Slagen store prosjekter ferdigstilt i Storslått Ormen Lange-åpning offisielt åpnet 6. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slagen store prosjekter ferdigstilt i 2007. Storslått Ormen Lange-åpning offisielt åpnet 6. oktober"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2007 Slagen store prosjekter ferdigstilt i 2007 Storslått Ormen Lange-åpning offisielt åpnet 6. oktober ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Nordsjøpresten støtte for mennesker i hverdag og krise

2 s et år med stor prosjektaktivitet på Slagen Dette året har prosjekter med en kostnads ramme på 225 millioner kroner "rullet og gått" på Slagen-raffineriet. s12 Jobben min Sven-Arne Nyegaarden Territory Manager i Motorist, med hjemmekontor i Stavanger; Sven-Arne dekker området fra Kristiansand i sør langs kysten til Nordfjordeid i nord. s20 Våtgass fra Statfjord til Storbritannia gjennom Tampen Link-rørledningen 12. oktober ble en ny rørledning åpnet. Den knytter de norske og britiske rørledningssystemene sammen. s24 Engler I lang tid har de ikke vært noe annet enn et dekorativt element i juletiden nå er spørsmålet igjen satt på dagsordenen finnes det engler? s29 ExxonMobils julekort 2007 Årets julekort er en direkte støtte til Frelsesarmeens arbeid forsiden er viet ett av kunstneren Kjell Pahr-Iversens ikon-malerier. s32 Orienteringsmesterskap på Helgelandsmoen 2007 I år var det Oslo sin tur til å arrangere Esso-mesterskap i orientering, og Hønefoss ble valgt som åsted for mesterskapet. s34 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s9 Suksess på Ringhorne før, nå og i fremtiden 234 millioner fat oljeekvivalenter utvinnes på Ringhorne Sean Rochford forteller om resultatene fra boreprogrammet. s16 Ormen Lange-åpning Lørdag 6. oktober ble Ormen Lange-feltet offisielt åpnet av kong Harald på Nyhamnaanlegget, samtidig som det var folkefest på Aker stadion i Molde. s22 Viktige avtaler sikrer gassforsyninger til UK Fremtidige naturgass forsyninger til Storbritannia og verdiskaping fra eksisterende felt og anlegg, ligger til grunn for avtalene. s26 Nordsjøpresten stiller opp for folk i hverdag og krise Masse kontakt med mennesker og lite papirarbeid, tiltalte Gunnar Mathisen i jobben som offshore-prest. s30 Energispillene på World Energy Congress i Roma I november var Exxon Mobil Corporation i Italia og viste energispillene på sin utstilling under World Energy Congress. XOM internmagasin desember 2007 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: Imagelibrary 2 Desember 2007 Desember

3 Tekst Kirsten 2007 et år med stor prosjektaktivitet på Slagen Dette året har prosjekter med en kostnads ramme på 225 millioner kroner "rullet og gått" på Slagenraffineriet. Biodieselprosjektet ble ferdigstilt i sommer, Marine Gas Oil med lavere svovelinnhold blir nå produsert på Slagen, første fase av miljøprosjektet for å redusere SO2-utslippet er planlagt ferdig før jul, og kjele prosjektet det største av de fire prosjektene er godt i gang selv om kjelene ennå ikke er startet opp. Biodieselprosjektet er ferdigstilt Da prosjektet ble godkjent i 2006, ble vi forespeilt at det ville bli et myndighetskrav å tilsette en biokomponent i diesel, sier prosjektleder Arne-Jan Arnesen. Det ble imidlertid ikke noe myndighetskrav i 2007, men forventningene i markedet var der allerede. Når startet dere leveransene? Den opprinnelige planen var å levere fra truck loading i januar 2007, men første leveranse ble rett over påske, av flere grunner. Markedet presset ikke hardt på, og i tillegg ga problemer med leveringstid på utstyr og tilgang på kvalifisert arbeidskraft oss utfordringer. Endelig godkjenning av prosjektet ble heller ikke gitt før i desember Levering av biodiesel over kai startet vi med i august. Arne-Jan forteller videre at basisen for prosjektet er å blande inntil 10 % biokomponent, det vil her si rapsolje, i dieselen, eller eventuelt å levere ren biokomponent fra raffineriet. All vår diesel ut fra truck loading er med 5 % innblanding av biologisk materiale, mens de andre oljeselskapene henter både med og uten biokomponent fra truck loading. Også over kai leveres det biodiesel både med og uten biokomponent, men det er ingen biokomponent i eksportlaster fordi det ikke er etterspørsel etter dette. Arne-Jan Arnesen, helt til venstre på bildet, forteller at det nå er innblandet 5 % biologisk materiale i all vår diesel som blir levert ut fra truck loading. Arne-Jan Arnesen, to the far left on the picture, says that 5% biological material now is mixed into all our diesel delivered from truck loading a year with high project activity at Slagen This year projects with a cost frame of NOK 225 million have been "rolling forward" at the Slagen refinery. The bio-diesel project was completed this summer, Marine Gas Oil with lower sulphur content is now being produced at the plant, first phase of an environmental project to reduce the SO2 emission is estimated to be completed just before Christmas, and the boiler project the largest of the four projects is proceeding even if the boilers have not yet started up. The bio-diesel project completed When the project was approved in 2006, expectations were that adding a bio-component in diesel, would be a mandatory requirement, project manager Arne-Jan Arnesen says. It was, however, not a mandatory requirement in 2007, but the expectations in the market were already there. When did you start the deliveries? The original plan was to start deliveries from truck loading in January 2007, but the first delivery was just after Easter due to several reasons. The market did not push very hard to get it, and in addition problems both with the delivery time of equipment and access to qualified work force, presented us with several challenges. Besides, final approval of the project was not given until December We started with delivery of bio-diesel over the quay side in August. Arne-Jan adds that the basis for this project is to blend up to 10% bio-component, that is rapeseed oil, into the diesel, or deliver a clean bio-component from the refinery. All our diesel Raffineriet produserer nå Marine Gas Oil som møter EU-kravet til lavere svovelinnhold Dette prosjektet ble gjennomført for å redusere svovelinnholdet i Marine Gas Oil (MGO) fra 2000 til 1000 ppm, som er et EUkrav fra 1. januar neste år. Dette er derfor i utgangspunktet et miljøprosjekt, men det har også en inntjening. Etter drøyt to års planlegging og prosjektering, er den nye reaktoren, to nye varmevekslere og tilhørende røropplegg nå på plass. Den 26. oktober kunne Driftsavdelingen rapportere at produktet fra den nye reaktoren som er hjertet i Gas Oil Hydrofiner-anlegget (GOHF) var godt innenfor spesifikasjonkravet. MGO med forbedret svovel-spesifikasjon fraktes nå til distribusjonsanleggene våre, slik at det nye produktet kan være leveringsklart for våre kunder innen 1. januar. Dere hadde et spektakulært løft i forbindelse med innløftingen av reaktoren? Ja, reaktoren med en vekt på 175 tonn, en lengde på ca. 32 meter og en diameter på 3,5 meter, ble transportert inn i anlegget og fram til fundamentet hengende i kroken på en beltegående kran. Så dette var virkelig et spektakulært løft som hadde stor fokus både under planleggingen og utførelsen. Løfteplanene ble gjennomgått både av interne og eksterne eksperter for å sikre en trygg gjennomføring. out from truck loading is with a 5% mix of biological material, while the other oil companies collect bio-diesel both with and without a bio-component from truck loading. Also over the quay side bio-diesel is being delivered both with and without a bio-component, but there is no bio-component in export cargos, because there is no demand for this. The refinery now produces Marine Gas Oil meeting the EU regulatory demand for lower sulphur content This project was carried out to reduce the sulphur content in Marine Gas Oil (MGO) from 2000 to 1000 ppm which will be an EU regulatory demand as of 1 January next year. This is therefore an environmental project, but it also has earnings. After more than two years planning and project work the new reactor, two new heat exchangers and appurtenant pipe installations are now in place. On 26 October, the Operations Dept. could report that the product from the new reactor which is the "heart" of the Gas Oil Hydrofiner plant (GOHF) was well within the specification requirement. MGO with improved sulphur specification is now being shipped to our distribution terminals so that the new product will be ready for delivery by 1 January. You had a spectacular lift in connection with lifting of the reactor? Det var spektakulært da reaktoren på 175 tonn (bildet over), en lengde på 32 meter og en diameter på 3,5 meter, skulle løftes på plass i anlegget. It was spectacular when the reactor with a weight of 175 tons (picture above), a length of about 32 meters and a diameter of 3.5 meters, was lifted in place. 4 Desember 2007 Desember

4 Oversikt over byggeplassen i kjeleområdet. Overview of the construction site in the boiler area. (Fra venstre:) Representant fra kranfirmaet, Mammoet, sammen med Per E. Bårde (Project Manager) og John Egil Merkesvik (Construction Manager) foran den beltegående kranen som løftet MGO-reaktoren på plass. (From left:) Representative from the crane contractor, Mammoet, Per E. Bårde (Project Manager) and John Egil Merkesvik (Construction Manager) in front of the crawler crane which lifted the MGO reactor in place. Utløfting av en av de gamle kjelene fra kjeleområdet. One of the old boilers is lifted out of the boiler area. To kraner ble benyttet for å løfte det 55 tonn tunge og 35 meter lange strippetårnet (T-802) opp i vertikal posisjon, før det ble heist inn i surtvannstrippeenheten. Two cranes were used to lift the new Sour Water Stripping tower (T-802), with a weight of 55 tons and a length of 35 meter, from a horizontal to a vertical position prior to lifting it into the unit. Etter innløfting av reaktoren har det vært en travel periode for å installere røropplegg, montere varmevekslere, fremføre strøm og tilknytte ny instrumentering på anlegget før overlevering til Driftsavdelingen. Arbeidene ble avsluttet med en stopp-periode på 17 dager som var meget hektisk, men hvor mannskapenes innsats og motivasjon var upåklagelig. For prosjektet gjenstår nå å gjennomføre enkelte mindre avsluttende felt-arbeider, foruten arkivering og rapportskriving, sier prosjektleder Per Einar Bårde, som mener at det har vært en interessant, men krevende prosjektperiode. Noen av utfordringene har vært vanskelig tilgjengelighet på engineeringressurser og lang leveringstid på utstyr med de spesielle materialer som inngår i prosjektet. Til tross for dette har vi møtt våre mål. Takket være en meget god innsats fra både prosjektgruppen på Slagen, felt-kontraktører, våre leverandører, og med god assistanse fra kolleger i EMEEL, kan vi nå se tilbake på et prosjekt som er gjennomført uten rapporterbare skader, innenfor tidsplanen og budsjettrammen. I tillegg ser det ut til at Driftsavdelingen er godt fornøyd med det nye anlegget som møter produksjonsforventningene, sier Per Einar avslutningsvis. Reduksjon av SO2-utslipp Prosjektet er delt i to faser. Først må det gamle surtvannsstrippetårnet, som var korrodert og nærmest utslitt, skiftes ut med et nytt. Det nye tårnet er heist på plass i anlegget, og nå Yes, the reactor with a weight of 175 tons, a length of about 32 meters and a diameter of 3.5 meters, was transported into the GOHF unit onto its foundation hanging in the hook of a crawler-mounted crane. So this was really a spectacular lift which had high focus both during the planning and execution. The lifting plans were reviewed both by internal and external experts to ensure a safe implementation. After the reactor had been lifted in place, there has been a busy period erecting the piping, the heat exchangers and also to complete new electrical and instrument installations before handover to the Operations Dept. This work was finished during a turnaround period of 17 days which was very hectic, but where the effort and motivation of the crew was commendable. For the project only a few minor jobs in the field are left to do in addition archiving and report writing, project manager Per Einar Bårde says, who thinks it has been an interesting, but demanding project period. Some of the challenges have been lack of available engineering resources and long delivery time for equipment partly due to the special material requirements for the project. In spite of this we have met our objectives thanks to a lot of effort from both the project group at Slagen, contracted field resources, our suppliers and good assistance from colleagues in EMEEL. We are now able to close out a project which has been completed without any reportable incidents, and within the time and budget frames. pågår arbeid for å klargjøre rørsystemene fra tårnet for innkopling mot prosessanlegget. I neste fase av prosjektet, som vil starte på nyåret, skal det legges en rørforbindelse over til svovelgjenvinningsanlegget. Også dette er et miljøprosjekt, sier prosjektleder Torstein Reinertsen. Det nye tårnet har større kapasitet og vil dermed rense mer prosessvann for H2S. Når første fase er gjennomført, før jul, opererer det imidlertid under de samme driftsmessige betingelsene som det gamle tårnet, og den miljømessige gevinsten kommer først som et resultat av fase to av prosjektet. Vi arbeider nå for fullt med å klargjøre rørsystemene fra tårnet for innkopling mot prosessanlegget, og når det er gjort, er fase 1 av prosjektet ferdig. Torstein forteller videre at anlegget nå fungerer slik at H2S'en i dag blir brent uten svovelgjenvinning, og da dannes det SO2 som slippes rett ut i atmosfæren. I neste fase skal rørforbindelsen over til svovelgjenvinningsanlegget legges, og under vårstoppen i 2008 vil omkoplingen gjøres. Raffineriet vil da få en reduksjon av SO2-utslippet på 250 tonn i året det vil si ca. 25 %. De nye kjelene vokser fram Dette prosjektet innebærer utskifting av de 4 kjelene som brukes til å levere den dampen raffineriet trenger til produksjonsprosessen og til oppvarming av rør om vinteren. Furthermore, it seems that the Operations Department is very pleased with the new plant which meets the production expectations, Per Einar concludes. Reduction of SO2 emissions The project is divided into two phases. First the old sour water stripper tower, which was corroded and nearly worn out, has to be replaced with a new one. The new tower has been hoisted in place in the plant, and now work is being done to prepare connection of the pipe systems from the tower to the process plant. In the next phase of the project, which will start in the new year, a pipe connection to the sulphur recovery plant will be laid. This is also an environmental project, project manager Torstein Reinertsen says. The new tower has a larger capacity and will thus clean more process water for H2S. However, when first phase is finished, it will operate under the same operational conditions as the old tower, and the environmental gain will first come as a result of phase two of the project. We are now working hard to prepare for connection of the pipe systems from the tower to the process plant, and when that is done, phase 1 of the project is finished. Torstein adds that the plant now works in such a way that the H2S today is being burnt without sulphur recovery, and the SO2 which is formed goes straight into the atmosphere. 6 Desember 2007 Desember

5 Siste avklaringer i.f.m. et av løftene i kjeleprosjektet, (fv) John Egil Merkesvik (Construction Manager), Jahn E. Pedersen (Project Manager) og Tor Isachsen (Project Executive). Last field checks before one of the lifts in the Boiler Project, (left) John Egil Merkesvik (Construction Manager), Jahn E. Pedersen (Project Manager) and Tor Isachsen (Project Executive). Disse 4 kjelene har en kapasitet på til sammen rundt 50 tonn damp i timen, og tre av dem har vært i drift helt fra raffineriet var nytt i 1960, sier prosjektleder Jahn E. Pedersen. Som erstatning for disse 4 gamle kjelene, installerer vi nå tre nye kjeler som til sammen har en kapasitet på ca. 80 tonn damp i timen. Det gir oss bedre kapasitet enn det vi har hatt fram til nå, og dermed mulighet for å beholde en kjele som standby. Dette er også i henhold til ExxonMobil "best practices" på området i forhold til sikkerhet, drift og vedlikehold. Prosjektlederen forteller at de 2 første av de nye kjelene nå er levert og heist på plass, og sier videre: Først måtte alle prosessmessige tilkoplinger til de gamle kjelene fjernes, og selve kjelene ble heist ut av anlegget. Så ble de eksisterende fundamentene forsterket, før de nye kjelene ble heist på plass. Er dere i rute tidsmessig? Det ble fort klart at prosjektet ville få noen utfordringer i forbindelse med montasjetiden, og fremdriften har nok ikke vært helt slik vi hadde forventet. Likevel jobber leverandøren av kjelene målrettet for å levere et sluttprodukt som skal tilfredsstille Esso. Tidsplanen er revidert slik at oppstart og overlevering av de 2 første kjelene nå er planlagt til januar I perioden mens installasjonen foregår, har raffineriet hjelp av 2 leiekjeler som leverandøren av de nye kjelene har lånt raffineriet som en del av kontrakten. Leiekjelene er faktisk av samme størrelse som de gamle kjelene, og gir dermed kapasitetsmessig en fin sikkerhet i tiden framover mot permanent drift av de nye kjelene. Når det gjelder sikkerhetsaspektet, er det også flott å kunne nevne at prosjektet hittil ikke har hatt noen sikkerhetsmessige hendelser, og at det jobbes målrettet for at dette resultatet skal stå seg ut hele prosjekttiden. Den siste kjelen skal leveres til våren, og det er fremdeles planen at den vil være i drift i løpet av juni In the next phase, the pipe connection to the sulphur recovery plant will be laid, and during the spring turnaround in 2008 the reconnection will be done. The refinery will then get a reduction of the SO2 emissions of 250 tons a year that is about 25%. The new boilers are on their way This project implies replacement of the 4 boilers supplying the steam needed by the refinery for the production process and for heating the pipes in the winter. These 4 boilers have a capacity of about 50 tons of steam per hour, and three of them have been in operation from the start-up of the refinery in 1960, says project manager Jahn E. Pedersen. As a replacement of these 4 old boilers we now install 3 new boilers which in all have a capacity of about 80 tons of steam per hour. This will give us better capacity than we have had until now, and also the possibility to keep one boiler as standby. This is also in accordance with ExxonMobil's best practices in the area of safety, operation and maintenance. The project manager says that the first 2 of the new boilers have now been delivered and hoisted in place, and adds: First all process related connections to the old boilers had to be removed and also the boilers had to be lifted out from the plant. Then the existing fundaments were reinforced before the new boilers were installed. Is the project proceeding according to schedule? It was soon clear to us that the project would have some challenges meeting the installation schedule, and the progress has not quite like we had expected. Still the supplier of the boilers is working dedicated to deliver an end-product which will be satisfactory to Esso. The schedule has been revised, and the start-up and hand over of the 2 first boilers is planned to January During the installation period, the refinery is being helped by 2 rental boilers which the supplier of the new boilers has provided for the refinery as part of the contract. The rental boilers are actually of the same size as the old boilers, thus giving a good security regarding capacity in the time ahead until permanent operation of the new boilers. When it comes to the safety, it is also good to be able to say that the project so far has had no safety incidents, and that work is being done to stay on this course for the whole project period. The last boiler will be delivered in the spring, and it is still the plan to put it into operation in June Tekst Arvid Suksess på Ringhorne før, nå og i fremtiden I forrige nummer av XOM skrev vi om den første fasen i boreprogrammet på Ringhornefeltet, som omfattet boringen av totalt 25 brønner og hele 173 borede km. I dette intervjuet med en av selskapets reservoaringeniører, får vi flere detaljer om resultatene fra boreprogrammet. 234 millioner fat oljeekvivalenter utvinnes på Ringhorne To nye brønner ble boret og komplettert på Ringhorne i år, Forseti-brønn FA5 og en langtrekkende brønn til Balder Mound 8. FA5 startet å produsere 20. mai med en initiell produksjonsrate på fat per dag. Denne brønnen har allerede produsert 1,4 millioner fat med 23 grader API-olje. Mound 8-brønnen, som ble overlevert fra Drilling til Produksjonsavdelingen 12. august, startet produksjonen 26. august. Selv om produksjonsraten til å begynne med var fat olje per dag, fikk vi tidlig vanngjennombrudd i brønnen. Nå er raten satt ned til fat per dag for å håndtere den økende vannproduksjonen. Reservoaret i denne brønnen ble funnet dypere enn antatt, og det betyr at oljevolumene dessverre blir mindre enn vi forventet, sier reservoar-ingeniør Sean Rochford, Produksjonsavdelingen, Forus. Sean understreker imidlertid at selv om denne brønnen var skuffende, så har det totale boreprogrammet på Ringhorne vært en suksess. Det vil ofte komme overraskelser under utvikling av et felt, men totalt sett har vi hatt flere positive overraskelser enn tilbakeslag på Ringhorne. Første borefase, som omfattet boring av 25 brønner over fem år, resulterte bl.a. i to nye funn Ringhorne Øst og Vest som i dag bidrar med over 50 prosent av Ringhornes daglige produksjon. Med forventet total produksjon på 234 millioner fat o.e., og for tiden en dagsproduksjon på mer enn fat olje, nøler vi ikke med å kalle Ringhorne-prosjektet en suksess. Reservoar-ingeniør Sean Rochford, Produksjonsavdelingen, Forus, sier at Ringhorneprosjektet har vært en suksess, og at det forventes at totalt 234 millioner fat o.e. vil bli produsert fra feltet. Reservoir engineer Sean Rochford, Production Department, Forus, says the Ringhorne Project has been a success, and that it is expected that totally 234 million barrels o.e. will be produced from the field. Success at Ringhorne past, present, and future In the previous issue of XOM, we wrote about the initial phase drilling campaign at Ringhorne, including a total of 25 wells and total of 173 km drilled. In this interview with our company s reservoir engineering staff we hear about the results from the recent Ringhorne drilling campaign. 234 million barrels of oil equivalent developed at Ringhorne Two new wells were drilled and completed from Ringhorne this year, Forseti well FA5 and an extended reach well to Balder Mound 8. FA5 started up on 20 May at an initial oil rate of 16,000 barrels per day, and it has already produced 1.4 million barrels of API 23 degree oil. The Mound 8 producer was handed over from Drilling to Production on 12 August and began producing oil on 26 August. Although the initial oil rate reached nearly 13,000 barrels per day, the well experienced rapid water breakthrough and is currently choked to less than 1,000 barrels per day to manage increasing water production. The reservoir objective in this well came in deeper than predicted which means that the volume of oil is, unfortunately, smaller than we expected, says reservoir engineer Sean Rochford, Production Department, Forus. Sean stresses, however, that although the performance from this well has been disappointing, the overall Ringhorne project has been a success. There will always be surprises during the course of field development, and overall we have had more positive surprises than setbacks at Ringhorne. The initial drilling program, which included 25 wells drilled over five years, included the development of two new discoveries Ringhorne East and Ringhorne West which currently 8 Desember 2007 Desember

6 Utfordringer både innen reservoar og produksjon Sean tilføyer likevel at det har vært og fremdeles er en rekke utfordringer med hensyn til Ringhorne-produksjonen. Illustrasjonen viser hvor tett sammenvevd produksjons- og prosesseringsoperasjonene på Jotun, Balder og Ringhorne er. Integreringen av anleggene har ført til en betydelig produksjons økning, men dag-til-dag-optimalisering og problemløsning byr også ofte på komplekse utfordringer. The illustration shows how interconnected the production and processing facilities are at the Jotun, Balder, and Ringhorne fields. This has led to major uplift in production volumes, but day-to-day optimization and troubleshooting can be quite complex. Mange av utfordringene har sammenheng med det faktum at produksjons- og prosesseringsoperasjonene på Jotun, Balder og Ringhorne er så sammenvevd. Integreringen av de tre produksjonsanleggene har ført til en betydelig produksjonsøkning, men dag-til-dag optimalisering og problemløsning kan by på ganske komplekse utfordringer. Jotun og Balder ble utbygd uavhengig av hverandre med hvert sitt produksjonsskip, og begge startet produksjonen i Ringhorneplattformen startet produksjonen i 2003, og i dag omfatter oljeproduksjonen mange oljereservoarer mellom Jotun og Balder. Ringhorneplattformen har bare førstetrinns separasjonsanlegg, slik at olje og gass må sendes til andre fasiliteter for ferdig prosessering og eksport. Til å begynne med ble all Ringhorne-olje sendt til Balderskipet for ferdig prosessering. Jurassic-oljen og gassen ble imidlertid sendt til Jotunskipet i 2004, etter at olje- og gassrørledninger ble installert mellom produksjonsfasilitetene, samt en ny trefase-separator på Ringhorne, forteller Sean. Det er generelt to typer råolje i Balder/Ringhorne-området, 23 grader (tung) og 39 grader (lett) API-olje. Produksjonsanleggene på Balder kan behandle råolje med opp til 60 prosent 39 grader API-råolje. Derfor vil også for liten tilgang på 23 grader API-olje redusere anleggets kapasitet til å behandle 39 grader API-olje. Siden oppstart på Ringhorne Øst i 2006, har det integrerte Balder/Ringhorne/ Jotun-systemet produsert med maksimum kapasitet og med overskuddskapasitet for lett olje. Da man planla boreprogrammet for Ringhorne i 2007, ble derfor prioritet gitt til prospekter som kunne gi tilleggsreserver av 23 grader API-olje i produksjonsblandingen. Begge brønnene som ble boret og komplettert i 2007, produserer 23 grader API-olje fra Ringhorne til Balder. Andre tekniske begrensninger har vært gassbehandlingskapasiteten på Jotun og Balder, så vel som rørledningskapasiteten fra Ringhorne til Balder. En annen utfordring har vært å håndtere og forutsi produksjonsevnen til de ulike Ringhorne-reservoarene. Fram til i dag har den utmerkede produksjonsytelsen fra Ringhorne Jurassic-, samt Ringhorne Øst- og Vest-reservoarene klart å oppveie produksjonen fra paleocen- og eocen-brønnene boret fra Ringhorne, som for det meste har hatt tidlig vannog/eller gassgjennombrudd. Til tross for alle utfordringene har vi lyktes med å få til en optimal produksjon fra Ringhorne, Jotun og Balder. Etter at første borefase ble avsluttet sommeren 2007, har vårt primære fokus skiftet fra feltutvikling til contribute well over 50% of Ringhorne total daily production. And with expected recovery of 234 million barrels o.e. and current production of more than 100,000 barrels per day, we do not hesitate te to label the Ringhorne project as a success. Physical and reservoir challenges Sean adds, however, that there have been, and still are, many challenges regarding the Ringhorne production. Many of the challenges are related to the fact that the production and processing operations at the Jotun, Balder, and Ringhorne fields are interconnected. The integration of the three facilities has led to major uplift in production volumes, but day-to-day optimization and troubleshooting can be quite complex. Jotun and Balder were developed independently with two FPSOs which began production in The Ringhorne platform production started up in 2003 and today includes oil production from multiple accumulations located between Jotun and Balder. The Ringhorne platform only provides first stage separation, so oil and gas must be routed to other facilities for final processing and export. Originally, all Ringhorne oil was sent to the Balder FPSO for final processing. However, Jurassic oil and gas were rerouted to the Jotun FPSO in 2004 following the installation of oil and gas pipelines between the facilities and a new three phase separator at Ringhorne, informs Sean. There are generally two types of crude oil in the Balder/Ringhorne area, API 23 ('heavy') and API 39 ('light') crude. The Balder production facilities can handle a crude stream containing up to ~60% API 39, so a decline in API 23 well capacity also reduces the capacity of the facility to handle API 39 crude. Thus, adding new API 23 well capacity to the Balder/Ringhorne system improves the crude mix and, in håndtering av basisproduksjonen, sier Sean, og avslutter: Det er fremdeles mange muligheter som kan gi framtidig produksjonsboring i Balder/Ringhorne-området. Over de neste månedene vil vi arbeide med å finne nye boremuligheter, og vi antar at vi vil starte boring av nye brønner i de nærmeste årene. turn, increases the processing capacity for API 39 crude. Since the startup of Ringhorne East in 2006, the integrated Balder/ Ringhorne/Jotun system has been producing at maximum facility capacity with excess capacity of light oil. As such, while planning the 2007 Ringhorne drilling program, priority was given to prospects that would bring additional API 23 crude into the production mix. Both wells drilled & completed in 2007 are producing API 23 crude from Ringhorne to Balder. Other key constraints have been Balder and Jotun gas handling capacity and Ringhorne to Jotun pipeline capacity. Another challenge is managing and predicting performance of the different Ringhorne reservoirs. To date, the excellent performance from the Ringhorne Jurassic, Ringhorne West and Ringhorne East reservoirs has served to offset lower than expected production from the Paleocene and Eocene wells drilled from Ringhorne which have generally experienced rapid water and/or gas breakthrough. All constraints considered, we have been and continue to be successful in optimizing recovery from Ringhorne, Jotun and Balder. With the conclusion of the initial drilling program in summer 2007, our primary focus is now shifting from field development to managing base production, Sean concludes, stressing, however: There are still plenty of targets for future development drilling in the Balder/Ringhorne area. We will be working over the coming months to replenish the drilling opportunity inventory and expect to resume drilling within the next few years. I kontrollrommet på Ringhorne-plattformen kan operatør Kjell Magne Solberg registrere at Ringhorne-feltet har hatt en betydelig produksjons - økning som følge av boreprogrammet, og i dag produserer feltet ca fat o.e. per dag. In the control room on the Ringhorne platform, operator Kjell Magne Sollberg can register that the Ringhorne field has had a substantial production increase following the drilling programme, and today the field produces around 100, 000 barrels o.e. per day. 10 Desember 2007 Desember

7 Illustrasjon: Tor Sponga JOBBEN MIN Sven-Arne Nyegaarden erfaren distriktssjef med sans for frihetsfølelse Sven-Arne Nyegaarden er distriktssjef, eller Territory Manager som det nå kalles, i Motorist, har hjemmekontor i Stavanger og dekker området fra Kristiansand i sør langs kysten til Nordfjordeid i nord. Han har her ansvaret for det forhandlereide stasjonsnettet. Sven-Arne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har 22 års fartstid i selskapet. Jeg trives med å være på farten, møte nye folk og se nye plasser. Fra jeg ble ansatt i 1985 og fram til nå, har jeg vært distriktssjef for forskjellige områder i landet jeg tror faktisk ikke det er mange steder i Sør-Norge jeg ikke har besøkt! Distriktssjefens oppgaver Hvor mange distriktssjef-jobber har du hatt? Dette er den fjerde i rekken. Fra 1987 til 1990 bodde jeg i Skien og dekket Telemark og Aust-Agder. Deretter stod Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane for tur, og jeg var bosatt i Ålesund fra 1994 til Så flyttet jeg til Tønsberg i 2000 og jobbet med Vestfold, Buskerud og litt av Aust- og Vest-Agder fram til I 2005 ble det flytting til hjemmekontor i Sandvika fortsatt samme distrikt. Til Stavanger flyttet jeg i august i år og følger opp de 39 forhandler-eide stasjonene i mitt nye distrikt. Hva gjør en distriktssjef? Distriktssjefen er primærkontakten mellom Esso og forhandlerne. Målsettingen er at jeg skal administrere stasjonsnettet slik at det drives på en effektiv og økonomisk måte, samt at de fastsatte målene nås. Jeg har ansvaret for markedsovervåking/salg, ressursforvaltning, administrasjon, ledelse, kvalitetssikring, sikkerhet og for at selskapets retningslinjer overholdes. Sven-Arne Nyegaarden experienced Territory Manager with a sense for freedom Sven-Arne Nyegaarden is district manager, or Territory Manager which it is now called, for Motorist. With a home office in Stavanger, he covers an area stretching along the coast from Kristiansand in the south to Nordfjordeid up north. He is responsible for the station network owned by distributors. Sven-Arne was educated as an MBA from Norwegian School of Management in Bergen and has 22 years of service in the company. I like being on the move, meeting new people and seeing new places. From my employment in 1985 and until today I have been territory manager for a number of different regions in the country actually I believe there are not many places in southern Norway I have not visited. The Territory Manager s duties How many Territory Manager jobs have you held? This is the fourth. From 1987 until 1990 I lived in Skien covering the counties of Telemark and Aust-Agder. After that it was Møre og Romsdal and Sogn og Fjordane, which took me to Ålesund where I lived from 1994 to Then in 2000 I moved to Tønsberg, from where I dealt with Vestfold, Buskerud and some part of Aust Agder and Vest-Agder until In 2005 I relocated to a home office at Sandvika outside Oslo still covering the same district. I moved to Stavanger in August of this year, and from here I m following up the 39 distributor-owned stations in my new district. What are the duties of a Territory Manager? Store endringer i Motorist de siste årene Jobben som distriktssjef må ha endret seg vesentlig fra du startet i Esso Norge? Ja, det har den. Jeg vil si at oppgavene er mer omfattende enn tidligere. Da jeg startet i 1987, var jobben mer salgsorientert distriktssjefene ble for eksempel målt på salg. I dag er salgsarbeidet begrenset, og mye av tiden brukes på administrativt arbeid så som kontrakter/avtaler, Esso-standarder, nyansettelser og liknende. Tidligere hadde distriktssjefene også et lokalt støtteapparat som tok seg av for eksempel vedlikehold og tekniske saker, utbyggingssaker, butikkonsulenttjenester etc. Det var normalt med 4 Esso-personer pr. distrikt, nå er vi 1. Lokale reklamekampanjer er også en "saga blott" nå blir kampanjene regissert fra et sentralledd. Utviklingen har likhetstrekk med hva vi ser i andre større kjeder eksempelvis innen dagligvaresektoren. Mer sentralstyrt standardisering mindre lokale variasjoner. Begrunnelsen er selvsagt kostnadseffektivisering. The Territory Manager represents the primary contact between Esso and its distributors. The objective is to ensure that the network of stations is being operated in an efficient and economic manner, and that targets are met. I m responsible for market monitoring/marketing, resource management, administration, general management, quality assurance, safety, and making sure that company guidelines are observed. Major changes in Motorist in recent years The job as Territory Manager must have changed dramatically since you started working for Esso Norge? Yes inded it has. I would say that my responsibilities are much wider than before. When I started in 1987 the job was more sales oriented for one thing Territory Managers were assessed according to sales results. Today the marketing part of the job has been toned down, and much of the time is being spent on administrative tasks such as contracts/agreements, Esso standards, new employments and so on. Previously the Territory Managers also had a local support organization that dealt with e.g. maintenance and technical matters, development projects, store consultancy services etc. Typically there were 4 Esso persons per district, now we are 1. Local adverting campaigns are also a thing of the past these days, campaigns are directed from a central location. The development resembles what we see within other major chains for example within the grocery sector. More centralized standardization fewer local variations. The justification for this is naturally cost efficiency. Sven-Arne følger opp 39 forhandler-eide stasjoner i området fra Kristiansand i sør til Nordfjordeid i nord. Han er lokalisert på hjemmekontor i Stavanger og har ansvaret for markedsovervåking/salg, ressursforvaltning, administrasjon, ledelse, kvalitetssikring, sikkerhet og for at selskapets retningslinjer overholdes. Sven-Arne follows up 39 distributor-owned stations in the area from Kristiansand in the south to Nordfjordeid in the north. He is located in a home office in Stavanger and has the responsibility for market monitoring/marketing, resource management, administration, general management, quality assurance, safety and making sure that company guidelines are observed. MY JOB 12 Desember 2007 Desember

8 Når vil du si at de store endringene skjedde? Etter ExxonMobil-fusjonen i Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå så langt og at endringene skulle bli så store. Nå er stasjonsnettet inndelt mer markert i forhandlereide/ forhandlerdrevne, Esso-eide/forhandlerdrevne samt Essoeide/Esso-drevne stasjoner. Dette avspeiler seg i distriktssjefenes oppgaver. Også stasjonene synes å ha endret seg? Ja, de har gått fra å bli markedsført som "bilistens venn" med fokus på bilrelaterte produkter, service, vask, kiosk samt et begrenset matvareutvalg. I dag er det bilrelaterte nedtonet til fordel for mer matservering mye varmmat. Bilvask har dessuten blitt et markant satsningsområde med stor omsetning og bra bruttofortjeneste. Men nå som før, er drivstoffsalget det primære! Today car accessories are de-emphasized while there is much more focus on serving food hot snacks and meals. Hjemmekontor og livet i Stavanger Du sitter på hjemmekontor fungerer det? Ja, jeg vil si at hjemmekontor har mange fordeler. Man slipper å sitte i bilkø til/fra jobb, sparer reisetid og kan sitte konsentrert, samtidig som man har full frihet til å planlegge dagen. Ulempen er at man ikke har det samme faglige og sosiale nettverket. I min jobb som distriktssjef er jeg mye på farten og har kontakt med andre, så for meg fungerer det bra. Ellers har jeg jo faglige kontakter på mail og per telefon, samt at vi har halvårige møter. Jeg har vært så lenge i Esso-systemet at jeg vet hva jeg skal gjøre, vet hvor jeg skal henvende meg osv. Det er kanskje vanskeligere dersom man ikke kjenner systemet så godt. Nå ligger dessuten mange av støttefunk sjonene i utlandet, så som kredittavdeling, kunderegnskap, kontraktsadministrasjon og turplanlegging (tankbiler). Nå bor du altså i Stavanger går det greitt? Ja, jeg har en grei, sentral Esso-leilighet hvor jeg kun har meg selv å ta hensyn til. Venner og familie bor i Asker, så det When would you say the major shifts occurred? After the ExxonMobil merger in I had never believed they would be taken so far and that the changes would be so profound. The station network is now more marketly divided between distributor-owned/distributor-operated, Essoowned/distributor-operated, and Esso-owned/Esso-operated stations. This pattern is reflected in the duties of Territory Managers. The stations also appear to have changed? Yes, they used to be marketed as the motorists friend" with an emphasis on car related products, service, carwash and a limited assortment of foods but not any more. Today car accessories are de-emphasized while there is much more focus on serving food hot snacks and meals. Incidentally, car wash has become a priority area with a large turnover and nice gross profits. But now as before the sale of fuel is business number one! Home office and life in Stavanger You work from a home office is that a good arrangement? Yes definitely; and I would say a home office has many advantages. You are spared the traffic jams going to and from work, you save travelling time, and can concentrate on your work, at the same time as you have complete freedom to plan your day. The disadvantage is that you re not part of the same professional and social network as some of your colleagues. In my function as a Territory Manager I m constantly on the move, liaising with other people all the time, so for me it works out well. Besides, I maintain professional contact with business associates per and telephone, and we have meetings twice a year. I ve worked so long within the Esso system so I know what to do, who to ask for advice, help, etc. I guess it would be more difficult if I didn t know the system so well. Moreover, a number of the support functions are now located abroad, such as the credit department, customer accounts, contract management, and planning of trips (tankers). And now you live in Stavanger is that OK? Yes, I have a handy, centrally located Esso flat where I only have myself to consider. Friends and family live at Asker so I take some trips home once in a while. But I have a good impression of Stavanger, and since I ve become "hooked" on golf in my middle age I appreciate the many excellent golf links the district has to offer. Sven-Arnes store hobby er motorsykler her med den nåværende sykkelen, en BMW K1200LT, som han skal ta bort til Stavanger til våren. Sven-Arne's favourite hobby is motorcycles here with his present bike, a BMW K1200LT, which he will bring over to Stavanger next spring. blir noen turer hjem innimellom. Men ellers har jeg et godt inntrykk av Stavanger, og i og med at jeg er blitt "hekta på" golf de siste årene, setter jeg pris på at det er kjempeflotte muligheter for det her i distriktet. Har du andre hobbyer også? Den store hobbyen er motorsykler i de senere år mest turkjøring. For tiden har jeg en BMW K1200LT som jeg skal ta bort hit til våren. Jeg liker frihetsfølelsen det gir å dra på tur med sykkel! I tillegg har jeg overtatt familiens hytte på Norefjell hvor det er gode muligheter for både langrenn og alpint. Det er litt langt å reise fra Stavanger, så det blir helst i vinter- og påskeferier, samt en tur om sommeren for oppussing og vedlikeholdsarbeid. Nå har jeg nettopp fått lagt inn strøm, så det blir en ny tidsepoke! Do you have other hobbies? My favourite hobby is motorcycles in recent years mostly for going on trips. Right now I have a BMW K1200LT which I will bring here next spring. I like the sense of freedom I get when I go off on a ride! I ve also recently taken over the family s cabin at Norefjell, which offers good cross-country tracks and downhill slopes. It s a bit too far from Stavanger, so I mostly go up there during the winter and Easter vacation, and once in summer to do renovation and maintenance work. I ve just had electricity installed, so it s the beginning of a new era! 14 Desember 2007 Desember

9 Ormen Lange-åpning Foto: Gisle Nome/StatoilHydro Tekst Kirsten Lørdag 6. oktober ble Ormen Lange-feltet offisielt åpnet av kong Harald på Nyhamna-anlegget samtidig som det var folkefest på Aker stadion i Molde hvor alle innbyggerne i området var invitert. Om kvelden var en rekke fremtredende gjester fra alle partnerne på feltet, spesielt inviterte fra lokalmiljøet, oljeog energiminister Åslaug Haga og vår administrerende direktør Lee Tillman, samlet ved anlegget i Nyhamna for den offisielle åpningen. Dagen startet med en lunsj for kongeparet og partnerne i Ormen Lange-feltet. Det var taler fra både olje- og energiministeren i Norge og i Storbritannia, fra operatøren i utbyggings fasen Hydro og fra Shell som overtar driftsansvaret i produksjonsfasen samt fra partnere og større kontraktører. Lee Tillman talte på vegne av ExxonMobil, Dong Energy og Petoro og overrakte også en gave til operatøren. I tillegg til Lee Tillman var ExxonMobil representert ved Morten Mauritzen og Peer Albert Kongshaug fra Production, Ian Watson fra Development og David Maclean fra Gas Marketing i London. Åpningsseremonien Etter lunsjen dro en VIP-delegasjon med båt til øya Gossen i Aukra kommune og Nyhamna mottaksterminal. I mellomtiden deltok de øvrige gjestene på folkefesten på stadion, hvor flere artister opptrådte og et storslått 360 graders multimediashow rullet over skjermene. Her ble også den offisielle åpningen av Ormen Lange-feltet overført direkte fra Nyhamna. På disse store skjermene ble det gjentatte ganger også vist korte filmklipp av de største prosjektdeltakerne. I filmklippet fra ExxonMobil sa Lee Tillman blant annet: Ormen Lange-feltet er en viktig del av ExxonMobils globale portefølje, det er viktig for de europeiske gassmarkedene, og feltet har feiret både teknologiske og operasjonelle triumfer. Vi er glade for å ha vært involvert i et så komplekst og utfordrende prosjekt. Operatøren Norsk Hydro og partnerne har løst disse utfordringene sikkert, raskt og innenfor budsjettet. Kong Harald foretok den offisielle åpningen av Ormen Lange-feltet på øya Gossen i Aukra ved å dra i en spake som symboliserte starten på gassproduksjonen. Her sammen med Eivind Reiten, tidligere konsernsjef i Hydro. King Harald made the official opening of the Ormen Lange field at the island of Gossen in Aukra municipality by pulling a stick symbolizing the start of the gas production. Here together with Eivind Reiten, former president and chief executive officer in Hydro. The Ormen Lange opening On Saturday 6 October the Ormen Lange field was officially opened by King Harald at the Nyhamna plant coincident with a simultaneous public celebration at the Aker stadium in Molde to which there was an open invitation to all local area residents. In the evening a number of prominent guests from all the field partners, local dignitaries, Foto: Thomas Rasmus Skaug/StatoilHydro the Minister of Oil and Energy and our Lead Country Manager Lee Tillman, assembled at Nyhamna for the official opening ceremony. The day started with a lunch for the King and Queen and the partners of the Ormen Lange field. Speeches were given both from the Minister of Oil and Energy in Norway and her counterpart from the UK, Hydro the operator in the development phase, and Shell the incoming production phase operator, partners and major contractors. Lee Tillman spoke on behalf of ExxonMobil, Dong Energy and Petoro and also presented a gift to the operator. In addition to Lee Tillman, ExxonMobil was represented by Morten Mauritzen and Peer Albert Kongshaug from Production, Ian Watson from Development and David Maclean from Gas Marketing in London. The opening ceremony After the lunch, the VIP delegation went by boat to the island of Gossen in Aukra municipality and the Nyhamna receiving Nærmere mennesker var med på feiringen og folkefesten på Aker stadion i Molde denne lørdagskvelden. About 11,000 people were participating in the celebration and public rejoicing at Aker stadium in Molde this Saturday night. 16 Desember 2007

10 Ormen Lange-utbyggingen Ormen Lange-utbyggingen er et av de største og mest krevende industriprosjektene som er gjennomført i Norge, og for så vidt også på verdensbasis. Produksjonsstart var planlagt til 1. oktober, men feltet startet produksjonen allerede 13. september i år og vil fortsette å produsere i opptil 40 år. Feltet er utbygd med havbunnsinstallasjoner på mellom 800 og meters vanndyp, kombinert med et mottakslandanlegg i Nyhamna i Aukra kommune for prosessering og eksport av gassen direkte til Storbritannia via verdens lengste rørledning, Langeled, en distanse på nesten 1200 km (750 miles). Hva har ExxonMobil bidradd med i denne utbyggingen? Vi har vært en aktiv partner og har kunnet bidra med vår globale ekspertise innenfor dypvannsprosjekter, reservoartolkning og utbyggingsløsninger. Dette er et stort prosjekt og selv om ExxonMobil bare har 7,2286 % eierandel i feltet, vil gassen herfra etter hvert som feltet kommer opp i full produksjon ved slutten av neste år, bidra med ca. 30 % av de totale gassvolumene vi får fra ikke-opererte felt på norsk sokkel, sier Asset Manager Ian Watson. I og med at Norge bidrar med ca. 10 % av ExxonMobils produksjon på verdensbasis, vil feltet gi et betydelig bidrag til våre ressurser lokalt og på verdensbasis. terminal. Meanwhile the other guests participated in the public celebration at the stadium where a variety of artists performed and a 360 degree screen multimedia show was being presented, which included a transmission of the official opening of the Ormen Lange field direct from Nyhamna. On these giant screens short film clips by the major project participants were repeatedly shown. In the ExxonMobil clip, Lee Tillman i.a. said: The Ormen Lange field holds a prominent place in ExxonMobil's global portfolio, with its importance to the European gas markets and its technological and operational triumphs. It has been truly gratifying to be involved in such a complex and challenging project. The operator Norsk Hydro and the partners have overcome these challenges, safely, expediently and within budget. The Ormen Lange development The Ormen Lange development is one of the largest and most demanding industry projects which have been carried out in Norway or indeed globally. The field started production ahead of the 1 October plan on 13 September and will continue for up to 40 years. The field is developed with subsea installations in water depths between 800 and 1,100 meters, combined with an onshore receiving facility in Nyhamna in Aukra municipality for processing and export of the gas direct to the UK via the world's longest pipeline, Langeled, a distance of almost 1200 km (750 miles). Foto: Thomas Rasmus Skaug/StatoilHydro What have been ExxonMobil's contributions to this development? Ved åpningen i Molde var ExxonMobil representert med fra venstre): David Maclean, Lee Tillman, Ian Watson, Peer Albert Kongshaug og Morten Mauritzen. At the opening in Molde ExxonMobil was represented by (from left): David Maclean, Lee Tillman, Ian Watson, Peer Albert Kongshaug and Morten Mauritzen. We have been an active partner and have been able to contribute with our global expertise of deep water projects, reservoir interpretation and development solutions. This is a big project and although ExxonMobil has only a 7,2286 percent share in the field, the gas from the field will, as the field reaches plateau production by the end of next year, eventually contribute about 30% of the total gas volumes we get from OBO fields on the Norwegian shelf, Asset Manager Ian Watson says. As Norway contributes about 10% of ExxonMobil's global production the field is a significant contribution to our resources locally and worldwide. Olje- og energiminister Åslaug Haga foran et bilde som viser landanlegget på Aukra. Etter prosessering her, blir gassen eksportert gjennom den 1200 kilometer lange rørledningen Langeled til mottaksanlegget i Easington på østkysten av Storbritannia. The Minister of Oil and Energy Åslaug Haga in front of a picture showing the onshore receiving facility at Aukra. After processing here the gas is exported through the 1200 kilometer long Langeled pipeline to the receiving plant in Easington at the eastern coast of the UK. 18 Desember 2007 Desember

11 Våtgass fra Statfjord til Storbritannia gjennom Tampen Link-rørledningen 12. oktober ble en ny rørledning med våtgass fra Statfjord til Storbritannia åpnet. Ledningen som kalles Tampen Link, knytter de norske og britiske rørledningssystemene sammen. Rørledningen transporterer våtgass, som både inneholder tørrgass som brukes i kraftforsyningen til industri og husholdninger, og også kondensat (Natural Gas Liquids NGL), som er det viktigste råstoffet i kjemisk industri, samt noe kondensat (lett olje). Gassen blir eksportert fra Statfjordfeltet (EM andel 21,4 prosent). I Statfjord Senfase-prosjektet inngår et omfattende brønnprogram, så vel som modifikasjoner på plattformen for å øke utvinningen på feltet og holde det i produksjon fram til ca Prosjektet bidrar til å omdanne feltet fra hovedsakelig å være et oljeproduserende til et gassproduserende felt. I tillegg er Tampen Linkrørledningen, som er en del av Statfjord Senfase-prosjektet, blitt installert for å knytte Statfjord til den Shell/ExxonMobil-opererte FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System). Denne rørledningen går fra Brent-feltet i engelsk Nordsjøsektor til St. Fergus i Skottland. På St. Fergus blir gassen prosessert på Shells og ExxonMobils gassanlegg der NGL og tørrgass blir skilt ut. Tørrgassen sendes så inn i Storbritannias nasjonale rørledningsnett, mens NGL blir transportert til Mossmorran NGL-anlegg, hvorfra noen ferdigprodukter blir overført til det ExxonMobil-opererte Fife Ethylene Plant, hvor de benyttes som råstoff i produksjonen. Oppkoplingen av Tampen Link til FLAGS-rørledningen ble Bildet viser den nye gasseksportmodulen etter at den er løftet på plass på Statfjord B-plattformen. Modulen, som inngår i Statfjord Senfase-prosjektet, er et vesentlig element i håndteringen av ny gasseksport fra Statfjord-feltet. The picture shows the new gas export module after it has been lifted in place on the Statfjord B platform. The module, which is part of the Statfjord Late Life project, is key in handling new gas exports from the Statfjord field. Wet gas from Statfjord to the UK through the Tampen Link pipeline The arrival of wet gas in the UK from Norway on 12 October via a new pipeline link has been hailed a landmark development for the oil and gas industry. The Tampen Link line connects Norwegian and UK gas pipeline networks. It is being used to transport wet gas, which contains not only natural dry gas used to power homes and businesses, but also natural gas liquids (NGLs), which are essential feedstock for the chemicals industry. The gas is exported from Norway's Statfjord field (ExxonMobil interest 21.4 per cent). A Late Life project will make use of an extensive well programme, as well as modifications to the platform, to improve recovery of the StatoilHydro-operated field and keep it on stream until about The project essentially converts the field from oil production into a gas-producing field. Additionally, the Tampen Link pipeline has been installed to join Statfjord to the Shell/ExxonMobil owned FLAGS (Far north Liquids and Associated Gas System) pipeline, which runs from the Brent field in the UK sector of the North Sea to St. Fergus in Scotland. At St. Fergus, the gas is processed at Shell/ExxonMobil's gas plant to extract NGLs and sales quality dry gas for the UK's Rørleggingsfartøyet Castoro Sei ble benyttet til å legge Tampen Link-rørledningen. Lay barge Castoro Sei was used to lay the Tampen Link pipeline. oppnådd gjennom såkalt hot tap (dvs. oppkoplingen ble utført mens gassen strømmet gjennom FLAGS-ledningen) for at gassforsyningen til UK skulle ha minst mulig avbrudd. Dykkere som arbeidet ned mot 145 meters dyp, utførte sveising og andre operasjoner for å kople de to ledningene sammen. Nå strømmer gass fra de tre Stafjord-plattformene gjennom et nytt eksport-stigerør fra Statfjord B-plattformen. Fullføringen av en hot tap oppkopling fra Statfjord-feltets rørledningsnett til Tampen Link, vil øke kapasiteten og gjøre det mulig å transportere gass fra Statfjord-satellittene og andre tredjeparts felt til St. Fergus. En viktig årsak til prosjektets suksess er samarbeidet mellom britiske og norske selskaper, samt støtten fra begge lands regjeringer. Robert Olsen, ExxonMobil Vice President, Production, Europe/Caspian/Russia, sier: Denne grensesprengende utbyggingen bidrar til å gi en kostnadseffektiv transportløsning for nye gassreserver til markedene ved å utnytte eksisterende infrastruktur, og den forsyner også britisk og europeisk kjemisk industri med råstoff. Vi ser fram til å delta i andre mulige prosjekter som krysser landegrensene i framtiden. National Transmission System. The NGLs are then transported to the Mossmorran NGLs plant, with some finished products subsequently transferred to the ExxonMobil-operated Fife Ethylene Plant for use as feedstock. The tie-in of the Tampen Link line to the FLAGS pipeline was achieved by the use of a 'hot tap' to ensure minimum disruption to gas flows to the UK. This involved divers, working at a depth of 145 metres, dry-welding and drilling into the live FLAGS pipeline to attach the new pipeline. Currently gas from the three Statfjord platforms is flowing through a new export riser from the Statfjord B platform. Completion of a 'hot tap' to tie-in the Statfjord intrafield pipeline system to the Tampen Link line will increase capacity and allow gas from the Statfjord satellite fields and other third-party fields to flow to St. Fergus as well. Pivotal to the project s success was the partnership between the UK and Norwegian oil companies and the support of each country s government. UK Prime Minister Gordon Brown praised the co-operation of both countries. It has secured gas supplies for the UK, extended the life of existing infrastructure, and given Norway another export route for gas, he said. This is good news for the whole of the UK, but especially for the areas of Fife and St. Fergus, where some 450 and 120 jobs respectively have been secured. Robert Olsen, ExxonMobil vice president, Production, Europe/ Caspian/Russia, said: This landmark development provides a cost-effective solution for transporting gas reserves to market by utilising existing infrastructure. It also provides key feedstock supplies to the UK and European chemicals industry. We look forward to participating in future cross-border opportunities. 20 Desember 2007 Desember

12 Viktige avtaler sikrer gassforsyninger til UK Viktige avtaler inngått mellom Storbritannia og Norge, vil sørge for fremtidige naturgassforsyninger til Storbritannia og bidra til at man får maksimal verdiskaping fra eksisterende felt og anlegg. På engelsk side er det ExxonMobil Gas & Power Marketings European NGL and Infrastructure Team som har stått bak forhandlingene. Avtalene bebuder en ny æra med samarbeid over landegrensene. History-making agreements Milestone agreements underpin two projects that provide future natural gas supplies for the UK and maximise the value of existing assets. Negotiated by ExxonMobil Gas & Power Marketing's European NGL and Infrastructure team, they herald a new era of cross-border co-operation. I den tidlige forhandlingsfasen var det brede diskusjoner mellom begge lands myndigheter om fordelene og rasjonalet for gasstransport over landegrensene. Dette styrket betydningen av relasjonsbygging, tilføyde Lee. Under forhandlingene skapte partene et godt samarbeidsklima, og man maktet å tilpasse de forskjellige kulturene, samt filosofisk og legal tenkning på norsk og britisk side. Nye avtaler, inngått i 2003, sikrer opp til 2,9 trillioner kubikkfot med våtgass fra Statfjord til UK i 14 år. Bildet er av Statfjord B-plattformen. Agreements signed in 2003 secure up to 2.9 trillion cubic feet of Statfjord wet gas to the UK for 14 years. Picture of the Statfjord B platform. These extra Norwegian third-party volumes will further enhance the value of core infrastructure and provide additional feedstock to the Fife Ethylene Plant, said Lee. The influx of Norwegian gas also supports continued economic production of ExxonMobil equity volumes from the North Sea. Early on in the negotiations, extensive discussions were held with both governments on the benefits and rationale for the cross-border transport of the gas. This reaffirmed the importance of relationship development, added Lee. Throughout the negotiations, everyone excelled at working in a collaborative fashion and adapting to different Norwegian and UK cultural, philosophical and legal approaches. Avtaler inngått i 2003, sikrer opp til 2,9 trillioner kubikkfot med våtgass fra Statfjord til UK i 14 år, sier Lee Bowerbank, som ledet ExxonMobils forhandlinger med Shell og StatoilHydro. Avtalen gjør det mulig å eksportere våtgass fra feltets Senfase-prosjekt i stedet for å reinjisere den, ved å benytte eksisterende britisk infrastruktur, på samme tid som den fremskaffer nøkkelråstoff til britisk og europeisk kjemisk industri. I tillegg vil transport- og prosesseringsavtaler inngått sent i 2006 sørge for at opp til 2,2 trillioner kubikkfot våtgass vil strømme over 11 år til Storbritannia fra de norske Gjøa- og Vega-feltene fra En ny rørledning fra olje- og gassfeltet Gjøa vil knyttes opp til Shell/ExxonMobils FLAGS rørledning i Storbritannia. Vega-feltene, som lenge ble ansett som ikke økonomisk drivverdige, vil bli koplet opp til Gjøa-plattformen en meget kostnadseffektiv løsning. Agreements signed in 2003 secure up to 2.9 trillion cubic feet of Statfjord wet gas for 14 years, said Lee Bowerbank, who led ExxonMobil's interaction with Shell and StatoilHydro. The deal enables the economic 'late-life' redevelopment of the field to export, rather than reinject, wet gas using existing UK infrastructure. It also generates key feedstock supplies to the UK and European chemicals industry. In addition, transportation and processing agreements signed in late 2006 will see up to 2.2 trillion cubic feet of wet gas flow to the UK from Norway's Gjøa and Vega developments over 11 years, beginning in A new pipeline from the Gjøa oil and gas field will connect to Shell/ExxonMobil's FLAGS pipeline in the UK. The Vega complex of fields, long considered commercially unfeasible, will tie back to the Gjøa platform, providing a cost-effective approach. Disse ekstra norske tredjepartsvolumene vil ytterligere øke verdien til eksisterende infrastruktur og gi tilleggsføde til Fife Etylen-anlegg, sa Lee. Strømmen av norsk gass støtter også opp om vedvarende kommersiell produksjon av ExxonMobilreserver fra Nordsjøen. Fra ExxonMobil i UK ble forhandlingene koordinert av (f.v.) Paul Fair fra Europe Business Support, Lee Bowerbank, NGL&I-teamet og Donovan Ingram, Juridisk avdeling. Negotiations were co-ordinated by (l-r) Paul Fair of Europe Business Support, Lee Bowerbank of the NGL&I team and Donovan Ingram of Law. 22 Desember 2007 Desember

13 Engler Det har vært mye snakk om engler dette året spesielt etter at prinsesse Märtha lanserte sine planer om å starte engleskole. Man kan nesten si at engler har kommet på moten. I lang tid har de ikke vært noe annet enn et dekorativt element i juletiden, for de hørte liksom ikke til i vår fornuftige og vitenskapelige verden. Nå er spørsmålet igjen satt på dagsordenen engler, finnes de? of Christ. The gospel tells us about the angel Gabriel who is sent from God "to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the descendants of David, and the virgin s name was Mary". Tekst Kirsten Troen på engler er faktisk ikke noe spesielt kristent fenomen, selv om de spiller en viktig rolle i beretningen om julenatten. Englene finnes i buddhisme og i hinduisme, i jødedommen og islam og på Jesu tid var de kjent fra gammel, egyptisk religion. Engler i Bibelen Engler finnes både i Det gamle og i Det nye testamentet, og i den tidlige kristendommen var troen på engler levende og sterk. Ordet "engel" kommer fra et gresk ord som kan oversettes med "budbærer" eller "sendebud", og det er som dette vi møter de fleste engler i Bibelen. Imidlertid blir rollen deres av og til utvidet til at de advarer og passer på menneskene. Englene er definert som lysende vesener som har del i Guds makt og som utfører hans oppdrag. De viser seg for menneskene gjennom åpenbaringer. Ifølge englelæren som er en del av kristen troslære skal det finnes ni typer engler. Noen står ved Guds trone, andre arbeider som beskyttelsesengler og vokter paradiset eller tar hånd om stjerner og planeter. De har større krefter og sannsynligvis større mental kapasitet enn menneskene, og de kan bevege seg raskere enn de hastighetene som vi kjenner til i den fysiske verden. Engler i forbindelse med julen Når det gjelder engler i forbindelse med julen og Jesu fødsel, fortelles det om engelen Gabriel som blir sendt fra Gud "til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt, hennes navn var Maria". Josef får også englebesøk i forbindelse med budskapet til Maria engelen navngis ikke, men viser seg for Josef i en drøm og sier at han ikke skal skille seg fra Maria selv om hun venter barn. Josef får høre av engelen at barnet skal ha navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Julenattens engler åpenbarer seg også for gjeterne i et blendende lys som kalles Guds herlighet. Beskrivelsen av Guds herlighet som stråler finnes både i Det gamle testamentet og i jødedommen for øvrig. Julenatten lyste denne herligheten over Angels There has been much talk of angels this year especially since Princess Märtha launched her plans for a school that would help people communicate with angels. One could almost say that angels have become in vogue. For a long time they have hardly served as much more than a decorative element at Christmas, as they did not seem to belong in our rational and scientific world. Now the question has gained new topicality do angels exist? As a matter of fact, the belief in angels is not uniquely a Christian phenomenon, even if they play an important role in the Christmas Gospel. We also find angels in Buddhism, Hinduism, Judaism and Islam and in Jesus time they were known from ancient Egyptian religion. Angels in the Bible Angels are found in both the Old and New Testaments. In early Christianity the belief in angels was alive and strong. The word "angel" derives from a Greek word, which in translation denotes "messenger" or "harbinger", which is the role of most of the angels we meet in the Bible. However, their role is sometimes expanded to warn and look after man. The angels are defined as luminous beings who have a share in God s power and carry out his orders. They appear before man through revelations. According to angelology which is part of Christian teachings there exist nine types of angels. Some of them stand at God s throne, others work as guardian angels, guarding the gates of Paradise, or dealing with stars and planets. They have greater physical strength and probably also greater mental capacity than man, and are able to move faster than the speeds known from the physical universe. Angels in the Christmas gospel Angels are strongly associated with Christmas and the birth Troen på engler er ikke noe spesielt kristent fenomen, selv om de spiller en viktig rolle i beretningen om julenatten. Engler finnes i både buddhisme og i hinduisme, i jødedommen og i islam, og på Jesu tid var de kjent fra gammel, egyptisk religion. The belief in angels is not uniquely a Christian phenomenon, even if they play an important role in the Christmas Gospel. Angels are also found in Buddhism, Hinduism, Judaism and Islam and at Jesus' time they were known from ancient Egyptian religion. Betlehems marker og gjeterne så lyset. De ble redde, men engelen hilser dem og sier at de ikke har noe å frykte. Denne engelen gir gjeterne julebudskapet, og dette er første gang menneskene får høre om Frelseren. Etter at dette har hendt, skjer det en ny åpenbaring av engler. Engelen omgis av en himmelsk hærskare som lovpriser Gud og synger. Julenattens engler viser at himmelen er åpen og at alle himmelens hærskarer gleder seg og mørkets makter skjelver. Det viser også at de kreftene som er utenfor tid og rom, vet hvem Jesus er hele kosmos er i beredskap. Englene representerer således Guds herlighet og alle disse kreftene. Engler i folketro, kunst og underholdning Det er imidlertid ikke bare i religiøse skrifter og i teologier at engler er et begrep. De er også et motiv i den levende folketroen, i litteratur, billedkunst og moderne underholdningsindustri. I folketroen brukes de som en betegnelse på skytsånder eller englevakt, dersom man på uforklarlig og mirakuløst vis har blitt reddet eller unngått en stor fare. Ordet engel kan i overført betydning i tillegg brukes om et uvanlig godt, hjelpsomt, tålmodig og elskelig menneske, gjerne ualminnelig omsorgsfulle kvinner eller snille barn. Engler og demoner, som er engelens onde motsetning, er et uttrykk for troen på gode og onde krefter i tilværelsen. Dette påvirker mange menneskers livssyn og verdensbilde også i dagens samfunn, ikke bare i religiøse sammenhenger, men også i hverdag og politikk. On the occasion of the Annunciation of the Virgin Mary, Joseph is also visited by an angel. The angel is not given a name, he appears before Joseph as in a dream, and tells him not to leave Mary even though she is expecting a child. The angel tells Joseph that the child will be named Jesus, for he will save his people from their sins. During Christmas night the angels appear before the shepherds under a dazzling light called the glory of God. The description of the radiant glory of God is found both in the Old and New Testaments and in Judaism. On Christmas night the glory shone down on the fields of Bethlehem and the shepherds saw the light. They were terrified, but the angel greets them, saying they have nothing to fear. The angel brings the shepherds the Christmas tidings, and it is the first time that man hears about the Saviour. Suddenly a great company of angels appear with the angel, a Heavenly Host praising God and singing. The angels from Christmas night show us that the skies have opened and that the Heavenly Host is rejoicing. The dark forces are trembling. Even the forces outside time and room know about Jesus the entire cosmos is in a state of readiness. The angels thus represent the glory of God and all these forces. Angels in popular belief, art and entertainment However, it is not only in religious writings and theology that angels are a well-known phenomenon. They are also a motif in current popular belief, in literature, visual art, and the modern entertainment industry. In popular belief angels were seen as guardian angels or protectors who inexplicably and miraculously could save man from danger or extreme risks. And of course, the word angel is also used to describe persons who are good, helpful, patient and lovable in an out-of-this world way, often exceptionally caring women or docile children. Angels and demons, the evil antithesis of angels, are both an expression of the belief in the good and evil forces. They influence on the outlook and worldview of many people, not just in a religious context, but also in everyday life and politics. 24 Desember 2007 Desember

14 Tekst Arvid Nordsjøpresten stiller opp for folk i hverdag og krise Masse kontakt med mennesker og lite papirarbeid, det var det som tiltalte meg og fikk meg til å søke jobb i Sjømannskirken som offshoreprest for 4 år siden. Før det jobbet jeg 15 år i info-bransjen de siste 12 årene som kommunikasjonssjef i KFUM/KFUK, forteller Nordsjøprest Gunnar Mathisen innledningsvis under et intervju på vårt Forus-kontor i november. Gunnar legger til at han synes Sjømannskirken er en spennende organisasjon, og denne organisasjonens særpreg er at den stiller opp for folk på deres egne premisser. Vår oppgave er ikke å omvende folk, men å stå til tjeneste. Vi må få ganske tydelige signaler fra folk dersom vi skal gi Guds ord. Vi jobber på bortebane og er på besøk, og det krever ydmykhet. Måten jeg jobber på, er å rusle rundt og prate med folk om det som opptar dem. Det er gjerne helt hverdagslige ting ikke sjelden idrett, og da ofte fotball. Jeg en ivrig Vålerenga-patriot, og det er ikke vanskelig å få i gang en diskusjon med f.eks. en Brann-patriot, smiler Nordsjøpresten, som ikke synes det er vanskelig å komme i kontakt med folk. Jeg må allikevel medgi at det var litt vanskelig i starten, men den største hindringen lå hos meg selv. Man må tørre å ta kontakt, og jeg var sikkert litt for tilbakeholden. Pendlertilværelsen kan være vanskelig Men det er vel ikke alltid bare kosesnakk som foregår mellom presten og folk offshore? Offshore-yrket medfører bl.a. pendling og nattarbeid. Mange har problemer med omstillingen mellom offshorearbeid og lange perioder hjemme, og vanskelig for å finne den rette livsrytmen. Enkelte kan bli grinete og sure, og det kan lett slite på parforholdet for dem som er gift eller har samboere. Jeg bor i Asker og har 160 reisedager i året, hvorav ca. 90 dager Gunnar Mathisen trives i rollen som Nordsjøprest på ExxonMobil og ConocoPhillips sine offshore installasjoner. Gunnar Mathisen enjoys his job as North Sea Chaplain at ExxonMobil s and ConocoPhillips offshore installations. The North Sea chaplain somebody to turn to in crises as well as everyday life What appealed to me and made me apply for a job in the Seamen s Church as an offshore chaplain four years ago was the prospect of extensive contact with people and a limited amount of paper work. Before that I worked in the information sector for 15 years, the last 12 years of which as a communications manager in YMCA/YWCA, North Sea Chaplain Gunnar Mathisen says initially in an interview at our Forus office in November. Gunnar adds that he sees the Seamen s Church as an exciting organization, characterized by its ability to be there for people on their own terms. Our task is not to convert people, but to serve them. We only give out the Word of God to people clearly asking us to do so. We are visitors working on away ground, which requires an attitude of humility. My way of working is to stroll about chatting to people about whatever is on their minds, primarily ordinary matters, and more often than not sports, mostly football. As an enthusiastic supporter of Vålerenga, I can very easily start a discussion with a supporter of Brann for instance, the North Sea chaplain says smilingly. I do not find it difficult to get in touch with people. However, I have to admit that the beginning was a bit hard, but I suppose the greatest obstacle was within myself. It takes some courage to start a conversation, and I was surely a bit too reluctant. Life as a commuter can be difficult But conversations between offshore workers and their chaplain probably does not always turn on pleasurable matters? offshore, så jeg kjenner selv på kroppen hvilket press pendlingen medfører. Kona mi er aktiv politiker i Fylkestinget i Akershus, og vi har sammen 4 barn i en alder fra 15 til 27 år. De som har mindre barn i småskolen, har selvsagt et ekstra stort press. Et godt råd som vår familie har fulgt, er å være sammen så mye vi kan, og at vi prater sammen om det som er vanskelig. Dette er blant rådene jeg gir videre til dem som jobber offshore, og som føler at pendler-tilværelsen er vanskelig. Under mine besøk på ExxonMobils installasjoner, har jeg svært god kontakt med offshore-sykepleierne. Sykepleierne kjenner arbeiderne og livet offshore bedre enn de fleste, og de spiller en viktig rolle ute på installasjonene. Jeg har stor nytte av den tette kontakten med dem, sier vår Nordsjøprest. Viktig rolle i kriseberedskapen Gunnar har to offshore-menigheter offshore-arbeidere på ExxonMobils Balder-, Jotun- og Ringhorne-installasjoner, samt ansatte på de mange Ekofiskinstallasjonene til ConocoPhillips. Ekofisk-området har langt flere installasjoner og mennesker enn ExxonMobils offshorefelt, så jeg er oftere på Ekofisk enn på Balder, Jotun og Ringhorne. Jeg tilstreber å besøke ExxonMobils installasjoner 4 5 ganger i året, men det er ikke alltid lite lett. Det er ofte begrenset plass på helikopterne, og vi prester må selvsagt vike prioritet for viktige offshore-arbeidere. I noen tilfeller har vi imidlertid høy prioritet, som f.eks. ved dødsfall eller/og større krisesituasjoner. Jeg kom nettopp i land fra Ekofisk hvor jeg deltok på en minnestund for en ansatt i går. Ved slike anledninger bruker jeg mye tid til forberedelser, for det er alltid vanskelig å sette ord på ting når folk dør. Jeg representerer da en kirkelig tradisjon, og Fadervår og preken hører selvsagt med ved disse anledningene, sier Nordsjøpresten. Gunnar forteller at han også har deltatt i kriseteam under andre alvorlige hendelser som ikke har vært relatert til ExxonMobil eller ConocoPhillips sine installasjoner. Mange husker sikkert den enorme bølgen som skylte over Valhall-installasjonene i november i fjor. Da ble jeg og en kollega sendt ut og hadde organiserte samtaler. En annen krisesituasjon var Snorre-gassutblåsingen 28. november i Etter denne Offshore-yrket medfører nattskift og pendling, og noen arbeidere har problemer med omstillingen mellom offshore-arbeid og lange perioder hjemme. Med 160 reisedager i året, hvorav ca. 90 dager offshore, kjenner Gunnar også på kroppen hvilket stress pendlingen medfører. Working offshore involves pressure such as longdistance commuting and night shifts, and many workers have problems switching between offshore work and long periods at home. With 160 travel days a year, approximately 90 of which are offshore, Gunnar also personally experiences the pressure of commuting. Working offshore involves pressure such as longdistance commuting and night shifts. Many workers have problems switching between offshore work and long periods at home, and cannot find work-life balance. Some of them may turn moody and grumpy, which may easily affect the relationships of married or cohabitant employees. As for myself, a resident of Asker, I have 160 travel days a year, approximately 90 of which are offshore, so I personally experience the pressure of commuting. My wife is a politician of the County Council of Akershus, and we have four children aged from 15 to 27 years. Of course, those with younger kids in primary school are certainly under an even greater pressure. In my own family, we have followed the principle of spending as much time together as possible, and talking over any difficulties. This is part of the advice that I pass on to offshore workers experiencing life as commuters as difficult. During my visits on the installations of ExxonMobil I keep in close touch with the offshore nurses. They know the workers and life offshore better than most people, and play an important part on the installations. The close cooperation with the nurses is very useful to my work, says our North Sea chaplain. An important part of the crisis alert system Gunnar has two offshore congregations ie the offshore workers on the Balder, Jotun and Ringhorne installations of ExxonMobil, plus the employees on the numerous Ekofisk installations of ConocoPhillips. The Ekofisk field has by far more installations and employees than ExxonMobil s offshore fields, so I spend more time at Ekofisk than on Balder, Jotun and Ringhorne. I aim at visiting the installations of ExxonMobil four to five times a year, which is not always so easy. Helicopter seats are often limited, and chaplains must naturally give way to important offshore workers. Sometimes, however, we are given high priority, for instance in case of death and/or major emergency incidents. Just now I arrived from Ekofisk where I participated in a memorial ceremony for an employee yesterday. On such occasions I spend a lot of time on preparations, as words are always difficult to find when people die. In this context, as a representative of the church tradition, I naturally include the Lord s Prayer and a sermon, says the North Sea chaplain. 26 Desember 2007 Desember

15 Som ivrig Vålerenga-patriot (her imidlertid med skjerfet til erkerivalen Rosenborg), er det ikke vanskelig å finne tonen blant de mange idrettsinteresserte offshore-arbeiderne. Being a strong Vålerenga supporter (here, however, with a scarf of archrival Rosenborg) Gunnar has no problems getting into contact with offshore workers, many of whom are keenly interested in sports. hendelsen ble det holdt en debriefing på Gardermoen for Snorreansatte og deres partnere som jeg og andre prester, psykologer og sykepleiere deltok i. Det er viktig at de som har gjennomgått slike dramatiske hendelser, får snakke ut om opplevelsene sine, ellers kan det lett komme en negativ reaksjon seinere i livet. På skolebenken med Otto Jespersen Men du har også en yrkesfortid som kommunikasjonssjef er ikke det vidt forskjellig fra å være prest? Jo, det er sant nok, men da jeg er utdannet både teolog og journalist er det ikke så rart at jeg har prøvd begge deler. Det er ikke alltid lett å vite hvilket yrke man skal velge. Jeg ble grepet av Jesus-vekkelsen på 1970-tallet og startet studier på Menighetsfakultetet. Senere startet jeg og fullførte også journalistutdannelse på Journalisthøyskolen. Der gikk jeg for øvrig i samme klasse som Otto Jespersen. Han var også den gang veldig flink til å formulere seg, særlig i humoristiske tekster. Men Otto var en beskjeden fyr på skolen, og det var først da han startet i NRK, at han fikk utfolde sitt humoristiske talent. Hvor skal du tilbringe julen i år? Jeg jobber og har fri annet hvert år, og i år skal jeg feire julen på Ekofisk. Der ute er tradisjonen at jeg stiller i prestekjole, leser juleevangeliet og holder en preken. Men i hverdagen min er det som tidligere nevnt, få prekener og sjelden Guds-ord, men mye kontakt med mennesker. Det er viktig å understreke at de aller fleste som arbeider offshore, klarer seg godt selv. Som ellers i samfunnet skjer den viktigste sjelesorgen hos nær familie og venner, sier vår Nordsjøprest, som avslutter med å si at han selv får like mye igjen fra sine møter med folk offshore, som det han selv måtte gi. Moreover, Gunnar tells us that he has also participated in crisis teams during other serious incidents not related to the installations of ExxonMobil or ConocoPhillips. Many people probably recall the huge wave washing over the Valhall installations last November. Along with a colleague I was sent offshore to conduct organized conversations. Another emergency situation was the gas blow-out at the Snorre platform on 28 November In the wake of this incident, a debriefing was held on the airport of Gardermoen for Snorre employees and their partners, where I participated together with other clergymen, psychologists and nurses. It is important for people having been exposed to such a trauma to be given the opportunity to talk about their experiences, or they may easily have painful reactions later in life. At school with Otto Jespersen As for your past carrier as a communications manager that was quite different from working as a chaplain, I suppose? Certainly, but since I have been educated as a theologian as well as a journalist I have considered it natural to try both. It is not always easy to decide which career to choose. I was inspired by the Jesus movement in the 70s, and started studying at the Norwegian School of Theology. Later on, I started and completed my education as a journalist at Journalisthøyskolen (the Norwegian School of Journalism), where I incidentally attended the same class as Otto Jespersen (a television celebrity). At that time, he was already a very skilful writer, and indeed when it came to humoristic texts. But at school he was a rather shy fellow, and it was not until he started his NRK career that he could develop his humoristic talent. Where will you be spending Christmas this year? I alternate between working and being off every other year, and this time I am celebrating Christmas at Ekofisk. In accordance with the traditions, I will be wearing my gown, reading the Gospel for Christmas Day and giving a sermon. But, as already mentioned, my everyday work involves talking a lot to people rather than sermons and Bible verses. It should be emphasized that most people working offshore can cope with their own lives. As is the general trend in society, their mental needs are covered by close family and friends, says our North Sea chaplain, finally adding that he himself takes just as much out of his meetings with people offshore as his work takes out of him. Tekst Kirsten ExxonMobils julekort 2007 Årets julekort er en støtte til Frelsesarmeens arbeid. Dette er ikke første gang vi gjennom våre julekort støtter organisasjonens arbeid. ExxonMobil har i år fått tillatelse til å bruke ett av kunstneren Kjell Pahr-Iversens ikon-malerier vederlagsfritt, i og med at selskapet gir en direkte støtte til Frelsesarmeen. Alle kjenner jo til det viktige arbeidet denne organisasjonen gjør rundt om i hele verden, blant annet gjennom drift av akuttsentere for vanskeligstilte barn, barnehjem, rusomsorg, slumstasjoner, suppestasjoner og andre sosialinstitusjoner. Fretex, som er en arbeidsmarkedsbedrift, er også eid og drevet av Frelsesarmeen. Organisasjonen har imidlertid ingen inntekter fra Fretex, alt blir tilbakeført til bedriften. Arbeidsuføre føres her tilbake til arbeidslivet, samtidig som bedriften driver god og miljøvennlig resirkulering av klær og møbler. Frelsesarmeen driver sin virksomhet i 111 land og er verdens nest største formidler av sosial hjelp etter FN. I 2006 brukte organisasjonen 2,6 milliarder dollar på å hjelpe mer enn 30 millioner mennesker, hovedsakelig i Afrika, men også mange andre steder i verden. Totalt er det rundt ansatte i organisasjonen, hvorav ca aktive offiserer og rundt 4,5 millioner frivillige. ExxonMobil's Christmas card 2007 This year's Christmas Card is a support to the Salvation Army. It is not the first time we, through our Christmas Cards, support the organization's work. ExxonMobil has this year been given printing authorization from the artist Kjell Pahr-Iversen to use one of his icon paintings free of charge since the company is giving a direct support to the Salvation Army. Everyone knows the important work this organization is doing around the world, i.a. through operation of emergency centers for less advantaged children, orphan homes, intoxication care and control, slum centers, soup stations and other social institutions. Fretex, which is a labour market company, is also owned and run by the Salvation Army. The organization has, however, no income from Fretex, everything is re-allocated to the company. Disabled are here guided back to working life and at the same time Fretex is pursuing good and environmentally friendly recycling of clothes and furniture. The Salvation Army is engaged in 111 countries and is the world's second largest contributor to social help next to the UN. In 2006, the organization spent 2.6 billion dollars to help more than 30 million people, mainly in Africa, but also in many other places in the world. Totally, 100,000 are employed by the organization, of which about 17,000 are active officers and about 4.5 million are working as volunteers. Kjell Pahr-Iversens ikon-maleri pryder ExxonMobils julekort for 2007 til inntekt for Frelsesarmeen. Kjell Pahr-Iversen's icon painting decorates ExxonMobil's Christmas Cards for 2007 in support of the Salvation Army. 28 Desember 2007 Desember

16 Energispillene på World Energy Congress i Roma Tekst Arvid I forrige nummer av XOM, fortalte vi om gjenbruken av energispillene som PA har utviklet for ONS-utstillingene i Stavanger. I november var turen kommet til Italia, der Exxon Mobil Corporation hadde integrert spillene på sin utstilling under World Energy Congress (WEC) i Roma. ExxonMobil s CEO Rex Tillerson og Lead Country Manager Gian Battista Merlo var blant de mange som fikk demonstrert hvordan tunge energisaker bl.a. ExxonMobils Energy Outlook er blitt popularisert og gjort lettere tilgjengelig for et bredt publikum gjennom energispillene. Før sitt foredrag på WEC mandag 12. november, fikk Rex Tillerson en omvisning på ExxonMobils stand som viste fram selskapets omfattende virksomhet over hele verden. De interaktive energispillene fanget også Tillersons interesse, og han fulgte interessert med da disse ble demonstrert. Ett par timer senere holdt vår toppsjef sitt foredrag der han bl.a. understreket betydningen av å skaffe fremtidens generasjoner energi på en effektiv og miljøvennlig måte. Talen og en pressebriefing etterpå med 24 utvalgte journalister fra hele verden resulterte i oppslag i mange av verdens ledende aviser, tidsskrifter og nyhetsbyråer. At våre energispill fikk være med på å profilere ExxonMobil under en så stor energibegivenhet som World Energy Congress i Roma, må vi ubeskjedent få lov å kalle en borteseier for Esso Norge i Italia. I tillegg til å være lagt ut på vår hjemmeside i Norge, er spillene nå også å finne på ExxonMobils hjemmeside i UK og på Stavanger Aftenblads nye energisider (http://www.aftenbladet.no/energi/spill/). Spillene var også sentrale på ExxonMobils stand under Offshore Europe i Aberdeen tidligere i høst. Our energy games used during the World Energy Congress in Rome In the previous issue of XOM, we told about the reuse of the energy games developed by Public Affairs for the ONS exhibit in Stavanger. In November they were used in Italy as Exxon Mobil Corporation had integrated our games at its World Energy Congress (WEC) exhibit in Rome. ExxonMobil s CEO Rex Tillerson and Lead Country Manager Gian Battista Merlo of Esso Italiana were among many visitors getting a demonstration of how heavy energy issues i.a. ExxonMobil s Energy Outlook have been popularized and made more easily available to a broad audience through the energy games. Prior to holding his speech at WEC on Monday, 12 November, Rex Tillerson had a tour of ExxonMobil s stand displaying the company s extensive operations worldwide. The interactive energy games also caught Tillerson s attention, and he watched with interest the games being demonstrated. A couple of hours later, our CEO gave his lecture at the WEC conference in which he i.a. underlined the importance of supplying future generations with energy in an efficient and environmentally friendly way. His speech and his press briefing afterwards with 24 selected journalists from all over the world resulted in stories in many of the world s leading newspapers, magazines and news agencies. The fact that our energy games contributed to profiling ExxonMobil during a significant energy event like the World Energy Congress in Rome, we immodestly allow ourselves to term an away-win for Esso Norge in Italy. In addition to being posted on our own homepage in Norway, the games can now also be found on ExxonMobil s homepage in the UK, and on Stavanger Aftenblad s new energy pages (http://www.aftenbladet.no/energi/spill/). Furthermore, the interactive games played a central role at ExxonMobil s stand during Offshore Europe in Aberdeen earlier this fall. Exxon Mobil Corporation hadde satt opp en stor stand under World Energy Congress i Roma i november. Exxon Mobil Corporation had put up a big exhibit during the World Energy Congress in Rome in November. CEO Rex Tillerson, Exxon Mobil Corporation, og Lead Country Manager Gian Battista Merlo, Esso Italiana, følger interessert med når Arvid Bærheim demonstrerer energispillene i Roma. CEO Rex Tillerson, Exxon Mobil Corporation, and Lead Country Manager Gian Battista Merlo, Esso Italiana, are keen spectators during a demonstration of the energy games in Rome by Arvid Bærheim. 30 Desember 2007

17 Orienteringsmesterskap på Helgelandsmoen 2007 Tekst Toril Eine I år var det Oslo sin tur til å arrangere Essomesterskap i orientering, og Hønefoss ble valgt som åsted for mesterskapet. O-løpere fra Stavanger, Tønsberg og Oslo møttes den september til dyst på Helgelandsmoen nedlagte militærleir. Vi ble innlosjert i militære kaserner, og fredagskvelden gikk med til bildefremvisning fra fjorårets arrangement i Stavanger. Lørdag startet med kulturelt program og omvisning i produksjonslokalene til Hadeland Glassverk, hvor vi etterpå inntok lunch ute i den frie og til dels luftige naturen. Så bar det av sted inn i de dype skoger på Hensmoen et flott O-terreng med flate ravineområder og dødisgroper, men også med småkuperte partier som bød på store utfordringer for de fleste deltakerne Etter en liten utflukt på lekter med innføring i Storfjordens historie, natur og dyreliv, var det duket for grill-middag i "gapahuken" ved elvebredden. Til slutt var det premieutdeling, For anledningen var premiene litt sponset av Hadeland Glassverk. Søndag var det stafett som sto på programmet. Værgudene viste seg ikke fra sin beste side, så det var kjekt at løypene var i "nær-området" og at det ikke var så langt til dusj og garderober. Vinner av stafetten ble Forus, knappe 5 minutter foran Slagen. Avslutningsvis gikk turen innom Norges Tegneserie museum på Brandbu for de som ønsket det på vei hjemover Orienteering Championship at Helgelandsmoen This year it was Oslo s turn to host the Esso Championship in Orienteering, and Hønefoss was selected as venue for the championship. Orienteerers from Stavanger, Tønsberg, and Oslo lived at a closed down military camp at Helgelandsmoen from 14th through 16th of September. We stayed in military barracks, and on Friday night we enjoyed ourselves looking at a picture show from last year s arrangement in Stavanger. Saturday started with a cultural programme and a tour of the production facilities at Hadeland Glassworks where we had lunch in open and rather fresh air. Then off we went into the deep forests of Hensmoen a scenic location for orienteering with flat ravine areas and kettles, but also with some hilly areas offering big challenges for most participants. After a short trip on a barge and an introduction to the history, nature and wildlife of Storfjorden, it was time for a barbecue dinner at a tent by the riverside. Finally, there was award of prizes, and the individual winners were Per Jogeir Karlsbakk/Forus, Inger-Lise Gjelsås/Slagen, Rune Karstensen/Forus, and Tore Samuelsen/Slagen. The prizes were partly sponsored by Hadeland Glassworks. Forus ble vinner av stafetten (fra venstre)/forus emerged as winners of the relay (from left): Per Jogeir Karlsbakk, Nina Sjue og/and Rune Karstensen. Fornøyde deltakere under årets EM-mesterskap i orientering. Satisfied participants at this year s EM Championship in Orienteering. De individuelle O-vinnerne (fra venstre)/the individual winners (from left): Per Jogeir Karlsbakk/Forus, Inger-Lise Gjelsås/Slagen, Rune Karstensen/Forus, og/and Tore Samuelsen/Slagen. On Sunday, it was time for the relays. The weather was rather nasty, and therefore it was convenient that the tracks were close by, not far away from the showers. Forus won the relay, just 5 minutes ahead of Slagen. Finally, those who wanted it, went to the Norwegian Cartoon Museum at Brandbu before heading home. 32 Desember 2007 Desember

18 Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: WENCHE B. SVINGEN ANSATT YRKESHYGIENIKER OCCUPATIONAL HEALTH DEPT., FORUS SONIA SCARSELLI ANSATT G&G EXPLORATION, FORUS FREDRIK BREIGUTU ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN LARS HALLBLOM ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN ARNE ENGER ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN Redaksjonen i XOM ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år! XOM wishes all our readers a merry Christmas and a happy new year! ANDERS HAUGLIE ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN 34 Desember 2007

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2 PRINCE2 Projects In Controlled Environments v2 A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business s according to an agreed Business Case Time = Days, weeks, months

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

-En del av Viken Skog-konsernet. Follum Eiendom AS, Postadresse: Postboks 500 Sentrum 3504 Hønefoss. Telefon: Telefaks

-En del av Viken Skog-konsernet. Follum Eiendom AS, Postadresse: Postboks 500 Sentrum 3504 Hønefoss. Telefon: Telefaks Ringerike kommune Postboks 123 3502 Hønefoss Follum, 16.mai 2013 NÆRINGSSTRATEGI OG AREALBEHOV FOLLUM Ringerike kommune ønsker i forbindelse med behandlingen av planprogram for Follum, tilleggsopplysninger

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer