Gjelderfra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelderfra: 22.05.2013"

Transkript

1 Hygiene,renhold og desinfeksjon Dok.id..: [] Utgave: 1.01 Skrevetav: Arbeidsgruppe Endringerdenneutgave: Gjelderfra: Sign.: Bjørn Larsen Side: 1 av 14 Innhold Om«Hygiene,renhold og desinfeksjon» Omrisikovurderingen Hygiene,renhold og desinfeksjon Hvaer biofilm? Valgav vaske-og desinfeksjonsmidler Personlighygieneog ryddighet mannskap,veterinærog andrebesøkende...5 Personlighygieneog ryddighet mannskap,veterinærog andrebesøkende...6 Hygiene,renholdog desinfeksjonav flåter og landbaser... 6 Hygiene,renholdog desinfeksjonavbåter... 8 Diverseanleggkomponenter og ekstrautstyr... 9 Rengjøringog desinfeksjonvedflytting avutstyr... 9 Renholdog desinfeksjonavflåter før flytting til annenlokalitet eller verft... 9 Renholdog desinfeksjonavbåterfør flytting til annenlokalitet eller verft... 9 Merder Hamsterhjul Nøter Fôringsutstyr Skjema overføringavutstyrmellomlokaliteter Skjema kontroll av rengjøringavservice-og dykkerbåt Desinfeksjonsmidler Desinfeksjonsmiddel Kontrollskjema mottakavdykkere... 14

2 Side : 2 av14 Om «Hygiene, renhold og desinfeksjon» KapitteletHygiene,renholdog desinfeksjonbaserersegpå - Tidligerestyringsdokumenteri ulike SalMar-selskap - Enrisikovurderingforetatt av følgendefaggruppe:larsandreasvavik,espenkavli,steinroar Erntsenog bjørn Hatmosø. - Forarbeidog skrivingv/larsandreasvavik, - Ogarbeidsseminarpå Frøya mars.Dissedagenebesto gruppenav LarsAndreasVavik og ThomasBekken. Om risikovurderingen Risikovurderingenble lagt oppetterprinsippenei NS 5814.Vi vurderteulike aktiviteter/hendelser, og gademscorefor sannsynlighet(s)og konsekvens(k).risiko(r) defineresslik: S x K=R. Vi brukteenfemdeltskalafor sannsynlighetog konsekvens. Risikovurderingenble foretatti to omganger.i denførstevurderingenforutsattevi at eksterne føringersomregelverk,standarderog BHB ble fulgt. De somkom ut medgrønni denne rundenvar detikke behovfor å beskrivetiltak for. De somkom ut medgult eller rødti denne vurderingen,måttevi beskrivetiltak for. Tiltak tasmedi styringsdokumentene. I andrerundeav vurderinger,gavi ny scorefor sannsynlighetog konsekvensettertiltak (forutsatteat prosedyreble fulgt). Aktiviteter somkom ut medrødtetterdette,kan vi ikke drive med.de somkom ut medgult (ALARP-sonen,sefigur), måvi begrunnehvorfor vi likevel vil holdepåmed. De aktivitetenesomkom ut medgult etterandrerunde,haddemedunntakav et tilfelle laveste gradfor sannsynlighet.totalscorenble høy,davi sattealle farerfor rømmingog personskade medhøykonsekvensgrad.unntakethaddenestlavestesannsynlighetsscore. Vi visertil regnearketmedrisikovurderingenefor ytterligereopplysningerom vurdertefarerog innførte tiltak.

3 Side : 3 av14 Hygiene, renhold og desinfeksjon Formål Sikreat a. Minskerisikoenfor smitteoverføring. b. SikreSalMar-Standardi forhold til hygiene,renhold,ryddighetog desinfeksjon. Omfang Alle oppdrettsanleggi Salmarinklusivelandbaser,tekniskeavdelingerog service-og arbeidsbåter SalMar-postulat:Jobbenvår i dager avgjørendefor vår felles suksess. Jobbenvår i dager avgjørendefor vår fellessuksess.arbeidetmed å minskerisikoenfor smitteoverføringer en oppgavesomikkeavsluttes.dette er en kontinuerligprosessog det er jobbeni hverdagensomavgjørom vi lykkesmed oppgaven. Hva er biofilm? Mikroorganismerer såsmåat de kun kanseesi mikroskop. Bakterier,virusog sopper eksemplerpå mikroorganismer.mikroorganismerkanvoksefritt i væskeeller værefestet til en overflateog/eller til hverandreog danneet belegg(en film) eller ansamlinger (aggregater)kjent sombiofilm. Mikroorganismeri biofilm skillerut stoffer, blant annet sukkerforbindelser,sombidrar til å binde demtil hverandreog til overflaten.sammensetni ngen,tykkelsenog strukturentil biofilmen er avhengigav hvilkemikroorganismerden bestårav og miljøforhold(f eks temperatur,næringstilgang,materialer).noenbiofilmer er homogeneog flate, mensandre har ulike strukturer og kanalersomsikrertransport avnæringsstoffertil celleri de dypeste lageneav biofilmen. Vedå voksesombiofilm, beskyttermikroorganismenesegmot en rekkeytre trusler somfor eksempeldesinfeksjonsmiddelog fysiskslitasje.denne «strategien»fra mikroorganismenes side,gjørat det er en utfordring å hindre vekstog oppsamlingav virus,soppog bakterier selvom vi har glatte overflaterog for eksempelspyler ofte. Forå hindre spredningav smittestoffer,og dermedivareta helsentil folk og fisk,er det viktig at rengjøringog desinfeksjongjøresnøyeog at anvisningerfor bruk av ulike stoffer følges nøye. Valg av vaske-og desinfeksjonsmidler Ansvar:Driftsleder(DL) 1. Vedinnkjøpav vaske-og desinfeksjonsmidler,skalsubstitusjonspliktenivaretas.semer om dette underkjemikalier. 2. Det gisingenføringernår det gjeldervalgav vaskemi del, men når det gjeldervalgav desinfeksjonsmiddelgjelderfølgende; Det er viktig å bytte desinfeksjonsstoffinnimellom,for å forebyggeat bakterierog virusblir resistente(motstandsdyktige)mot bestemtekjemikalier. Virocidog Kick-Starter godemotpoler for brekkingav stoff i dennesammenhengen. 3. Man bør ogsåvurderestoffets egenskaperopp skadeligeffekt på materialer.

4 Side : 4 av14 Grotanol3025 (tidligerekalt Buraton3025) DS_Grotanol_3025_no_2011.pdf 2 AddiAqua NORMEX Desinfecta Redoxzon sh 1 owmsds.php?viewform=htmlext&accesskey=bpfui0pto/zd b2l7kmyozuwqsulr/u2y2ve6hwhlb4f_and2wyhjpsxfrda KsSc8Q&msdsLang=1 Brukesi ozoneringsanlegg/rsw Brukesi ozoneringsanlegg Mattilsynets liste over godkjentedesinfeksjonsmidler per Følgendepreparaterer godkjenti henholdtil Forskrift 17. juni 2008nr. 821om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidleri akvakulturanleggog transportenheter 4 Navnpå HMS- datablad Kategori desinfeksjonsmiddel Virocid sh 2 owmsds.php?viewform=htmlext &accesskey=rhb6mxfexh VCqsV29GeS2qF9RSSvfC/Hq0I8trKaF0uSzqjeRnnAxXAE0Fru /ZkH&msdsLang=1 Kick-Start sh 1 owmsds.php?viewform=htmlext&accesskey=lxzug69clhp U6HOdio42iUnFWhEcBWo36LPNg2nBhD0Lrsmh9I_AjUkXM XJjLm3Ua&msdsLang=1 AquaDes sh 1 owmsds.php?viewform=htmlext&accesskey=gx0zh2/lacyl PeTAznHW2jzOVKmM5Zmpb1zuLf853uTGMnoV5MPMexVl TUQeyDx7&msdsLang=1 Perfectoxid sh 2 owmsds.php?viewform=htmlext&accesskey=9fpuqdhvdu wu0vansh2jyl4rx0ci6lx0_aqazirvfc7k0zzxgwpivdzzugng 21zcc&msdsLang=1 Desinfeksjoni bruk somikke er godkjent av Mattilsynet somgodkjent desinfeksjonsmiddel.middelet brukesuten at det er fisk i anlegget. Natriumhypokloritt iewform=htmlext&accesskey=nud6r4c3oe8roidtupn2rouqrqg/ 4wiycCn showmsds.php?v hplnfhaqwpjp1zuvwlqnykvl7/dqv&msdslang=1 Vaskemidleri bruk per 2013 Navnpå HMSdatablad vaskemiddel

5 Side : 5 av14 BIOSAFE Alcalu-s Trans-d Basol963 Aquaboost showmsds.php?v iewform=htmlext&accesskey=gy06pzy2wjvqtq6rh1hs24sppu Sj1TUB0U mwjxn9kzdk99lwikr7zenpbl/rba1e&msdslang=1 showmsds.php?v iewform=htmlext&accesskey=h7kdii4dimekqp1qwk8gu LC3ot6hHgUy5p V7Z8zHPR8uzBeZgVzef0MSI6A9e0e1&msdsLang=1 %20D.pdf Ocean-963.pdf Personlig hygiene og ryddighet mannskap, veterinær og andre besøkende Ansvar:Driftsleder(DL) 1. Fottøyskaldesinfiseresfør ombordstigningi lokalitetsbåtog vedombordstigningpå flåte. a. Fottøyskalspylesog desinfiseresfør det settestilbakei garderobeetter endt arbeidsdag. 2. Fottøyog arbeidstøyskalværetilgjengeligi garderobe. a. Mannskapskalha minimum2 kjeledressertilgjengelig.kjeledressskalvaskesstraks det er nødvendig,men alltid vedslutten av skiftuke. i. Oljeklærskalalltid væretilgjengeligtil hver person ii. Hanskerskalalltid væretilgjengeligtil hver person b. Alle kjeledresserog fottøy skalmerkesmed navnog byttes mot nyekjeldresserved behov. i. Det anbefalesat nyekjeledresserog fottøy oppbevaresi låst skapog byttes ved innleveringav utslitt utstyr c. Besøkskjeledresser og utstyr skalværetilgjengeligpå landbase. i. Man skalha oversiktover hvilkebesøkskjeledresser som er brukt i inneværendeukeog disseskalogsåvaskessammenmed kjeledressenefor mannskapetvedendt skiftuke. ii. Det anbefalesat det anskaffesegetgarderobeskapfor veterinær og besøksutstyrsomkanlåsesslik at man har kontroll bådemed utstyret og om det er brukt i inneværendeuke. d. Veterinærerskalha egenkjeledress,fottøy og annetverneutstyr for sinlokalitet. i. Dersomdisseer brukt i inneværendeukeskalkjeledressenvaskessammen med kjeledressenefor mannskapetvedendt skiftuke. 3. Henderskalvaskesmed såpei temperert vann. a. Vedankomstarbeidsplass b. Førmatpause c. Etter toalettbesøk i. Etter toalettbesøkskalman ogsådesinfiserehendene 4. Oljeklærog hanskerskalalltid brukesunderhåndteringav dødfisk. 5. Vedendt skiftukeskalalt av personligverneutstyrsombriller, hjelm mm liggei personens garderobeskap.det skalikkeliggeog flyte ute på lokaliteten eller om bord i båten.

6 Side : 6 av14 Personlig hygiene og ryddighet mannskap, veterinær og andre besøkende Ansvar:Operatør For å få bestmulig effekt av rengjøringog desinfeksjon,er detviktig å følgetrinneneunder. Grundigvaskfjernerdetmesteav urenheter/biofilmog redusererderforantallet mikroorganismerbetydelig.når detteer gjort, får desinfeksjonenstørreeffekt.dersom man baredesinfisererer detstorfarefor at desinfeksjonsmiddelet ikke hargodnok virkning og at manfår enoppblomstringav mikroorganismeretterkort tid. 1. Spylevekkløseurenheter 2. Påførerengjøringsmiddeli henholdtil vedlagtliste over «rengjøringsmidleri bruk i 2013» 3. Skrubbingmå gjennomføresnår det er myeeller særligfastsittendeskitt. 4. Spylingog skylling,helstmed varmt vann,etter at rengjøringsmiddelhar virket. 5. Påføringav desinfeksjonsmiddel 6. Avspylingav desinfeksjonsmiddel 7. Rengjøringdokumenteresi dagjournal/vedlikeholdslogg Hygiene, renhold og desinfeksjon Ansvar:Operatør av flåter og landbase r Landbaser 1. Enlandbaseskalfortrinnsvisværeoppbygdmed ren og uren sonehvor personenslusesinn i den enesidenav bygget,gjennomgarderobeog mulighet for vaskog ut denandreenden lokalitet skali utgangspunktetha 1 landbase.det skaltilstrebesat flere lokaliteter ikke deler landbase.dersomdette er nødvendigmå dette risikovurderesog det må treffes tilleggstiltaksomeksempelviset strikt skillemellom lokalitetenefor utstyr somer i kontakt med biologiskmateriale. 3. TekniskBase/Serviceavdelingbør i utgangspunktetligge adskiltfra landbasertil lokaliteter. Dette skalrisikovurderesi forhold til smitte. DersomTekniskbaseserverfartøy inn og ut av generasjonssone/region/endemisk sonemå manvurderetiltak somslipsettingog/eller utvendigdesinfeksjoni sjømed klor og presenning.dersommanfinner at kost og nytte for å gjøredet slik ikkeer innenfor akseptkriterierbør konklusjonenværeat en tekniskbasebør liggeadskilt. 4. Det skalværemulighetfor vaskog desinfeksjonfor mannskapet.det skalogsåvære mulighetfor vaskav arbeidstøy.det anbefalesen vaske-stafett mellomskiftenehvor brukte kjeledresserleggesi et kar ved endt skift og påtroppendeskift rengjørog tørker. 5. Se«Personlighygieneog renhold» Oppholdsromflåte 6. Oppholdsromrengjøresved behov,men alltid ved endt skiftuke. a. Det skaltørkesstøvav alle flater. b. Det skalstøvsuges c. Gulvskalvaskesmed vanntilsatt zaloog salmiakkeller annet egnetfettløsende vaskemiddel. 7. Oppholdsromskalvaskesned minimum2 gangeri året i forbindelsemed årsskiftet. a. Alle synligeog skjulteflater skalvaskes. b. Alt innholdi skapskalvaskes. c. Takog veggerskalvaskes.

7 Side : 7 av14 8. Toalettskalvaskesog desinfiseresved behov,men alltid ved endt skiftuke. a. Speilvaskes b. Alle flater rengjøresmed JIFskurekrem,eller annetegnetstoff. 9. Kjøkkenskalvaskesog desinfiseresvedbehov,men alltid ved endt skiftuke. a. Alle flater rengjøresmed JIFskurekrem,eller annetegnetstoff. Underetasjeflåte 10. Alt av verktøyskalha fasteplasser a. Det skalnok reoler og disseskalværemerket b. Ingentingav utstyr skallagrespå gulv 11. Derdet er mulighetskaldet leggesgangbaneav papp. a. Byttesved behov 12. Det skalværeoppsamlingunder siloer 13. Det skalvaskesog rengjøresi underetasjeminimumen gangi måneden. a. Det skalalltid rengjøresetter en operasjoni underetasje somhar medført sølpå gulv. i. Det rengjøresmed egnetindustrirengjøringsmiddel jamførlistenover rengjøringsmiddeli bruk per Velgereog fôringsutstyr 14. Velgereinspiseresog rengjøresved behov,minimumukentlig 15. Utfôringsanleggskalinspiseresfor urenheterukentlig, og manskali sammeoperasjonkjøre svampergjennomutforingsanleggetfor å fjerne smussinnvendigi fôringslinjer. 16. Alt av fôringsutstyrskalrengjøresetter endt medisinfôring 17. Vedfunn av muggog bakterievekstinne i fôrsilo og kanoner,skaldet tas bakteriologisk prøvesomskalsendesinn til analyse 18. Utfôringsanleggskalkostesog rengjørestørt mellomhver generasjon.grunnentil at det skal utførestørt, er at vannreagerermed fôrstøvog fôrfett og dannernoe somlignerlim. Se under Sikkerhetom arbeidi lukkederom. Dødfiskområde 19. Rengjøringdagligetter hver dødfiskrunde a. Rengjøresi henholdtil framgangsmåtefor generelldesinfeksjon 20. Utstyr somhar kontakt med dødfisksomfor eksempeldødfiskvugge,skalvaskesog desinfiseresdaglig. 21. Dødfiskområdetsteamesminimumukentligog etter behov. Dekk flåte 22. Det skalværeryddig.alt av utstyr på fasteplasser.tauverk hengesopp eller leggesi kar. a. Det skalgjennomføresukentligryddingog steaming Silodekkog fôrlager flåte 23. Steamesetter behov.vurderom det er nødvendigetter endt mottak av fôr og ved endt skiftuke. 24. Fôrlagerskalholdesryddig.Rengjørestørt vedbehov. a. Ensilasjetankskaltømmes,vaskesog desinfiseresminimum mellomhver generasjon.. SeunderSikkerhetom arbeidi lukkederom.

8 Side : 8 av14 Hygiene, renhold og desinfeksjon Ansvar:Operatør av båter Interne oppdrettsbåter 1. Alt utstyr på fasteplasser a. Alt av tauverkog stropperskalhengesopp slikat det ikke er i kontakt med båtdekk. Stropperhengesfortrinnsvistørt der hvor det er mulig b. Alt av utstyr i egnerhus,lasteromog toalett skalha fasteplasser 2. Båterskalalltid vaskesog desinfiseresfør ankomsttil land. a. Styrhus,egnerhusog toalett skalvaskesvedbehov,men alltid ved endt skift 3. Utstyr sombrukestil dødfiskeller er i kontakt med biologiskmaterialeskalvaskesog desinfiseresdaglig. a. Derdet er muligskaldet væreen dedikert båt for dødfiskhåndtering.grunnentil dette er at manønskerå minskerisikoenfor å flytte en størrelokalitetsbåttil en annenlokalitet/sone/region 4. Interneoppdrettsbåterskalrengjøresutvendigpå skrog i forbindelsemed årligslipsetting Interne servicebåter 5. Alt utstyr på fasteplasser a. Alt av tauverkog stropperskalhengesopp slikat det ikke er i kontakt med båtdekk. Stropperhengesfortrinnsvistørt der hvor det er mulig b. Båtskalalltid vaskesog desinfiseresmellom lokaliteter i. Dekksutstyr,tauverkmm skalvaskesi kar med desinfeksjonsløsningmellom lokaliteter. 6. Båtenskalbehandlesutvendigmed klor og presenningved skifte mellomgenerasjoner 7. Brukav ballasttanker forbudt 8. Mannskapetskalha rent arbeidstøyved ankomsttil ny lokalitet. Arbeidstøyleggestil vaski sekknår båtengårfra lokaliteten.nødvendighetenav dette tiltaket kanvurderesav driftslederservicebåtopp mot smittestatusi soneog hvilkenoppgaveservicebåthar hatt på lokaliteten. a. «Personlighygienefor mannskap»må tilpasseshverdagentil servicebåt Eksterneservicebåter 9. Nårbåtenhar oppdragpå lokalitet somhar fisk i sjøskalbåtenha følgendepå plass; a. Etablertrenholdsplansomfølgesmed loggføring,herunder desinfiseringi kar av alt dekksutstyr b. Dokumentasjonav vaskog desinfeksjonskalleveresvedanløptil anlegg 10. Selskapetinngåri planenfor eksternerevisjoner.under dennerevisjonenbør det tas ATPprøverved båtbesøk. 11. Væroppmerksompå bestemmelseri forskrift om renhold/desinfiseringav båter mellom ulike typer soner(sonefor å begrensepd, Sonefor å hindre PD-smittesørfor Hustadvika). 12. Mottak av leppefiskfra eksternfiskerer å regnesomen eksternservicebåt.linkesrensefisk. Dieselbåter 13. Vaskog desinfeksjonovervannsfør anløptil vårelokaliteter. Renholdsplanskalværepå plass med loggføringog dokumentasjonskalgistil lokalitet ved anløp. Ensilasjebåter 14. Vaskog desinfeksjonovervannsfør anløptil vårelokaliteter. Renholdsplanskalværepå plass med loggføringog dokumentasjonskalgistil lokalitet ved anløp.

9 Side : 9 av14 Fôrbåter 15. Skalha en planfor renholdog reduksjonav smitterisiko. Brønnbåter 16. Egneprosedyrerfor brønnbåter. Diverse anleggkomponenter Ansvar:Operatør og ekstrautstyr Merder 1. Skrapesfor skjellog rur a. Det brukeswire der hvor man kommertil b. Utvisaktsomhetdersomdet brukeskniv Nøter 2. Rengjøresmed spylerigg/runkeller annet egnetutstyr etter behov Skjul for rensefisk 3. Rengjøresetter behov 4. Det anbefalesen syklusfor utskiftingav leppefiskskjul i forhold til groe.det anbefalesen syklushvor du kanha noenskjultil tørkingog bytter dissefortløpende. 5. Alternativt kanleppefiskskjuleggesi kar med desinfeksjonsløsning.huskat slikløsningkan væresværtgiftig for akvatiskeorganismer. Rengjøring og desinfeksjon Ansvar:Driftsleder ved flytting av utstyr Overføringav utstyrmellomlokaliteterskalloggføresi Skjema Overføringav utstyrmellom lokaliteter. Renhold og desinfeksjon av flåter før flytting til annen lokalitet eller verft 1. Ensilasjetankog kverntankskalværetømt, rengjort og desinfisert 2. Flåtenskalværetom for fôr og fôrlagerog fôrsiloerskalværerengjort 3. Alle dekkskalryddes,vaskes/steamesog desinfiseres 4. Oppholdsromog underetasjeskalværerengjort 5. Dykkereskalinnleiesfor å skrapeflåten under vannlinjen. Flåtenskalderetter desinfiseres med klor og presenning. Renhold og desinfeksjon av båter før flytting til annen lokalitet eller verft 6. Båtenskalrengjøresog desinfiseresover vannlinjenfør flytting til annenlokalitet/verft 7. Alt av dekksutstyr/stropper/tauverkskalplasseresi kar og desinfiseres. 8. Sonenlokalitetentilhører skalha presenningtilgjengelig for desinfeksjonunder vannlinjen med klor. Dette gjennomføresvedmistankeom sykdomog/eller somet ekstratiltak. Hermå skjønnutvisesog en avgjørelsetas av driftsledersammenmed regionlederi dialogmed fiskehelsetjenesteog faggruppebiologi.

10 Side : 10 av 14 Merder 9. Følgbrukerhåndboka 10. Merder løfteseller leggesi vugge/spyleriggder det er mulig.man tar opp en del om gangen og gjennomførera) og b) før mantar nytt tak og beveger segtil nestedel av ringen. a. Høytrykksspyles b. Påføresnatriumhypokloritteller annetegnetstoff. Virketidenfor natriumhypokloritt er 15 minutter. 11. Rengjøringskalgjennomførespå lokalitetenmerdentilhører, før eventueltslep. Hamsterhjul 12. Spylesrenefor forstøvog smussi «tørr» sone. 13. Løfteseller leggesi vugge/spylereggder det er mulig. Man tar opp en del om gangenog gjennomførera) og b) før mantar nytt tak og bevegerseg til nestedel av hamsterhjulet a. Høytrykks-spyles b. Påføresnatriumhypokloritteller annetegnetstoff. Virketidenfor natriumhypokloritt er 15 minutter. 14. Rengjøringskalgjennomførespå lokalitetentilhører, før eventueltslep. Nøter 15. Not tas igjenpå båtdekk. a. Not skalværerein på dette tidspunktet.not skalværeren før leveringav slaktefisk. 16. Not kjørestil flåte. Punkt2 og 3 gjennomføresder det er mulig. 17. Not hengesopp for avrenning a. Det er viktig at det ikkerennerav nota under transportfra flåte til kai 18. Not kjørestil nøytralkai/egnetkai for transport videre i tett container. Fôringsutstyr Fôrspreder 19. Tettesmed en muff eller en fôrslangesomer blendet i enden a. Fyllesmed vannog vaskemiddel b. Ladette virke til nestedag 20. Spylesren med høytrykkkspyle 21. Desinfiseres 22. Det skaltilstrebeså ikkeflytte slikt utstyr somhar vært i kontakt med biologiskmaterialetil annenlokalitet. Det er forbud mot flytting til en annen region. Fôrkanon 23. Forkanonskalrengjørestørt a. Slangedemonteresslikat mankommertil for å koste b. Kostesinnvendig 24. Det skaltilstrebeså ikkeflytte slikt utstyr somhar vært i kontakt med biologiskmaterialetil annenlokalitet. Det er forbud mot flytting til annenregion. Orkast 25. Hverlokalitet skali utgangspunktetværeselvhjulpnemed orkast.orkastskali utgangspunktetikkeflyttes mellomlokaliteter. Det er forbud mot flytting av orkasttil annen region. a. Spylesog rengjøres b. Leggesi kar med desinfeksjonsløsning Leppefiskskjul

11 Side : 11 av Det skaltilstrebeså ikkeflytte leppefiskskjulmellom lokaliteter. Det er forbud mot å flytte leppefiskskjulmellom regioner. 27. Leppefiskskjuletspylesog leggesi kar med natriumhypokloritt løsningeller annetegnet desinfeksjonsmiddel. Shetlandsrist 28. Shetlandsristbør væretilgjengeligi regionen.vedulike sykluseri regionenevil dennekunne flyttes ved endt utslakti en region. a. Rengjøres b. Leggesi desinfeksjonsløsning c. Tørkes Liftup/dødfiskhåv 29. Dødfiskhåverskalikkeflyttes mellom lokaliteter. 30. Liftup skalikkebenyttespå flere lokaliteter. Lokaliteten bør ha dedikertbåt vedliftupsystem somerstatningfor dødfiskhåver.båtensomhar påmontert liftup skalikke gåmellom lokaliteter. Spylerigg 31. Rengjøresog desinfiseresinnvendigog utvendigetter endt arbeidsdag,men alltid mellom lokaliteter a. Filterriggåpnes,vaskesog desinfisereseventueltpåføresdesinfeksjoni kjølevesketank. b. Lokaletilpasningerbåt for båt, men huskat ogsåvanntilførseltil spylepumpebør ivaretasi renholdsammenheng. Dykkerutstyr 32. Rengjøringav dykkerutstyrskalværebeskreveti avtalermed dykkerselskaper.dykkerutstyr skalværerengjort mellom hver lokalitet. Avlusningspresenning 33. Skalalltid rengjøresog desinfiseresmellom hver lokalitet a. Leggesi 15500lkar med desinfeksjonsløsning 34. Avlusningspresenningskalværeknyttet til hver region. Det skalikkeflyttes avlusningspresenningmellomregionene.

12 Side : 12 av 14 Skjema overføring av utstyr mellom lokaliteter Ansvarlig:Driftsleder Dato: Fraanlegg: Ansvarlig: Til anlegg: Ansvarlig: Utstyr: Avsenderanleggskal: beskriverengjøring,desinfeksjonog tilstandpåutstyr Mottakeranleggskal: godkjennerengjøringog tilstandpåutstyr Kommentarer: Avsender: Mottaker: Sign.avsender Sign.mottaker

13 Side : 13 av 14 Skjema kontroll av rengjøring av service- og dykkerbåt Ansvarlig:Driftsleder Båt skal kun leggetil anleggetetter godkjenning fra driftsleder. Dato Sted Anleggfor forrige oppdrag Anleggfor nytt oppdrag Ryddetdekk Spylngdekk,rekkeog utstyr Rengjøringsmiddel, type Spylingetterrengjøring Skifte kjeledress,rengjøresko Desinfeksjondekk,rekkeog utstyr Desinfeksjonsmiddel Spylingetterdesinfeksjon Underskrift Desinfeksjonsmidler Følgendemidler er godkjent; Desinfeksjonsmiddel Leverandør Styrke Virketid Virocid AgriNor 1% 30 min KickStart AgriNor 1% 30 min AquaDes ACO kjemi 1% 30 min Virkon S Europharma,VESO 2% 30 min Halamid ACO kjemi 2% 30 min Dokumenteter forfattetav AsgeirØstvik, HavbrukstjenestenAS

14 Side : 14 av 14 Kontrollskjema mottak av dykkere Ansvarlig:Driftsleder Kontroller at deter refererttil detteskjemapådagsrapportfra dykkerselskapet. Ekstern båt skal kun leggetil anleggetetter godkjenning ifra driftsleder! Dato: Anlegg/lokalitet: Dykkerfirma: Anleggsisteoppdrag: Datosisteoppdrag: Landliggeettersisteoppdrag: Rengjøringsprosedyrebåtgj.ført, dokumentasjonfremlagt: Desinfeksjonsprosedyre båtgj.ført, dokumentasjonfremlagt: Desinfeksjonsmiddel Ansvarligfor rengjøringog desinfeksjon: Ansvarlig anlegg: Inntrykk av båten; -ryddighet -rengjøring -begroing Anleggsansvarli godkjenningav hygiene dykkerteam(ja/nei): Driftslederssignatur: Oppdrag: HAVBRUKSTJENESTENA/S telefon SISTRANDA telefax