nr 17/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17/09-2009.04.20 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 17/ NO årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke P4 Radio Hele Norge ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:38 Radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; digital lydkringkasting. Klasse:41 Produksjon av radioprogrammer; radiounderholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEN GRØNNE PAKKEN Green Cargo AB, Box 39, SOLNA, SE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Annonse-, reklame og markedsføringstjenester i forbindelse med godstransport; bearbeiding, lagring, produksjon og kontroll av datorisert informasjon i forbindelse med godstransport; profesjonelle selskapskonsultasjoner; salg av kjøretøy for transport av varer. Salg og utleie av lokaler for lagring av varer. Transporttjenester; emballering og lagring av gods; lagring av varer; utleie av kjøretøy for transport av varer; informasjons- og logistikktjenester i forbindelse med transport og lagring av varer; datoriserte logistikktjenester i forbindelse med godstransport; rådgivning innen transportbransjen. BLOSSOM HILL PERFECT GLASS Diageo Chateau & Estate Wines Co, 240 Gateway Road WEst, CA NAPA, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:7 Pumper, det vil si pumper til fylling/utdeling/servering av drikkevarer. Klasse:11 Nedkjølte dispensere/apparater for servering/utdeling av drikkevarer (unntatt betalingsautomater). Dispensere/apparater for servering/utdeling (unntatt betalingsautomater) av drikkevarer herunder tappekrav, tappedispenser, dispenser for drikkevarer. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Diageo Chateau & Estate Wines Co, 240 Gateway Road WEst, CA NAPA, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:7 Pumper, det vil si pumper til fylling/utdeling/servering av drikkevarer. Klasse:11 Nedkjølte dispensere/apparater for servering/utdeling av drikkevarer (unntatt betalingsautomater); Dispensere/apparat for servering/utdeling (unntatt betalingsautomater) av drikkevarer, herunder rappekran, tappedispenser, dispenser for drikkevarer. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROLINE Proline AB, Utjordsvägen 9 M, GÄVLE, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, reparasjon og vedlikehold av ventilasjonsrør og avløpsrør, arbeid for tetning av ventilasjonsrør og avløpsrør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ODGERS BERNDTSON International Resource Group Ltd, 11 Hanover Square, W151JJ LONDON, GB Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Elektroniske publikasjoner nedlastbare fra lnternet vedrørende arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester Arbeidsformidlingstjenester; personalrekrutteringstjenester; konsulentbistand i forbindelse personalressurser (human resource); forskning og analyse i tilknytning til personalressurser (human resource), konsulentbistand til bedrifter vedrørende personalhåndtering, personalplassering og personalrekruttering, forretningsinformasjonstjenester vedrørende arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester, reklamevirksomhet vedrørende arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av opplæringslæringsprogrammer, konferanser, seminarer, foredrag, veiledning og workshops, alt forannevnt relatert til arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke International Resource Group Ltd, 11 Hanover Square, W151JJ LONDON, GB Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:9 Elektroniske publikasjoner nedlastbare fra lnternet vedrørende arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester Klasse:35 Arbeidsformidlingstjenester; personalrekrutteringstjenester; konsulentbistand i forbindelse personalressurser (human resource); forskning og analyse i tilknytning til personalressurser (human resource), konsulentbistand til bedrifter vedrørende personalhåndtering, personalplassering og personalrekruttering, forretningsinformasjonstjenester vedrørende arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester, reklamevirksomhet vedrørende arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester Klasse:41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av opplæringslæringsprogrammer, konferanser, seminarer, foredrag, veiledning og workshops, alt forannevnt relatert til arbeidsformidlings- og personalrekrutteringstjenester (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:21 Tannbørste, tanntråd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RAGWEAR Holger Brodkorb, Pplk. Sochora 739/36, PRAHA 7, CS Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:18 Kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, attachékofferter, handlevesker, lommebøker, ryggsekker, pakksekker, punger og portemonéer; varer av plastikk, nemlig ryggsekker, ryggsekker for campere, ransler og skuldervesker, reisevesker, sportsbager, lommebøker, vesker og poser som bæres rundt halsen, konvoluttvesker og vesker med håndtak. Klasse:20 Dressposer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FanWalk Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, LUND, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og gjennomføring av utflukter til underholdningsevenementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEPSI MAX LEMON KICK PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Natural AS, Domstadhagen, 2332 ÅSVANG, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RELEEZE Ewos Innovation AS, 4335 DIRDAL, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Veterinære preparater, pesticider og herbicider til bruk for fisk; medisinske og veterinære tilsetningsstoffer til dyreog fiskefôr. Klasse:31 Dyre- og fiskefôr, samt ernæringsmessige tilsetningsstoffer dertil. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mobil Hverdag AS, Rubinv 11, 4318 SANDNES, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIAMA ITC Ltd, Virginia House, 37 J L Nehru Road, KOLKATA, STATE OF WEST BENGAL, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:3 Personlig hygiene produkter inkludert alle typer shampoer og balsamer, parfymer, parfymerte sprayer og andre duftsprayer, after shaver, deodoranter, talkum pulver, alle typer av såper inkludert flytende såper og dusjgeleer, alle typer av kosmetikk- og hudpleieprodukter inkludert hudkremer, body lotion, renseprodukter til hud, tonere og kosmetikk med farge; alle typer av munnhygiene produkter inkludert tannkrem, tannpulver, alle typer vaskemidler, inkludert i pulverform, stykker og flytende; alle typer av håroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIAMA DI WILLS ITC Ltd, Virginia House, 37 J L Nehru Road, KOLKATA, STATE OF WEST BENGAL, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:3 Personlig hygiene produkter inkludert alle typer shampoer og balsamer, parfymer, parfymerte sprayer og andre duftsprayer, after shaver, deodoranter, talkum pulver, alle typer av såper inkludert flytende såper og dusjgeleer, alle typer av kosmetikk- og hudpleieprodukter inkludert hudkremer, body lotion, renseprodukter til hud, tonere og kosmetikk med farge; alle typer av munnhygiene produkter inkludert tannkrem, tannpulver, alle typer vaskemidler, inkludert i pulverform, stykker og flytende; alle typer av håroljer. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUPERIA ITC Ltd, Virginia House, 37 J L Nehru Road, KOLKATA, STATE OF WEST BENGAL, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:3 Personlig hygiene produkter inkludert alle typer shampoer og balsamer, parfymer, parfymerte sprayer og andre duftsprayer, after shaver, deodoranter, talkum pulver, alle typer av såper inkludert flytende såper og dusjgeleer, alle typer av kosmetikk- og hudpleieprodukter inkludert hudkremer, body lotion, renseprodukter til hud, tonere og kosmetikk med farge; alle typer av munnhygiene produkter inkludert tannkrem, tannpulver; alle typer vaskemidler, inkludert i pulverform, stykker og flytende; alle typer av håroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SIVA - Selskapet for industrivekst s.f., Postboks 1253 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, NO Klasse:16 Invitasjoner, brosjyrer, trykksaker, klistremerker, skilt, kontorrekvisita, skrivepapir, foldere, tidsskrift, postkort, instruksjon -og undervisningsmateriell. Klasse:25 Hodeplagg, lueskygger, t-shirts, gensere, klær. Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet. Opplæringsvirksomhet, organisering og ledelse av kurs, seminarer, konferanser, temakvelder, veiledning, skriving av tekster. Utarbeidelse/opprettelse og vedlikehold av webside, enkel programmering for datamaskin, grafisk formgivning av webside, utarbeidelse av innhold webside. SUPERIA MAXI PROTECT ITC Ltd, Virginia House, 37 J L Nehru Road, KOLKATA, STATE OF WEST BENGAL, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:3 Personlig hygiene produkter inkludert alle typer shampoer og balsamer, parfymer, parfymerte sprayer og andre duftsprayer, after shaver, deodoranter, talkum pulver, alle typer av såper inkludert flytende såper og dusjgeleer, alle typer av kosmetikk- og hudpleieprodukter inkludert hudkremer, body lotion, renseprodukter til hud, tonere og kosmetikk med farge; alle typer av munnhygiene produkter inkludert tannkrem, tannpulver; alle typer vaskemidler, inkludert i pulverform, stykker og flytende; alle typer av håroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROMAX Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:1 Kjemikalier til bruk i oljefeltindustrien; kjemiske tilsetningsstoffer for boreslam og sementslam, til bruk under hydrauliske knuseprosesser, til behandling av kondensvann, og til behandling av væsker produsert fra borebrønner, behandling eller stimulering av undergrunnsformasjoner og behandling av væsker produsert fra borebrønner. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMARTJECT Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater unntatt veksthormoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker og blandinger for tilberedelse av drikker, ikke-alkoholholdige Klasse:33 Tequila, tequila likør og alkoholholdige cocktailer inneholdende tequila. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bulldog Workwear AS, Kaien, 5580 ØLEN, NO Klasse:9 Personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker og skader, nemlig beskyttelsesmasker, åndedrettsvern, ansiktsmasker, hørselvern, øyevern og vernebriller. Klasse:10 Beskyttelsesinnretninger mot hørsel, masker for helsepersonell. Klasse:25 Hansker, armbeskyttere, luer, hodeplagg, jakker, bukser, dresser, bluser, skjorter, regntøy, sko og støvler, også i form av engangsbekledning. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WaterCatOx Due Miljø AS, Postboks 138 Lilleaker, 0216 OSLO, NO Klasse:40 Bearbeiding av materialer, herunder vannrensing, drikkevannbehandling; avløpsbehandling, avløpsrensing og avløpsdestruksjon; oksidering/forbrenning av prosessvæsker, væsker, avfall, søppel; gjenvinning/resirkulering av avfall, søppel, vann, prosessvæsker, væsker; petroleumsbehandling; raffinerivirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KVARTAL48 Kvartal 48 AS, Slemdalsvn 1, 0369 OSLO, NO Erik Torvaldsen, c/o Kvartal 48 AS, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; med salg av klær, sko, mat, klokker, smykker. Med det formål at kunder på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra detalj istforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, generelle handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en webside på et globalt datanettverk; demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisering, forretningssøk, forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon vedrørende franchisetakere og lisenstakere; rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av butikkvinduer, eksport- og importagenturer, konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, markedsstudier, markedsundersøkelser, personellrekruttering, presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, prissammenligningstjenester, rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; 10

11 registrerte varemerker /09 forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, faktoringselskaper, finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; tjenester som utføres av personer eller virksomheter som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/611, US 77/611,892 MOELIS & COMPANY Moelis & Company Holdings LLC, 245 Park Avenue, 32nd Floor, NY10167 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:36 Rådgivningstjenester vedrørende fusjon og akkvisisjon ("Merger & Acquisition"). Finanstjenester, investeringsbanktjenester, meglertjenester og handelsbanktjenester; finansiell analyse og rådgivningstjenester; finansielle investerings- og forretningsfinansieringsrådgivningstjenester i forbindelse med fusjoner, akkvisisjoner, restruktureringer og andre forretningsfinansielle anliggender; finansielle investeringstjenester, nemlig administrering av utstedelse, garantering og distribusjon av verdipapirer; finansielle tjenester, nemlig investeringsrådgivning, investeringsforvaltning, investeringskonsultasjoner og investering i fond for andre, herunder private og offentlige egenkapitals- og gjeldsinvesteringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Thermo Fisher Scientific, Inc, 81 Wyman St., MA02454 WALTHAM, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Massespektrometre, optiske utslippsspektrometre, spektroskopiapparater, spektrofotometre, gass- og væske kromatografiapparater, kromatografikolonner, inkubatorer, biologiske sikkerhetskabinetter, mikroskoper, fluorescensmaler, automatiserte filprøveanalysatorer, prøve diagnose slides, elektroforeseanalysatorer, laboratorieprøvekonsentratorer, elektromekaniske shakers, dispensere, lesere og detektorer for væsker, mikrotitrerinstrumenter, termiske sykelapparater, magnetpulverprosessorer for laboratorier, gassdetektorer, strålingsdetektorer, eksplosivdetektorer, sprengstoffdetektorer, prosessgassanalysatorer, partikkeldetektorer, aerosolmonitorer, røntgenstråleapparater for inspeksjon av væsker i containere, fuktanalysatorer, nøytrongeneratorer, røntgenstrålekilder for vitenskapelig laboratoriebruk og for måling av vekt og tykkelse på industrielle artikler, strømningsmålere, svovelanalysatorer, online sement, kull og mineralanalysatorer, elektromagnetisk interferenssimulatorer for testing av elektroniske apparater og innretninger, væskenivåsensorer, robotvæskehåndteringssystemer, viskosimetre og reometre, måleinstrumenter for belegg, tetthetsmålere, porøsitetsanalysatorer, pipetter, prøverør, båndvekter, spennvekter, målesystem for transportbånd, båndmålere, spennmålere, kontrollveiere, metalldetektorer, PH elektroder, konduktivitetsmålere, oppløst oksygen målere, laboratorieblandemaskiner og - extrudere, datainnsamlings- og opptakssystemer med dataskannere og grafiske fremvisningsenheter samt minne og programmerbare berøringsskjermer og strømforsyning, computer software for bruk i 11

12 registrerte varemerker /09 datainnsamling, analyse og arkivering på området for laboratorieforskning, computer software til bruk i laboratorieinstrumentoperasjoner og - drift, ladningsinjeksjonsanordningskameraer og detektorer for deteksjon og digital avbildning av stråling, rør og ampuller, flasker og medisinglass for laboratorier, mikroskop slides og mikroskoper, dekkglass for mikroskop slides, laboratorieutstyr for bruk i prøveklargjøring, nemlig vevprosessorer-, laboratorieapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:42 Installasjon av computer software relatert til vitenskapelige, elektriske, optiske og laboratorieapparater og instrumenter, og måle og testapparater og instrumenter samt relatert til elektriske apparater og instrumenter for laboratoriebruk; rådgivningstjenester relatert til bruk og drift av vitenskapelige, elektriske, optiske og laboratorieapparater og instrumenter, og til måle og testapparater og instrumenter samt til elektriske apparater og instrumenter for laboratoriebruk, og til computer hardware benyttet dermed; teknisk støtte, nemlig evaluering og feilsøking vedrørende ytelsen til vitenskapelige, elektriske, optiske og laboratorieapparater og instrumenter, og måle og testapparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FJORDS Fjords Øyvind Heen, Elgfaret 41, 1415 OPPEGÅRD, NO Klasse:25 Klasse:32 Klær, fottøy, hodeplagg. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke- alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Smakotek Fretheim Hotel AS, Postboks 63, 5742 FLÅM, NO Klasse:43 Hoteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNISON Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; finansieringsevaluering; finansinformasjon; konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, NV89109 LAS VEGAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Klær, klestilbehør, hodeplagg og fottøy. Klasse:35 Detaljhandelstjenester, postordretjenester, telefonordretjenester og elektronisk detaljhandelstjenester via et globalt computer- og/eller kommunikasjonsnettverk, samtlige innen området klær, klestilbehør, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EFB-Elektronik GmbH, Striegauer Strasse 1, BIELEFELD, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:6 Monteringsskinner; festeelementer av metall. Klasse:9 Kabinetter og kabinettrammer for å huse elektriske, elektroniske og elektrooptiske installasjoner; kabinetter og kabinettrammer med elektriske, elektroniske og elektrooptiske komponenter, særlig skjøtkabinetter for optiske ledere og skjøtkabinetter med pluggbare koplingselementer; deler til kabinetter for å huse elektriske, elektroniske og elektrooptiske installasjoner, nemlig kabinettfundamenter, børsteremser for å dekke ledningsinntak; føringer for ledninger; beskyttelsesrør for ledninger; kontakter og plugger, koplinger og fôringer, særlig innbygde fôringer for elektriske og optiske ledere; ledninger påmontert kontakter, støpsler eller plugger og/eller koplinger; apparater og instrumenter for å lede, omkoble, fordele, omforme, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder. Klasse:20 Festeelementer av plast. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, dataprogrammer og datamaskiner; fotokopieringsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RAPREVO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Armaturjonsson AS, Postboks 39 Økern, 0508 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:6 Rørsystemer av metall for bruk i sanitær og vannbåren varme, herunder for vannbårne snøsmeltesystemer, herunder for gatevarme; bygningsmaterialer av metall, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); rørsystemer med innebygget elektrisk varmekabel; snøsmelterør, metalliske fordelere, plastfordelere, tilførselsrør til fordelere, festemateriell for rør, automatikk for snøsmelteanlegg; deler og komponenter til de forannevnte varer. Klasse:11 Rørsystemer for bruk i sanitær- og vannbåren varme, herunder for vannbårne snøsmeltesystemer, herunder for gatevarme. Klasse:19 Stive rør og rør på kveil (ikke av metall); rørsystemer med innebygget elektrisk varmekabel; snøsmelterør, metalliske fordelere, plastfordelere, tilførselsrør til fordelere, festemateriell for rør, automatikk for snøsmelteanlegg; deler og komponenter til de forannevnte varer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørsystemer for bruk i sanitær og vannbåren varme; informasjon og rådgivning vedrørende ovennevnte. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rectus Tema AS, Brandstadveien 20, 1550 HØLEN, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:6 Hurtigkuplinger av metall for forbindelse av slange- og rørledninger; hurtigkupler av metall i form av deler for tilkoblinger til vannledninger; tromler av metall, ikke mekaniske; stålslanger; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); nipler, herunder til bruk innenfor trykkluft, vann, pneumatikk, gass og hydraulikk og øvrige væsker; slanger av metall, herunder spiralslanger; slangetromler for trykkluft, vann, oljer, fett, damp, væsker og elektriske kabler, herunder til bruk innenfor industri, landbruk og verksteder; håndtromler for væsker, damp og luft, herunder til bruk i verksteder, industri, vannings- og overrislingsanlegg; tromler av metall, ikke mekaniske; stålslanger; ikkeelektrisk kabler og tråd av metall (uedelt); deler og komponenter til de forannevnte varer. Klasse:7 Hurtigkuplinger, herunder til bruk innenfor trykkluft, vann, pneumatikk, gass og hydraulikk og øvrige væsker; universalkoblinger; koblinger, andre enn for landkjøretøyer; ikke mekaniske hurtigkuplinger av plast for forbindelse av slange- og rørledninger; slangetromler for trykkluft, vann, oljer, fett, damp, væsker og elektriske kabler, herunder til bruk innenfor industri, landbruk og verksteder; håndtromler for væsker, damp og luft, herunder til bruk i verksteder, industri, vannings- og overrislingsanlegg; deler og komponenter til de forannevnte varer. Klasse:17 Slanger, herunder spiralslanger av plast. Klasse:20 Slangetromler for trykkluft, vann, oljer, fett, damp, væsker og elektriske kabler, herunder til bruk innenfor industri, landbruk og verksteder; håndtromler for væsker, damp og luft, herunder til bruk i verksteder, industri, vannings- og overrislingsanlegg; hurtigkuplinger i form av festeklemmer av plast, ikkemekaniske hurtigkuplinger av plast for forbindelse av slange- og rørledninger; tromler av plast, ikke mekaniske, for 14

15 registrerte varemerker /09 trykkluftslanger; deler og komponenter til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIX-BOLT Minova International Ltd, Brookstreet Des Roches, 1 Des Roches Square, Witan Way, OX284LF WITNEY, OXFORDSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter for bruk i industri, gruvedrift og tunnellbygging; klebende flytende sement; klebende sement; harpiksbasert mørtel (kjemikalier). Klasse:6 Festeelementer og forankringer av metall; selvborende injiserbare boltesystemer; bolter for forankring, armering og injisering i fjell; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer av metall. Klasse:7 Bor; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/531,072 TFX Danner Inc a corporation of the State of Wisconsin, NE Airport Way, OR97230 PORTLAND, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptart i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; fottøy; deler til og komponenter for fottøy, nemlig skaft, forhøyninger til dekke av skinnbein, og forhøyninger, samt plattformer og platå for sko, støvler og boots. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kenny Endrè Granum, Postboks 4594 Persaunet, 7045 TRONDHEIM, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:40 Klasse:41 Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VASSENDGUTANE Vassendgutane AS, 6150 ØRSTA, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:41 Kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet; artistopptredener. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YouGov Omnibus YouGov Plc, 4th Floor, 50 Featherstone Street, EC1Y8RT LONDON, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:38 Reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; rådgivning i forretningsvirksomhet; meningsmålinger; markedsundersøkelser; markedsstudier; on-line markedsstudier og gallupundersøkelser; on-line auksjonstjenester; innsamling av informasjon til computer databaser; tjenester vedrørende statistikk modeller; tjenester vedrørende merkevaremåling; tjenester vedrørende salgsanalyser; informasjons- og rådgivningstjenester relaterte til de forannevnte tjenester. Telekommunikasjon; tjenester vedrørende anskaffelse av tilkoblingsmuligheter for deltakelse i live diskusjoner via eller internett; overføring av anmodninger i form av markedsundersøkelser via eller internett; tilveiebringelse av mulighet for on-line elektronisk stemmegivning via eller internett; fremskaffelse av muligheter for å sende via internett; fremskaffelse av telekommunikasjonsadgang til computer databaser; sending av meldinger; nyhetsbyråtjenester for overføring av nyheter; nyhetsbyråtjenester for formidling av nyheter via internett; on-line informasjon relatert til nyheter, sportslige aktiviteter og aktuelle spørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, herunder sigarer, sigaretter, cigarilloer, tobakk til rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snus, kretek; tobakkserstatninger (ikke til medisinske formål); artikler for røkere, herunder sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere, tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: herunder overtrekksbukser for kanopadling; yachthansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Helly Hansen AS, Solgaard skog 139, 1599 MOSS, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Våt- og tørrdrakter og -dresser for dykking; flyteklær, -dresser, -jakker og - vester; redningsvester og -jakker, livjakker, -vester og -belter; livredningsutstyr, -apparater, - instrumenter, -klær og -tilbehør, herunder livredningsvester til bruk for hunder; flytehjelpemidler og -klær; svømmevester og -belter; overlevelsesdrakter og -dresser; drakter og dresser for beskyttelse mot ulykker, skader og brann; sikkerhetsseler, -liner og - snorer; briller, solbriller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for briller og solbriller; vernebriller, beskyttelsesbriller, kikkerter; mobiltelefoner; mobiltelefonetuier, -deksler og - holdere; satellittnavigasjonssystemer, nemlig et globalt posisjoneringssystem (GPS); GPS-apparater og - instrumenter, herunder datamaskiner, datamaskinprogrammer og -software, sendere, mottakere, enheter for grensesnitt opp mot nettverk, forbindelseskabler, elektroniske kart; deler, komponenter, utstyr og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter, reisevesker, -bager og -kister; bager, vesker, sekker, ryggsekker, ransler, mapper, varenett for innkjøp, lommebøker, bæremeis for bæring av barn; paraplyer og parasoller. Klasse:25 Våt- og tørrdrakter og -dresser for vannsport, seiling og undervannssvømming; klær, herunder regntøy, badetøy og undertøy; fottøy, herunder støvler, sko og tøfler; hodeplagg, herunder hetter, luer, (lue)skygger, caps, hatter, sydvester; belter (bekledning), hansker, vanter, votter, skjerf, halstørkle, sokker, strømper, strømpebuker; bukser, PROVIVA PROSIT Skånemejerier Ek För, MALMÖ, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Klasse:29 Klasse:32 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCANDITOY Scanditoy AB, Box 305, MALMØ, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, inngående i klasse 16; bøker, tidsskrifter, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for husholdningsbruk; penner, fargesstifter; malebøker, malerpensler og malerfarger; skriveblokk; aktivitetsbøker; klister- og bokmerker; samlekort; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:35 Detaljhandel vedrørende papir, papp samt produkter derav, inngående i klasse 16, bøker, tidsskrifter, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for husholdningsbruk, penner, fargesstifter, malebøker, malerpensler og malerfarger, skriveblokk, aktivitetsbøker, klister- og bokmerker, samlekort, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt; sammensetning av et varesortiment for å gi bedrifter og konsumenter mulighet for å enkelt se og kjøpe papir, papp samt produkter derav, inngående i klasse 16, bøker, tidsskrifter, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for husholdningsbruk, penner, fargesstifter, malebøker, malerpensler og malerfarger, skriveblokk, aktivitetsbøker, klister- og bokmerker, samlekort, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt; samt tilveiebringe informasjon til allmennheten og detaljhandlere vedrørende de ovennevnte produkter; utarbeidelse av markedsføringskonsept for leketøysbutikker; annonse- og reklamevirksomhet, spesielt reklamerådgiving og planlegging for leketøysbutikker; salgsfremmede tiltak for leketøysbutikker og leketøy; arrangering av utstillinger for kommersielle formål og reklameformål; utforming av annonser og markedsføring; markedsundersøkninger og analyser; formidling av statistiske markedsdata; tilveiebringing av salgsstatistikk; markeds- og bedriftskonsultasjoner; forretningsrådgiving vedrørende franchise; bistand ved bedriftsledelse samt bistand innen bedriftsadministrasjon- kontortjenester. 18

19 internasjonale varemerkeregistreringer /09 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen Inspiré Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse , KÖLN, DE Klasse:3 Perfumery, essential oils; cosmetics, excluding cosmetics for cleaning and care of the mouth; hair lotions, dentifrices, soaps, substances for laundry use and bleaching preparations, starch and starch preparations for cosmetic purposes; plasters for cosmetic purposes. Klasse:5 Chemicals for hygiene purposes, plasters for cosmetic purposes, disinfectants (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen IATX Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1014 WIEN, AT Klasse:16 Printing products, printed matter, books, newspapers and periodicals. Klasse:35 Research, calculation, assessment and compilation of mathematical indices relating to securities and currencies as well as to rights resulting therefrom. Klasse:36 Finance; monetary operations; stock exchange operations; services in connection with clearing houses concerning securities, options and futures contracts

20 internasjonale varemerkeregistreringer /09 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen XTEK XTEK Inc, Reading Road, OH45241 CINCINNATI, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Parts of machines, namely, metal wheels, shaft couplings, metal shafts, metal rolls, roll mill adjustment screws and gears and pinions (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /39 Klasse:39 Klasse:43 sales promotion; organizing of marketing programs (included in this class) related to customer loyalty, sales, bonuses and sales promotion; advertising; procurement of newspaper subscriptions for third parties; advertising by means of a customer loyalty program for the use of airplanes, hotels, rental cars and credit cards; processing of orders; business management and organization consultancy. Transportation, transport of passengers and goods by automobiles, trains, ships and airplanes; transportation and storage of goods, courier services (news or goods); storage of goods of all kinds, transportation of money and valuables, transport of ill persons; rescuing of persons (transportation); mail-order services, in particular shipment of goods; packing and shipment of goods; transportation services provided by an airline, including travel arrangement (included in this class); travel bookings, organization of travel of all kinds, arrangement of travel of all kinds, rental of airplanes and automobiles, reservation of rental cars, organization of city tours, tourist guide services. Providing of food and drink for guests, and temporary accommodation of guests; hotel reservation (556) Merket er et lydmerke (571) Beskrivelse av merket: Lufthansa sound logo (a combination of e-piano theme, strings and sound design) as a hertz-frequency representation (tempered scale a1 = 440 Hz); Lufthansa sound design: sound 1: "engine plane FX" - jet turbine of an airplane, sound characteristic: white noise, position: throughout the length of the sound logo; sound 2: "passby FX" - acoustically simulated fly-by, sound characteristic: rushing signal with rapidly increasing frequency (reverberation); sound 3: "cymbal FX" - cymbal, its sound being synthetically modified, position: on sound 4 (e-piano); further characteristic: the sound design is superposed by a waveform with very low phase (ca. 2 Hz - recognizable by the rear "tail" in the spectrogram); the overall length of the sound design is 3 seconds. Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Strasse 2-6, KÖLN, DE Klasse:35 Monitoring of marketing programs (included in this class) related to customer loyalty, sales, bonuses and (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US RESOURCES COMPLIANCE RC Management Group LLC, 695 Town Center Drive, Suite 600, CA92626 COSTA MESA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:35 Temporary employment agencies, namely, providing experienced professionals to clients for discrete periods in the field of management consulting, accounting, and finance, risk management and internal audit, information technology, human resources, legal services and supply chain management

21 internasjonale varemerkeregistreringer /09 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA TDC BUSINESS NORDIC TDC A/S, Nørregade 21, 0900 KØBENHAVN C, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Apparatus, instruments and installations for telecommunication, including for telephony, telephones and mobile telephones, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, magnetic and optical data carriers, sound carriers, electronic publications, including sound postcards; transmitting and receiving equipment, including antennas and satellite dishes, data processing equipment for telecommunication; software; accumulators and batteries, transformers and converters, coders and decoders, coded cards and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for telephoning, signalling and teaching apparatus and instruments, electronic telephone directories, parts and fittings (not included in other classes) for the aforementioned goods. Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, including instruction manuals; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type, printing blocks. Telephone answering services (for subscribers who are temporarily absent), advertising for users and providers, as well as buyers and sellers, provided through interactive user interfaces and other communication media; business management; business administration; office functions; retailing. Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Telephone installation and repair services; building construction, repair and installation services. Telecommunication, including providing access to interactive user interfaces as communication media between users and providers as well as buyers and sellers; information regarding telecommunication and information about transmission of sound postcards, telephonic and telegraphic communication, communication via computer screens and mobile telephones, including communication between mobile telephones and Klasse:41 Klasse:42 Internet sites, facsimile transmissions, radio and television broadcasting, including via cable TV, broadcasting of messages, rental of apparatus for telecommunication, including of telephony apparatus and operation thereof, paging via telephone, data transmission, broadband communication, IP-telephony. Education; providing of training; entertainment, sporting and cultural activities; publishing business and information on this. Scientific and industrial research; engineering, including projects of plants and installations for telecommunication, especially for telephony and computer programming, preparation, design, maintenance and updating of software, rental of computers and computer programs and operation thereof (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ALIAXIS Ingénierie SAS, 33 Rue d'artois, PARIS, FR Klasse:11 Apparatus for water distribution or drainage; water or gas pipes and lines (parts of sanitary installations); sanitary installations and their pipes. Klasse:17 Products made of semi-processed plastics; flexible non-metallic pipes, non-metallic pipe couplings, their seals; flexible tubes and couplings made of polypropylene. Klasse:19 Non-metallic construction materials; rigid pipes not of metal; rigid non-metallic tubes; plastic gutters and drains for construction

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/ NO årgang 99 ISSN

nr 16/ NO årgang 99 ISSN . nr 16/09-2009.04.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer