Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs i renhold. Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs i renhold. Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima"

Transkript

1 Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger vo Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet forprosjekt 2013 Læreplan Fagkurs i renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Deltakere: Eva Winnberg og Gunhild Klokkerhaug Prosjektleder: Toril Sundal Leirset 1

2 Innhold Bakgrunn s 3 Innledning s. 4 Del 1: Læreplan i arbeidslivskunnskap på et språk deltakerne forstår s. 5 Del 2: Fagkurs s. 6 Del 3: Praksis på ordinær arbeidsplass s. 9 Vedlegg s. 10 2

3 Bakgrunn NOU Bedre integrering og Stortingsmelding nr. 6, En helhetlig integreringspolitikk, sier at introduksjonsprogrammets resultat og forskning tilsier at det er et potensial for forbedringer av introduksjonsprogrammet. Det vises også til at det kan se ut som om kvinner har mindre utbytte av introduksjonsprogrammet når det gjelder resultater. Samtidig viser studier at en del deltakere går over fra introduksjonsprogram og over til kvalifiseringsprogrammet uten at det bygges videre på arbeidet som er gjort i introduksjonsprogrammet( Djuve og Kavli mfl. 2011). Levanger kommune ønsker å bedre samarbeidet mellom ulike aktører for å bedre introduksjonsordningen ved å involvere arbeidsgiverne mer i introduksjonsprogrammet. Dette fordi lokalt næringsliv kan ha en viktig rolle i kvalifiseringa ved å bidra til kunnskap om arbeidsliv og arbeidskraftbehov. Levanger voksenopplæring fikk i 2013 forprosjektmidler Fra IMDi til Utarbeiding av en ny modell for fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Dette bidro til at Levanger vo gikk sammen med det lokale næringsliv, NAV og Levanger videregående skole i arbeidet med å bedre innvandrernes arbeidstilknytning i framtiden, ved å tilpasse fagkurs integrert i norskopplæringa. Fagkursene er et ledd i å dekke framtidas arbeidskraftbehov i Levanger. Forstudiet, høst 2012, viste at det var stort behov for arbeidskraft i helse- og renholds bransjen. De to bransjene var derfor aktuelle for utprøving i en modell. Modellen legger vekt på skreddersøm overfor gruppen deltakere som ikke kommer over i arbeid etter endt introduksjonsprogram. Prosjektets overordnet mål: Tidlig innsats med arbeidsrettet introduksjonsprogram for målgruppen, som generelt har problem med å komme ut i arbeidslivet etter avsluttet introduksjonsprogram, slik at de kan bidra med sine ressurser i det lokale arbeidslivet der det er behov for arbeidskraft. Prosjektmål: Utvikle en ny fagkursmodell som en integrert del av norskopplæringen for kvalifisering og inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Lokalt ble det utarbeidet statistikk over resultatene i introduksjonsprogrammet i perioden 2010,2011 og Denne viste at det i hovedsak var kvinner med liten eller ingen skolebakgrunn, spor 1 deltakere, som ikke kom ut i arbeid eller utdanning etter et 2årig introduksjonsprogram. Disse er målgruppen for deltakere på fagkurs. I 2013 ble det, som en del av forprosjektet, laget fagplaner for fagkurs i helse og renhold som en integrert del av norskopplæringa og som ivaretar norskplanens intensjoner med mål om å bedre norskresultatene. Målet med fagplanene er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter før de starter i praksis i bedrift, på veien mot lønnet arbeid. Fagkurs i ulike bransjer kan også fungere som en start på et lærekandidatløp og gi den enkelte en god plattform for videre opplæring i fag knyttet til bransjen. 3

4 Innledning: Fagkursmodellen består av tre deler. Del 1: 20t kurs i arbeidslivkunnskap på et språk de forstår Del 2: 60t Fagkurs Del 3: Praksis på ordinær arbeidsplass med tett oppfølging av innvandrercoach VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har utarbeidet en profil for basisferdigheter på jobben for renholdere. Med utgangspunkt i denne profilen får deltakerne på fagkurset et bilde av hvilke ferdigheter de må ha for å utføre ulike arbeidsoppgaver: - vurdere behov for renhold - beregne tid og planlegge jobben - vedlikeholde utstyr og maskiner - utføre renhold - jobbe etter hygieniske og miljømessige krav og retningslinjer - arbeide i team Del1: Arbeidslivskunnskap på et språk deltakerne forstår For å sikre at deltakerne er kjent med de grunnleggende elementene i norsk arbeidsliv er det utarbeidet et kurs i arbeidslivskunnskap som de skal gjennomføre. Ved å bruke likemenn, som snakker deltakernes eget språk, blir kurset presentert på et språk deltakerne forstår. Dette kurset kan også gjennomføres i ordinær norskopplæring, da temaene er aktuell kunnskap for alle som skal bo i Norge. Del 2: FagkursFagkursplanen er oppbygd med den hensikt å forsterke den nasjonale norskplanens Nivå A1 som deltakerne følger i ordinær norskopplæring. For å synliggjøre sammenhengen mellom de ordinære norskplanene og fagplanen er disse tatt med i fagkursplanen og utgjør til sammen en helhetlig fagkursplan. Fagkursopplæringen foregår i en tretimers økt i studieverkstedtimene og deltakerne er rekruttert gjennom søknad og intervju. I utprøvingsperioden vil det bli grupper på seks deltakere. For å sikre at fagkurset får et praktisk rettet innhold og gjennomføring, er det lagt stor vekt på ferdighetsmål i fagkursplanen. Spor 1 elevene lærer best gjennom praksis, noe som må tas hensyn til i bruk av arbeidsmåter. Praksis i forbindelse med fagkursene blir fulgt opp 100 % av lærer. Det vil bli tatt i bruk ipad som vil gjøre det mulig å ta bilder av praktiske situasjoner og legge til tekst, slik at den enkelte lager sin «Egen bok». Det er en forutsetning at fagplanen videreføres i en mer detaljert semesterplan (se vedlagt mal for semesterplan) for å sikre framdrift, gode og varierte arbeidsmåter og balanse mellom teori og praksis. Del 3: Praksis på ordinær arbeidsplass Etter individuell vurdering vil den enkelte deltaker gå over i praksis på ordinær arbeidsplass med oppfølging av en innvandrercoach etter behov. Det lå ikke i forprosjektets mandat å utvikle metoder for jobbcoacher som arbeider med deltakere på fagkurs. Vi vil arbeide mer med dette i et eventuelt hovedprosjekt slik at forprosjektet vil beskrive hvordan vi ønsker at en praksis skal utformes og innehold av denne. Vi har tatt utgangspunkt i AFI rapport 3/2011, Supported Employment i Norden, i arbeidet med planlegging av praksis. 4

5 Del1: Læreplan i Arbeidslivskunnskap på et språk deltakerne forstår Tema og lokale kompetansemål Tema Mål for opplæringen er at deltakeren skal Økonomi få kunnskap om arbeidsavtaler, lønn og skatt Fravær fra jobben få kunnskap om regler for fravær og bruk av egenmelding Yrkesetikk få kunnskap om taushetsplikt få kunnskap om yrkesetikk Arbeidskultur få kjennskap til kultur, roller og forventninger i arbeidslivet Fysisk og psykisk arbeidsmiljø få kunnskap om hvordan man får og beholder en jobb og er med på å skape godt arbeidsmiljø få kjennskap til hva man kan gjøre hvis det oppstår konflikter på konflikter på arbeidsplassen Hygiene få bevissthet om egen helse og hygiene og helsefremmende tiltak Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen få kjennskap til at det finnes HMS planer på alle arbeidsplasser 5

6 Del 2: Fagkurs Fagkurs i renhold for inkludering av innvandrere i arbeidslivet Læreplan Målgruppe: Spor 1-deltakere. Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Noen vil være uten lese- og skriveerfaring, mens andre vil kunne lese, men være lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere. Dette krever en differensiert tilnærming til skriftlige ferdigheter i begynneropplæringen. Av den grunn er dette sporet delt inn i en alfabetiseringsmodul og i ordinær språkopplæring på spor 1. Globale mål fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: På dette nivået kan deltakerne forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakerne kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe. Tema og kompetansemål fra læreplanen: Forsterking av tema og kompetansemål fra læreplanen: Daglige rutiner og gjøremål Kan bruke svært korte, enkeltstående formuleringer for å fortelle om dagligdagse gjøremål Kan bruke og forstå ord og begreper knyttet til renhold Kan gjenkjenne og bruke ord på forskjellig renholdsutstyr Kan bruke begreper knyttet til kildesortering på en enkel måte Kan forstå spørsmål og følge helt enkle instruksjoner og anvisninger, når de er rettet direkte til en og det snakkes langsomt og tydelig Kan utstyre renholdsvogn med nødvendig utstyr Kan motta og gi enkle beskjeder om hva som skal rengjøres, og hvordan Kan vurdere behov for renhold Kan følge vanlige retningslinjer for renholdere Kan utføre renhold og velge riktig utstyr til renholdsjobben Kan skille mellom daglig renhold, 6

7 periodisk renhold og hovedrenhold Kan bruke ulike renholdsmaskiner Kan vedlikeholde utstyr og maskiner Kan kildesortere søppel Kan til en viss grad oppfatte innholdet i enkelt informasjonsmateriell og i korte, enkle beskrivelser, særlig hvis de inneholder illustrasjoner Kan forstå instruksjonen til en vaskemaskin Kan lese logoer på vaskemidler Kan følge exit-skilt Egen person og familie Kan delta i enkle samtaler når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta Kan samtale på en enkel måte om seg selv, egen og andres familie med kollegaer på praksisplassen Kan gjenkjenne og forstå ord og helt enkle fraser som angår egen person og familie Kan bruke enkle, stort sett isolerte, fraser og setningsfragmenter for å presente seg og fortelle hvor en bor og hvor en kommer fra Kan presentere seg selv og andre Kan stille og svare på enkle spørsmål om personlige forhold og emner fra dagliglivet Bolig Kan gjenkjenne og forstå ord og helt enkle fraser som angår nære omgivelser når det snakkes langsomt og tydelig og med mange pauser Kan gjenkjenne og bruke ord om rom, møbler og interiør som er på praksisplassen Kan forstå og forklare hvor noe befinner seg på egen praksisplass Kan gjenkjenne og forstå ord som angår renholders arbeidsområde, som f.eks. dørkarm, dørhåndtak, lister, lysbryter Klær Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår nære omgivelser Kan gjenkjenne ord om arbeidsklær og arbeidssko 7

8 Kropp og helse Kan forstå og følge enkle instruksjoner Kan gjenkjenne ord og begreper knyttet til arbeidsstilling Kan følge enkle instruksjoner om ergonomiske arbeidsstillinger Kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon Kan samtale på en enkel måte om arbeidsstillinger Tidsangivelser og tall Kan forstå tall, uttrykk for mengde og tidsangivelser Kan bruke riktig mengde vaskemiddel Kan møte opp til riktig tid på praksis Kan vurdere og formidle på en enkel måte hvor lang tid en renholdsjobb kommer til å ta Kan ta ansvar for å levere timelister og permisjonssøknader i tide Kan anvende kalender og begreper knyttet til den, f.eks. ved å snakke om hvilke dager det er praksis Kan forstå angitt tidsbruk for en jobb som skal utføres Kan lese og skrive tall og datoer, f.eks. på en timeliste Kan skrive tall og datoer Kan fylle ut egenmelding og permisjonssøknad Kan fylle ut timeliste Kan fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger, som eget navn, nasjonalitet, adresse, alder eller fødselsdato 8

9 Del 3: Praksis på ordinær arbeidsplass Når deltakerne har gått igjennom del 1 og del 2 blir de, etter individuell vurdering, plassert ut i praksis på ordinær arbeidsplass som er relatert til det fagkurset de har gjennomført. Det er ønskelig med så mye praksis som det er mulig å få til, men samtidig må det koordineres med mulighet for oppfølging på arbeidsplass. For at praksisen skal bli vellykket, sett både fra arbeidsgiver og deltakers ståsted, er det nødvending med tett oppfølging. Basert på erfaringer og synspunkter blant arbeidsgivere vil følgende gå inn i Fagkursmodellen: Fagkursarrangør har en fast proaktiv oppfølging av en Innvandrer Coach: Coaching handler om å støtte og hjelpe mennesker til å bevege seg mot det de virkelig ønsker at livet skal gi dem. Coaching er å støtte mennesker i å utforske og utvikle flere muligheter både i privatlivet og i arbeidslivet. Coaching løser ikke problemer alene, men hjelper deg til å finne nye løsninger gjennom gode samtalerutiner og kommunikasjonsformer. Slike rutiner, eller vaner, er ofte knyttet til egne holdninger. Coaching er derfor å støtte mennesker i den endringsprosessen som må til for å oppnå resultatmål eller læringsmål. (NCA) En innvandrercoach for spor 1 deltakere har kjennskap til de utfordringer målgruppen har i forhold til språk. I tillegg har en innvandrercoach spesifikk kunnskap om å arbeide med innvandrere opp i mot arbeidslivet. Innvandrercoachen har ansvar for å: o skaffe praksisplass o forberede bruker og arbeidsplass før oppstart med praksis o gi god informasjon i forkant om brukerens eventuelle språklige begrensninger i arbeidssituasjonen o skriver avtale med bedriften der en tydeliggjør roller, ansvarsforhold og kontaktform o være i forkant av eventuelle problemer som kan oppstå i arbeidssituasjonen før de oppstår og skal bidra til å løse problemer som oppstår o forstå både bedriften og den ansatte og gi støtte, råd og veiledning til både arbeidsgiver og den ansatte o ha kunnskap om forhold ved den ansattes liv som kan påvirke jobben o ha kunnskap om arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser, virksomhetskultur og derigjennom legge til rette for at den ansatte og bedrift har vilje og evne til justering Innvandrercoachen representerer en inkluderingsekspertise som: o har kunnskap om hvordan man skal få til inkludering o tar ansvar for den prosessen som settes i gang o viser og utvikler sosialt ansvar i fellesskap med arbeidsgiver o støtter deltaker og arbeidsplass på en slik måte at deltaker får en sjanse i arbeidslivet o gir tett oppføling i jobbpraksis o har situasjonsspesifikk kunnskap, som innebærer å redusere støtten når behovet minsker (AFI-rapport 3/2011) 9

10 Vedlegg: Semesterplan for renholdere 6 t/u Tema Aktivitet, sted Utstyr/materiell Arbeidslivskunnskap Kostnad Kunnskaps- og ferdighetsmål Nøkkelord/ språkfunksjoner på et språk deltakeren forstår 1.uke Informasjon om kurset - få kjennskap til forpliktelser få kjennskap til gjensidige forventninger På skolen sammen med pleieassistentene Yrkesetikk - få kunnskap om taushetsplikt Fravær fra jobben - få kunnskap om regler for fravær og bruk av egenmelding - få kjennskap til kultur, roller og forventninger i arbeidslivet 2. uke Egen person og familie - kan samtale om egen og andres familie På skolen, øve på pauseprat Familieord 3. uke Renholdsvogna og rom på skolen som skal rengjøres Bli kjent med utstyret på vogna og rommene som skal rengjøres Renholdsutstyr Rom 10

11 Ukeplaner for renholdere Tid og sted Tema Oppgaver Viktige ord Jeg kan Ja Må øve mer Deltatt 1. uke Mandag Klokka Rom 13 Bli kjent Informasjon om kurset og arbeidslivet, med tolk Be om at andre gjentar Onsdag Klokka Rom 13 Informasjon om kurset og arbeidslivet, med tolk Tid og sted Tema Oppgaver Viktige ord Jeg kan Ja Må øve mer Deltatt 2. uke Mandag Klokka Familie Samtale Familieo rd; gift, barn, mor, far, Jeg kan fortelle om meg selv og min familie 11

12 sann, datter Spørreor d; hva, hvor, hvem, når Jeg kan spørre Onsdag Klokka På låven Familie Samtale Fritidsak tiviteter; Jeg liker å Jeg liker ikke å Jeg kan fortelle hva jeg gjør til daglig Jeg kan fortelle hva jeg liker å gjøre i fritida Tid og sted Tema Oppgaver Viktige ord Jeg kan Ja Må øve mer Deltatt 3. uke Mandag Renholdsvog na Bli kjent med utstyret på vogna Renhold sutstyr; Mopp, moppest ativ, Jeg kan navnet på utstyret på rengjørings vogna 12

13 kluter, kost og feiebrett, rengjørin gsmidler Jeg vet hvor alt skal plasseres på vogna Onsdag Daglig renhold på skolen Se hva som skal rengjøres hver dag Rom på skolen;kl asserom, personal rom, gang, yttergan g, trapp, toalett, garderob e Jeg kan navnet på alle rommene på skolen 13