Eivind Rindal (STi). Observatører: Espen Munkvik (velferdsdirektør SiT) Anne-Beth Holte (HMS-sjef) Møtested:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eivind Rindal (STi). Observatører: Espen Munkvik (velferdsdirektør SiT) Anne-Beth Holte (HMS-sjef) Møtested:"

Transkript

1 1 av 5 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Dato Referanse Ephorte 2015/2393 Møtereferat Til stede: Sverre Johann Bjørke (Leder LMU 2015 og Læringsmiljøansvarlig, STi) Inge Fottland (studiesjef) Hilde Grimstad (prodekan utdanning, DMF) Anne Sølberg Ellingsen (seksjonssjef seksjon for sudentservice) Anne Helene Bakke (Internasjonalt ansvarlig, STi) Ida Kristine Bakke (STi) Lindis Burheim (leder campusprosjektet NTNU). Berit Kjeldstad (prorektor utdanning) var til stede for o-sak 9/15, o-sak 8/15 og sak 18/15. Observatører: Jorunn Alstad (Universitetsbiblioteket) Marit Svendsen Seniorrådgiver, Universell) Geir Tvedt (seniorrådgiver SVT fakultetsadm. og vara for Åse Berg, seksjonssjef studieseksjonen SVT). Hanne Kvello (rådgiver, Tilretteleggingstjenesten og vara for Reidar Angell Hansen (Tilretteleggingstjenesten), var til stede for o-sak 9/15. Forfall: Eivind Rindal (STi). Observatører: Espen Munkvik (velferdsdirektør SiT) Anne-Beth Holte (HMS-sjef) Kopi til: Ephorte 2015/2393 Gjelder: Møte Læringsmiljøutvalget (LMU) Møtetid: Fredag 27. november Møtested: Møterom Studentservice, Gamle Kjemi Signatur: CCB O- sak 9/15 Avvikssystemet Status og planer for avvikssystemet for studenter, presentert av Hanne Kvello ved Sentral mottaksenhet for avvikssystemet. Systemet har vært åpent i 2 år, og ble utviklet som et supplement til kvalitetssikringssystemet for utdanning. Hvis rutiner i kvalitetssikringssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø ikke følges opp er det et avvik som kan meldes inn i avvikssystemet. Videreutvikling av avvikssystemet var en del av virksomhetsmål 6 i 2014, og gikk over til ordinær drift i Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Gamle kjemi Studentekspedisjonen Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2 av 5 Det skrives tertialrapporter fra avvikssystemet. Samlet for 2014 ble det meldt inn 57 saker, hvorav 26 ble avvist. Avvik går til sentral mottaksenhet som ligger på Studentservice, som vurderer om melding er et avvik, og avvik videresendes til studiekvalitetskontakt eller HMS-koordinator på fakultet. Avviste saker er saker som enten er meldt feil eller ikke først er tatt gjennom kvalitetssikringssystemet. Identifiserte utfordringer er: 1) Inngangsside: hvor avvik på utdanningskvalitet og læringsmiljø er del av en samleside for andre avvik som har ulike systemer, med ulik varsling-rutiner og - kriterier. Det er skrevet en informasjonsside som skal beskrive rutiner, men den er komplisert grunnet ulike underliggende system. Det arbeides med endringer for å gjøre inngangssiden mer oversiktlig og brukervennlig. 2) Informasjon ut til studentene. Fakultetene skal informere sine studenter og ansatte, og det burde også vært en sentral kampanje. Det er likevel valgt ikke å gjøre dette grunnet noen uklarheter rundt avvikssystemet. 3) Avvisning av saker. Ved avvisning av saker fikk melder tidligere kun en e-post med info om at saken var avvist og lenke til saken. Dette er nå endret slik at melder får begrunnelse for hvorfor saken er avvist i e-post. Det er skissert ulike veier videre: å beholde avvikssystemet med de ulike underliggende systemer uendret, med små endringer eller å vurdere et nytt system. Før fusjonen er det bestemt at det kun gjøres små endringer. Det er nå begynt et samarbeid med personer fra ressursgruppe for kvalitetssikring i fusjonsarbeidet. (gruppen er nedsatt for å se på kvalitetssikringssystemet for samlet institusjon og for implementering av kvalitetssystemet). Nåværende høgskoler skal inn i systemet fra Det blir opprettet studiekvalitetskontakter på Gjøvik, Ålesund og de nye fakultetene. Meldingskriterier må vurderes, da høgskolene nå har lavere kriterier for å melde. Som overgangsordning overføres alle saker som angår deres studenter til kontaktpersonene på de tidligere høgskolene. Presentasjon er vedlagt. Diskusjon: - Avvikssystemet fungerer som en siste instans, og kan ikke sammenlignes med avvikssystem der alt skal meldes inn. Det som skal meldes, er det som ikke følges opp i andre systemer. Det er derfor lite som meldes, men det tyder likevel på at det begynner å fungere. - Utfordring at ikke alt som skal inn på avvikssiden er avvik. Og også brukernes oppfatning av hva som er avvik er ulik. - Inngang til e-vaktmester må følges opp, da det ikke er avklart når e-vaktmester kan gjelde for de tidligere høgskolene. O-sak 8/15: Nytt Læringsmiljøutvalg (LMU) Presentert av Inge Fottland. Notat mandat LMU NTNU vedlagt. Mandat er mindre endret enn først planlagt, og nytt LMU kan utvikle mandatet videre. Formålet for LMU er lite endret, holdes i henhold til lovteksten, og begrepet «Læringsmiljø» utdypes som det

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 3 av 5 fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske læringsmiljø. Det som er gjort tydeligere, er LMUs forankring i kvalitetssikringssystemet. Det nye reviderte kvalitetssikringssystemet skulle behandles i juni 2016, men blir behandlet allerede i mars, samtidig med kvalitetsmeldingen, noe som tydelig vil vise sammenhengen. Det er gjort endringer i sammensettingen: Det skal oppnevnes ansatterepresentanter fra ledelsen i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, men det er ikke definert ytterligere. Det er en endring på observatører som skal være representert, spesielt at kvalitetssikringssansvarlig skal inn. Andre observatører kan også inviteres inn, fast eller etter behov. Det skal være 3 underutvalg og skal spille inn saker til det sentrale utvalg. Hva de skal hete er ikke bestemt, men det skal ikke hete lokale LMU. Representanter fra de lokale underutvalg skal inn i det sentrale utvalg, og dette vil sikre flyt. Sekretariatet har koordinerende ansvar. Sekretariatet skal bestå av representanter fra de ulike campuser. Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre. Diskusjon: - Kommentar til mandatet der det står: Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Det spørres om ordet «prestasjon» kan vurderes, og muligens erstattes med f.eks. kompetanse eller læringsutbytte. 18/15: Årsrapport 2015 til kvalitetsmeldingen Hovedpunkter fra LMU-møtene i 2015 ble diskutert. Årsrapport 2015 til kvalitetsmeldingen skal leveres innen 1. februar, og vi får innsyn i fakultetenes kvalitetsmeldinger etter deres frist den 15. januar. LMU ser på utvalgte hovedtema for arbeid med læringsmiljø ved NTNU i 2015, og rapporten bygger på fakultetenes kvalitetsmeldinger og drøftinger i LMU-møtene. Diskusjon: Oppsummering av hovedpunkter har relevante overskrifter og er et godt utgangspunkt før vi tar med det som ligger i kvalitetsmeldingen for utarbeidelse av endelig rapport. Sakene bør ses i sammenheng med hvordan det arbeides med utdanningskvalitet. LMU må se helheten og hvordan saker følges opp i linja. Studentene må se på hvordan STi arbeider med læringsmiljøsaker. Vedtak: Innspill til temaene tas inn i utkast til årsrapporten. Utvalgets medlemmer må tenke over hvilke anbefalinger vi skal ha for Rektor sine prioriteringer i 2016.

4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 4 av 5 19/15: Aktuelle problemstillinger for LMU 2016 Det blir ett nytt LMU fra LMU 2015 legger frem sine anbefalinger over hva som kan være aktuelle problemstillinger for LMU i Vedtak: LMU anbefaler nye LMU å følge opp følgende problemstillinger: 1) Ivaretagelse av læringsmiljøet i fusjonsprosessen. Herunder hvordan prosessen med administrativ organisering påvirker læringsmiljøet, i hvilken grad usikkerhet i prosessen påvirker studenter og ansatte, samt hvordan vi kan vi sikre at vi innhenter informasjon fra studentene om hvordan ulike momenter som påvirker læringsmiljøet i fusjonsprosessen håndteres. 2) Opprettholde dialogmøter mellom fakultetene og LMU 3) Oppfølging av Læringsmiljøundersøkelsen ) Campusutvikling. Være involvert i, og følge opp at studentenes læringsmiljø ivaretas i alle utviklingsprosjekter på campuser. 5) Oppfølging av arbeid med politikk for veiledning på NTNU. 6) Følge nøye arbeid som pågår for å identifisere suksesskriterier for at studenter fullfører sine studier, samt arbeid med analyser av årsak til frafall. 7) Følge opp sak «Helsefremmende universitet». LMU har i 2015 fått innspill fra fagmiljø, og studentenes perspektiv på hva et helsefremmende universitet kan innebære, og hva det kan bety for studentenes læringsmiljø. 8) Følge opp «Læringsmiljø ved internasjonalisering av studieprogram og i internasjonale program», og se på hvordan læringsmiljøet påvirker læringsutbyttet. Utfordringer som kom frem fra dialogmøter mellom fakultetene og LMU i 2013/2014 var språk, kommunikasjon, medvirkning og tilhørighet. Læringsmiljøundersøkelsen 2015 og kvalitetsmeldingen 2014/2015 kan gi ytterligere informasjon om læringsmiljøet i internasjonale program. 9) Videreutvikling av Avvikssystemet for studenter. O-sak 10/15: LMU-kartlegging Universell har gjennomført en nasjonal kartlegging av arbeid i LMU Marit Svendsen, seniorrådgiver Universell orienterte om bakgrunn for kartlegging og hva den brukes til. Kartlegging av arbeid i LMU gjennomføres hvert annet år for å følge utviklingen. Det omhandler bl.a. hvilke oppgaver LMU har, hvordan mandatet oppfattes, om LMU opplever seg synlige i organisasjonen og om de har innflytelse. Oppdraget fra KD er blant annet å bidra til at LMU er premissleverandør, er synlig i organisasjonen og ha hensiktsmessige oppgaver. KD er opptatt av at LMU er riktig plassert i organisasjonen, slik at utvalget i praksis også har innflytelse. Universell innhenter informasjon fra lærestedene, og årets

5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 5 av 5 kartlegging ble sendt ut i oktober. Det er 34 universitet og høgskoler som har svart, og NTNU har besvart kartleggingen gjennom LMU-sekretær. Universell bruker resultatene fra kartleggingen brukes til å dokumentere overfor KD hvor det er utfordringer i sektoren. KD har spesielt bedt Universell om å ha fokus på fusjoner i Dataene er ikke analysert enda. En minikartlegging Universell gjennomførte blant institusjoner som har fusjonert, tyder på at LMU i liten grad er involvert i fusjonsprosesser. Det ble da rapportert om at det er mange utfordringer ved fusjoneringer; det påvirker læringsmiljøet, lærestedets LMU ligger helt nede etter fusjon, underutvalg ser ut til å fungere uavhengig av sentralt LMU, og det blir vanskelig å ivareta den rollen LMU er tiltenkt. Universells inntrykk er at LMU-mandatene de siste årene er tydeligere for de som jobber i institusjonene, og tilbakemeldinger tyder på at utvalgene i større grad arbeider bredere og mer i tråd med KDs intensjoner, enn tidligere. Nytt i år er at Kunnskapsdepartementet har tatt inn i styringsdialogen med utdanningsinstitusjonene deres arbeid med inkluderende læringsmiljø og universell utforming. Universell skriver en rapport på bakgrunn av funnene fra kartleggingen, og planlegger en nyhetssak til LMU-nettverket på hva som er viktig å tenke på i forbindelse med fusjoner. Det kan leses mer om kartleggingen på Diskusjon: - Vi kan se på helheten i hva som har skjedd i fusjonsprosessen i ressursgruppene. Studenter har vært fornøyd med involvering i fusjonsprosessen, men det har ikke skjedd via LMU. - Norsk studentorganisasjon (NSO) arbeider også mot en læringsmiljø-lov. Vedlegg: O-sak 9/15: Avvikssystemet. Presentasjon av Hanne Kvello. O-sak 8/15: Nytt Læringsmiljøutvalg (LMU). Notat Mandat LMU NTNU.

6 Avvikssystemet for studenter NTNU

7 Bakgrunn Åpent for studenter siden Avvikssystemet er et supplement til kvalitetssikringssystemet dersom emnevaluering ikke blir gjennomført eller fulgt opp. Videreutvikling av avvikssystem var en del av virksomhetsmål 6: God utdanningsledelse og kvalitetskultur (T6.1) i 2014, og gikk over til ordinær drift i 2015.

8 Rapport 2014/2015 Klassifisering 1. tertial tertial tertial 2014 Hele 2014 Meldt Avvist Meldt Avvist Meldt Avvist Meldt Avvist Utdanningskvalitet Fysisk Læringsmiljø Psykososialt LM Forbedringsforslag Totalt antall saker Klassifisering 1. tertial tertial 2015 Meldt Avvist Meldt Avvist Utdanningskvalitet Fysisk Læringsmiljø Psykososialt LM Forbedringsforslag Totalt antall saker Ca 45% avvist

9 Utfordringer Inngangsside Informasjonsside Informasjon ut til studentene Avviste meldinger

10

11 Utfordringer Inngangsside Informasjonsside Informasjon ut til studentene Avviste meldinger

12 Anbefalinger Har skissert ulike veier videre, med konsekvenser Før fusjon kun gjøre små endringer Revidert inngangsside -

13

14 Veien videre Kobles på ressursgruppe for kvalitet i fusjonsarbeidet Høgskolene skal inn i eksisterende system fra I løpet av 2016 vurder fremtidig avvikssystem Videreføre dagens system? Ett felles system? Én knapp Kriterier/terskel for innmelding?

15 Avvik fordelt på fakultet 2014 Klassifisering Totalt NTNU IME IVT HF SVT DMF NT AB Utdanningskvalitet Fysisk læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø Forbedringsforslag Totalt Utdanningskvalitet Fysisk læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø Forbedringsforslag Totalt NTNU IME IVT HF SVT DMF NT AB 0

16 Avvik fordelt på fakultet 1. og 2. tertial 2015 Klassifisering Totalt NTNU IME IVT HF SVT DMF NT AB Utdanningskvalitet Fysisk læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø Forbedringsforslag Totalt Utdanningskvalitet Fysisk læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø Forbedringsforslag 0 Totalt NTNU IME IVT HF SVT DMF NT AB

17 tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 2015 Utdanningskvalitet Fysisk læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø Forbedringsforslag

18 NTNU Mandat for LMU 1. Formål Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU. Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Dette utdypes på følgende vis: Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter. Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene. Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø. Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer. Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet. Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU rapport til Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen. 2. Roller og funksjoner

19 Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i Universitets- og høgskolelovens 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette: 1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i organisasjonen når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU, slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø. 2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer gjennom a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser c. Dialogmøter med fakulteter d. Innspill fra studentorganer e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø. f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget 3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en overordnet rapport om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger på innsikt utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via tilbakemeldingen fra fakultetene. LMU skal se på klager på overordnet nivå, avvik som ikke lukkes eller gjentakende klagesaker. 5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø. 6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø. 3. Sammensetting LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale underutvalgene sikrer lokal forankring.

20 Studentene Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara, og slik at alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt uavhengig av campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter fordeles på følgende vis: Tre studentrepresentanter fra Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en åpen plass) En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati) En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati) Ansatte Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er representert. Ansattes representanter oppnevnes for to år. Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis: Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU i Trondheim En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund Observatører LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. Eiendomsforvaltningen, kvalitetssikringsansvarlig, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og tilretteleggingstjenesten bør være representert. Utover dette kan observatører kalles inn fast eller etter behov. Lokale underutvalg Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved NTNU Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere møter senest to uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal være fast post på programmet ved LMU-møtene. Underutvalgene ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund skal ha følgende oppgaver: Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt. Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet. Sammensetning De lokale underutvalgene skal bestå av 2 studentrepresentanter og 2 representanter fra ansatte med personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av studentdemokratiet, hvorav minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for å sikre god kommunikasjon. Utvalgenes leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen.

21 4. Sekretariatsfunksjon Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av leder av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder sakene før møtene og i oppfølgingen etterkant av møtene. Funksjonen organiseres inn i stab/støtte til rektoratet. LMU-sekretær har særlig ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg. De lokale underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder. 5. Arbeidsmåte LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også for lokale underutvalg. LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler. 6. Endring av vedtekter Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre.

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Dato 30.01.2015 Referanse ephorte 2015/2393 Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU 2014 og prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef),

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009.

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Årsrapport 2009 Til: Kopi til: Fra: Styret Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1. Læringsmiljøutvalgets

Detaljer

Inge Fottland (studiesjef), Viktor Munch Akse (STi). Observatører: Anne-Beth Holte (HMS-sjef), Reidar Angell Hansen (RFSF).

Inge Fottland (studiesjef), Viktor Munch Akse (STi). Observatører: Anne-Beth Holte (HMS-sjef), Reidar Angell Hansen (RFSF). 1 av 2 Studieavdelingen Seksjon for studentservice 23.09.2014 Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU og prorektor utdanning), Anne Sølberg Ellingsen (seksjonssjef studentservice), Jens Petter

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

Læringsmiljøutvalget (LMU) sin årsrapport for 2015 om NTNUs arbeid med læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget (LMU) sin årsrapport for 2015 om NTNUs arbeid med læringsmiljø. 1 av 5 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Notat Til: Styret ved NTNU Kopi til: Fra: Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NTNU Læringsmiljøutvalget (LMU) sin årsrapport for 2015 om NTNUs arbeid med læringsmiljø.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET VED NTNU

ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET VED NTNU ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET VED NTNU 2016 1 Bakgrunn Styret ved NTNU har i henhold til lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Alle institusjoner

Detaljer

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat.

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget (LMU) arkiv: 2005/271/012 ÅRSRAPPORT 2003/2004 Det ble ikke laget noen årsrapport for 2003 fordi LMU kom i gang

Detaljer

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Forfall: Leder LMU Berit Kjeldstad (prorektor for utdanning og læringskvalitet), Simon Utseth Sandvåg (likestillings- og inkluderingsansvarlig,

Detaljer

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.08.2006 SA/ASE N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Møtested: Prorektor Berit Kjeldstad innledet til seminaret. Innledningen er vedlagt.

Møtested: Prorektor Berit Kjeldstad innledet til seminaret. Innledningen er vedlagt. 1 av 2 Rektor Dato 13.05.2016 Referanse 2016/1117 Møtereferat Til: Gjelder: Utdanningsutvalgets medlemmer Utdanningsutvalget Møtetid: 20. april 2016 kl. 12:30 16:00 Møtested: Disputasrommet på Gløshaugen

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Møtereferat. 26/13: Godkjenning av innkalling og referat. 27/13: Funksjonsnedsettelser og tilrettelegging

Møtereferat. 26/13: Godkjenning av innkalling og referat. 27/13: Funksjonsnedsettelser og tilrettelegging 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Forfall: Leder LMU Eivind Rindal (STi), Berit Kjeldstad (prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef), Anne Sølberg Ellingsen

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

Møtereferat. 1. Dialogmøte på IME-fakultetet

Møtereferat. 1. Dialogmøte på IME-fakultetet 1 av 2 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU og prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef), Anne Sølberg Ellingsen (seksjonssjef studentservice),

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalget Dato 21.08.2015 Referanse 2015/12892 Møteinnkalling Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Heidi Egseth,

Detaljer

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget.

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget. Vår dato 19.09.2014 Vår referanse 14/18872 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Deres dato Deres referanse 1 av 3 Til høringsinstanser jfr. liste i vedlegg Invitasjon til høring om framtidig

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord. Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS. Tertialrapport HMS

Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord. Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS. Tertialrapport HMS 1 av 6 HR- og HMS-avdelingen Notat Til: Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord Kopi til: Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS Fra: HMS-seksjonen Signatur: AJ Tertialrapport

Detaljer

Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5

Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5 1 av 1 Rektor Dato 30.09.2015 Referanse 2015/1170 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar, Johan DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

John-Christer Rusti (STi), Observatører: Marit Svendsen (rådgiver Universell*), Reidar Angell Hansen (RFSF), Anne-Beth Holte (HMS-sjef).

John-Christer Rusti (STi), Observatører: Marit Svendsen (rådgiver Universell*), Reidar Angell Hansen (RFSF), Anne-Beth Holte (HMS-sjef). 1 av 8 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Eivind Rindal (avtroppende leder LMU og vara for Marta Havåg Ranestad, Læringsmiljøansvarlig, STi), Berit Kjeldstad (prorektor

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Notat Til: IVT-fakultetet Kopi til: Fra: Institutt for marin teknikk Signatur: Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre,

Detaljer

Hensikt: Orientere om arbeidet med stortingsmeldingen, og få innspill fra dekanmøtet på noen av spørsmålene fra statsråden

Hensikt: Orientere om arbeidet med stortingsmeldingen, og få innspill fra dekanmøtet på noen av spørsmålene fra statsråden 1 av 1 Rektor Dato 04.05.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Ida, Frank DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 10. mai 2016 kl. 13.00-15.00 Møtested: Rådssalen,

Detaljer

Studiesjef Inge Fottland ledet møtet, da leder Berit Kjeldstad hadde meldt forfall.

Studiesjef Inge Fottland ledet møtet, da leder Berit Kjeldstad hadde meldt forfall. 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice 27.5.2014 Møtereferat Til stede: Inge Fottland (studiesjef), Anne Sølberg Ellingsen (seksjonssjef studentservice), Jens Petter Nygård (seniorrådgiver,

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 7 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 24.11.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar

Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Marianne Dyresen deltar 1 av 2 Rektor Dato 01.12.2016 Referanse 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtet Rektor Frank, Kari, Johan Dekanmøte Møtetid: Tirsdag 6. desember 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

16/12: Godkjenning av innkalling og referat.

16/12: Godkjenning av innkalling og referat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad, Inge Fottland, Hanna Kristine Haug Lindseth, Svein Remseth, Camilla Rikardsen Solheim, Simon

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 16.12.2016 Referanse 2016/30480 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.),

Detaljer

UNIVERSELL. Besøksadresse: Kolbjørn Hejesvei 4 NTNU. Postadresse: Universell NTNU 7491 Trondheim. E-postadresse:

UNIVERSELL. Besøksadresse: Kolbjørn Hejesvei 4 NTNU. Postadresse: Universell NTNU 7491 Trondheim. E-postadresse: HÅNDBOK LMU UNIVERSELL Besøksadresse: Kolbjørn Hejesvei 4 NTNU Postadresse: Universell NTNU 7491 Trondheim E-postadresse: kontakt@universell.no Nettsider: www.universell.no Forord Formålet med denne håndboken

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 08.03.2016 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Møtereferat Læringsmiljøutvalget ved NTNU

Møtereferat Læringsmiljøutvalget ved NTNU 1 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato 01.10.2017 Referanse 17/1353 Møtereferat Læringsmiljøutvalget ved NTNU Til stede: Marte Øien (student), Stig Martin Liavåg (student), Arild Julius

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møtested: Saksliste godkjent. En sak legges inn under evt.

Møtested: Saksliste godkjent. En sak legges inn under evt. 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Sturla Søpstad og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr),

Detaljer

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010.

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010. 13:40:5905.03.2010 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Dato 05.03.2010 Referanse KRA Notat Til: Styret, Institutt for bioteknologi Kopi til: Fra: Instituttleder Signatur:

Detaljer

Fakultetsstyremøtet

Fakultetsstyremøtet 1 NTNUs kvalitetssikringssystem oppfølgingsplan ved DMF Fakultetsstyremøtet 18.09.13 NOKUT underkjente våren 2013 NTNUs kvalitetssikringssystem NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Under KD

Detaljer

Læringsmiljøutvalg (LMU) NLA Høgskolen

Læringsmiljøutvalg (LMU) NLA Høgskolen Konsituerende møte Læringsmiljøutvalg (LMU) NLA Høgskolen 2013-2014 Tid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 11.30 17.00 Sted: Konferanserom, Sandviken Til stede: Bjarte Søvde, Lul Abdi Arab Elmi, Synnøve Aarskog,

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Anniken Herje: controller SVT (fra O 16/15 PLU 07/15) Anne Berit Emstad: nestleder forskning (fra O 10/15 O 13/15 og fra PLU 08/15 PLU 14/15)

Anniken Herje: controller SVT (fra O 16/15 PLU 07/15) Anne Berit Emstad: nestleder forskning (fra O 10/15 O 13/15 og fra PLU 08/15 PLU 14/15) 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 05.06.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

Thor Bjørn Arlov, Marianne Dyresen og Inger-Anne Sæthermo deltok.

Thor Bjørn Arlov, Marianne Dyresen og Inger-Anne Sæthermo deltok. 1 av 2 Rektor Dato 07.04.2016 Referanse 2015/19968 Møtereferat Til: Fra: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor DEKANMØTE Tirsdag 5. april 2016 kl. 13.00 16.00 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen 1. Videre

Detaljer

Møtested: Rom 231 Låven 2 etg

Møtested: Rom 231 Låven 2 etg 1 av 1 Det humanistiske fakultet Dato 22.05.2017 Referanse 2017/17346/KBB Møteinnkalling Til: Kopi til: Gjelder: Innkalling til instituttstyremøte 1-2017 Møtetid: Mandag 12.06.2017 Kl. 09.00-12.00 Møtested:

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet. 1 av 1 Rektor Dato 30.05.2012 Referanse AMU-sak 12/12 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: Arbeidsmiljøundersøkelse 2012 Det skal gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU høsten 2012 med

Detaljer

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen 1 av 5 HMS-avdelingen Notat Til: Organisasjonsprosjektet Kopi til: Fra: HMS-sjefen Signatur: Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen HMS-avdelingen har diskutert

Detaljer

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Læringsmiljøutvalget (LMU) - årsrapport 2007 Tidl. O-sak 9/08 (utsatt i Styret 22.05.2008

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Trond Singsaas, Camilla Trud Nereid, Lars Kristian Fossum. Møte i utredningsgruppen for administrativ organisering «SUV-fakultetet»

Trond Singsaas, Camilla Trud Nereid, Lars Kristian Fossum. Møte i utredningsgruppen for administrativ organisering «SUV-fakultetet» 1 av 2 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Dato 14.04.2016 Referanse Møtereferat Til stede: Utredningsgruppa: Marit Reitan, Magne Arve Flaten, Karoline Daugstad, Liv Unhjem, Anita Brækken,

Detaljer

Status for kvalitetssikringssystem for utdanning

Status for kvalitetssikringssystem for utdanning Status for kvalitetssikringssystem for utdanning Fakultetsstyremøte DMF 20. desember 2013 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Kunnskap for en bedre verden Hva er kvalitet i utdanning? (Katedralskolen) NTNU

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2015/16 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2015-2016 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: 25.11.08 SA/eili Arkiv: 2008/12666 Til: Fra: Om: N O T A T Styret Rektor Organisering og styring av Eksperter i team Tilråding 1. NTNUs

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

Totalrommet i Hovedbygningen på Gløshaugen

Totalrommet i Hovedbygningen på Gløshaugen 1 av 3 Rektor Dato 15.05.2017 Referanse 2017/1046 Møtereferat Til: Gjelder: Utdanningsutvalgets medlemmer Utdanningsutvalget (UU) Møtetid: 24.04.2017 kl. 12:30 16:00 Møtested: Totalrommet i Hovedbygningen

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet 1 av 3 Campusprosjektet Dato 20160706 Referanse KK MØTEREFERAT Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september 15.00-18.00 NTNU Hovedbygget, Styrerommet Deltakere: Styret: Gunnar Bovim, prosjektstyrets

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Trond Singsaas, Arne Kr. Hestnes, Morten Thoresen, Jens Petter Nygård og Arve Skjærvø deltok.

Trond Singsaas, Arne Kr. Hestnes, Morten Thoresen, Jens Petter Nygård og Arve Skjærvø deltok. 1 av 2 Rektor Dato 14.09.2016 Referanse 2015/19968 Møtereferat Til: Fra: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 13. september 2016 kl. 12.00-16.00 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 13.05.2014 Referanse 2014/8770 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Sturla Søpstad og Heidi

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

PROTOKOLL. Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 9.3. 2016 /BKR PROTOKOLL Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl. 10.00 15.00 Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 Deltakere: Styret:

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet Vår dato 13.12.2013 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2013/182/AJ Deres referanse «REF» 1 av 2 Referat fra møte i LOSAM 12.12.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM

Detaljer

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen 1 av 5 Rektor Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Direktør for organisasjon og informasjon Signatur: Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Årsrapport LMU ved NTNU 2012

Årsrapport LMU ved NTNU 2012 1 av 11 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Årsrapport LMU ved NTNU 2012 Til: Styret Kopi til: Ephorte 2012/2821 Fra: Læringsmiljøutvalget 1: Læringsmiljøutvalgets sammensetning. NTNUs læringsmiljøutvalg

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 01.07-16/17 Gjelder Rapport om læringsmiljøutvalgene 1 2 Vedlegg til saken: 1. Rapport om læringsmiljøutvalgene

Detaljer