en praktisk-pedagogisk utdanning PPU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en praktisk-pedagogisk utdanning PPU."

Transkript

1 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 235 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.grad eller høgere grad (hovedfag) og som vil søke fast tilsetting i grunnskolen (fra 5. trinn) eller i den videregående skolen, må gjennomføre en praktisk-pedagogisk utdanning PPU. Fra og med høstsemesteret 1998 bestemte departementet at en ny, felles nasjonal rammeplan for PPU skulle legges til grunn for lokal studiemodell og studieplaner ved universiteter og høgskoler. Etter vedtak i Kollegiet, NTNU, 15. juni 1998 ( K-sak 127/98) som godkjente studieplanene for det nye ettårige (20 vt.) praktisk-pedagogiske studiet, organiseres det som følger: Det ettårige PPU-studiet består som normalordning av to helhetlige PPU-semestre, PPU1 (høst) og PPU2 (vår). Begge PPU-semestrene kan inngå i graden. PPU1 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester innenfor gradsstudiet, når studentene har gjennomført fagstudier på minst 20 vt. i hvert av to fag. PPU2 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester, og kan også gå inn som en del av cand.mag.graden. PPU2 gjennomføres etter gjennomført PPU1 som siste semester innenfor gradsstudiet, eller etter gradsstudiet. PPU1 og PPU2 gjennomføres med lik fordeling (2 x 10 vt.) på fagdidaktikk og pedagogikk. Fagdidaktikk-komponenten fordeles med 2,5 vt. på hvert fag i PPU1, gitt ved faginstituttene, og tilsvarende for PPU2, gitt ved Program for lærerutdanning (PLU) PLU har ansvaret for pedagogikk (5 vt.) både i PPU1 og PPU2. Praksis organiseres i henhold til nasjonale rammeplankrav og fordeles med 5 uker på PPU1 og 7 uker på PPU2 For studenter innenfor siv.ing.- og siv. ark.-utdanning og studenter opptatt ved det særskilte lærerutdanningsprogrammet PLUR (program for lærerutdanning i realfag) er det vedtatt en egen fleksibel ordning og organisering av PPU-tilbudet. PPU1 10 VEKTTALL PPU1 tas i høstsemesteret som et samlet semester når studenten har gjennomført godkjente fagstudier på minst 20 vt. (grunnfag/godkjent emnegruppe) i hvert av 2 fag. PPU1 består av 3 deler: Fagdidaktikk i fagstudiene. Til sammen 5 vekttall fordelt likt på 2 fag. Pedagogikk (PPPED1) 5 vekttall. Praksis 5 uker. Observasjonspraksis og individuell praksis/parpraksis i de to undervisningsfagene. Studenter med siv.ing.-/siv.ark.utdanning og studenter tatt opp på det særskilte lærerutdanningsprogrammet PLUM kan ta PPU1 over flere semester. Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til PLU.

2 SIDE 236 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING Pensumlister i fagdidaktikk fås ved det enkelte institutt. Pensumliste i pedagogikk og de faglige fordypningsemnene fås ved Program for lærerutdanning. PEDAGOGIKK PPPED1 Vekttall: 5 1 semester (høst) forelesninger og obl. seminarer Forkunnskapskrav: Forutsetter opptak til PPU1 Eksamenskrav: Minimum 80% oppmøte på obl. deler av studiet 3 skriftlige arbeider ( mappevurdering ) Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Pedagogikkfaget kan framstå som deskriptivt og analytisk ved å beskrive og analysere det som skjer innenfor ulike arbeidsområder, og det kan også framstå som normativt ved å forsøke å foreskrive hvordan undervisning og oppdragelse kan eller bør foregå for å realisere gitte mål. Generelt er pedagogikkfaget verdi-, kultur- og samfunnsorientert, og tilknytningen til praksisfeltet er sterk. Deldisiplinen didaktikk har derfor en sentral plass innenfor faget. Didaktiske spørsmål knyttet til læring og undervisning er i en slik tilnærming et forankringspunkt i forhold til mer generelle pedagogiske spørsmål. Forhold som gjelder elevenes utvikling og sosialisering, skolens mandat og verdigrunnlag, forhold skole-heimsamfunn, ulike læringskulturer og yrkesetiske problemstillinger vil i pedagogikkundervisningen knyttes an til utfordringer i lærerens daglige virksomhet. Mer grunnleggende teortiske perspektiver skal knyttes til og ha relevans for yrkesutøvelsen som lærer. Faget i lærerutdanningen er derfor strukturert etter noen sentrale funksjonsområder i læreryrket. I pedagogikken i PPU1 blir følgende sentrale målområder spesielt vektlagt i undervisningen: Læring og utvikling Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring Organisering og ledelse av læring Etikk og yrkesidentitet Det forutsettes at tilpasset opplæring inngår i det konkrete arbeidet med alle målområdene. Deler av dette pedagogikk-kurset er obligatorisk. Det kreves minst 80 % tilstedeværelse i de obligatoriske delene for å få gå opp til eksamen. FAGDIDAKTIKK PPKLSOSPROS2 Klassemiljø og sosiale prosesser 1 semester Forelesninger Forkunnskapskrav: Ingen

3 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 237 Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte 4 t skriftlig Kurset skal gi studentene en innføring i begreper og teorier knyttet til holdningsdannelse, og sosialt samspill i grupper, kunnskap om gruppeprosesser, f.eks. sosiale roller, sosial støtte, gruppepress og utstøting, trening i å tilrettelegge en læringssituasjon der elevene er aktive deltakere i forhold til å konstruere egen kunnskap og å inngå i positive sosiale relasjoner. Litteraturen og undervisningen vil dekke sentrale tema som: Kommunikasjon: Hva er kommunikasjon? Karakteristiske trekk ved kommunikasjon i klasserommet. Holdninger: Holdningsdannelse. Attribusjon. Fordommer. Normer: Ulike typer av normer. Normformidling i skolen. Konformitet og individualitet. Sosial kompetanse: Sosialt samspill og sosiale relasjoner. Tilrettelegging for læring av sosiale ferdigheter. Konflikter: Forebygging og løsning. PPDATAMUND2 Datamaskinen i undervisningen 1 semester Forelesninger Forkunnskapskrav: Ingen Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte 6t skriftlig/praktisk eksamen på PC-lab. Kurset kan deles i følgende hovedemner: Datamaskinens organisering Bruk av multimedia Bruk av Internett Emnets innhold forutsetter aktiv bruk av PC, multimedia og Internett. En del av forelesningene vil foregå i laboratoriemiljø ved en kombinasjon av demonstrasjon, dialog og studentaktivitet. Denne kombinerte undervisningsformen vil samtidig fungere som en modell for anvendelse som det også er mulig å ta i bruk i vanlig skoleundervisning. Mye av arbeidet til studentene vil bestå av aktiviteter på datalab.

4 SIDE 238 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SV GEO 091 Fagdidaktikk i geografi (Teacher Education in Geography) 1 semester Forelesninger: 2 timer pr. uke Eksamenskrav: Forkunnskapskrav: Gjennomført praksis i skolen Grunnfag i geografi eller tilsvarende utdanning. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnfaget. Skriftlig 4 timer Fagdidaktikk i geografi, SV GEO 091, er en del av PPU studiet, PPU 1. PPU 1 gjennomføres i utgangspunktet som et heltids PPU-semester innenfor gradsstudiet etter at det grunnfag er fullført. Fagdidaktikk i geografi inkluderer både teori og praksis. Kurset behandler didaktiske spørsmål i geografi, både som forskningsfag, studiefag og skolefag. Kurset vil belyse sammenhengen mellom geografi som vitenskap, som studiefag på universitetet og som skolefag. Hovedvekten legges imidlertid på skolefagets didaktikk. En egen studieplan er utarbeidet. Fagdidaktikk i geografi vil legge vekt på arbeidsmetoder og praktiskpedagogiske ferdigheter. I PPU 1 som heltidsstudium skal det gjennomføres 5 ukers obligatorisk praksis i skolen. en i SV GEO 091 vil i hovedsak være felles med SV GEO 001. SV IDR 091 Fagdidaktikk i idrett (Didactics in Sports) 1 semester (høst). : 100 t. kurs Feltkurs: 3 dg. friluftsliv Eksamenskrav: Godkjent egenferdighet og minst 80% deltakelse i obligatorisk del av undervisningen. Godkjent obligatorisk praksis. Forkunnskapskrav: SV IDR 105 og SV IDR 106, eller tilsvarende. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnfaget. 4t. skriftlig prøve. Frister: Se oppslag. Emnet legger hovedvekten på de deler av fagdidaktikken som omhandler undervisningsog læringssituasjonen i kroppsøving og idrettsfag. Målområder: Fagets egenart, utvikling og legitimering; planarbeid; tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og læring; vurdering og veiledning; forsøks- og utviklingsarbeid. SV PSY 091 Fagdidaktikk i psykologi 1 semester (høst). : Forelesninger og øvinger 3 timer pr. uke Eksamenskrav: Godkjent deltakelse i obligatoriske øvelser.

5 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 239 Forkunnskapskrav: Grunnfag i psykologi, pedagogikk eller tilsvarende utdanning. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnfaget. 4 timers skriftlig prøve eller semesteroppgave. Emnet er instituttets tilbud i den 1. delen av den praktisk pedagogiske utdanningen. Studenter med grunnfag pedagogikk må også ta SV PSY 091 om de ønsker å benytte emnet som en del av PPU1 (første del av det 1-årig praktisk pedagogisk studiet). Det inngår 5 ukers praksis i skolen samt en del øvelser. I tillegg skal studentene gjennomføre en pedagogisk øvelse. Emnet er også et tilbud til studenter som er interessert i praktisk anvendelse av teori og empiri fra læringsforskningen og andre deler av psykologisk forskning som er relevant for læringsproblemer i skole-, yrkes- og dagligliv. Emnet drøfter forutsetningene for læring og hvordan den enkelte kan ta ansvar for egen læring gjennom forståelse av sin egen oppgave i prosessen. SV SA 091 Fagdidaktikk i sosialt arbeid (Didactics of Social Work) 1 semester (høst) : Forkunnskapskrav: 6-8 konsentrerte dager fordelt over 2-3 uker 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskoleutdanning eller tilsvarende. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnutdanningen. Eksamenskrav: Gjennomført 5 ukers praksis i PPU 1 Skriftlig, 5 timer. Emnet er beregnet på studenter med en utdanning i sosial- og helsefag. Studiet i fagdidaktikk skal utvikle ferdigheter og kunnskaper for arbeid i grunnskolen, den videregående skolen og høgskoler med sosial- og helsefaglig utdanning, opplæringsoppgaver så vel som praktisk utøvelse av opplæringsoppdrag innenfor sosial- og helsearbeidernes yrkesfelt. Hovedemner i undervisningen er - fagdidaktiske perspektiver knyttet til velferdssamfunnet og omsorgsbegrepet - læreplanarbeid - tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og veiledning - vurdering - forsknings- og utviklingsarbeid. Begrepet sosialt arbeid er å finne i Læreplanverket for grunnskolen og studieretninger i videregående skole. Den fagforståelsen som ligger til grunn for læreplaner vil stå sentralt i undervisningen, sammen med en analyse av fagets logikk slik den ligger til grunn for en fagdidaktisk refleksjon. En vil legge vekt på problemstillinger knyttet til mellommenneskelig samhandling i dagliglivet og i forbindelse med yrkesutøvelse. SV SØ 091 Fagdidaktikk i samfunnsøkonomi (Teaching Economics) 1 semester (høst). : 2 t. forelesning.

6 SIDE 240 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING Forkunnskapskrav: Grunnfag i samfunnsøkonomi eller tilsvarende utdanning. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnfaget. 4 timers skriftlig prøve. Eksamensdagene finnes i egen tabell bakerst i boka. Emnet gir innføring i samfunnsøkonomifagets utvikling i et historisk perspektiv, fagets vitenskapssyn, ideologi og verdigrunnlag, fagets framstillingsformer, begreper og modellbruk der formidlingsaspektet står sentralt. Fagets anvendelse i økonomisk politikk og planlegging belyses, samt fagets plass og begrunnelse innenfor utdanningssystemet. SV SOS 091 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap (Didactics in Social Science, Sociology and Political Science) 1 semester (høst) : Forkunnskapskrav: Forelesninger 2 timer pr. uke Grunnfag sosiologi, samfunnskunnskap, statsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Eksamen kan avlegges i samme semester som siste eksamen i grunnfaget. 4 timers skriftlig prøve Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i sammenhengen mellom fagets særtrekk og struktur og de krav og utfordringer som er forbundet med fagets formidling og anvendelse i samfunnet. Målet med emnet er også å gi studentene innsikt og øvelse i kritisk analyse av sammenhengen mellom forskningsfag, studiefag og skolefag. Videre er det et mål å anvende kunnskaper fra forsknings- og studiefaget som støtte i utøvelse av lærerarbeid og i forhold til bevisstgjøring i lærerrollen. EKSAMEN PPU1 Fagdidaktikk: Opplysninger om eksamensordningen i fagdidaktikk fins i studieplanen for hvert enkelt emne og ligger under ansvarsområdet til det institutt/fakultet som har det faglige ansvaret for faget. Formgivingsfag (FORMGIV1): Institutt for byggekunst, Fak. for arkitektur, plan og billedkunst har ansvaret for fagdidaktikken. Faglige fordypn.emner: Klassemiljø og sosiale pros./datamaskinen i undervisningen. Ansvarlig: Program for lærerutdanning. Pedagogikk: Eksamensordningen i pedagogikk går ut på at studenten leverer 3 skriftlige arbeider som legges til grunn for vurdering og karaktergiving. Følgende retningslinjer gjelder for utarbeiding og innlevering av samlemappe for de 3 obligatoriske dokumentene/skriftlige arbeidene:

7 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 241 Mål Studentene skal gjennom samlemappa legge fram 3 skriftlige arbeider som viser evne til å reflektere over ulike sider ved lærerens arbeid og funksjonsområder i skolen Samlemappa skal vise studentens evne til å anvende relevant teoretisk stoff både fra pedagogisk faglitteratur og fra fagdidaktisk faglitteratur til å belyse og drøfte ulike sider ved praksis Arbeidet med samlemappa skal gi ferdigheter i å bruke skriving som hjelpemiddel i egenutvikling som lærer Krav til de ulike dokumentene Observasjonsrapporten Studenten skal gjennom observasjon gjennom en eller flere timer i en klasse skaffe seg et bedre innblikk i sosiale prosesser og sosialt samspill i elevgruppa. Fokus og tema for observasjonen vil kunne variere ut fra hva som er aktuelt i den enkelte klasse. Fokus kan settes på både enkeltelever og grupper av elever, men det er sosial interaksjon som skal danne overbygningen for rapporten. Ulike typer observasjonsmetoder vil kunne brukes og eventuelt kombineres, fra skriftlige noteringer i en løpende protokoll til kvantitative registreringer. Observasjonsrapporten skal utføres som en gruppebesvarelse, hvor studentene ved samme praksisskole danner den aktuelle gruppa. I de tilfeller hvor en student er alene ved en praksisskole, vil en søke å finne praktiske løsninger, men en vil ikke fravike kravet om at besvarelsen skal være gruppebasert. Rapporten må gjøre rede for både den faglige og sosiale konteksten for observasjonene, og beskrive klimaet i klassen, samspillet mellom lærer(e) og elev(er), og de fysiske og faglige rammene for arbeidet. Omfanget for rapporten vil bli avklart ved semesterstart m.h.t. antall sider. Det anbefales at utkast til rapporten skrives tidlig i praksisperioden og sendes til fagansvarlig/seminarleder ved PLU sammen med veiledningsdokument for praksisbesøk. Veiledning på utkastet kan evt gies i forbindelse med praksisbesøket. Studenten kan bli bedt om å presentere deler av oppgaven i forbindelse med en av seminarsamlingene i løpet av semesteret. Innleveringsfrist for dokumentet blir gjort kjent ved semesterstart. II. Praksisoppsummering Gjennom denne delrapporten skal studenten oppsummere sin egen skolepraksis i første del av PPU. Oppsummeringen skal munne ut i konkrete utviklingsmål for studenten i neste praksisperiode (PPU2). Målsettingen med arbeidet er først og fremst å gjøre studenten bevisst på sin egen profesjonelle utvikling, se sine sterke og svake sider som lærer, og danne seg en oppfatning av hva hun/han vil arbeide spesielt med i andre praksisperiode, slik at det blir god progresjon og utvikling i de to praksisperiodene. Det er viktig at studenten skriver logg etter egne undervisningsøkter, veiledningssamtaler og andre aktiviteter som inngår i praksisperioden. Loggen bør legge vekt på refleksjon over egen praksis, og vil være et viktig grunnlag for utformingen av praksisoppsummeringen. Utviklingsmålene bør utformes i samråd med veileder(e) på praksisskolen. Oppsummeringen vil også bli brukt som utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og evaluering av studentens arbeid i neste praksisperiode.

8 SIDE 242 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING Omfanget av delrapporten skal være på ca 5 maskinskrevne sider med linjeavstand 1 ½ og 2,5 cm marg. Studenten kan bli bedt om å presentere deler av oppgaven i forbindelse med en av seminarsamlingene i løpet av semesteret. Innleveringsfrist for dokumentet blir gjort kjent ved semesterstart. III. Avsluttende semesteroppgave Oppgaven skal ta utgangspunkt i ett av deldokumentene I - II, gjerne et undervisningsopplegg som studenten selv har deltatt i eller gjennomført, eller et veiledningsdokument. (Veiledningsdokumentet bør vedlegges). Studenten kan velge å konsentrere oppgaven om en av de didaktiske komponentene (elevforutsetninger, arbeidsmåter, evaluering m.v.) Valg av tema skal begrunnes, og det skal formuleres en problemstilling for oppgaven. Temaet eller problemstillingen, som må ha klar pedagogisk/didaktisk relevans, belyses og drøftes ved hjelp av relevant teori. Oppgaven skal ha et reflekterende og analytisk tilsnitt. Det vil si at det stilles krav ut over en ren beskrivelse av et gjennomført undervisningsopplegg. Oppgaven skal ha forside med tittel, eksamensnummer og fagtilknytning. Oppgaven skal også ha innholdsfortegnelse, sidenummerering og litteraturliste. Litteraturreferanser skal være angitt i teksten med navn, årstall og sidetall. Omfanget på semesteroppgaven skal være på maskinskrevne sider med linjeavstand 1 ½ og 2,5 cm marg. Semesteroppgaven danner hovedgrunnlaget for den avsluttende vurderingen i pedagogikk i PPU1. Praksis: Praksis vurderes av veileder i skolen og faglærer fra PLU ved praksisperiodens slutt. Karakteren bestått eller ikke bestått benyttes ved vurderingen av praktisk lærerdyktighet. PPU2 10 VEKTTALL PPU2 går i vårsemestrene. Studiet gjennomføres etter PPU1 som et heltids PPU-semester og utgjør siste semester innen gradsstudiene. PPU2 kan også tas etter fullført c.m.grad eller etter fullført hovedfag. Hele studiet tas ved Program for lærerutdanning og består av 3 deler: fagdidaktikk i fagstudiene. Til sammen 5 vekttall fordelt likt på 2 fag. Fagdidaktikken bygger videre på fagdidaktikken i PPU1 og må altså tas i de samme 2 fagene. pedagogikk (PPPED2) 5 vekttall bygger på pedagogikken i PPU1. praksis (PPPR2) - 7 uker. Individuell praksis/parpraksis i de to undervisningsfagene man tar fagdidaktikk i og har hatt praksis i i PPU1.

9 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 243 Pensumliste for PPU2 fås hos Tapir bokhandel eller ved Program for lærerutdanning. PEDAGOGIKK I PPU2 PPPED2 Vekttall: 5 1 semester (vår) Forelesninger og obl. seminarer Forkunnskapskrav: Forutsetter opptak til PPU2 Eksamenskrav: Minimum 80% oppmøte på obl. deler av studiet Hjemmeeksamen Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Pedagogikkfaget kan framstå som deskriptivt og analytisk ved å beskrive og analysere det som skjer innenfor ulike arbeidsområder, og det kan også framstå som normativt ved å forsøke å foreskrive hvordan undervisning og oppdragelse kan eller bør foregå for å realisere gitte mål. Generelt er pedagogikkfaget verdi-, kultur- og samfunnsorientert, og tilknytningen til praksisfeltet er sterk. Didaktikk har derfor en sentral plass innenfor faget. Didaktiske spørsmål knyttet til læring og undervisning er i en slik tilnærming et forankringspunkt i forhold til mer generelle pedagogiske spørsmål. Forhold som gjelder elevenes utvikling og sosialisering, skolens mandat og verdigrunnlag, forhold skole-heim-samfunn, ulike læringskulturer og yrkesetiske problemstillinger vil i pedagogikk-undervisningen knyttes an til utfordringer i lærerens daglige virksomhet. Mer grunnleggende teoretiske perspektiver skal knyttes til og ha relevans for yrkesutøvelsen som lærer. Faget i lærerutdanningen er derfor strukturert etter noen sentrale funksjonsområder i læreryrket. I pedagogikken i PPU2 blir følgende sentrale målområder spesielt vektlagt i undervisningen: Samfunnsoppgaver og verdigrunnlag Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring Organisering og ledelse av læring Forsøks- og utviklingsarbeid Etikk og yrkesidentitet Deler av pedagogikk-kurset er obligatorisk. Det kreves minst 80 % tilstedeværelse i de obligatoriske delene for å få gå opp til eksamen. Det obligatoriske fellesemnet i pedagogikk/fagdidaktikk, Prosjektarbeid, teller med som obligatorisk emne i PPPED2. FAGDIDAKTIKK I PPU2 en i alle fagdidaktikk-emnene i PPU 2 blir gitt ved PLU. Alle studentene må ta fagdidaktiske kurs i de to fagene (på minst 20 vt. hver) som dannet grunnlag for opptaket til PPU1. Det er en forutsetning at disse fagene gir undervisningskompetanse for tilsetting som lærer i tilsvarende skolefag i skoleverket.

10 SIDE 244 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING I PPU 2 følger studentene undervisningen i fagdidaktikk i de samme to fagene. Studentene er selv ansvarlige for at de følger rett kurs i fagdidaktikk. Er du i tvil om hvilke fagdidaktiske kurs du skal følge, ta snarest kontakt med personalet ved Program for lærerutdanning. NB! Studenten skal ta fagdidaktisk kurs og ha praksis i de samme fagene! Pedagogikk/psykologi: Studenter som har pedagogikk som ett av sine 2 undervisningsfag må følge fagdidaktisk kurs i psykologi. Ettfagsstudenter Noen få studenter - for eksempel noen realister, sivilingeniører, sivilarkitekter, kunstfagstudenter og visse typer faglærere - har bare ett undervisningsfag. Disse må ta et faglig fordypningsemne på 2,5 vt i tillegg til sitt ene fagdidaktikk-kurs både i PPU1 og PPU2 for totalt å tilfredsstille kravet om 10 vt. i hver PPU-enhet. Det tilbys 2 faglige fordypningsemner: PPKLSOSPROS2 Klassemiljø og sosiale prosesser 1 semester Forelesninger Forkunnskapskrav: Ingen Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte 4 t skriftlig Kurset skal gi studentene: en innføring i begreper og teorier knyttet til holdningsdannelse, og sosialt samspill i grupper kunnskap om gruppeprosesser, f.eks. sosiale roller, sosial støtte, gruppepress og utstøting, trening i å tilrettelegge en læringssituasjon der elevene er aktive deltakere i forhold til å konstruere egen kunnskap og å inngå i positive sosiale relasjoner. Litteraturen og undervisningen vil dekke sentrale tema som: Kommunikasjon: Holdninger: Normer: Sosial kompetanse: Konflikter: Hva er kommunikasjon? Karakteristiske trekk ved kommunikasjon i klasserommet. Holdningsdannelse. Attribusjon. Fordommer. Ulike typer av normer. Normformidling i skolen. Konformitet og individualitet. Sosialt samspill og sosiale relasjoner. Tilrettelegging for læring av sosiale ferdigheter. Forebygging og løsning.

11 PPDATAMUND2 Datamaskinen i undervisningen 1 semester Forelesninger Forkunnskapskrav: Ingen Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte 6t skriftlig/praktisk eksamen på PC-lab. Kurset kan deles i følgende hovedemner: Datamaskinens organisering Bruk av multimedia Bruk av Internett PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 245 Emnets innhold forutsetter aktiv bruk av PC, multimedia og Internett. En del av forelesningene vil foregå i laboratoriemiljø ved en kombinasjon av demonstrasjon, dialog og studentaktivitet. Denne kombinerte undervisningsformen vil samtidig fungere som en modell for anvendelse som det også er mulig å ta i bruk i vanlig skoleundervisning. Mye av arbeidet til studentene vil bestå av aktiviteter på datalab. PPFORMGIV2 Fagdidaktikk i forming, kunst og håndverk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte Se avsnittet Eksamen PPU2 Faget har sin basis i håndverk, bildekunst, kunsthåndverk, fomgiving, design, film, arkitektur og kunsthistorie. Faget er en nyskapning etter Grunnskolereform I videregående opplæring ble formgivingsfaget opprettet ved Reform 94. I grunnkurs formgivingsfag danner fagene tegning, form og farge og kunst- og kulturhistorie basis for spesialiseringer i de videregående kursene (VK I og VK II). Det fagdidaktiske studie-emnet er vinklet mot arbeid/læring i faget både i grunnskolen og i videregående opplæring. Det legges vekt på følgende hovedområder: 1) Fagområdets historie og samfunnsmessige betydning Fagområdets historie viser hvilken betydning formgiving, kunst og håndverk har hatt for utviklingen av vårt samfunn både teknisk og estetisk. Dette og kjennskap til dagens bruk av produkter og bilder danner bakgrunn for refleksjoner i forhold til fagområdets betydning i opplæringssystemet. Datateknologiens plass i samfunnet er et sentralt drøftingstema i forhold til fagområdets og skolefagets utvikling. 2) Læreplananalyse, fagområdets utvikling innen skolesystemet Gjennom læreplananalysen vil fagområdets prioriteringer, idegrunnlag og satsning bli synliggjort, og det vil bli lagt vekt på å vise fagområdets plass både innen allmenndannelsen og som et profesjonsstudium. 3), tilrettelegging og vurdering Veiledning og tilrettelegging for elevers læringsarbeid i forbindelse med elevers eget praktiske arbeid står sentralt. Studentene må tilegne seg ferdigheter i forhold til

12 SIDE 246 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING planlegging, begrunnelse, gjennomføring, veiledning, instruksjon, refleksjon og fornyelse som utgangspunkt for undervisning og læring. 4) Formidling, læremidler og IT Video, CD-rom og satellittoverførte TV-sendinger har sprengt grensene for hva som tidligere har vært mulige formidlingsformer og setter visuell kommunikasjon i sentrum. Det vil her bli satt et kritisk søkelys på muligheter og begrensninger i denne sammenheng og i forhold til diskusjoner om utviklingen innen fagområdet. 5) Miljø og etikk Dette målområdet skal synliggjøre problemfeltet mellom formgivingsfagenes materialitet og en økologisk bærekraftig utvikling. Å formidle en forståelse av viktigheten av å ta vare på livsgrunnlaget for menneskets utfoldelse, samt betydningen av ikke å ødelegge det stemningsrommet naturen selv byr fram, er et etisk ansvar og bør stå sentralt i arbeid og opplæring i formgiving, kunst og håndverk. 6) Forsknings- og utviklingsarbeid - (FoU) Forsknings- og utviklingsarbeid er en viktig forutsetning for utvikling av fagområdet, og studentene skal stimuleres til nytenking og utvikling av fagområdet i undervisningen. Utviklingsarbeidet kan skje på flere nivå, fra den enkle utprøving til vitenskapelige arbeider. PPGEO2 Geografi fagdidaktikk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis. Opptak til PPU2 Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte Se avsnittet Eksamen PPU2 Geografi er et syntesefag som henter stoff både fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner for å sette faget sammen med tanke på helhetlig forståelse. I grunnskolen inngår faget i skolefaget samfunnsfag sammen med historie og samfunnskunnskap, men delfagene trer tydeligere fram f.o.m. mellomtrinnet. I videregående skole står de tre fagene fram som egne, frittstående fag Følgende målområder inngår i studiet: 1) Fagets egenart, utvikling og legitimering Her gjennomgås undervisningen i geografifaget sett i forhold til elevenes alderstrinn og utviklingsnivå. Videre drøftes samordningen mellom de ulike samfunnsfagene og geografifagets plass i samfunnsfagundervisningen som helhet. 2) Læreplanverket som styringsdokument Vurdering og analyse av praksis i klasserommet, samt valg og bruk av læremidler og undervisningsopplegg, sett i forhold til målene i læreplanene i skolen står sentralt. 3) Arbeidsformer og praktisk-pedagogiske ferdigheter Å kunne planlegge, organisere og vurdere ulike undervisningsmetoder, både i og utenfor klasserommet, vurdere bruk av IKT i undervisningen, ha innsikt i metoder for til-

13 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 247 passet opplæring og å kunne reflektere over egen undervisningspraksis er hovedinnholdet under dette målområdet. 4) Vurdering og veiledning Her skal studentene kunne drøfte forholdet mellom mål, arbeidsformer, læremidler og veilednings- og vurderingsformer i faget. 5) Analyse og kritisk refleksjon over fagdidaktiske problemstillinger Det legges her vekt på kritisk refleksjon over geografifagets relevans i forhold til dagens og morgendagens samfunn, samt dette og andre samfunnsfags betydning, også med henblikk på forskning og på internasjonal utvikling av undervisningsmetoder i faget. PPIDR2 Idrett fagdidaktikk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis. Opptak til PPU2 Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte Se avsnittet Eksamen PPU2 I praktisk-pedagogisk utdanning er det fagdidaktikkens oppgave bl.a. å knytte den kompetansen studentene har fra idrettsfaglige studier sammen med pedagogisk og idrettspedagogisk kompetanse, herunder gi forståelse av sammenheng mellom praksis og teori og gi studentene en innføring i deres framtidige profesjon som lærere i kroppsøving/idrettsfag. Det legges vekt på følgende målområder: 1) Planarbeid Her vektlegges opplæring i å analysere og vurdere de aktuelle plandokumenter, og prosessen fra offentlige planer til lærerens egne undervisningsplaner. 2) Tilrettelegging og gjennomføring av opplæring Studentene skal tilegne seg ferdigheter i å organisere ulikt lærestoff og bruke ulike undervisningsprinsipper og hjelpemidler, også med henblikk på særskilt tilrettelagt opplæring for den enkelte elev, og det skal fokuseres på elevers forskjellige kulturelle bakgrunn og identitet. 3) Vurdering og veiledning Studentene vil få kunnskap om, erfaring med og trening i refleksjon om vurdering og veiledning, som er viktige faktorer i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. 4) Forsøks- og utviklingsarbeid Innsikt i og motivasjon for å delta i forsøks- og utviklingsarbeid er viktige innholdskomponenter, og er nødvendig både for egen fagligpedagogisk utvikling og for å kunne bidra til slik utvikling i opplæringssektoren.

14 SIDE 248 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PEDAGOGIKK FAGDIDAKTIKK Studenter som har pedagogikk i fagkretsen følger undervisningen i psykologi. Se planen for psykologi og sosialpedagogisk arbeid fagdidaktikk nedenfor. PPPSY2 Psykologi og sosialpedagogisk arbeid fagdidaktikk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis. Opptak til PPU2 Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte Se avsnittet Eksamen PPU2 Studiet er primært rettet inn mot studenter som har psykologi, pedagogikk og/eller spesialpedagogikk i fagkretsen. Studiet tar sikte på å gi studentene forutsetninger for å kunne bygge opp gode læringsmiljø for elever som tar psykologi som fag i skolen. Hovedemner som tas opp, er: 1. Psykologi som skolefag sett både i forhold til fagets egenart og forskning og i forhold til skolens overordnede mål. 2. Fagets innhold: Dette gjelder særlig hvordan en, gjennom valg av innhold, kan ivareta både ønsket om å gi en generell orientering i faget og samtidig den fordypelse som er nødvendig, for å bli interessert i faget og kunne vurdere det. Likeså er det viktig å velge emner som både knytter faget til problemer og erfaringer som elevene kan gjenkjenne, og som samtidig bygger på forskning i faget. 3. Fagets varierte arbeidsmåter vil måtte reflektere også arbeidet med faget i skolen. Det er viktig at den enkelte lærer og klasse i samarbeid får anledning til å legge opp arbeidet slik at de i størst mulig grad kan følge sine interesser gjennom f.eks. prosjektarbeid. 4. Materielle og organisatoriske forutsetninger for å kunne gjennomføre gode læringsopplegg i psykologi. Som det framgår ovenfor, vil slike opplegg kunne kreve både utstyr til øvinger og demonstrasjoner og stille krav til rom og timeplan. 5. Læringsmiljøets sosiale ramme. Som i andre fag vil gode læringsopplegg i psykologi kreve oppmerksomhet om personlige og sosiale forhold som kan innvirke på elevens arbeidssituasjon. Dette gjelder f.eks. individuelle forskjeller i læremåter, lærevansker og spesialpedagogiske problemer. PPSØ2 Sosialøkonomi fagdidaktikk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis. Opptak til PPU2 Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte

15 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 249 Se avsnittet Eksamen PPU2 Følgende innhold vektlegges: Kurset skal gi en oversikt over sosialøkonomifagets stilling i den videregående skolen og de gjeldende fagplaner. Sentrale sider ved den konkrete undervisningssituasjonen i faget som en vil møte i skolen, vil bli belyst. Her vil vekten bli lagt på spørsmål om hva i faget som skal formidles, hvordan formidlingen kan/bør skje med sikte på kunnskapstilegnelse og faglig innsikt innenfor de rammer som eksisterer, valg og vurdering av læremidler, målrealisering og evalueringsformer. Ved at undervisningen går parallelt med praksisdelen, vil det bli gitt rom for drøfting av konkrete problemer studentene møter i egen praksis. PPSAM2 Sosiologi, statsvitenskap, samfunnskunnskap, sosialantropologi fagdidaktikk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis. Opptak til PPU2 Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte Se avsnittet Eksamen PPU2 De nevnte samfunnsvitenskapelige fagtilbudene gir faglig undervisningskompetanse for undervisning i samfunnskunnskap (videregående opplæring) og samfunnsfag (grunnskolen). Det blir lagt vekt på: at fagdisiplinene i samfunnsfagene har et felles utgangspunkt i studiet av menneske og samfunn i fortid, nåtid og framtid å føre studentene fra studiefag til skolefag å legge til rette for et fruktbart møte mellom skolefagene, elevene og samfunnet. Det legges vekt på følgende målområder: 1. Fagets egenart, utvikling og legitimering Kjennskap til fagets historie og fagets plass i samfunnsfagundervisningen som helhet står sentralt. 2. Læreplanverket som styringsdokument Emnet skal gi kunnskap om læreplanene som rettleder i praktisk undervisning, og gi studentene opplæring i å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg som ivaretar læreplanenes mål og prinsipper. 3. Arbeidsformer og praktisk-pedagogiske ferdigheter Studentene skal kunne vurdere og bruke ulike arbeidsformer og metoder, herunder metoder for tilpasset opplæring, vurdere lærestoff og ulike lærebøker og kjenne til bruk av IKT i undervisningen i faget.

16 SIDE 250 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING 4. Vurdering og veiledning Studentene skal gis kjennskap til ulike veilednings- og vurderingsformer i faget og få kunnskap om skillet mellom kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål i samfunnskunnskap, og hvordan man kan trekke elevene med i vurderingsarbeidet. 5. Analyse og kritisk refleksjon over fagdidaktiske problemstillinger Studentene skal kunne reflektere over samfunnskunnskapsfagets relevans i forhold til dagens og morgendagens samfunn, og få et grunnlag for å kunne delta i forsøks- og utviklingsprosjekter. PPHLSA2 Helse- og sosialfag fagdidaktikk 1 semester (vår) Forelesninger Forkunnskapskrav: Bestått PPU1, både teori og praksis. Opptak til PPU2 Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppmøte Se avsnittet Eksamen PPU2 Hovedemner er: studieretning for helse- og sosialfag i videregående skole, bakgrunn, historikk, utvikling læreplan for helsefag elevgrunnlaget undervisningsformer lærestoff og læremidler planlegging og gjennomføring av undervisning evaluering skriving av semesteroppgave EKSAMEN PPU2 Ettfagsstudenter vil i fagdidaktikk bli betraktet som studenter under fag 1. Ettfagsstudenter må i tillegg ta eksamen i ett av de tilbudte fordypningsemnene. Tofagsstudenter velger selv, innen en gitt tidsfrist, hvilket fag de ønsker som fag 1 og 2. Fagdidaktikk, fag 1 (2 ½ vekttall): I fagdidaktikk, fag 1, er vurderingsgrunnlaget en dokumentmappe, som består av tre korte dokumenter, hvert på ca. 4 maskinskrevne tekstsider: Dokument 1 skal ta utgangspunkt i en problemstilling fra ett av målområdene i studieplanen for fagdidaktikk i fag 1, og studenten skal drøfte denne med basis i fagdidaktikkpensumet i fag 1. Oppgaven skal ha en teoretisk vinkling. Der det er naturlig, kan en konkretisere med praktiske eksempler. Dokument 2 skal ta utgangspunkt i studentens praksiserfaringer, og med tilknytning til fagdidaktikkpensum i fag 1 skal studenten drøfte tilrettelegging av læring i et faglig emne i fag 1.

17 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 251 Dokument 3 skal ta utgangspunkt i ett eller flere fagrelaterte utviklingsmål i fag 1 som studenten formulerte i sin Praksisoppsummering i PPU1. Studenten skal vise hvordan målet/målene er blitt fulgt opp i praksis gjennom fagdidaktikkstudiet i PPU2 og reflektere over endringer og modningsprosesser. Studenter som ikke har utviklingsmål fra PPU1, eller som har utviklingsmål som ikke er relevante for praksisen i PPU2, kan ta utgangspunkt i nye utviklingsmål som blir formulert i starten av praksisperioden i PPU2. Alle tre dokumentene blir sensurert under ett av fagdidaktikklærer og ekstern sensor og får en samlet vurdering etter universitetets karakterskala. Bestått karakter forutsetter at alle tre dokumentene enkeltvis har fått ståkarakter. Fagdidaktikk, fag 2 (2 ½ vekttall): I fagdidaktikk, fag 2, skrives en semesteroppgave på ca 12 maskinskrevne sider (ca.= pluss/minus 2 sider). Semesteroppgaven skal knyttes til studentens praksis og til relevant pensumlitteratur i fag 2. Oppgaven sensureres av fagdidaktikklærer og ekstern sensor, etter universitetets karakterskala. Med èn side menes: Marg 2,5 cm, skrift 12 pkt, linjeavstand 1,5. Pedagogikk (5 vekttall): I pedagogikk gis en hjemmeeksamen på 3 dager. Eksamensbesvarelsen skal være på 8-12 maskinskrevne tekstsider. Den obligatoriske seminarundervisningen vil være et sentralt utgangspunkt for hjemmeeksamen, i tillegg til pensumlitteratur. Hjemmeeksamen sensureres av faglærer i pedagogikk og ekstern sensor, etter universitetets karakterskala. Med èn side menes: Marg 2,5 cm, skrift 12 pkt, linjeavstand 1,5. Praksis: Praksis vurderes av veileder i skolen og faglærer fra PLU ved praksisperiodens slutt. Karakteren bestått eller ikke bestått benyttes ved vurdering av praktisk lærerdyktighet. GENERELLE FRITAK Studenter som har minst 5 års undervisningstjeneste i full stilling i skolen etter fullført fagutdanning kan, etter søknad til Program for lærerutdanning, fritas for praksis dersom de er i en undervisningsstilling de semestrene de tar PPU. Det endelige fritaket blir imidlertid ikke gitt før en representant fra Program for lærerutdanning (PLU) har observert og vurdert studenten i undervisning i fagene og evaluert/godkjent denne. Tidligere utdanning i pedagogikk (grunnfag, mellomfag eller hovedfag) gir ikke lenger adgang til å søke fritak for undervisning og eksamen i pedagogikk i PPU1 (PPPED1-5 vt). Kun studenter som allerede har fått innvilget fritak for emnet PT1 (4 vt) får fritak for eksamen i pedagogikk i PPU1 (PPPED1-5 vt), men må delta i obligatoriske timer og seminarer i det nye pedagogikkemnet, og skrive en observasjonsrapport (gruppebesvarelse) og en praksis-oppsummeringsrapport (individuell).

18 SIDE 252 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING OVERGANGSORDNINGER PPU1 De som har tatt et fagdidaktikkemne i PPU del I etter gammel ordning, vil kunne tas opp til resten av PPU et senere semester, og få fritak for dette emnet, uten formell tidsbegrensning. De som har tatt emnet PT1, Pedagogisk teori, i PPU del I etter gammel ordning, vil kunne tas opp til resten av PPU et senere semester uten formell tidsbegrensning, men må delta i obligatoriske timer i pedagogikkemnet i PPPED1, og skrive en observasjonsrapport (gruppebesvarelse) og en praksisoppsummeringsrapport. PPU 2 De som har fullført hele PPU del I etter gammel ordning, kunne tas opp til PPU2 på grunnlag av dette siste gang ved opptaket til vårsemesteret PPU1 og PPU2 Overgangsordning gjelder normalt ikke for fagdidaktikkemner som var integrert i et grunnfag, som ikke var utskillbare og ikke hadde egen eksamen. Slike emner var godkjent som grunnlag for opptak til PPU2 siste gang ved opptaket til våren FLEKSIBEL PPU FOR YRKESFAG OG ALLMENNFAG - FJERNUNDERVISNING Deltids fjernundervisningsbasert lærerutdanning for midlertidig ansatte lærere i skoleverket eller opplæringsinstitusjoner Organisering av studiet Fleksibel PPU er et deltids lærerutdanningstilbud som i stor grad er basert på bruk av informasjonsteknologisk verktøy (internett og e-post). Studiet går over 4 semester, og organiseres rundt regiongrupper/seminargrupper som er kjernen i undervisningstilbudet. Hvert semester legges det opp til sentrale samlinger (Trondheim) og regionale samlinger hvor det gis obligatoriske forelesninger og kurs. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i basisgrupper. Veiledning gis individuelt og gruppevis via internett og e-post. Veiledet praksis foregår ved studentens egen skole supplert med obligatorisk utplassering ved annen skole. Praksis vurderes av veileder(e) og faglærer fra PLU. Eksamen består av obligatoriske arbeidsoppgaver som må innleveres etter fastsatte frister. Avsluttende eksamen i siste semester. Innhold Yrkesfag: 10 vekttall pedagogikk

19 10 vekttall yrkesdidaktikk praksis Allmennfag: 10 vekttall pedagogikk 5+5 vekttall fagdidaktikk (2 fag) praksis PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 253 Fag: Yrkesfag: Alle yrkesfag som fyller vilkårene til opptak. Se Opptakskrav nedenfor. Allmennfag: Realfag, norsk, fremmedspråk og samfunnsfag. Opptakskrav Søkeren må yrkesfag: ha fagutdanning* eller fag-/svennebrev som kan gi undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn eller i videregående skole. allmennfag: ha minimum 60 vt i en cand.mag.grad eller være ferdig siv.ing. og innenfor sin utdanning ha 2 fag som kan gi undervisningskompetanse på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn eller i videregående skole. helst være (midlertidig) ansatt i undervisnings- eller opplæringsstilling eller ha erfaring fra undervisningsvirksomhet ha tilgang til PC med internett-tilkobling. ha basiskunnskaper i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). * Søkerne må tilfredsstille kravene til fagutdanning og praksis for undervisning i yrkesfag i hh.t. Opplæringslovens 10-1 m/forskrift: 14-3, 2. avsnitt, 14-12, b, 14-15, c og d, og til 14-24) samt rundskriv F-88/87, F-62/92 og F-68/94. Disse kravene er vanligvis 3- eller 4-årig høgskoleutdanning (ingeniør/teknisk fagskole, syke-/vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, bioingeniør, sosionom, barnevernspedagog, ernærings-/nærings-middelkandidat + 2 års praksis, eller fag-/svennbrev/marirtimt sertifikat + 1 års yrkesteoretisk utdanning og 2-4 års relevant praksis. Søknad og registrering Søkere som er ansatt i undervisnings- eller opplæringsstilling blir prioritert ved opptak. Neste opptak blir høsten Søknadsfrist 15. april 2001 på eget skjema. Det går an å registrere seg som mulig søker på følgende adresse: Denne registreringen kommer ikke i stedet for søknad til studiet. Den skjer på eget skjema (se ovenfor). Kostnader Det vil påløpe utgifter til reise/overnatting i forbindelse med sentrale og regionale samlinger, samt semesteravgift på 315,- kr. Som student ved NTNU oppnår en moderasjon på kommunikasjonsmidler.

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PPU

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PPU SIDE 260 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PPU De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.grad eller høgere grad (hovedfag) og som vil søke fast tilsetting i grunnskolen (fra

Detaljer

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 211 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen

Detaljer

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 211 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Pedagogikk. 10 vekttall

Pedagogikk. 10 vekttall Pedagogikk 10 vekttall Om pedagogikk Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON

STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON Innledning Om fagområdet medier og kommunikasjon Mediebransjene representerer et av samfunnets største og viktigste arbeidsområder. Mediefeltet

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

Temaoversikt PPU og LUR

Temaoversikt PPU og LUR Temaoversikt PPU og LUR 2017-2018 Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk Blått: Didaktikk-samlinger Svart: Pedagogikk-samlinger PPU heltid og LUR 4. år skal delta på alle samlingsukene.

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 98 MASTER I FAGDIDAKTIKK - SAMFUNNSFAG MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 6. juni 2004 INNLEDNING Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer