne seg kunnskap om hvordan kriminelle kommer seg inn i garasjeanlegget. Styret tror likevel at majoriteten av ikke autorisert adgang skjer med enten nøkler, portåpner, bak biler og/eller ved å komme inn bak eller sammen med beboere. Med ny adgangskontroll er det mulig raskt å identifisere alarmsignal når dører står åpne eller mekanisk er brutt opp eller å kunne identifisere personer som følger etter andre. Problemet er at uten effektiv fjernsynsovervåking er det ikke mulig å se årsaken til avgått alarm eller på annen måte kunne identifisere ubudne personer. De som mottar alarmsignal ved åpne dører må fysisk gå til punktet for utløst alarm for vurdering av hendelse innenfor det system vi nå har besluttet å innstallere.

22 Side 22 Marienlyst Park Boligsameie Det mest effektive og sikre er likevel en sjekk med fjernsynskameraer tatt i betraktning av at garasjeanlegget er stort i omfang med 15 dører og to porter. Dessuten vil det være personlig sikrere for vekter eller vaktmester ikke å være nødt til å bli konfrontert med kriminelle i en stresset situasjon. På denne måten vil det også være enklere å påkalle politi uten å ha kontakt med eventuelle inntrengere. Dagens kameraer gir noe info, men det er altfor få av dem. De er dessuten teknisk utdatert. De kan ikke gi noe signalement om ubudne personer i garasjeanlegget. Med installering av flere og nye kameraer vil det være mulig å identifisere mistenkelige personer. Ved politianmeldelse kan det gis gode bilder og gjenkjenningsbevis i en rettssak med god beskrivelse av hva kriminelle har gjort av skader. Dette vil også være en styrke for den enkelte beboer ved identifikasjon av hvilke gjenstander som er stjålet. Styret og vaktmester har i samtale med Politiet fått bekreftelse på at fjernsynsovervåking er viktig ved etterforskning. Fjernsynskameraene er planlagt plassert ved alle dørene inn til garasjen. Det er i garasjeanlegget sameiet først og fremst har problemstillingen. Dette er 13 dører mot trappeoppganger samt 4 stk ved kjøreporter, altså 17stk av i alt 22 planlagte kameraer. De øvrige 5 kameraer er for å overvåke mellomplassene i garasjen. I 2011 har sameiet 22 registrerte innbrudd i garasjen, men Styret tror det kan være flere. Anslagsvis omfatter dette ca. 100 beboeres boder eller biler. Dersom direkte tap gjennom egenandel og tap utover forsikringsselskapenes maks. verdi for boder settes til kr ,- per beboer (100 stk.), blir årlig samlet tap kr. 1. mill. 22 fjernsynskameraer vil ikke stoppe kriminalitet, men vil kunne føre til at beboerne kan føle en vesentlig øket trygghet ved at hendelser alltid vil kunne bli identifisert. Kostnad for 22 fjernsynskameraer vil være ca. kr ,-. Styret anmoder seksjonseierne å stemme for at denne investeringen blir gjort.

23 Side 23 Marienlyst Park Boligsameie B. Oppbygging av kapital for vedlikehold stort kr. 10 mill. Fra: Styret i Marienlyst Park BS. Styret har i sameiermøtet for noen år siden fått tilslutning til at sameiet bygger opp en fri kapital for vedlikehold stor kr. 3 mill. Dette målet er nådd, men årlige vedlikeholdskostnader tilsier at denne kapitalen vil være for liten til å dekke de kostnader som vil måtte komme basert på den slitasje som er gått siden anlegget var nytt. Dette omfatter særlig vedlikehold og eventuell oppgradering av 13 heiser. Totalt over 40 gangdører. Oppussing av ganger og trapperom samt vedlikehold av hele garasjeanlegget. Styret vurderer det slik at sameiets frie kapital bør økes til kr. 10. mill. i løpet av 5 år. Med en normal rente, vil en slik kapital kunne tilføre sameiet en inntekt på ,- årlig. På denne måten vil nødvendige investeringer kunne tas over drift og oppspart kapital uten å kalle på store engangsinnbetalinger av den type vi nå må kalle på knyttet til skallsikringsprosjektene. Styret ber om støtte for at sameiets frie kapital bygges videre opp til kr. 10. mill. frem til sameiermøtet i C. Utleie av garasjeplasser til personer med fast adresse. Fra: Styret i Marienlyst Park BS. Sameiets vedtekter begrenser ikke utleieretten for garasjeplasser. Slike leieforhold kan etableres med personer med annen adresse. Det er innført meldeplikt på eget skjema for slike forhold. Styret vil med bakgrunn i å sikre området best mulig, foreslå at leiekontrakter bare skal inngås med personer som kan identifisere seg med fast adresse. Dette medfører at leiekontrakter ikke kan inngås med juridiske personer som ikke selv bruker garasjeplassen til eget personlig bruk. Sameiet vil på denne måten unngå at uidentifiserte personer får tilgang til sameiets arealer. Styret ber sameiet om å støtte dette forslaget. D. Styrehonorar økes. Fra: Styret i Marienlyst Park BS. Styrets honorar er ikke øket siden anlegget var nytt. Styrets honorar er budsjettert til kr Styrets leder vurderer det slik at arbeidsbelastningen med de store prosjekter som nå er i gang og skal gjennomføres og den profesjonalitet som styret er nødt til å inneha i et slikt komplisert sameie samt at antall styremedlemmer øker, tilsier følgende økning av honoraret: 1. Økning utover budsjett for 2011/2012 med kr til kr Økning til kr ,- for perioden 2012/2013 (Budsjett 2013). 3. Styrehonorar revurderes etter ferdigstillelse av pågående store prosjekter.

24 Side 24 Marienlyst Park Boligsameie Styret anmoder sameiet om tilslutning til forslaget. E. Ekstra dører i slusene. Fra: Styret i Marienlyst Park BS. Styret fikk i oppdrag på ekstraordinært sameiermøte i 2011 å vurdere mulighetene for å bygge dører i de åpne slusene hvor Town House leiligheter har inngang og postkasser er montert. Styret har vurdert saken og konkluderer med at totalkostnaden for 11 dører vil bli ca. kr. 1,2 mill. På denne bakgrunn finner styret at det ikke er grunnlag for å føre denne saken videre på det nåværende tidspunkt. F. Endring av vedtektene. Fra: Arild Ruus Simensen, seksjon 49. På førstkommende sameiermøte den 16.april 2012 ber jeg om at det i vedtektene for Marienlyst Park Boligsameie inntas et tillegg i vedtektenes 3 - annet ledd flg.: Begrunnelse: Av sikkerhetsmessige grunner må styret til enhver tid ha oversikt over hvem som til enhver tid bebor leilighetene i Marienlyst Park Boligsameie. Dette mener jeg vil være med på å trygge sameiet i sin daglige drift. Til sammenligning står det nå i vedtektenes 3, siste ledd at utleie av parkeringsplasser må meldes til styret. Forslag til nytt tillegg: "Ved fremleie av eierseksjon gir eieren snarest mulig underretning til styret og forretningsfører om navn og antall medlemmer som skal bebo seksjonen, samt hvor lenge fremleie gjelder for". G. Kostnader for luftfiltre inkluderes i felleskostnader. Fra Styret i Marienlyst Park BS Garantien for at varmestyringsanlegget i hele boligmassen fungerer optimalt er at ventilasjonssystemene i seksjonene fungerer tilfredstillende. Styret har erfaring med at mange seksjonseiere ikke skifter filter regelmessig. Opprinnelig leverandør av filtre hadde kontrakt med den enkelte seksjonseier om anskaffelse av filter. Dette er avsluttet og vaktmester har i en mellomperiode vært leverandør av slike filter. Vaktmester vil avslutte denne leveransen i løpet av 2012, og styret vil søke å etablere en mer permanent ordning med direkte leveranse til hver seksjon 2 ganger årlig. Det er da seksjonseiers plikt å skifte filter. Totale kostnader pr. år vil variere med størrelse av leilighet. Styret forslår at disse kostnader inkluderes i felleskostnadene fra 2013 og fordeles etter sameiebrøk.

25 Styret ber sameiet om å støtte dette forslaget. Side 25 Marienlyst Park Boligsameie

26 Side 26 Marienlyst Park Boligsameie 6. VALG AV TILLITSVALGTE INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR Ved fristens utløp 15.januar 2012 var det innkommet forslag på 4 nye kandidater til styret, herav 1 kvinne. Valgkomiteen har hatt personlige møter med alle kandidater, og vurdert de gitte opplysninger om utdannelse, erfaring og kompetanse for hver enkelt. Komiteen er meget fornøyet med at de foreslåtte kandidater er svært kompetente, og har vist stor interesse for å delta i styrearbeidet i vårt sameie. Deltakelse i styret er ett tillitsverv det enkelte medlem har på vegne av seksjonseierne etter lovlig valg på ordinært sameiemøte. I årene 2012 og 2013 vil det pågå betydelige arbeider for vår bygningsmasse. Spesielt nevnes reklamasjonsarbeidene for fasader og arbeider for bedring av sikkerheten i garasje, trappeganger med inngangsdører og postgang. Komiteen har derfor sett det som viktig å styrke styrets kompetanse på det bygningstekniske felt. Videre har komiteen mottatt innspill om at informasjonsnivået fra styret bør kunne heves, spesielt via vår hjemmeside. 2 styremedlemmer og ett varamedlem er på valg i år, og disse har deltatt i styret i flere perioder. Komiteen mener derfor at nye kompetente og villige kandidater bør gis plass i styret fra Videre foreslår vi, hensett de arbeider som skal foregå i 2012 og 2013, at det velges 2 varamedlemmer i stedet for kun 1. Valgkomiteen har ikke som oppgave å foreslå det årlige styrehonorar, men mener de siste års honorarrammer gir rom for 1 ekstra varamedlem. Valgkomiteen har ikke mottatt forslag på nye kandidater til Valgkomiteen 2013, men de sittende medlemmer har alle sagt seg villige til ta gjenvalg for 1 år. INNSTILLING. Styret : Styreleder Gunn-Helen Øye Styremedlem Øystein Mejlænder-Larsen Styremedlem Eilert Stang Lund Styremedlem Jesper Makholm Varamedlem Tore Johan Brevik Varamedlem Jim Dahlby Valgkomiteen : Leder Annie Dahl Medlem Arve Finkenhavn Medlem Arild Ruus Simensen ny for 2 år ny for 2 år ikke på valg ikke på valg ny for 1 år ny for 1 år gjenvalg 1 år gjenvalg 1 år gjenvalg 1 år Valgkomiteen opplyser kortfattet følgende om de nye forslåtte kandidater. Gunn-Helen Øye (57) har universitetsgrad innen økonomi, er cand. polit. og sosialantropolog. Hun er målrettet og arbeider som analytiker innen bygg og bo, miljø og helse. Hun er også forfatter og foredragsholder, og har god erfaring innen styrearbeid og teamledelse.

27 Side 27 Marienlyst Park Boligsameie Øystein Mejlænder-Larsen (34) er utdannet sivilingeniør innen bygg og miljøteknikk fra NTNU, og har en mastergrad innen teknologiledelse. Han har erfaring innen prosjektering, prosjektledelse og utvikling fra Selvaagbygg og arbeider i dag i Multiconsult. Har styreerfaring fra ett av fagutvalgene i Rådgivende Ingeniørers Forening. Tore Johan Brevik (69) er utdannet journalist med bred erfaring innen presse, informasjon, PR og media. Han har vært kommunikasjondirektør og pressetalsmann for FN`s miljøvernorganisasjon og har hatt oppdrag over hele verden. Videre informasjonssjef i NORAD og Flyktningerådet. Han har styreerfaring, og også bakgrunn som offiser i Forsvaret. Tore er i dag pensjonist og underviser på frivillig basis ved Seniornett. Jim Dahlby (34) har eksamen fra videregående skole 1995, og har arbeidet som salgskonsulent, eiendomsmegler og aksjemegler/investeringsrådgiver. Han er i dag ansatt som finansrådgiver i Nordea. Jim har 8 års erfaring som styreleder i 2 boligsameier i Tønsberg. Han har også kurs innen forsikring, og har gode datakunnskaper. Alle kandidater vil også selv få anledning til å presentere seg under årsmøtet 16. april Oslo i februar Annie Dahl (sign) Arve Finkenhavn (sign) Arild Ruus Simensen (sign)

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18:00 på Radisson BLU Hotel Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 1 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie 1 Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 1 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Åstad Panorama Boligsameie avholdes mandag 19. mars 2012 kl. 19.00, Holmen Seniorsenter (Holmensenteret). Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie

Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Lindemansgate 3-6 Boligsameie Side 1 Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012.

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til beboerne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til beboerne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til beboerne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2011-2012 Styremedlem Lene Wolden Bache 2011-2012 Styremedlem Nina

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjons

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjons Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjons Velkommen til sameiermøte. Mandag 3. April 2017 kl. 18.00 - Marienfryd Kafe & Grill, Hovinveien 39. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til beboerne i Hoffsparken Boligsameie

Til beboerne i Hoffsparken Boligsameie 1 Hoffsparken Boligsameie Til beboerne i Hoffsparken Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Skøyenhagen Boligpark Sameie

Til seksjonseierne i Skøyenhagen Boligpark Sameie Til seksjonseierne i Skøyenhagen Boligpark Sameie Velkommen til sameiermøte, onsdag 26. april 2017 kl. 18:00 hos Multiconsult, Nedre Skøyenvei 2. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Øst Gårdsrom Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Øst Gårdsrom, avholdes torsdag 14. april 2011, kl. 19:45 i OBOS sine lokaler, Hammersborg torg 1.

Detaljer