Kyrkjeposten. n Den Tomme Grava n Trusopplæring i Skånevik side 9 n Påska symbol side 4-5 n Frivilligpris side 10 n Liturgi for livet side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeposten. n Den Tomme Grava n Trusopplæring i Skånevik side 9 n Påska symbol side 4-5 n Frivilligpris side 10 n Liturgi for livet side 6-7"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 april 2012 n Den Tomme Grava n Trusopplæring i Skånevik side 9 n Påska symbol side 4-5 n Frivilligpris side 10 n Liturgi for livet side 6-7 1

2 n Framsida Dåpsskulen i Skånevik er godt innarbeid og har hatt mange deltakarar opp gjennom åra. Les meir om trusopplæringa på side 9 Den Tomme Gr 2 Kyrkjeposten distribuerast til alle husstandar i Etne og Skånevik. Bladet blir betrakta som offentleg informasjon og nærmiljøblad. Kyrkjeposten er ikkje definert som uadressert reklame. Frist for innlevering av stoff til neste nummer: 15. mai Stoff sendes til Den tomme grava er vitnesbyrdet som rungar utover heile verda at Gud fekk siste ordet. Sjølv mange stader der det såg ut som om døden var det siste, eller det såg ut som om det var djevelen som stakk av med sigeren, der enda det annleis fordi den kampen stod om vende seg til Jesus og bad om nåde, om så i siste augneblink - og fekk det. Den tomme grava til Jesus forkynner eit evangelium verkeleg glade nyhende. Likevel er ikkje den tomme grava noko sted å bli verande. Kor herleg vitnesbyrdet frå den enn er, kor spanande det er med englar, vi blir der ikkje. Heller ikkje kvinnene gjorde det. Ikkje før var engelen ferdig med å tale til dei, før de skynde seg av garde bort frå grava igjen. Dei skulle ikkje bli sittande der. Slik er det. Sjølv om graven vitnar skjønt for oss om kven som har makta, og om sigeren som allereie er vunne, så skal heller ikkje vi bli sittande og berre sjå på ho. Grava innbyr ikkje til arkeologiske spekulasjonar og leitingar, sjølv om dei visst har prøvd. Ingen har funne Jesu grav, og det gjer ingenting! Ho er heilt uviktig i det ho har avlagt vitnesbyrdet sitt. Og sjølv om engelen sette seg på steinen utanfor, innbaud han ingen til å sitte saman med seg og mimre og drikke kaffi og snakke om kva som ein gong var. Men no i påska kjem Gud likevel med ei innbyding ei innbyding til opningsfest for Den Nye Tid. For den siste tid. For det som kjem og verker frå denne aller fyrste påskedag og framover - det er ei ny tid! Og vi er del av den. Våre auge skal ikkje vere vend bakover. Dvs. det skal dei sjølvsagt, for dei skal vere festa på krossen til Jesus, som er kjelda til alt vårt liv. Men dei skal då også samstundes vere vend framover. Mot det som kjem, det som ventar. Både av gåver og oppgåver og velsigningar. Skund dykk, sa engelen, sei det til læresveinane at Jesus er gått i førevegen til Galilea, og der skal de få sjå han. For frå no av går Jesus ikkje lenger åleine som han gjorde det på veg til Golgata og sin liding og død. Då gjekk han åleine, for berre han kunne gå der, ingen andre kunne bære dei byrdene han bar. Men frå no av, frå den tomme grava og til denne dag og enda eit ukjend stykke tid, då går Kristus med oss, og han går føre. Han går med på lette stiger og jamne veger, og i bratte bakkar og på krokete stiger. Alltid går han med, like til verdsens ende. Det har han lova. Når vi skal bære hans kjærleik og evangeliet ut til dei vi omgås, då er han med. I gleder og sorger, når vi vert pressa eller

3 ava livet smiler, då også. Vi går aldri åleine slik han gjorde, nettopp fordi han gjorde det. Han går framfor oss også, dit kor framleis berre han kan gå. Då tenkjer vi på Farshuset. Der gjer han i stand rom for trøytte medvandrarar som gjekk med han, der venter han på deg og meg med Men engelen tala til kvinnene: «Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, den krossfeste. Han er ikkje her; han er stått opp, som han sa.» Då skunda dei seg bort frå grava, redde, men jublande glade. Matt. 28 all glede og venleik himmelen kan by på. I det håpet går vi mot ham. Jesus går med deg, Jesus går føre deg. Vend blikket mot han og sjå på det som er og det som kjem. Jesus er der. Og det er påskas glederike bodskap. PH kjære lesar 2012 kan bli eit spanande år for kyrkja i vår kommune. Sjølv om det mest synlege skjer i Etne, med heile saka med ny kyrkje, går det føre seg også i Skånevik: Trusopplæringsreforma og alt den fører med seg. Vår trusopplæringsmedarbeidar Astrid arbeidar jamnt og trutt med å laga plana som vil føre til at alle born og unge får merke at kyrkja ynskjer å vere ein faktor i livet som gjev gode opplevingar utover sjølve augneblinken: Håp, tru på ein god Gud som er hjå dei, ei erfaring av himmelsk nærvær i ei jordisk kyrkje. I Skånevik har vi gleda av kjennskap og vennskap og gode medarbeidarar som gjer at det blir eit framifrå oppmøte. Det skapar ikkje berre gode opplevingar, men gjev også medarbeidarane mot til å halda fram år etter år. I Etne skal også trusopplæringa få merksemd og tid. Sjølv om ny kyrkje tar mykje tid og tankar, vil den gjere lite nytte for seg om ikkje trua er gitt vidare! Likevel opplevar vi at trusopplæring og kyrkjebygging er to ting som ikkje skal stillast opp mot kvarandre, men dei står godt i lag! Ei ny kyrkje er nemlig ikkje berre huset, men endå viktigare er menneska som fyller huset. Det står ikkje noko om nykyrkja i denne utgåva av kyrkjeposten. Det er fordi deadline og trykking skjer omtrent samstundes med kommunestyrets handsaming av saka, som vi håper blir i tråd med innstillinga frå formannskapet. Men trass i at vi ikkje no veit korleis det går, satsar vi absolutt på å komme tilbake i neste nummer med jubel og glede! God påske til 3alle

4 Påskas symbol Av HELJE KRINGLEBOTN SØDAL Artikkelen er tidligare trykt i Menighetsbladet for Lund menighet, Agder. KROSSEN Krossen er både påska og kristendommen sitt viktigaste symbol - det sterkaste uttrykket for Guds kjærleik til menneska. Det vitnar om tilgjeving og seier over død og vonde krefter. Krossen formidlar sjølve kjernen i den kristne trua, at Jesus døydde for å sone menneska si skuld. Den vertikale aksa symboliserer det guddommelege ved Jesus, den horisontale hans menneskelegdom. Når dei to aksane settast saman til ein kross, uttrykkar det at Jesus som sann Gud og sant menneske gjenoppretta forbindelsen mellom himmel og jord. Krossen skapar soning. Sjølv om Jesu død på krossen alltid har vore sentrum i den kristne trua, var dette noko av det aller vanskelegaste for dei første kristne. Dei måtte tåle spott og forakt på grunn av krossen. Ein graffiti funne i eit hus i Roma viser dette tydeleg. Den avbildar ein mann som tilbed Jesus på krossen - med eselhovud for å understreike det absurde i den kristne trua. Innskrifta lyder: «Alexamenos tilbed Gud.» I et anna rom blei det funne ein kort innskrift som slo fast at Alexamenos var kristen. (Sjå teikninga neste side). Krossfesting var den mest nedverdigande avrettingsmåten som fanst. Det var ein pinefull død som varte i timevis til ofra endeleg døydde av blodtap eller kveling fordi dei ikkje greidde å halde kroppen oppreist nok til å trekkje pusten. Berre dei grovaste forbrytarane kunne dømmast til døden på denne måten, og romerske statsborgarar vart spart for ein slik dom. Under kristendoms-forfylgingane som gjekk føre seg i større og mindre omfang frem til 300-tallet, kunne dei kristne sjølv risikere å bli krossfest på grunn av si tru. Difor var det ikkje naturleg for dei å bruke krossen som symbol. Det skjedde først etter at dødsstraff ved krossfesting var blitt avskaffa. Då blei krossen eit æra og mykje brukt symbol og kunne no oppfattast som eit sigersteikn, slik Paulus hadde skrive at Jesus triumferte på krossen (Kol 2,15). Mange forskjellige kross blei tatt i bruk. Til saman er det funne omkring 400 ulike typar. EGGET Egget har vore symbol på vår, fruktbarheit og livskraft i mange kulturar. Dei kristne omdefinerte etter kvart det tradisjonelle symbolinnhaldet i egget til ein oppståingssymbolikk. Difor fins det bilete av Jesu oppståing som viser at han stig opp av eit knust egg, ikkje ut av graven. Påskekyllingane heng sjølvsagt saman med egget. Biletet av den vesle kyllingen som trenger seg ut av egget, kan minne om livets siger over døden i påska. Eggdekorering er kjent frå middelalderen. I Noreg er denne skikken forholdsvis ung. Før 1900 var det beskjeden egg- og høneproduksjon her i landet, og difor var det ikkje så aktuelt å male egg. 4 Johs. Lundal & Sønner AS Teigland, 5590 Etne, tlf Ølensvåg Tlf

5 Vil du ha farge på påskeeggene dine? Laukskal i kokevatnet gjev gule egg, rå raudbete gjev raude, fersk spinat gjev grøne og raudkål gjev lyseblå! Egg kokt i kaffi blir brune. HARE ELLER LAM? En nyare tradisjon let påskeharen komme med påskeegga, men haren blir vanlegvis ikkje regna som eit kristent symbol. Den er symbol på fruktbarheit og lyst. Difor fins det eksemplar på kristen kunst som avbildar jomfru Maria med ein hare ved føtene, som eit bilete på at ho overvann lysta og levde reint. Det er lammet som symboliserer det påska handlar om i kristendommen. Ein av tekstane i Det gamle testamente som kan peike fram mot den kristne påska, er forteljinga om den store soningsdagen (3 Mos 16). Ein gong i året skulle øvstepresten ta ein levande bukk, sei fram alt det gale folket hadde gjort og symbolsk leggje det over på bukken. Deretter blei den jaga ut i øydemarka. Slik skulle syndebukken bære skulda bort frå israelsfolket. I kristendommen får Jesus funksjon som syndebukk eller offerlam. Paulus sa det slik: «Han som ikkje visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud i han.» (2 Kor 5,21). Lammet blei etter kvart eit sigerssymbol på same måte som krossen. Jesus sigra fordi han ofra seg sjølv. Bildet av «Alexamenos tilber sin Gud» er hentet fra Wikipedia.org Johansen Rør AS Skånevik Tlf Etne E- lag 5590 Etne - Tlf Når dagen er på hell tenn lys med kraft frå eigne fjell! 5

6 LIVETS GANG ETNE Døypte 15. januar, Grindheim Marlena Wirkola Lye Sebastian Skårdal 22. januar, Gjerde Simen Ramsvik 12. februar, Stødle Joachim Veland Becker 4. mars, Gjerde Peder Løhaugen Håheim Vigde: 14. januar, Grindheim Reidun Irene Solberg Sande og Leif Bjarte Halleland 11. februar, Etne Siliphon Champa og Asbjørn Jordal Gravlagde: 25. oktober, Gjerde Valborg Birkenes 1. November, Gjerde Jakob Vik 16. desember, Stødle Manfred Seibt 23. desember, Stødle Valgjerd Grønstad 30. desember, Gjerde Julie Ivida Tesdasl 26. januar, Gjerde 6 Sigbjørn Aalvik Liturgi for livet Som student blei han spurd om å vere sjukehusprest på eit lokalt sjukehus. Alt han trengde var å vere til stades, så ville dei ringe viss det oppstod ei krise. Då kunne han stikke ned, forkynne Guds Ord og la evangeliets heilande balsam bringe lindring trudde han iallfall. Men allereie fyrste natta blei han utkald. Legene jobba hektisk for å gjenopplive ein eldre mann. Ein sjukepleier grep han i armen: Vi har venta på deg, sa ho. Han var overvelda. Lydane, synsinntrykka - han hadde aldri sett nokon døy før! Han leita etter dei rette orda, så la han handa på mannens hovud og sa dei einaste han kom på: Fader vår, du som er i himmelen... Medan han bad, merka han at andre bad også. Når dei sa Amen, fortsette han slik han hadde lært i gudstenesta i kyrkja: Eg trur på Gud Fader, den allmektige... Rundt i rommet bevega leppene seg i kor. Berre legens sporadiske ordrar braut gjennom liturgien i denne ikkje planlagde aftansongen. Men det travle rommet på sjukehuset var ikkje lenger ein dødsskuggens dal. I staden blei det himmelens port, og ein rettferdig mann gjekk gjennom porten denne kvelden. Takk, sa nokon etterpå, du gjorde ein fin jobb. Men han var ikkje sikker på kva han hadde gjort. Tida gjekk og erfaringa blei større. Presten lærte meininga med Kyrkjas bøner. Før tenkte han på det heile mest som eit luthersk familiearvestykke. Liturgien likna på mange måtar bestemors porselen. Det blei berre brukt ved spesielle høve, og var så gamalt at ingen bortsett frå familien kunne sette pris på det. Han tok feil. I løpet av tida med nattevakt som sjukehusprest, blei han mange gonger tilkalla til menneske i sjokk, folk som var nær døden eller kritisk skadde. Han blei bodsendt for å snakke med familiar i tøffe prøvingar. Arbeidet var alltid lettare viss dei kunne dei liturgiske ledda han brukte - og overraskande mange kunne dei. For nokon var orda berre vage skuggar frå barndommens ritual. Men dei var framleis sanne. Hos andre oppdaga han eit forhold til Gud som var modna gjennom tida. Presten trengte ikkje lære dei orda, dei trong ikkje å streve med å forstå gjennom tårene. Dei kunne orda, og orda ga håp, for ved dei braut Jesus seg vei rett inn i deira mørke og smerte. Dei var ikkje åleine. Scena var alltid annleis med ikkje-truande. Falske forhåpningar og verdslige mål er lite trøyst i møte med død eller alvorlige traume. Guds Ord ga likevel håp, til og med tru. Men et dødsleie er ein vanskelig stad å undervise i truas mysterium. Det er mykje betre når det er innlært dag etter dag, veke etter veke. På den måten gjer orda i liturgien stadige innskott i våre hjarte og sinn, slik at håpet har noko å ta av i prøvingas tid. Strukturen og den tidlause karakter i Kyrkjas gudsteneste framkallar orden i kaoset ei krise fører med seg. Det gjev fullkommen god sjelesorg ved slutten av livet, fordi freden og håpet det gir er opptent gjennom eit langt liv. Det er velkjent, det er lett å hugse, og det held teologisk. Orda gjenopplivar tusen augneblikks nærvær av ein barmhjertig og kjærleg far, og bringer oss til han igjen. Dette var sant i en vanlig kyrkjelyd og. Presten hadde en Alzheimer-pasient i kyrkjelyden som sleit med å hugse sjølv dotteras namn. Men ho kunne kvart ord av gudstenesta. Han var vitne til ei velsigna lindring for henne når orda blei brukt, dei gav håp, tru og fred tvers gjennom smerta i eit djupt anfekta sinn. Kristus kom til henne. Ho hadde fått ei gåve frå prestane før han. Fordi dei hadde lært henne liturgien, hadde ho orda ho trengte for å helse Gud. Når kyrkjelyden dyrkar liturgisk liv, utruster dei sine soner og dotrer med ord gjennomdynka av evangeliet. Dei planter eit bestemt og gledeleg håp. Stadig gjentatt gjennom livet kan håpet bli urokkelig, sjølv framfor døden. Nyleg mista han ein trufast organist gjennom tretti år. Det siste tiåret forlèt ho ikkje stua si. Når han besøkte henne, mimra dei om kyrkja med koks-omnen og trø-orgelet som stetta den gode songen i kyrkjelyden. Bønene og litania dei hadde brukt, og nokon gonger sunge, hadde

7 27. januar, Gjerde Jensy Opheim 10. februar, Stødle Cecilie Paulsen 22. februar, Gjerde Ingrid Engelsgjerd 23. februar, Gjerde Gunnar Hermansen 24. februar, Gjerde Kaia Marie Løyning 28. februar, Stødle Britha Tesdal ho lært som lita jente. Ho hadde bedt dei gjennom tider med sjukdom og dagar med glede. Ho bad dei med tårer i augo da hennar einaste son blei myrda. Siste gong presten såg henne låg ho i sjukesenga. Dei siste orda han fekk dele med henne, var 3400 år eldre enn henne. Gjennom tre og et halvt årtusen har desse orda gitt det dei lova. Gjennom nesten eit heilt århundre, var det desse orda prestane hadde velsignet henne med: Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. Ho visste han ville det. Det siste ordet presten høyrde henne sei, var ikkje sagt til han, men til Gud: Amen. Robert Zagore, Trinity Lutheran Church, Traverse City, Michigan. Kyrkjemøtet vedtok i 2003 at det skulle arbeidast for å innføre nye liturgiar i kyrkja frå Prosessen tok litt lenger tid, men frå 1. sundag i advent 2011 blei ny liturgi innført. Eit ønske om å gjere liturgien meir tilpassa den lokale kyrkjelyd og meir prega av medverknad gjorde det naudsynt med noko lenger frists, og difor blei dato sett til 1. sundag i advent 2012 før kyrkjelydane måtte ha sine stadeigne, lokale liturgiar på plass. I samband med innføring av ny liturgi i Den norske kyrkja, blir det feira gudsteneste kvar torsdag kl. 09 i Gjerde kyrkje. Der øver inn m. a noko av all den nye musikken som vi kan velje bland til dei liturgiske ledda, og vi ser kva for moglegheiter den nye liturgien gjev rom for. Hjarteleg velkommen! Ingen forkunnskap tiltrengt! Skånevik Døypte: 27. november, Skånevik Juliana Haga Bull-Tornøe 26. februar, Fjæra kapell Tuva Kvarme-Markhus Gravlagde: 15. november, Skånevik Tore Karl Ness 25. november, Skånevik Stener Oliver Karlsen 9. desember, Skånevik Olida Risøy 3. januar, Skånevik Leiv Lemme 6. januar, Skånevik Ole Ness 7

8 Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. - med heile vegen Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt Etne senter - Tlf Sunnhordland Mek Verksted AS 8 Tlf Skånevik - Etne Tlf

9 Trusopplæring i Skånevik Det var ikkje mykje ro over gudstenesta i Skånevikkyrkje då alle toåringane fekk cd i gåve. Men trass i sveitte og til tider småstressa foreldre vart det ein fin stund for dei frammøtte. I ei årrekkje har det vore fast med utdeling av cd i februar. I byrjinga var det kassett, men sidan 2004 har det altså vore cd. I forkant har foreldre og born dei siste åra fått invitasjon til ein «bli kjend dag» i kyrkja. Då har songane frå cd plata stått i fokus og borna har fått utfolde seg og utforske litt i kyrkja. Påfølgjande søndag har gudstenesta funne stad og også her har songane frå cd plata stått i fokus. Dei små får også gå inn i kyrkja i prosesjon saman med presten og mamma eller pappas trygge hand. Det er ingen sure miner eller irriterte vaksne sjølv om det blir ein del støy, slikt er å forvente med så små born. Etterpå er det kyrkjesaft og sidan det i år passa med fastelavnssøndag vart det også bollar. I tida før palmesøndag har det dei siste åtte åra vore dåps skule for føreskuleborna. Det føregår i Skånevik kyrkje og alle i heile kommunen får invitasjon. I år har det vore om lag ti påmelde som samlast ein kveld i veka i fire veker. Då lærer dei om kyrkja, dåpen og kva dette er på ein lett og leiken måte som passar alderstrinnet godt. Dei er på oppdagingsferd i kyrkja og finn eit hemmelig rom, lærer om sjølve dåpsritualet og kva det betyr i tillegg til mykje song og noko å bite i. Den eine dagen finn opplæringa stad utanfor kyrkja, noko som i rett ver er svært så populært. Sjølve finalen plar å være palmesøndag, men er i år flytta til Maria Bodskapsdag som er søndagen før. Då vert borna og familien deira spesielt inviterte Både barn og vaksne set pris på samlingane i Skånevik kyrkje. til gudstenesta, der dei spelar ei aktiv rolle og får utdelt kvar sin barnebibel. På mange måtar kan ein sei at trusopplæring er sjølva livsnerva i ein kyrkjelyd og det arbeidet det er å fylgje opp dei som er døypte. Ein skal freiste å hjelpe alle til å finne ein måte å få leva med Kristus som passar kvar enkelt og hjelper dei å finne sin plass i det kristnefellesskapet. Cd til toåringane og dåpsskule for førskuleborna er berre ein liten del av dette arbeidet. Liv Astrid Hesjedal 9

10 Liv Tungesvik fekk Sunnhordland prosti sin frivilligpris Under prosten si nyårsmottaking på Stord blei frivilligprisen delt ut til Liv Tungesvik frå Skånevik. Gjennom svært mange år har ho utført ei svært trufast teneste m.a. i speidararbeid, gudstenesteliv og kyrkjeleg rådsarbeid, lokalt, i bispedømet og på nasjonalt plan. Me er svært takksame for levande engasjement og stor truskap og glade for at Liv er med også vidare. Prisen blei delt ut av leiar i Sunnhordland prostiråd Hilde Karin Vedøy Eiken, medan vår eigen ordførar Sigve Sørheim deltok og delte ut eit flott måleri av Magne Kjellesvik. Foto: Jens Z. Meyer Salmekveldar i Skånevik Velkommen til salmekveld i Skånevik kyrkje! Torsdag 1. mars heldt me den første salmekvelden i Skånevik kyrkje. Ideen kom opp i soknerådet og kyrkjekoret avgjorde å bruka ein øvingskveld i månaden til open salmekveld. Fyrste kvelden viste at folk i Skånevik set pris på salmesong. Meir enn 50 kom til kyrkja. Etter «Guds kyrkjefolk, syng for vår Skapar med von», song me nokre av Trygve Bjerkrheim, som var kveldens salmediktar, før ynskjekonserten blei slept laus. Forslaga kom som perler på ei snor og me hadde sunge minst 20 før me slutta av og gjekk heim. Stor takk til organist Solveig som sporty bladde opp og spela på strak arm alle kyrkjelyden sine ynskje. Neste salmekveld er 10 torsdag 12. april. Foto: Solveig Sørheim

11 Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Tripp Trapp Treff Tripp trapp treff på Enge bedehus anna kvar onsdag. Sjå etter plakat. Det blir treff annakvar onsdag utover hausten. Er du ein vaksen - ei bestemor eller bestefar - som har lyst å hjelpe med praktisk arbeid er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med Astrid på kyrkjekontoret. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annkvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad S-klubben Tilbod til barn frå klasse. Annakvar torsdag kl på Grønstad skule. Kontaktperson: Aud Jorunn Baustad tlf Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Oppdagarane frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson Marta Onstein Vandrerar frå 5. klasse. Møte ein laurdag i månaden kl Kontaktperson Ingunn Frette for meir informasjon. Etne Nettkafè For ungdom frå 8. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus kl Bordtennis, biljard, internett, wii, PS3, Xbox, kiosk, pizza, prat, samling med lystenning osv. Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad Trusopplæringsmedarbeidar Astrid Askeland Johnsen Organist Solveig Sørheim Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Bjørn Stødle Kyrkjelydssekretær Mette Tøsse Voll Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik /

12 Gudstenester Våren 2012 Dato Søndag Stad KL Type Prest 1-April Palmesøndag Stødle Forteljegudst. Hjemdal 5-April Skjærtorsdag Fjæra Høgmesse Hjemdal 5-April Skjærtorsdag Gjerde Høgmesse Hjemdal 6-April Langfredag Grindheim Pasjons Grønnevik 6-April Langfredag Skånevik Pasjons Grønnevik 7-April Påskenatt Stødle Påskenatt Grø/Hje 8-April 1. påskedag Skånevik Festgudst Grønnevik 8-April 1. påskedag Stødle Festgudst Hjemdal 8-April 1. påskedag Fjæra Høgmesse Grønnevik 15-April 2. s i påsketiden Enge bedehus Familie Hjemdal 22-April 3. s i påsketiden Gjerde Samtale Hjemdal 22-April 3. s i påsketiden Frette Høgmesse Grønnevik 29-April 4. s i påsketiden Grindheim Høgmesse Hjemdal 29-April 4. s i påsketiden Skånevik Samtale Grønnevik 5-Mai 5. s i påsketiden Gjerde Konfirmasjon Grønnevik 5-Mai 5. s i påsketiden Fjæra Konfirmasjon Grønnevik 6-Mai 5. s i påsketiden Skånevik Konfirmasjon Grønnevik 12-Mai 6. s i påsketiden Grindheim Konfirmasjon Hjemdal 13-Mai 6. s i påsketiden Stødle Konfirmasjon Hjemdal 17-Mai Grunnlovsdag og Kr hfart Fjæra Familie Grønnevik 17-Mai Grunnlovsdag og Kr hfart Gjerde Familie Hjemdal 17-Mai Grunnlovsdag og Kr hfart Skånevik Familie Grønnevik 20-Mai Søndag før pinse Grindheim Høgmesse Grønnevik 27-Mai 1. pinsedag Gjerde Festgudst Hjemdal 27-Mai 1. pinsedag Skånevik Festgudst Grønnevik 28-Mai 2. pinsedag Frette Høgmesse Grønnevik 3-Juni Treenighetssøndag Fjæra Høgmesse Hjemdal 10-Juni 2. s i treenighetstiden Stødle Familie Hjemdal 10-Juni 2. s i treenighetstiden Skånevik Familie VIKAR 17-Juni 3. s i treenighetstiden Gjerde Høgmesse Hjemdal 24-Juni 4. s i treenighetstiden Grindheim Høgmesse Hjemdal 12 Endringar kan skje. Fylg med i Grannar! Vil du vere med å byggja kyrkje i Etne? Vi seier takk for alle gåver! Send gjerne ein epost om du vil vite meir om fast gjevarteneste. Kontonummer Epost: Kunngjeringar Normisjon 6. mai Enge bedehus Jon Birger Wold Bli kjent med ny liturgi Kvar torsdag morgon kl Liturgisk samling med nattverd i Gjerde kyrkje. Open for alle, alle velkommen!

Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012. n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp

Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012. n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012 n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp 1 n Framsida Kai var ivrig med og tok tunge tak då det fyrste

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Kyrkjeposten Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Jo altså fordi n Kyrkjebygging 2013 n Byggenemnda n Nytt orgel n Program for vigsling 1 n Framsida:

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Ektepar fekk Frivilligprisen

Ektepar fekk Frivilligprisen Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 1-2011 Himmelriksskulen Ektepar fekk Frivilligprisen Side 3 Tårnagentar på Tysnes Side 4-5 Frå høgre: Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, prisvinnarane Sigrid og Sigve

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr. FULLDISTRIBUSJON 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.1/2009 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet for Vaksdal DEN NORSKE

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Påske. nr.3 Kyrkjeblad for Gloppen april 2014 Årgang 44

Påske. nr.3 Kyrkjeblad for Gloppen april 2014 Årgang 44 Påske nr.3 Kyrkjeblad for Gloppen april 2014 Årgang 44 April 2014 Andakt Tema: Pasjon / Påske Det er naturleg at bladet som kjem til påske, har pasjon og påske som tema. Vi snakkar med utstillaren på galleriet,

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2-

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2- Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2010 42. årgang Ettåring i Nankai kirke side 5 Påskefeiring i kyrkjene - Bryne, Time og Undheim side 8 Time kyrkjelyd sitt misjonsprosjekt side 11 Fotomontasje:

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen

NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Vinnar i kommunen 1. - 4. klasse: Oliwa Cieslar, 4. klasse Sandeid skule. 1 Biskopen har Ordet

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje.

God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje. Nr. 1 mars 2014 www.knarvikkyrkje.no Karneval Søndagskafé Tanzania «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Salme 105,1 God Påske! Korifokus Andakt Alversund kyrkjekontor

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 4 - september 2015 47. årg. Lindisfarne side 8 Ny prest på Undheim side 10 Passport 2 Freedom side 13 Kveldsgudstenesteserie side 20 3 Bryne - Time - Undheim sokn

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer