SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Dag Funderud Arkiv: L12 Arkivsak: 05/00259

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Dag Funderud Arkiv: L12 Arkivsak: 05/00259"

Transkript

1 Nordreisa kommune Sak 0007/07 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Dag Funderud Arkiv: L12 Arkivsak: 05/00259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0128/06 Driftsutvalget /07 Driftsutvalget /07 Kommunestyret REGULERINGSPLAN FOR SØRKJOSEN LUFTHAVN GNR. 47/418 Saksdokumenter: Møtereferat fra møte med Nordreisa kommune og Avinor Paulsen RI A/S brev om oppstart av planarbeidet, dater Statens vegvesen Region nord opplyser i brev av Sørkjosen Grendelag den Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelinga brev av Sametinget, brev av Troms fylkeskommune, kulturetaten, brev av NVE, brev av Avinor, brev av Brev fra Nordreisa kommune, Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelinga brev av Avinor, reguleringsplan datert Vedlegg: Reguleringsbestemmelser Plankart Planbeskrivelse Sammendrag: Avinor fremmer ny reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Bakgrunnen for planen er ny forskrift som krever at flyplassen må bygges ut for og kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene. Det anbefales ta planen opp til behandling og sende den ut på høring. Side 1 av 12

2 Saksframstilling: Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Nordlys og Fremtid i Nord 25.februar 2005, og berørte parter er samtidig varslet direkte. Nye sikkerhetskrav i hht "Forskrift om utforming av store flyplasser BSL E 3-2)" medfører at lufthavnene må gjennomføre en del tiltak for å få fornyet teknisk godkjenning. For Sørkjosen lufthavn innebærer dette bl.a. at sikkerhetssonene må forlenges ved baneendene, og utvides spesielt på sjøsiden. Gjeldende reguleringsplan for området hjemler ikke gjennomføring av de nødvendige utbyggingstiltakene. Avinor har derfor fått utarbeidet en ny reguleringsplan, som fastsetter rammene for fremtidig utvikling av flyplassen, samtidig som det er forsøkt tatt hensyn til de betydelige verneinteressene syd-øst i området. Etter varsel om oppstart har det kommet inn følgende merknader: Kommentarer i kursiv er utarbeidet av tiltakshaver. Statens vegvesen, region nord Troms og Vest-Finnmark distrikt Statens vegvesen Region nord opplyser i brev av at de ikke har merknader til planlagt regulering. Kommentarer Tas til etterretning Sørkjosen Grendelag Sørkjosen Grendelag har behandlet forvarslet om regulering på sitt årsmøte den Grendelaget påpeker i brev av samme dato at det aktuelle området er et meget fint turområde, som benyttes mye hele året, og at de ønsker å bevare det best mulig. De savner også en skisse som viser hva planen vil innebære. I brevet stilles spørsmål om planens innvirkning på fuglelivet, turstiene, badeplassen, og hvordan beboerne nærmest flyplassen vil bli berørt av planen. De ber også om en skisse som viser hva som vil skje etter reguleringen. Kommentarer Det har dessverre ikke vært mulig å bevare turstien på yttersiden avflyplassen. For øvrig blir naboene lite berørt av de nye sikkerhetstiltakene. Pga forlengelsen av rullebanen mot nord for å redusere inngrepene i naturreservatet mest mulig, kan det bli noe øket støy for de som bor ved den nordlige baneenden. Sørkjosen Grendelag er gjort oppmerksom på de aktuelle tiltakene i brev av Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen viser i brev av til at Luftfartsverket (nå Avinor) i 2000 fikk tillatelse til utvidelse av det sydlige endefeltet og en forlenget steinfylling for innflygingslys. Av hensyn til verneverdiene i naturreservatet ønskes det ikke at sikkerhetsområdet og steinfyllingen forlenges ytterligere sydover. Dette begrunnes med viktigheten av å bevare et stort elvedelta i tilknytning til en av de mest verdifulle strandengene i Nord-Norge. Fylkesmannen peker også på betydningen av god gjennomstrømming av vann, og på at dreneringssystemene fortsatt fungerer godt. Videre vises til faren for at fysiske tiltak vil kunne skade selve strandvegetasjonen, og det understrekes at man på grunn av verneverdiene så langt som mulig må unngå fysiske inngrep i naturreservatet. Dersom forlengelse av sikkerhetssonen sydover vurderes må det fremskaffes dokumentasjon som viser effekten av slik forlengelse, og avbøtende tiltak i forhold til drenering og verneverdier. Mht. Jernelva opplyser Fylkesmannen at denne har et meget flatt løp Side 2 av 12

3 i nedre del, og at økt innsnevring vil kunne medføre økte vannskader for bebyggelsen langs elva. Ved en utvidelse mot nord må det sikres tilstrekkelig avløp for flomvann. Fylkesmannen viser også til at det ved en eventuell forlengelse av rullebanen må fremlegges nye støysoner, og gjør oppmerksom på at de kan fremme innsigelse i tilfelle retningslinjene ikke overholdes. A side 7 Kommentarer Fylkesmannens anmerkninger er tatt hensyn til så langt som mulig ved at flyplassen forutsettes utvidet mot nord, og at det kun er tatt med nødvendig oppgradering av sikkerhetsområdet i syd-øst, samt lysrekke i syd. Den foreslåtte løsningen er forelagt Fylkesmannen miljøvernavdeling, som i brev av konkluderer med at de er positiv til løsningen, da den kun har mindre påvirkning på Reisautløpet naturreservat. Fylkesmannen opplyser videre at det er lite ønskelig med reguleringsplan innenfor grensene for naturreservatet. Det foreslås at planlagte tiltak innenfor reservatet vises på plankartet, men utenfor planområdet. Det må i denne omgang søkes dispensasjon for tiltakene innenfor reservatet. En grensejustering kan vurderes senere. Fylkesmannens anbefaling er innarbeidet i planen. Sametinget, Miljø og kulturvernavdelingen Sametinget opplyser i brev av at de ikke kjenner til automatisk freda kulturminner i planområdet, og at de ikke har merknader til den planlagte reguleringen. Sametinget gjør samtidig oppmerksom på varslingsplikten dersom det under arbeider i marken skulle komme frem gjenstander eller annet, som viser eldre aktivitet i området. Kommentarer Forutsettes tatt til etterretning. Troms fylkeskommune, kulturetaten Troms fylkeskommune opplyser i brev av at Sørkjosen inngår i et marinarkeologisk prioritert område. De ønsker at det oversendes mer detaljerte opplysninger om lokalisering og omfang av tiltak i sjø til Tromsø museum, slik at det kan tas stilling til om det er behov for marinarkeologisk befaring på stedet. Fylkeskommunen ber for øvrig om at reguleringsplanen må ivareta estetiske hensyn, og viser i den anledning til PBL 2. De vil evt. komme tilbake med ytterligere innspill til planarbeidet etter en eventuell marinarkeologisk befaring. Kommentarer Det er tatt kontakt med Tromsø museum, som i brev av opplyser at området rundt flyplassen ikke er kjent for maritim aktivitet av eldre dato, og at muligheten for bevarte kulturminner i det aktuelle området anses for begrenset. Vi det ikke er nødvendig med befaring av området. Norges vassdrags og energidirektorat ( ) NVE viser i brev av til at forlengelsen av flyplassen mot nord vil krysse Jernelva. Pga elvas betydelige vannføring anbefales ikke at den legges i kulvert, men at elveløpet heller legges om, slik at den følger ytterkanten av en ny fylling. A side 8 Det anbefales at eventuelle tiltak som berører naturreservatet i syd-øst begrenses mest mulig, og at utformingen skjer i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling. NVE ønsker også at planen bør ha som mål å bevare eksisterende kantsone mot vassdrag, og eventuelt utvikle ny, dersom slike områder berøres av planen. Side 3 av 12

4 Kommentarer Den nordlige delen av planforslaget har vært forelagt NVE, som i brev av opplyser at de ikke har merknader til forslaget. Videre var det informasjonsmøte mellom Avinor og kommunen Der ble bla. planene for utvidelsen drøftet. Fra kommunens side ble det påpekt viktigheten av ta hensyn til Reisautløpet naturreservat og å sikre tilgjengligheten til friluftsområdet rundt flyplassen. PLANOMRÅDET Lokalisering og avgrensing Sørkjosen lufthavn ligger innerst i Reisafjorden, ca 4 km nord-vest for Storslett, som er kommunesenter i Nordreisa kommune. I syd og øst grenser flyplassområdet mot Reisaelvas utløpsos, som også omfatter Reisautløpet naturreservat. I reservatet inngår de 3 viktigste strandengene i Nord-Norge, og området har derfor svært stor verneverdi. Mot syd-vest er det et friluftsområde mellom flyplassen og et boligområde. Videre nordover ligger planområdet inntil et kombinert industri- og forretningsområde, samt et boligområde, og et industriområde. Her er det også avsatt et areal på begge sider av Jernelva til park. Helt i nord-vest er det et kombinert bolig- og forretningsområde, havneområde. Hele planområdet er på ca 285 da, og følger hovedsakelig gjeldende reguleringsplanens grense for lufthavna mot vest. De endringene som er gjort er at gjenværende del av industriområde I1 er tatt med i planområdet. Det samme gjelder en liten del av eiendommen 47/18, og et lite areal av eiendommen 47/468 helt i nord-vest, som er omregulert til veiformål. Sistnevnte er tatt med for å få adkomst til lysanlegget nord for Jernelva. Et areal i friluftsområde F2 i syd-vest er også tatt med. Dette arealet forutsettes planert ned, og inngår i planen som flyplassområde og friluftsområde. Alle disse områdene ligger på vestsiden av flyplassen, og betegnelsene på områdene er hentet fra den tidligere reguleringsplanen. Mot nord, syd og delvis på sjøsiden mot øst er planområdet utvidet for å gi plass for nødvendige sikkerhetsområder, hovedsakelig i form av fyllinger. Bygg og anlegg Rullebanen på Sørkjosen er orientert nord-syd. Den har en asfaltert lengde på 800 m mellom tersklene, og en bredde på 30 m. Det er skrå instrumentinnflyging (LLZ) til bane 15 fra nordøst, basert på visuell sirkling i siste del av innflygingen. Innflyging fra sør er basert på visuell sirkling. Ekspedisjonsbygget har et bruttoareal på ca 640 m2 fordelt på 4 plan, hvorav publikumsarealene utgjør ca 190 m2 av 1. etasje. Driftsbygget består av brannstasjon, garasjer og verksted med et totalt areal ca 460 m2. Det er også et sandlager på ca 100 m2 i tilknytning til driftsbygningen. I tillegg pågår oppføring av en vaskehall med planlagt ferdigstillelse i løpet av Flyoppstillingsområdet på lufthavna har kapasitet for 2 stk turbomaskiner av type Dash-8. I tilegg vil det være mulig å parkere 1-2 mindre fly på plassen samtidig. Trafikkutvikling og prognoser Side 4 av 12

5 Antall passasjerer over Sørkjosen lufthavn lå i perioden på mellom og passasjerer pr år, hvorav transittpassasjerene utgjorde nær 60%. I 2005 reiste passasjerer over lufthavna, hvorav registrert terminalpassasjerer og transittpassasjerer. Avinors statstikk for 2005 viser videre at av totalt flybevegelser var rutefly, og 476 bevegelser annen trafikk. Det er ikke forventet trafikkvekst av betydning på Sørkjosen lufthavn i årene som kommer. Det er samtidig forventet omtrent uendret antall flybevegelser. Planlagt utbygging Reguleringsplanen forutsetter en forlengelse av rullebanen med ca 100 m mot nord. Dette medfører utfylling på syd-siden av utløpet av Jernelva, samtidig som djupålen ved selve utløpet må tilpasses fyllingen. Det vil også være behov for en mindre utfylling på A side 3 nordsiden av Jernelva pga ny plassering av innflygingslysene ved baneforlengelsen. På sydsiden medfører de nye sikkerhetskravene at et område ved sydøstenden av banen må fylles opp, og at skråningen mot sjøen må slakes ut. I forbindelse med dette arbeidet vil djupålen langs land bli berørt, og det vil bli vurdert om det er behov for å etablere en ny djupål utenfor fyllingen. Det vil også bli lagt en kulvert ved innerenden av moloen for innflygingslysene, for å bedre gjennomstrømningen til badeplassen på innsiden av moloen. Moloen for innflygingslysene vil ha samme lengde som i dag, men tverrbaren flyttes nærmere rullebanen, dvs. plassering 150 m fra landingsterskel. Et høyereliggende område syd-vest for baneenden vil bli planert ned for å tilfredsstille sikkerhetskravene. Forlengelsen av rullebanen og utvidelse av sikkerhetsområdet medfører at gjerdet må flyttes i nord-vestre og syd-vestre delen av planområdet. Utvidelsen av sikkerhetsområdene mot sjøen medfører at turstien langs østsiden av rullebanen ikke lar seg opprettholde. For fremtiden vil tursløyfa måtte følge lokalveinettet vest for lufthavna. Det er også behov for en mindre omlegging av kjøreveien ved LLZ-anlegget, for å unngå nedbrøyting av gjerdet. Dessuten må det anlegges en vei på nordsiden av Jernelva for å få adkomst til lysanlegget på denne siden. Veien vil krysse eiendommen 47/468. OVERORDNEDE PLANER Kommuneplanens arealdel Sørkjosen lufthavn er i kommuneplanens arealdel for avsatt til senterområde med båndlegging etter luftfartsloven. Reguleringsplaner Området mellom E6 og sjøen, hvor også flyplassen ligger, inngår i 4 reguleringsplaner. Plan for Sørkjosen I, sist datert omfatter dagens lufthavnområde med adkomstveg, regulert til trafikkområder, flyplass og kjøreveger. De deler av eksisterende reguleringsplaner som ligger innenfor det nye planområdet for lufthavna, vil utgå når den nye reguleringsplanen blir vedtatt Det foreligger også en lufthavnplan for Sørkjosen lufthavn fra Utdrag fra denne er benyttet i beskrivelsen av planområdet. Reisautløpet Naturreservat Den syd-østre delen av lufthavnområdet berører Reisautløpet Naturreservat. Dette gjelder også en mindre del av planlagt utvidelse av sikkerhetsområdet. Etter ønske fra Fylkesmannen Side 5 av 12

6 i Troms er de arealer som inngår i naturreservatet holdt utenfor planområdet, og det må søkes dispensasjon for å gjennomføre tiltak i dette området. I etterkant av eventuell utvidelse av sikkerhetsområdet er det forutsatt at grensen for naturreservatet for sikkerhetsområdet. PLANFORSLAG Reguleringsformål Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Byggeområder - Område for industri/lager 3. Offentlige trafikkområder - Kjørevei - Flyplass 6. Spesialområder - Friluftsområde på land - Friluftsområde i sjø/vassdrag - Høyderestriksjonsområde rundt flyplassen - Restriksjonsområde rundt navigasjonsanlegg 8. Kombinerte formål - Flyplass/friluftsområde i sjø/vassdrag 1.1 Byggeområder. Område for industri/lager Området omfatter gjenværende del av "sagbrukstomta", ved nordvestenden av flyplassen. Området tillates fortsatt benyttet til industri- og lagerformål, med de høyderestriksjoner som fremkommer av reguleringsplanen. 3.1 Offentlige trafikkområder. Kjørevei Formålet omfatter en kort veistrekning ved eiendommen 47/18, hvor en kurve rettes litt ut, for å unngå nedbrøyting av gjerdet mot flyplassen. Videre er det regulert inn en kjøreadkomst fra kommunal vei til lysanlegget på nordsiden av Jernelva. Denne går over eiendommen 47/468, som er ubebygd. Formålet omfatter også veienes sidearealer. 3.2 Offentlige trafikkområder. Flyplass Flyplassområdet omfatter nåværende flyplass med utvidelser for nødvendige sikkerhetstiltak. 6.1 Spesialområder. Friluftsområde på land En del av nåværende friluftsområde ved syd-vestenden av flyplassen som berøres av sikkerhetstiltakene ved at det må planeres noe ned, vil bli revegetert og opprettholdt som friluftsområde. Det samme gjelder den delen av badestranda som inngår i planområdet. 6.2 Spesialområder. Friluftsområde i sjø/vassdrag Sjøområder som ligger slik til at de er naturlige å ta med i planområdet er regulert til friluftsområder i sjø/vassdrag. Side 6 av 12

7 6.3 Restriksjoner For Sørkjosen lufthavn gjelder en rekke restriksjoner, som har som formål å sikre hinderfri inn- og utflyging, samt navigasjonsinstrumentenes signalkvalitet. Det dreier seg om høydebegrensninger og andre rådighetsinnskrenkninger på og utenfor lufthavna mht. plassering og utforming av bebyggelse, master, ledninger, vegetasjon, forstyrrende virksomhet, og andre luftfartshindringer Spesialområde. Høyderestriksjoner rundt flyplass I forlengelsen av begge baneender er det fastsatt inn- og utflygingsflater (hinderflater). Innflygingsflatens innerkant starter 60 m foran tersklene, og flaten stiger med 2,5% ut til m fra innerkanten. Deretter er det en stigning på 3% frem til m fra innerkanten av innflygingsflaten. Innflygingsflaten har en startbredde på 150 m, og en divergens på 15% til begge sider. Utflygingsflaten starter 60 m etter tilgjengelig startrulledistanse og stiger med 4%. Utflygingsflaten har en startbredde på 80 m, og en divergens på 10 % til begge sider ut til en bredde på 580 m, og er deretter parallell ut til ytterkanten. Innflygingsflaten er bredest og har minst stigning, og vil dermed være dimensjonerende. På begge sider av rullebanen er det fastsatt en sideflate som starter i sikkerhetsområdets ytterkant (75 m fra rullebanens senterlinje). Flaten har en starthøyde som sammenfaller med rullebanens høyde i senterlinjen, og stiger med helning 14,3% (1:7) opp til 45 m over banenivå. Innenfor områdene gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med på plankartet. I disse områdene kan det ikke etableres hindre (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som skjærer gjennom inn-/utflygingsplanet eller sideklaringsplanet, slik høyderestriksjonene er angitt på plankartet. Eksisterende vegetasjon må holdes under hinderflatene Spesialområde. Restriksjonsområde rundt navigasjonsanlegg Restriksjonsområdet omkring navigasjonsinnretninger er angitt med særskilt skravur på plankartet. 8.1 Kombinerte formål. Flyplass/Friluftsområde i sjø/vassdrag Sjøområdene ved lysrekke ved nordre baneende, og hvor det kan være aktuelt med tiltak, er regulert til kombinerte formål flyplass/friluftsområde i sjø. Informasjonsmøter Den ble det avhold møte mellom Avinor og Nordreisa kommune og et åpent folkemøte i Sørkjosen. Videre har Avinor hatt flere møter med berørte grunneiere. Andre tiltak: I tillegg til tiltakene som vi skje innenfor reguleringsplanen skal det setters opp flere innflygings- og signallys i naturreservatet og flere steder rundt flyplassen. Dette gjelder i Leirbuktfjellet, Båtnes, Kippernes og Nordkjosen. Disse tiltakene vil bli behandlet gjennom enkeltsøknader. Vurdering: Arbeidet med reguleringsplanen for Sørkjosen Lufthavn har pågått i snart 2 år og det er gjort en grundig jobb med å avklare problemstillinger på forhånd. Spesielt i naturreservatet har en Side 7 av 12

8 gjennom dialog med vernemyndighetene kommet fram til en skånsom utbygging som kun omfatter innflygingslys og noe utfylling i kanten av vernegrensa. De største utbyggingene vil skje i nord-enden av flystripa. Her vil det skje store utfyllinger mot Jernelva som også medfører at hovedålen i Jernelva må flyttes/rettes ut. I tillegg skal det fylles ut og settes opp markeringslys på nesset. Den største næringsmessige konsekvens er at sagbruket må rives. Resten av bygningsmassen til firmaet vil ligge innenfor areal avsatt til næringsformål. Det kan altså drives videre. At området øst for flyplassen nå stenges for ferdsel synes vi er synd siden dette er et mye brukt turområde. Vi håper imidlertid at noe av skaden kan rettes opp ved at Avinor på folkemøtet opplyste at de stiller kr til avbøtende tiltak for grendelaget. Det anbefales at søknaden sendes ut på høring. Rådmannens innstilling: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner forslaget til reguleringsplan for utvidelse av Sørkjosen Lufthavn. Planen sendes ut på høring, høringsfrist settes til Behandling/vedtak i Driftsutvalget den sak 0128/06 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner forslaget til reguleringsplan for utvidelse av Sørkjosen Lufthavn. Planen sendes ut på høring, høringsfrist settes til TIL MØTET I DRIFTSUTVALGET Saksdokumenter: Brev og e-post fra Lasse og Wenche Aa Wara, datert og Side 8 av 12

9 Vedlegg: Reguleringsbestemmelser Plankart Planbeskrivelse Sammendrag: Avinor fremmer ny reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Bakgrunnen for planen er ny forskrift som krever at flyplassen må bygges ut for og kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene. Adm tilrår at planen godkjennes sendes over til kommunestyret for endelig behandling. Saksframstilling: Planen ble sendt ut på høring og samtidlig annonsert i Framtid i Nord og kommunens hjemmeside. Da høringsfristen gikk ut hadde det kommet inn en høringsuttalelse. De skriver: Jeg er eier av eiendommene gnr.47/468 og nabotomta gnr.47/446, og blir berørt av denne planen direkte ved at det er planlagt bygget en veg i nordenden av eiendommen 47/468 og frem til et nytt lysanlegg nord for rullebanen. Vegen forringer begge eiendommene. Da huset ble bygd i 2003 viste reguleringsplanen at dette var et lite boligfelt langs Nessevegen. Det forslaget som her legges frem endrer totalt på dette bilde, og viser at vedtatte planer i liten grad er forutsigbare. Som grunneier er jeg ikke negativ til planen. Men kommunen må som planmyndighet være med på å redusere ulempene for grunneierne. I forslag til reguleringsplan er det foreslått etablert en veg for bygging av anlegget og senere benyttes til vedlikehold av lysanleggene. Vegen vil også bli brukt som atkomst for turfolk som vil ned på friområdet. Vegen er planlagt etablert ca 5-7 meter fra huset, og dette er ikke akseptabelt. Jeg er inne i forhandlinger med Avinor om salg av grunn for vegen, og her vurderer de å bygge vegen på friområde som ligger mellom eiendommen 47/468 og Jernelva. Ved å legge vegtraseen her vil jeg trolig måtte avgi deler av denne eiendommen til vegareal. Dette alternativer vil i mindre grad medføre ulemper for meg. Se vedlagt kart. Avinor er skeptisk til å legge vegen på friområdet mot elva fordi dette vil fordyre anlegget en del. Dette må ikke aksepteres av kommunen som planmyndighet. Den totale investeringen på flyplassen er beregnet til kr.30 mill. og da bør ikke kostnadene på denne vegen være avgjørende for valg av en akseptabel vegløsning for meg som grunneier. Ved å etablere vegen på friområde må det stilles krav om at området mellom vegen og min eiendom må bygges opp en del. Dette for å unngå at det blir et brakkvannsområde. I e-post viser de i tillegg lysanlegget som skal bygges i nordenden av flyplassen. De ber om at det blir tatt i betraktelig at ved en slik utbygging kan sjøen forandre vei og begynne utvasking av vår tomt. Vurdering: Side 9 av 12

10 Det er ingen høringsinstansene som har fremmet merknader eller innsigelse til planen. Nabo Lasse og Wenche Wara har kommet med innspill angående adkomstveg til lysanlegget i nordenden av banen. De mener denne vegen må flyttes ca 35 meter sørover slik at de ikke får denne vegen så nær huset sitt. Videre er de bekymret for utfyllingen til lysene. Dette spørsmålet berøres ikke direkte i plansaken. Krav til sikring av fyllingene skjer i den påfølgende byggesaken. Jeg har vært i kontakt med Avinor. De stiller seg positiv til en slik flytting av adkomstvegen i tråd med ønskene her. Den nye vegen vil berøre eksisterende areal til bolig/foretning på sammen måte som Avinor sitt forslag. Det foreslås derfor at adkomstvegen flyttes i hht kartskisse fra Lasse og Wenche Wara. Endelig trase legges inn før behandling i kommunestyret. Rådmannens innstilling: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Adkomst til sikringslys i nordenden av flyplassen endres i hht forslag fra nabo Lasse Wara. Behandling/vedtak i Driftsutvalget den sak 0023/07 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Nordreisa kommune ved driftsutvalget viser til plan- og bygningsloven 27-1 nr 2 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Adkomst til sikringslys i nordenden av flyplassen endres i hht forslag fra nabo Lasse Wara. TIL MØTET I KOMMUNESTYRET Saksdokumenter: Brev fra Troms fylkeskommune, datert Brev fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelinga, datert Brev fra Sametinget datert og Vedlegg: Reguleringsbestemmelser Plankart Planbeskrivelse Sammendrag: Side 10 av 12

11 Avinor fremmer ny reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn. Bakgrunnen for planen er ny forskrift som krever at flyplassen må bygges ut for og kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene. Adm tilrår at planen egengodkjennes av kommunestyret. Saksframstilling: Planen ble sendt ut på høring Da høringsfristen gikk ut hadde det kommet inn en høringsuttalelse. De innkomne uttalelsene over kom inn etter at saken var skrevet og sendt ut til andregangs behandling i driftsutvalget. Når det gjelder innholdet i høringsbrevene så har ingen av dem innsigelser til planen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har en merknad som går på bruk av stedegent frø ved revegitering av området satt av til friluftsområde. Vurdering: Reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn har nå vært igjennom høringsprosess. Det har ikke kommet inn innsigelser til planen. Det er kommet inn tre merknader. Det ene er tilførselsvei i nordenden av flyplassen. Den er nå flyttet litt sørover i tråd med ønske fra nærmeste grunneier. Videre er det Fylkesmannens miljøvernavdeling merknad om bruk av stedeget frø i friluftsområdet og nabo Lasse Wara sin merknad om at han var bekymret for utvasking fra sjøen rundt neset i nordenden av flyplassen.. Dette spørsmålet berøres ikke direkte i plansaken. Krav til sikring av fyllingene skjer i den påfølgende byggesaken. Merknaden om stedeget frø foreslås tatt inn i Planbestemmelsenes 5b Ny tekst blir: Området skal tilsåes etter planeringen med stedegent frø. Med bakgrunn i dette anbefales det at planen egengodkjennes. Rådmannens innstilling: Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven 27-2 nr 1 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn med følgende endring: Planbestemmelsens 5b skal lyde: Området skal tilsåes etter planeringen med stedegent frø. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0007/07 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven 27-2 nr 1 og godkjenner reguleringsplan for Sørkjosen Lufthavn med følgende endring: Planbestemmelsens 5b skal lyde: Side 11 av 12

12 Området skal tilsåes etter planeringen med stedegent frø Rett utskrift Christin Andersen sekretær Utskrift til: Saksbehandler Dag Funderud for videre oppfølgning Avinor AS, v / Terje Jensen, PB Gardermoen Avinor AS, Sørkjosen Lufthavn, 9152 Sørkjosen Multiconsult, 7486 Trondheim Paulsen Rias, Kongleveien 45, 9510 Alta Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø Troms Fylkeskommune, plan- og næringsetat, PB 6600, 9296 Tromsø Sørkjosen Grendelag, 9152 Sørkjosen Birkelund Sagbruk, Industriveien 25, 9152 Sørkjosen Lasse Wara, Bjørkvoll 9, 9152 Sørkjosen Side 12 av 12

REGULERINGSPLAN FOR SØRKJOSEN LUFTHAVN, NORDREISA KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE.

REGULERINGSPLAN FOR SØRKJOSEN LUFTHAVN, NORDREISA KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE. Vår ref: A05.010.53 Alta 2007-11-27 REGULERINGSPLAN FOR SØRKJOSEN LUFTHAVN, NORDREISA KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE. 1. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN Sørkjosen lufthavn ble etablert i 1974, som en del av småflyplassnettet

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06.

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06. Nordreisa kommune Sak 0055/03 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: REGPL Sørkjosengartneritomta / L12 Arkivsak: 02/01355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS Planbeskrivelse Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS 1. BAKGRUNN Reguleringsplanen omfatter eiendommene gnr/bnr 27/249, 27/1054, 27/1055, 27/1056,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn : Bebyggelsesplan for Alta lufthavn Byggeområde TB2 (driftsbyninger/hangar) Vedtatt : 22.06.2009 Arkivsak :08/4137 Planident : 20080014 1 Planens intensjon Plankart og bestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMMERFEST LUFTHAVN, HAMMERFEST KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE.

REGULERINGSPLAN FOR HAMMERFEST LUFTHAVN, HAMMERFEST KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSPLAN FOR HAMMERFEST LUFTHAVN, HAMMERFEST KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE. Dato for vedtak i kommunestyret 14.02.2008 Side 1 av 16 1. ORIENTERING 1.1 Bakgrunn for forslag til regulering Hammerfest lufthavn

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 Dato: 17.11.14 Dato for siste revisjon: 14.01.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/523-2 Arkiv: 12/21 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.09.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/822 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/135 26.11.2015 Kommunestyret 15/84 10.12.2015 2.gangsbehandling Detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130

Detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 1502201130 Saksmappe: 2011/4292-38 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 08.10.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nesbøen Øst, plannr 1502201130 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 086/10 Forvaltningsutvalget 21.10.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Mole Skubbavika Jan Leland 10/259 Idse 10/13547 PRIVAT REGULERINGPLANFORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1288 / 4 Ordningsverdi: 1709r1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget REGULERINGSPLANFORSLAG

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 08/8563 /57968/09- PLNID 1711 Henning Westerås Telefon: 77 79 01 12 09.12.2009 PLAN 1711 - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/452 REGULERINGSPLAN - IBESTAD GOLFBANE 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Gunnar Paulsen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Formannskap 08.02.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Kommunedelplan Langøra 2012-2022. Fastsettelse av planprogram.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Kommunedelplan Langøra 2012-2022. Fastsettelse av planprogram. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2011/3388-23 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 144/12 08.11.2012 Kommunestyret 115/12 22.11.2012 Kommunedelplan Langøra

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer