HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011"

Transkript

1 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

2 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse- og sosialpersonell krever nye løsninger i pleieog omsorgssektoren. Personer over 80 år er den største gruppen mottakere av omsorgstjenester, og denne gruppen vil doble seg innen I tillegg blir det færre arbeidstager per pensjonist, fra nesten fem i 2010 til ned mot tre i Arbeidskraftbehovet i helse- og omsorgssektoren er anslått å øke med ca årsverk frem mot Eldrebølgen er en av vår tids største utfordringer. Flere offentlige utredninger og dokumenter har derfor de siste årene lagt vekt på ens betydning som støtte både til brukere, pårørende og ansatte, og for å redusere en stadig galopperende utgiftsvekst i helse- og omsorgssektoren. Det er bl.a. anslått at 20 % av omsorgstjenestenes oppgaver helt eller delvis kan løses ved bruk av i form av redusert reisetid, saksbehandling og administrasjon etc. (NoU 2011:11 Innovasjon i omsorg). Bruk av velferds har potensialet til å gi en Kindereggeffekt i form av bedre og tryggere hverdag for brukerne, bedre støtte og sikkerhet for pårørende og bedre og mer interessante arbeidsforhold for de ansatte. Hvilken holdning de ulike politiske partiene har til bruk av velferds, er derfor av stor betydning for hvilke omsorgstjenester vi mottar når vi blir eldre. Abelia har foretatt en kartlegging av partienes uttalte satsing på bruk av velferds nedfelt i kommunepartienes partiprogrammer for perioden Kartleggingen er basert på de fem største kommunene i Norge (målt i befolkningstørrelse). På bakgrunn av kartleggingen har Abelia foretatt tre ulike rangeringer. Den første er en rangering av hvilket parti som har den beste politikken knyttet til bruk av velferds. Den andre rangeringen måler hvilket kommuneparti som har den beste politikken, og den tredje rangeringen ser på hvilken kommune som kommer best ut uavhengig av parti.

3 Scoren for de ulike partiene og kommunene er regnet ut som et gjennomsnitt av de partiene og kommunene som er inkludert i kartleggingen, basert på følgende indikatorer: 1. Er velferds (el. ) nevnt i partiprogrammene? 2. Hvor i) ambisiøse og ii) konkrete og iii) forpliktende er de uttrykte planene og satsingen på velferds? Poengene er fordelt som følger: A. Nevnt i programmet utgjør opptil 3 poeng. B. Graden av ambisjon og uttrykt vilje til satsing på utgjør opptil 2 poeng. C. Graden av forpliktende og konkrete satsinger på ske løsninger utgjør opptil 5 poeng. AP Høyre Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Score Fjerne egenandelen på trygghetsalarmer. 2. Iverksette pilotprosjekt i form av trygghetspakker til alle over 70 år, som trygghetsalarm, røykog lekkasjevarslere, inngangskontroll og fallsensorer. 3. Utvide tilbudet på seniorsentrene til å omfatte Internett og nye medier Ta i bruk ny i hjemmebasert omsorg Gratis trygghetsalarm Økt satsing på Omsorg + Innføre gratis trygghetsalarm for eldre og syke Ligge i front når det gjelder bruk av ny. Sikre at alle med behov får trygghetsalarm. Gratis for de med lav inntekt Ta i bruk ske nyvinninger som kan gi bedre livskvalitet. Teste og innføre ny der dette gir bedre eller smartere tjenester. Sykehjem skal være fremtidsrettet mht. arkitektur og moderne. Sørge for at den nyeste en tas i bruk innen pleie og omsorg. Teknologien skal bidra til å forenkle hverdagen til brukere, pårørende og ansatte Satse på bruk av for å øke tryggheten hos brukerne og gi personalet bedre tid til hver bruker Ta i bruk velferdssk e løsninger for å øke sikkerheten og selvhjulpenheten, f.eks. sporingsløsninger som GPS, fallsensorer, kroppssensorer, elektroniske kalendere og medisineringsauto mater. Øke innsatsen for å bygge flere spesialtilpassede omsorgsboliger 5,2 5

4 med bruk av smarthus. Venstre SP Bygge 1000 nye Omsorg + tilbud Tilby praktisk og økonomisk hjelp til eldre for å tilpasse boligen slik at de kan greie seg lenger hjemme, blant annet i form av gratis utlån av tekniske hjelpemidler FrP Ha 1000 nye Omsorg + leiligheter innen 2015 SV Vil utvide Omsorg + (dvs. avvikle aldersbegrensningen) KrF Utbygging av Omsorg + boliger og sykehjem av av av (NB! Fra FrPs lokalpolitiske program) Rett på trygghetsalarm i omsorgsboliger og andre hjem som gir tilgang på hjelp 24/7 Tilgang til trygghetsalarm og GPS for dem som ønsker det Full dekning med trygghetsalarm med behovsprøvd brukerbetaling, gratis for dem med lav inntekt.. Sikre gratis trygghetsalarm med brannvarsling Ønsker en egen delplan for velferds. Omsorgs skal innføres der det er nyttig og forsvarlig, og det skal være lett å få hjelpemidler Trygghetsalarmer og annen som gjør det mulig å bo lenger hjemme, må bli gratis eller ha en lav egenandel. (NB! Fra SP sentralt) Ta i bruk flere tekniske hjelpemidler og utstyr som gjør at de tunge løftene blir lettere. Innføre tilgang til internett på alle byens sykehjem av av (NB! Fra FrPs lokalpolitiske program) Gratis trygghetsalarm for alle som trenger det 2 1,8 1,8 1,8 1,2 Kartleggingen viser at alle partiene unntatt AP og Høyre har et lite bevisst forhold til bruk av velferds i pleie- og omsorgssektoren. Når fem av syv partier ligger på en score mellom 1,2 og 2 poeng, er det et nedslående resultat gitt den store positive effekten bruk av slik har for brukere, pårørende og ansatte. Det kan enten være et uttrykk for at politikerne ikke har nok kunnskap om betydning av velferds, eller at de ser på det som politisk uklokt å legge stor vekt på når det handler om omsorgstjenester for eldre mennesker.

5 AP og Høyre er de partiene som scorer høyest, og de scorer dessuten markant bedre enn de øvrige partiene. De øvrige partiene ser i gjennomsnitt i liten eller ingen grad på bruk av velferds som en del av løsningen innenfor pleie- og omsorgssektoren eller generelt i eldrepolitikken. 1 Dersom vi ser på hvilket kommuneparti som kommer best ut, er scoren som følger: 2 1. Oslo AP, Bærum Høyre 8 poeng 2. Trondheim Høyre 6 poeng 3. Stavanger AP, Bærum AP, Oslo Høyre, Stavanger Høyre, Stavanger Venstre, Bergen KrF 5 poeng 4. Bergen AP, Trondheim AP, Trondheim FrP, Stavanger FrP, Oslo SP, Trondheim Venstre, Bergen SV, Bærum SV 4 poeng 5. Bergen Høyre, Oslo FrP, Oslo Venstre, Oslo SV, Oslo KrF 1 poeng 6. Bergen SP, Trondheim SP, Bergen Venstre, Bærum Venstre, Trondheim SV, Stavanger SV, Trondheim KrF, Stavanger KrF, Bærum KrF, Bærum SP 0 poeng Resultatene fra alle kommunepartiprogrammene viser at Oslo AP og Bærum Høyre troner øverst. Disse to kommunepartiene skiller seg ut fordi de er mer konkrete enn de øvrige kommunepartiene. Alle kommunepartiene til AP og Høyre (unntatt Bergen Høyre) uttrykker et bevisst forhold til velferds i sine partiprogrammer. Det er et klart skille mellom de kommunepartiene som har et forhold til at er et ønskelig virkemiddel i pleie- og omsorgssektoren (score 4 og oppover), og de kommunepartiene som ikke har nevnt i sine programmer (0 og 1 poeng). 1 SPs score på 1,8 trekkes opp av at lokallakene i Stavanger hadde direkte henvisning til SPs sentrale side og uttalelser om velferds knyttet til valget Stavanger SP har ikke utarbeidet eget partiprogram. Det samme gjelder Bergen og Bærum FrP (per medio august 2011). 2 Stavanger SP og Bergen og Bærum FrP er ikke tatt med i denne oversikten da de ikke hadde egne kommunepartiprogrammer, men kun henvisning til hhv SPs og FrPs sentrale partiprogrammer.

6 Dersom vi ser på hvilken kommune som kommer best ut, er scoren som følger: 1. Stavanger kommune 3,4 poeng 2. Oslo kommune 3 poeng 3. Trondheim kommune 2,6 poeng 4. Bærum kommune 2,4 poeng 5. Bergen kommune 2 poeng Snittet av alle partier i de enkelte kommuner fører Stavanger kommune på topp og Bergen kommune på bunn. Det er viktig å være klar over at denne oversikten ikke tar høyde for den proporsjonale makten de ulike partier har i ulike kommuner, og at enkelte av kommunepartiene ikke nødvendigvis er representert i den enkelte kommune (det kan til og med være andre som er representert, slik som Rødt og Pensjonistpartiet). Resultatet sier derfor ikke nødvendigvis noe om hvilken kommune som kommer til å satse på velferds. Resultatet sier noe om svake kommunepolitikernes svake ambisjoner og visjoner når det gjelder enes betydning for å øke kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren. Forskjellen mellom bunn og topp er ikke veldig stort. Resultatet er derfor også sårbart for endringer i ett gitt kommunepartiprogram. Pleie- og omsorgstjenestene er i dag i stor grad et kommunalt ansvar, og eldrebølgen en av vår tids største utfordringer. At de ulike partiene i sine partiprogrammer er så lite opptatt av hvordan en kan bidra til å øke kvaliteten og redusere utgiftene i pleie- og omsorgssektoren, er derfor nedslående. AP og Høyre er de partiene som kommer best ut med en score som kan karakteriseres som midt på treet. Det er særlig Oslo AP og Bærum Høyre som trekker snittet opp med kommunepartiprogrammer som gir et inntrykk av en klar bevissthet knyttet til bruk av velferds. De øvrige partiene får stykkarakter. Har du spørsmål knyttet til denne kartleggingen kan du kontakte Rune Foshaug i Abelia på: eller mob.: