KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNEBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNEBU KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNEBU KOMMUNE Rennebu et godt sted å være! Arbeidsgruppas forslag 7. juni 2012 Behandlet i Formannskapet 14. august 2012

2 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommunal planstrategi Rennebu Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon 03 Dato 7. juni 2012 Utarbeidet av Kontrollert av Norunn Elise Fossum Sissel Enodd Revisjon Dato Revisjonen gjelder mai 2012 Tilføyninger og endringer etter møte i arbeidsgruppa 15.mai Oppdatering antall boliger, Odd Kjøllesdal juni 2012 Endringer etter arbeidsgruppemøte 4. juni juni 2012 Endring etter innspill fra Rådmann, side 14 ungbo/prøvbo i Rennebu Forord Med bakgrunn i gjeldende kommuneplan og tallmaterialet vist i dette dokumentet har en arbeidsgruppe bestående av Ordfører Ola T. Lånke, leder for HOO Marit Bjerkås, leder for MTL Arnhild Gorsetbakk og Rådmann Birger Hellan utarbeidet en anbefaling til kommunestyret angående revisjon av gjeldende kommuneplan. Rennebu kommunes utvida lederteam har bidratt med innspill og anbefalinger til arbeidsgruppa. Plankontoret har utarbeidet drøftingsdokumentet på vegne av arbeidsgruppa. 2

3 INNHOLD 1. Planstrategi Kommunal planstrategi Nasjonale forventninger og regional planstrategi Befolkningsutvikling Befolkning Alderssammensetning Næring Bedrifter og næringsareal Arbeidsplasser Lærlingplasser Fritidsboliger Landbruk, reindrift og natur Landbruk Reindrift Naturmangfold Vann Energi og klima Stedsutvikling Boliger Pendling Infrastruktur Sentrumsutvikling Regionutvikling Samfunnssikkerhet Folkehelse, oppvekstmiljø og omsorg Samhandlingsreformen Omsorg Barnehager og skoler Kultur Vurdering av gjeldende planer og planbehov Kommuneplan Tema- og sektorplaner Retningslinjer og prosedyrer

4 1. PLANSTRATEGI For å gi et bilde av dagens situasjon i Rennebu, og for å ha et grunnlag å diskutere ut fra, er det lagt fram målbare verdier for temaer som er altinngripende i forhold til kommunens samfunnsutvikling. Temaene er vist i kapitlene under. Tallmaterialet er hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrå. 1.1 Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge om gjeldende kommuneplan er god nok, eller om hele eller deler av planen skal revideres. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. Formålet er å tilrettelegge for en positiv utvikling i kommunen. Arbeidet gjennomføres med bakgrunn i Plan og bygningsloven 10 som sier at kommunen skal utarbeide en kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode. 1.2 Nasjonale forventninger og regional planstrategi Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt. Forventningsdokumentet, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt Dokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk på områder som spenner fra klima og natur til samferdsel, næringsliv og oppvekstvilkår. De nasjonale forventningene skal følges opp i regionale og kommunale planstrategier. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt regional planstrategi Planstrategien er delt inn i to deler. Del I viser prioriterte planoppgaver for hele Trøndelag: 4

5 Del II viser prioriterte planoppgaver for Sør-Trøndelag. 5

6 2. BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for planlegging. Den vil være et resultat av den samlede utviklingen. En positiv befolkningsutvikling skaper vekst. Befolkningsveksten kan være et barometer for at kommunen er i en positiv utvikling. Kommuner som har god næringsutvikling og som er gode bosteder, vil få en positiv befolkningsutvikling. 2.1 Befolkning Per januar 2012 bor det 2572 personer i Rennebu kommune. I løpet av de siste 30 årene har innbyggertallet gått ned med nesten 500 personer. Tabellen under viser utviklingen hvert tiår fra 1980 og fram til I tillegg er tallene for 2011 og 2012 vist til slutt. År Folkemengde Befolkningsutviklingen henger sammen med hvor mange som blir født, dør og flytter. I løpet av de siste 15 årene har det vært et fødselsunderskudd på 8,4 personer/ år. Innvandring fra andre land har bidratt til en positiv økning i folketallet med gjennomsnittlig 4,3 personer/år, mens tall for innenlands flytting viser at det gjennomsnittlig har flyttet 8,1 flere fra Rennebu enn til Rennebu. Dette fører til at den gjennomsnittlige nedgangen i folketallet har vært på 12,1 personer/år de siste 15 årene. Rennebu perioden Total Gjennomsnitt pr år Fødte ,4 Døde ,8 Fødselsunderskudd ,4 Nettoinnvandring (fra andre land) 65 4,3 Nettoutflytting (innenlands) ,1 Nedgang i folketallet ,1 6

7 Telemarksforskning utarbeidet i 2011 en næringsanalyse for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Analysen sammenligner fylkets kommuner og ser disse opp mot landet sett under ett. Befolkningen i Norge har økt, slik at et område med stabil befolkningsmengde vil få en stadig mindre andel av befolkningen. Til høyre har vi en rangering over kommunenes andel av landets befolkning i perioden Rennebu er rangert på plass nr 286 av de 430 kommunene i landet. Figuren viser også at netto innvandring har bidratt positivt, mens fødselsunderskuddet og netto innenlands flytting har bidratt negativt for Rennebu. Alle distriktskommunene i Sør-Trøndelag som har hatt vekst i folketallet de siste fem år, har vokst på grunn av netto innvandring. Rennebu har, sammenlignet med de andre, hatt en relativt liten andel av denne innvandringen. 2.2 Alderssammensetning Framskrivingstallene for 2021 og 2031 viser en forventet nedgang i alle aldersgrupper bortsett fra de to gruppene over 67 år. Det betyr at antallet barnehageunger, skoleelever og personer i arbeidsfør alder går ned. Tabellen på neste side viser den forventede utviklingen med bakgrunn i tallmateriale hentet hos SSB framskrivingstal med forventning om lav vekst. 7

8 Forventet befolkning fra 2011 til år 6 12 år år år år år år 80 år eller eldre Når elevtallet og antallet yrkesaktive blir redusert, samtidig som antallet eldre øker, så får det konsekvenser for lokalsamfunnet. For å få en bedre oversikt over utviklingen har vi regnet ut den prosentvise fordelingen mellom innbyggere i alderen: Barn og unge (0-19 år), yrkesaktive (20-66 år) og pensjonister (67-99 år). Tallene for Rennebu er deretter sammenlignet med tallene for Sør-Trøndelag fylke og Norge. Norge 2011 Sør-Trøndelag 2011 Rennebu 2011 Rennebu 2021 Rennebu 2031 Alderskategorier Barn og unge (0-19 år) 25 % 25 % 24 % 21 % 20 % Yrkesaktiv (20-66 år) 62 % 62 % 56 % 55 % 53 % Pensjonist (67-99 år) 13 % 13 % 20 % 24 % 27 % Sum i prosent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tallene viser at Rennebu har 6 % færre i yrkesaktiv alder og 7 % flere pensjonister i 2011 enn fylket og landet sett under ett. Framskrivingstallene for 2021 og 2031 viser en ytterlig nedgang i andelen barn og unge og yrkesaktive, og en økning i andelen pensjonister. En av hovedutfordringene for Rennebu framover, er å beholde og rekruttere 20 til 39 åringene i kommunen. 8

9 3. NÆRING 3.1 Bedrifter og næringsareal I følge Statistisk sentralbyrå er det, per 31. januar 2012, registrert 439 bedrifter i Rennebu, hvorav 71 % er enkeltmannsforetak, med hovedvekt innen jord- og skogbruk. Sammenligner vi tall fra 2009 til 2012 har antall bedrifter innen bygge- og anleggsvirksomheten økt og antall bedrifter innen jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell blitt redusert. Antall bedrifter i Rennebu i 2012, fordelt på antall ansatte Ingen ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 2 Totalt antall bedrifter 439 Rennebu har lite ledig tilrettelagt næringsareal pr. d.d. Industriområdet på Postmyrene kan fortettes noe. Nytt areal er vist i kommunplanens arealdel langs Træthaugveien, men området er ikke regulert og tilrettelagt. Det er usikkert om dette arealet er godt egnet for formålet. Det bør derfor vurderes nye arealer for næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel. 3.2 Arbeidsplasser Fra år 2001 til år 2010 har det vært en reduksjon på over 260 arbeidsplasser. Den største reduksjonen har skjedd innenfor næringene varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, transport og lagring, og primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske. De næringene som har hatt vekst i antall arbeidsplasser er helse og sosialtjenester, kraft og vannforsyning. 9

10 Antall sysselsatte og prosentvis fordeling av disse i 2001 og Kategorier Antall % Antall % Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst % % Helse- og sosialtjenester % % Bygge- og anleggsvirksomhet % % Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet % 94 8 % Undervisning 95 7 % 82 7 % Bergverksdrift og industri % 78 7 % Off.adm. og forsvar, sosialforsikr % 78 7 % Kraft- og vannforsyning 48 3 % 71 6 % Transport og kommunikasjon 78 6 % 29 3 % Kulturell og personlig tjenesteyt 38 3 % 25 2 % Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 43 3 % 18 2 % Uoppgitt 9 1 % 12 1 % Finansiell tjenesteyting 13 1 % 11 1 % % % Utviklingen innen antall arbeidsplasser i ulike bransjer er beskrevet i Telemarksforskning sin næringsanalyse for Sør-Trøndelag fylkeskommune i Antallet arbeidsplasser innen forretningsmessig tjenesteyting har økt med over 50 %. Antall arbeidsplasser innen IT, telekommunikasjon, bygg og anlegg, hotell, restaurant og handel har også økt fra år 2000 til Antall arbeidsplasser innen primærnæringer og industri har gått tilbake med nesten 10 %. Sammenligner vi resultatene i Telemarksforsknings analyse med tallene til Rennebu, ser vi at antallet arbeidsplasser i Rennebu har hatt en lavere vekst innen alle kategoriene bortsett fra kraft- og vannforsyning. Kraft og vannforsyning ligger under kategorien industri i Telemarksforsknings diagram. Nedgangen innen varehandel, hotell og restaurantvirksomheten i Rennebu har vært på hele 5 %. Utviklingen i de ulike bransjene i privat sektor i Sør- Trøndelag, indeksert slik at nivået i år 2000=100 10

11 Utviklingen innen primærnæringene jordbruk og skogbruk antas å ha sammenfallende utviklingstrekk med fylket og landet sett under ett. Det er derfor betenkelig at den totale prosentandelen sysselsatte innenfor primærnæringene i Rennebu har økt som en konsekvens av at antallet arbeidsplasser totalt sett er redusert. Våren 2012 ble det gjort avtaler mellom TINE SA og Hofseth BioCare angående kjøp av TINE Meieriet Berkåk på Postmyran. Hofseth BioCare produserer proteinpulver basert på råstoff fra fisk. Avtalen er viktig for Rennebu med tanke på å opprettholde høykompetansearbeidsplasser i kommunen etter at anlegget til TINE legges ned. Rennebu kommune har tatt initiativ til et nettverk for natur- og kulturbaserte opplevelser i Rennebu. Målet er å styrke reiselivet i Rennebu ved at alle småskalaaktørene med tilknytning til opplevelsesnæringen, eller natur- og kulturopplevelser tilbys en arena for erfaringsutveksling og samarbeid (markedsføring, produktutvikling, kvalitietssikring). Mange av småskalaaktørene er med i dette nettverket pr d.d. Ildsjeler i Rennebu har tatt initiativ til å øke kompetansen innen verdiskaping i nærings- og kulturlivet. Sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag er det derfor satt i gang et to-årig kurs, rettet mot lærere, kulturarbeidere, politikere og næringslivsledere i Rennebu. Målet er å utvikle en kompetanse i bærekraftig verdiskaping i nærings- og kulturliv, og å bruke denne kompetansen til å utvikle planer for entreprenørskap i skolen, nærings- og kulturtiltak. 3.3 Lærlingplasser Å utvikle gode lærlingplasser innenfor ulike fagområder kan være et virkemiddel for å få beholde ungdommer i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel er ikke lærlinger/lærlingplasser nevnt. Rennebu kommune er godkjent lærlingbedrift og vil fra høsten 2012 ha 8 lærlinger. Lærlingene er fordelt innen fagfeltene barne- og ungdomsarbeid, helsefagarbeid, IKT- servicefag, kokk, kontor og administrasjonsfag. En oversikt fra Nærignsforeningen og kontakt med enkeltbedrifter viser at følgende bedrifter har lærlinger pr mai 2012: A-R Helgemo, Berkåk bil, Ivar Fjellstad, Jostein Aas, Kvikne Rennebu Kraftlag. LH Bygg Entreprenør og Joramo og Tørset Bygg får lærlinger fra høsten Flere bedrifter har signalisert at de ønsker å ansette lærlinger hvis de finner aktuelle kandidater. 3.4 Fritidsboliger Det er vist store arealer for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. De siste årene er det vedtatt mange reguleringsplaner for bl.a. områdene på Nerskogen og Gisnadalen. Det finnes ingen oversikt over ledige tomter pr d.d. 11

12 I følge statens kartverk er det 2054 registrerte fritidsboliger i Rennebu. 200 av disse er seterhus. I løpet av tiårsperioden 2001 til 2011 ble det satt i gang 304 fritidsboliger og fullført 209. Størst aktivitet var det i 2008 hvor hele 74 byggeprosjekter ble igangsatt og 41 ble meldt fullført. Trendene fra resten av landet viser en stadig større etterspørsel etter tjenester forbundet med eksisterende fritidseiendommer. Eksempler på dette kan være, snøbrøyting, rundvask/vask av hytte, helgeinnkjøp, catering med mer. Dette er et marked som i liten grad er utnyttet i Rennebu. Profilering av Rennebu som hyttekommune og samordning av tilbudene blir viktig framover. I gjeldende kommuneplans samfunnsdel er ikke fritidsboliger nevnt. Derimot het det i kommuneplanen for at; Kommunens tilrettelegging for hyttebygging har stor betydning for sysselsetting innen bygg/anlegg, varehandel og annen service, og som inntektsmulighet til landbruket. Med bakgrunn i dette kan det være behov for å avklare bl.a. utbyggingsnivå, beitebruk, reindrift og friluftsliv. 4. LANDBRUK, REINDRIFT OG NATUR 4.1 Landbruk Nær 30 % av alle sysselsatte i Rennebu er tilknyttet landbruket (dvs jordbruk og skogbruk), det medfører at Rennebu er en av de fem mest landbruksavhengige kommunene i Norge når det gjelder sysselsetting. Jordbruket i Rennebu produserer hvert år 8 millioner liter melk, 550 tonn korn, 160 tonn kjøtt av sau, 500 tonn kjøtt av storfe og 400 tonn kjøtt fra fjørfe. Grunnlaget for denne produksjonen fins i hele Rennebu og utmarksbeite er en vesentlig ressurs i denne sammenhengen. For enkelte områder i Rennebu er det interessekonflikter mellom beitebruk av husdyr, beitebruk av rein og fritidseiendommer. Beiteplan for kommunen er under utarbeidelse. Skogbruket i Rennebu har de to siste årene avvirket kbm tømmer årlig. Dette tømmeret er med å danne grunnlaget for den største eksportnæringa i Trøndelag skogbruksnæringa. I kommuneplanens samfunnsdel står det at kommunen skal tilrettelegge for vekst i landbruket 4.2 Reindrift Trollheimen sijte drives av sørsamiske familier som er bosatt på Nerskogen. Den samlede vinterflokken er på 1600 dyr fordelt på fem sijte- andeler. Beiteområdene i Trollheimen sijte strekker seg utover sju kommuner; Rennebu, Oppdal, Midtre-Gauldal, Meldal, Surnadal og Sunndal. 12

13 I Kommuneplan står det at kommunen skal tilrettelegge for at reindrifta kan utvikle seg som næring og kulturbærer. I sluttbehandlingen av arealdelen til kommuneplanen den , vedtok kommunestyre at: Rennebu kommune setter i gang prosessen med sikte på å få på plass avtaler mellom grunneiere og reindriftsnæringa som sikrer drivingslei ut fra Grythattenområdet/ Ramsfjella og å finne og sikre ny lokalisering av gjerdeanleggs-/ oppsamlingsplass for rein i området nord for Nerskogdammen/ Granasjøen. 4.3 Naturmangfold Det ble utført en helhetlig gjennomgang og kartlegging av naturtyper i hele kommunen i Til sammen ble det beskrevet og verdsatt 89 verdifulle naturtyper fordelt på 16 svært viktige lokaliteter, 44 viktige lokaliteter i og 31 lokaliteter av lokal verdi. Det ansees derfor ikke å være nødvendig med ytterlige kartlegginger i planperioden. Elva Orkla er en god lakseelv. Laksen utgjør en viktig ressurs både med tanke på rekreasjon og som næring. Det er utarbeidet et planprogram for regional plan for Forollhogna villreinområde som har vært til behandling av fylkestingene i Hedemark og Sør-Trøndelag. Planarbeidet i Forollhogna er en del av et nasjonalt program for en helhetlig forvaltning av fjell- områder som er spesielt viktig for villreinens framtid i Norge. Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og gi føringer for en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med randområder. 4.4 Vann Vannforskriften krever at det skal utarbeides felles forvaltningsplan for vassdrag innen Fylkeskommunen er i gang med en forvaltningsplan for Orkla og kommunen skal bidra med informasjon om miljøtilstanden i vassdraget. 4.5 Energi og klima Rennebu har vedtatt en Energi- og klimaplan Det vil ikke være behov for å revidere denne i løpet av planperioden. 5. STEDSUTVIKLING 5.1 Boliger Tilgang til boliger er en faktor for bosetning. Pr mai 2012 var det registrert 718 eneboliger, 305 våningshus, 31 tomannsboliger, 64 våningshus med to boenheter og 14 hus med flere enn to 13

14 boenheter i matrikkelen for Rennebu. I følge Eiendomsmegler1, avd Oppdal, er det jevn etterspørsel etter boliger i Rennebu, men antallet salgsobjekter er få. I løpet av 2010 og 2011 ble det solgt 43 boliger totalt sett for hele kommunen. Det er store prisvariasjoner innenfor boligmarkedet, men jevnt over er prisene høyest på Berkåk. Rennebu kommune eier eller disponerer flere boliger. Det er god etterspørsel etter de største leilighetene og pr d.d. er det ingen ledige kommunale boliger. Det fins regulerte tomtearealer i flere deler av kommunen. Pr mai 2012 var det 67 tomter til salgs. 45 av disse er i Trondskogen Berkåk, hvorav 22 er ferdig opparbeidet med infrastruktur. De resterende tomtene vil bli prosjektert ferdig i løpet av 2012 (ref Teknisk drift). De andre tomtene er fordelt slik; Grindal 1, Havdal 4, Ulsberg 3, Innset 5, Voll 4, Nordskogen 3 og Nerskogen 2. Rennebu 3000 jobber med et prosjekt for å bygge ungbo/prøvebo i Rennebu. Tanken er å utvikle attraktive, prisgunstige hus som kan leies ut til innflyttere og ungdom som vil prøve å bo i Rennebu før de eventuelt kjøper eller bygger selv. Boligene skal være fleksible, moderne og prisgunstige slik at småbarnsfamilier/enslige har mulighet til å finne ut om de trives her. Formannskapet vedtok i juni 2012 en plan- og bygningskomité som skal utrede boligprosjektet. Innspill fra grendalagene på møte Trivsel og trygghet i grendene tyder på at tomtearealene i gjeldende kommuneplan ikke er de mest attraktive arealene for boligbygging. Flere av grendalagene ønsker derfor at områdene blir vurdert på nytt. Med tanke på jobbmarkedet kan boligområder nær nabokommunene være attraktivt. Den nasjonale trenden er at eldre flytter fra eneboliger til sentralt beliggende leiligheter. Hvordan er det i Rennebu? Hvilket tilbud finnes innenfor leilighetsmarkedet i Rennebu? Er det etterspørsel etter leiligheter i Rennebu? Må folk flytte til Oppdal for å få dette tilbudet? Det er behov for en boligpolitisk plan for Rennebu. 5.2 Pendling Telemarksforskning bruker, i sine analyser, utpendling som en faktor for å måle kommunens attraktivitet som bosted. Stor utpendling kan være et uttrykk for høy attraktivitet som bosted. Hver tredje arbeidstaker som bor i Rennebu, jobber i andre kommuner. Utviklingen de siste 10 årene viser at pendlertallet ut fra Rennebu har økt med 22 %. I 2010 var det 400 personer som pendlet ut av kommunen og 214 som pendlet inn. Det er flere menn enn kvinner som pendler ut. Utviklingen viser at økningen har vært størst blant kvinnene. 14

15 Antall personer som pendlere til Rennebu har vært stabilt de 10 siste årene. Det er nesten like mange menn og kvinner som kommer. Landbruket er den eneste næringen som har flere som pendler til Rennebu, enn fra. De fleste som pendler til Rennebu jobber innen helse- og sosialtjenester, landbruk, bygg/anlegg, industri og undervisning. De som pendler ut fra Rennebu Antall % Jobber i bygg/anlegg, handel, transport og industri % Pendler til Oppdal % Pendler til Trondheim % Pendler til Midtre Gauldal og Meldal % Med tanke på at ca 100 personer jobber i Trondheim, er økt kollektivtilbud og redusert reisetid mellom Rennebu og Trondheim viktig for bostedsattraktiviteten. 5.3 Infrastruktur Det går fire nasjonalt viktige hovedferdselsårer gjennom Rennebu. E6, Rv3, Fv700 og jernbanen. Alle er nasjonalt viktig på grunn av transporten mellom sør-, vest- og nord- Norge. Rennebu har startet prosessen med å utarbeide kommunedelplan for E6 Ulsberg Berkåk Løklia Støren og Rv3 Hedmark grense Ulsberg. For Rennebu kommune er det viktig å få avklart veitraseer i forhold til arealer for nærings- og samfunnsutvikling på bl.a. Innset og Berkåk. Hovedplanene for vann og avløp i Rennebu kommune er gamle (fra begynnelsen av 1980-tallet) og utdaterte i forhold til dagens krav. Planene er ifølge Teknisk drift ikke lenger i bruk. Det er behov for å utarbeide nye hovedplaner for vann og avløp i planperioden. Det finnes heller ingen hovedplan for veg pr d.d. Det er behov for å utarbeide hovedplaner for vei, vann og avløp i løpet av planperioden. Mange etterspør gode nettforbindelser. En styrking av bredbånddekningen kan bidra positivt til bosettingen i hele kommunen. 5.4 Sentrumsutvikling Erfaring og forskning peker mot betydningen av et sterkt sentrum for å opprettholde bosettingen i distriktskommuner. Torget i Rennebu framstår som flott, men aktiviteten er liten, butikkene få og handelslekkasjen er stor. For å videreutvikle Berkåk sentrum er det startet et forprosjekt Sentrumsutvikling i Rennebu. Kommunedelplan for E6 vil gi nye forutsetninger for Berkåk sentrum og gi behov for nye planer og strategier. 5.5 Regionutvikling Analyser Telemarksforskning har gjort, viser at bostedsattraktiviteten øker for kommuner som ligger i nærheten av større arbeidsmarkeder. Det å være tilknyttet en større region er derfor viktig med tanke 15

16 på befolkningsutviklingen i kommunen. Rennebu kommune har inngått samarbeid i flere retninger, bl.a. mot Oppdal, Orkdal og Trondheim/Gauldalen. 5.6 Samfunnssikkerhet Rennebu kommune har startet opp arbeidet med en overordna Risiko og sårbarhetsanalyse. Arbeidet med handlingsplanen er ikke ferdigstilt. Arbeidet bør ferdigstilles i løpet av planperioden. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT IKS) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal. Rennebu kommune inngår i samarbeidet fra Primæroppgaven er å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. 6. FOLKEHELSE, OPPVEKSTMILJØ OG OMSORG 6.1 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen ble innført 1.januar En hovedmålsetting er økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak. Ønsket resultat er å redusere behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås blant annet ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasienter og brukere skal motta bedre koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er målsettingen. For kommunene er oppdraget å forebygge, i stedet for å etterbehandle pasienter på sykehus. Rennebu kommune er en del av prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) der de utreder samarbeidsformer og løsninger. 6.2 Omsorg Rennebu kommune har et godt omsorgstilbud gjennom ulike botilbud, hjemmebaserte tjenester som hjemmehjelp, dagsentertilbud og hjemmesykepleie, og institusjonsbaserte tjenester gjennom aldersog sykehjemsplasser. Med bakgrunn i at Rennebu også har mange fritidsbeboere, stilles det også krav om at disse skal ha tilgang til de hjemmebaserte tjenestene. Rennebu kommune har vedtatt en Omsorgsplan Det bør likevel vurderes om kapasiteten på de kommunale tjenestene er god nok på kort og på lang sikt. 16

17 6.3 Barnehager og skoler Rennebu kommune har fire barnehager og fire barneskoler, Innset, Berkåk, Nerskogen og Voll. I tillegg har kommunen en ungdomsskole på Berkåk. Elevtallsutviklingen for de ulike barneskolene viser at Berkåk kan forvente et jevnt elevtall. Nerskogen, Voll og Innset forventes å få en nedgang. Skole 2011/ / / / / /2017 Berkåk barneskole Voll skole Innset skole Nerskogen skole Rennebu ungdomsskole Rennebu kommune er midt i en prosess for å avklare skolestrukturen. Arbeidet skal legges fram for kommunestyret i juni Det er behov for en skolebruksplan i Rennebu. 6.4 Kultur Rennebu har mange frivillige lag og foreninger. I tillegg har Rennebu kommune et kulturtilbud til alle aldersgrupper med bibliotek, fritidsklubb, idrettsanlegg og en allsidig kulturskole. Kommunens rolle er å bistå økonomisk og formidle kontakt opp mot idrettsrådet og musikkrådet. Kommunen har sammen med fylkeskommunen et ansvar for å bevare og forvalte kulturminnene i området. Kommunen har også ansvar for at pilegrimsleden er ryddet og vedlikeholdt. Pilegrimsleden gjennom Rennebu er en del av St. Olavsveiene som går gjennom Danmark, Sverige og Norge til Nidaros. Leden fikk i 2010 status som Europeisk kulturvei på lik linje med pilegrimsledene til Santiago de Compostela og Roma. Med bakgrunn i dette kan pilegrimsleden utvikles til å bli enda viktigere enn i dag, både med tanke på kulturell formidling og næringsutvikling. Det er utarbeidet en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med handlingsdel som blir revidert årlig. Det vil være behov for å revidere denne planen i løpet av planperioden. 17

18 7. VURDERING AV GJELDENDE PLANER OG PLANBEHOV 7.1 Plansystemet Planstrategien følges opp gjennom kommunale planer som gir mål og strategier for samfunnsutvikling innenfor de prioriterte områdene. En kommuneplan kan omfatte hele kommunen, deler av kommunen eller være tematisk avgrenset. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel/ økonomiplan som viser kommunens prioriteringer de neste fire årene. Årsbudsjettet viser hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre i løpet av året. Tema- og sektorplaner utarbeides i enhetene etter behov. Mål og tiltak i tema- og sektorplaner skal være grunnlaget for enhetens innspill til samlet prioritering i handlingsdelen. I tillegg har også kommuneadministrasjonen etiske retningslinjer og prosedyrebeskrivelser, men disse er ikke en del av plansystemet. 7.2 Kommuneplan Arbeidsgruppas vurdering: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør rulleres i denne perioden for å få en god forankring i det nye kommunestyret. En av hovedutfordringene for Rennebu, er å få folk tilbake etter endt utdanning slik at de etablerer seg i kommunen. Å utvikle gode lærlingplasser innenfor ulike fagområder kan være et virkemiddel for å oppnå dette. Innenfor tradisjonelle håndverksbedrifter kan lærlingplassene også bidra til at viktig tradisjonshåndverkkompetanse blir videreført. For å friste unge med høyere utdanning til Rennebu, kan en opprettelse av prosjektbaserte stillinger være positivt. Ungdommene får prøvd arbeidslivet samtidig som de blir kjent med innbyggerne og tilbudet i Rennebu. Kommuneplanens samfunnsdel bør sette fokus på virkemidler for å stimulere unge voksne til å etablere seg i Rennebu. For å få til økt tilflytting kreves det at en lykkes med å tilby boliger, og at det finnes jobbmuligheter i kommunen eller i pendleravstand til boplassen. Rennebu kommune bør utarbeide en strategi for økt bosetning, hvor alle grendene blir vurdert ut fra behov, tilgjengelighet og attraktivitet. Fokus på et godt utbygd bredbåndsnett vil kunne bidra til økt næringsutvikling og bosetning ved å gjøre mange slags tjenesteyting mer stedsuavhengig. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør sette fokus på boattraktivitet i hele kommunen. 18

19 Næringsarealet på Postmyran har lite ledig areal for nyetableringer. Det er derfor behov for å vurdere hele kommunen med tanke på egnede arealer. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør sette fokus på å finne egnede arealer i hele kommunen. Fritidsboliger er et viktig satsningsområde for Rennebu med tanke på næringsutvikling av kommunen som et godt sted å være. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bør sette fokus på å avklare mål, omfang og rammer for eventuelt videre utvikling. Kommunens natur og utmarksområder er både et viktig levebrød og en viktig identitetsskaper for mange. Kommuneplanens samfunnsdel bør sette fokus på hvordan vi ønsker å forvalte denne ressursen. Pilegrimsleden kan videreutvikles med tanke på tilgjengelighet og næringsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel bør sette fokus på hvordan vi ønsker å forvalte denne ressursen. Kommunedelplan for E6 vil gi nye forutsetninger for Berkåk sentrum og gi behov for nye planer og strategier i dette området. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel må tilpasses kommunedelplanen. Kommunen bør ha en strategi for regionalt samarbeid. Strategien bør være en del av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplan Vedtatt Bør planen revideres i valgperioden? Samfunnsdel Ja Arealdel Ja Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ja Energi- og klimaplan Nei Økonomiplan Ja 7.3 Tema- og sektorplaner Med bakgrunn i informasjon fra virksomhetslederne i Rennebu kommune, er det satt opp en oversikt over gjeldende tema- og sektorplaner. Planene skal gjennomgås med tanke på behovet for revisjon. Tema og sektorplaner Demensplan Fag og læreplaner i Kunnskapsløftet (lokale læreplaner) Hovedplan for skogsbilveier Hovedplan vann og avløp 19

20 IKT-plan Kompetanseplan for helse og omsorg Omsorgsplan Pedagogisk utviklingsplan Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling Plan for skolehelsetjenesten Plan for tverrfaglig samarbeid Plan helsestasjon Progresjonsplaner for fagområdene i rammeplanen - barnehage Ruspolitisk handlingsplan Strategiplan for næringsarbeidet Trafikksikkerhetsplan Virksomhetsplan skole Årsplaner barnehage 7.4 Retningslinjer og prosedyrer I tillegg til planene har også sektorene egne retningslinjer og prosedyrer. Eksempler på slike er: Administrativ beredskapsplan, oppdatert 30.mars 2010 Beredskapsplan for pandemisk influensa, oppdatert 11. juni 2009 Beredskapsplan for skoler og barnehager Brannordning 2009 Fra eldst til yngst (overgang barnehage skole) Handlingsplaner mot mobbing Helse og sosial beredskapsplan 2004 Pandemisk smittevernplan 2009 Plan for gjennomføring av kartleggingsprøver Plan for leseopplæring for Innset skole Plan for overgang barneskole ungdomsskole Plan for overgang ungdomstrinn videregående Plan skole - helsestasjon. Rev. Sept Foreldreutgaven Plan skole - helsestasjon. Rev. Sept Lærerutgaven Skogbrannberedskap 2009 Smittevernplan

PLANSTRATEGI 2012-2015

PLANSTRATEGI 2012-2015 PLANSTRATEGI 2012-2015 FOR OS KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.9.2012 Os kommune 2012 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn... 1 1.1 Planstrategiens funksjon i planarbeidet... 1 1.2 Framdrift og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Planstrategi 2012-2015 Kommunestyrets vedtak den 31.10.2012 i sak. 70/12 Planstrategi Økonomiplan Retningslinjer Samfunnsdel Arealdel Økonomiplan Temaplaner Budsjett /

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE Oppsummering: Bystyret vedtok i sak 13/291 den 07.11.13: Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo. Vårt mål er å legge til rette for at Vardø

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 NORDKAPP Kommune Planstrategi 2012 2015 INNHOLD 1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI... 2 1.1 PLANSTRATEGI SOM VERKTØY FOR POLITISK PRIORITERING AV PLANOPPGAVER... 2 1.2 PLANFORMER.... 2 1.2.1 Planer etter Plan- og

Detaljer

Planstrategi for Steinkjer Inneholder: Planstrategi og Planprogram for kommuneplanen Vedtatt av kommunestyret 12.09.12

Planstrategi for Steinkjer Inneholder: Planstrategi og Planprogram for kommuneplanen Vedtatt av kommunestyret 12.09.12 Steinkjer tar samfunnsansvar Planstrategi for Steinkjer Inneholder: Planstrategi og Planprogram for kommuneplanen Vedtatt av kommunestyret 12.09.12 Sammendrag Dette er Steinkjer kommunes planstrategi og

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10.

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2010 2022 Samfunnsdelen Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. Foto: B. Furuseth 1 Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG PLANFORUTSETNINGER... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ORGANISERING

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI SKIEN KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI BYSTYREPERIODEN 2011 2015 Godkjent i Bystyremøte den 19. april 2012 INNHOLD Kap Tema Side 1 INNLEDNING 3 1.1 Planstrategi et planverktøy for politikkutforming 3 1.2

Detaljer

Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 Faktagrunnlag med utviklingstrekk

Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 Faktagrunnlag med utviklingstrekk 1 Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 Faktagrunnlag med utviklingstrekk Vedtatt i Kommunestyret. Sak dato.. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planprogrammet... 4

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Kommuneplanstrategi 2008 m/planprogram (18.12.2007)

Kommuneplanstrategi 2008 m/planprogram (18.12.2007) Kommuneplanstrategi 2008 m/planprogram (18.12.2007) 13.3.2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING, MÅLSETTING OG RAMMER... 5 2.1 INNLEDNING... 5 2.2 MÅLSETTING... 6 2.3 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING... 6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 ØØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 Vedtatt i Kommunestyret 20.11.08 1 Innhold Forord 3 Innledning 4 1. Planens profil 6 1.1 Ny utviklingsretning 7 2. Utviklingstrekk og utfordringer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

KOMMUNEPLAN Langsiktig del 2005-2014

KOMMUNEPLAN Langsiktig del 2005-2014 Sak: 02/01283 Sak: Arkiv: 02/01283 141 Arkiv: 141 KOMMUNEPLAN Langsiktig del 2005-2014 REVIDERT FORSLAG 7. FEBRUAR 2005 INNHOLD 1. FORORD...3 2. SAMMENDRAG...4 3. MÅL FOR UTVIKLINGEN I KOMMUNEN...5 3.1

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Planstrategi for 2012 2015

Planstrategi for 2012 2015 Planstrategi for 2012 2015 Vedtatt i Dyrøy kommunestyre den 17.12 2012 VISJON DYRØY DEN LÆRENDE KOMMUNE Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonene om livslang

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer