OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg"

Transkript

1 OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg

2 Visjon: I 2030 er Osloregionen knutepunktet for verdens mest samarbeidsdyktige, omstillingsdyktige og kreative innovasjonsmiljø. Konsept: Et tverrfaglig samarbeid bestående av aktører innen teknologi, miljø og kultur. Med sikte på et lokalt forankret samfunn, med et innovativt globalt delingsnettverk. Osloregionen er den raskest voksende regionen i Europa, en situasjon som skaper utfordringer, men også store muligheter hvis vi jobber målrettet. Vårt mål med denne oppgaven er å synliggjøre de mulighetene Osloregionen kan ha og vise hvilken retning vi mener bør velges frem mot Vårt fokus er først og fremst på næringslivet, men vi ønsker også å presentere strategier for hvordan Osloregionen kan profilere seg tydeligere inn mot reiselivet lokalt og globalt. For å styrke næringslivets vekstpotensial og skape en sterkere og attraktiv region foreslår vi å bygge videre på de eksisterende kvalitetene og funksjonene i området. I tillegg er det viktig å styrke de innovative miljøene for å skape et mer bærekraftig samfunn. Osloregionen har noen rammebetingelser som er enestående i forhold til resten av verden; Norge har en stabil og god økonomi, mens Osloregionen politisk, samfunnsmessig og geografisk er preget av korte avstander. I det ligger det at det er kort avstand fra mannen i gata og til maktens korridorer, og det er korte fysiske reiseavstander enten man går, sykler, kjører bil eller reiser kollektivt. Tilsvarende gir nærheten til rent vann og hav, skog og fjell muligheter for unike opplevelser også i global sammenheng. Denne særstillingen gjør at Osloregionen har flere gode forutsetninger for å utvikles i en positiv retning og tenkte innovativt og alternativt frem mot Hva & hvordan: Den beste posisjoneringen for Osloregionen vil ikke være å fremstå som konkurrent til andre regioner eller land, men derimot å være en god alliert. Ideen er inspirert av coworking trenden som vokser i et hurtig tempo over hele verden. Det handler om å samle gründere, små bedrifter og enkeltpersonforetak i sosiale og kunnskapsdelende fellesskap. I Oslo har vi eksempelvis MESH, Sentralen og 657. Sats lokalt men tenk globalt. Ved å satse på egenart skaper man identitet. Lokalt bør coworking-spacet satse på samarbeid mellom små og store bedrifter innen teknologi, miljø og kultur med et mål for øyet; å skape et så nært, tilgjengelig og innovativt samfunn som mulig.

3 Bilde I: Mesh Bilde II: 657 Bilde III: Sentralen Globalt bør vi oppfordre andre hovedsteder til å ta del i konseptet. Slik kan man starte et globalt delingsbasert nettverk hvor Osloregionen er pilot- og pionerområde. Et slikt nettverk knytter hovedstedene sammen, samtidig som det tilpasses hver enkelt regions behov og ønsker. På den måten vil regionen ta vare på sin egenart, men også være aktører i et globalt nettverk. Dette konseptet kalles glocalization 1 eller glokalisering på norsk. Et eksempel på et godt fungerende globalt coworking-prosjekt er Impact Hub2. Lokalt i Osloregionen trengs det lokaler som fungerer som delte kontorlandskaper. Resultatet vil bli en arena hvor aktørene blir kjent med hverandre på tvers av bransje og ekspertise. Ved å spille med åpne kort deles erfaringer, bygges nettverk, og deltakerene får innspill og inspirasjon. En slik arena gir solid grobunn for innovasjon. Finansiering er en viktig del både i oppstartsfasen og underveis i et slikt samarbeidsprosjekt. Ved å involvere store sektorer som teknologi, miljø og kultur finnes det også flere store aktuelle bidragsytere. Bidragsytere kan eksempelvis være: Kulturdepartementet, Klima- og Miljødepartementet, Innovasjon Norge og aktører fra det private markedet. Crowdfunding er en annen og naturlig måte å få støtte til spesielle prosjekter på. Det handler om å aktivere 1 2

4 resten av befolkningen som ikke nødvendigvis er en direkte del av coworking-spaces. Slik vil alle som ønsker, kunne være med å støtte de prosjektene de selv mener er viktige og dermed også få eierskap i prosessen. Hvorfor: De små bedriftene bør styrkes og utvikles fordi de skaper egenart og identitet. Ved å satse på små bedrifter støttes også lokal arbeidskraft, innbyggerne kommer nærmere produksjonsprosessen og vi får videreutviklet et bybilde som beboerne setter pris på. Eksempelvis trekkes Grünerløkka trekkes stadig fram i de aller fleste turistguider om Oslo som en attraksjon. Det er blant annet på grunn av alle de små serveringsstedene og forretningene som gir stedet sjel og en tydelig identitet. Ved å satse på et globalt samarbeid, knyttes samfunnsrelevante kontakter både i Europa og på andre kontinent. Osloregionen blir en del av en verdensomspennende bevegelse som Norge står i spissen for. Regionen vil bli oppfattet som inkluderende, moderne og innovativ, både innad og utad og vil dermed styrke vårt globale omdømme. Coworking i en slik skala er en svært moderne og dynamisk arbeidsform og vil gjøre både den lokale og globale næringen fleksibel og tilpasningsdyktig. Erfaring viser at innovasjon akselereres ved samarbeid. Dette er viktig i et konkurransebasert marked. Vi lever i informasjonens tidsalder. Tilgang på all denne informasjon har gitt folk en sunn skepsis. Mange stiller derfor spørsmål ved måten samfunn blir drevet frem på. Ved å spille med åpne kort, vinner man tillit. Dette vil føre til en raskt voksende næring som igjen vil tiltrekke seg nye næringsgrupper. Målgruppe: Primær målgruppe er næringslivet, fordi næringslivet er maskinen i økonomien og skaper arbeidsplassene. Nærings- og kulturlivet endres raskt i kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Det blir derfor viktig å skape et innovasjonsmiljø bestående av svært omstillingsdyktige, kreative og nytenkende mennesker med høy samarbeidskompetanse. Det bør være et viktig delmål å trekke inn reiselivet for å utvikle nyskapende opplevelser med basis i kultur og natur. Reiselivet har i takt med utviklingen ellers i samfunnet, gått fra å være en ren serviceøkonomi til å utvikle seg i retning av en opplevelsesøkonomi. Ved å satse på å utvikle reiselivet i en slik retning, er det mulig å tiltrekke seg turister som oppholder seg lengre i regionen og dermed bidrar til lokal verdiskaping. Da blir Osloregionen ikke bare et

5 stoppested på vei til Vestlandet og fjordene, men et område med nærhet og god tilgjengelighet mellom det urbane og naturopplevelsene. Teknologi: Et stort satsingsområdene for Osloregionen bør være fornybar energi. Både på grunn av at klimaet endrer seg og vil føre til mer vind og regn, men også for å sikre Norge en lysende fremtid også etter oljeeventyret avtar. For å støtte en slik utvikling må det også satses på utdanning. I Osloregionen er det et utmerket miljø for å satse på utdanning av morgendagens energihoder. Både Universitetet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås har et sterkt fagmiljø som kan satse på videre utvikling av fornybar energi og på klimafronten. Kultur & miljø: Kulturtilbudet i Osloregionen vokser stadig. Det må fremdeles satses sterkere på blant annet idrett, kunst, design, musikk, arkitektur, litteratur, og dans. Per i dag finnes alt flere større musikk- og scenekunstfestivaler som har posisjonert seg som årlige kulturbidrag og som trekker folk fra inn- og utland. Nye aktører må løftes frem for å skape et enda større mangfold og for å bidra til en bred lokal verdiskaping; både sosialt, kulturelt, miljømessig og økonomisk. Noe som kan være med å gi en by særpreg er gatekunst. En by som har fått til akkurat dette med svært gode resultater, er Stavanger. Her arrangeres årlig en gatekunstfestival som tiltrekker seg folk fra inn- og utland; Nuartfestivalen3. Ved å få kjente graffitikunstnere/kunstnere til å dekorere fasader i byen, blir byrommene aktivisert på en ny og spennende måte. Folk som bor i byen og tilreisende blir mer oppmerksomme på omgivelsene, samtidig som husveggene gir noe tilbake til byen. Bilde IV: NuArt Bilde V: NuArt 2014

6 Profilering: Hvorfor skal så de kloke hodene komme til Osloregionen? For å tiltrekke seg de kunnskapsrike internasjonalt, må vi fremheve de grunnleggende sidene ved velferdsstaten, som for eksempel at den høye skatten kommer alle til gode, at vi har gode velferdsordninger som gratis grunnskole, et statlig helsevesen som ikke koster hus og hytte (sammenlignet med USA) i tillegg til at alle har mulighet til å ta høyere utdanning. Nærheten til natur og rekreasjonsmuligheter er også viktig å markedsføre som et ledd i å tiltrekke seg reisende utenfor regionen, både lokalt og utlands. Det norske samfunnet har en stor andel høyt utdannede mennesker med høye lønninger og mye fritid. Sammen med en godt fungerende velferdsstat er et trekkplaster for å komme til Norge, nettopp å kunne være spisskompetent og kreativ uten å måtte ofre familie/venner/fritid. Selve prosessen fra ide til ferdig coworking-space, vil bli dokumentert og utviklet til en serie. Forberedelsene til et slikt prosjekt er omfattende og vil ta lang tid. Man vil dermed få et rikholdig materiale som kan brukes til å lage en lengre markedsføringskampanje. Ved å bruke et kamerateam til å følge prosessen, skapes forventninger til resultatet. Ved å spre dokumentasjonen gjennom de involvertes sine representative kanaler, kan man nå mange og langt. Dokumentasjonen må bygge på verdiene rundt coworking, altså som opplysning og inspirasjon. Slik kan markedsføringen fungere som veiledning for de som kan tenke seg å starte et lignende sted selv, men ikke vet hvordan. Serien vil også fungere som markedsføring for selve prosjektet og for alle aktørene. Her kan de involverte introdusere seg selv og bedriften for eventuelle fremtidige kunder i inn- og utland. Oppsummering: Dette bidraget handler i prinsippet om å skape og legge til rette for en dynamisk og tilpasningsdyktig Osloregion, med et miljø og en kultur for samarbeid og innovasjon. De som starter i det små skal ha gode muligheter for å vokse seg stort gjennom internasjonale relasjoner og kontakt med de større næringsaktørene. Skal verden nyte godt av Osloregionens innovasjonsevne vil det kreve dyp kunnskap, stor evne til nytenktning/kreativitet og ikke minst samarbeidende spisskompetanse i en raus og delingsbasert cocreation-kultur. Samarbeid, kompetanse, innovasjon og tilgjengelighet er noen av stikkordene i vår visjon for Osloregionen Kort og godt ønsker vi en utvikling som setter kvalitet foran kvantitet og å fremheve det at åpenhet og deling er det nye konkurransefortrinnet på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

7 Kilder Boisen, M., 2007, The role of city marketing in contemporary urban governance. Funnet: Contemporary-Urban-Governance.pdf, dato: Boisen, M., Terlouw, K., Gorp, B., 2011, The selective nature of place branding. Funnet: dato: E24, 2010, Leder i småbedrifter er lykkeligst, publisert Funnet: dato: Hervard, T., 2014, By mot by, publisert Funnet: dato: Impact Hub, Funnet: dato: Johansen, F., 2013, Små bedrifter trenger nettverk, publisert: Funnet: dato: Kavaratzis, M., 2004, From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands. Funnet: dato: Kavaratzis, M., 2005, Place branding: A review of Trends and Conceptual Models. Funnet: dato: Kunnskapsdepartementet, 2014, NOU 2014:7, Elevenes læring i fremtidens skole: Et kunnskapsgrunnlag. Funnet: dato: Nuart festival, Funnet: dato: Nærings- og fiskeridepartementet, 2013, Små og mellomstore bedrifter. Funnet: dato: Pedersen, A. J., 2012, Opplevelsesøkonomi: Kunsten å designe opplevelser. Cappelen Damm AS, Oslo. Thorsen, T. L., 2012, Fakta om små- og mellomstore bedrifter i Norge, publisert Funnet: dato: Wikipedia, 2014, Glocalization. Funnet: dato:

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer