SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Dag Funderud Arkiv: L12 Arkivsak: 05/00259

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Dag Funderud Arkiv: L12 Arkivsak: 05/00259"

Transkript

1 Nordreisa kommune Sak 0007/07 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Dag Funderud Arkiv: L12 Arkivsak: 05/00259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0128/06 Driftsutvalget /07 Driftsutvalget /07 Kommunestyret REGULERINGSPLAN FOR SØRKJOSEN LUFTHAVN GNR. 47/418 Saksdokumenter: Møtereferat fra møte med Nordreisa kommune og Avinor Paulsen RI A/S brev om oppstart av planarbeidet, dater Statens vegvesen Region nord opplyser i brev av Sørkjosen Grendelag den Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelinga brev av Sametinget, brev av Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av NVE, brev av Avinor, brev av Brev fra Nordreisa kommune, Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelinga brev av Avinor, reguleringsplan datert Vedlegg: Reguleringsbestemmelser Plankart Planbeskrivelse Sammendrag: Avinor fremmer ny reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Bakgrunnen for planen er ny forskrift som krever at flyplassen må bygges ut for og kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene. Det anbefales ta planen opp til behandling og sende den ut på høring. Side 1 av 12

2 Saksframstilling: Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Nordlys og Fremtid i Nord 25.februar 2005, og berørte parter er samtidig varslet direkte. Nye sikkerhetskrav i hht "Forskrift om utforming av store flyplasser BSL E 3-2)" medfører at lufthavnene må gjennomføre en del tiltak for å få fornyet teknisk godkjenning. For Sørkjosen lufthavn innebærer dette bl.a. at sikkerhetssonene må forlenges ved baneendene, og utvides spesielt på sjøsiden. Gjeldende reguleringsplan for området hjemler ikke gjennomføring av de nødvendige utbyggingstiltakene. Avinor har derfor fått utarbeidet en ny reguleringsplan, som fastsetter rammene for fremtidig utvikling av flyplassen, samtidig som det er forsøkt tatt hensyn til de betydelige verneinteressene syd-øst i området. Etter varsel om oppstart har det kommet inn følgende merknader: Kommentarer i kursiv er utarbeidet av tiltakshaver. Statens vegvesen, region nord Troms og Vest-Finnmark distrikt Statens vegvesen Region nord opplyser i brev av at de ikke har merknader til planlagt regulering. Kommentarer Tas til etterretning Sørkjosen Grendelag Sørkjosen Grendelag har behandlet forvarslet om regulering på sitt årsmøte den Grendelaget påpeker i brev av samme dato at det aktuelle området er et meget fint turområde, som benyttes mye hele året, og at de ønsker å bevare det best mulig. De savner også en skisse som viser hva planen vil innebære. I brevet stilles spørsmål om planens innvirkning på fuglelivet, turstiene, badeplassen, og hvordan beboerne nærmest flyplassen vil bli berørt av planen. De ber også om en skisse som viser hva som vil skje etter reguleringen. Kommentarer Det har dessverre ikke vært mulig å bevare turstien på yttersiden avflyplassen. For øvrig blir naboene lite berørt av de nye sikkerhetstiltakene. Pga forlengelsen av rullebanen mot nord for å redusere inngrepene i naturreservatet mest mulig, kan det bli noe øket støy for de som bor ved den nordlige baneenden. Sørkjosen Grendelag er gjort oppmerksom på de aktuelle tiltakene i brev av Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen viser i brev av til at Luftfartsverket (nå Avinor) i 2000 fikk tillatelse til utvidelse av det sydlige endefeltet og en forlenget steinfylling for innflygingslys. Av hensyn til verneverdiene i naturreservatet ønskes det ikke at sikkerhetsområdet og steinfyllingen forlenges ytterligere sydover. Dette begrunnes med viktigheten av å bevare et stort elvedelta i tilknytning til en av de mest verdifulle strandengene i Nord-Norge. Fylkesmannen peker også på betydningen av god gjennomstrømming av vann, og på at dreneringssystemene fortsatt fungerer godt. Videre vises til faren for at fysiske tiltak vil kunne skade selve strandvegetasjonen, og det understrekes at man på grunn av verneverdiene så langt som mulig må unngå fysiske inngrep i naturreservatet. Dersom forlengelse av sikkerhetssonen sydover vurderes må det fremskaffes dokumentasjon som viser effekten av slik forlengelse, og avbøtende tiltak i forhold til drenering og verneverdier. Mht. Jernelva opplyser Fylkesmannen at denne har et meget flatt løp Side 2 av 12

3 i nedre del, og at økt innsnevring vil kunne medføre økte vannskader for bebyggelsen langs elva. Ved en utvidelse mot nord må det sikres tilstrekkelig avløp for flomvann. Fylkesmannen viser også til at det ved en eventuell forlengelse av rullebanen må fremlegges nye støysoner, og gjør oppmerksom på at de kan fremme innsigelse i tilfelle retningslinjene ikke overholdes. A side 7 Kommentarer Fylkesmannens anmerkninger er tatt hensyn til så langt som mulig ved at flyplassen forutsettes utvidet mot nord, og at det kun er tatt med nødvendig oppgradering av sikkerhetsområdet i syd-øst, samt lysrekke i syd. Den foreslåtte løsningen er forelagt Fylkesmannen miljøvernavdeling, som i brev av konkluderer med at de er positiv til løsningen, da den kun har mindre påvirkning på Reisautløpet naturreservat. Fylkesmannen opplyser videre at det er lite ønskelig med reguleringsplan innenfor grensene for naturreservatet. Det foreslås at planlagte tiltak innenfor reservatet vises på plankartet, men utenfor planområdet. Det må i denne omgang søkes dispensasjon for tiltakene innenfor reservatet. En grensejustering kan vurderes senere. Fylkesmannens anbefaling er innarbeidet i planen. Sametinget, Miljø og kulturvernavdelingen Sametinget opplyser i brev av at de ikke kjenner til automatisk freda kulturminner i planområdet, og at de ikke har merknader til den planlagte reguleringen. Sametinget gjør samtidig oppmerksom på varslingsplikten dersom det under arbeider i marken skulle komme frem gjenstander eller annet, som viser eldre aktivitet i området. Kommentarer Forutsettes tatt til etterretning. Troms fylkeskommune, kulturetaten Troms fylkeskommune opplyser i brev av at Sørkjosen inngår i et marinarkeologisk prioritert område. De ønsker at det oversendes mer detaljerte opplysninger om lokalisering og omfang av tiltak i sjø til Tromsø museum, slik at det kan tas stilling til om det er behov for marinarkeologisk befaring på stedet. Fylkeskommunen ber for øvrig om at reguleringsplanen må ivareta estetiske hensyn, og viser i den anledning til PBL 2. De vil evt. komme tilbake med ytterligere innspill til planarbeidet etter en eventuell marinarkeologisk befaring. Kommentarer Det er tatt kontakt med Tromsø museum, som i brev av opplyser at området rundt flyplassen ikke er kjent for maritim aktivitet av eldre dato, og at muligheten for bevarte kulturminner i det aktuelle området anses for begrenset. Vi det ikke er nødvendig med befaring av området. Norges vassdrags og energidirektorat ( ) NVE viser i brev av til at forlengelsen av flyplassen mot nord vil krysse Jernelva. Pga elvas betydelige vannføring anbefales ikke at den legges i kulvert, men at elveløpet heller legges om, slik at den følger ytterkanten av en ny fylling. A side 8 Det anbefales at eventuelle tiltak som berører naturreservatet i syd-øst begrenses mest mulig, og at utformingen skjer i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling. NVE ønsker også at planen bør ha som mål å bevare eksisterende kantsone mot vassdrag, og eventuelt utvikle ny, dersom slike områder berøres av planen. Side 3 av 12

4 Kommentarer Den nordlige delen av planforslaget har vært forelagt NVE, som i brev av opplyser at de ikke har merknader til forslaget. Videre var det informasjonsmøte mellom Avinor og kommunen Der ble bla. planene for utvidelsen drøftet. Fra kommunens side ble det påpekt viktigheten av ta hensyn til Reisautløpet naturreservat og å sikre tilgjengligheten til friluftsområdet rundt flyplassen. PLANOMRÅDET Lokalisering og avgrensing Sørkjosen lufthavn ligger innerst i Reisafjorden, ca 4 km nord-vest for Storslett, som er kommunesenter i Nordreisa kommune. I syd og øst grenser flyplassområdet mot Reisaelvas utløpsos, som også omfatter Reisautløpet naturreservat. I reservatet inngår de 3 viktigste strandengene i Nord-Norge, og området har derfor svært stor verneverdi. Mot syd-vest er det et friluftsområde mellom flyplassen og et boligområde. Videre nordover ligger planområdet inntil et kombinert industri- og forretningsområde, samt et boligområde, og et industriområde. Her er det også avsatt et areal på begge sider av Jernelva til park. Helt i nord-vest er det et kombinert bolig- og forretningsområde, havneområde. Hele planområdet er på ca 285 da, og følger hovedsakelig gjeldende reguleringsplanens grense for lufthavna mot vest. De endringene som er gjort er at gjenværende del av industriområde I1 er tatt med i planområdet. Det samme gjelder en liten del av eiendommen 47/18, og et lite areal av eiendommen 47/468 helt i nord-vest, som er omregulert til veiformål. Sistnevnte er tatt med for å få adkomst til lysanlegget nord for Jernelva. Et areal i friluftsområde F2 i syd-vest er også tatt med. Dette arealet forutsettes planert ned, og inngår i planen som flyplassområde og friluftsområde. Alle disse områdene ligger på vestsiden av flyplassen, og betegnelsene på områdene er hentet fra den tidligere reguleringsplanen. Mot nord, syd og delvis på sjøsiden mot øst er planområdet utvidet for å gi plass for nødvendige sikkerhetsområder, hovedsakelig i form av fyllinger. Bygg og anlegg Rullebanen på Sørkjosen er orientert nord-syd. Den har en asfaltert lengde på 800 m mellom tersklene, og en bredde på 30 m. Det er skrå instrumentinnflyging (LLZ) til bane 15 fra nordøst, basert på visuell sirkling i siste del av innflygingen. Innflyging fra sør er basert på visuell sirkling. Ekspedisjonsbygget har et bruttoareal på ca 640 m2 fordelt på 4 plan, hvorav publikumsarealene utgjør ca 190 m2 av 1. etasje. Driftsbygget består av brannstasjon, garasjer og verksted med et totalt areal ca 460 m2. Det er også et sandlager på ca 100 m2 i tilknytning til driftsbygningen. I tillegg pågår oppføring av en vaskehall med planlagt ferdigstillelse i løpet av Flyoppstillingsområdet på lufthavna har kapasitet for 2 stk turbomaskiner av type Dash-8. I tilegg vil det være mulig å parkere 1-2 mindre fly på plassen samtidig. Trafikkutvikling og prognoser Side 4 av 12

5 Antall passasjerer over Sørkjosen lufthavn lå i perioden på mellom og passasjerer pr år, hvorav transittpassasjerene utgjorde nær 60%. I 2005 reiste passasjerer over lufthavna, hvorav registrert terminalpassasjerer og transittpassasjerer. Avinors statstikk for 2005 viser videre at av totalt flybevegelser var rutefly, og 476 bevegelser annen trafikk. Det er ikke forventet trafikkvekst av betydning på Sørkjosen lufthavn i årene som kommer. Det er samtidig forventet omtrent uendret antall flybevegelser. Planlagt utbygging Reguleringsplanen forutsetter en forlengelse av rullebanen med ca 100 m mot nord. Dette medfører utfylling på syd-siden av utløpet av Jernelva, samtidig som djupålen ved selve utløpet må tilpasses fyllingen. Det vil også være behov for en mindre utfylling på A side 3 nordsiden av Jernelva pga ny plassering av innflygingslysene ved baneforlengelsen. På sydsiden medfører de nye sikkerhetskravene at et område ved sydøstenden av banen må fylles opp, og at skråningen mot sjøen må slakes ut. I forbindelse med dette arbeidet vil djupålen langs land bli berørt, og det vil bli vurdert om det er behov for å etablere en ny djupål utenfor fyllingen. Det vil også bli lagt en kulvert ved innerenden av moloen for innflygingslysene, for å bedre gjennomstrømningen til badeplassen på innsiden av moloen. Moloen for innflygingslysene vil ha samme lengde som i dag, men tverrbaren flyttes nærmere rullebanen, dvs. plassering 150 m fra landingsterskel. Et høyereliggende område syd-vest for baneenden vil bli planert ned for å tilfredsstille sikkerhetskravene. Forlengelsen av rullebanen og utvidelse av sikkerhetsområdet medfører at gjerdet må flyttes i nord-vestre og syd-vestre delen av planområdet. Utvidelsen av sikkerhetsområdene mot sjøen medfører at turstien langs østsiden av rullebanen ikke lar seg opprettholde. For fremtiden vil tursløyfa måtte følge lokalveinettet vest for lufthavna. Det er også behov for en mindre omlegging av kjøreveien ved LLZ-anlegget, for å unngå nedbrøyting av gjerdet. Dessuten må det anlegges en vei på nordsiden av Jernelva for å få adkomst til lysanlegget på denne siden. Veien vil krysse eiendommen 47/468. OVERORDNEDE PLANER Kommuneplanens arealdel Sørkjosen lufthavn er i kommuneplanens arealdel for avsatt til senterområde med båndlegging etter luftfartsloven. Reguleringsplaner Området mellom E6 og sjøen, hvor også flyplassen ligger, inngår i 4 reguleringsplaner. Plan for Sørkjosen I, sist datert omfatter dagens lufthavnområde med adkomstveg, regulert til trafikkområder, flyplass og kjøreveger. De deler av eksisterende reguleringsplaner som ligger innenfor det nye planområdet for lufthavna, vil utgå når den nye reguleringsplanen blir vedtatt Det foreligger også en lufthavnplan for Sørkjosen lufthavn fra Utdrag fra denne er benyttet i beskrivelsen av planområdet. Reisautløpet Naturreservat Den syd-østre delen av lufthavnområdet berører Reisautløpet Naturreservat. Dette gjelder også en mindre del av planlagt utvidelse av sikkerhetsområdet. Etter ønske fra Fylkesmannen Side 5 av 12

6 i Troms er de arealer som inngår i naturreservatet holdt utenfor planområdet, og det må søkes dispensasjon for å gjennomføre tiltak i dette området. I etterkant av eventuell utvidelse av sikkerhetsområdet er det forutsatt at grensen for naturreservatet for sikkerhetsområdet. PLANFORSLAG Reguleringsformål Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Byggeområder - Område for industri/lager 3. Offentlige trafikkområder - Kjørevei - Flyplass 6. Spesialområder - Friluftsområde på land - Friluftsområde i sjø/vassdrag - Høyderestriksjonsområde rundt flyplassen - Restriksjonsområde rundt navigasjonsanlegg 8. Kombinerte formål - Flyplass/friluftsområde i sjø/vassdrag 1.1 Byggeområder. Område for industri/lager Området omfatter gjenværende del av "sagbrukstomta", ved nordvestenden av flyplassen. Området tillates fortsatt benyttet til industri- og lagerformål, med de høyderestriksjoner som fremkommer av reguleringsplanen. 3.1 Offentlige trafikkområder. Kjørevei Formålet omfatter en kort veistrekning ved eiendommen 47/18, hvor en kurve rettes litt ut, for å unngå nedbrøyting av gjerdet mot flyplassen. Videre er det regulert inn en kjøreadkomst fra kommunal vei til lysanlegget på nordsiden av Jernelva. Denne går over eiendommen 47/468, som er ubebygd. Formålet omfatter også veienes sidearealer. 3.2 Offentlige trafikkområder. Flyplass Flyplassområdet omfatter nåværende flyplass med utvidelser for nødvendige sikkerhetstiltak. 6.1 Spesialområder. Friluftsområde på land En del av nåværende friluftsområde ved syd-vestenden av flyplassen som berøres av sikkerhetstiltakene ved at det må planeres noe ned, vil bli revegetert og opprettholdt som friluftsområde. Det samme gjelder den delen av badestranda som inngår i planområdet. 6.2 Spesialområder. Friluftsområde i sjø/vassdrag Sjøområder som ligger slik til at de er naturlige å ta med i planområdet er regulert til friluftsområder i sjø/vassdrag. Side 6 av 12

7 6.3 Restriksjoner For Sørkjosen lufthavn gjelder en rekke restriksjoner, som har som formål å sikre hinderfri inn- og utflyging, samt navigasjonsinstrumentenes signalkvalitet. Det dreier seg om høydebegrensninger og andre rådighetsinnskrenkninger på og utenfor lufthavna mht. plassering og utforming av bebyggelse, master, ledninger, vegetasjon, forstyrrende virksomhet, og andre luftfartshindringer Spesialområde. Høyderestriksjoner rundt flyplass I forlengelsen av begge baneender er det fastsatt inn- og utflygingsflater (hinderflater). Innflygingsflatens innerkant starter 60 m foran tersklene, og flaten stiger med 2,5% ut til m fra innerkanten. Deretter er det en stigning på 3% frem til m fra innerkanten av innflygingsflaten. Innflygingsflaten har en startbredde på 150 m, og en divergens på 15% til begge sider. Utflygingsflaten starter 60 m etter tilgjengelig startrulledistanse og stiger med 4%. Utflygingsflaten har en startbredde på 80 m, og en divergens på 10 % til begge sider ut til en bredde på 580 m, og er deretter parallell ut til ytterkanten. Innflygingsflaten er bredest og har minst stigning, og vil dermed være dimensjonerende. På begge sider av rullebanen er det fastsatt en sideflate som starter i sikkerhetsområdets ytterkant (75 m fra rullebanens senterlinje). Flaten har en starthøyde som sammenfaller med rullebanens høyde i senterlinjen, og stiger med helning 14,3% (1:7) opp til 45 m over banenivå. Innenfor områdene gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med på plankartet. I disse områdene kan det ikke etableres hindre (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som skjærer gjennom inn-/utflygingsplanet eller sideklaringsplanet, slik høyderestriksjonene er angitt på plankartet. Eksisterende vegetasjon må holdes under hinderflatene Spesialområde. Restriksjonsområde rundt navigasjonsanlegg Restriksjonsområdet omkring navigasjonsinnretninger er angitt med særskilt skravur på plankartet. 8.1 Kombinerte formål. Flyplass/Friluftsområde i sjø/vassdrag Sjøområdene ved lysrekke ved nordre baneende, og hvor det kan være aktuelt med tiltak, er regulert til kombinerte formål flyplass/friluftsområde i sjø. Informasjonsmøter Den ble det avhold møte mellom Avinor og Nordreisa kommune og et åpent folkemøte i Sørkjosen. Videre har Avinor hatt flere møter med berørte grunneiere. Andre tiltak: I tillegg til tiltakene som vi skje innenfor reguleringsplanen skal det setters opp flere innflygings- og signallys i naturreservatet og flere steder rundt flyplassen. Dette gjelder i Leirbuktfjellet, Båtnes, Kippernes og Nordkjosen. Disse tiltakene vil bli behandlet gjennom enkeltsøknader. Vurdering: Arbeidet med reguleringsplanen for Sørkjosen Lufthavn har pågått i snart 2 år og det er gjort en grundig jobb med å avklare problemstillinger på forhånd. Spesielt i naturreservatet har en Side 7 av 12

8 gjennom dialog med vernemyndighetene kommet fram til en skånsom utbygging som kun omfatter innflygingslys og noe utfylling i kanten av vernegrensa. De største utbyggingene vil skje i nord-enden av flystripa. Her vil det skje store utfyllinger mot Jernelva som også medfører at hovedålen i Jernelva må flyttes/rettes ut. I tillegg skal det fylles ut og settes opp markeringslys på nesset. Den største næringsmessige konsekvens er at sagbruket må rives. Resten av bygningsmassen til firmaet vil ligge innenfor areal avsatt til næringsformål. Det kan altså drives videre. At området øst for flyplassen nå stenges for ferdsel synes vi er synd siden dette er et mye brukt turområde. Vi håper imidlertid at noe av skaden kan rettes opp ved at Avinor på folkemøtet opplyste at de stiller kr til avbøtende tiltak for grendelaget. Det anbefales at søknaden sendes ut på høring. Rådmannens innstilling: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner forslaget til reguleringsplan for utvidelse av Sørkjosen Lufthavn. Planen sendes ut på høring, høringsfrist settes til Behandling/vedtak i Driftsutvalget den sak 0128/06 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner forslaget til reguleringsplan for utvidelse av Sørkjosen Lufthavn. Planen sendes ut på høring, høringsfrist settes til TIL MØTET I DRIFTSUTVALGET Saksdokumenter: Brev og e-post fra Lasse og Wenche Aa Wara, datert og Side 8 av 12

9 Vedlegg: Reguleringsbestemmelser Plankart Planbeskrivelse Sammendrag: Avinor fremmer ny reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Bakgrunnen for planen er ny forskrift som krever at flyplassen må bygges ut for og kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene. Adm tilrår at planen godkjennes sendes over til kommunestyret for endelig behandling. Saksframstilling: Planen ble sendt ut på høring og samtidlig annonsert i Framtid i Nord og kommunens hjemmeside. Da høringsfristen gikk ut hadde det kommet inn en høringsuttalelse. De skriver: Jeg er eier av eiendommene gnr.47/468 og nabotomta gnr.47/446, og blir berørt av denne planen direkte ved at det er planlagt bygget en veg i nordenden av eiendommen 47/468 og frem til et nytt lysanlegg nord for rullebanen. Vegen forringer begge eiendommene. Da huset ble bygd i 2003 viste reguleringsplanen at dette var et lite boligfelt langs Nessevegen. Det forslaget som her legges frem endrer totalt på dette bilde, og viser at vedtatte planer i liten grad er forutsigbare. Som grunneier er jeg ikke negativ til planen. Men kommunen må som planmyndighet være med på å redusere ulempene for grunneierne. I forslag til reguleringsplan er det foreslått etablert en veg for bygging av anlegget og senere benyttes til vedlikehold av lysanleggene. Vegen vil også bli brukt som atkomst for turfolk som vil ned på friområdet. Vegen er planlagt etablert ca 5-7 meter fra huset, og dette er ikke akseptabelt. Jeg er inne i forhandlinger med Avinor om salg av grunn for vegen, og her vurderer de å bygge vegen på friområde som ligger mellom eiendommen 47/468 og Jernelva. Ved å legge vegtraseen her vil jeg trolig måtte avgi deler av denne eiendommen til vegareal. Dette alternativer vil i mindre grad medføre ulemper for meg. Se vedlagt kart. Avinor er skeptisk til å legge vegen på friområdet mot elva fordi dette vil fordyre anlegget en del. Dette må ikke aksepteres av kommunen som planmyndighet. Den totale investeringen på flyplassen er beregnet til kr.30 mill. og da bør ikke kostnadene på denne vegen være avgjørende for valg av en akseptabel vegløsning for meg som grunneier. Ved å etablere vegen på friområde må det stilles krav om at området mellom vegen og min eiendom må bygges opp en del. Dette for å unngå at det blir et brakkvannsområde. I e-post viser de i tillegg lysanlegget som skal bygges i nordenden av flyplassen. De ber om at det blir tatt i betraktelig at ved en slik utbygging kan sjøen forandre vei og begynne utvasking av vår tomt. Vurdering: Side 9 av 12

10 Det er ingen høringsinstansene som har fremmet merknader eller innsigelse til planen. Nabo Lasse og Wenche Wara har kommet med innspill angående adkomstveg til lysanlegget i nordenden av banen. De mener denne vegen må flyttes ca 35 meter sørover slik at de ikke får denne vegen så nær huset sitt. Videre er de bekymret for utfyllingen til lysene. Dette spørsmålet berøres ikke direkte i plansaken. Krav til sikring av fyllingene skjer i den påfølgende byggesaken. Jeg har vært i kontakt med Avinor. De stiller seg positiv til en slik flytting av adkomstvegen i tråd med ønskene her. Den nye vegen vil berøre eksisterende areal til bolig/foretning på sammen måte som Avinor sitt forslag. Det foreslås derfor at adkomstvegen flyttes i hht kartskisse fra Lasse og Wenche Wara. Endelig trase legges inn før behandling i kommunestyret. Rådmannens innstilling: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Adkomst til sikringslys i nordenden av flyplassen endres i hht forslag fra nabo Lasse Wara. Behandling/vedtak i Driftsutvalget den sak 0023/07 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Adkomst til sikringslys i nordenden av flyplassen endres i hht forslag fra nabo Lasse Wara. TIL MØTET I KOMMUNESTYRET Saksdokumenter: Brev fra Troms fylkeskommune, datert Brev fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelinga, datert Brev fra Sametinget datert og Vedlegg: Reguleringsbestemmelser Plankart Planbeskrivelse Sammendrag: Side 10 av 12

11 Avinor fremmer ny reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Bakgrunnen for planen er ny forskrift som krever at flyplassen må bygges ut for og kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene. Adm tilrår at planen egengodkjennes av kommunestyret. Saksframstilling: Planen ble sendt ut på høring Da høringsfristen gikk ut hadde det kommet inn en høringsuttalelse. De innkomne uttalelsene over kom inn etter at saken var skrevet og sendt ut til andregangs behandling i driftsutvalget. Når det gjelder innholdet i høringsbrevene så har ingen av dem innsigelser til planen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har en merknad som går på bruk av stedegent frø ved revegitering av området satt av til friluftsområde. Vurdering: Reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn har nå vært igjennom høringsprosess. Det har ikke kommet inn innsigelser til planen. Det er kommet inn tre merknader. Det ene er tilførselsvei i nordenden av flyplassen. Den er nå flyttet litt sørover i tråd med ønske fra nærmeste grunneier. Videre er det Fylkesmannens miljøvernavdeling merknad om bruk av stedeget frø i friluftsområdet og nabo Lasse Wara sin merknad om at han var bekymret for utvasking fra sjøen rundt neset i nordenden av flyplassen.. Dette spørsmålet berøres ikke direkte i plansaken. Krav til sikring av fyllingene skjer i den påfølgende byggesaken. Merknaden om stedeget frø foreslås tatt inn i Planbestemmelsenes 5b Ny tekst blir: Området skal tilsåes etter planeringen med stedegent frø. Med bakgrunn i dette anbefales det at planen egengodkjennes. Rådmannens innstilling: Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven 27-2 nr 1 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn med følgende endring: Planbestemmelsens 5b skal lyde: Området skal tilsåes etter planeringen med stedegent frø. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0007/07 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven 27-2 nr 1 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn med følgende endring: Planbestemmelsens 5b skal lyde: Side 11 av 12

12 Området skal tilsåes etter planeringen med stedegent frø Rett utskrift Christin Andersen sekretær Utskrift til: Saksbehandler Dag Funderud for videre oppfølgning Avinor AS, v / Terje Jensen, PB Gardermoen Avinor AS, Sørkjosen Lufthavn, 9152 Sørkjosen Multiconsult, 7486 Trondheim Paulsen Rias, Kongleveien 45, 9510 Alta Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø Troms Fylkeskommune, plan- og næringsetat, PB 6600, 9296 Tromsø Sørkjosen Grendelag, 9152 Sørkjosen Birkelund Sagbruk, Industriveien 25, 9152 Sørkjosen Lasse Wara, Bjørkvoll 9, 9152 Sørkjosen Side 12 av 12