Ibsen i Tidsskriftet. Lægeforhold ute og hjemme. En læge som folkefiende. Tidsskr Nor Lægeforen 1911; 31:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibsen i Tidsskriftet. Lægeforhold ute og hjemme. En læge som folkefiende. Tidsskr Nor Lægeforen 1911; 31: 304-6."

Transkript

1 Ibsen i Tidsskriftet Henrik Ibsen og hans diktning har vært utgangspunkt for en rekke artikler i Tidsskriftet. I forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for dikterens død er nå alle disse lagt ut på nett (www.tidsskriftet.no). Ibsen 2006/Gazette Lægeforhold ute og hjemme. En læge som folkefiende. Tidsskr Nor Lægeforen 1911; 31: Krabbe KH. Arvesygdommene i Ibsens skuespil. Tidsskr Nor Lægeforen 1956; 76: Anker H. Ibsens leger. Tidsskr Nor Lægeforen 1966; 86: Ree K. Ibsens legeskikkelser. Tidsskr Nor Lægeforen 1975; 95: Duve A. Ibsens legeskikkelser. Tidsskr Nor Lægeforen 1975; 95: Mellbye F. Legene i Henrik Ibsens samtid og i hans skuespill. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: Ytrehus K. Ibsen og solskinnet. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: Frich JC. En folkefiende - Ibsen som samfunnsmedisinsk læremester. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: Nylenna M. Dr. Stockmann og dr. Snow - to samfunnsmedisinske helter. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: Kittang A. Sigmund Freud, det umedvitne og studiet av mennesket. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: Holtedahl KA. Er dr. Stockmann passé? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 980. Nylenna M. Er dr. Stockmann passé? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: Vinten-Johansen P. Dr. Stockmann and Dr. Snow. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: Holtedahl KA. K. A. Holtedahl svarer. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1966 Frich JC. Ibsen, legene og Tidsskriftet. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Frich JC, Hem E. Den fatale historie - Ibsens helse i hans siste år. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Hem E, Frich JC. Ibsens siste år - legene og deres krevende pasient. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Nylenna M. Sterkest alene? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Vesterhus P. Hvem var modell for dr. Stockmann? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Vatnaland T. Dr. Ranks rolle i Et dukkehjem. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Schei E. Ibsens elendige hjelpere en medisinsk analyse av Vildanden. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Hem E. Var det lege Ibsen ville bli? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Hem E, Andersen K-E. En apotekerlærling krysser sitt spor om Ibsens medisinbestillinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Ustvedt HJ. Omkring Ibsens legeskikkelser. Nord Med 1941; 12: (Norsk Magasin for Lægevidenskapen).

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 På tampen PÅ TAMPEN Tidsskrift for Den norske lægeforening TIDSSKRIFT FOR PRAKTISK MEDISIN Nr. 27, 30. september 1975 IB SENS LEGESKIKKELSER Samt medisinske aspekter av dikteren og hans dikterverk KRIS TIAN REE T. norske Lægeforen. 1975, 95, Det er ingen tvil om at I b s e n gir legeyrket en sentral plass i sine skuespill. Vi finner ikke mindre enn 11 leger i hans rollelister. H a l v d a n K o h t skriver sågar i sin Ibsen-biografi: «... han ville studere, han ville bli doktor.» Jo h a n To r g e r s e n hevder det samme (17). Man kan imidlertid ikke få underbygd disse påstander ved kildegransking. Riktignok var I b s e n apotekerlærling i Grimstad, men vi har ingen konkret dokumentasjon for at han ønsket å bli lege. Man treffer ingen lege av betydning i I b s e n s ungdomsdramaer. Med Brand får I b s e n sitt gjennombrudd, og her spiller Doktoren en sentral rolle. Stykket er skrevet i Roma B r a n d er prest i en liten norsk vestlandsfjord. Vi treffer Doktoren i 3. akt på vei til B r a n d s mor som ligger på dødsleiet. Doktoren: I sludd og fyk jeg slet meg over vidden frem, skjønt godt jeg vet hun er av dem, som lønner som en fattiglem. Moren vil ha sakramentet av sin sønn B r a n d. MenBrand er hard og nekter å reise før hun har gitt fra seg alt sitt jordiske gods og gull. Da sier Doktoren: Ja, mandeviljens quantum satis står bokført som din rikdoms rad, men prest, din conto caritatis er bokens hvite jomfrublad. Quantum satis den tilstrekkelige mengde har I b s e n hentet fra reseptlæren. Hans J. Us tvedt har skrevet en ypperlig artikkel om Ibsens leger (18): «Opp mot den sterke Brand, sannhetens forkjemper mot løgnen, for hvem akkordens ånd er satan, for hvem det først og fremst gjaldt å ville setter Ibsen på den ene siden fogden, prosten, klokkeren og skolemesteren som han tegner med sviende hån. «Brand er meg selv i mine beste øyeblikk», sa Ibsen. Intet var Ibsen så meget imot som disse «mennesker med hin lunkne middeltemperatur i blodet». Det er smigrende at Ibsen ikke har føyd Doktoren inn i den lunkne gruppen.» Det viktige motsetningsforhold i stykket finner vi mellom B r a n d og Doktoren. Der hvor B r a n d er hard og uforsonlig, representerer Doktoren det milde og forsonlige. Doktoren sier at tidens «første bud er: være human.» B r a n d raser: Human! Ja, dette slappe ord er feltrop for den hele jord! Med det hver stymper hyller til at ingen dåd han tør og vil. I pusling-sjele gjør til sist av mennesket er humanist! Var Gud human mot Jesu Krist? Var Gud human mot Jesu Krist, spør B r a n d og berører derved et grunnleggende problem: Hvor human er Gud? Noe svar kan selvfølgelig aldri gis, og oppfattelsen skifter i tid og person. Det var særlig S ø r e n K i e r k e g a a r d som influerte Europas åndsliv på den tid I b s e n skrev B r a n d. Selv om I b s e n benekter ethvert fadderskap mellom Kier ke gaard og Brand, er det likevel ingen tvil om hvor I b s e n har hentet sine ideer fra. I sin idealisme og i sin tro ofrer B r a n d A g n e s og gutten. Kan dette forsvares? Er B r a n d morder eller troende (10)? K i e r k e g a a r d spør i sin bok Frykt og Bæven 1843: «Gives det en teologisk suspensjon av det etiske?» Han viser til Hebreerbrevets ord om A b r a h a m, kapitel 11, vers 17: «Gjennom sin tro ofret han Isak.» Var det Abrahams mening at dette offer skulle tjene almenheten? Svaret er: nei. I s a k ble ofret kun fordi A b r a - h a m som enkeltindivid gjennom troen mente det var riktig. K i e r k e g a a r d konkluderer: «Troen er nemlig dette paradoksale, at den enkelte er høyere enn det almene.» B r a n d er morder dersom A b r a h a m var morder. Vi kommer til siste scene der B r a n d blir tatt av sneskredet. Brand: Svar meg Gud i dødens slug gjelder ei et Frelsens Fnug Mandeviljens quantum satis? Svaret kommer som et drønn fra oven: Han er Deus Caritatis Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006;

18 PÅ TAMPEN Fig. 1 Det eldste fotografi av Henrik Ibsen, tatt av litteraten Eduard Larssen. Kristiania 1861 eller 1862 Det er altså Doktorens ord fra 3. akt som her gjentas. Det er ikke urimelig å tolke stykkets siste replikk som Guds ord. Derved kan sluttscenen tas til inntekt for at Gud er den milde kjærlighets Gud. En slik fortolkning er ikke den eneste mulige, og I b s e n ønsket neppe en slik fasit på stykket. Sluttscenen bør oppfattes som en gjentagelse av problemet: «Gives det en teologisk suspensjon av det etiske?» Etter suksessen med Brand skriver I b s e n euforisk Peer Gynt Vårt nasjonaldrama, vår Faust, vår Don Quijote. La det kort være nevnt hvorfor Peer Gynt er blitt et slikt folkeeie. Professor og norsk-amerikaner An sten Anstensen skrev i 1930 en avhandling om Peer Gynt hvor han finner ikke mindre enn 163 sitater i stykket! hentet fra Bibelen, ordtak på folkemunne etc. Sitatene er mer eller mindre forvrengt og tilpasset Peers behov. Anstensen konkluderer (2): «Den oversvømmende mengde ordtak og folklore forklarer uten tvil den følelse av poetisk rikdom som den innfødte leser blir grepet av.» Det opptrer ingen lege i Peer Gynt, men to personer er muligens leger. Pe e r har nettopp tilbragt noen deilige netter sammen med A n i t r a og kommer til Sphinxen i Egypt. Der treffer han B e g r i f f e n f e l d t som tror han har funnet fortolkerens keiser. B e g r i f f e n - f e l d t er dr. philos, og kan oppfattes som en slags psykiater ved Galehuset. Pe e r er blitt gammel, sølvgrå i håret og er på vei hjem til Norge. Ombord i båten kommer han i snakk med den fremmede passasjer som tydelig viser interesse for legevitenskapen. Peer: Det stormer hvast Den Fremmede: Velsignet mann tenk hvilke lik det vil drive i land Den fremmede: Nei, men er De så god å sjenke meg Deres ærede kadaver? Peer: Nu går det for vidt! Den fremmede: Bare liket forstår De. Det er for min videnskaps skyld. Peer: Nu går De! Den Fremmede: Men kjære, betenk, De har fordel av saken. Jeg skal få Dem åpnet og lagt for dagen. Hva jeg navnlig vil søke er setet for drømmene og forresten gå Dem kritisk efter i sømmene. Den mest interessante fortolkningen av Den fremmede passasjer gir D a n i e l H a a k o n s e n der han konkluderer med at det må være Lord Byron Ibsen har siktet til (7, 8). Dikterens neste stykke De unges Forbund skrevet 1877 er et av hans mindre betydningsfulle. Us tvedt finner verkslege F j e l d b o viktig for stykkets økonomi, men finner ingen spesiell grunn til at han er lege. Heller ikke H e r m a n A n k e r (1), som har behandlet samme emnet, finner noen spesiell grunn til at han nettopp er lege. Dr. F j e l d b o er til fingerspissene korrekt, avbalansert og har alltid retten på sin side. Formen er for stilistisk doserende, og F j e l d b o er tydelig talerør for dikteren selv. G e o r g B r a n d e s skriver imidlertid om stykket: «Den eneste hederlige representant for den yngre slekt er i hans stykke Fjeldbo, en ganske passiv natur. At han er lege, er neppe noen tilfeldighet. Den dyktige lege har overhodet den smukke rolle i moderne poesi, han er øyensynlig tidens helt. Årsaken er vel at han kan brukes som personliggjørelse av tidens idealer, som er: teoretisk videnskapelighet, der forholder seg til motsetningene sant og falskt; praktisk humanitet, der forholder seg til motsetningen lykke og lidende; de motsetninger som psykologisk og sosialt sysselsetter tiden.» I Keiser og Galilæer 1873, møter vi to leger. Men de inntar en ubetydelig plass i dette mammutverk i 5 akter. Stykket er det eneste av I b s e n s som ble verdsatt høyere av samtiden enn av ettertiden. Dikteren sier farvel til poesien. Verseføttene har måttet vike plass for den mer realistiske prosastil. I det neste stykket, Samfundets Støtter, møter vi ingen leger. Mens I b s e n hogger løs på prest, fogd og sakfører, tar han ikke fatt på legen. Men nå til lerkefuglen No r a i H e l m e r s dukkehjem, skrevet syd for Napoli Dr. R a n k er daglig gjest og venn av huset. Han lider av en sykdom i ryggmargen og ser døden rank i øynene. «Ja, det er min sel ikke annet enn til å le av det hele. Min arme Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006; 126

19 PÅ TAMPEN uskyldige ryggerad må svi for min fars lystige løytnantsdage.» N o r a : «Han var jo så henfallen til asparges og gåseleverpostei.» (!) Dr. R a n k kan fortelle Nora at: «Det står bare en undersøkelse tilbake, når jeg er ferdig med den så vet jeg omtrent hva tid oppløsningen begynner.» Senere legger han visittkortet sitt med et sort kors i postkassen til H e l m e r s som tegn på at oppløsningen har begynt. H e r m a n A n k e r skriver: «Vi får gå ut ifra at den gamle kyniker av en lege, som ingen evighetsillusjoner eide, ikke lar ødeleggelsens vederstyggelighet øve sitt verk til ende, men selv tar hånd om saken. Dermed vandrer han inn i rekken av Ibsens 13 selvmordere» (1). Hvilken sykdom led så dr. R a n k av? Utvilsomt tabes dorsalis en smitte han angivelig skal ha fått av sin far og hans løse forbindelser som løytnant. Hvilken medisinsk undersøkelse er det R a n k sikter til som skal gi ham det endelige svaret? Med diagnosen tabes dorsalis tenker man uvilkårlig på spinalpunksjon, men denne undersøkelsesteknikk ble først oppfunnet 1891 av Q u i n c k e. I b s e n kan ikke ha tenkt på noe spesielt (18). Mens S ø r e n K i e r k e g a a r d pløyde grunnen i 1860-årene, var det Darwin og hans lære som behersket samfunnsdebatten i og 80-årene. I b s e n var ingen naturvitenskapsmann, og som dikter overførte han blindt naturvitenskapens resonnement på åndelige foreteelser uten å undersøke om forutsetningene for dette var til stede. Det foreligger et utkast til Et dukkehjem hvor den darwinistiske atmosfære er mer fremtredende enn i det endelige stykket. I utkastet sier dr. R a n k til No r a og fru L i n d e : «Et sådant gulvteppe forrenter seg, mine damer. Med et sådant gulvteppe under føttene tenker man høyere og finere, man føler noblere, enn hvor man går i en uhyggelig stue med de kolde knirkende planker under seg. Og især hvor der er børn i huset.» Og her har I b s e n føyd til i margen: «Rasen foredler seg under smukke omgivelser.» Dette er et eksempel på datidens tendens til å overføre Darwins lære til det åndelige området. Miljø og arv blandes sammen, og det regnes med arvelig overføring av ervervede egenskaper i løpet av en generasjon. Dette virker utrolig naivt på oss, men må ha vært en nærliggende tanke på I b s e n s tid (18, side 12). I b s e n var alltid opptatt av arvens betydning, hans egen fortid knuget ham. I neste skuespill, Gjengangere, 1881, opptrer ingen lege, men vi hører at O s v a l d har vært hos en fremtredende spesialist i Paris. Igjen er det farens forlystelser som hjemsøker barnet. Vi antar at I b s e n har tenkt på medfødt syfilis. Sykdommens patogenese var fortsatt et mysterium for legevitenskapen, men på den tid Ib sen skrev Gjengangere, var det en fremtredende venerolog i Paris, dr. Fo u r n i e r. Han fremla den syfilitiske patogenese som en hypotese. Det er ikke umulig at I b s e n har hørt om ham. A n k e r skriver at legen i Paris i det minste må ha undersøkt O s v a l d s pupiller. Pupilleforandringene ved syfilis ble først beskrevet av Argyll-Ro bert son i Edinburgh Det er vanskelig å si om disse funn var kjent i Paris Fig. 2 På kjøretur. Legen, som følger med, hjelper Ibsen med hansken. A. B. Wilse foto, Kristiania 1902 R u s s e l l D a v i s understreker at det alltid har vært antatt at O s v a l d har syfilis paralysis generalis. Men psykiatere på 1880-tallet hadde liten forståelse av det sykdomsbilde O s v a l d representerer. Det var først 1886 at M a g n a n skilnet mellom psykoser av syfilitisk, toksisk og alkoholisk genese fra slike som dementia præcox. Mentale sykdommer ble på den tid antatt å være resultatet av arvelige svakheter, som i en spesiell familie ville forverre seg fra generasjon til generasjon. Dette prinsipp ble avledet fra Darwins lære og var generelt antatt (12). Hva I b s e n beskriver hos O s v a l d, er en sekundær demens, men å spesifisere at årsaken var medfødt syfilis (som kritikerne synes å gjøre), er en differensialdiagnose som legene på tallet ikke kunne stille. Diagnosen syfilis må vekk fra O s v a l d, selv om I b s e n utvilsomt hadde sykdommen i tankene. Det er nemlig ingenting i selve stykket som nødvendiggjør eller rettferdiggjør en slik diagnose. En psykiater i dag ville prøve å forklare tilfellet Osvald ut fra det miljø han vokste opp i, den kontaktflate han hadde med omverdenen samt de arvelige faktorer. Med disse perspektiver får Gjengangere sin korrekte og tidløse dimensjon. Gjengangere falt ned som en bombe. Aldri hadde en seriøs forfatter skrevet så åpenhjertig om tabuemnet kjønnssykdommer. Boken forble «smusslitteratur» i mange år, og det tok 10 år før noen torde fremføre 1509 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006;

20 PÅ TAMPEN stykket. Rasende over den mottagelse stykket fikk, skrev I b s e n prompte En folkefiende. Dr. Stock mann er som person nokså enkel å forstå, likefrem, ærlig og ikke lite naiv. Han bruser frem med sin nye oppdagelse uten særlig hensyn til omgivelsene. A n k e r påpeker meget korrekt at «hvor meget mer ville ikke Stockmann ha oppnådd ved en annen og mer taktfull fremgangsmåte.» Selve temaet i stykket er høyaktuelt. Dommedagsprofetene hevder at vi snart vil dø, ikke av naturlige årsaker, men av forgiftninger i naturen. Profetene skriker mens verden klamrer seg til livsløgnen. Forurensningstemaet, det naturvitenskapelige, er kun staffasje fra I b s e n s side et middel til å uttrykke den åndelige forurensning i samfunnet. Og den er dessverre enda mindre påaktet i våre dager. Dr. S t o c k m a n n er blitt oppfattet som en aristokrat. Og aristokrat er han. Han tilhører det adelskap som I b s e n omtalte for arbeiderne i Trondhjem 1885: «Jeg tenker naturligvis ikke på fødselens og heller ikke på pengenes, ikke på kunskapens adel, og heller ikke på evnenes eller begavelsens. Men jeg tenker på karakterens adel, viljens og sinnets adel.» I Vildanden møter vi en legetype som i vesentlig grad avviker fra den varme, impulsive, idealistiske Stock mann. Ib sen må ha fått et mer medlidende syn på menneskehetens skrøpelighet. Dette kommer til uttrykk i dr. R e l l i n g s moralsentenser om livsløgnens betydning for gjennomsnittsmennesket. G r e - gers begynner å ane at Hed vig er datter av grosserer We r l e og vil straks fortelle sannheten til H j a l m a r for at G i n a og han skal kunne bygge opp et sant ekteskap. Dr. R e l l i n g forteller G r e g e r s at han lider av en brysom rettskaffenhetsfeber. Senere belærer han G r e g e r s : «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra ham med det samme.» Vildanden er kanskje I b s e n s største drama man får medfølelse for samtlige personer i stykket. Også i dette stykket opptrer en sykdom som fra I b s e n s side skulle representere arvelodd fra slekten. H e d v i g lider av en fremadskridende øyesykdom som hun skal ha arvet fra sin virkelige far grosserer We r l e. I b s e n har tenkt på leutisk retinitt. H e d v i g er oppkalt etter dikterens egen søster og det er på det rene at I b s e n selv var usikker på hvem som var hennes kjødelige far. På mørkeloftet har H e d v i g skutt seg for å vinne Hjal mar tilbake. Dr. Relling kommer styrtende til og prøver å løse pistolen fra hånden hennes. «Den sitter så fast, så fast», utbryter han. Beskriver I b s e n den sjeldne typen rigor mortis som inntrer øyeblikkelig eller er det hans uvitenhet som kommer til uttrykk? Helst det siste. I Rosmersholm opptrer ingen lege, men vi hører at R e b e c c a er adopsjonsdatter til en dr. We s t. R e b e c c a har vært dr. We s t s elskerinne. Det kommer som et sjokk på henne da lektor Kroll forteller at dr. We s t også er hennes virkelige far. Detroniserte, men historisk så viktige S i g m u n d Fr e u d skrev en avhandling om Rosmersholm 1916 (5): «Rebeccas forelskelse i Rosmer og hennes fientlighet overfor Rosmers kone Beate var fra første stund et resultat av ødipuskomplekset, en uunngåelig gjentagelse av Rebeccas forhold til sin egen mor og Dr. West.» F r e u d avslutter artikkelen med å henvise til ødipuskomplekset og sier: «'Rosmersholm' er det største kunstverk blant dem som behandler vanlige fantasi hos piker.» Fruen fra Havet 1888 er Ibsens eneste kriminaldrama. Handlingen utspiller seg i løpet av et par sommerdøgn omkring dr. Wa n g e l og hans kone E l l i d a. I løpet av stykket avdekker dr. Wan g el mange neurotiske trekk hos sin kone, symbolisert ved hennes dragning til den mystiske sjømann og havet. Kriminaldramaet nærmer seg bristepunktet, og sjømannen dukker opp i levende live og krever å få ta E l l i d a med seg. Dr. Wa n g e l elsker sin kone og foreslår at hun tar en reise og tenker over saken. Med ett står det for ham som noe godt at denne krisen er kommet. «Det kan bli helsebot for deg», sier han. Og så gir dr. Wa n g e l E l l i d a valgmuligheten mellom ham og sjømannen. E l l i d a velger Wa n g e l i «frihet under ansvar». «Og det ukjente drager deg ikke lenger?» spør Wa n g e l. «Hverken drager eller skremmer. Jeg han kunnet se inn i det, få gå inntil det ifald jeg hadde villet. Jeg har kunnet velge det nå. Derfor har jeg kunnet forsake det.» R a g n a r Vo g t har påpekt at I b s e n her har foregrepet Fr e u d s teorier om psykoanalyse og valgavgjørelsens helbredende virkning på neurosen. I b s e n har fra nå av tydelig mistet interessen for legeyrket. I hans siste 5 skuespill treffer vi bare én lege. Det er dr. H e r d a l i Byggmester Solness. Han er uinteressant som lege og menneske. Hittil har denne artikkel kun utdypet selv teksten i I b s e n s skuespill. Innen faget litteraturhistorie kalles dette «tekstanalyse». Prøver man imidlertid å supplere forståelsen av kunstverket ved å dvele ved kunstnerens «Leben und Treiben» og tidens forutsetninger, benytter man en «biografisk og forfatterpsykologisk» metode. Kan det sies noe om I b s e n s psyke? Den første fagmann som har uttalt seg i så henseende, er psykiateren Antony Storr (11): «Ibsen må ha vært hva en psykiater kaller en tvangspreget personlighetstype. Denne typen mennesker er gjerne utpreget renslige, tåler ikke uorden, de er nøyaktige, punktlige og høflige. De blir ofte avhengig av rutiner, tar alltid klærne av og på i en bestemt rekkefølge. Glir en slik person over i en neurose, blir han i mange tilfelle offer for tvangstanker. Rituell renslighet, for eksempel tvangsmessig vasking av hendene, får en symbolsk betydning. Til grunn for en slik personlighetslegning ligger frykt for å la instinkter og følelser slippe til. Følelser må holdes under kontroll, for spontanitet er farlig. Slike mennesker har vanskelig for «å slippe seg løs» fysisk og følelsesmessig. De er ofte plaget av forstoppelse og kan også ha vanskeligheter med å oppnå orgasme. Som en kollega har uttrykt det: «Den tvangspregede forsvarsinnstilling fører til motvilje mot følelser i alminnelighet, følelser blir be Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006; 126

21 PÅ TAMPEN traktet som inntrengere som forstyrrer den faste orden i den verden den tvangspregede har gjort seg til herre over». Skapende personligheter med en slik legning kan være blitt drevet til å skape fordi de 1) har behov for en fantasiverden hvor alt er under kontroll, og 2) fordi de vil unndra seg de overraskelser og den spontanitet et virkelig forhold til levende mennesker fører med seg.» Om I b s e n s fysiske helse er det ikke mye å si. Han oppsøkte aldri lege før han som 72 år gammel fikk sitt første apoplektiske anfall. Tilstanden var ikke verre enn at han senere snakket om å begynne på et nytt skuespill. Dette ble det aldri noe av. De kommende år fikk han stadig små apoplektiske anfall (tromboser?) før han til slutt døde 78 år gammel i De siste dager av dødsleiet var I b s e n for det meste komatøs. En dag det var flere personer i sykeværelset, sa sykepleiersken til dem at hun trodde I b s e n var noe bedre. «Tvert imot», kom det fra sengen. Dette skulle bli Ibsens sisteord. Til slutt er det naturlig å spørre: Hvorfor gir I b s e n legeyrket slik en bred plass i sine skuespill? Som særoppgave til filologisk embetseksamen har O d d b o r g B e r g tatt for seg I b s e n s leger (3). «I den såkalte Realismens tid», skriver hun, «gjør legen seg mer fordelaktig bemerket i litteraturen. Etter hvert som tendensdiktningen tar til blir han en stadig hyppigere figur i diktverkene, som regel alltid med en bestemt, tiltalende rolle. I diktningen hevder og forsvarer legen og presten hvert sitt av de to livssyn som nettopp i de årene sto i skarp opposisjon til hverandre. Legen er naturvidenskapelig humant innstillet, han er liberal og fremskrittsvennlig, fornuftens talsmann, den moderne tids mann. Presten derimot er orthodoks religiøs, konservativ og stagnasjonsmann; han er representant for den gamle tid.» Fra 1850-årene skjøt legevitenskapen fart. Det ligger nær å tro at en lege som var vitne til alt det nye og revolusjonerende innen sitt eget fag, skulle ha gode forutsetninger for å kunne godkjenne nye synspunkter og nye idéer også på andre områder enn de rent medisinske. Derfor tegner I b s e n alltid sine leger med sympati og velvilje. Forfatterens adresse: Ullevål sykehus, Oslo 1 Litteratur 1. Anker, H.: Ibsens leger. T. norske Lægeforen. 1966, 86, Anstensen, A.: Notes on the text of Ibsen's «Peer Gynt». J. of English and German Philology 1930, 29, Berg, O.: Lægen i Ibsens dikting. UB's håndskriftsamling. Hovedoppgave Collins, H. P.: Ibsen's doctors. History of Med. 1971, 3, Freud, S.: Some Character-Types Met with in Psychoanalysis. Penguin Critical Anthologies. London 1970, Grøn, Fr.: Ibsens lægeskikkelser. Tidens Tegn. 7. sept Hageberg, O.: Omkring «Peer Gynt». Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1967, Haakonsen, D.: Henrik Ibsens «Peer Gynt». Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo Krabbe, K. H.: Arvesygdommene i Ibsens Skuespil. T. norske Lægeforen. 1956, 76, Lampl, H. E.: Morder eller troende? Ukens Nytt, 21. febr Meyer, M.: Henrik Ibsen. Rupert Hart-Davis, London 1967 & Russel Davis, D.: A reappraisal of Ibsen's Ghosts. Penguin Critical Anthologies. London 1970, Russel Davis, D.: Interventions into family affairs. Brit. J. med. Psychol. 1968, 41, Russel Davis, D.: The death of the artists father. Henrik Ibsen. Brit. J. med. Psychol. 1973, 46, Russel Davis, D.: Personal view. Brit. med. J (I), Thomalla, C.: Ibsens Dramen und die Medizin. Fortschr. Med. 1931, 6, Torgersen, J.: En alminnelig praktiserende lege. T. norske Lægeforen. 1966, 86, Ustvedt, H. J.: Omkring Ibsens legeskikkelser. Nord. Med. 1941, 12, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006;

22 PÅ TAMPEN Ibsens legeskikkelser Herr Redaktør! I «Tidsskriftet» nr. 27/1975 har K r i s t i a n R e e en på mange måter særdeles interessant artikkel: Ibsens leger. Undertitelen er: Samt medisinske aspekter på dikteren og hans dikterverk. Imidlertid sitter man etter lesningen igjen med et bilde som nok trenger en del korrigeringer og kompletteringer. I artikkelen hevdes det blant annet at O s v a l d A l v i n g ikke led av syfilis. «Det er nemlig ingenting i selve stykket som nødvendiggjør eller rettferdiggjør en slik diagnose. En psykiater i dag ville prøve å forklare tilfellet Osvald ut fra det miljø han vokste opp i, den kontaktflate han hadde med omverdenen samt arvelige faktorer. Med disse perspektiver får Gjengangere sin korrekte og tidløse dimensjon». Man må imidlertid bedømme I b s e n s diktverker ut fra det han selv skriver. Man kan ikke vurdere dem som medisinske aktstykker. I b s e n s legeskikkelser og sykdommer har viktige symbolfunksjoner, noe jeg har behandlet blant annet i Symbolikken i Henrik Ibsens skuespill (1945) og Ibsen bak kulissene (1971). Den vanlige oppfatning er at I b s e n hadde tenkt å bli lege noe artikkelforfatteren hevder ikke er dokumentert. Her er vi enige. I b s e n følte seg nok med sitt oversensitive system lite skikket for en slik gjerning. Legen som profesjonell yrkespraktiker, som den som presumptivt uten angst vet, kan og forstår alt, måtte bli et uttrykk for I b s e n s lengsel etter indre styrke, balanse, handlekraft og innsikt i sentrale, menneskelige sammenhenger. Han er uttrykk for de helbredende og konsoliderende krefter. Legen som symbol kan man derfor vanskelig komme utenom når det gjelder H e n r i k I b s e n. Symbolfunksjoner og kreative prosesser bør høre med til de aspekter som også en slik artikkel behandler. For I b s e n s vedkommende ser det ut til at hans tillit til standen og dens ufeilbarlighet etter hvert ble noe anløpet. Hans siste legeskikkelser dr. We s t og dr. H e r d a l hører ikke til de store Ibsen-figurer. Om den første hører vi at han er død etter et noe misliebig liv, og dr. H e r d a l forstår lite eller intet av byggmester Solness. Leger og sykdommer er dog ikke bare symbolinnslag. I I b s e n s liv kom de bokstavelig til å spille en meget vesentlig rolle noe som blir markert ved meget tydelige nedslag i hans dramaer. Imidlertid hører mesteparten av dette med til det som foregikk bak kulissen i hans liv. De burde helst ha vært forbigått i taushet, men siden I b s e n selv drar dem rett opp på verdensarenaen, har man vært nødt til å beskjeftige seg med visse dunkle sider i hans liv. Osvald-tragedien hviler nemlig på et meget bastant hendingsgrunnlag som I b s e n må ha hatt førstehånds kunnskap om. Han sier uttrykkelig og generelt at for hans vedkommende er det det gjennomlevde og gjennomlidte han har diktet på og aldri fordi han har funnet et godt sujett. Om Gjengangere sa han en gang til Os car II at han måtte skrive dette skuespill. Og dette må vi tro ham på. Denne syfilishistorien må ha angått I b s e n på det aller sterkeste, og bare med spesialkunnskaper om denne mørklagte del av hans liv kan man ane litt av ytre og indre forbindelseslinjer. For å skrive Gjengangere har I b s e n sannsynligvis fått tak i en del medisinsk litteratur om emnet. En del av denne lesning har han så tatt ut og brukt på sin måte som han pleide å gjøre. Han var dikter, og derfor holder hans dramaer hverken ut fra medisinske, historiske eller andre faglige kriterier. Det som imidlertid er viktig er at skuespillene illuderer et stykke virkelighet, og dette fikk han til på en så eminent måte at man ennå i dag skriver avhandlinger om luesinfeksjonen i Alving-familien. Dr. R a n k som artikkelforfatteren omtaler som tabetiker, har antagelig fått sitt navn fra overlege K l a u s H a n s s e n bror av A r m a u e r H an s e n. I utkastet heter han forøvrig dr. Ha n k som Ib s e n genialt «svitsjer» om til R a n k. Jeg tror dr. H a n k er fremkommet på følgende måte: I b s e n har av dr. Han(ssen), K. tatt ut navnet på den måte parentesen angir. Når man blir litt kjent med hvordan Ib sen kan lage navn, er ikke dette særlig bemerkelsesverdig. Men hvordan kan jeg anta at Rank og Klaus Hans sen kan ha noe med hverandre å bestille? Fordi Klaus Hans sen er Alving Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006; 126

23 modellens innleggende lege på flere medisinale institusjoner rundt om i landet. Her er syfilisdiagnosen en realitet og spesifisert som Paralysis generalis. Da I b s e n i 1879 skrev Et dukkehjem hvor syfilisinnslaget første gang blir introdusert, er modellen ikke død han hadde bare fått sin dødsdom som i skuespillet. Døden inntrer først i juni 1880 og I b s e n er meget snar med å få sine Gjengangere skrevet og ut på markedet. Det virker nesten som om han har ligget i startgropen ikke av lyst, men av angst. Han ble som kjent verdensberømt nesten «over night» på å skildre denne familietragedie som han fikk fra sine «hjelpere» i Bergen. Så meget om syfilisinnslaget i første omgang. Når Ree skriver om den fremmede passasjer i Peer Gynt at den mest interessante tolkning er den som er gitt av D a n i e l H a a k o n s e n som konkluderer med at det må være lord By ron Ib sen har ment erdetlittvanskelig å følge ham. Det har som kjent vært mange tolkningsforsøk når det gjelder «Den fremmede». I b s e n selv har sagt at han smurte sekvensen inn som en kaprise og har følgelig hverken gitt eller kunnet gi noen forklaring på den skikkelse som er fremstått i og av hans egen fantasi av et visst bakgrunnsmateriale for det meste av ubevisst art. Hvis man skulle gjette på hvor det i dette tilfelle er kommet fra, ligger etter min mening H. C. A n d e r s e n s eventyr Rejsekammeraten nærmere for hånden en oppfatning jeg har gitt uttrykk for i flere publikasjoner. I b s e n hadde «klister-hjerne», og stoff lå lagret og ble mobilisert til rett tid og på de rette steder. Dette er en vesentlig del av skaperprosessen. Så sant det dreier seg om kunst, vil det alltid være balansepunktet mellom bevisste og ubevisste prosesser. Det er dette grenseland vi har med å gjøre både når det gjelder I b s e n og A n d e r s e n. I Rejsekammeraten finnes følgende sentrale ingredienser som er felles med den scene der «Den fremmede» opptrer: Drøm hund noe iveien med det ene ben uttrykket: Den fremmede styggevær med storm og vann der det foregår en redning. Særlig det markante innslaget med drømmen er meget iøynefallende. Disse felles innslag er etter min oppfatning så pass mange at de kan indikere en sammenheng. Når R e e kategorisk skriver om I b s e n at «han oppsøkte aldri lege før han 72 år gammel fikk sitt første apoplektiske anfall» blir man litt nysgjerrig etter å få vite hvor han har sine informasjoner fra. Selv ville jeg finne det sannsynlig at I b s e n flere ganger har konsultert leger. Han hadde for øvrig flere norske legevenner, f. eks. overlegene D a - nielsen og Sontum på Grefsen vannkuranstalt og Lovisenberg sykehus. Da ni el sen som også representerte Bergen på Stortinget, kan I b s e n ha truffet igjen under sitt langvarige Norges-besøk sommeren D a n i e l s e n og legebrødrene H a n s e n sto i meget nær forbindelse med hverandre. I b s e n kan ha fått lånt litteratur om syfilis av D a - nielsen f. eks. pr. post. Jeg vil ikke tro at Ib sen har fått informasjon om sin Bergens-modell fra noen av dem. Han har den nok fra ganske andre kilder. Alving-modellens hustru reiser til Tyskland i 1876 iallfall tar hun ut pass dette år. Årsaken til denne reise kjenner jeg ikke, jeg bare vet fra en høyesterettsdom at hun midt i 1870-årene var så syk at hun trodde hun skulle dø, og at hun derfor ga de Ibsen-dikt hun hadde fått av R i k k e H o l s t til sin søster fru Pe t e r s e n, som I b s e n sender sin hilsen så sent som 15. juli Det er en mulighet for at «fru A l v i n g» reiser til Tyskland for å bli behandlet for sin sykdom man var vel lengre fremme der på visse områder enn her hjemme. Hun hadde blant annet et meget spesielt arr på den ene side av nesen. A l v i n g s på Rosenvold høres så fornemt og idyllisk ut. Imidlertid er det grunn til å tro at navnet er fremkommet som en fusjon av Rosenberg sykehus i Bergen og Rotvold i Trondheim en opplysning som kan si litt om hvor godt informert I b s e n virkelig var. Alle disse spekulasjoner omkring I b s e n s syfilisdrama bør nå få en slutt iallfall i medisinske publikasjoner etter snart 100 års diskusjon både blant leg og lærd. Stykket hvilte på en dyster realitet som Ib sen måtte få ut av sitt system. Kanskje gikk han med en panisk angst for at han selv var blitt smittet eller hadde skyld i sykdommen på ett eller annet vis. Hvorfor ville han ikke eksponere sine genitalia for dr. B u l l? Hvorfor måtte de sykepleiersker som stelte ham underskrive på at de aldri måtte røpe noe av det de måtte få rede på i det Ibsenske hus? Noe ganske annet enn denne bestemte sykdom er den generelle symbolfunksjon, og det er forsøksvis den som bør behandles i et diktverk. En annen sak er at for å få dette klart frem, må man kjenne tilstrekkelig til dikterens livssituasjon da han skrev sitt verk og de hemmeligheter som lå gjemt i fortiden. Noe av det spesifikke ved I b s e n s stykker er at det i det forgangne ligger en hemmelighet som langsomt brettes ut og gir skjebnens hjul en bestemt retning. I b s e n ruget over mange hemmeligheter i sitt liv noen av dem har vi etter hvert fått et visst innblikk i. Det ser ut som han nesten tvangsmessig må røpe en del av dem både som navn og i handlingsinnslag. Som regel er det ikke så lett å finne ut av dem. Det gir stoff til ettertanke at han f. eks. lar navnet på den lensmannen han i 14 år betalte bidrag til for sitt uekte barn i Grimstad dukke opp i Peer Gynt. Det er den mislykkede brudgom M a d s M o e n. Oslo, 14. oktober 1975 Arne Duve 1873 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 5, 2006; 126 2

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 PROFESJON OG SAMFUNN Dr. Stockmann og dr. Snow to samfunnsmedisinske helter Sammendrag Dr. Tomas Stockmann, som er hovedperson i En folkefiende av Henrik Ibsen, er beskrevet som en samfunnsmedisinsk helt. Til tross for sin idealisme og prinsippfasthet klarte han imidlertid ikke å gjøre noe med vannforurensningen i kystbyen der han var badelege. Dr. John Snow er en av samfunnsmedisinens virkelige helter, særlig kjent for sin håndtering av koleraepidemier i London på midten av 1800-tallet. Han fikk fjernet håndtaket på en vannpumpe i Broad Street i 1854 og derved hindret bruken av smittefarlig drikkevann. En sammenlikning av dr. Stockmann med dr. Snow avdekker viktige forskjeller. Dr. Snow gjorde en omfattende og detaljert kartlegging av sammenhengen mellom vannforsyning og sykelighet, men var likevel ydmyk i forhold til sine funn. Den litterære dr. Stockmann nøyde seg med én enkelt prøve og var bombastisk i sine konklusjoner. Mens dr. Snow hadde et enkelt løsningforslag, var dr. Stockmann mer opptatt av å dramatisere problemet. Vitenskapelig dokumentasjon og praktisk løsningsorientering er fortsatt viktig om man skal oppnå resultater i samfunnsmedisinsk arbeid. Engelsk sammendrag finnes i artikkelen på Magne Nylenna Sosial- og helsedirektoratet Postboks 8054 Dep 0031 Oslo og Institutt for samfunnsmedisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet En folkefiende av Henrik Ibsen ( ) er vårt nasjonale samfunnsmedisinske drama (1). Handlingen i stykket foregår i «en kystby i det sydlige Norge» der hovedpersonen, badelegen Tomas Stockmann, har oppdaget at vannforsyningen til kurbadet er forurenset. «I fjor inntraff her en del påfallende sykdomstilfeller blant badegjestene, både tyføse og gastriske tilfeller» sier dr. Stockmann i første akt. «Den gang trodde vi at de fremmede hadde ført smitten med seg; men siden, i vinter, kom jeg på andre tanker; og så ga jeg meg til å undersøke vannet så godt det lot seg gjøre Der er påvist tilstedeværelsen av forråtnede organiske stoffer i vannet, infusorier i mengdevis. Det er absolutt skadelig for sunnheten enten det nu brukes innvortes eller utvortes.» Dr. Stockmann er ikke snau i sine konklusjoner: «Hele badet er en pesthule.» Dr. Stockmann skriver en fire tettskrevne siders «fremstilling til badebestyrelsen» der hans eldre bror Peter Stockmann er formann. Broren er byfogd og politimester i byen. I annen akt møtes brødrene for å diskutere saken. Byfogden har konsultert stadsingeniøren som kunne fortelle at en omlegging av vannledningen ville koste flere hundre tusen kroner. Og det som verre er; badet må stenges i to år for å få utført arbeidet. Byfogden ønsker «å legge lokk på saken» som vi ville uttrykt det i dag. Temperaturen mellom brødrene stiger. Dr. Stockmann lar seg ikke stanse så lett og spør: «Ja, men er det da ikke en statsborgers plikt å meddele seg til almenheten, når han har fanget en ny tanke?» Byfogdens svar er evig aktuelt: «Å, almenheten behøver slett ingen nye tanker. Almenheten er best tjent med de gamle, gode, anerkjente tanker den allerede har.» Byfogden nærmest tvinger sin yngre bror til taushet og går enda lenger når han sier: «Det tør forventes at du ved fornyede undersøkelser kommer til det resultat at saken ikke på langt nær er så farlig og betenkelig som du i første øyeblikk innbilte deg.» Og han fortsetter på en måte mange vil gjenkjenne: «som underordnet tjenestemann ved badet har du ikke lov til å uttale noen overbevisning som står i strid med dine foresattes.» I tredje akt opplever dr. Stockmann at også den lokale pressen bøyer unna for press fra myndighetene og unnlater å trykke hans artikkel om forurensningen. «Jeg trykker den ikke. Jeg kan ikke og vil ikke og tør ikke trykke den,» sier redaktør Hovstad i Folkebudet. I fjerde akt holdes det berømte folkemøtet og utfallet er velkjent. Dr. Stockmann dømmes til folkefiende og en trussel mot byen. Han må forlate møtet og i femte og siste akt møter vi dr. Stockmann der han plukker steiner på sitt raserte arbeidsværelse etter at folk har knust rutene. Hans pasienter svikter ham, han får avskjed som badelege, datteren Petra mister sin lærerstilling og familien blir kastet ut av leiligheten. I stedet for å flykte, erkjenner dr. Stockmann hvor dårlig det står til med den frie ånd i byen. Han bestemmer seg for å bli, han vil starte skole og leter etter 12 elever, apostler, som han kan lære opp i henhold til sine idealer. En folkefiende avsluttes av dr. Stockmann med hele sin familie omkring seg med den mest kjente replikken i stykket: «Saken er den, ser I, at den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene.» Om stykket Arbeidet med En folkefiende gikk uvanlig raskt hos Henrik Ibsen som satt i Roma og skrev. Det hevdes at han begynte på stykket våren 1882 og allerede 21. juni samme år var førsteutkastet ferdig. I motsetning til den sterkt kritiske mottakelse Ibsens forrige stykke Gengangere (1881) hadde fått, ble En folkefiende langt mer positivt mottatt. Men til tross for stykkets evige aktualitet, er det blant de Ibsenverker som settes opp sjeldnest (2). En folkefiende blir ikke betraktet som et av høydepunktene i Ibsens forfatterskap. Hans Heiberg sier det slik: «Det er skrevet av en erfaren og betydelig dramatiker og er levende nok på sin måte. Men heller ikke mer» (3). Viktigere for medisinere er det at En folkefiende er karakterisert som verdenslitteraturens første forurensningsdrama med sammenhengen mellom økologi og økonomi som tema (4). Det er angivelig også det eneste Ibsen-stykke som setter ekteskap og familieliv inn i en entydig positiv sammenheng (5). En folkefiende kan leses på mange måter. Stykket må ses på bakgrunn av den politiske situasjon i Norge og i Europa på slutten av 1800-tallet med parlamentarismens gjennombrudd. Mens det til da hadde vært eliten som hadde makten, ble det nå flertallet. Dr. Stockmanns tale i folkemøtet i fjerde akt forsvarer «eneren mot samfunnet, kulturen mot den ukultiverte, sakkyndigheten mot politikeren», for å sitere professor Daniel Haakonsen (5). Talen kan leses som et angrep på folkestyre og demokrati. Dr. Stockmann spør hvilke forutsetninger folkets brede lag har for å treffe beslutninger. «Den kompakte majoritet» har aldri rett, selv om den har makt. Langt på vei representerer dr. Stockmann en slags aristokratisk anarkisme «enkeltmennesket er viktigere enn kollektivet» (5). Dr. Stockmann gjorde egentlig flere oppdagelser, hvorav det forurensede vannet bare var den første. Han oppdaget senere at noe langt mer enn vannsystemet var et forurensningsproblem i samfunnet. Han oppdaget Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123:

38 PROFESJON OG SAMFUNN Figur 1 «Doktor Stockmann og jeg kom så fortræffeligt ud af det med hinanden,» skrev Henrik Ibsen ( ), her portrettert av Nils Gude (5) autoritetenes umåtelige dumhet. Og i sin tale, der han ikke fikk snakke om vannet overhodet, ville han «tale om den store opdagelse, jeg har gjort i disse siste dage, den opdagelse, at alle våre åndelige livskilder er forgiftede og at hele vort borgersamfund hviler på løgnens pestsvangre grund» (1). Han gjør seg ikke til talsmann for minoritetens rett til å herske over massene, skriver Bjørn Hemmer (4). Dr. Stockmann har bevart sitt demokratiske sinnelag. Det er dumheten som må bekjempes. Folket skal løftes gjennom opplysning. I videste forstand er En folkefiende et drama om kampen mellom det gode og det onde og om kampen mellom sannheten og løgnen. I et slikt perspektiv er det vanskelig å si at dr. Stockmann gjorde noen feil. Tvert imot. Han var en konsekvent og moralsk høyverdig person. Han stod fast på sine idealer og lot seg verken true eller lokke til kompromisser. Han er blitt et fyrtårn og en ledestjerne i så måte. Og han er blitt udødelig. For å si det med Arne Garborg: «Der kann visst vera mangt å segja um doktor Stockmann. Men ein ting vil alle, som les boki, læra: å hata alt personlegt fusk, all ræddskap, all tinging med sine eigne meiningar» (6). Uansett perspektiver og dybde er det likevel grunn til å holde fast ved en mer konkret tolking av stykket. Til tross for, eller kanskje på grunn av, dr. Stockmanns holdning og handling forble vannforsyningen i den lille kystbyen like forurenset. En folkefiende som samfunnsmedisinsk drama Om stykket betraktes som et samfunnsmedisinsk drama blir nøkkelspørsmålet hvordan medisinsk kunnskap kan omsettes til praktisk handling og hvordan den latente og ofte også manifeste konflikten mellom faglig innsikt og politisk lederskap kan balanseres. Jan Christian Frich har brukt denne innfallsvinkelen i sin analyse av En folkefiende (7). I et slikt perspektiv spør han hvilken betydning byens befolkning legger i badet, hvordan legen formulerer sin samfunnsmedisinske oppdagelse og hvilken mottakelse denne får i befolkningen. Og Frich konkluderer med at dr. Stockmann mislykkes som samfunnsmedisiner. Faktorene som medvirker til dette er den «rå maktkampen mot ham, folks fortrengning av fakta, pressens feighet, og motstanden fra byens administrative og politiske ledelse» (7). Med utgangspunkt i Max Webers grenseoppgang mellom vitenskap og politikk (8) peker Frich på at så vel vitenskapsmannen (dr. Tomas Stockmann) som politikeren (byfogd Peter Stockmann) blander rollene (9). Forholdet mellom vitenskap og politikk er en vanskelig balansegang, og en rolleblanding er ikke ukjent i vår tid heller. Hvem var dr. Stockmann? Dr. Stockmann og Henrik Ibsen (fig 1) var åpenbart beslektet, og det er grunn til å tro at forfatteren har skrevet mye av seg selv inn i rollen. Som rollefigur er dr. Stockmann tvetydig og kontroversiell. «Jeg beundrer hans faglige kunnskap og skjønn og hans integritet,» skriver Fredrik Mellbye. «Men hans personlighet har jeg i hvert fall periodevis lite til overs for selvhevdende, pompøs, hensynsløs, sta som en bukk» (10). «Han [dr. Stockmann] har en selvfølelse som grenser til det parodiske og en selvtillit som ligger i underkant av det patologiske,» skriver Herman Anker (11). «Hvor mye man enn sympatiserer med Stockmann i denne konflikten kan man vanskelig la være å spørre seg selv: hvor meget mer ville han ikke faktisk ha oppnådd ved en annen, en mer taktfull fremgangsmåte» (11). «Vi kan oppfatte ham [dr. Stockmann] som både en provokatør og inspirator; en faglig villmann og samtidig en samfunnsmedisinsk helt,» skriver Jan Christian Frich (7). Selv oppfatter jeg dr. Stockmann som en godtroende og prinsippfast mann med mye humor. En folkefiende er fullt av ironi, fra tittelen til sluttreplikken. På mange måter kan vi si at dr. Stockmann ofret resultatene for sine prinsipper. Han var en dårlig strateg og en skrøpelig pedagog. Han klarte ikke å formidle sine funn på en måte som ble forstått. Dr. Stockmann gikk dessuten for lenge alene med sine mistanker uten å involvere andre. Han informerte verken sine overordnede eller andre før langt ut i forløpet av saken. Han bygde ikke allianser, noe som er avgjørende i folkehelsearbeidet der enkeltpersoner sjelden kan gjøre noe alene. Han var velmenende, men naiv, og han undervurderte, ja var nærmest blind for motkreftene. Dr. John Snow en virkelig helt Dr. Stockmanns litterære heltestatus hviler langt på vei på at hans motparter, spesielt hans bror, fremstilles som uforklarlig ondskapsfulle, nesten karikerte, og at de på en måte avindividualiseres og blir representanter for noen andre enn seg selv. Herman Anker påpeker at det ikke er dr. Stockmanns storhet som er det påtakelige i En folkefiende. Det er de andre, doktorens motparter som er så små og ynkelige, og at «Stockmann på denne bakgrunn tar seg stor ut, og får relative dimensjoner» (11). Bedømmelsen av enhver, også dr. Stockmann, må skje i forhold til noe, eller noen. En måte å forstå dr. Stockmann og hans manglende suksess på, kan derfor være å sammenlikne ham med en annen. Da er det naturlig å holde ham opp mot en som i en mer eller mindre tilsvarende situasjon, oppnådde resultater i motsetning til dr. Stockmann. Derfor vil jeg sammenlikne fiksjonsfiguren Tomas Stockmann med en av samfunnsmedisinens virkelige helter, den engelske legen John Snow ( ) (fig 2) som ble berømt bl.a. på grunn av sin innsats under koleraepidemiene i London i årene. Både dr. Stockmann og dr. Snow arbeidet før bakteriologiens gjennombrudd, begge var visjonære, og begge kjempet mot forurenset vann. John Snow var født i York i Etter å ha vært lærling hos flere leger og apotekere bl.a. i Newcastle kom han til London 23 år gammel og startet en bemerkelsesverdig, om enn kort medisinsk karriere (12). I oktober 1838 etablerte John Snow seg som allmennlege i London. Han var en av de første som tok i bruk eter som anestestimiddel og senere kloroform. Han utviklet det tekniske utstyret til bruk ved narkose og han utarbeidet doseringstabeller. Han var meget arbeidsom og systematisk og fikk raskt ry som en av de fremste anestesiologene i London. Han Figur 2 John Snow ( ), en av samfunnsmedisinens største internasjonale helter (12) 3580 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003; 123

39 PROFESJON OG SAMFUNN skrev bøker og vitenskapelige artikler og blant hans kliniske bragder var rollen som fødselsanestesiolog for dronning Victoria. Som person beskrives John Snow som langt fra upåfallende. En samtidig beskriver ham som «a quiet man, very reserved not easily to be understood and very peculiar» (12). Han var lite sosial, men hadde åpenbart en vitenskapelig legning og en høy integritet. Han var ungkar, vegetarianer og avholdsmann og han var glad i å spasere, gjerne meget lange strekninger. Han hadde fra tidlig i livet et spesielt forhold til rent vann som han drakk mye av, gjerne egendestillert. «He was obsessed with clear water,» sies det (12). Og det var forholdet til vann som gjorde dr. Snow til samfunnsmedisinsk helt akkurat som dr. Stockmann. Den heltestatusen kom riktignok lenge etter hans død, det var først på 1930-tallet John Snows bragder under koleraepidemiene i London i 1850-årene kom frem i lyset igjen (13). Lenge før spesifikke smittestoffer ble identifisert og mens striden mellom kontagionistene og miasmatikerne fortsatt pågikk, utviklet John Snow sin hypotese om at kolera smittet gjennom drikkevannet. Han startet en omfattende og meget arbeidskrevende kartlegging av sammenhengen mellom drikkevannskilde og koleraforekomst i deler av London, og han gjorde oppsiktsvekkende funn. John Snow var både basalforsker, kliniker og epidemiolog. Han gjorde sine kliniske funn, observerte hvordan koleraen spredte seg og beskrev hvordan pasientene ble dehydrerte og døde. Han undersøkte drikkevannet kjemisk og mikroskopisk og utviklet sine hypoteser som han testet med omfattende epidemiologiske studier. Han jobbet mye alene, han var prinsippfast og ikke minst svært utholdende. Selv om dr. Snow trodde sterkt på sine teorier om koleraens smittevei fra vannet via tarmen og inn i kroppen, var han ydmyk da han fremla sine meninger og funn: «These opinions respecting the cause of cholera are brought forward, not as matters of certainty, but as containing a greater amount of probability in their favour than any other, in the present state of our knowledge» (14). Han oppdaget at innbyggere som fikk sitt drikkevann fra Southwark and Wauxhall Water Company, som hadde sitt vanninntak i Themsen like ved et kloakkutslipp, hadde en koleradødelighet på 160 per innbyggere. De som derimot fikk vannet sitt fra Lambeth Water Company, hadde en tilsvarende dødelighet på kun 27 per (12). Under et kolerautbrudd i september 1854 vakte en vannpumpe i Broad Street hans interesse, og det er denne pumpen som er blitt selve symbolet på Snows arbeid. Han oppdaget nemlig at vannet i denne pumpen, som skal ha hatt en spesiell smak og derfor ble foretrukket også av folk som ikke bodde i området, var forurenset. Han tegnet et detaljert kart over koleradødeligheten rundt denne vannpumpen. I et møte med de lokale myndigheter om kvelden 7. september 1854 fremla han sine funn. Og som han selv enkelt og lakonisk bemerket i sine notater: «In consequence of what I said, the handle of the pump was removed on the following day» (15). Forurensningens videre helseskade ble hindret, selv om mange har påpekt at den aktuelle epidemien allerede var på retur slik situasjonen ofte er når tiltak iverksettes. Dr. Stockmann vs. dr. Snow En systematisk sammenlikning mellom den (tross alt) fiktive dr. Stockmann med den (riktignok avdøde, men en gang) høyst virkelige dr. Snow (tab 1) viser at begge var prinsippfaste, sannhetssøkende og utholdende. Mens Stockmann var en sosial og «likandes» livsnyter, var Snow en eksentrisk og nærmest asosial asket. Men de viktigste forskjellene mellom de to ligger i deres tilnærming til de vannforurensningsproblemene de tok fatt i. Særlig var ulikheten stor i måten de dokumenterte sine funn på og i deres løsningsorientering. Dokumentasjonen. Mens dr. Snow la år av sitt liv i arbeidet med å dokumentere den sannsynlige kausale sammenhengen mellom forurenset drikkevann og sykdom, så sendte dr. Stockmann én prøve av drikkevann og badevann til en kjemiker og fant «infusorier» uten å etterprøve funnet eller å drøfte det med kolleger. Snow gikk fra hus til hus i London, tegnet kart og registerte systematisk hvem som var blitt syke og hvem som døde. Han publiserte sine funn i vitenskapelige tidsskrifter og lot alle sine data være åpne for både støttespillere og kritikere. Løsningsorienteringen. Dr. Stockmann brydde seg relativt lite om de praktiske sider ved løsningen av problemet han påpekte. «(J)eg er ganske på det rene med hva der må foretas,» sa han riktignok tidlig i stykket «Hele vannledningen må legges om Inntaket ligger for lavt; det må flyttes til et sted høyere oppe.» Det høres ikke verst ut, men dr. Stockmann var ikke særlig opptatt av selve kilden til forurensningen, og til tider kan det virke som han er mer opptatt av å dramatisere problemet og kreve hele badet stengt enn å finne en utvei som forbedret vannkvaliteten. Han klarte ikke å definere og formulere et mål som andre kunne slutte seg til. Dr. Snow var derimot pragmatiker, og i tråd med den britiske hygienebevegelsens beste prinsipper påpekte han en «tredje vei» der man verken krevde totale endringer av alt eller lot ting være som de var, men fant praktiske og enkle løsninger. Dr. Stockmann kan bedømmes på ulike måter avhengig av hvilken betydning og rolle han tillegges. Leses En folkefiende som et rent symbolsk verk, er det vanskelig å hevde at dr. Stockmann gjorde noen feil. Han har det til felles med ledestjerner og fyrtårn at vi skal navigere etter dem ikke forsøke å nå dem. Men som samfunnsmedisiner hadde han begrenset suksess. Det sørgelige faktum står fast at vannet var like mye, eventuelt like lite, forurenset ved slutten av femte som ved begynnelsen av Tabell 1 Likheter og forskjeller mellom dr. Stockmann og dr. Snow Dr. Stockmann Dr. Snow Familiemann Ungkar Livsnyter Asket Prinsippfast Prinsippfast Utholdende Utholdende Sannhetssøkende Sannhetssøkende Sosial Eksentrisk Populær Upopulær Skråsikker Spørrende Ukjente faglige kvalifikasjoner Bred vitenskapelig kompetanse Forsøkte å publisere i lokalavisen Folkebudet Publiserte sine funn i The Lancet første akt. Kanskje ville en bedre dokumentasjon og en mer pragmatisk løsningsorientering, à la John Snow, vært mer effektivt. Det som er sikkert, er at dr. Stockmann er en person som engasjerer også i dag og at lesning av En folkefiende får oss til å undre oss over hva denne mangfoldige personen egentlig vil fortelle oss. Vi ender opp med langt flere spørsmål enn svar, og det er fristende å gjøre forfatterens ord til sine egne (16): «Kræv ikke, ven, at jeg skal gåden klare; jeg spørger helst; mit kald er ej at svare.» Basert på foredrag ved konferansen Til folkets beste arrangert av Sosial- og helsedirektoratet i Skien og ved medisinsk-historisk seminar arrangert av Det norske medicinske Selskab på Rikshospitalet Jeg takker Jan Chr. Frich for nyttige kommentarer og innspill. Litteratur 1. Ibsen H. En folkefiende. København: Gyldendal, Meyer M. Henrik Ibsen. En biografi. Oslo: Gyldendal, Heiberg H. «..født til kunstner». Et Ibsen portrett. Oslo: Aschehoug, Hemmer B. Ibsen kunstnerens vei. Oslo: Vigmostad Bjørke, Haakonsen D. Henrik Ibsen mennesket og kunstneren. Oslo: Aschehoug, Garborg A. «En folkefiende». Fedraheimen Frich JC. En folkefiende Ibsen som samfunnsmedisinsk læremester. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: Weber M. Vitenskap og politikk: to taler. Oslo: Aschehoug, Frich JC. Eksempelets makt makt og medisin i et litterært perspektiv. I Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Makt og medisin. Oslo: Makt- og demokratiutredningen Rapportserien nr. 57, Mellbye F. Legene i Henrik Ibsens samtid og i hans skuespill. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: Anker H. Ibsens leger. Tidsskr Nor Lægeforen 1966; 86: Vinten-Johansen P, Brody H, Paneth N, Rachman S, Rip M. Cholera, chloroform, and the science of medicine. Oxford: Oxford University Press, Vandenbroucke JP, Rooda HME, Beukers H. Who made John Snow a hero? Am J Epidemiol 1991; 133: Snow J. On the mode of the communication of cholera. London: Churchill, Snow J. On the mode of the communication of cholera. 2. utg. London: Churchill, Ibsen H. Et rimbrev. Samlede verk. Oslo: Gyldendal, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2003;

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Teatertekst i klasserommet. Henrik Ibsen. Trøndelag Teater 2009-2010 LÆRERHEFTE

Teatertekst i klasserommet. Henrik Ibsen. Trøndelag Teater 2009-2010 LÆRERHEFTE Teatertekst i klasserommet Henrik Ibsen EN FOLKEFIENDE Trøndelag Teater 2009-2010 LÆRERHEFTE Redigert av Thoralf Berg Avd. for lærer- og tolkeutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag (thoralf.berg@hist.no)

Detaljer

En folkefiende. av Henrik Ibsen. Bearbeidet av Carl Jørgen Kiønig TRØNDELAG TEATER 2010

En folkefiende. av Henrik Ibsen. Bearbeidet av Carl Jørgen Kiønig TRØNDELAG TEATER 2010 1 En folkefiende av Henrik Ibsen Bearbeidet av Carl Jørgen Kiønig TRØNDELAG TEATER 2010 1 2 PERSONENE: Dr Tomas Stockmann, badelege Fru Katrine Stockmann, hans hustru Petra, deres datter, lærerinne Eilif

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Else Marie Nerland. I utakt med samtiden, i pakt med fremtiden. Ernst Ferdinand Lochmann 1820-1891

Else Marie Nerland. I utakt med samtiden, i pakt med fremtiden. Ernst Ferdinand Lochmann 1820-1891 Else Marie Nerland I utakt med samtiden, i pakt med fremtiden Ernst Ferdinand Lochmann 1820-1891 Hovedoppgave i historie Universitetet i Oslo Høsten 2006 Forord Legen og professoren Ernst Ferdinand Lochmann

Detaljer

KRISTUS MESTEREN FRA NASARET EN LOGISK KONSEKVENS AV EN MORALSK, SKAPENDE PROSESS SOM HAR NÅDD ET KRITISK NIVÅ. Av Adolph Denis Horn, 2008

KRISTUS MESTEREN FRA NASARET EN LOGISK KONSEKVENS AV EN MORALSK, SKAPENDE PROSESS SOM HAR NÅDD ET KRITISK NIVÅ. Av Adolph Denis Horn, 2008 KRISTUS MESTEREN FRA NASARET EN LOGISK KONSEKVENS AV EN MORALSK, SKAPENDE PROSESS SOM HAR NÅDD ET KRITISK NIVÅ Av Adolph Denis Horn, 2008 1 Dette skrift vil søke å belyse et område av vår eksistensielle

Detaljer

Norský jazyk a literatura

Norský jazyk a literatura Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Štěpán Lichorobiec En vellykket formel for to generasjoner. En komparativ studie av

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold Prosjektoppgave Parforhold Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold AV Ragnar G. Grøn Sertifiseringsutdannelse familiekonstellasjoner Hellinger instituttet i Norge AS 2010-2012 1 Innledning:

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Det materialistiske verdensbildets fødsel og sammenbrudd

Det materialistiske verdensbildets fødsel og sammenbrudd NORGESAVISA B- blad 20. februar 2006 71. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 10,- Nr. 2 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll

Detaljer

Rudolf Steiner Marcello Haugen: Hva skjedde i forbindelse med eksklusjonen? *

Rudolf Steiner Marcello Haugen: Hva skjedde i forbindelse med eksklusjonen? * Rudolf Steiner Marcello Haugen: Hva skjedde i forbindelse med eksklusjonen? * Cato Schiøtz 1. «Antroposofi i Norge» har tidligere behandlet forskjellige sider av temaet «Rudolf Steiner og Norge», f.eks.

Detaljer

F O R S K N I N G S E T I K K

F O R S K N I N G S E T I K K F O R S K N I N G S E T I K K TEOLOGI SOM VITENSKAP 5. årgang juni 2005 Nr. 2 05 Kakaobønner og forskningsetikk ingen god drikk F O R S K N I N G S E T I K K UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER

Detaljer

Foreldresamtaler. Veileder basert på åpen dialog. Eksamensprosjekt

Foreldresamtaler. Veileder basert på åpen dialog. Eksamensprosjekt Foreldresamtaler Veileder basert på åpen dialog Eksamensprosjekt ved videreutdanningen Nettverksmøte og relasjonskompetanse Valdres/HIG 2011 Berit Øygard - Grethe Nesvoll - Linda Kildal - Bodil Nysveen

Detaljer

KIRKESAMARBEIDET NORDEN-FOCCISA. ÉnKropp. BIND 2 Aids og det gudstjenestefeirende fellesskapet

KIRKESAMARBEIDET NORDEN-FOCCISA. ÉnKropp. BIND 2 Aids og det gudstjenestefeirende fellesskapet KIRKESAMARBEIDET NORDEN-FOCCISA ÉnKropp BIND 2 Aids og det gudstjenestefeirende fellesskapet Én Kropp BIND 2 Aids og det gudstjenestefeirende fellesskapet Én Kropp, bind 1, består av en samling refleksjoner

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Snakk om tro med hode og hjerte

Snakk om tro med hode og hjerte Nick Pollard Snakk om tro med hode og hjerte til norsk ved Tor Erling Fagermoen og Katrine Masvie Lunde Forlag Copyright 2006 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, N-0572 Oslo www.lundeforlag.no Originalens

Detaljer

I dette skrift vil vi lytte til kristendommens store apostel Paulus som sier at vi skal få et svar. At vi skal få vite alt fullt og helt når det

I dette skrift vil vi lytte til kristendommens store apostel Paulus som sier at vi skal få et svar. At vi skal få vite alt fullt og helt når det 1 DEL 3 TROENS MESTER Hva er meningen med livet? Er det i det hele tatt noen mening i at vi er her? I universet? Betyr det noe at du og jeg eksisterer? Spiller det noen som helst rolle hva vi gjør - i

Detaljer

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005 Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Studiebibliotek for Bibel og Misjon Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Sinsenveien 15 0572 Oslo Copyright Fjellhaug

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

En torpedo under Arken Jan Kjærstad

En torpedo under Arken Jan Kjærstad En torpedo under Arken Jan Kjærstad Kilde: Alf van der Hagen: Dialoger 2 (Forlaget Oktober 1996) "Overambisiøse prosjekter må man fordømme innen mange områder, men aldri innen litteraturen," hevdet Italo

Detaljer

Den store allpakka. Handen Tholte

Den store allpakka. Handen Tholte Den store allpakka Handen Tholte Om å ta fra de rike På tross av at det er gjort dype innhugg i enkelte bøker, og i reneste Robin Hood stil, er dette bare en brøkdel av disse forfatteres viktige kunnskaper.

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Første samtale. Gunnar Elstad: Samtaler med Lars Erik. Samtalene er fullstendig oppdiktet.

Første samtale. Gunnar Elstad: Samtaler med Lars Erik. Samtalene er fullstendig oppdiktet. Gunnar Elstad: Samtaler med Lars Erik Samtalene er fullstendig oppdiktet. Første samtale (Det banker på døren) - Hei. Er det du som heter Andersen? - Det er det. - Og det er du som er sjelesørger i menigheten?

Detaljer

De fulgte Jesus. Av Dolores Cannon

De fulgte Jesus. Av Dolores Cannon De fulgte Jesus Av Dolores Cannon Dolores Cannon er regresjonsterapeut. Hun bor og arbeider i Ozark-fjellene i Arkansas, USA. I sitt arbeid kommer hun fra tid til annen over historiske personer og hendelser

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer