Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1"

Transkript

1 1 Fredensborg Sameie 1 Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1 Velkommen til ordinært sameiermøte Torsdag 24. april kl 19.00, Takhuset Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Fredensborg Sameie 1 Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes torsdag 24. april 2014 kl i Takhuset, Jess Carlsens gate 12 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 5 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Fredensborg Sameie 1 Rune Karlsen Fred Bråten Line Reenskoug Hov Torleif Korneliussen Ronny Tafjord

3 3 Fredensborg Sameie 1 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Rune Karlsen Møllergata 52 Styremedlem Fred Bråten Møllergata 50 Styremedlem Line Reenskoug Hov Hesselbergs Gate 13 Styremedlem Torleif Korneliussen* Gangstuvn 8 A Styremedlem Ronny Tafjord Jess Carlsens Gate 12 Varamedlem Fritz Kenneth Deila-Osan* Jess Carlsens Gate 10 Varamedlem Carsten Østby Håkonsen Møllergata 52 Varamedlem Amit Joshi Martin Linges Vei 33 Varamedlem Agnieszka Owczarz Jess Carlsens Gate 10 Varamedlem Haakon Tangvald-Pedersen Møllergt 50 *Torleif Korneliussen og Fritz Kenneth Deila-Osan ble valgt på ekstraordinært sameiermøte Valgkomiteen Carsten Østby Håkonsen Møllergata 52 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 4 St.Hanshaugen i Oslo kommune og har adresse: Møllergata 50, 52 Jess Carlsens Gate 10, 12 Sameiet består av 111 seksjoner hvorav 107 er bolig og fire er næringsseksjoner. Næringsseksjonene omfatter tre butikk-/kontorlokaler, og ett takhus. Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet har ingen ansatte.

4 4 Fredensborg Sameie 1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Sameiet har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Styrets arbeid er beskrevet som et eget punkt bakerst i heftet under orientering om selskapets drift. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Sameiets økonomi må fortsatt betraktes som solid. I året som har gått har styret fulgt opp arbeidet fra med å med å bedre økonomistyringen. Som nevnt i rapporten fra har FS-1 kun direkte styring med ca. 50% av utgiftene. Den økonomiske styringen i Gårdsrommet er derfor viktig for økonomien i FS-1. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,-. Dette avviker fra budsjett med kr ,-, noe som skyldes regulering av a-konto beløp for fjernvarme og varmtvann. Andre inntekter består i hovedsak av viderefakturering av kostnader til lensepumpe og kontroll av brannvarslingsanlegg, samt avsatte midler for fjernvarme i Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,-. Det er kr ,- høyere enn budsjett. Hovedårsaken til det negative avviket er noen større ikke-planlagte vedlikeholdsprosjekter som ble gjennomført i 2013 som f. eks oppføring av tak over ventilasjonsanlegget og uforutsette reparasjoner på ventilasjonsanlegget. Resultat Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. FS-1 har ved årets slutt total kr ,- i egenkapital. Styret er av den oppfatning at FS-1 bør ha en årlig økning av egenkapitalen på minst kr ,- i årene fremover for å møte et forventet økt vedlikeholdsbehov. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2014 Styret har satt opp et budsjett for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatregnskapet.

5 5 Fredensborg Sameie 1 I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter etablering av sikringstiltak rundt bygg på tak og reparasjon av skiferfasaden langs Hausmannsgate. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med noe høyere energikostnader for Forsikring Forsikringspremien for 2014 er kr ,-. FS-1 har byttet forsikringsselskap til Gjensidige Forsikring i løpet av 2013 og utgiftene til forsikring er redusert med ca kr ,- fra 2013 til Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonorar for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 er kr ,-. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. SAMEIENE Sameiet er medeier i sameiene Fredensborg Gårdsromsameie og Fredensborg Garasjesameie. Som en orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Fredensborg Sameie 1 Rune Karlsen/s/ Fred Bråten/s/ Line Reenskoug Hov/s/ Torleif Korneliussen/s/ Ronny Tafjord/s/

6 6 Fredensborg Sameie 1

7 7 Fredensborg Sameie 1

8 8 Fredensborg Sameie FREDENSBORG SAMEIE 1 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

9 9 Fredensborg Sameie FREDENSBORG SAMEIE 1 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR FREDENSBORG SAMEIE 1 RUNE KARLSEN/s/ FRED BRÅTEN/s/ LINE REENSKOUG HOV/s/ TORLEIF KORNELIUSSEN/s/ RONNY TAFJORD/s/

10 Fredensborg Sameie 1 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Andel forretningsførerhonorar Fjernvarme 2012, for lite avsatt Felleskostnader Varmtvann Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Lensepumpe Kontroll brannvarsling Fjernvarme 2013, avsatt SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

11 11 Fredensborg Sameie 1 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING

12 12 Fredensborg Sameie 1 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Verktøy og redskaper -59 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -483 Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -236 Kopieringsmateriell Trykksaker -142 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -700 Porto Bank- og kortgebyr -603 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS 927 Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 202 Andel renteinntekt Fredensborg Gårdsromsameie Andel renteinntekt Fredensborg Garasjesameie SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -62 SUM FINANSKOSTNADER -62 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning fjernvarme Jess Calsen borettslag Heisalarm(vil bli kostnadsført i 2014) 733 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Heisalarm" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2014.

13 13 Fredensborg Sameie 1 NOTE: 15 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 107/205 deler av Fredensborg Gårdsromsameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Fredensborg Gårdsromsameie og garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Fredensborg Gårdsro sameie og utgjør kr Selskapets andel i Fredensborg Gårdsromsameie vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultatet i Fredensborg Gårdsromsameie er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Selskapet eier 1115/4405 deler av Fredensborg Garasjesameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Fredensborg Garasjesameie og garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Fredensborg Garasjesameie og utgjør kr Selskapets andel i Fredensborg Garasjesameie vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultatet i Fredensborg Garasjesameie er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

14 14 Fredensborg Sameie 1 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Rune Karlsen Møllergata 52 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Carsten Østby Hånkonsen Møllergata 52 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Vidar Jørgensen Møllergata Fred Bråten Møllergata 52 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Carsten Østby Håkonsen Møllergata 52 Oslo, februar 2014 I valgkomiteen for Fredensborg Sameie 1 Carsten Østby Håkonsen I tillegg til disse kandidatene, vil Hausmann Borettslag stille med to styrekandidater og to personlige varamedlemmer.

15 15 Fredensborg Sameie 1 Orientering om selskapets drift Organisering av Jess Carlsen-kvartalet Jess Carlsen-kvartalet består i hovedtrekk av: - Fredensborg Sameie 1 FS-1 - Jess Carlsen Borettslag JCBL - Fredensborg Garasjesameie - Fredensborg Gårdsromsameie Fredensborg Sameie 1 (FS-1) består av: Seksj. Nr 1 Næring (Møllergt. 50) Seksj. Nr 2-49 Frittstående eierseksjoner (Møllergt. 50 og 52) Seksj. Nr 50 Næring (Hausmannsgt 45) Seksj. Nr 51 Næring (Hausmannsgt. 47) Seksj. Nr Hausmann Borettslag (HMB) (Jess Carlsensgt. 10 og 12) Seksj. Nr 111 Takhuset (Jess Carlsensgt. 12 Eies av Gårdsrommet) Eierbrøkefordelingen mellom Selveierne, Næringene og HMB fordeler seg på følgende måte: Frittstående selveierseksjoner (bolig) 42,9% Hausmann Borettslag 37,9% Næringene 19,2% HMBs representant i FS-1 Sameiermøte har alene 37,9% av stemmene. Selveierne har samlet 42,9% av stemmene når alle møter. Næringen har samlet 19,2% av stemmene når eierne av alle næringene møter. Det er viktig å merke seg at det ikke er alle utgiftene som dekkes iht eierbrøk. Det er en del utgifter som næringen dekker selv. På samme måte er det en rekke utgifter som bare dekkes av beboerne i HMB og selveierne. (Ref Vedtektene) Forholdet mellom FS-1 og Hausmann Borettslag (HMB): Styret i HMB velger ut 2 representanter fra stryet i HMB til å representere seg i FS-1 styret. Styret i HMB velger videre ut 1 styrerepresentant til å representere seg på FS-1s Sameiermøter. HMB har en eierbrøk i FS-1 på 37,9% og på Sameiermøter i FS-1 utgjøre stemmeandelen til HMB 37,9%. FS-1 er organisert som et sameie og er ansvarlig for bygningsmassen. HMB er en stor eier på lik linje med en selveier og har intet ansvar for noen del av bygningsmassen. Slik oversikten viser består sameiet av totalt 111 seksjoner (48 selveierleiligheter, 59 andelsleiligheter (HMB) og 4 næringer). Styret i FS-1 har ansvar for hele bygningsmassen. FS-1 og HMB har separate styrer, men har siden 2008 hatt felles styremøter. Dette er en rasjonell løsning, men den formelle beslutningsprosessen ivaretas av de respektive styrene. Fredensborg Gårdsromsameie: Styret i FS-1 velger 2 representanter til styrene i Gårdsromstyret. Styret i FS-1 velger videre ut 1 styrerepresentant til å representere seg på Gårdsrommets Sameiermøter. På

16 16 Fredensborg Sameie 1 Gårdsrommets Sameiermøter tas formelt beslutninger av 1 representant fra FS-1 og 1 representant fra JCBL. FS-1 har en eierandel og stemmeandel på 52,2%. Gårdsromsameiet forestår løpende driften og vedlikehold av felles infrastruktur fram til FS-1s bygningsmasse (kabler, rørledninger etc.) Gårdsromsameiet forestår løpende drift og vedlikehold av gangporter og portåpnersystemet, samt løpende drift og vedlikehold av felles konstruksjonselementer i grunnen og fjerning av tagging på fasadene. Boligselskapene har delegert ansvaret for kontroll av Brannvarslingsanlegget i hele Jess Carlsen-kvartalet til Gårdsromsameiet. Gårdsrommet forestår videre den løpende driften av gårdsrommet, søppelrom, Takhuset, sykkelboder og vaktmesterrom. Gårdsromsameiet har ansvar for å inngå avtale om, og følge opp vaktmesteravtalen for kvartalet, samt forestå betaling av kostnader til fjernvarmen. For utfyllende detaljerer henviser styret til «Vedlikeholdsplanen» for FS-1. FS-1 dekker iht eierbrøken normalt 52,2 % av utgiftene i Gårdsromsameiet. Gårdsromstyret vil også koordinere vedlikeholdsprosjekter der både FS-1 og JCBL har et felles ønske om å samarbeide. Fredensborg Garasjesameie: Styret i FS-1 velger 2 representanter til styrene i Garasjestyret. Styret i FS-1 velger videre ut 1 styrerepresentant til å representere seg på Garasjesameiets Sameiermøter. På Garasjesameiets Sameiermøter har FS-1 en eierandel og stemmeandel på 25,31%. Garasjesameiet består av 121 garasjeplasseiere. I tillegg har FS-1 og JCBL en ideell andel hver i garasjeanlegget. Garasjesameiet forestår løpende driften og vedlikeholdet av anlegget i kjelleren: Garasjeporten, boder og tekniske rom. For utfyllende detaljer henviser styret til «Vedlikeholdsplanen» for FS-1. FS-1 dekker iht eierbrøken normalt 25,31 % av utgiftene i Garasjesameiet. Styrets arbeid Det er avholdt totalt 10 ordinære styremøter siden ordinært Sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 (FS-1) 25. April 13. I tillegg er det gjennomført ett ekstraordinært Sameiermøte i Okt Kostnadene til Gårdsrommet utgjør en betydelig andel av driftskostnadene til FS-1. Styrets 2 representanter i Gårdsrommet har i styreperioden hatt fokus på å strukturere og optimalisere driften. Styret vil også ha dette som fokusområde i For styreperioden er det fra styrets side ønskelig å jobbe med følgende prosjekter: - Forbedre beboerinformasjonen. - Gjøre ferdig utredningen om tak over balkonger og innglassing av balkonger

17 17 Fredensborg Sameie 1 Styret Styret har e-post Se for øvrig vår hjemmeside Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til sameiets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale via gårdsrommet om vaktmestertjeneste med Multi Service & Driftstjenester AS. Vaktmester kontaktes via postkasse utenfor Jess Carlsens Gate 12. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne og måtte betale for tjenesten selv. Det er ikke registrert skader eller ulykker i sameiet i Renhold Sameiet har avtale med Kristiania Renhold AS om renhold av sameiets fellesarealer. Parkering Det er 121 parkeringsplasser i kjeller under gårdsrom og bebyggelsen. Disse er solgt separat fra leilighetene. I tillegg finnes plasser til utleie for motorsykler og mopeder. Det er etablert et tingsrettslig sameie mellom Fredensborg sameie 1 og 2, og Jess Carlsen Borettslag og de enkelte garasjeandeler, kalt Fredensborg garasjesameie (gårdsnummer 508 og bruksnummer 11). Styret i Fredensborg garasjesameie har driftsansvaret for garasjeplassene. I tilknytning til garasjeanlegget finnes også arealer for boder og rom for tekniske installasjoner. Garasjesameiet har egne vedtekter. Nøkler/skilt Nøkler og postkasseskilt bestilles via styret i Fredensborg Gårdsromsameie. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

18 18 Fredensborg Sameie 1 Styret har inngått en yrkesskadeforsikring som dekker styrets medlemmer samt personer som styret engasjerer for kortere perioder for å utføre arbeidsoppdrag på Sameiets eiendom. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Det sentrale brannvarslingsanlegget i hele Jess Carlsen-kvartalet ble kontrollert av firmaet Romerike Svakstrøm AS i Okt I den forbindelse ble det ikke registrert større mangler som krever utbedringer i ettertid. Brannvarslingsanlegget i alle leilighetene i FS-1, med unntak av 2, er kontrollert i HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV GET er fra 1. April 2014 valgt som leverandør av TV- og bredbåndtjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe GET på telefon eller besøke deres nettside: Beboerne i Jess-Carlsenkvartalet har siden 2004 i praksis vært bundet til Canal Digital (CD) som leverandør av TV- og Internettsignaler gjennom kabelnettet. I tillegg har det ikke vært mulig for de ulike boligselskapene i kvartalet å velge ulike TV- og Internettleverandører. I løpet av høsten 2013 har en Arbeidsgruppe i FS-1 gjennomført forhandlinger med GET og Canal Digital (CD) med tanke på å få til en felles avtale om TV- og Internett for alle beboerne i FS-1. Forutsetningene var at samtlige 48 Selveiere gav styret fullmakt til å inngå en fellesavtale. Disse fullmaktene har nå styret fått. HMB har samtykket i byttet. Det ble i januar 13 inngått en 5-års avtale om levering av TV- og Internettsignaler til beboerne i FS-1, gjeldene fra 1. April Avalen inneholder en oppgradering av infrastrukturen, Grunnpakke på ca 40 TV-kanaler, dekoder med opptaksmuligheter (GETbox II) og 20 Mbps Internetthastighet. I tillegg gis det gode priser på tilleggstjenester for de

19 19 Fredensborg Sameie 1 som måtte ønske det. Som en del av avtalen vil anlegget bli splittet slik FS-1 og Jess Carlsen Borettslag (JCBL) i fremtiden kan velge ulike leverandører. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til sameienes fellesanlegg. Avtale om energiservice Boligselskapet har avtale med Inergi AS om leveranse av energiservicetjenester. Dette innebærer måling og avlesing av varme og vannforbruk i den enkelte boenhet. OBOS og Inergi AS har inngått avtale om innkreving av energikostnader med virkning fra OBOS fakturerer den enkelte beboer á konto på vegne av Inergi AS sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Energikostnadene er en del av de totale felleskostnadene til beboer. A konto beløpet er fastsatt av Inergi AS i samarbeid med styret, etter en teoretisk beregning av energiforbruket for den enkelte boenhet. Inergi AS avregner faktisk energiforbruk pr år mot innkrevd á kontobeløp. Inergi AS sender avregningen med oversikt over forbruket direkte til beboer og beløpet beboeren har tilgode eller er skyldig, vil bli avregnet på giroene for felleskostnader. Inergi AS kan kontaktes vedrørende spørsmål om fastsatt à konto, avregning, samt innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte. Telefon , e-post: Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering I løpet av styreåret er følgende vedlikehold/prosjekter gjennomført: - Det er montert røykdetektorer på 2 avtrekksvifter som manglet dette. - Det er oppført et overbygg over avtrekksviften i JC-12 - Det er montert lys på Takterrassene i JC-12 og MG-52, samt bakdør mg-52 - Avløps- og nedløpsrørene i himlingene i KIWI-butikken er forsterket - Calling-anlegget i MG-52 er utbedret - Det er utbedret feil/ og større mangler på Brannvarslingssystemet Styret har ikke planlagt med noen større vedlikeholdsprosjekter i Styret vurderer følgende mindre vedlikehold gjennomført i 2014: - Skifte av sprukne skiferplatene langs fasadene - Montering av sikringsrekkverk rundt bygningene på taket som HMS-tiltak Fremtidig vedlikeholdsbehov: Styret utarbeidet i 2013 et utkast til en Vedlikeholdsplan for FS-1. Denne planen gir en oversikt over sameiets totale bygningsmasse og ansvarsområder. Vedlikeholdsplanen gir en oversikt over når de ulike delene av bygningsmassen er planlagt vedlikeholdt. Dersom Vedlikeholdsplanen skal ha noen hensikt er det viktig at den følges opp

20 20 Fredensborg Sameie 1 økonomisk, og at Sameiemøtene i tiden fremover setter av nødvendige midler til Vedlikeholdsfondet som sikrer et det er mulig å realisere planene. Om ikke vil bygningsmassen over tid forfalle. Vedlikeholdsplanen ble lagt fram på Sameiemøtet 25. April 13. Lampeskjermer i fellesområder: Det ble i løpet av 2013 konstatert at stadig flere av lampeskjermene montert på taklampene i fellesområdene er i ferd med å sprekke og falle ned. Denne lampe-modellen er ikke lenger i produksjon og styret har byttet ut noen av de defekte lampene. Utskifting av disse lampene enkeltvis blir meget dyrt. Styret har derfor besluttet å stanse utskiftningen inntil det eventuelt blir aktuelt å bytte alle på en gang. Dette blir langt billigere, samtidig som vi får samme type taklampe i hele Sameiet. Utskifting av alle 46 lamper er kostnadsberegnet til ca kr ,- og er planlagt gjennomført tidligst i Fjernvarmemålere: I 2007 ble det montert målere på samtlige radiatorer og varmt tappevann for å gjøre oss i stand til å måle det faktiske forbruket til den enkelte beboere, og dermed fordele utgiftene iht faktisk forbruk. Disse målerne fjernavleses av firmaet Inergi AS i januar hvert år. Iht opplysninger fra Inergi har disse målerne en levetid på ca 10 år. FS-1 må derfor forvente at samtlige målere må byttes i Systemnøkler: Jess Carlsen-kvartalet har et felles nøkkelsystem som består av en rekke ulike systemnøkler. Det er en kjensgjerning at det i årenes løp er en rekke av disse systemnøklene kommet på avveie. Dette er et prosjekt som må gjennomføres i samarbeid med Jess Carlsen Borettslag, Garasjesameiet og Gårdsromsameiet. Vedlikeholdsavtaler: I løpet av 2012 ble alle Service-avtalene gjennomgått og fornyet. FS-1 har service-avtaler med følgende firmaer: - Schindler Stahl Heiser AS 4 kontroller gjennomført i Romerike Svakstrøm AS Årlig brannalarmkontroll - Gunnar Karlsen AS Årlig kontroll av avtrekksviftesystemet og 2 filterskift pr år - Kristiania Renhold AS Renhold av trapper og fellesarealer - Imtech AS Calling-anlegget - Rørlegger: Trond Martinsen AS Elektriker: Jon Anders Husby Styret har innarbeidet i avtalene et punkt om at firmaene med signerte avtaler, uten styrets godkjenning utbedre alle avdekkede feil/mangler med et kostnads-overslag på inntil kr ,-. Dette skal redusere styrets arbeid med å få utbedret mindre feil og mangler avdekket ifm servicer. For feil med en kostnads-overslag på over kr ,- vil styret vurdere å innhente anbud for å få utbedret feilen.

21 21 Fredensborg Sameie 1 Tekniske anlegg: Heisene: Totalt har FS-1 4 heiser. FS-1 har en serviceavtale med firmaet Schindler Stahl Heis AS. Drift av heisene er en av FS-1 største utgiftsposter. Styret ber om at heisene behandles varsomt slik driftsstans unngås. Det er kun styrets representanter som kan rekvirere reparasjon av heisene. Grunnet store kostnader vil det normalt ikke bli rekvirert feilretting i helger/ på høytidsdager. Unntak er dersom noen sitter fast i heisen. Da vil alarmsentralen sende folk umiddelbart. Ventilasjonsanlegget: Totalt har FS-1 8 avtrekksvifter som sørger for utskifting av luften i leilighetene. Vi har et balansert system, som innebærer at det tilføres like mye luft gjennom ventilene som det trekkes luft ut gjennom avtrekksviften på kjøkken og badet. Siden høsten 2012 har anlegget gått med en tidsinnstilling som gjør at anlegget har gått med lavere effekt på netter og midt på dagen når det er lite mennesker i bygningen. Hensikten med dette har vært å spare energi ved å redusere effekten på avtrekksviftesystemet når det er lite mennesker hjemme. Den største delen av Sameiets årlige strømutgifter på totalt kr ,- går med til drift av avtrekksviftene, og oppvarming av den luften som føres inn i boenhetene. Spesielt om vinteren når luften skal varmes opp fra -10* til + 20* er det mye energi å spare på tidsinnstillingen. Det er videre montert termometre på kanalene som går inn/ut av anlegget slik at det er mulig å oppdage feil på varmeveksleren. Varmeveksleren utnytter varmen i luften som trekkes ut av boenhetene til å varme opp luften som føres inn i leilighetene. Dette øker temperaturen på uteluften med 5-10* før den kommer til varmebatteriet. Varmebatteriet øker temperaturen opp til 20* før den føres ut til boenhetene. Ved feil på varmeveksleren vil varmebatteriet måtte ta hele temperaturøkningen opp til 20*. Dette er svært energikrevende og kan gi en kraftig økning i strømutgiftene om det går hele vinteren før feilen oppdages. Det har vært svært få klager i perioden etter at tidsinnstillingen startet, men effekten er satt noe opp igjen etter at vi har prøvd dette i en periode. Temperaturen om vinteren vil normalt ligge på ca 20* ut til leilighetene. Om sommeren vil temperaturen inn til leiligheten være tilnærmet det samme som utetemperaturen. Grunnen til det er at anlegget ikke har noen Air-conditon funksjon.

22 22 Fredensborg Sameie FREDENSBORG GÅRDSROM SAMEIET RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

23 23 Fredensborg Sameie FREDENSBORG GÅRDSROM SAMEIET BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken / OBOS Sparekonto i OBOS-banken / OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

24 24 Fredensborg Sameie FREDENSBORG GARASJESAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

25 25 Fredensborg Sameie FREDENSBORG GARASJESAMEIE BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Driftskonto i OBOS-banken / OBOS Sparekonto i OBOS-banken / OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1

Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1 1 Fredensborg Sameie 1 Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1 Velkommen til sameiermøte den 27.04.15 kl. 18.00 i Takhuset, Jess Carlsens gate 12. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1

Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1 1 Til seksjonseierne i Fredensborg Sameie 1 Velkommen til ordinært sameiermøte. Torsdag 7. april kl 19.00 i Takhuset Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Velkommen til sameiermøte, torsdag 20. april 2017 kl. 18.00 på PS hotell Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om sameiets drift». Denne informasjonen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Sameiet Spinnerikroken 10 & 12 Til behandling foreligger: Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Spinnerikroken 10 & 12 avholdes 13.03.2013 kl. 17.30 i aulaen Gudeberg skole. 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13

Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13 Til seksjonseierne i Sameiet Sagaveien 13 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie 1 Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge 1 Sameiet Nygaard Brygge Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge Velkommen til ordinært sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie 1 Solsiden 3 & 5 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer