PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for BARBUBUKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for BARBUBUKT"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for BARBUBUKT Rev

2 2 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT INNHOLD: 1 SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDGREP OG s. 3 FAGLIG VURDERING 2 BAKGRUNN OG PLANSTATUS s 8 Hensikt med planen Planer og målsettinger som ligger til grunn for planforslaget 3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON s 12 4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET s 14 5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET s 20 6 ROS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE s 22 7 TIL ORIENTERING s 24 8 MEDVIRKNING s 24 9 VARSEL OM OPPSTART, MERKNADER s 26 Planforslaget er revidert etter offentlig ettersyn for å beskrive endringer som er gjort i planen, samt for og i møtekomme innspill gitt i høringen til planbeskrivelsen. 2

3 3 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 1 SAMMENDRAG 1.1 Planens hovedgrep og faglig vurdering Planområdet omfattes av Kommunedelplan for Barbu vedtatt , Delområde 5 og 6 BARBUBUKT. Kommunedelplanen åpner for hotell og konferansefasiliteter, boligutbygging, offentlig service og privat tjenesteyting. Sentrale mål er også å tilrettelegge for gode byrom, møteplasser, strandpromenade, lekeplasser, aktivitetsområder og friområder. Det foreliggende planforslag er en klar videreføring av vedtatte kommunale planer og føringer. Barbu skal fremstå som en ny, urban bydel og blant annet ivareta store deler av det stadig økende behovet for sentrumsnære boliger. Det forutsettes høy utnyttelse samtidig som det stilles krav til at fasader oppleves varierte og spennende og at det tilbys kvalitativt gode og varierte byrom for allmenn bruk. Hovedgrepet i planforslaget innebærer en lav bebyggelse som i form og volum skaper en forbindelse til eksisterende bevaringsverdig boligbebyggelse i gamle Barbu strandsted (felt B, C, D og deler av E). Bukten og Barbudalens utløp innrammes av større volum og høyere bygg, som blant annet forholder seg til nyere bebyggelse på yttersidene av Barbubukt. Volummessig gir dette formgrepet muligheter for å imøtekomme behovet for sentrumsnære boliger i kombinasjon med en rekke andre funksjoner, som hotell, næring, badeland osv. Bygningsmassen på vestsiden (felt A, B & H) er foreslått i dette arealomfang for evnt. å kunne romme et badeanlegg. Et badeanlegg er svært arealkrevende og økonomisk er det nødvendig å kunne tilknytte anlegget andre aktiviteter og funksjoner for at det skal kunne bære seg økonomisk. 1.2 Liv rom hus I planarbeidet er det lagt stor vekt på hva slags liv vi ønsker i området, hvilke funksjoner og aktiviteter som kan oppfylle dette behovet. Det har vært et fokus på å skape varierte byrom med blandete funksjoner og formål omkring. For å skape liv og aktivitet er det nødvendig å legge til rette for handel, bolig og kontor/arbeidsplasser. Bygningene må stå i forhold til uterommene i volum og størrelse. Hensynet til kulturmiljø, kulturminner og kulturlandskap har også vært en svært sentral føring. Andre planfaglige vurderinger har vært estetikk, form og volum, kombinert med vurdering om gjennomføringsmuligheter. Forhold som støy og trafikksikkerhet har også vært sentrale tema. 1.juli 2011 ble kommuneplanutvalget forelagt prinsippskisser og volumstudier for hvordan bebyggelsen og parkarealene kan plasseres i Barbubukt. Forslag til reguleringsplan bygger på dette studiet og volumene er innarbeidet i mulighetene planforslaget gir. 3

4 4 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 1.3 Bakgrunn - Historie Med utgangspunkt i bystyrets vedtak i sak (mandat ifht. Å fortsette arbeid med regulering i Barbubukt), besluttet Planutvalget i januar 2011 å sette i gang en ny planprosess vedr. ny reguleringsplan for Barbubukt i tråd med vedtatt forslag til prosess av : 1 Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for Barbubukt i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Frist for merknader ble satt til 1. Mars Det ble avholdt 3 arbeidsverksteder i januar og februar i tilknytning til planprosessen. Det første var åpent for alle, de to neste for en invitert arbeidsgruppe bestående av ca. 40 personer fra alle relevante interessegrupper tilknyttet planarbeidet. Disse var invitert med 2 personer : Arendal By AS, Arendal Næringsforening, Ungdommens bystyre, Barbu Vel, Havnegården AS, Barbu Brygge AS, Byparkaksjonen og Ideforum Arendal, Kreative krefter, Arendal Havnevesen Skydebaneområdet velforening, Birkenlund Oppvekstforum, Arendal Fiskemottak AS. I tillegg var disse representert med 1 person: Aust Agder Fylkeskommune v/kulturminnevernavdelingen, Fylkesmannen i Aust-Agder v/ Miljøvernavdelingen, Statens Vegvesen Region Sør, Jernbaneverket, Fortidsminneforeningen, Arendal Historielag, Rådet for funksjonshemmede i Arendal, Eldrerådet i Arendal, Innvandrerrådet, Kystveien Eiendom AS, Jeppesen Prosjektkontor, Kystverket Sørøst, RT Invest Aa, Elshop norge, Eimavite Eiendom AS, Barnas representant, Skeiegruppen Skeie Real Estate, K W Sørensen Eiendom As, Arendal Videregående og Granehallen A/S. 3 Det er videre formidlet informasjon via egen internettside tilknyttet kommunens hjemmeside. Her var det også lagt ut en spørreundersøkelse tilknyttet planarbeidet, hvor det ble gitt anledning til å komme med relevante innspill til planarbeidet. Over 600 personer ga tilbakemelding via spørreundersøkelsen (Questback). 4 Både NRK, Agderposten og Arendal Tidende har i tillegg dekket planprosessen godt. 5 Kommuneplanutvalget er og har vært styringsgruppe for planarbeidet. De har blitt løpende orientert om fremdrift og løsninger. Kommuneplanutvalgets leder har deltatt i ukentlige møter med administrasjonen hvor bl.a. planarbeidet har vært tema. Flere av utvalgets medlemmer har dessuten deltatt i arbeidsverkstedene sammen med administrasjonen. 6 Bystyret ble den , forelagt 9 hovedprinsipper for utbygging av Barbuområdet. 4

5 5 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Planforslaget som nå foreligger er utarbeidet i hht. Bystyrets vedtak om å legge alternativ 7 til grunn for videre planlegging i Barbubukt. 1.4 Beskrivelse av gitte forutsetninger til planarbeidet Planforslaget har som forutsetning å løse områdets fremtidige behov for: En attraktiv planløsning som ivaretar grønnstruktur og utbyggingsformål Flere sentrumsnære boliger og kontorer Understøtte allerede eksisterende funksjoner i Barbu Støtte opp om Arendals historiske sentrum Gode offentlige rekreasjonsområder En tilstrekkelig inntjening for å kunne realisere planområdet En strandpromenade og en elvepromenade tilknyttet et flytende badeanlegg Urbane bygninger med boliger og kontorer som spiller sammen med en vakker grønnstruktur bør prioriteres. 5

6 6 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Viktige forutsetninger: Må se på byens behov for rekreasjonsareal i en større sammenheng, bl.a å transformere Kanalplassen til byens grønne oase. Denne tilnærmingen vil også gi tilstrekkelig utbyggingsareal for å sikre inntekter nok til å kunne realisere og drifte rekreasjonsområdene i planområdet Utarbeide detaljreguleringsplan Planforslaget variant av 7 6

7 7 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT PERSPEKTIV Perspektiv Gjerløws Minde 7

8 8 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 2 BAKGRUNN OG PLANSTATUS 2.1 Forslagstiller Planforslaget fremmes av Arendal kommune og er utarbeidet av planavdelingen. 2.2 Hensikten med planen Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bolig-og næringsutvikling i tråd med overordnete rammebetingelser gitt i Kommunedelplanen for Barbu; Delområde 5 og 6 BARBUBUKT. Kommuneplanens bestemmelser stiller krav til godkjent reguleringsplan før utbygging i området. Formålet med Kommunedelplan for Barbu er å utvikle bydelen Barbu for å styrke Arendal som fylkeshovedstad og regionsenter. Planen omfatter Sørlandet kunnskapshavn med hotell/konferansefasiliteter, offentlig service og privat tjenesteyting. I tillegg åpner planen for boligutbygging. Realisering av planforslaget for Barbubukt vil derfor underbygge hovedmålene i kommunedelplanen, og på denne måten legge til rette for utvikling av en ny bydel. Reguleringsforslaget skal imøtekomme behovet for nye boliger i denne delen av byen, også knyttet opp mot ny utbygging av kunnskapshavna. Kommunedelplanen er klar på at området skal ha urban utnyttelse og fremtidsrettet fortetting. Det er derfor lagt opp til stor variasjon i størrelsene på boligenhetene, tilpasset moderne og fleksible husholdninger. 2.3 Overordnete planer og retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer: RPR for samordnet areal-og transportplanlegging ligger til grunn for kommunens overordnede arealplanlegging og lokalisering av områder for nye boligområder. Målsettingen er å redusere transportkrevende utbyggingsmønstre. Slik målsetting innebærer økt fortetting i og inntil eksisterende boligområder, kollektivakser og sentrumsområder. RPR for barn og unges oppvekstvilkår sikrer barn og unges rettigheter i planleggingen, og stiller krav til den fysiske utformingen av arealene som skal brukes av barn og unge. Fylkesplaner Fylkesdelplan for senterstruktur og handel angir Barbu som et område for utvidelse av Arendal sentrum. Kommunedelplanen for Barbu er i tråd med intensjonene i Fylkesdelplanen. Sammen med utvikling av kunnskapshavna vil reguleringsplanforslaget for Barbubukt føre til en betydelig økning av arbeidsplasser og boligkonsentrasjon, i det som må betraktes som en betydelig utvidelse av Arendal sentrum. 8

9 9 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Kommuneplan I kommuneplan for Arendal er området avsatt til Fremtidig utbygging med formål Annen bebyggelse. I tillegg er det på plankartet vist jernbanetrasé gjennom området. I nylig vedtatte Kommuneplan for er prinsipper for arealpolitikk i kap 12, blant annet utvikling av det historiske sentrum, legge til rette for støttefunksjoner, fortette og bygge sentrumsnære boliger. Prinsipper er også å redusere fotavtrykket, utvikle funksjonsblandete områder og gode uterom i tråd med prinsippet LIV- ROM HUS. Utbygging av Barbuområdet er i tråd med disse prinsippene. Kommunenplanens bestemmelser som særlig gjelder funksjonskrav 5 er ivaretatt i planforslaget. Kommunedelplaner Kommunedelplan for Barbu, med konsekvensutredning (vedtatt i Bystyret ), er et vesentlig grunnlag for utarbeidelse av planforslaget. I denne ligger en klar målsetting for utvikling av Barbuområdet og angir hvilke føringer som skal legges til grunn ved videre detaljplanlegging. Bestemmelser gitt i kommunedelplanen som omhandler delområde 5 -BARBUBUKT: 4.5 Annet byggeområde blandet formål område 5 HOTELLTOMT Området kan nyttes til formålene hotell og sjø/vann (allmenn flerbruk og småbåthavn), kontor, offentlig og allmennyttig og anløp fjorbuss Maksimal byggehøyde er i hovedsak 4 etasjer (cote 15), men kan punktvis tillates inntil kote 26. Maksimalt bruksareal er m². Bestemmelser gitt i kommunedelplanen som omhandler delområde 6 -BARBUBUKT: Området kan nyttes til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig, allmennyttig, friområde og sjø/vann (allmenn flerbruk) og anløp fjordbuss I eksisterende bygning (fiskemottak) tillates i tillegg til ovennevnte formål også sjørettet verkstedvirksomhet og restaurantvirksomhet I søndre del av området kan det anlegges småbåthavn Ved utarbeiding av reguleringsplan skal det avklares adkomst til parkeringsanlegg i fjell nord for Kystveien, og planfri kryssing av Kystveien til eksisterende bebyggelse Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område 6 skal det kreves avbøtende tiltak for eksisterende boenheter som vil bli berørt av støy over grensenivåene som en direkte følge av ny bebyggelse innenfor område Prinsippet om tilgjengelighet for alle skal være førende i alle plan- og byggesaker innenfor planområdet. 9

10 10 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT I byggeområdene skal det innpasses interne friområder/torg/plasser. Disse skal ligge med god tilknytning til det overordnede gang/sykkelveisystem. Retningslinjer gitt i kommunedelplanen som har relevans for delområde 5 & 6 - BARBUBUKT: Hoveddel av ny bygning skal ligge i byggelinje mot Kystveien. 1 Alle større byggetiltak skal legges inn i 3D-modell for Barbu i forkant av politisk/administrativ behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og rammesøknader. Det bør legges spesiell vekt på å belyse estetikk, form og volum, samt virkning sett fra sjøen og bakenforliggende bebyggelse. Utsiktsforhold bør også belyses. 2 Minst 50% av nye boliger skal tilrettelegges med tilgjengelighet for alle. Minst 5% av nyanlagte parkeringsplasser skal tilrettelegges og merkes for bevegelseshemmede 3 Ny bebyggelse innenfor kommunedelplanen skal ha cotehøyde på gulv på minimum 2, Barbubukt Område 6: Strandpromenaden skal videreføres fra Langbryggen gjennom Dauholla og til gang/sykkelveien ved nåværende Rema Elva skal åpnes helt ut mot sjøen i retning Galtesund I tråd med bebyggelsen i Arendal sentrum bør bebyggelsen etableres med en annerledes struktur enn den omkringliggende klyngebebyggelse. Bygningene bør også ha en annen materialbruk enn de omkringliggende. Området skal fremstå med grønne lunger. Bebyggelsen skal etableres slik at det dannes spennende plasser og smug med utsikt/forbindelse mot sjøen. 2.4 Reguleringsmessig status for planområdet Området omfattes av reguleringsplan fra 1982, men vedtatt kommunedelplan for Barbubukt gjelder foran denne. 2.5 Pågående planarbeid i nærområdet/ influensområdet Planforslag for Del av Barbuelva (varslet oppstart). Planen strekker seg fra rundkjøringen i Barbubukt opp langs Barbuelva til og med rundkjøringen ved øst-vest tunnelen. Hensikten med planarbeidet er å etterkomme rekkefølgekrav i vedtatt plan for Tollbodkaia/ Dauholla ( ), om at det skal utarbeides reguleringsplan for ny rundkjøring i Barbubukt. Formålet med planen er å utbedre og oppgradere rundkjøringen i hht. dagens krav og standard, samt tiltak for å bedre trafikkavviklingen langs Møllebakken og Viadukten, jf. Reguleringsbestemmelsen til Tollbodkaia/ Dauholla 9.e). 10

11 11 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Rekkefølgekravet følges opp i foreslåtte reguleringsbestemmelser for Barbubukt, jf. reg.best 14.3 Kommunedelplan for sykkeltrafikk (under arbeid) Arendal kommune og vegvesenet har samarbeidet om planforslaget. Planen har vært til offentlig ettersyn og er under bearbeiding. Formålet med planen er blant annet å legge til rette for trygge og sammenhengende sykkelveger gjennom hele kommunen. Planforslaget med anbefalinger om veibredder og plassering er hensyntatt i planarbeidet for Barbu. 2.6 Konsekvensutredning Gjennom arbeidet med kommunedelplan for Barbu er det utført konsekvensutredning/vurdering på bakgrunn av temaene handels -/næringsutvikling og sysselsetting, bymiljø, landskapsbilde og grønnstruktur, støy og luftforurensning, veisystem og trafikk, forurensning i grunnen, kulturminner/kulturmiljø, naturmiljø. Konsekvensutredningene som inngår i kommunedelplanen anses som tilstrekkelig for å tilfredsstille krav til konsekvensutredning etter plan-og bygningsloven. Det er imidlertid utført ny støyvurdering konkret for planområdet og den planlagte bebyggelse, og i planbeskrivelsen er det redegjort for evt. konsekvenser som ikke er omtalt i konsekvensutredningen. Fylkesmannen har stilt krav om en mer utfyllende ROS-analyse som følger planen og som i revidert planbeskrivelse vil være et eget tema. 2.7 Utbyggingsavtale Det foreligger forslag til utbyggingsavtale for området. 11

12 12 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 3.1 Planområdets beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger tett inntil eksisterende bysentrum, og er i sin helhet lokalisert innenfor kommunedelplan for Barbu. Sammen med den påbegynte Sørlandet Kunnskapshavn vil området knytte seg naturlig inn mot sentrum og sentrumsfunksjonene. Planområdet grenser til vedtatt plan for Tollbodkaia/Dauholla og følger veien FV 410 mot vest. Området avgrenses mot nord av rundkjøringen i Barbu og følger Kystveiens midtlinje mot nord/øst. Mot øst avgrenses planområdet etter bygningen Rema 1000/ Kystverket og mot sør av sjøen. 3.2 Grunneiere innenfor planområdet Gnr/bnr 507/2298: Barbu Brygge Eiendom AS (område med lagerhall) Gnr/bnr 507/770: Barbu Brygge Eiendom AS ( Rema 1000-bygget, Kystverket etc) Gnr/bnr 507/56: Arendal Kommune 3.3 Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet Innenfor planområdet finnes i dag 3 bygninger; Fiskemottaket på piren, Rema 1000-bygget/ Kystverket og Linjegods-bygget. Planforslaget innebærer at Linjegodsbygget blir revet. 3.4 Omkringliggende bebyggelsesstruktur: Eksisterende bebyggelse i Barbuområdet preges av eldre eneboliger oppover Barbudalen og Barbu strandsted. Mot vest- Tollbodkaia og mot sentrum er bygningsmassen preget av større bygningsvolum, eldre fabrikkbygninger og en mer urban struktur. I planområdet mot øst er det også større næringsbygg med variert form og materialbruk. Det er et klart skille mellom bebyggelse og landskap nord og sør for Kystveien. Flateområdet, Barbubukt (planområdet) og Tollbodkaia er brukt som havne-/ industriområde med et annet formål og annen struktur enn enebolig klatrestrukturen som preger åsene rundt. 12

13 13 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 3.5 Naturkvaliteter: topografi, vegetasjon, biologisk mangfold mv. Området består i dag hovedsakelig av asfaltert flate og innehar ingen særlige naturkvaliteter, vegetasjon eller konsekvenser for biologisk mangfold ihht naturbase fra DN. Planen åpner for mindre utfyllinger i forbindelse med strandpromenaden. Det er utført miljø- og grunnundersøkelser av områdene. Det vises til Grunnundersøkelser Barbubukt, dat , utført av Asplan Viak AS & MIljøundersøkelse i Barbubukt, Arendal, av , utført av NIVA. Rapportene beskriver dagens tilstand på sjøbunnen og de eksisterende fyllinger på land, og gir anbefalinger om hvordan dette bør håndteres ved fremtidig utbygging. Kommunedelplan for Barbu viser en gjenåpning av Barbuelva. Planforslaget som nå foreligger innebærer gjenåpning av elva, men i en noe annen trasé enn den som er vedtatt i kommunedelplanen. Det anses ikke at denne plasseringen vil medføre ytterligere konsekvenser ift. naturmiljø, enn plasseringen som er vedtatt i kommundelplanen. 3.5 Sosial infrastruktur: skole-, helse- og kulturtilbud. Birkelund barne- og ungdomsskole ligger ca 1,3 km fra boligene i planområdet. Skoleveien går på gangsti langs Riksvei 410 Kystveien mot øst, videre på utsiden av tunnelen og krysser riksveien med undergang på andre siden av tunnelen. Herfra går det vei med gangsti videre til skolen. Ved skolen er også idrettshall. Nærmeste videregående skoler i området er Barbu videregående skole og Tyholmen Videregående skole. Avstand til nærmeste barnehage er ca. 500 m. Barnehagen ligger i Juellsklev som nås ved å følge Barbudalen/Møllebakken oppover på gangsti, til første rundkjøring og så mot byen. Området ligger også svært nær bysentrum, der kulturtilbudet er stort og variert for innbyggere i alle aldre. 13

14 14 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Kartet viser planområdet sett i forhold til sentrum, skolegården på Nesheia og Birkenlund skole med Skolevei. 4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Bebyggelse, struktur og tiltak Planen legger opp til en variert bebyggelsesstruktur i både stor og liten skala. Forslaget innebærer at det kan bygges boenheter både i blokkbebyggelse og i mindre enheter (men ikke eneboliger). Planforslaget gir en lavere bebyggelse foran Barbu strandsted, og høyere bygningsmasse på flankene. Den lave bebyggelsen er på 2,5 etasjer, mens bebyggelsen på sidene er opp til 5 etg. høye. Området er delt opp i 7 byggefelt (A G). Den planlagte bebyggelsen foran strandstedet Barbu er brutt opp med 3 bredere gater/ siktlinjer for blant annet å skape kontakt mellom eksisterende bebyggelse og sjøen, og for at den ikke skal oppleves som en visuell sammenhengende mur fra baksiden. Hovedbygningene i felt C og D er bundet sammen av en etasjes mellombygninger. Taket på disse skal benyttes til uteareal, veranda for tilliggende leiligheter. Opprinnelig planforslag viste høyere blokkbebyggelse (tårn), med muligheter for et høyt antall boenheter. Tårnene ble vraket som del av den politiske behandlingen, og bebyggelsens høyeste bygninger er foreslått med 5 etasjer. Dette reduserer antall boenheter betraktelig og medvirker til at det er vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mange boenheter som vil kunne bygges. Det vurderes også muligheter for hotellvirksomhet i FELT A/H. I tillegg legges det til rette for næringsetablering, samt muligheter for svømmeanlegg og annen publikumsorientert virksomhet. Det er i utgangspunktet ønskelig at næringsetablering bør skje i 1.etasje av byggene innenfor hele planområdet. Dette blant 14

15 15 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT annet for å sikre at parkarealene, gangsykkelvegene og strandpromenadene skal oppfattes som offentlige. I tillegg er det viktig for å sikre at det er bevegelse og liv i området. Næring i 1.etg. sikres i reguleringsbestemmelsene til planen ved 3.1, 6.1 & 7.1. Det antas at det vil være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i bebyggelsen som får fasade mot Kystveien som er kraftig trafikkert og mot parken og sjøen. Disse fasadene vil gi god eksponering for publikumsorienterte virksomheter. Det kan imidlertid være vanskelig å kombinere næring og boligformål i FELT C og D på grunn av den lave byggehøyden. Reguleringsbestemmelsene stiller derfor ingen krav til at det må være næring i 1. etasje for disse områdene. 4.2 Offentlige uterom, byrom, lek, park Liv rom hus har vært et førende prinsipp for planarbeidet. En av forutsetningene og premissene for planarbeidet er at Barbubukt skal bli en bydel med mye byliv. Dette fordrer at området legges til rette med variert bebyggelsesstruktur med gode og differensierte uterom. Det har vært et vesentlig mål å planlegge for varierte byrom til forskjellig bruk. Erfaring og forskning/ teori viser at slike byrom er mer i bruk og føles hyggeligere å være i, enn store rom og flater som er vind utsatte og lett kan føles folketomme, jf. bl.a. Byer for mennesker, Jan Gehl, 2010, Bogværket. Intensjonen for hele området er at alle utearealer skal være offentlige. Arealbruken i området bør være blandet formål som handel, kontor, bolig, service, allment med mer. Dette sikrer bruk av området til forskjellige tider. 4.3 Offentlige utearealer Tilsiktet grep er å skjerme de offentlige uterommene fra støy og støv. Sikre best mulig mikroklima (sol/ skygge, vind) med plasseringen av dem. Derfor er det gitt plass til parkarealer og offentlige uterom mot sjøen. Foreslåtte lave bebyggelse i bakkant mot Kystveien, vil skjerme parkarealene for støy fra trafikken her. 15

16 16 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 4.4 Utnyttelsesgrad og byggehøyder Det er vist formålsgrenser, byggegrenser og byggelinjer på plankartet. Det er angitt grad av utnytting. Der hvor det er inntegnet byggelinjer skal vegglivet for planlagt bebyggelse plasseres. Byggegrenser angir et område bebyggelsen skal oppføres innenfor. Kotehøyde angivelsene som er inntegnet på kartet gjelder innenfor den respektive byggelinje, byggegrense og formålsgrense. I planbestemmelsene er det satt maks møne- og gesimshøyde for bebyggelsen. Det er i tillegg tegnet inn møneretning for områdene som har krav om saltak-, eller pulttaksløsninger. Se nedenunder for areal og etasjeantall. 4.5 Arealbruk og volumer Arealer fordelt på etasjevis areal Felt Etg. antall BYA Fotavtrykk etg.2 etg.3 etg.4 etg.5 Total Merknad A 5 90 % Mulig høy 1.etg B 3 90 % C 2,5 90 % ,5 D 2,5 90 % E 3,5 70 % ,5 F 5 80 % A og B C - F Totalt Trafikkforhold Dagens situasjon Kystveien, Riksvei 410, går forbi og inntil planområdet. Dette er en trafikkert og belastet vei. Det er forventet trafikkøkning som følge av den generelle trafikkveksten og økt aktivitet som konsekvens av utbygging av Sørlandet kunnskapshavn. Det er igangsatt et utredningsarbeid for nytt lokalvegsystem i regi av Aust-Agder Fylkeskommune. Utredningsarbeidet skal bl.a også foreslå en tunnelløsning fra Krøgenes området og opp til E18/Stoa. Dersom en slik løsning blir realisert vil trafikksituasjonen på Kystveien bli vesentlig forbedret, og det samme med støyforholdene for ny og eksisterende bebyggelse i Barbu. Kollektivtilbud Busser går i rute langs Riksvei 410 øst-vest og gir et godt busstilbud for den nye boligutbyggingen som inngår i planområdet. Langs riksvegen finnes bussholdeplasser for østgående busstrafikk vest for rundkjøringen, og for vestgående trafikk øst for 16

17 17 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT rundkjøringen. Ellers er det forholdsvis kort gangavstand inn til sentrum hvor bussenes hovedholdeplass ligger med tilgang til alle bussforbindelser. Planforslaget vedr trafikkavvikling Som trafikkanalysen omtaler er det ikke aktuelt å belaste RV 410 med flere avkjøringer direkte til denne. Adkomst til planområdet er lagt som egen avkjørsel til Kystveien sør for eksisterende rundkjøring. Adkomst til planområdet føres herfra inn i området i bakkant av nye boligbygg og videre frem til dagens REMA1000-butikk, fiskemottak og havneområder der den ender i egen rundkjøring. Intern vei i området er planlagt som kommunal veg, fortauene inntil bygningene skal imidlertid driftes av gårdeierne, slik som i resten av byen. Veien har en bredde på 2x 2,50 meter og har fortau langs hele strekket. Det legges til rette for rundkjøring dimensjonert med manøvreringsareal for vogntog som ivaretar fiskernes behov for leveranser av sine varer. Område OS1 skal brukes til trafikkområde for varelevering til fiskemottaket (felt G). Større lastebiler skal kunne rygge innover OS1. Det legges også til rette for 4 korttids parkeringsplasser på bakkeplan for bedriftene i området innenfor OS1. Gang- og sykkelvei/fortau Gang- og sykkelvei finnes i dag kun langs Riksvei 410 mot nord og øst samt noe langs Kystveien mot sør. I planforslaget som foreligger vil det bli mulighet for å gå/sykle på internveiene i parken og langs sjøen. Hovedtrasé for sykkel gjennom planområdet mellom det historiske sentrum og Kystveien østover vil være i rett linje gjennom planområdet på OGS5. Strandpromenaden vil kople seg til gang/sykkelveinett i øst og sør. Det forutsettes at strandpromenaden videreføres i samme kvalitet ved planlegging av tilgrensede områder mot sør. Parkering Parkeringsdekning er i henhold til kommunale retningslinjer. Det stilles krav om maks. 1. P- plass pr. boenhet. Parkering skal primært skje under bakken. Planen legger opp til at det skal etableres parkeringskjeller under FELT C, D, E OG F. For bebyggelsen i FELT A, B og H er det forutsatt at parkering skal skje i P-hus i fjell under Nesheia. Det er også regulert inn 7 korttidsparkeringsplasser på terreng i området F (i bakkant) og i område OS1. Minst en plass skal være HC-plass. Trafikksikkerhet Det finnes opparbeidede gangfelt for kryssing av Riksvei 410 både sør og øst for eksisterende rundkjøring i Barbu. Skoleveier er ivaretatt gjennom eksisterende gang -og sykkelveinett utenfor planområdet, i tillegg til foreslåtte gang/sykkelveger. 17

18 18 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Det er meldt oppstart for plan for del av Barbuelva fra rundkjøringen i Barbubukt opp til rundkjøringen ved øst-vest tunnelen. Formålet med planen er å utbedre rundkjøringen i Barbubukt i forhold til den kommende økte trafikken inn i området, bedre trafikk- og kollektivavviklingen oppover langs Møllebakken og separere myke trafikkanter fra motorisert trafikk. Her vil også krysning over Kystveien fra Barbubukt være et tema. 4.7 Grønn infrastruktur innenfor planområdet Det er planlagt totalt ca. 100 leiligheter. Planområdet inneholder en høy andel av grøntområder. Disse er igjen fordelt i tre ulike kategorier: Gang- og sykkelveg/strandpromenade Offentlig og allment tilgjengelig strandpromenade som skal opparbeides og tilrettelegges for aktivt bruk både i forhold til turgåing langs sjøkanten, men også for mer varig opphold. Hovedtraseen for sykkel vil gå gjennom OGS5. Strandpromenaden OS2 skal ikke tilrettelegges spesielt for sykkel. Planforslaget legger til rette for at det kan etableres en sammenhengende gang- og sykkelveg langs sjøen fra sentrum, Pollen til Barbubukt. Alle utearealene skal ses i sammenheng og ha en helhetlig utforming. Retningsgivende for utformingen skal være designhåndboka som er utarbeidet for Tollbodkaia/Dauholla dat , jf. reg. best Det stilles også krav om at det skal utarbeides en utomhusplan for hele området som skal godkjennes av Det faste utvalg for plansaker, jf. reg.best Lekeområder og uteoppholdsareal Planforslaget regulerer større områder til park og lekeområde. Minst 1000 kvm av dette arealet skal opparbeides til lekeareal med ballbane og lekeapparater. Øvrige arealer skal være naturlig grønt for fri bruk og ferdsel. Planen regulerer også områder til mer urbane byrom med torgkarakter (områder innenfor OGS2 og OS2) Lekearealene skal endelig utformes i utomhusplan og områdene skal også være offentlig tilgjengelig og åpne. Området kan legges til rette for ulike aktiviteter. 18

19 19 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Det er også større lekeområder i nærområdet. I ca 350 meters avstand ligger Skytebanen. Her ligger skole med skolegården og idrettsbane som på dagtid brukes av skolen. Uteoppholdsareal (private, innefor byggeområdene)er fellesområder som er forbeholdt beboerne i de nye boligene. For beboerne i felt C & D skal det private utearealet dekkes ved å ta i bruk taket på mellombygningen. Øvrige byggefelt har mulighet til å løse private uteareal bla. ved veranda eller takareal. Innenfor bestemmelsene om minst 35 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet gjelder private arealer innenfor reguleringsområdet eller offentlige områder avsatt til grønnstruktur (park/lek), jf. reg. best. 3.3, 4.3, 5.5 & 6.4. Områdets umiddelbare nærhet til sjøen er også en verdifull naturkvalitet som beriker bokvaliteten. 4.8 Universell utforming Det er i planforslaget gjennomgående tatt hensyn til universell utforming. Uteområder skal opparbeides i henhold til retningslinjer for universell utforming. Det stilles krav om at det skal sikres god tilgjengelighet for hele befolkningen, med krav om universell utforming av arealer, jf. reg.best Minst 50% av nye boliger i hvert felt skal tilrettelegges med universell utforming, jf. reg.best Andre bestemmelser til planen som skal ivareta hensynet til universell utforming er 2.7, 8.1 & 8.7 som gjelder parkering samt Barn og unges interesser Barn og unges vilkår er ivaretatt blant annet ved å avsette større områder til lekeplass. I reguleringsbestemmelsene er det foreslått hvor mye lekeareal som skal opparbeides, eksakt plassering fastsettes i utomhusplanen. I planforslaget gis det muligheter for å etablere lekeplass i område OLEK. I tillegg skal det etableres mindre lekeplasser innenfor hvert boligområde. De største barna har bruk for et større område, og fotballbanen på toppen av Nesheia er da et godt alternativ. I hele planområdet mot syd er det lagt opp til bilfrie forbindelser og uteområde med park, strandpromenader og lekeplass. Mellom sentrum og planområdet skal det etableres en sammenhengende gang- og sykkelvei langs sjøen. I varslede planoppstart av Del av Barbuelva er formålet med planen blant annet å sikre en utvidelse av rundkjøringen i Barbu, men også å bedre trafikksikkerheten for myke trafikkanter og bedre skoleveien for barn og unge Teknisk infrastruktur 19

20 20 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Forholdene rundt vann- og avløpsanlegg forutsettes løst i forbindelse med utarbeidelse av utbyggingsavtalen, her foreslås en fordeling av kostnadene mht. all infrastruktur. Agder Energi Varme har konsesjon for levering av sentralvarme til hele Barbuområdet. Agder Energi Nettkonsult har laget en energiutredning for hele Barbuområdet med konklusjon om at dersom byggene oppføres med ny teknisk standard på bygningsmassen, vil energibehovet være så lite at det ikke er sannsynlig at Agder Energi Varme vil etablere infrastruktur for tilknytning av sentralvarmeanlegg. Det er derfor etablert en egen varmesentral i Dauholla som skal levere til byggene på Tollbodkaia/Dauholla, samtidig vil det være mulighet for leveranse også til bygg i Barbubukt. 5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 Trafikkanalyse Som del av kommunedelplan for Barbu er det utført vurdering av konsekvenser for tema Veisystem og trafikk (trafikkanalyse). I analysen forutsettes det at dagens veisystem beholdes og at Kystveien videreføres som tofelts vei. Eksisterende rundkjøring i Barbu blir liggende på samme sted som i dag. Trafikken på Riksveg 410 er dominerende og har ÅDT på ca For å tilpasse dagens veisystem til fremtidig utbygging vil det derfor kun være snakk om endringer i kryssplassering og plassering av adkomstløsninger. Pga stor trafikkbelastning på Riksveg 410 forutsettes det at adkomster til nye utbyggingsområder ikke kan knyttes direkte til denne, men må koples til Kystveien sør for dagens rundkjøring. Trafikkanalysen beregner at ny boligbebyggelse i området vil generere ca kjøretøy pr. døgn. Dette vil uansett være en betydelig mindre andel av den økte trafikken i området sett opp mot utbyggingen av kunnskapshavna med boliger, arbeidsplasser og publikumsrettede virksomheter. I rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplan for Tollbodkaia/Dauholla er det satt krav om at rundkjøringen i Barbu skal forbedres før det tillates bruk av nytt parkeringshus. Dette rekkefølgekravet følges opp i bestemmelsene til planforslaget. Det er allerede varslet oppstart av plan for del av Barbuelva. Planen strekker seg fra rundkjøringen i Barbubukt, oppover langs elva, Møllebbakken og Fv 410 til og med rundkjøringen ved øst/vest tunnelen. 20

21 21 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 5.2 Kulturminner/verneverdige bygninger Det finnes ikke kulturminner eller verneverdige bygninger innenfor planområdet. Men planområdet ligger omkranset av bevaringsverdig bebyggelsesområder. En sterk identitetsbærer for Arendal er den byfronten/ byfasaden som møter en ved innseilingen til Arendal gjennom Galtesund. Det har derfor vært en vesentlig premiss i planarbeidet å sikre visuell kontakt til bevaringsverdig, historisk bygningsmiljø. Hovedgrepet i planforslaget har sikret dette ved å foreslå en lavere bebyggelse foran Barbu strandsted, og høyere bygningsmasse på flankene. Den lave bebyggelsen er på 2,5 etasjer, mens bebyggelsen på sidene er opp til 5 etg. høye. Det er også sikret i bestemmelsene at deler av bebyggelsen (foran strandstedet og ved fiskemottaket) i form, volum og materiale (teglsten og saltak) skal danne et slektskap med eksisterende bygningsmiljø. Den planlagte bebyggelsen foran strandstedet Barbu er brutt opp med 3 bredere gater/ siktlinjer for blant annet å skape kontakt mellom eksisterende bebyggelse og sjøen. Samtidig har det vært viktig å legge planlagte bebyggelse som en støy- og støvbuffer mot det åpne park/lekearealet. I vedtatt Kommunedelplan for Barbu står det i reguleringsbestemmelsene at ny bebyggelse i Barbubukt skal bryte med eksisterende klyngestruktur og at de bør ha en annen materialbruk enn de omkringliggende. Dette blant annet for å synliggjøre de forskjellige tidsepokene. Planforslaget er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen, jf. reg.best. 3.7 Barbubukt område 6: Hvordan hensynet til omkringliggende bebyggelse er ivaretatt juridisk: - Volumene foran strandstedet Barbu (felt C og D) er brutt opp med lavere mellombygninger, for å ta opp småskala strukturen i den gamle bebyggelsen og for å sikre siktlinjer til og fra Barbu strandsted. Mellombyggene er regulert med maks kotehøyde + 7 til ok gesims og hovedbygningen til maks kotehøyde 13, jf. plankartet. Det stilles også krav om saltak og teglsten for felt D, E & G, jf. reg. best. 5.1, 5.2, 6.2 & 7,2. Bakgrunnen for dette er bl.a. at det blir mer luft mellom bygningene, de vil fremstå mindre massive og mindre som en mur. I tillegg adapterer det en form som tar opp i seg noe av formspråket i eksisterende bevaringsverdig bebyggelse. - Det stilles krav om at store volumer skal ha en fasademessig underdeling, med innganger/ henvendelser ut mot torg osv. jf reg. best Dette er for at bygningene ikke skal fremstå for store og ensformige. 5.3 Landskap & fjernvirkning: Landskapet i Arendal kupert. Det er tradisjon for å kle åsene med boliger som klatrer oppover og følger terrenget. Planforslaget følger dette prinsippet. På flaten foreslås lave bygninger, mens mot sidene hvor det både er høyere og brattere skråninger og bygninger foreslår planen utbygging av høyere bygninger. Foreslåtte utbygging skaper ikke silhuett for bebyggelsen følger terrenget og landskapet. Åsene, kirken, de større gamle bygningene (møbelfabrikken) og bevaringsverdig eldre klatrebebyggelse er fortsatt fokuspunkt, ikke minst i fjernvirkning. 21

22 22 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Silhuett sett fra sjøen mot nordøst. Silhuett mot øst Silhuett mot vest 6 ROS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ROS- analyse er utarbeidet og vedlegges saken. Nedenfor fremheves visse tema. 6.1 Støy Støyutredning ble utført i forbindelse med utarbeidelsen av Kommunedelplanen for Barbu. Rambøll har nå utarbeidet ny støyutredning for planområdet, dat , med utgangspunkt i foreliggende planforslag. Rapporten henviser til teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven som angir krav til utendørs og innendørs støynivå for boliger. Kystveien, Riksvei 410, regnes med armer fra rundkjøring mot sør, øst og vest som den mest vesentlige støykilden når det gjelder vegtrafikk på og rundt boligområdene. Beregningen viser at fasader og utearealer i varierende grad ligger i gul og rød sone, som igjen innebærer at dette må hensyntas og videreføres i prosjektering av bygg og planlegging av utearealer. Kravet videreføres som krav i reguleringsbestemmelsene, jf. reg.best

23 23 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Analysen vurderte også refleksstøy mot eksisterende boliger som følge av planlagte bebyggelse. Analysen viser at økningen av støy var minimal. I henhold til innspill fra fiskemottak og fiskerinæringen må det regnes med noe støy og lukt i forbindelse med denne næringen/aktiviteten. Vi ser det som et positivt element at det er næringsaktivitet i området. Ikke minst viktig er det at fiskerimottaket som er basert på en historisk svært viktig primærnæring for landsdelen, kan bli værende i områder hvor det faktisk hører til. Fiskemottaket og tilhørende aktiviteter bidrar positivt til nærområdet og gir området karakter og identitet. Det kan erfaringsmessig bli en konflikt mellom boliger og denne type aktivitet og næring. Men foreslåtte bygning som ligger nærmest fiskemottaket har imidlertid endevegg mot fiskemottaket og tilhørende transportområde, i tillegg til at den vender mot øst. Normalt har endevegger færre vindusåpninger og sjelden veranda. 6.2 Grunnforhold ras/ utglidninger: Barbubukt er utfylt i forskjellige etapper. Det har derfor vært viktig at grunnen overvåkes nøye for å sikre at det ikke er fare for utglidninger og store setninger i grunnen. Det er lagt inn overvåkingspunkter flere steder i grunnen i planområdet for å overvåke mulige setninger. Det ble foretatt målinger i 1998 og Se vedlegg om målinger. Multiconsult utarbeidet i 2007 en rapport om geotekniske grunnforhold i bukta, for å kartlegge eventuell fare for utglidning av masser. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at denne rapporten skal følges opp i byggesaksbehandling, jf. reg.best Undersøkelsene viser at det er noen usikkerhetsmomenter for utfyllingen helt ytterst i Barbubukt, men at det i hovedsak er ganske sikre grunnforhold lenger inne i området. Ved utarbeiding av planforslaget er det tatt hensyn til at planområdet er utfylt i forskjellige epoker og kan ha noe usikker grunnmasse på de seneste fyllingene. Foreslåtte bebyggelse er i hovedsak lagt på fast grunn, jf. kart i geoteknisk rapport fra Multiconsult. 6.3 Flom Planområdet ligger ved sjøen og er utsatt til for flom og springflo. Det er derfor viktig å ta høyde for dette ved utvikling av området. Planforslaget har tatt hensyn til dette og stiller krav om at ok. gulvhøyde 1.etg. i hele planområdet skal være på kote +3 i samsvar med nasjonale anbefalinger. Ved etablering av kjeller eller parkeringsareal under dette nivået stilles det krav om adekvate sikringstiltak, jf. reg.best.2.1. Nivå på utearealer og veg er satt til minimum kote +2,7. Dette er over kravet i gjeldende kommuneplan for , best. 5.C) (utomhus og kote + 2,0 offentlig veg). For å kunne håndtere overvann, (flo-flom) på en sikker og adekvat måte er det stilt krav i reguleringsbestemmelsene om at overvannsplan skal lages med utomhusplanen, jf. reg.best & Miljø forurensning Det vises til følgende rapporter vedrørende forurensning i grunn: 23

24 24 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT Grunnundersøkelse Barbu bukt, Asplan Viak Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal, NIVA Rapportene viser at det er funnet forurensing i utfylte masser øst i området. Forurensningen er ingen helserisiko ved dagens eller planlagt fremtidig bruk, men det er behov for visse sikringstiltak i en utbyggingsfase. Ved utbygging på østsiden av bukta anbefales det derfor at det utarbeides en Tiltaksplan for handtering av forurenset grunn. Dette er fulgt opp i reguleringsplanen ved rekkefølgekrav i reg.best Det stilles også krav om undersøkelser av grunn før utfylling eller anleggelse av småbåthavn i forslag til reg.bestemmelsene, jf. reg. best TIL ORIENTERING Plankartene Reguleringsplandokumentet er utformet med to utsnitt, hvor utsnitt B viser hvilke områder som kan overbygges. For å kunne realisere byggevolumet som er skissert er man avhengig av noe overbygg over veg og gang- sykkelareal. Samtidig vil det gis mulighet for en kobling mot evt. ny bebyggelse i reguleringsplan for Tollbodkaia/Dauholla. Takoverbygg ved fiskemottaket i plan B er for å skille offentlig aktivitetsområde byrom fra et mer trafikkrelatert område med parkeringsplasser og manøvreringsareal for transport til fiskemottaket, jf. reg. best Høringsuttalelse Aust-Agder Fylkeskommune Ved utlegging til offentlig ettersyn ble dessverre høringsuttalelsen til Aust-Agder fylkeskommune ved en inkurie utelatt referert og kommentert. Dette betyr imidlertid ikke at fylkeskommunens kommentarer ikke er vurdert og tatt hensyn til i planprosessen og utarbeidelse av planforslaget. Fylkeskommunens merknader blir referert og kommentert nedenunder. Uttalelsen er lagt inn i revidert planbestemmelse. Her følger den først. 8 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Det er få reguleringsprosesser som i like stor grad har invitert til medvirkning og deltakelse, selv om prosessen har gått fort. Det ble varslet oppstart av ny planprosess , med frist for merknader 1.mars I løpet av varslingsperioden inviterte kommunen til 3 arbeidsverksteder i januar og februar for å invitere til innspill og dialog. Det første møtet var åpent for alle, mens de to neste for en invitert arbeidsgruppe bestående av ca. 40 personer fra alle relevante interessegrupper tilknyttet planområdet. I løpet av møtene ble de forskjellige synspunktene for og imot utbygging presentert, og representanter fra hver fløy fikk presentert sine planer og argumentasjoner. Kommunen gjennomførte også en 24

25 25 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT spørreundersøkelse på papir og via internett, om hva befolkningen ønsket seg for området. Over 50 prosent av respondentene ønsket seg ca 50 % eller mindre av arealet til parkformål. Arbeidet i workshopene resulterte i forskjellige alternativer for prinsipputbygging av planområdet, som ble presentert for bystyret. Bystyret vedtok alternativ 7 som danner grunnlag for foreslåtte reguleringsplan, Både kommuneplanutvalget og planutvalget har blitt holdt løpende orientert om forslaget. Det er avholdt møter og initiert til møter fra kommunens side med de forskjellige hovedaktørene i planarbeidet bl.a. Barbuparkaksjon, IFA, utbygger, politikere fra hvert parti med mer. Innbyggere har blitt hold løpende orientert om prosessen via kommunens hjemmeside og ved en massiv dekning fra både skriftlige og muntlige medier. Det siste åpne møtet ble holdt

26 26 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 8.1 VARSEL OM OPPSTART, MERKNADER Reguleringsarbeidet ble meldt oppstartet den med frist for merknader Mottatte merknader er referert og kommentert nedenfor. Ny er kommentar til Aust Agder Fylkeskommune. Fylkeskommunens brev av , med administrasjonens kommentarer i kursiv: 1. Området vurdert i forhold til ulike interessegrupper. Pga planlagte store nærings- og boligutbyggingsområder i og rundt Arendal, anbefales det at Barbubukt planlegges som et område som primært bør inneholde funksjoner som ivaretar allmenne interesser. - Planarbeidet i Barbubukt har tatt stilling til og forholdt seg til de utbyggingene som er pågående og under planlegging i og rundt sentrum. Nasjonale føringer og kommunale planer anbefaler en høy utnyttelse i sentrum og i sentrumsnære områder. Kommunen skal starte opp en overordnet sentrumsplan hvor en av målsetningene er en sterkere grad av fortetting og funksjonsblanding. Dette er nødvendige prinsipper for å tilfredsstille en miljøvennlig utbygging, jf. bla. T-1355 (februar 2001), St.meld. nr. 23 ( ). Ved fortetting er det i særlig grad nødvendig å bevare kvalitativt gode offentlige uterom og grønne lunger, som kan tilby varierte aktiviteter og variert bruk. Planforslaget har tatt hensyn til dette, ved blant annet å legge opp til en variert bruk av de offentlige rom som grønn park (OPark2), lekeplass som skal legge til rette for forskjellige aktiviteter, ballspill, skating osv. (Olek), private lekeplasser for beboerne, promenade langs sjøen og urbant byrom/torg i sammenheng med sjøen (OS1 og OS2). Felt A med Opark1 har mulighet for utbygging til badeanlegg med tilhørende utebadeanlegg. Et overordnet mål for planarbeidet har også vært å skape en bydel som tilrettelegger for liv og aktivitet hele året. Typiske planleggingsprinsipper er å planlegge for fleksibel bruk og blandede funksjoner og ta hensyn til tettheten av mennesker pr. kvm. Barbu skal fremstå som en ny og urban bydel og blant annet ivareta store deler av det stadig økende behovet for sentrumsnære boliger. Det forutsettes høy utnyttelse. (kommunedelplanen for Barbu) 2. Vedr. mulighet for grønnstruktur og kulturhistorisk turvei langsmed Barbuelva, åpning av Barbuelva med muligheter for allmenn benyttelse av tilliggende areal: - I planforslaget ivaretas Barbuelvas utløp. Forslaget går ut på å åpne elvas nederste del sør for rundkjøringen, med stensatte buffersoner langsmed sidene. Dette også for å sikre området ved flom. Arealet nærmest elva er regulert til offentlige formål, strandpromenade/gang- sykkelveg, lekeplass og park. Elva og elveutløpet er regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag. 26

27 27 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT For blant annet å sikre en videreføring av det grønn/blå elvedraget har kommunen varslet oppstart av planarbeid for deler av Barbuelva, fra og med rundkjøringen i Barbubukt og opp til rundkjøringen ved øst/vest tunnelen. Dette for å ivareta intensjonene i Kommunedelplanen for Barbu med å sikre grøntdraget langsmed hele elva opp til Langsæ og Aust-Agder kulturhistoriske senter. Formålet med planen er også å sikre en bedre og tryggere trafikkavvikling med omlegging av holdeplasser for kollektivtrafikk, og gang- og sykkelveg langs med elven separert fra kjørende trafikk. 3. Området vurdert i forhold til sentrum. Barbubukt bør styrke og supplere sentrum: - Dette aspektet har ligget til grunn for planarbeidet. Det er viktig at det historiske sentrum blir styrket og ikke tappet av utbyggingen. Dette er også bakgrunnen for at det har vært så viktig å få til utbygging i området med en stor andel boliger og ikke kun et område for parkutbygging. For at et område skal være levende, er det nødvendig med en kritisk masse av mennesker vi er nødt til å bygge flere boliger i sentrum og sentrumsnært for å støtte opp om bruken av sentrum. I tillegg har det vært viktig å se de offentlige byrommene i en sammenheng, slik at vi kan utvikle differensierte byrom ( byrom for forskjellige type bruk) i det historiske sentrum sett i sammenheng med planlagte byrom i Barbu bukt. 4. Området i forhold til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse: - Hensyntagen til Barbu Strandsted (den gamle bevaringsverdige bebyggelsen) har vært en førende premiss gjennom hele planarbeidet. Allerede i de innledende og overordnete landskapsanalysene ble strandstedet definert, for at det kunne bli hensyntatt i planarbeidet. Landskapsanalysene viser at det gjøres et poeng av å synliggjøre Strandstedet Barbu og ta hensyn til dette slik at området i hovedsak er synlig fra sjøen. Det innebærer dog ikke at alle enkelt bygninger må være synlige, men at hoveddelen av området er synlig fra sjøen. Hovedgrepet i planforslaget er; En lav bebyggelse som ivaretar og kan identifiseres med gamle Barbu strandsted, og en innramming av høye bygg som ivaretar behovet for en stor boligmasse og muligheter for næringsutvikling. - Det er blitt foretatt siktlinje- og skyggestudier for i minst mulig grad å berøre eksisterende bebyggelse. - Bebyggelsen foran strandstedet Barbu er brutt opp med 3 bredere gater/ siktlinjer for blant annet å skape kontakt mellom eksisterende bebyggelse og sjøen. Samtidig har det vært viktig å legge planlagte bebyggelse som en støy- og støv buffer mot det åpne park/lekearealet. - I vedtatt Kommunedelplan for Barbu står det i reguleringsbestemmelsene at ny bebyggelse i Barbubukt skal bryte med eksisterende klyngestruktur og at de bør ha en annen materialbruk enn de omkringliggende. Dette blant annet for å synliggjøre de forskjellige tidsepokene. Planforslaget er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen, jf. reg.best. 3.7 Barbubukt område 6. 27

28 28 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT 1. Brev av fra Ingunn Hylen Tomassen Hvorfor får vi gjennom Agderposten inntrykk av at det er innbyggerne som skal drive byplanlegging i Arendal? Hvorfor får vi inntrykk av at det er tilfeldighetene som råder og at den som snakker sist og roper høyest er best? Vi vet godt at det ikke er slik, at det ikke er slik Arendal kommune driver planlegging, men likevel hvorfor? Det er beundringsverdig at Arendal kommune gikk i gang med storsatsingen for utbygging av Kunnskapshavna for noen år tilbake. Samtidig er det trist at resultatet har blitt flere mindre detaljeringsplaner som ikke har noen sammenheng. Sånn sett har prosessen vært stykkevis og delt. En så stor byfortetting er både kompleks og vanskelig. Den krever en klar prosess med grundige analyser og utredninger på ulike plan- nivåer. Nå er det viktig å fokusere på en god prosess for å samle trådene i Barbu. I disse dager legges det stor vekt på medvirkning til planarbeidet og det er veldig bra, men totalt sett er dette kun en del av planarbeidet. Hvordan skal informasjonen som nå er samlet inn, både fra skjema, folkemøter og arbeidsgrupper behandles videre? I tillegg til verdifullt materiale som samles inn fra befolkningen bør det gjøres flere analyser og vurderinger før en kan sette rammer og krav for en løsning i Barbu. Hvem er det som skal utvikle grepet i Barbu? Er det kommunen selv eller folket, slik det nå kan oppfattes. Byplanlegging er et eget fag, Det bør utlyses en åpen arkitektkonkurranse. Er rammene klare og befestet i folket, vil en slik konkurranse gi et bredt spekter av gode alternativer som både folket og politikerne kan stemme over. Men før det utlyses en arkitektkonkurranse bør det ligge klare premisser og rammer for hva det spørres etter, da vil en få bedre svar. Klargjøring av rammer og premisser for hva en vil satse på i Barbu er det vi opplever kommunen jobber med nå. Ulike tema som må vurderes i en slik prosess er: Hva er Barbus viktige ressurser/ verdier og stedets identitet? Er det viktige monumenter eller særpreg som må ivaretas? Hvilke siktlinjer skal bevares / styrkes? Krav til bevaring av bygningsmiljø og på hvilken måte ved innsyn og utsyn. Krav til grønnstruktur, byrom, parker og forbindelseslinjer. Barbu elv etc. Hva er ønsket arealbruk, gjerne i prioritert rekkefølge. Krav / virkemidler ved bygningstetthet og bebyggelsesstruktur. Krav til kollektivtrafikk. Krav til veier og parkering. Krav til gang- og sykkelstier Når disse rammer fastsettes må en vurdere et større område enn planområdet i seg selv. Her kommer en inn på tema som kan sette rammer for større helhetstanker innenfor 28

Planutvalget vedtar at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder forestår forhandlinger med utbygger sammen med rådmannen.

Planutvalget vedtar at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder forestår forhandlinger med utbygger sammen med rådmannen. Saksprotokoll - Planutvalget 15.06.2011 Behandling: Tormod Vågsnes, Krf, fremmet følgende forslag: Reguleringsplanforslaget for Barbubukt med bestemmelser datert 07.06.2011 legges ut til offentlig ettersyn

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1576 / 25 Ordningsverdi: 2016pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget 18.08.2011 Bystyret 25.08.2011

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Barbubukt

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Barbubukt ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan Barbubukt Arkivsak: 2010/1758 Arkivkode: 2114r12 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 25.08.2011, sak 115/11 Plankartets dato:

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller:

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: Arkitekt Bengt G Michalsen AS for hjemmelshaver av gnr/bnr 503/ /89 i Bjønnesveien, Frode Goggsbo. Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON...

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert

INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert 23.07.2015 - Nordland fylkeskommune anser det som svært viktig at de avbøtende tiltakene som sikrer allmennhetens

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 Plan Id: PNR 20140056 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 10.02.2016

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer