Kyrkjeposten. n Den Tomme Grava n Trusopplæring i Skånevik side 9 n Påska symbol side 4-5 n Frivilligpris side 10 n Liturgi for livet side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeposten. n Den Tomme Grava n Trusopplæring i Skånevik side 9 n Påska symbol side 4-5 n Frivilligpris side 10 n Liturgi for livet side 6-7"

Transkript

1 Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 april 2012 n Den Tomme Grava n Trusopplæring i Skånevik side 9 n Påska symbol side 4-5 n Frivilligpris side 10 n Liturgi for livet side 6-7 1

2 n Framsida Dåpsskulen i Skånevik er godt innarbeid og har hatt mange deltakarar opp gjennom åra. Les meir om trusopplæringa på side 9 Den Tomme Gr 2 Kyrkjeposten distribuerast til alle husstandar i Etne og Skånevik. Bladet blir betrakta som offentleg informasjon og nærmiljøblad. Kyrkjeposten er ikkje definert som uadressert reklame. Frist for innlevering av stoff til neste nummer: 15. mai Stoff sendes til Den tomme grava er vitnesbyrdet som rungar utover heile verda at Gud fekk siste ordet. Sjølv mange stader der det såg ut som om døden var det siste, eller det såg ut som om det var djevelen som stakk av med sigeren, der enda det annleis fordi den kampen stod om vende seg til Jesus og bad om nåde, om så i siste augneblink - og fekk det. Den tomme grava til Jesus forkynner eit evangelium verkeleg glade nyhende. Likevel er ikkje den tomme grava noko sted å bli verande. Kor herleg vitnesbyrdet frå den enn er, kor spanande det er med englar, vi blir der ikkje. Heller ikkje kvinnene gjorde det. Ikkje før var engelen ferdig med å tale til dei, før de skynde seg av garde bort frå grava igjen. Dei skulle ikkje bli sittande der. Slik er det. Sjølv om graven vitnar skjønt for oss om kven som har makta, og om sigeren som allereie er vunne, så skal heller ikkje vi bli sittande og berre sjå på ho. Grava innbyr ikkje til arkeologiske spekulasjonar og leitingar, sjølv om dei visst har prøvd. Ingen har funne Jesu grav, og det gjer ingenting! Ho er heilt uviktig i det ho har avlagt vitnesbyrdet sitt. Og sjølv om engelen sette seg på steinen utanfor, innbaud han ingen til å sitte saman med seg og mimre og drikke kaffi og snakke om kva som ein gong var. Men no i påska kjem Gud likevel med ei innbyding ei innbyding til opningsfest for Den Nye Tid. For den siste tid. For det som kjem og verker frå denne aller fyrste påskedag og framover - det er ei ny tid! Og vi er del av den. Våre auge skal ikkje vere vend bakover. Dvs. det skal dei sjølvsagt, for dei skal vere festa på krossen til Jesus, som er kjelda til alt vårt liv. Men dei skal då også samstundes vere vend framover. Mot det som kjem, det som ventar. Både av gåver og oppgåver og velsigningar. Skund dykk, sa engelen, sei det til læresveinane at Jesus er gått i førevegen til Galilea, og der skal de få sjå han. For frå no av går Jesus ikkje lenger åleine som han gjorde det på veg til Golgata og sin liding og død. Då gjekk han åleine, for berre han kunne gå der, ingen andre kunne bære dei byrdene han bar. Men frå no av, frå den tomme grava og til denne dag og enda eit ukjend stykke tid, då går Kristus med oss, og han går føre. Han går med på lette stiger og jamne veger, og i bratte bakkar og på krokete stiger. Alltid går han med, like til verdsens ende. Det har han lova. Når vi skal bære hans kjærleik og evangeliet ut til dei vi omgås, då er han med. I gleder og sorger, når vi vert pressa eller

3 ava livet smiler, då også. Vi går aldri åleine slik han gjorde, nettopp fordi han gjorde det. Han går framfor oss også, dit kor framleis berre han kan gå. Då tenkjer vi på Farshuset. Der gjer han i stand rom for trøytte medvandrarar som gjekk med han, der venter han på deg og meg med Men engelen tala til kvinnene: «Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, den krossfeste. Han er ikkje her; han er stått opp, som han sa.» Då skunda dei seg bort frå grava, redde, men jublande glade. Matt. 28 all glede og venleik himmelen kan by på. I det håpet går vi mot ham. Jesus går med deg, Jesus går føre deg. Vend blikket mot han og sjå på det som er og det som kjem. Jesus er der. Og det er påskas glederike bodskap. PH kjære lesar 2012 kan bli eit spanande år for kyrkja i vår kommune. Sjølv om det mest synlege skjer i Etne, med heile saka med ny kyrkje, går det føre seg også i Skånevik: Trusopplæringsreforma og alt den fører med seg. Vår trusopplæringsmedarbeidar Astrid arbeidar jamnt og trutt med å laga plana som vil føre til at alle born og unge får merke at kyrkja ynskjer å vere ein faktor i livet som gjev gode opplevingar utover sjølve augneblinken: Håp, tru på ein god Gud som er hjå dei, ei erfaring av himmelsk nærvær i ei jordisk kyrkje. I Skånevik har vi gleda av kjennskap og vennskap og gode medarbeidarar som gjer at det blir eit framifrå oppmøte. Det skapar ikkje berre gode opplevingar, men gjev også medarbeidarane mot til å halda fram år etter år. I Etne skal også trusopplæringa få merksemd og tid. Sjølv om ny kyrkje tar mykje tid og tankar, vil den gjere lite nytte for seg om ikkje trua er gitt vidare! Likevel opplevar vi at trusopplæring og kyrkjebygging er to ting som ikkje skal stillast opp mot kvarandre, men dei står godt i lag! Ei ny kyrkje er nemlig ikkje berre huset, men endå viktigare er menneska som fyller huset. Det står ikkje noko om nykyrkja i denne utgåva av kyrkjeposten. Det er fordi deadline og trykking skjer omtrent samstundes med kommunestyrets handsaming av saka, som vi håper blir i tråd med innstillinga frå formannskapet. Men trass i at vi ikkje no veit korleis det går, satsar vi absolutt på å komme tilbake i neste nummer med jubel og glede! God påske til 3alle

4 Påskas symbol Av HELJE KRINGLEBOTN SØDAL Artikkelen er tidligare trykt i Menighetsbladet for Lund menighet, Agder. KROSSEN Krossen er både påska og kristendommen sitt viktigaste symbol - det sterkaste uttrykket for Guds kjærleik til menneska. Det vitnar om tilgjeving og seier over død og vonde krefter. Krossen formidlar sjølve kjernen i den kristne trua, at Jesus døydde for å sone menneska si skuld. Den vertikale aksa symboliserer det guddommelege ved Jesus, den horisontale hans menneskelegdom. Når dei to aksane settast saman til ein kross, uttrykkar det at Jesus som sann Gud og sant menneske gjenoppretta forbindelsen mellom himmel og jord. Krossen skapar soning. Sjølv om Jesu død på krossen alltid har vore sentrum i den kristne trua, var dette noko av det aller vanskelegaste for dei første kristne. Dei måtte tåle spott og forakt på grunn av krossen. Ein graffiti funne i eit hus i Roma viser dette tydeleg. Den avbildar ein mann som tilbed Jesus på krossen - med eselhovud for å understreike det absurde i den kristne trua. Innskrifta lyder: «Alexamenos tilbed Gud.» I et anna rom blei det funne ein kort innskrift som slo fast at Alexamenos var kristen. (Sjå teikninga neste side). Krossfesting var den mest nedverdigande avrettingsmåten som fanst. Det var ein pinefull død som varte i timevis til ofra endeleg døydde av blodtap eller kveling fordi dei ikkje greidde å halde kroppen oppreist nok til å trekkje pusten. Berre dei grovaste forbrytarane kunne dømmast til døden på denne måten, og romerske statsborgarar vart spart for ein slik dom. Under kristendoms-forfylgingane som gjekk føre seg i større og mindre omfang frem til 300-tallet, kunne dei kristne sjølv risikere å bli krossfest på grunn av si tru. Difor var det ikkje naturleg for dei å bruke krossen som symbol. Det skjedde først etter at dødsstraff ved krossfesting var blitt avskaffa. Då blei krossen eit æra og mykje brukt symbol og kunne no oppfattast som eit sigersteikn, slik Paulus hadde skrive at Jesus triumferte på krossen (Kol 2,15). Mange forskjellige kross blei tatt i bruk. Til saman er det funne omkring 400 ulike typar. EGGET Egget har vore symbol på vår, fruktbarheit og livskraft i mange kulturar. Dei kristne omdefinerte etter kvart det tradisjonelle symbolinnhaldet i egget til ein oppståingssymbolikk. Difor fins det bilete av Jesu oppståing som viser at han stig opp av eit knust egg, ikkje ut av graven. Påskekyllingane heng sjølvsagt saman med egget. Biletet av den vesle kyllingen som trenger seg ut av egget, kan minne om livets siger over døden i påska. Eggdekorering er kjent frå middelalderen. I Noreg er denne skikken forholdsvis ung. Før 1900 var det beskjeden egg- og høneproduksjon her i landet, og difor var det ikkje så aktuelt å male egg. 4 Johs. Lundal & Sønner AS Teigland, 5590 Etne, tlf Ølensvåg Tlf

5 Vil du ha farge på påskeeggene dine? Laukskal i kokevatnet gjev gule egg, rå raudbete gjev raude, fersk spinat gjev grøne og raudkål gjev lyseblå! Egg kokt i kaffi blir brune. HARE ELLER LAM? En nyare tradisjon let påskeharen komme med påskeegga, men haren blir vanlegvis ikkje regna som eit kristent symbol. Den er symbol på fruktbarheit og lyst. Difor fins det eksemplar på kristen kunst som avbildar jomfru Maria med ein hare ved føtene, som eit bilete på at ho overvann lysta og levde reint. Det er lammet som symboliserer det påska handlar om i kristendommen. Ein av tekstane i Det gamle testamente som kan peike fram mot den kristne påska, er forteljinga om den store soningsdagen (3 Mos 16). Ein gong i året skulle øvstepresten ta ein levande bukk, sei fram alt det gale folket hadde gjort og symbolsk leggje det over på bukken. Deretter blei den jaga ut i øydemarka. Slik skulle syndebukken bære skulda bort frå israelsfolket. I kristendommen får Jesus funksjon som syndebukk eller offerlam. Paulus sa det slik: «Han som ikkje visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud i han.» (2 Kor 5,21). Lammet blei etter kvart eit sigerssymbol på same måte som krossen. Jesus sigra fordi han ofra seg sjølv. Bildet av «Alexamenos tilber sin Gud» er hentet fra Wikipedia.org Johansen Rør AS Skånevik Tlf Etne E- lag 5590 Etne - Tlf Når dagen er på hell tenn lys med kraft frå eigne fjell! 5

6 LIVETS GANG ETNE Døypte 15. januar, Grindheim Marlena Wirkola Lye Sebastian Skårdal 22. januar, Gjerde Simen Ramsvik 12. februar, Stødle Joachim Veland Becker 4. mars, Gjerde Peder Løhaugen Håheim Vigde: 14. januar, Grindheim Reidun Irene Solberg Sande og Leif Bjarte Halleland 11. februar, Etne Siliphon Champa og Asbjørn Jordal Gravlagde: 25. oktober, Gjerde Valborg Birkenes 1. November, Gjerde Jakob Vik 16. desember, Stødle Manfred Seibt 23. desember, Stødle Valgjerd Grønstad 30. desember, Gjerde Julie Ivida Tesdasl 26. januar, Gjerde 6 Sigbjørn Aalvik Liturgi for livet Som student blei han spurd om å vere sjukehusprest på eit lokalt sjukehus. Alt han trengde var å vere til stades, så ville dei ringe viss det oppstod ei krise. Då kunne han stikke ned, forkynne Guds Ord og la evangeliets heilande balsam bringe lindring trudde han iallfall. Men allereie fyrste natta blei han utkald. Legene jobba hektisk for å gjenopplive ein eldre mann. Ein sjukepleier grep han i armen: Vi har venta på deg, sa ho. Han var overvelda. Lydane, synsinntrykka - han hadde aldri sett nokon døy før! Han leita etter dei rette orda, så la han handa på mannens hovud og sa dei einaste han kom på: Fader vår, du som er i himmelen... Medan han bad, merka han at andre bad også. Når dei sa Amen, fortsette han slik han hadde lært i gudstenesta i kyrkja: Eg trur på Gud Fader, den allmektige... Rundt i rommet bevega leppene seg i kor. Berre legens sporadiske ordrar braut gjennom liturgien i denne ikkje planlagde aftansongen. Men det travle rommet på sjukehuset var ikkje lenger ein dødsskuggens dal. I staden blei det himmelens port, og ein rettferdig mann gjekk gjennom porten denne kvelden. Takk, sa nokon etterpå, du gjorde ein fin jobb. Men han var ikkje sikker på kva han hadde gjort. Tida gjekk og erfaringa blei større. Presten lærte meininga med Kyrkjas bøner. Før tenkte han på det heile mest som eit luthersk familiearvestykke. Liturgien likna på mange måtar bestemors porselen. Det blei berre brukt ved spesielle høve, og var så gamalt at ingen bortsett frå familien kunne sette pris på det. Han tok feil. I løpet av tida med nattevakt som sjukehusprest, blei han mange gonger tilkalla til menneske i sjokk, folk som var nær døden eller kritisk skadde. Han blei bodsendt for å snakke med familiar i tøffe prøvingar. Arbeidet var alltid lettare viss dei kunne dei liturgiske ledda han brukte - og overraskande mange kunne dei. For nokon var orda berre vage skuggar frå barndommens ritual. Men dei var framleis sanne. Hos andre oppdaga han eit forhold til Gud som var modna gjennom tida. Presten trengte ikkje lære dei orda, dei trong ikkje å streve med å forstå gjennom tårene. Dei kunne orda, og orda ga håp, for ved dei braut Jesus seg vei rett inn i deira mørke og smerte. Dei var ikkje åleine. Scena var alltid annleis med ikkje-truande. Falske forhåpningar og verdslige mål er lite trøyst i møte med død eller alvorlige traume. Guds Ord ga likevel håp, til og med tru. Men et dødsleie er ein vanskelig stad å undervise i truas mysterium. Det er mykje betre når det er innlært dag etter dag, veke etter veke. På den måten gjer orda i liturgien stadige innskott i våre hjarte og sinn, slik at håpet har noko å ta av i prøvingas tid. Strukturen og den tidlause karakter i Kyrkjas gudsteneste framkallar orden i kaoset ei krise fører med seg. Det gjev fullkommen god sjelesorg ved slutten av livet, fordi freden og håpet det gir er opptent gjennom eit langt liv. Det er velkjent, det er lett å hugse, og det held teologisk. Orda gjenopplivar tusen augneblikks nærvær av ein barmhjertig og kjærleg far, og bringer oss til han igjen. Dette var sant i en vanlig kyrkjelyd og. Presten hadde en Alzheimer-pasient i kyrkjelyden som sleit med å hugse sjølv dotteras namn. Men ho kunne kvart ord av gudstenesta. Han var vitne til ei velsigna lindring for henne når orda blei brukt, dei gav håp, tru og fred tvers gjennom smerta i eit djupt anfekta sinn. Kristus kom til henne. Ho hadde fått ei gåve frå prestane før han. Fordi dei hadde lært henne liturgien, hadde ho orda ho trengte for å helse Gud. Når kyrkjelyden dyrkar liturgisk liv, utruster dei sine soner og dotrer med ord gjennomdynka av evangeliet. Dei planter eit bestemt og gledeleg håp. Stadig gjentatt gjennom livet kan håpet bli urokkelig, sjølv framfor døden. Nyleg mista han ein trufast organist gjennom tretti år. Det siste tiåret forlèt ho ikkje stua si. Når han besøkte henne, mimra dei om kyrkja med koks-omnen og trø-orgelet som stetta den gode songen i kyrkjelyden. Bønene og litania dei hadde brukt, og nokon gonger sunge, hadde

7 27. januar, Gjerde Jensy Opheim 10. februar, Stødle Cecilie Paulsen 22. februar, Gjerde Ingrid Engelsgjerd 23. februar, Gjerde Gunnar Hermansen 24. februar, Gjerde Kaia Marie Løyning 28. februar, Stødle Britha Tesdal ho lært som lita jente. Ho hadde bedt dei gjennom tider med sjukdom og dagar med glede. Ho bad dei med tårer i augo da hennar einaste son blei myrda. Siste gong presten såg henne låg ho i sjukesenga. Dei siste orda han fekk dele med henne, var 3400 år eldre enn henne. Gjennom tre og et halvt årtusen har desse orda gitt det dei lova. Gjennom nesten eit heilt århundre, var det desse orda prestane hadde velsignet henne med: Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. Ho visste han ville det. Det siste ordet presten høyrde henne sei, var ikkje sagt til han, men til Gud: Amen. Robert Zagore, Trinity Lutheran Church, Traverse City, Michigan. Kyrkjemøtet vedtok i 2003 at det skulle arbeidast for å innføre nye liturgiar i kyrkja frå Prosessen tok litt lenger tid, men frå 1. sundag i advent 2011 blei ny liturgi innført. Eit ønske om å gjere liturgien meir tilpassa den lokale kyrkjelyd og meir prega av medverknad gjorde det naudsynt med noko lenger frists, og difor blei dato sett til 1. sundag i advent 2012 før kyrkjelydane måtte ha sine stadeigne, lokale liturgiar på plass. I samband med innføring av ny liturgi i Den norske kyrkja, blir det feira gudsteneste kvar torsdag kl. 09 i Gjerde kyrkje. Der øver inn m. a noko av all den nye musikken som vi kan velje bland til dei liturgiske ledda, og vi ser kva for moglegheiter den nye liturgien gjev rom for. Hjarteleg velkommen! Ingen forkunnskap tiltrengt! Skånevik Døypte: 27. november, Skånevik Juliana Haga Bull-Tornøe 26. februar, Fjæra kapell Tuva Kvarme-Markhus Gravlagde: 15. november, Skånevik Tore Karl Ness 25. november, Skånevik Stener Oliver Karlsen 9. desember, Skånevik Olida Risøy 3. januar, Skånevik Leiv Lemme 6. januar, Skånevik Ole Ness 7

8 Me tar oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd i Etne og omegn. - med heile vegen Etne Gravferdsbyrå 5590 Etne - Tlf Døgnvakt Etne senter - Tlf Sunnhordland Mek Verksted AS 8 Tlf Skånevik - Etne Tlf

9 Trusopplæring i Skånevik Det var ikkje mykje ro over gudstenesta i Skånevikkyrkje då alle toåringane fekk cd i gåve. Men trass i sveitte og til tider småstressa foreldre vart det ein fin stund for dei frammøtte. I ei årrekkje har det vore fast med utdeling av cd i februar. I byrjinga var det kassett, men sidan 2004 har det altså vore cd. I forkant har foreldre og born dei siste åra fått invitasjon til ein «bli kjend dag» i kyrkja. Då har songane frå cd plata stått i fokus og borna har fått utfolde seg og utforske litt i kyrkja. Påfølgjande søndag har gudstenesta funne stad og også her har songane frå cd plata stått i fokus. Dei små får også gå inn i kyrkja i prosesjon saman med presten og mamma eller pappas trygge hand. Det er ingen sure miner eller irriterte vaksne sjølv om det blir ein del støy, slikt er å forvente med så små born. Etterpå er det kyrkjesaft og sidan det i år passa med fastelavnssøndag vart det også bollar. I tida før palmesøndag har det dei siste åtte åra vore dåps skule for føreskuleborna. Det føregår i Skånevik kyrkje og alle i heile kommunen får invitasjon. I år har det vore om lag ti påmelde som samlast ein kveld i veka i fire veker. Då lærer dei om kyrkja, dåpen og kva dette er på ein lett og leiken måte som passar alderstrinnet godt. Dei er på oppdagingsferd i kyrkja og finn eit hemmelig rom, lærer om sjølve dåpsritualet og kva det betyr i tillegg til mykje song og noko å bite i. Den eine dagen finn opplæringa stad utanfor kyrkja, noko som i rett ver er svært så populært. Sjølve finalen plar å være palmesøndag, men er i år flytta til Maria Bodskapsdag som er søndagen før. Då vert borna og familien deira spesielt inviterte Både barn og vaksne set pris på samlingane i Skånevik kyrkje. til gudstenesta, der dei spelar ei aktiv rolle og får utdelt kvar sin barnebibel. På mange måtar kan ein sei at trusopplæring er sjølva livsnerva i ein kyrkjelyd og det arbeidet det er å fylgje opp dei som er døypte. Ein skal freiste å hjelpe alle til å finne ein måte å få leva med Kristus som passar kvar enkelt og hjelper dei å finne sin plass i det kristnefellesskapet. Cd til toåringane og dåpsskule for førskuleborna er berre ein liten del av dette arbeidet. Liv Astrid Hesjedal 9

10 Liv Tungesvik fekk Sunnhordland prosti sin frivilligpris Under prosten si nyårsmottaking på Stord blei frivilligprisen delt ut til Liv Tungesvik frå Skånevik. Gjennom svært mange år har ho utført ei svært trufast teneste m.a. i speidararbeid, gudstenesteliv og kyrkjeleg rådsarbeid, lokalt, i bispedømet og på nasjonalt plan. Me er svært takksame for levande engasjement og stor truskap og glade for at Liv er med også vidare. Prisen blei delt ut av leiar i Sunnhordland prostiråd Hilde Karin Vedøy Eiken, medan vår eigen ordførar Sigve Sørheim deltok og delte ut eit flott måleri av Magne Kjellesvik. Foto: Jens Z. Meyer Salmekveldar i Skånevik Velkommen til salmekveld i Skånevik kyrkje! Torsdag 1. mars heldt me den første salmekvelden i Skånevik kyrkje. Ideen kom opp i soknerådet og kyrkjekoret avgjorde å bruka ein øvingskveld i månaden til open salmekveld. Fyrste kvelden viste at folk i Skånevik set pris på salmesong. Meir enn 50 kom til kyrkja. Etter «Guds kyrkjefolk, syng for vår Skapar med von», song me nokre av Trygve Bjerkrheim, som var kveldens salmediktar, før ynskjekonserten blei slept laus. Forslaga kom som perler på ei snor og me hadde sunge minst 20 før me slutta av og gjekk heim. Stor takk til organist Solveig som sporty bladde opp og spela på strak arm alle kyrkjelyden sine ynskje. Neste salmekveld er 10 torsdag 12. april. Foto: Solveig Sørheim

11 Kyrkjas tilbod til barn og unge i Etne og Skånevik Søndagsskulen Skånevik: Aud Karin Leknes tlf: Tripp Trapp Treff Tripp trapp treff på Enge bedehus anna kvar onsdag. Sjå etter plakat. Det blir treff annakvar onsdag utover hausten. Er du ein vaksen - ei bestemor eller bestefar - som har lyst å hjelpe med praktisk arbeid er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med Astrid på kyrkjekontoret. Skånevikspeidaren Småspeidarane: 3. og 4. klasse Storspeidarane: klasse Møter på gamleskulen onsdagar kl Kontaktperson: Kari Johansson tlf Etne Soul-Children Songtilbod for unge frå år. Annkvar veke torsdagar kl Enge bedehus. Kontaktperson: Pål Atle Baustad S-klubben Tilbod til barn frå klasse. Annakvar torsdag kl på Grønstad skule. Kontaktperson: Aud Jorunn Baustad tlf Fredagsklubben Tilbod til barn frå 1. til og med 7. klasse. Enge bedehus kl Gruppeaktivitetar, song og andakt KFUK-KFUM speidarane Oppdagarane frå klasse. Annakvar tysdag kl Kontaktperson Marta Onstein Vandrerar frå 5. klasse. Møte ein laurdag i månaden kl Kontaktperson Ingunn Frette for meir informasjon. Etne Nettkafè For ungdom frå 8. klasse og oppover. Annakvar fredag på Enge bedehus kl Bordtennis, biljard, internett, wii, PS3, Xbox, kiosk, pizza, prat, samling med lystenning osv. Kyrkja Adresser Etne kyrkjekontor Postboks 6, 5591 ETNE tlf Heimeside: Soknepresten i Etne, Per Hjemdal / Soknepresten i Skånevik, Harald Grønnevik Kontortid: Onsdag kl i Skånevik prestegard. Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad Trusopplæringsmedarbeidar Astrid Askeland Johnsen Organist Solveig Sørheim Kyrkjegardsarb./kyrkjetenar Bjørn Stødle Kyrkjelydssekretær Mette Tøsse Voll Soknerådsleiar i Etne Pål Atle Baugstad / Soknerådsleiar i Skånevik Eli Garvik Fellesrådsleiar Harald Lindevik /

12 Gudstenester Våren 2012 Dato Søndag Stad KL Type Prest 1-April Palmesøndag Stødle Forteljegudst. Hjemdal 5-April Skjærtorsdag Fjæra Høgmesse Hjemdal 5-April Skjærtorsdag Gjerde Høgmesse Hjemdal 6-April Langfredag Grindheim Pasjons Grønnevik 6-April Langfredag Skånevik Pasjons Grønnevik 7-April Påskenatt Stødle Påskenatt Grø/Hje 8-April 1. påskedag Skånevik Festgudst Grønnevik 8-April 1. påskedag Stødle Festgudst Hjemdal 8-April 1. påskedag Fjæra Høgmesse Grønnevik 15-April 2. s i påsketiden Enge bedehus Familie Hjemdal 22-April 3. s i påsketiden Gjerde Samtale Hjemdal 22-April 3. s i påsketiden Frette Høgmesse Grønnevik 29-April 4. s i påsketiden Grindheim Høgmesse Hjemdal 29-April 4. s i påsketiden Skånevik Samtale Grønnevik 5-Mai 5. s i påsketiden Gjerde Konfirmasjon Grønnevik 5-Mai 5. s i påsketiden Fjæra Konfirmasjon Grønnevik 6-Mai 5. s i påsketiden Skånevik Konfirmasjon Grønnevik 12-Mai 6. s i påsketiden Grindheim Konfirmasjon Hjemdal 13-Mai 6. s i påsketiden Stødle Konfirmasjon Hjemdal 17-Mai Grunnlovsdag og Kr hfart Fjæra Familie Grønnevik 17-Mai Grunnlovsdag og Kr hfart Gjerde Familie Hjemdal 17-Mai Grunnlovsdag og Kr hfart Skånevik Familie Grønnevik 20-Mai Søndag før pinse Grindheim Høgmesse Grønnevik 27-Mai 1. pinsedag Gjerde Festgudst Hjemdal 27-Mai 1. pinsedag Skånevik Festgudst Grønnevik 28-Mai 2. pinsedag Frette Høgmesse Grønnevik 3-Juni Treenighetssøndag Fjæra Høgmesse Hjemdal 10-Juni 2. s i treenighetstiden Stødle Familie Hjemdal 10-Juni 2. s i treenighetstiden Skånevik Familie VIKAR 17-Juni 3. s i treenighetstiden Gjerde Høgmesse Hjemdal 24-Juni 4. s i treenighetstiden Grindheim Høgmesse Hjemdal 12 Endringar kan skje. Fylg med i Grannar! Vil du vere med å byggja kyrkje i Etne? Vi seier takk for alle gåver! Send gjerne ein epost om du vil vite meir om fast gjevarteneste. Kontonummer Epost: Kunngjeringar Normisjon 6. mai Enge bedehus Jon Birger Wold Bli kjent med ny liturgi Kvar torsdag morgon kl Liturgisk samling med nattverd i Gjerde kyrkje. Open for alle, alle velkommen!

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne... ORDNING FOR DÅP NYNORSK INNHAD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10 Dåp av vaksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Vanlege ordningar 1. Når ein person er død, sørgjer dei som stod vedkomande nær, vanlegvis familien, for at den døde vert teken hand om på verdig vis og får

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Bakgrunn I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN

PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN Leiar: I namnet åt Skaparen, Frigjeraren og Livgjevaren. Alle: Amen. 1. Hevenu shalom alechem. (3X) Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. 2. Eg blir så glad når eg ser deg. (3X)

Detaljer

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar.

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar. Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida Kyrkjerådet har i februar 2002 i samsvar med reglane for liturgisaker vedteke nye bøner for gudstenestene i konfirmasjonstida som liturgisk forsøkssak. 1. GUDSTENESTE

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Når ein synode eller eit presbyterium vel nye tilsynsmenn, vigslast desse til teneste for kyrkjelydane og fellesvirket

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring

ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring Innleiing Alle som er, eller har vore, leiar i eit barne- eller ungdomslag veit at det ikkje finns enkle eller lettvinte

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform

Kyrkjeposten. n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 3 oktober 2012 1 n Kor stor e Gud? n Ny kyrkje n Timeglaset n Liturgireform n Framsida Ei ny kyrkje så tett på bedehuset på Enge

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss Ordning for Dåp i hovudgudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. ELLER L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande: Vår skapar,

Detaljer

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2 DEN ORTODOKSE KYRKJA Kap. 2 s. 44-45 «Ortodoks»: frå gresk, tyder å halde seg til den rette trua og læra. Halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud. - Ortodokse kristne meiner at dei har

Detaljer